kabaret (m), (-tu)

Kabarett (n),; Tschech. kabaret (m),; Poln. kabaret (m)

kabejl (m), (-bla, pl.-le) (Elekt.)

Kabel (n) (Elekt.),; kabejl łod telefónu, Telefonkabel (n),; kabejl łod štrołmu, Stromkabel (n),; połozyć kabejl, Kabel verlegen,; Slow. kábel (m) (Elekt.),; Tschech. kabel (m) (Elekt.),; Poln. kabel (m) (Elekt.)

kabina ( f ), (-ny, pl.-ny)

Kabine ( f ),; kabina do přebłócyniou, Umkleidekabine ( f ),; kabina na łodzi, Schiffskabine ( f ),; kabina do głosowaniou, Wahlkabine ( f ),; Tschech. kabina ( f ),; Poln. kabina ( f )

kablowy (Adj), (-wego)

Kabel-,; kablowou telewizjou, kablowy fernsehn, Kabelfernsehen (n),; bâbyn kablowy, Kabeltrommel ( f ),; Poln. kablowy (Adj)

kabłųk (m), (-ka, pl.-ki)

Bogen (m), Bügel (m),; kabłųk mostu, Brückenbogen (m),; Slow. oblúk (m),; Poln. kabłąk (m)

kabłųkowaty (Adj)

bogenförmiger (Adj), bügelförmiger (Adj), gekrümmter (Adj),; Poln. kabłąkowaty (Adj)

kaboutek (m), (-tka, pl.-ki)

Rock (m), Jacke ( f ), Sakko (n), Mantel (m),; Łoblec se na drógâ kaboutek, bo jes zimno., Ziehe dir auf den Weg ein Sakko (Mantel) an, weil es kalt ist.; Slow. kabát (m),; Tschech. kabát (m), kabátek (m),; Poln. kurtka ( f ), płaszcz (m)

kabza ( f ), (-ze, pl.-ze)

Bekleidungstasche ( f ), Hosentasche ( f ), Manteltasche ( f ), Jackentasche ( f ),; Wciś mjŷsek z pjųndzmi do kabze., Stecke den Geldbeutel in die Bekleidungstasche ein.; Kabza łod galout, Hosentasche ( f ),; kabza łod mantla, Manteltasche ( f ),; gospodařić do swojej kabze, in die eigene Tasche arbeiten,; Slow. kapsa( f ),; Tschech. kapsa ( f ),; Poln. kieszeń ( f )

kachla ( f ), (-le, pl.-le)

Kachel ( f ), Wandkachel ( f ),; kachla do pjeca, Ofenkachel ( f ),; kachle před kuchniâ, Wandkacheln für die Küche (pl.),; sh. auch, fliza ( f ),; Slow. kachĺa ( f ),; Tschech. kachel (m),; Poln. kafel (m), płytka ( f )

kachlouk (m), (-ka, pl.-ki)

Kachelofen (m),; Zatop w kachlouku., Mache im Kachelofen das Feuer an.; Tschech. kachlová kamna (n / pl.),; Poln. piec (m) kaflowy

kachlować (Vb), (-lujâ)

kacheln (Vb), fliesen (Vb),; kachlować kuchniâ, die Küche kacheln,; Poln. kaflować (Vb), kłaść (Vb) kafle , kłaść (Vb) płytki

kacka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Zool.)

Ente ( f ), (Zool.),; dziwjou kacka, Wildente ( f ),; upjecónou kacka, gebratene Ente, (Entenbraten (m)),; Łóna sie kolybje jak kacka., Sie watschelt wie eine Ente.; Slow. kačka ( f ) (Zool.),; Tschech. kachna ( f ) (Zool.),; Poln. kaczka ( f ), (Zool.)

kacma ( f ), (-my, pl.-my)

Wirtshaus (n), Schenke ( f ),; Wypjyli my w kacmje po piwje., Wir haben im Wirtshaus ein Bier getrunken.; Wlejziymy do kacmy., Wir kehren in das Wirtshaus ein.; Slow. krčma ( f ),; Tschech. krĉma ( f ),; Poln. karczma ( f ), gospoda ( f )

kacmourka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Gasthaus-Wirtin ( f ), Schenkwirtin ( f ),; Kacmourka nó nacepi ze becki dwje kufki piwa., Die Wirtin capft uns vom Fass zwei Humpen Bier ab.; Poln. karczmarka ( f )

kacmouř (m), (- řa, pl.-ře)

Schenkwirt (m),; Poln. karczmarz (m)

kacųntko (n), (-ka, pl.-ka)

Entchen (n),; Kacka z kacųntkóma pływou po dole., Eine Ente schwimmt mit den Entchen auf dem Teich.; Poln. kaczę (n)

kadubek (m), (-bka, pl.-bki)

Nistkasten (m), Starkasten (m),; W tý kadubku lŷgų škorce., In diesem Nistkasten brüten Stare.; Powjejsiymy na tý strómje kadubek., Wir hängen auf diesem Baum einen Nistkasten auf.; Poln. budka dla ptaków, budka do gnieżdżenia

kadzić (Vb), (-dzâ)

1) Weihrauch abbrennen,; 2) scheißen (Vb), (vulg.), nakadzić do galout, in die Hosen scheißen (Vb), (vulg.),; Slow. kadiť (Vb),; Tschech. kadit (Vb),; Poln. 1) kadzić (Vb), 2) srać (Vb) (vulg.)

kadzidło (n), (-ła, pl.-ła)

1) Weihrauchkessel (m), 2) Weihrauch (m),; Slow. 1), 2) kadidlo (n),; Tschech. 1) kadidelnice ( f ), Weihrauchkessel (m), 2) kadidlo (n), Weihrauch (m),; Poln. 1) kadzielnica( f ), 2) kadzidło (n)

kafej (m), (-ju)

Kaffee (m),; prawy kafej (m), Bohnenkaffee (m),; malckafej (m), Malzkaffee (m),; pomlouć kafej (m), Kaffee mahlen (Vb),; zaprosić kogo na kafej (m), jemanden zum Kaffee einladen (Vb),; kafej z mlyký, Kaffee mit Milch,; pić kafej (m), Kaffee trinken (Vb),; dostać šoulkâ kafeju, eine Tasse Kaffee bekommen,; Slow. káva ( f ),; Tschech. káva ( f ),; Poln. kawa ( f )

kafejkana ( f ), (-ny, pl.-ny)

Kaffeekanne ( f ),; Nalej tyn uwařóny kafej do kafejkany., Gieße den gekochten Kaffee in die Kaffeekanne ein.; hynkejl łod kafejkany, Henkel von der Kaffeekanne,; deklik łod kafejkany, Deckel von der Kaffeekanne,; Poln. dzbanek (m) do kawy

kafejmila ( f ), (-le, pl.-le)

Kaffeemühle ( f ),; pomlouć kafejmilų kafej (bołnenkafej (m)) , mit der Kaffeemühle Kaffee (Bohnenkaffee (m)) mahlen,; Poln. młynek (m) do kawy (naturalnej, ziarnistej)

kaganiec (m), (-ańca, pl.-ańce)

Maulkorb (m),; kaganiec před psa, Hundemaulkorb (m),; zawdziouć psowi kaganiec, dem Hund einen Maulkorb anlegen (Vb),; sh. auch, małlkorb (m),; Tschech. náhubek (m), koš (m), košik (m),; Poln. kaganiec (m)

kajak (m), (-ka, pl.-ki)

Paddelboot (n), Kajak (m / n),; Tschech. kajak (m),; Poln. kajak (m)

kajdanki (pl.), (-kôw)

Handschellen (pl.),; Załozyli mu kajdanki., Sie haben ihm die Handschellen angelegt.; sh. auch, fesle (pl.),; Poln. kajdanki (pl.)

kajplować (Vb), (-lujâ)

schachern (Vb), veräußern (Vb), Tauschgeschäfte machen (Vb),; kajplować (Vb) z cý, mit etwas schachern (Vb),; sh. auch, (pře-, za-) kajplować (Vb),; sh. auch, šachrować (Vb),; Tschech. ĉachrovat (Vb), zaĉachrovat (Vb),; Poln. targować (Vb) się, przemieniać (Vb) towar

Kajro (n), (Geogr.)

