i, (Kj.)

1) und (Kj.),; Łóni se přajų jak pjes i kot., Sie mögen sich, wie Hund und Katze.; Jou ejch tá był i ci îksi., Ich war dort und die anderen.; 2) auch,; Dyć by to i łón môg zrobić., Das könnte auch er machen.; 3) auch, sogar, selbst,; I ci tá byli!, Auch ( selbst) die waren dort!; 4) sowohl..,als auch,; Łón sie wyucył i za ślosouřa i za elektrykouřa., Er lernte sowohl als Schlosser als auch als Elektriker aus.; Wejźniymy i te, i te drugy třewiki., Wir nehmen sowohl diese, als auch die anderen Schuhe.; 5) ohnedies, ohnehin,; Dyć by sie to i tak było zrobjyło., Das wäre ohnenin geschehen.; Slow. i (Kj.),; Tschech. i (Kj.),; Poln. i (Kj.)

icek (m), (icka, pl. icki)

Blödmann (m), Possenschneider (m),; Poln. figlarz (m)

idâ,

Jou idâ. (Vb)., Ich gehe(Vb),; Konj. / sing./ Präs./ 1 Pers. von (Vb),; sh. auch,(Vb),; Poln. zobacz, iś (Vb)

ideal (m), (-lu, pl.-le)

Ideal (n), Vorbild (n), Wunschbild (n),; To jes před niechtorych ludzi tyn ideal., Das ist für manche Leute das Ideal.; Tschech. ideál (m), vzor (m),; Poln. ideał (m)

idealismus (m), (-su)

Idealismus (m),; Do tego třa mjejć idealismus., Dazu muß man Idealismus haben.; Tschech. idealismus (m),; Poln. idealizm (m)

idealista (m), (-ty, pl.-ty)

Idealist (m),; Łón był wjelkí idealistų., Er war ein großer Idealist.; Tschech. idealista (m),; Poln. idealista (m)

idealistka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Idealistin ( f ),; Tschech. idealistka ( f ),; Poln. idealistka ( f )

idealnie (Adv),

ideal (Adv), vollkommen (Adv),; Wsystko posło idealnie., Alles ging ideal vonstatten.; Tschech. idealnie (Adv),; Poln. idealnie (Adv), doskonale (Adv)

idealny (Adj)

idealer (Adj),; Idealnou pogoda na zniwa!, Ideales Erntewetter (n)!; Dostali my idealne połųncyniy., Wir haben eine ideale Verbindung bekommen.; Slow. ideálny (Adj),; Tschech. ideální (Adj),; Poln. idealny (Adj)

ideja ( f ), (-je, pl.-je)

Idee ( f ), Gedanke (m), Einfall (m),; Jou mó do tego takų idejâ., Ich habe dazu so eine Idee.; Juz sie nosâ z tų idejų cały cas., Ich trage mich schon die ganze Zeit mit dieser Idee.; Łón do tego niy mou zuodnej ideje., Er hat dazu keine Idee.; Slow. idea ( f ),; Tschech. idea ( f ), myšlenka ( f ),; Poln. idea ( f )

identycnie (Adv)

identisch (Adv), ein und dasselbe,; Poln. identycznie (Adv)

identycny (Adj)

identischer (Adj),; ein und derselbe,; Slow. identický (Adj),; Tschech. identický (Adj), totožný (Adj), Poln. identyczny (Adj)

idjout (m), (-ta, pl.-ty)

