Grammatische Begriffe, Abkürzungen

(Skróty umowne przejęte w opisie)


deutsch

polnisch

Abkürzung (Abk.)

skrót

Adjektiv (Adj), (Eigenschaftswort)

przymiotnik

adjektivisch

przymiotnikowy

adjektivische Deklination

deklinacja (odmiana) przymiotnikowa

adjektivisches Partizip Passiv

imiesłów przymiotnikowy bierny

adjektivisches Partizip Aktiv

imiesłów przymiotnikowy czynny

Adverb (Adv), (Umstandswörter)

przysłówek

adverbial

przysłówkowy

Adverbialpartizip der Gleichzeitigkeit

imiesłów przysłówkowy współczesny

Adverbialpartizip der Vorzeitigkeit

imiesłów przysłówkowy uprzedni

Akkusativ (A)

biernik

Aktionsart (zB. iterativ, resultativ)

strona, forma

Aktiv

strona czynna

Artikel (Geschlechtswort)

rodzajnik

Aspekt (Aktionsart, Betrachtungsweise, Standpunkt)

rodzaj czynności, aspekt

Attribut

przydawka

attributiv

przydawkowy

Aussprache

wymowa

Ausrufungssatz

zdanie wykrzyknikowe

Ausrufungszeichen

wykrzyknik

Aussagesatz

zdanie orzekające, zdanie oznajmiające

Augmentativsuffix (Vergrößerungs-Nachsilbe)

przyrostek zwjększający, zgrubiającybelebt

żywotnyDativ (D)

celownik

deklinieren (beugen)

deklinować, (odmieniać)

Deklination (Beugung, Fallsetzung)

deklinacja, (odmiana)

deutsch (Dtsch.)

po niemiecku

demonstrativ, hinweisend

wskazujący

Demonstrativpartikel

partykuła wskazująca

Demonstrativpronomen, hinweisendes Fürwort

zaimek wskazujący

Diminutiv

(wyraz, rzeczownik) zdrobniały

diminutiv (verkleinernd)

zdrabniający

Diminutivsuffix (Verkleinerungs-Nachsilbe))

przyrostek zdrabniający

Diphthong, (Zwielaut, Doppellaut)

dwugłoska

Dual (Zweizahl)

liczba podwójnaeinfaches Futur

czas przyszły prosty

Endung

końcówka

Enklitikon

enklityka

Entlehnung

zapożyczenie

Erweichung (Palatisation)

zmiękczenieFall, Kasus

przypadek

feminin, weiblich

żeński

Femininum (f)

rodzaj żeński

final, (auf den Zweck bezüglich)

celowy

Finalsatz, Zwecksatz

zdanie celowe

flektieren (beugen), deklinieren, konjugieren

odmieniać, deklinować, koniugować

Flexion (Beugung), Deklination, Konjugation

odmiana

flüchtiger Vokal

samogłoska ruchoma, ("e" ruchome)

formal

formalny

Fragepartikel

partykuła pytajna

Frageprononen, fragendes Fürwort

zaimek pytajny

Fragesatz, Interrogativsatz

zdanie pytajne

Fragezeichen

znak zapytania (pytajnik)

Fremdwort

wyraz obcy

Futur (Zukunft) (Futurum)

czas przyszły (przyszłość)

Fürwort, Pronomen

zaimekGedankenstrich

myślnik, pauza, domyślnik

Gegenwart (Präsens)

czas teraźniejszy

Genitiv (G)

dopełniacz

Genus (Geschlecht)

rodzajharte

twarde

Hauptsatz

zdanie główne

Hilfsverb

słowo posiłkowe (czasownik posiłkowy)

höfliche Form

uprzejma forma zwracania sięImperativ (Befehlsform)

tryb rozkazujący

imperfektiv, unvollendet

niedokonany

imperfektiver Aspekt (unvollendeter Aspekt)

rodzaj czynności niedokonanej

imperfektives Verb (imp.) (unvollendetes Zeitwort)

czasownik niedokonany

indefinit, unbestimmt

nieokreślony

indefinites Pronomen, unbestimmtes Fürwort

zaimek nieokreślony

indeklinabel, undeklinierbar

nieodmienny

Indikativ, Wirklichkeitsform

tryb oznajmujący

Infinitiv (Grundform des Verbs)

bezokolicznik

Indikativ (Wirklichkeitsform des Verbs)

tryb oznajmujący

Instrumental (I)

narzędnik

Interjektion (Int.), (Ausruf, Empfindungswort)

wykrzyknik

Interpunktion, Zeichensetzung

interpunkcja, użycie znaków

interrogativ, fragend

pytający

Interrogativpronomen, fragendes Fürwort

zaimek pytający

intransitiv

nieprzechodni

intransitives Verb

czasownik nieprzechodni

Irrealis, Modus der Unwirklichkeit

tryb warunkowy

Iterativ (frequentatives Verb)