Kairo (n), (Geogr.),; Poln. Kair (m), (Geogr.)

kajuta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Kajüte ( f ), Kabine ( f ),; Tschech. kajuta ( f ), kabina ( f ),; Poln. kajuta ( f )

kajzer (m), (-zra, pl.-zry)

Kaiser (m),; sh. auch, cesouř (m),; Poln. cesarz (m),;

kajzerka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Kaiserin ( f ),; sh. auch, cesařowou ( f ),; Poln. cesarzowa ( f )

kakać (Vb), (Kin.Spr.)

kacken (Vb), (Kin.Spr.),; Notdurft verrichten (Vb),; sh. auch, nakakać (Vb), wykakać (Vb) sie,; Tschech. (na-, po-, vy-..se) kakat (Vb), (Kin.Spr.),; Poln. robić (Vb) kupkę (Kin.Spr.)

kakało (n), (-ła)

Kakao (m), Kakau (m),; W tej šokoladzie jes kâs kakała., In dieser Schokolade ist viel Kakau.; kakało z mlyký, Milch-Kakaugetränk,; Tschech. kakao (n),; Poln. kakao (n)

kaktus (m), (-sa, pl.-se), (Bot.)

Kaktus (m), Kaktee ( f ), (Bot.),; W tý roku mi tyn kaktus pjyrsy rouz kwitnie., In diesem Jahr blüht mir der Kaktus zum ersten mal.; Tschech. kaktus (m) (Bot.),; Poln. kaktus (m), (Bot.)

kaliber (m) (Mil.),(-bra, pl.-bry)

1) Kugelkaliber (n),; Geschoßkaliber (n) (Mil.),; kaliber łod kulki, Kugelkaliber (n), Geschoßkaliber (n),; 2) Charakterart ( f ),; Łón to jes ale ciŷzki kaliber., Er ist ein schwieriger, (sturer, dickköpfiger) Mensch.; Tschech. kalibr (m) (Mil.),; Poln. 1) kaliber (m) (Mil.), 2) uparty, nieustępliwy, zawzięty człowiek (m)

kalić (Vb) sie, (sie..-lâ)

1) angelatscht kommen (Vb), ungebeten eindringen (Vb), herkommen (Vb),; Łón sie tu juzaś kali., Er dringt hier wieder (ungebeten) ein.; sh. auch, ( při-, w-, za-) kalić (Vb) sie,; Poln. wchodzić (Vb) bez zaproszenia, wdzierać (Vb) się

kalina ( f ), (-ny, pl.-ny), (Bot.)

Schneeball (m), (Bot.),; Tschech. kalina ( f ) (Bot.),; Poln. kalina ( f ), (Bot.)

kalkulacjou ( f ), (-jej)

Kalkulation ( f ), Berechnung ( f ),; Tschech. kalkulace ( f ),; Poln. kalkulacja ( f )

kaloryjou ( f ), (-je, pl.-je)

Kalorie ( f ),; Douwó při joudle pozôr na te kaloryje, bo bardzo rubnâ., Ich gebe beim Essen auf die Kalorien Acht, weil ich sehr an Gewicht zunehme.; Tschech. kalorie ( f ),; Poln. kaloria ( f )

kalyka (m), (-ki, pl.-ki)

Krüppel (m), Versehrter (m),; Łón jes kalykų., Er ist ein Krüppel. (ein Versehrter ),; sh. auch, skalycyć (Vb) sie ,; Slow. kalika (m),; Tschech. mrzák (m),; Poln. kaleka (m)

kalyndouř (m), (-řa, pl.-ře)

Kalender (m), Terminkalender (m),; rocny kalyndouř, Jahreskalender ( m),; Zajzdři na kalyndouř, chtorego dzisiej mómy., Schau auf dem Kalender nach, welcher Tag wir heute haben.; Slow. kalendár (m),; Tschech. kalendář (m),; Poln. kalendarz (m)

kalyndouřik (m), (-ka, pl.-ki)

Taschenkalender (m),; Tschech. kalendářik (m),; Poln. kalendarzyk (m)

kała ( f ), (-ły, pl.-ły)

großer, unförmiger Kopf (m), Dej mu po kale., Knalle ihm eine auf die Birne. (auf den Kopf),; sh. auch, głowa ( f ),; Poln. głowa ( f ), (duża, niekształtna, nieforemna)

kałamař (m), (-řa, pl.-ře)

Tintenfaß (n),; tųkać we kałamařu pjórko, die Schreibfeder im Tintenfaß eintauchen (Vb),; sh. auch, tintenfas (m),; Tschech. kalamář (m),; Poln. kałamarz (m)

kałgómin (m), (-nu, pl.-ny)

Kaugummi (m),; zuć (Vb) kałgómin, Kaugummi kauen (Vb),; Tschech. žvýkací guma ( f ),; Poln. guma ( f ) do żucia

kałuza ( f ), (-ze, pl.-ze)

1) Pfütze ( f ), Lache ( f ),; kałuza na dródze, Pfütze auf der Straße, (Wasserlache ( f )),; 2) kleiner Teich (m),; kacki pływajų po kałuzie, Die Enten schwimmen auf einem kleinem Teich.; sh. auch, doł (m),; Slow. 1) kaluž ( f ),; Tschech. 1) kaluž ( f ), kalužina ( f ), louže ( f ),; Poln. 1) kałuża ( f ), 2) mały staw (m)

kamejla ( f ), (-le, pl.-le) (Zool.)

1) Kamel (n), (Zool.),; 2) Kamel (als Schimpfwort),; Ty kamejlo!, Du Kamel!; Tschech. velbloud (m) (Zool.),; Poln. 1) wielbłąd (m), (Zool.), 2) wyzwisko, (Ty wielbłądzie!)

kamejlhardeka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Kamelhaardecke ( f ),; Přikryj mje tų kamejlhardekų., Decke mich mit der Kamelhaardecke zu.; Poln. koc (m) z sierści wielbłąda

kamera ( f ), (-ry, pl.-ry)

Filmkamera ( f ),; Łóni krųncų kamerų film., Sie machen mit der Kamera Dreharbeiten für einen Film.; Tschech. kamera ( f ),; Poln. kamera ( f ) (filmowa)

kamf (m), (-fu)

Kampf (m),; Lebenskampf (m),; Z tý to był wielki kamf., Damit war ein großer Kampf. (Lebenskampf (m),; Poln. walka życia codziennego

kamgarn (m), (-nu)

Kammgarn (n),; Poln. kamgarn (m)

kamilentej (m), (-ju)

Kamillentee (m),; kamilentej před dziejcio, Kamillentee für das Kind (n),; sh. rumjanek (m),; Poln. napar z rumianku

kamjyniować (Vb), (-niujâ)

steinigen (Vb),; kamjyniować (Vb) kogo, jemanden steinigen (Vb),; Poln. kamieniować (Vb)

kamjynisty (Adj), (-tego)

steiniger (Adj),; kamjynistou dróga, steiniger Weg (m),; Poln. kamienisty (Adj)

kamjyń (m), (-nia, pl.-nie)

Stein (m),; kamjynie na drógâ, Pflastersteine (pl.),; kamjyń na granicy, Grenzstein (m),; młyński kamjyń, Mühlenstein (m),; kamjyń grobowy, Grabstein (m),; kamjynie zołciowe, Gallensteine (pl.),; křiz z kamjynia, Steinkreuz (n),; Ślejciou mi z serca kamjyń, Ein Stein ist mir vom Herzen gefallen.; Łón mou serce jak kamjyń., Er hat ein Herz aus Stein.; ciepnųńć kamjyniý, mit einem Stein werfen,; Ta łôdź posła na dno jak kamjyń., Das Schiff ist wie ein Stein gesunken.; Nie łostoł tá kamjyń na kamjyniu., Dort ist kein Stein auf dem anderen liegen geblieben.; Slow. kameň (m),; Tschech. kámen (m),; Poln. kamień (m)

kamycek (m), (-cka, pl.-cki), (dim.)

Steinchen (n), (dim.),; Tschech. kamínek (m),; Poln. kamyczek (m), (dim.)

Kanada ( f ), (-dy), (Geogr.)