Idiot (m), Dummkopf (m), Blödsinniger (m),; Tschech. idiot (m),

hlupák (m),; Poln. idiota (m)

idjoutka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Idiotin ( f ),; Tschech. idiotka ( f ),; Poln. idiotka ( f )

idų,

Łóni idų (Vb)., Sie gehen (Vb),; Konj. / pl./ Präs./ 3 Pers. von (Vb),; sh. auch, (Vb),; Poln. zobacz, iś (Vb)

idzie,

Łón idzie (Vb)., Er geht (Vb).; Konj. / sing./ 3 Pers. von (Vb),; sh, bei (Vb),; Poln. zobacz, iś (Vb)

idzies,

Ty idzies (Vb). Du gehst (Vb),; Konj./ sing./ Präs./ 2 Pers. von (Vb),; sh. auch, (Vb),; Poln. zobacz, iś (Vb)

idziecie

Wy idziecie (Vb)., Ihr geht (Vb).; Konj. / pl./ 2 Pers. von (Vb),; sh. auch, (Vb),; Poln. zobacz, iś (Vb)

idziymy,

My idziymy (Vb)., Wir gehen (Vb),; Konj./ pl./ Präs./ 1 Pers. von (Vb),; sh. auch, (Vb),; Poln. zobacz, iś (Vb)

idź!, idźcie!,

Gehe!, Geht!; imp. von (Vb),; sh. auch, (Vb),; Poln. zobacz, iś (Vb)

igejl (m), (igla, pl. igle) (Zool.)

Igel (m) (Zool.),; kolce łod igla, Igelstacheln (pl.),; Widziejli my we lousku igla., Wir haben im Wäldchen einen Igel gesehen.; Tschech. ježek (m) (Zool.),; Poln. jeż (m) (Zool.)

iksbajny (pl.), (-nôw)

X-Beine (pl.),; Tyn synek mou iksbajny., Der Junge hat X-Beine (pl.).; Poln. nogi w iks

imadło (n), (-ła, pl.-ła)

Schraubstock (m), Klemme ( f ), Spannbock (m),; Přikrųncâ to do imadadła., Ich schraube das in den Schraubstock ein.; sh. auch, šraubštok (m),; Tschech. svěrák (m),; Poln. imadło (n)

imponiyrować (Vb), (-rujâ)

imponieren (Vb),; Łón mi tý nie umjy imponiyrować., Er kann mir damit nicht imponieren.; Tschech. imponovat (Vb),; Poln. imponować (Vb)

import (m), (-tu)

Import (m), Einfuhr ( f ),; Tschech. import (m), dovoz (m),; Poln. import (m), przywóz (m)

importować (Vb), (-tujâ)

importieren (Vb), einführen (Vb),; importować touwór (m), Waren (pl.) importieren,; Poln. importować (Vb)

importowy (Adj)

Import-,; importowe řecy, Importartikel (pl.),; Dostanie sie tá importowe řecy., Dort bekommt man Importartikel.; Poln. importowy (Adj)

impregnacjou ( f ), (-cje, pl.-cje)

Imprägnierung ( f ),; sh. auch, impregniyrųg (m),; Poln. impregnacja ( f )

impregniyrųg (m), (-gu, pl.-gi)

Impregnierung ( f ),; Poln. impregnacja ( f )

impregniyrować (Vb), (-rujâ)

imprägnieren (Vb),; impregniyrować dřewo, Holz imprägnieren,; impregniyrować (Vb) štofy (pl.), Gewebe (n), Gewebestoffe imprägnieren (Vb),; Poln. impregnować (Vb), nasycać (Vb) cieczą

impregniyrowany (Adj), (-nego)

imprägnierter (Adj),; Tyn mantejl jes impregniyrowany., Der Mantel ist imprägniert.; Poln. impregnowany (Adj)

improwizjyrować (Vb), (-rujâ)

improvisieren (Vb),; sh, auch, improwizować (Vb),; Tschech. improvizovat (Vb),; Poln. improwizować (Vb)

improwizować (Vb), (-zujâ)

improvisieren (Vb),; sh. auch, improwizjyrować (Vb),; Tschech. improvizovat (Vb),; Poln. improwizować (Vb)