(czasownik) częstotliwyKardinalzahl, Grundzahlwort

liczba główna

Kardinalzahlwort, Grundzahlwort

liczebnik główny

Kasus, Fall

przypadek

Komma, Beistrich

przecinek

Komparation (Steigerung der Adjektive))

stopniowanie

Komparativ (Kp.), erster Steigerungsgrad

stopień wyższy

Kompositum, zusammengesetztes Wort

wyraz złożony

Konditional, Bedingungsform

tryb warunkowy

Konjugation (Beugung der Verben)

koniugacja, odmiana (czasownika)

Konjunktion (Kj.), (Bindewort)

spójnik

Konjunktiv (Möglichkeitsform des Verbs)

tryb przypuszczający

Konsonanten (Mitlaute der Buchstaben)

spółgłoski

Konsonantenwechsel

wymiana spółgłoski

Kontraktion, Verkürzung, Zusammenziehung

ściągnięcie, skrócenie

koordinierend, nebenordnend

współrzędny

Kopula, Bindewort

łącznik

Kurzform (Kurz.F.), Kurzwort

forma skrócona, skrótowiec

Kurzform des Adjektivs, deklinierte Adjektivform

imienna (rzeczownikowa) forma przymiotnikaLaut

głoska

Lautwandel

wymiana, rozwój głosek

Lehnwort

wyraz zapożyczony

Lokativ, (L), Präpositiv (wo?-Fall)

miejscownikmaskulin, männlich

męski

Maskulinum (m) (männlichen Geschlechts)

rodzaju męskiego

männlich personal

męskoosobowy

männlich unbelebt

męskonieżywotny

männlich belebt

męskożywotny

Modalverb

czasownik modalny

Modus

tryb

Modus verbi

tryb czasownikaNebensatz

zdanie poboczne

Negation, Verneinung

przeczenie

negierend, verneinend

przeczący

neutral (sächlichen Geschlechts, sächlich)

nijaki

Neutrum (n) (neutrales, grammatisches Geschlecht)

rodzaj nijaki

Nomen, nominal, (Namen, Wort)

imię, imienny

Nominativ, (N), (Nennfall, Werfall)

mianownik

nominale Deklination, (nach Art der Nomina)

deklinacja (odmiana) imienna, (deklinacja rzeczownikowa przymiotników)

Numerale (Num.), (Zahlwort)

liczebnik

Numerus, Zahlform

liczba: liczba pojedyncza, liczba podwójna, liczba mnogaObjekt

dopełnienie, przedmiot

Ob.Schl. (oberschlesisch)

po górnośląsku

Ordinalzahlwort, Ordnungszahlwort

liczebnik porządkowy

Ordnungszahl, (Ordinalzahl)

liczba porządkowa

Orthografie, Rechtschreibung

ortografia, pisownia (prawidłowa)Palatisation, Erweichung

zmiękczenie

palatalisieren (erweichen)

palatalizować (zmiękczać)

Partikel (Part.)

partykuła

Partizip (Ptzp.)

imiesłów

Partizipialform

forma imiesłowa

Passiv (eine Verbform, Leideform)

strona bierna

perfektiv

dokonany

perfektiver Aspekt (vollendeter Aspekt)

rodzaj czynności dokonanej

perfektives Verb (perf.) (vollendetes Zeitwort)

czasownik dokonany

Person

osoba

Personalendung

końcówka osobowa

Personalform (Pers. F.)

(forma) męskoosobowa

Personalpronomen (Pers.Pron.)

zaimek osobowy

Plural (Plur., pl.) (Mehrzahl)

liczba mnoga

Pluraliatantum

rzeczownik bez liczby pojedynczej

positiv

dodatni

Positiv (Grundstufe bei der Steigerung)

stopień równy

Poln. (polnisch)

po polsku

possesiv, besitzanzeigend

dzierżawszy (zaimek)

Possesivadjektiv

przymiotnik dzierżawszy

Possesivpronomen, besitzanzeigendes Fürwort

zaimek dzierżawszy

Prädikat, Satzaussage

orzeczenie

prädikative Form des Adjektivs

forma orzeczeniowa, niezłożona, imienna, (rzeczownika)