Kanada (n), (Geogr.),; Slow. Kanada ( f ) (Geogr.),; Tschech. Kanada ( f ), (Geogr.),; Poln. Kanada ( f ), (Geogr.)

kanal (m), (-lu)

Kanal (m), Graben (m), Verbindungskanal zweier Wasserstraßen,; morski kanal (m), Seekanal (m),; kanal łod wentilacjej, Ventilationskanal (m),; Slow. kanál (m),; Tschech. kanál (m),; Poln. kanał (m)

kanalizacjou ( f ), (-jej)

Kanalization ( f ),; přiłųncyć budynek do kanalizacjej, ein Haus an die Kanalisation anschließen (Vb),; Slow. kanalizácia ( f ),; Tschech. kanalizace ( f ),; Poln. kanalizacja ( f )

kanalizować (Vb), (-zujâ)

kanalisieren (Vb), 1) kanalizować řykâ, Fluss kanalisieren (Vb), (schiffbar machen),; 2) skanalizować drógâ, Straße kanalisieren (Vb),( mit Kanalisation versehen),; Poln. 1) użeglownić (Vb) rzekę, 2) skanalizować (Vb) drogę

kanarek (m), (-rka, pl.-rki), (Zool.)

Kanarienvogel (m), (Zool.),; śpjyw kanarka, Kanarienvogel-Gesang (m),; Slow. kanárik (m) (Zool.),; Tschech. kanárek (m), (Zool.), kanár (m) (Zool.),; Poln. kanarek (m), (Zool.)

kancler (m), (-ra, pl.-ry)

Kanzler (m),; Slow. kancelár (m),; Poln. kanclerz (m)

kandidat (m), (-ta, pl.-ty)

Kandidat (m), Bewerber (m),; Slow. kandidát (m),; Tschech. kandidát (m),; Poln. kandydat (m)

kandidatka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Kandidatin ( f ),; Tschech. kandidátka ( f ),; Poln. kandydatka ( f )

kania ( f ), (-nie, pl.-nie), (Zool.)

Weihe ( f ), (Zool.), Milan (m), (Zool.),; Nad polý furgou kania ( f )., Über dem Feld fliegt eine Weihe ( f ).; Poln. kania ( f ) , (Zool.)

kanister (m), (-tra, pl.-try)

Kanister (m), Behälter (m),; kanister na bencin, Benzinkanister (m),; wylouć co ze kanistra, aus dem Kanister etwas ausgießen (Vb),; Tschech. kanystr (m),; Poln. zbiornik (m), (np. na benzynę)

kanta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Kante ( f ), Rand (m),; kanta łod stoła, Tischkante ( f ),; kanta łod deski, Brettkante ( f ),; Poln. kant (m), krawędź ( f ), okraj (m)

kantholc (m), (-ca, pl.-ce)

Kantholz (n),; podpřyć co kantholcý, etwas mit einem Kantholz unterstützen (Vb),; Poln. kantówka ( f ), krawędziak (m)

kantina ( f ), (-ny, pl.-ny)

Kantine ( f ),; Pôdziymy jejś do kantiny., Wir gehen zur Kantine essen.; Tschech. kantýna ( f ),; Poln. kantyna ( f )

kanuna ( f ), (-ny, pl.-ny)

Kanone ( f ), Geschütz (n),; střejlać kanunóma, mit Kanonen schießen (Vb),; Tschech. dělo (n), kanón (m),; Poln. działo (n), armata ( f )

kapa ( f ), (-py, pl.-py)

Kappe ( f ), Deckel (m), Verschlußkappe ( f ),; kapa łod třewika, Schuhkappe ( f ),; kapa łod wentila do koła, Kappe vom Fahrradventil (n), Ventilkappe ( f ),; kapa łod fylera, Schraubkappe vom Füllfederhalter,; Poln. kapa ( f ) (nakrycie), kapka ( f ), nosek (u obuwia), zakrętka ( f )

kapać (Vb),

tropfen (Vb), (herab) tröpfeln (Vb), triefen (Vb),; Pot mu z coła kapje., Der Schweiß trieft ihm von der Stirn.; Desc kapje z dachu., Der Regen tropft vom Dach.; sh. auch, přikapać (Vb),; Tschech. kapat (Vb),; Poln. kapać (Vb)

kapaniy (n), (-niou)

Triefen (n), Tröpfeln (n),; Poln. kapanie (n)

kapejlónek (m), (-nka, pl.-nki)

Kaplan (m),; Mómy u nous młodego kapejlónka., Wir haben bei uns einen jungen Kaplan (m).; Slow. kaplán (m),; Tschech. kaplan (m),; Poln. kapelan (m), wikariusz (m), wikary (m), młody ksiądz

kapela ( f ), (-le, pl.-le)

Musikkapelle ( f ),; Na wesejlu grała kapela., Zur Hochzeit spielte eine Kapelle.; marškapela ( f ), Marschkapelle ( f ),; Slow. kaplnka ( f ),; Tschech. kapela ( f ),; Poln. kapela ( f ), orkiestra ( f )

kapelmajster (m), (-tra, pl.-try)

Kapellmeister (m),; Před kapeló mašjyruje kapelmajster., Vor der Musikkapelle marschiert der Kapellmeister.; Poln. kapelmistrz (m)

kapital (m), (-lu)

Kapital (n),; społkowy kapital (m), Gesellschaftskapital (n),; swôj kapital (m), Eigenkapital (n),; Tschech. kapitál (m),; Poln. kapitał (m)

kapitalismus (m), (-su)

Kapitalismus (m),; Tschech. kapitalismus (m),; Poln. kapitalizm (m)

kapitalista (m), (-ty, pl.-ty)

Kapitalist (m),; Łón jes wjelkí kapitalistų., Er ist ein großer Kapitalist (m),; Tschech. kapitalista (m),; Poln. kapitalista (m)

kapitalny (Adj), (-nego)

kapitaler (Adj),; kapitalny jejlyń, kapitaler Hirsch (m),; Tschech. kapitální (Adj),; Poln. kapitalny (Adj)

kapitejn (m), (-na, pl.-ny)

Kapitän (m),; kapitejn łod łodzi, Schiffskapitän (m),; mostek łod kapitejna, Kommandobrücke ( f ),; Tschech. kapitán (m),; Poln. kapitan (m)

kapitulacjou ( f ), (-jej)

Kapitulation ( f ),; Tschech. kapitulace ( f ),; Poln. kapitulacja ( f )

kapituljyrować (Vb),

(-rujâ)

kapitulieren (Vb), sich dem Feinde ergeben (Vb), eine Sache aufgeben (Vb),; Tschech. kapitulovat (Vb),; Poln. kapitulować (Vb)

kapka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Tröpfchen (n),; kapka wody, Tröpfchen Wasser (n),; sh. auch, kropejlka ( f ),; Slow. kvapka ( f ),; Tschech. kapka ( f ), kapička ( f ),; Poln. kapka ( f ), kropelka ( f )

kaplica ( f ), (-ce, pl.-ce) (Rel.)

Kapelle ( f ) (Rel.),; Slow. kaplnka ( f ) (Rel.),; Tschech. kaple ( f ) (Rel.),; Poln. kaplica ( f ) (Rel.)

kaplicka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Rel.)

Hauskapelle ( f ), Feldkapelle ( f ), Bildstock (m) (Rel.),; Łóni majų při budynku kaplickâ., Sie haben am Haus eine Kapelle.; Zaniesâ do kaplicki nowe kwjoutki., Ich trage zur Kapelle neue Blumen hin.; To jes kaplicka Śwjŷntego Jóna., Das ist die Kapelle des Heiligen Johannes.; Poln. kapliczka ( f ) (Rel.)

kapnųńć (Vb)

(einmal) tropfen (Vb),; Kapła mi kropla wody na głowâ., Ein Tropfen Wasser ist mir auf den Kopf getropft.; sh. auch, kapać (Vb),; Tschech. kápnout (Vb),; Poln. kapnąć (Vb), (od, kapać (Vb))

kapsla ( f ), (-le, pl.-le)

1) Kapsel ( f ), Kronenkorken (m), kapsla łod flaški, Kronenkorken (m), (Flaschenverschluß (m)),; 2) Sprengkapsel ( f ), Zündhütchen (n),; kapsla łod kulki, Zündhütchen von einer Patrone,; Tschech. 1) kapsle ( f ), 2) kapsle ( f ), rozbuška ( f ),; Poln. 1) kapsel ( m), ( zamknięcie, np. butelki), kapsułka ( f ), 2) spłonka ( f ), kapiszon (m)

kapslować (Vb), (-lujâ)

verkapseln (Vb),; kapslować (Vb) flaški, Flaschen verkapseln,; Poln. kapslować (Vb)

kapuca ( f ), (-ce, pl.-ce)

Kapuze ( f ),; Jou mó jaklâ ze kapucų., Ich habe eine Jacke mit einer Kapuze.; Tschech. kapuce ( f ),; Poln. kapuza ( f ), kaptur (m)

kapuciner (m) (Rel.),(-nra, pl.-nry)