inaksy (m / Pron. indef.),

anderer (m / Pron. indef.), andersartiger (Adj),; inaksou ( f / Pron. indef), andere ( f / Pron. indef) ,; inakse (n / Pron. indef), anderes (n / Pron. indef.),; inakse słowo (n), anderes Wort (n),; z inaksymi słowóma , mit anderen Worten,; inaksy jak wsyscy îksi, anders als alle anderen,; sh. auch, îksy (Pron. indef.),; Slow. inakší (Pron.),; Tschech. jiný (Adj),; Poln. odmienny (Adj)

inacej (Adv)

anders (Adv),; sonstwie (Adv), sonst (Adv),; Jou bych to zrobjył inacej., Ich würde das anders machen.; To nie jes inacej jak zawse., Das ist nicht anders als sonst.; Jako inacej!, Wie anders!; Jou ejch se to inacej łozmyśloł., Ich habe mir das anders überlegt.; Slow. ináč (Adv), inakšie (Adv), inak (Adv),; Tschech. jinak (Adv),; Poln. inaczej (Adv)

incucht (m), (-tu)

Inzucht ( f ),; Poln. chów (m) wsobny

indeks (m), (-su)

Verzeichnis (n), Index (m),; indeks řecy, Sachregister (n),; Ta ksiųzka jes na indeksie (Rel.)., Das Buch steht auf dem Index (ist verboten) (Rel.),; indeks akcjôw, Aktienindex (m),; Tschech. index (m), ukazatel (m),; Poln. indeks (m) (wskaźnik (m))

Inder (m), (-dra, pl.-dry)

Inder (m),; Tschech. Ind (m),; Poln. Hindus (m)

Inderka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Inderin ( f ),; Tschech. Indka ( f ),; Poln. Hinduska ( f )

Indjaner (m), (-nra, pl.-ry)

Indianer (m),; Slow. Indián (m),; Tschech. Indián (m),; Poln. Indianin (m)

Indjanerka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Indianerin ( f ),; Tschech. Indiánka ( f ),; Poln. Indianka ( f )

Indje (pl.), (Geogr.), (-djôw)

Indien (n),; Tschech. Indie ( f ),; Poln. Indie (pl.), (Geogr.)

industri ( f / unv)

Industrie ( f ),; industrimesa ( f ), Industrimesse ( f ),; industrigebit (m), Industriegebiet (n),; šwerindustri, Schwerindustrie ( f ),; industriarbajter (m), Industriearbeiter (m),; Tschech. průmysl (m),; Poln. przemysł (m)

industrializacjou ( f ),(-jej)

Industrialisierung ( f ),; Slow. industrializácia ( f ),; Tschech. industrializace ( f ),; Poln. uprzemysłowienie (n)

industrializować (Vb)

industrialisieren (Vb),; Tschech. (z-) industrializovat (Vb),; Poln. uprzemysłowić (Vb)

indziej (Adv)

dzie indziej (Adv), woanders (Adv), anderswo (Adv),; Łóni juz sų douwno dzie indziej., Sie sind schon längst woanders.; Musis ich łowić dzie indziej!, Du mußt sie anderswo suchen!; Dzie indziej byś dostoł pómoc ale tu nic., Woanders würdest du Hilfe bekommen aber hier nicht.; Trefjymy sie kjedy indziej., Wir treffen uns andermal.; Tschech. někde jinde (Adv),; Poln. indziej (Adv)

infanteryjou ( f ), (-je) (Mil.)

Infanterie ( f ) (Mil.),; Łón suzył we infanteryjej., Er hat bei der Infanterie gedient.; Tschech. infanterie ( f ), pěchota ( f ) (Mil.),; Poln. infanteria ( f ), piechota ( f ) (Mil.)

inflacjou ( f ), (-cje)

Inflation ( f ), Geldentwertung ( f ),; Slow. inflácia ( f ),; Tschech. inflace ( f ),; Poln. inflacja ( f )

informacjou ( f ), (-cjej)