Präfix (Vorsilbe)

przedrostek, prefiks

Präposition (Prp.), (Verhältniswort)

przyimek

Präpositiv, Lokativ

miejscownik

Präsens (Präs.), (Zeitform der Gegenwart)

czas teraźniejszy

Präteritum (Prät.) (Zeitform, Vergangenheit)

czas przeszły

Prinzip, prinzipiell, (Grundsatz, grundsätzlich)

zasada, zasadniczy

progressiv, fortschreitend

postępowy

Pronomen (Pron.) (Fürwort)

zaimek

pronominal

zaimkowy

pronominale Deklination

deklinacja (odmiana) zaimkowa

Präposition (Prp)

przyimek

Punkt

kropkaQualität, qualitativ

jakość, jakościowyreflexiv

zwrotny

Reflexiv, (Reflexivum), rückbezügliches Wort

strona zwrotna, zwrotny

Reflexivpronomen, rückbezügliches Fürwort

zaimek zwrotny

reflexives Verb

czasownik zwrotny

regressiv, zurückwirkend

wsteczny

relativ, bezüglich, verhältnismäßig

względny

Relativpronomen, bezügliches Fürwort

zaimek względny

Relativsatz

zdanie względne

Resultativ

Tryb formy nieosobowej czasowników wskazujący na wynik czynnościSachform (Sach. F) (zB. des Adjektivs)

niemęskoosobowy, (forma rzeczowa, np. przymiotnika)

sächlich

nijaki

sächliches Substantiv

rzeczownik rodzaju nijakiego

Sammelbezeichnung

wyraz zbiorowy

Sammelzahlwort

liczba zbiorowa

Satz

zdanie

Satzbau

skład zdania

Schreibung

pisownia

Silbe

zgłoska, sylaba

Singular (Sing.) (Einzahl)

liczba pojedyncza

Singulariatantum

(rzeczownik) bez liczby mnogiej

Slow. (slowakisch)

po słowacku

Stamm

temat

Steigerung (des Adjektivs), steigern

stopniowanie (przymiotnika), stopniować

stimmhaft

dźwięczny

stimmlos

bezdźwięczny

Subjekt, Satzgegenstand

podmiot

Substantiv (Nomen, Hauptwort)

rzeczownik

Substantivierung

tworzenie rzeczowników

Suffix (Nachsilbe)

przyrostek, sufiks

Superlativ, (Sup.) Höchststufe der Steigerung

stopień najwyższy

Synonym, Wort mit gleicher Bedeutung

równoznacznik, synonim

Syntax, Satzlehre

składniaTempus (Zeit, Zeitform des Verbs)

czas

Terminus, Fachausdruck

wyraz specjalny, szczegółowy, fachowy

transitives Verb

czasownik przechodni

Tschech. (tschechisch)

po czeskuUmstandsbestimmung, adverbiale Bestimmung

okolicznik

unbelebt

(rzeczownik) nieżywotny

unpersönliche Verbform

bezosobnik

undeklinierbar, unveränderlich (unv)

nieodmienny

unvollendetes Verb, imperfektives Verb

czasownik niedokonanyVerb (Vb), (Tätigkeitswort, Zeitwort)

czasownik

Verbales Genus

formy strony (strona czynna, strona bierna, strona zwrotna)

Verbalsubstantiv

rzeczownik odsłonny

Vergangenheit, Präteritum

czas przeszły

Verneinung, Negation

przeczenie, negacja

Verneinungspartikel

partykuła przecząca

Verneinungssatz

zdanie przeczące

Vokalwechsel

wymiana głoski

Vokal (Selbstlaut)

samogłoska

Vokativ (V)

wołacz

vollendet, sh. Aspekt, perfektiver

dokonany

vollendetes Futur

czas przyszły dokonany

vollendetes Verb

czasownik dokonanyweiblich, feminin

żeński

weibliches Substantiv

rzeczownik żeński

weiche

mjękkie

Wortarten

wyrazy, części mowy

Wortbildung

słowotwórstwo, budowa wyrazów

Wortbildungsarten

rodzaje budowy wyrazów

Wortfolge, Satzbau

porządek słów

Worttrennung

dzielenie, przenoszenie wyrazów

Wortstamm

temat wyrazów

Wurzel

pierwiastek, korzeńZahlwort, (Grundzahlwort, Ordnungszahlwort)

liczebnik

Zukunft, Futur

czas przyszły

zusammengesetztes Futur

czas przyszły złożony