Kapuziner (m) (Rel.),; Tschech. kapucín (m) (Rel.),; Poln. kapucyn (m) (Rel.)

kapusta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Kohl (m), Kraut (n),; cerwjónou kapusta, Rotkraut (n),; kwaśnou kapusta, Sauerkraut (n),; głôwka kapusty, Kohlkopf (m),; heblik na kapustâ, Krauthobel (m),; zakisić kapustâ, Kraut einsäuern (Vb),; Slow. kapusta ( f ),; Tschech. zelí (n),; Poln. kapusta ( f )

kaput (unv.)

być (Vb) kaput, kaputt sein (Vb), fix und fertig sein (Vb),; Jou ejch jes łod tej roboty blank kaput., Ich bin von der Arbeit ganz kaputt.; Tschech. kaput (unv.),; Poln. być (Vb) wyczerpanym, wykończonym

kara ( f ), (-ry, pl.-ry)

Karren (m), (Pferdefuhrwerk (n) mit Holzrädern, die mit Eisenreifen beschlagen sind),; kara gnoju, Karren mit Mist,; Přiwjyź mi karâ muterki., Bringe mir einen Karren Mutterboden.; Jejdź po karâ rosikóniu., Fahre einen Karren Klee holen.; Slow. kára ( f ),; Tschech. kára ( f ),; Poln. wóz (m)

karabiner (m) (Mil.), (-nra, pl.-nry)

Karabiner (m), Gewehr (n) (Mil.),; Wojoucy dostali nowe karabinry. Die Soldaten haben neue Karabiner bekommen (Vb).; střejlać karabinrý, mit dem Karabiner schießen (Vb),; cilować na co karabinrý, auf etwas mit dem Karabiner zielen (Vb),; Tschech. puška ( f ) (Mil.), karabina ( f ) (Mil.),; Poln. karabin (m) (Mil.)

karafka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Karaffe ( f ),; karafka ze likerý, Karaffe mit Likör (m),; Tschech. karafa ( f ),; Poln. karafka ( f )

karakter (m), (-ru, pl.-ry)

Charakter (m),; Łón niy mou dobrego karakteru., Er hat keinen guten Charakter.; Cłowjek bez karakteru, charakterloser Mensch,; Cłowjek ze słabý / mocný karakterý, Mensch mit einem schwachen / starken Charakter.; Poln. charakter (m)

karambolaža ( f ), (-že)

Karambolage ( f ), (Billard (n)), Zusammenstoß (m),; Tschech. karambol (m),; Poln. karambol (m)

karamelka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Karamelle ( f ), Bonbon (n),; Dej mi jednâ karamelkâ., Gib mir ein Karamell-Bonbon.; Tschech. karamel(k)a ( f ),; Poln. karamelek (m)

karasejle (pl.), (-lôw)

Karussell (n), Kettenkarussell (n),; Bymy jejździć na karasejlach., Wir werden Karussell fahren.; Pôdziymy na karasejle., Wir gehen Karussell fahren.; Tschech. kolotoč (m),; Poln. karuzela ( f )

karaśka ( f ), (-ki, pl.-ki), (Zool.)

Karausche ( f ), (Zool.),; We tý dole sų karaśki i karpy., In diesem Teich sind Karauschen und Karpfen (pl.).; Tschech. karas (m) (Zool.),; Poln. karaś (m), (Zool.)

karat (m), (-tu, pl.-ty)

Karat (n),; Tschech. karát (m),; Poln. karat (m)

karawana ( f ),(-ny, pl.-ny)

Karawane ( f ),; Karawana ciųgnie z touwarý bez wistâ., Eine Karawane zieht mit ihren Waren durch die Wüste.; Tschech. karavana ( f ),; Poln. karawana ( f )

karbac (m), (-ca, pl.-ce)

Riemenpeitsche ( f ),; Slow. korbáč (m),; Tschech. karabáĉ (m),; Poln. harap (m)

karbit (m), (-tu)

Karbid (n),; Tschech. karbid (m),; Poln. karbid (m),;

karbitka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Karbidlampe ( f ),; Gôrnicy mjejli w grubach karbitki., Die Bergleute hatten in den Gruben Karbidlampen.; Zaśwjyć yno tâ karbitkâ., Zünde die Karbidlampe an.; Poln. karbidka ( f ), (lampa karbidowa)

karbołl (m), (-lu)

Karbol (n), Karboleum (n),; (Holz-Imprägnierungsmittel (n)); štrajchować karbołlý płot (m), Holzzaun mit Karbol bestreichen,; Poln. karbol (m)

karbować (Vb), (-bujâ)

Kerben (Vb), rippen (Vb), (Geldstück (n)) rändeln ( Vb),; Tschech.

dělat rýhy (pl.),; Poln. karbować (Vb)

kardanwela ( f ), (-le, pl.-le)

Kardanwelle ( f ),; Poln. wał (m) kardanowy

kardinal (m), (-la) (Rel.)

Kardinal (m) (Rel.),; Tschech. kardinál (m) (Rel.),; Poln. kardynał (m) (Rel.)

karjera ( f ), (-ry)

Karriere ( f ),; Łón we tej fyrmje zrobjył karjerâ., Er hat in der Firma Karriere gemacht.; Tschech. kariéra ( f ),; Poln. kariera ( f )

karjyrt (Adj)

kariert (Adj),; Łón mou karjyrt kosulâ, Er hat ein kariertes Hemd.; Poln. kratkowany (Adj)

kark (m) (-ku, pl.-ki)

Nacken (m), Genick (n),; Jou mó kupâ řecy na karku. (fig.), Ich habe einen Haufen Sachen auf dem Hals., (fig.),; Jak łón motoradý prasknų w stróm, to skrųńciył kark., Als er mit dem Motorrad in einen Baum gefahren ist, da hat er sich das Genick gebrochen.; Jou to mó z karku. (fig.), Ich habe das vom Hals. (fig.),; Dej pozôr, bo jescy kark skrųńcis., Gib Acht, sonst brichst du dir noch das Genick.; Łón mou głowâ na karku.(Spr.W), Er hat den Kopf an der richtigen Stelle. (Spr.W.),; Slow. krk (m),; Tschech. krk (m),; Poln. kark (m)

karnywal (m) (-lu, pl.-le)

Karneval (m),; Bymy na karnywal fajerować?, Werden wir am Karneval feiern?,; kostim na karnywal, Karneval-Kostüm (n),; cas karnywalu, Karnevalszeit ( f ),; Tschech. karneval (m), masopust (m),; Poln. karnawał (m)

karo (n)

Karo (n), (Kartenspiel (n)), Schellen (pl.), Eckstein (m),;

Poln. karo (n), (gra kart)

karoserjou ( f ), (-je, pl.-je)

Karosserie ( f ), Aufbau (m),; Tschech. karosérie ( f ),; Poln. karoseria ( f ), nadwozie (n)

karp (m), (-pa, pl.-py), (Zool.)

Karpfen (m), (Zool.),; Kupjył ejch na Gody dwa dwukilowe Karpy., Ich habe zu Weihnachten zwei 2 kg schwere Karpfen gekauft.; Tschech. karp (m),; Poln. karp (m), (Zool.)

Karpaty (pl.), (-tôw), (Geogr.)

Karpaten (pl.), (Geogr.),; Tschech. Karpaty (pl.) (Geogr.),; Poln. Karpaty (pl.), (Geogr.)

karta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Zettel (m), Blatt (n), Karte ( f ),; 1) karta do graniou, Spielkarte ( f ),; karta na gón, Jagdschein (m),; karta do kina, Eintrittskarte fürs Kino,; kłaś kómu karty, jemandem Karten legen, (wahrsagen),; landkarta ( f ), Straßenkarte ( f ),; karta kredytowou, Kreditkarte ( f ),; karta bankowou, Scheckkarte ( f ),; stawjać wsystko na jednâ kartâ, alles auf eine Karte setzen,; Slow. karta ( f ),; Tschech. list (m), 1) karta ( f ),; Poln. karta ( f )

kartecka ( f ), (-ki, pl.-ki), (dim.)

Zettelchen (n), (dim.), Kärtchen (n), (dim.),; Napis se to na karteckâ., Schreibe dir das auf einem Zettelchen auf.; Poln. karteczka ( f ), (dim.)

kartka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Zettel (m), Blatt (n),; kartka łod kalyndouřa, Kalenderblatt (n),; Poln. kartka ( f )

kartofelkejfer (m), (-fra, pl.-fry), (Zool.)