Information ( f ), Auskunft ( f ),; My tá dostaniymy informacjâ., Wir bekommen dort Auskunft.; Slow. informácia ( f ),; Tschech. informace ( f ),; Poln. informacja ( f )

informować (Vb), (-mujâ)

informieren (Vb), Auskunft erteilen (Vb),; informować (Vb) kogo, jemanden informieren,; informować (Vb) sie, sich informieren, sich erkundigen (Vb),; sh. auch, poinformować (Vb) kogo,; Tschech. informovat (Vb),; Poln. informować (Vb)

inhalt (m)

Inhalt (m),; 1) Jaki ta ksiųzka mou inhalt?, Was für einen Inhalt hat das Buch?; sh. auch, stouć (Vb), (co tá stoji?),; pisać (Vb), (ło cý tá pisų?),; 2) Côz w tej kónzerwje je za inhalt?, Welchen Inhalt hat die Konserve?; Poln. 1) treść ( f ), 2) zawartość ( f )

inlet (m), (-tu, pl.-ty)

Inlett (n),; inlet łod zougłowka, Kisseninlett (n),; sh. auch, wsyp (m),; Poln. wsypa ( f ), inlet (m)

inspekcjou ( f ), (-je, pl.-je)

Inspektion ( f ), Besichtigung ( f ), Aufsicht ( f ),; Slow. inšpekcia ( f ),; Tschech. inspekce ( f ),; Poln. inspekcja ( f )

inspektor (m), (-ra, pl.-ry)

Inspektor (m), Prüfer (m),; inspektor fabrykôw, Fabrikinspektor (m),; inspektor skołôw, Schulinspektor (m),; inspektor ksiųzkôw sklepowych, Inspektor der Geschäftsbücher,; Tschech. inspektor (m),; Poln. inspektor (m)

instalacjou ( f ), (-je, pl.-je)

Instalation ( f ), Einbau (m), Einrichtung ( f ),; instalacjou hajcųgu, Instalation der Heizungsanlage,; Slow. inštalácia ( f ),; Tschech. instalace ( f ),; Poln. instalacja ( f )

instalator (m), (-ra, pl.-ry)

Instalateur (m), Rohrleger (m), (Klempner (m), Elektroinstalateur (m), Gasinstalateur (m)),; Slow. inštalatér (m),; Tschech. instalatér (m),; Poln. instalator (m)

instalować (Vb), (-lujâ), auch, instaliyrować (Vb), (-rujâ)

installieren (Vb), einrichten (Vb), verlegen (Vb), aufstellen (Vb), einbauen (Vb), (Apparat (m)),; Tschech. instalovat (Vb),; Poln. instalować (Vb)

instancjou ( f ), (-je, pl.-je)

Instanz ( f ),; pjyrsou instancjou sųdu, erste Gerichts-Instanz,; nouwyzsou (łostatniou) instancjou, die oberste (letzte) Instanz,; Slow. inštancia ( f ),; Poln. instancja ( f )

instrukcjou ( f ), (-je, pl.-je)

Instruktion ( f ), Bedienungsanleitung ( f ), Anweisung ( f ), Vorschrift ( f ),; Poln. instrukcja ( f ), wskazówka ( f )

instruktor (m), (-ra, pl.-ry)

Instrukteur (m), Ausbilder (m),; Poln. instruktor (m)

instrument (m), (-ta, pl.-ty)

Instrument (n), Werkzeug (n),; Tschech. instrument (m),; Poln. instrument (m)

inštinkt (m), (-tu)

Instinkt (m),; Tschech. instinkt (m),; Poln. instynkt (m)

inštitucjou ( f ), (-je, pl.-je)

Institution ( f ), Amt (n), Behörde ( f ), Anstalt ( f ),; Tschech. instituce ( f ),; Poln. instytucja ( f )

inštitut (m), (-tu, pl.-ty)

Institut (n),; Tschech. institut (m),; Poln. instytut (m)

inteligencjou ( f ), (-jej)

Intelligenz ( f ),; Slow. inteligencia ( f ),; Tschech. inteligence ( f ),; Poln. inteligencja ( f )

inteligentny (Adj)

intelligenter (Adj),; Łóna jes bardzo inteligentnou., Sie ist sehr intelligent.; Tschech. inteligentní (Adj),; Poln. inteligentny (Adj)

intenzywny (Adj)

intensiver (Adj),; Tschech. intenzivní (Adj),; Poln. intensywny (Adj)

internat (m), (-tu, pl.-ty)

Internat (n),; Nas synek jes w internacie., Unser Junge ist im Internat.; Slow. internát (m),; Tschech. internát (m),; Poln. internat (m)

internacjonalny (Adj),

(-nego)

international (Adj),; internacjonalnou organizacjou, internationale Organisation ( f ),; Tschech. internacionální (Adj), mezinárodní (Adj),; Poln. międzynarodowy (Adj)

interpreta (m), (-ty, pl.-ty)

Interpret (m),; Tschech. interpret (m),; Poln. interpretator (m), wykonawca (m)

interpretować (Vb), (-tujâ)

interpretieren (Vb), auslegen (Vb), erklären (Vb),; Tschech. interpretovat (Vb),; Poln. interpretować (Vb)

interesa ( f ), (-se, pl.-se)

Interesse ( f ),; Łón niy mou nad tý intrese., Er hat daran kein Interesse.; Poln. zainteresowanie (n)

intresant (Adv)

interessant (Adv),; To jes bardzo intresant., Das ist sehr interessant.; Łón to bardzo intresant łosprawioł., Er hat das sehr interessant erzählt.; Poln. interesująco (Adv)

intresjyrować (Vb), (-rujâ)

interessieren (Vb),; itresjyrować (Vb) sie cý, sich für etwas interessieren,; intresjyrować (Vb) sie kí, sich für jemanden interessieren,; To mje nie intresjyruje., Das interessiert mich nicht.; Łón sie nicý nie intresjyruje. Er interessiert sich für nichts.; Tschech. zajímat (Vb) se,; Poln. interesować (Vb)

inwalida (m), (-dy, pl.-dy)

Invalide (m),; inwalida wojynny, Kriegsversehrter (m),; Tschech. invalida (m),; Poln. inwalida (m)

inwazjou ( f ), (-jej)

Invasion ( f ), (feindlicher) Einfall (m),; Tschech. invaze ( f ), vpád (m),; Poln. inwazja ( f )

inwentar (m), (-ru), auch, inwentař (m), (-řa)

Inventar (n),; Tschech. inventář (m),; Poln. inwentarz (m)

inwentura ( f ), (-ry, pl.-ry)

Inventur ( f ),; Musiymy na pocųntku roku zrobić inwenturâ., Wir müssen am Anfang des Jahres eine Inventur machen.; Poln. inwentura ( f )

inwestor (m), (-ra, pl.-ry)

Investor (m), Geldgeber (m), Kapitalgeber (m),; Tschech. investor (m),; Poln. inwestor (m)

inwestować (Vb), (-tujâ)

investieren (Vb), anlegen (Vb),; Slow. investovať (Vb),; Tschech. investovat (Vb),; Poln. inwestować (Vb)

inwestycjou ( f ), (-jej)

Investition ( f ),; Tschech. investice ( f ),; Poln. inwestycja ( f )

inzerat (m), (-tu, pl.-ty)

Inserat (n), Anzeige ( f ), Annonce ( f ),; Slow. inzerát (m),; Poln. inserat (m)

inzerować (Vb) (-rujâ)

inserieren (Vb),; inzerować co w cajtųgu, in der Zeitung etwas inserieren,; Poln. (za-) inserować (Vb)

inzla ( f ), (-le, pl.-le)

Insel ( f ),; Zapłyniymy do tej inzle., Wir schwimmen zu der Insel.; Tschech. ostrov (m),; Poln. wyspa ( f )

inzulina ( f ), (-ny)

Insulin (n),; Poln. insulina ( f )

inžynier (m), (-ra, pl.-ry)

Ingenieur (m),; Łón jes inžynierý., Er ist Ingenieur,; Łón wyštudowoł za inžyniera., Er hat das Studium als Ingenieur beendet.; Slow. inžinier (m),; Tschech. inženýr (m),; Poln. inżynier (m)

Irlandjou ( f ), (-jej), (Geogr.)