Kartoffelkäfer (m), (Zool.),; Kartofelkejfry pozezyrały całe kartofliny., Die Kartoffelkäfer haben das ganze Kartoffelkraut aufgefressen.; Poln. stonka ( f ) ziemniaczana

kartofelmejl (m), (-lu)

Kartoffelmehl (n),; Poln. mąka ziemniaczana

kartofelzalat (m), (-tu)

Kartoffelsalat (m),; Dzisiej na wjecôr bymy jejś kartofelzalat z wóřtkóma., Heute Abend werden wir Kartoffelsalat mit Würstchen essen.; Poln. sałatka ( f ) ziemniaczana

kartofelzupa ( f ), (-py)

Kartoffelsuppe ( f ),; Uwařâ dzisiej kartofelzupâ., Ich koche heute Kartoffelsuppe.; Ejch sie ale tų kartofelzupų łobbuchoł., Ich habe mich aber mit der Kartoffelsuppe vollgestopft.; Tschech. bramboračka ( f ),; Poln. kartoflanka ( f ), zupa ziemniaczana

kartoflany (Adj), (-nego)

Kartoffel-,; kartoflanou mųka, Kartoffelmehl (n), Speisestärke ( f ),; kartoflane placki, Kartoffelpuffer (pl.), kartouflany kosyk, Kartoffelkorb (m),; sh. auch, kartofelmejl (m),; Poln. kartoflany (Adj), ziemniaczany (Adj)

kartofliny ( f / pl.), (-lin)

Kartoffelkraut (n),; Poln. nać ( f ) kartofli

kartoflisko (n), (-ka, pl.-ka)

abgeerntetes Kartoffelfeld (n), Kartoffelacker (m),; Poln. kartoflisko (n)

kartoufla ( f ), (-le, pl.-le)

Kartoffel ( f ),; pelkartoufle (pl.), Pellkartoffeln (pl.),; štamfkartoufle (pl.), Stampfkartoffeln (pl.),; bratkartoufle (pl.), Bratkartoffeln (pl.),; Bymy dzisiej kopać kartoufle., Wir werden heute Kartoffeln (aus) hacken.; Musâ potřyć kartoufle na polský klóski., Ich muß Kartoffeln für polnische Klöße reiben.; (andere regionale Bezeichnungen für Kartoffeln,; kartofle ( f ), knury (pl.), knule (pl.), kulochy (pl.), pyrki (pl.)),; Slow. zemak (m),; Tschech. brambor (m),; Poln. kartofel (m), ziemniak (m)

kartón (m), (-na, pl.-ny)

Karton (m), Pappkarton (m),; Zapakujymy tyn gyšyr do kartųga., Wir packen das Geschirr in den Karton ein.; Tschech. kartón (m),; Poln. karton (m)

karwjŷncyć (Vb), (-câ)

darben (Vb), schmachten (Vb), fristen (Vb); My tá tyn cas po wojnie jakoś překarwjŷncyli., Wir haben die Zeit nach dem Kriege irgendwie darbend überstanden.; sh. auch, překarwjŷncyć (Vb),; Poln. cierpieć niedostatek, przymierać głodem,

karykatura ( f ), (-ry, pl.-ry)

Karikatur ( f ),; Tschech. karikatura ( f ),; Poln. karykatura ( f )

karytka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Handwagen (m), kleiner Hand- Leiterwagen (m), Bollerwagen (m),; Pôdziymy z karytkų po trouwâ před kozâ., Wir holen mit dem Handwagen Gras für die Ziege.; Tyn cetnór cymyntu tá idzie zawjyź karytkų., Diesen Zentner Zement, kann man dort mit dem Handwagen hinfahren.; Tschech. ruční vozik (m),; Poln. ręczny wózek (m)

karytkouř (m), (-řa, pl.-ře)

Handwagenbauer (m),; Idź do karytkouřa łobstalować nowų karytkâ., Gehe zum Handwagenbauer einen neuen Handwagen bestellen.; My to tá zaciųgniymy karytkų., Wir ziehen das dort mit dem Handwagen hin.; sh. auch, štelmacher (m),; Poln. kareciarz (m)

kařeł (m), (karła, pl. karły)

Kleinwüchsiger (m), Zwerg (m),; sh. auch, liliputaner (m),; sh. auch, cwerg (m),; Poln. karzeł (m)

kasa ( f ), (-se, pl.-se)

Kasse ( f ),; Musiymy to zapłacić při kasie., Wir müssen das an der Kasse bezahlen.; Bymy licyć kasâ., Wir werden die Kassenabrechnung machen.; Dzisiej ejch jes při kasie., Heute bin ich bei Kasse., (habe Geld),; Ta kasa nie štymuje., Die Kasse stimmt nicht.; Tschech. pokladna ( f ),; Poln. kasa ( f )

kasarnia ( f ), (-nie, pl.-nie)

Kaserne ( f ),; Łón mjŷskou při wojsku we kasarni., Er wohnt beim Militär in einer Kaserne.; Slow. kasáreň ( f ),; Tschech. kasárny ( f / pl.),; Poln. koszary (pl.)

kasetka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Kassette ( f ), Schmuckkassette ( f ),; Wymni mi z kasetki te orîgle z tý koroulý., Nehme mir aus der Kassette die Ohrringe mit dem Edelstein heraus.; Tschech. kazeta ( f ),; Poln. kasetka ( f )

kasino (n), (-na, pl.-na)

Kasino (n), Spielkasino (n),; kasino před oficjyrôw, Offizierskasino (n),; Kasino do graniou ło pjųndze, Spielkasino (n),; Poln. kasyno (n)

kasiorek (m), (-rka)

Kescher (m), Fischkescher,; podebrać kasiorký dopadniŷntų wândkų rybâ., mit dem Kescher einen mit der Angel gefangenen Fisch keschern (Vb), (anlanden (Vb)),; wyciųgnųńć ze soudzôwki kasiorký rybâ, aus dem Setzbehälter mit dem Kescher einen Fisch entnehmen,; sh. auch, sak (m), sacek (m),; Slow. košiar (m) (Pferch (m), Schafhürde ( f )),; Poln. sak (m)

kasjyrer (m), (-ra, pl.-ry)

Kassierer (m),; Tschech. pokladník (m),; Poln. kasjer (m)

kasjyrerka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Kassiererin ( f ),; Tschech. pokladní ( f ),; Poln. kasjerka ( f )

kasjyrować (Vb), (-rujâ)

kassieren (Vb), Geldbetrag einziehen (Vb),; Jou banâ při kasie kasjyrować pjųndze., Ich werde an der Kasse Geld kassieren.; Tschech. přijímat (Vb) (peníze),; Poln. kasować (Vb), pobrać od kogoś kwotę

kastla ( f ), (-le, pl.-le)

Kasten (m),; kastla z dřewa, Holzkasten (m),; kołlkastla ( f ), Kohlenkasten (m),; aškastla ( f ), Aschekasten (m),; kastla piwa, Kasten Bier,; Tschech. bedna ( f ),; Poln. skrzynia ( f ), skrzynka ( f ), pudło (n)

kaštón (m), (-tana, pl.-tany), (Bot.)

1) Kastanienbaum (m), (Bot.),; Před budynký rośnie kaštón., Vor dem Haus wächst ein Kastanienbaum.; 2) Kastanie ( f ), (Frucht ( f ),; Pôdziymy zbjyrać kaštany., Wir gehen Kastanien sammeln.; Slow. gaštan (m) (Bot.),; Tschech. kaštan (m) (Bot.),; Poln. kasztan (m), (Bot.),; 1) drzewo (n), 2) owoc (m) kasztana

kat (m), (-ta, pl.-ty)

Henker (m), Scharfrichter (m),; Tschech. kat (m),; Poln. kat (m)

katakómby (pl.)

Katakomben (pl.), unterirdische Begräbnisanlage ( f ),; Poln. katakomby (pl.)

katalołg (m), (-ga, pl.-gi)

Katalog (m),; wybrać co ze katalołga, etwas aus dem Katalog heraussuchen,; Katalołg łod mejbli, Möbelkatalog (m),; katalołg łod buciorôw , Kleiderkatalog (m), Bekleidungskatalog (m),; Tschech. katalog (m),; Poln. katalog (m)

kataster (m), (-tra)

Kataster (m), Grundbuch (n),; Budynek jes na niego zapisany w katastře., Das Haus ist auf ihn im Grundbuch eingetragen.; Tschech. katastr (m),; Poln. kataster (m)

katastrołfa ( f ), (-fy, pl.-fy)

Katastrophe ( f ),; Tschech. katastrofa ( f ),; Poln. katastrofa ( f )

katejdrala ( f ), (-le, pl.-le)

Kathedrale ( f ), Dom (m),; Tschech. katedrála ( f ),; Poln. katedra ( f )

katejmus (m), (-su) katechismus (m), (-su) (Rel.)