Irland (n), (Geogr.),; Tschech. Irsko (n) (Geogr.),; Poln. Irlandia ( f ), (Geogr.)

Irlender (m), (-dra, pl.-dry)

Irländer (m), Ire (m),; Tschech. Ir (m),; Poln. Irlandczyk (m)

Irlenderka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Irländerin ( f ), Irin ( f ),; Tschech. Irka ( f ),; Poln. Irlandka ( f )

iskać (Vb), (-kó)

lausen (Vb),; iskać sie, sich lausen,; Poln. iskać (Vb)

iskra ( f ), (-ry, pl.-ry)

Funke (m),; Łod tego łognia furgajų iskry., Von diesem Feuer fliegen Funken.; Wyfurgła z kómina iskra., Ein Funke flog aus dem Schornstein.; sh, auch, fųki (pl.),; Slow. iskra ( f ),; Tschech. jiskra ( f ),; Poln. iskra ( f )

iskřić (Vb) sie , (sie..-řâ)

1) Funken sprühen (Vb),; Mjedzy drótóma łod elektrišu sie wcora iskřyło. Gestern sprühten Funken zwischen den Drähten der elektrischen Leitung.; 2) funkeln (Vb),; Gwjouzdy sie iskřų., Die Sterne funkeln., Te łocy mu sie ouze iskřyły., Seine Augen funkelten regelrecht.; 3) glitzern (Vb),; Tyn śniyg sie iskři., Der Schnee glitzert.; Slow. iskriť (Vb) sa,; Tschech. jiskřit (Vb) se,; Poln. iskrzyć (Vb) się

iskřyniy (n), (-niou)

1) Funkensprühen (n), Funkenbildung ( f ), Funkenflug (m), 2) Funkeln (n), 3) Glitzern (n),; Poln. iskrzenie (n)

islam (m)

Islam (m),; Tschech. islám (m),; Poln. islam (m)

Island (m), Islandjou ( f ), (-du) (Geogr.)

Island (n), (Geogr.),; Pojejdziymy łodzių do Islandjej., Wir fahren mit dem Schiff nach Island.; Slow. Island (m) (Geogr.) Tschech. Island (m) (Geogr.),; Poln. Islandia ( f )

Islender (m), (-dra, pl.-dry)

Isländer (m),; Tschech. Islanďan (m),; Poln. Islandczyk (m)

Islenderka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Isländerin ( f ),; Tschech. Islanďanka ( f ),; Poln. Islandka ( f )

istymyntny (Adj)

ganz der gleiche, ganz und gar der gleiche wie,; Tyn synek jes istymyntny łojciec., Der Junge ist ganz und gar sein Vater.,; Poln. bardzo podobny (Adj), (bardzo podobny ojcu)

(Vb),(inf.), (idâ)