Katechismus (m) (Rel.), Religionsunterricht (m),; Dziejci chodziyły před pjyrsų kómunijų na katejmus., Die Kinder gingen vor der ersten Kommunion zum Religionsunterricht.; Tschech. katechismus (m) (Rel.), Poln. katechizm (m) (Rel.)

katejter (m), (-tra, pl.-try) (Med.)

Katheter (m) (Med.),; Tschech. katétr (m) (Med.) Poln. kateter (m), cewnik (m) (Med.)

katolicka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Katholikin ( f ),; Tschech. katoliĉka ( f ),; Poln. katoliczka ( f )

katolicki (Adj), (-kygo)

katholischer (Adj),; katolicki kościoł, katholische Kirche ( f ),; katolicki farouř, katholischer Priester (m),; katolicky śwjŷnto, katholischer Feiertag (m),; Slow. katolícky (Adj),; Tschech. katolický (Adj),; Poln. katolicki (Adj)

katolik (m), (-ka, pl.-ki)

Katholik (m),; Slow. katolik (m),; Tschech. katolík (m),; Poln. katolik (m)

katołda ( f ), (-dy, pl.-dy)

Kathode ( f ),; Tschech. katoda ( f ),; Poln. katoda ( f )

kauč (m), (-ča, pl.-če)

Schlafcouch ( f ),; Couch ( f ),; wyštreknųńć sie na kauču, sich auf der Couch ausstrecken,; Slow. gauč (m),; Tschech. gauč (m),; Poln. tapczan (m)

kawaleryjou ( f ), (-je) (Mil.)

Kavallerie ( f ) (Mil.),; Łón suzył při kawaleryjej., Er diente bei der Kavallerie.; Tschech. vojenská jízda ( f ) (Mil.) Poln. kawaleria ( f ) (Mil.)

kawaljyr (m), (-ra, pl.-ry)

Kavalier (m),; Slow. gavalier (m),; Tschech. kavalír (m),; Poln. kawaler (m)

kawjar (m), (-ru)

Kaviar (m),; Tschech. kaviár (m),; Poln. kawior (m)

kawjarnia ( f ),(-nie, pl.-nie)

Kaffeehaus (n),; Pódziymy do kawjarni wypić kafej., Gehen wir ins Kaffeehaus einen Kaffee trinken (Vb),; Tschech. kavárna ( f ),; Poln. kawiarnia ( f )

kawka ( f ), (-ki, pl.-ki), (Zool.)

1) Dohle ( f ), (Zool.),; Zbjyrajų sie na tý turmje kawki., Auf dem Turm sammeln sich Dohlen.; 2) Haarfarbe ( f ),; Łóna jes cournou jak Kawka., Sie hat schwarzes Haar, wie eine Dohle.; Slow. kavka ( f ) (Zool.),; Tschech. kavka ( f ) (Zool.),; Poln. 1) kawka ( f ), (Zool.), 2) czarne włosy jak kawka

kazalnica ( f ), (-ce, pl.-ce)

Kanzel ( f ),; Farouř dzierzy na kazalnicy kouzaniy., Der Pfarrer hält auf der Kanzel eine Predigt ( f ).; Slow. kazateĺnica ( f ), kazateĺňa ( f ),; Tschech. kazatelna ( f ),; Poln. ambona ( f ), kazalnica ( f )

kazdy (Pron. indef), (-dego), (Dekl. wie Adj)

jeder (Pron. indef), jeder einzelne, jeder beliebige,; Kazdy rok to samo., Jedes Jahr dasselbe.; kazdy rouz, jedesmal,; kazdy cłowjek, jeder Mensch,; kazdy dziyń, jeden Tag,; Slow. každy (Pron.),; Tschech. každý (Pron.),; Poln. każdy (Pron.), (Dekl. wie Adj)

kâńćka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Traube ( f ),; kâńćka wina, Weintraube ( f ),; Urwjâ se kâńćkâ wina. Ich pflücke mir eine Weintraube ab.; kâńćka jagódkôw, Johannisbeertraube ( f ),; Tschech. hrozen (m),; Poln. grono (n), (np. winogrono)

kâs (Adv), (Kp. wjŷcej, nouwjŷcej)

viel (Adv), (Kp. mehr, am meisten),; Potřebujâ do tego kâs casu., Ich brauche dazu viel Zeit.; kâs za daleko, viel zu weit,; kâs za kâs, viel zu viel,; Było tá kâs ludzi., Dort waren viele Leute.; Nie bjer se za kâs., Nimm dir nicht zu viel.; Moucie tu kâs placu., Ihr habt hier viel Platz.; Slow. veĺa (Adv),; Tschech. mnoho (Adv), moc (Adv),; Poln. dużo (Adv)

kâs, (-sa, pl.-se)

1) großes Stück (n), Bissen (m),; 2) (Techn.), Block (m), (Steinblock (m)), Brocken (m), Barren (m),; kâse lodu, Eisschollen (pl.), (Treibeis (n)),; kâse wųglou, Stückkohle ( f ),; Tschech. kus (m),; Poln. 1) duży kęs (m), 2) blok (m), bryła ( f )

kciuk (m), (-ka, pl.-ki),

Daumen (m),; große Zähe ( f ), auch, wjelki palec u nogi,; Tschech. palec (m), (Daumen (m), große Zähe ( f )),; Poln. kciuk (m)

kejfer (m), (-fra, pl.-fry), (Zool.)

Käfer (m), (Zool.),; majkejfer, Maikäfer (m),; kartofelkejfer (m), Kartoffelkäfer (m),; sh. auch, chroboul (m),; Tschech. chroust (m) (Zool.),; Poln. chrabąszcz (m) (Zool.)

kejgel (m), (-gla, pl.-gle)

Kegel (m),; kejgle łod biljardu, Billard-Kegel (pl.),; Poln. kręgiel (m)

kejglować (Vb), (-lujâ)

kegeln (Vb),; Poln. grać (Vb) w kręgle (pl.)

kejks (m), (sa, pl.-se)

Keks (m),; kejkse na Gody, Weihnachtskekse (pl.),; kejkse ze šokoladų, Schokoladenkekse (pl.),; Bymy pjec kejkse. Wir werden Kekse backen (Vb),; Postouw tâ kastejlkâ ze tymi kejksóma na stoł., Stelle das Kästchen mit den Keksen auf den Tisch.; Tschech. keks (m),; Poln. keks (m), herbatnik (m)

Keln , (Geogr.)

Köln, (Geogr.),; Poln. Kolonia ( f ), (Geogr.)

kelniš waser (m), (-ru)

Kölnischwasser (n),; łodśwjyzyć se coło kelniš wasrý, sich an der Stirn mit Kölnischwasser erfrischen (Vb),; Tyn kelniš waser testo fajnie wóniou., Das Kölnischwasser riecht sehr gut.; Poln. woda ( f ) kolońska

kelner (m), (-ra, pl.-ry)

Kellner (m),; Přiwîknâ do stoła kelnera., Ich rufe (mit einem Zeichen) den Kelner an den Tisch (m) ,; Tschech. číšník (m),; Poln. kelner (m)

kelnerka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Kellnerin ( f ),; Kelnerka juz nó joudło přinosi., Die Kellnerin bringt uns schon das Essen.; Tschech. servírka ( f ),; Poln. kelnerka ( f )

kepki (pl.), (-kôw)

Kopfballspiel (n),; grać balý w kepki, Kopfballspiel spielen (Vb)., (beliebtes Siel (n)),; Poln. główkować (Vb), (piłką),; grać (Vb) w główkę ( f )

kepnųńć (Vb), (-nâ)

köpfen (Vb), Ball köpfen (Vb), (mit dem Kopf spielen (Vb), Kopfball (m)),; kepnųńć do toru bal, den Ball ins Tor köpfen (Vb),; 1) kopfbal (m) (Sp.),; Tschech. 1) hlavička ( f ) (Sp.),; Poln. główkować (Vb) (piłkę), 1) główka ( f ) (Sp.)

kerca ( f ) (-ce, pl.-ce) (Sp.)

Kerze ( f ) (Sp.),; střejlić při fusbalu balý kercâ, beim Fußballspiel mit dem Ball eine Kerze schießen (Vb) (senkrecht nach oben),; Poln. świeca ( f ) (Sp.), (wybicie piłki pionowo w górę ( f ))

kernlejder (m), (-dru)

Kernleder (n),; kernlejder na zołle łod třewikôw, Kernleder für Schuhsohlen (pl.),; Poln. krupon (m)

kernzajfa ( f ), (-fy, pl.-fy)

Kernseife ( f ),; kernzajfa do praniou, Kernseife zum Waschen (n) von Wäsche.,; Kupjyła ejch dwje štâgi kernzajfy., Ich habe zwei Stangen Kernseife gekauft.; Poln. mydło (n) rdzeniowe

kesejl (m), (-sla, pl.-sle)

Kessel (m),; kesejl na wodâ, Wasserkessel (m),; kesejl na praniy, Waschkessel (m),; kesejl łod hajcųga, Heizungskessel (m),; přigřouć w keslu wodâ, Wasser im Kessel warm machen (Vb),; sh. auch, kocioł (m),; Slow. kotol (m),; Tschech. kotel (m),; Poln. kocioł (m)

keta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Kette ( f ), Fahrradkette ( f ),; keta łod koła, Fahrradkette ( f ),; łozciųgniŷntou ( łozwlecónou ) keta łod koła, auseinander gezogene Fahrradkette,; Ślejciała mi ze canrada keta., Mir ist vom Zahnrad die Fahrradkette heruntergefallen.; sh. auch, lyncuch (m),; Slow. reťaz, retiazka ( f ),; Tschech. řetěz (m),; Poln. łańcuch (m)

ketka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Kettchen (n), Schmuckkettchen (n),; ketka na syjâ, Halskette ( f ),; ketka łod zygarka, Uhrenkettchen (n),; Kupjyła ejch se u urmachra fajnų ketkâ., Ich habe mir beim Uhrmacher ein schönes Halskettchen gakauft.; Slow. retiazka ( f ),; Poln. łańcuszek (m), ozdobny łańcuszek (m)

kibic (m), (-ca, pl.-ce), (Zool.)

Kiebitz (m), (Zool.),; Nad łųkų furgajų kibice., Über der Wiese fliegen Kiebitze.; gniouzdo łod kibica, Nest vom Kiebitz,; Poln. czajka ( f ), (Zool)

kibic (m), (-ca, pl.-ce),(Sp.)

Fan (m), (Sp.), (zB. Fußballfan (m)), Zuschauer (m),; Tschech. kibic (m), fanoušek (m),; Poln. kibic (m)

kibicować (Vb), (-cujâ)

kiebitzen (Vb), zuschauen (Vb),; kibicować při fusbalu, beim Fußballspiel kiebitzen (Vb), zuschauen (Vb),; Tschech. fandit (Vb),; Poln. kibicować (Vb)

kichać (Vb), (-chó)

niesen (Vb),; Ejch sie zaziųmbjył i kichó., Ich habe mich erkältet und niese.; Slow. kýchať (Vb),; Tschech. kýchat (Vb),; Poln. kichać (Vb)

kichnųńć (Vb)

einmal niesen (Vb),; Łón musioł rouz kichnųńć., Er mußte einmal niesen.; Tschech. kýchnout (Vb),; Poln. kichnąć (Vb)

kichoul (m), (-la, pl.-le)

große Nase ( f ),; Tyn mou ale wjelki kichoul., Der hat aber eine große Nase.; Poln. duży nos (m)

kič (m), (-ĉu)

Kitsch (m), schlechtes Kunstwerk (n),; Nie kupuj tá taki kič., Kaufe doch nicht solchen Kitsch.; Tschech. kýč (m),; Poln. kicz (m)

kij (m), (-ja, pl.-je)

Stock (m),; kijý sie podpjyrać, sich auf einen Stock stützen,; kije łod šijerôw, Skistöcke (pl.),; Tschech. hůl ( f ),; Poln. kij (m)

kijosk (m), (-ku, pl.-ki)

Kiosk (m),; Kupjâ se w kijosku cajtųg. Ich kaufe mir im Kiosk eine Zeitung.; W tý kijosku dostanies cigaryty., In diesem Kiosk bekommst du Zigaretten.; Tschech. stánek (m), kiosk (m),; Poln. kiosk (m)

kijouk (m), (-ka, pl.-ki)

kleiner Stock (m),; Poln. kijek (m)

kijoucek (m), (-cka, pl.-cki), (dim.)

Stöckchen (n), (dim.),; pogłouskać kogo kijouckŷ, (fig.), jemanden mit dem Stöckchen streicheln, (fig.), (zur Ordnung bringen),; Poln. kijek (m), patyczek (m)

kilać (Vb), (-ló) (Kin.Spr.)

kitzeln (Vb),; kogo pokilać, jemanden kitzeln,; sh. auch, łechtać (Vb) Poln. łaskotać (Vb) (Kin.Spr.)

kilo (n), (G bis 4, -la,; G ab 5, -lo; pl.-la)

Kilogramm (n),; Uwouzcie mi pu kila gyhaktes., Wiegen sie mir bitte ein halbes Kilogramm Hackfleisch ab.; Kupjyła ejch štyry kila jagôd. Ich habe vier Kilogramm Heidelbeeren gekauft.; Tyn hajndyk wouzył pjŷńć kilo. Der Truthahn hat fünf Kilogramm gewogen.; Łón wouzy sto kilo., Er wiegt einhundert Kilogramm.; Slow. kilo (n), kilogram (m),; Tschech. kilo (n), kilogram (m),; Poln. kilogram (m), kilo (n)

kilomejter (m), (-tra, pl.-try)

Kilometer (m),; Do mjasta mómy dwadziejścia kilomejtrôw., Bis zur Stadt haben wir zwanzig Kilometer.; Łod třejciygo kilomejtra sło pod gôrkâ., Ab dem dritten Kilometer ging es bergauf.; kilomejtry (pl.) na godzinâ, Kilometer (pl.) pro Stunde,; Jechali my sto kilomejtrôw na godzinâ., Wir fuhren einhundert Kilometer pro Stunde.; Slow. kilometer (m),; Tschech. kilometr (m),; Poln. kilometr (m)

kilouf (m), (-fa, pl.-fy)

Spitzhacke ( f ), Keilhaue ( f ),; kopać (Vb) kiloufý, mit einer Spitzhacke graben (Vb),; Tschech. krumpáč (m), špičák (m),; Poln. kilof (m)

kilowat (m) (Elekt.), (-ta)

Kilowatt (n) (Elekt.),; Slow. kilowatt (m) (Elekt.),; Poln. kilowat (m) (Elekt.)

kilowatgodzina ( f ) (Elekt.), (-ny, pl.-ny)

Kilowattstunde ( f ) (Elekt.),; Tschech. kilowatthodina ( f ) (Elekt.),; Poln. kilowatogodzina ( f ) (Elekt.)

kilowy (Adj), (-wego)

1 kg schwer,; dwukilowou ryba, Fisch mit einem Gewicht von zwei Kilogramm,; Tschech. kilový (Adj), kýlový (Adj),; Poln. kilowy (Adj)

kindergarten (m), (unv.)