1) gehen (Vb),; Konj./ sing./ Präs. / 1 Pers. jou idâ, ich gehe,; 2 Pers. ty idzies, du gehst,; 3 Pers. ( łón, łóna, łóno) idzie, (er, sie, es) geht,; Konj./ pl./ Präs. / 1 Pers. my idziymy, wir gehen,; 2 Pers. wy idziecie, ihr geht,; 3 Pers. (łóni, łóne) idų, sie gehen,; imp. idź!, gehe!; idźcie! geht!,; Jou chcâ iś do kina., Ich will ins Kino gehen.; Dyć wy tá mozecie iś., Ihr könnt dort gehen.; Musâ iś do roboty., Ich muß zur Arbeit gehen.; iś z kí, mit jemandem gehen, (mit jemandem befreundet sein),; iś z cý do sųndu, mit etwas vor Gericht ziehen,; Jou idâ do roboty., Ich gehe zur Arbeit.; Idâ stųnd fórt., Ich gehe von hier weg.; Idâ spać., Ich gehe schlafen.; Dziyzto idzies?, Wohin gehst du?; Łóna idzie nakupić., Sie geht einkaufen.; Nó idzie dobře., Uns geht es gut.; Niech tá idzie dzie chce., Er (Sie, Es) kann gehen wo er (sie, es) will.; My idziymy jutro na tourg., Wir gehen morgen zum Markt.; Idziecie tez niekjedy do Łopolou?, Geht ihr manchmal auch nach Oppeln?; Te dziejci idų do skoły., Diese Kinder gehen zur Schule.; Idź do pjekarnie po chlyb!, Gehe zur Bäckerei ein Brot kaufen!; Stařiku, idźcie sie łogolić!, Großvater, geht euch rasieren!; 2) iś ło co, sich um etwas handeln (Vb), um etwas gehen (Vb),; Ło co to tu idzie?, Worum handelt es sich hier?,; Idzie tu ło..?, Handelt es sich hier um..?; Idzie tu ło pjųndze., Hier geht es ums Geld.;3) iś ło kogo, jemanden bedauern (Vb), Mitleid mit ihm haben (Vb),; Mje łó niego bardzo idzie., Ich habe mit ihm Mitleid (n).; Mir geht es um ihn.; sh. auch, pôjś (Vb), přiś (Vb),; Slow. ísť (Vb),; Tschech. jít (Vb),; Poln. iść (Vb)

išijas (m), (Med.)

Ischias ( f ) (Med.),; Poln. ischias (m), (Med.)

Italjou ( f ), (-jej)

Italien (n),; Jadâ do Italjej. Ich fahre nach Italien.; Łóni pojechali na urloup do Italjej., Sie sind in den Urlaub nach Italien gefahren.; Přiwjóz ejch to z Italjej., Ich habe das aus Italien mitgebracht. Tschech. Itálie ( f ),; Poln. Włochy (n / pl.)

Italjejner (m), (-nra, pl.-nry)

Italiener (m),; Tschech. Ital (m),; Poln. Włoch (m)

Italjejnerka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Italienerin ( f ),; Tschech. Italka ( f ),; Poln. Włoszka ( f )

iz, (Kj.), ize (Kj.)

daß (Kj.),; Myślâ, iz to tak be., Ich denke, daß das so sein wird.; Iz sie to tak zrobjyło, to jes cud., Daß das so geschehen ist, ist ein Wunder.; Iz my sie to tak trefjyli., Daß wir uns so getroffen haben.; Ize sie nad tý tak gorsys?, Daß du dich darüber so ärgerst?; sh. auch, ize (Kj.),; Poln. iż (Kj.), że (Kj.)

izba ( f ), (-by, pl.-by)

1) Stube ( f ), Zimmer (n),; W tý budynku jes pjŷńć izbôw., In dem Haus sind fünf Zimmer.; Siejdziejli my wsyscy w izbje., Wir saßen alle in der Stube.; Zaśwjyć w izbje śwjatło., Mache in der Stube Licht an.; 2) Haus (n),; Izba Porodowou, Geburtshaus (n),; Izba Lordôw, Oberhaus (n),; Slow. 1) izba ( f ),; Tschech. 1) místnost ( f ), pokoj (m),; Poln. 1) pokój (m), 2) izba ( f )

izbecka ( f ), (-ki, pl.-ki)

kleines Zimmer (n), Stübchen (n),; Poln. pokoik (m)

izby (Kj.)

daß (Kj), damit (Kj.), um zu,; Izby sie to nie zrobjyło, musiymy jescy cekać., Damit das nicht geschieht, müssen wir noch warten.; Nie chcâ, izbyś tá jechoł!; Ich will nicht, daß du dort hinfährst!; Izbyś mi tego nie zrobjył!, Daß du mir das nicht machst!, Tschech. aby (Kj.),; Poln. żeby (Kj.)

ize (Kj)

daß (Kj.),; Łóna pejdziała, ize idzie do sklepu., Sie sagte, daß sie zum Laden geht.; Myślâ, ize to be bobře., Ich denke, daß das gut sein wird.; 1) ize ejś.., daß du..,; Ize ejś taky co môg zrobić?, Daß du so etwas machen konntest?; Slow. že (Kj.),; Tschech. že (Kj.), 1) že jsi,; Poln. że (Kj.)

izolator (m), (-ra, pl.-ry)

Isolator (m),; Poln. izolator (m)

izolacjou ( f ), (-jej, pl.-je)

Isolierung ( f ),; Dämmung ( f ),; izolacjou łod drótu, Drahtisolierung ( f ),; izolacjou łod budynka, Hausisolierung ( f ),; Tschech. izolace ( f ),; Poln. izolacja ( f )

izoliyrować (Vb), (-rujâ)

isolieren (Vb),; sh. auch, (łod-, za-) izoliyrować (Vb),; Slow. izolovať (Vb),; Tschech. izolovat (Vb),; Poln. izolować (Vb)

Izraejl (m), (-lu) (Geogr.)

Israel (n),; Slow. Izrael (m) (Geogr.),; Tschech. Izrael (m) (Geogr.),; Poln. Izrael (m), (Geogr.)

Izraejlcyk (m), (-ka, pl.-ki)

Israeli (m),; Tschech. Izraelec (m),; Poln. Izraelczyk (m)

Izraejlka ( f ), (-ki.pl.-ki)

Israeli ( f ),; Tschech. Izraelka ( f ),; Poln. Izraelka ( f )

í (Pron.)

ihnen (Pron.), sie (Pron.),; Dyć í dej pokój., Laß sie in Ruhe.; Dej í to!, Gib ihnen das!; Tschech. jim (Pron.),; Poln. im (Pron.)

îgwer (m),

Ingwer (m),; Poln. imbir (m)

îkoust (m), (-tu)

Tinte ( f ),; Napis to îkoustý a nie blajštiftý!, Schreibe das mit Tinte und nicht mit dem Bleistift!; flasecka na îkoust, Tintenfaß (n),; sh. auch, tinta ( f ),; Slow. atrament (m),; Tschech. inkoust (m),; Poln. atrament (m), inkaust (m)

îkse (n /Adj), (-sego)

das Andere (n),; To jes co îksego., Das ist etwas Anderes.; Poln. coś innego

îksość ( f ), (-ci)

Verschiedenheit ( f ), Andersartigkeit ( f ),; sh. auch, róstomajtność ( f ),; Poln. inszość ( f )

îksy (m /Adj)

anderer (Adj), sonstiger (Adj),; îksou ( f /Adj), andere ( f /Adj), sonstige ( f /Adj),; îkse (n /Adj), anderes (Adj), sonstiges (Adj), andere (Adj) (pl.),; Zrobjymy to îksy dziyń., Wir machen das an einem anderen Tag.; Přeniejsiymy to na îksy plac., Wir tragen das an einen anderen Platz hin.; chto îksy, jemand anderer,; Dostanies sie tá îksų drógų., Du kommst dort auf anderem Wege hin.; Dej mi yno tâ îksų câść!, Gib mir das andere Teil!; Łobuj îkse třewiki!, Ziehe andere Schuhe an!; Îkse dziejci mogų to robić., Andere Kinder dürfen das machen.; Slow. iný (Adj), inší (Adj),; Tschech. jiný (Adj),; Poln. inny (Adj.),