Kindergarten (m),; Môj synek juz chodzi do kindergarten., Mein Junge geht schon in den Kindergarten.; Tschech. mateřská škola ( f ),; Poln. przedszkole (n)

kinderlejmųg (m), (-gu)

Kinderlähmung ( f ),; U sųsioudki łostâkała sie dziewucha na kinderlejmųg., Bei der Nachbarin ist eine Tochter an Kinderlähmung erkrankt.; Poln. choroba Heinego Medina

kino (n), (-na, pl.-na)

Kino (n), Lichtspieltheater (n),; iś do kina, ins Kino gehen,; łobejzdřejć w kinie fajny film, Im Kino einen schönen Film anschauen (Vb),; Tschech. kino (n),; Poln. kino (n)

kipa ( f ), (-py, pl.-py)

1) Kiepe ( f ), Tragekorb (m), Tragegestell (n),; Zaniesâ w kipje na tourg jajca (pl.)., Ich bringe in der Kiepe zum Markt die Eier (pl.),; sh. auch, mjechôwka ( f ),; sh. auch, byrda ( f ),; 2) kipa łod cigaryty, Zigarettenkippe ( f ), Zigarettenstummel (m),; Zagaś tâ kipâ!, Drücke die Zigarettenkippe aus!, (lösche sie aus!),; Slow. 2) ohorok cigarety,; Poln. 1) kosz (m), (na plecy), 2) niedopałek (m) papierosa

kipnųńć (Vb), (-nâ)

kippen (Vb),; kipnųńć stolik, den Stuhl kippen,; Poln. przechylić (Vb)

kis (m), (-su)

Kies (m),; kis do robjyniou betónu, Kies zum Zubereiten von Beton.; Wysujymy tyn gónek kisý., Wir streuen den Pfad mit Kies aus.; Slow. štrk (m),; Tschech. kyz (m),; Poln. żwir (m)

kisgruba ( f ), (-by, pl.-by)

Kiesgrube ( f ), Kiesaushub (m),; wybjyrać kis ze kisgruby, Kies aus einer Kiesgrube gewinnen (ausbaggern),; Poln. żwirowisko (n)

kisić (Vb), (-sâ)

fermentieren (Vb), einsäuern (Vb), einlegen (Vb),; kisić łogôrki, Gurken einlegen, (einsäuern (Vb)),; sh. auch, zakisić (Vb),; Tschech. kvasit (Vb),; Poln. kisić (Vb)

kisóny (Adj), (-nego)

gegorener (Adj), fermentierter (Adj),; kisóne łogôrki, eingesäuerte (fermentierte) Gurken,; kisónou (kwaśnou) kapusta, Sauerkraut (n),; sh. auch, kwaśny (Adj),; Tschech. kyselý (Adj),; Poln. kiszony (Adj)

kista ( f ), (-ty, pl.-ty)

Kiste ( f ), Kasten (m),; kista na kartoufle, Kartoffelkiste ( f ),; kista do transportowaniou touwaru, Kiste zum transportieren von Waren (pl.)),; sh. auch, kastla ( f ),; Poln. skrzynia ( f ), skrzynka ( f )

kit (m), (-tu)

Kitt (m),; kit před syby do łokjyn, Fensterkitt (m),; Slow. git (m),; Tschech. kyt (m),; Poln. kit (m)

kitejl (m), (-tla, pl.-tle)

Kittel (m),; kitejl do roboty, Arbeitskittel (m),; Łoblekâ se do tej roboty kitejl, bo sie zbabřâ., Ich ziehe mir zu dieser Arbeit einen Kittel an, sonst mache ich mich dreckig.; Tschech. pracovní plášť (m),; Poln. kitel (m)

kitować (Vb), (-tujâ)

kitten (Vb),; kitować spary u deski, Risse im Brett kitten, (Spalt im Brett kitten),; sh. auch, zakitować (Vb),; Tschech. kytovat (Vb),; Poln. kitować (Vb)

kiwać (Vb), (-wó)

zunicken (Vb), (mit dem Kopf),; kiwać głowų, mit dem Kopf zunicken,; Juz mu sie głowa kiwou., Er nickt gleich ein., (schläft gleich ein),; Tschech. kývat (Vb),; Poln. kiwać (Vb)

kiwnųńć (Vb), (-wnâ)

zunicken (Vb), (bejahend, mit dem Kopf),; zu sich winken (Vb), (mit der Hand),; kiwnųńć kómu râkų, jemandem mit der Hand ein Zeichen geben,; kiwnųńć (Vb) kómu głowų, jemandem zunicken,; přikiwnųńć kogo do siebje, jemanden zu sich winken,; sh. auch, přikiwnųńć (Vb),; Tschech. kývnout (Vb),; Poln. kiwnąć (Vb)

kiwniŷńciy (n), (-ciou)

Nicken (n),; kiwniŷńciy głowų, Kopfnicken (n),; Poln. kiwnięcie (głową)

kí, (Pron. / I / von chto)

z kí ?, mit wem?,; ło kí?, über wen?,; za kí?, hinter wem?; před kí?, vor wem?; Z kí tá pôdzies?, Mit wem gehst du dort hin?; Ło kí to łosprawjoucie?, Über wen spricht ihr?; Před kí tá zased?, Vor wem ist er dort angekommen?; Poln. kim (Pron. / I / od kto)

kjecka ( f ), (-ki, pl.-ki) (U.Spr.)

Frauenrock (m), Frauen-Unterrock (m), Frauen-Kleid (n),; Łoblec tá kjeckâ., Ziehe diesen Frauenrock an.; Tschech. sukně ( f ),; Poln. kiecka ( f ) (U.Spr.), spódnica ( f )

kjedy (Adv interrog.)

wann (Adv interrog.),; Kjedy ejś sie urodziył?, Wann bist du geboren?; Kjedy ejś tu přised?, Wann bist du hier gekommen?; kjedy indziej, ein andermal,; Kjedy to přiniejsies?, Wann bringst du das?; Nie wjâ, kjedy přidâ nazoud., Ich weiß nicht, wann ich zurückkomme.; Slow. kedy (Adv),; Tschech. kdy (Adv),; Poln. kiedy (Adv interrog.)

kjedyz (Adv interrog.)

wann (denn), (Adv interrog.),; Kjedyz to be?, Wann wird denn das sein?; Kjedyz to zrobis?, Wann wirst du das fertig machen?; Kjedyz sie to napocnie?, Wann wird denn das beginnen?; sh. auch, kjedy (Adv, interrog.),; Poln. kiedyż (Adv interrog.)

kjejlca (pl.), (-côw), (Zool., Jäg.Spr.)

Hauer (pl.), (Zool., Jäg. Spr.), Spitzzähne (pl.), Fangzähne (pl.), Eckzähne (pl.),; kiejlca łod dzika, Wildschweinhauer (pl.),; kjejlca łod elefanta, Elefanten-Stoßzähne,; sh. auch, kły (pl.),; Tschech. kel (m),; Poln. szable dzika (Zool., Jäg. Spr.), kły (pl),

kjejlich (m), (-cha, pl.-chy)

Kelch (m),; kjejlich wina, ein Kelch Wein(m),; Slow. kalich (m),; Tschech. kalich (m),; Poln. kielich (m)

kjejlisek (m), (-ska, pl.-ski) (dim.)

Schnapsglas (n), Gläschen (n) (dim.),; kjejlisek gořołki, ein Gläschen Schnaps,; kjejlisek wina, ein Gläschen Wein,; Łón câsto zaglųndou do kjejliska, Er schaut oft ins Glas., (trinkt gerne),; Slow. kalištek (m) (dim.),; Tschech. kalíšek (m) (dim.),; Poln. kieliszek (m) (dim.)

kjejlnia (-nie, pl.-nie)

Kelle ( f ), Schöpfkelle ( f ),; kjejlnia do wody, Schöpfkelle fürs Wasser,; kjejlnia na zupâ, Suppenkelle ( f ),; 1) mularskou kjejlnia , Maurerkelle ( f ),; Tschech. naběračka ( f ), 1) zednická lžice,; Poln. kielnia ( f )

kjerchołw (m), (-owa, pl. -owy)

Kirchhof (m), Friedhof (m),; Był ejch na kjerchowje grôb spořųńdzić., Ich war auf dem Friedhof das Grab pflegen.; Idâ na kjerchołw polouć na grobje kwjoutki., Ich gehe zum Friedhof am Grab die Blumen gießen,; Slow. cintorín (m),; Tschech. hřbitov (m),; Poln. cmentarz (m)

kjermas (m), (-sa, pl.-se)

Kirmes ( f ), Kirchweihfest ( f ), Jahrmarkt (m),; Na drugų niejdziejlâ bymy mjejć u nous kjermas., Nächsten Sonntag werden wir bei uns Kirmes haben (Vb).; Tschech. pouť (m), trh (m),; Poln. kiermasz (m)

kjerować (Vb), (-rujâ)

steuern (Vb), lenken (Vb) (Auto), führen (Vb),; kjerować (Vb) sklep, Geschäft leiten (Vb),; dać sie kjerować (Vb), sich leiten lassen,; kjerować sie nad cý, sich nach etwas richten,; skjerować (Vb) sie dzie, sich wohin wenden (Vb),; kierować koło (n), Fahrrad lenken (Vb),; sh. auch, lynkšâga ( f ), lynkować (Vb),; Tschech. řídit (Vb),; Poln. kierować (Vb)

kjerownik (m), (-ka, pl.-ki)

Leiter (m), Führer (m),; kjerownik sklepu, Geschäftsführer (m),; kjerownik skoły, Schulleiter (m),; Tschech. vedoucí (m),; Poln. kierownik (m)

kjerownicka ( f ),

(-ki, pl.-ki)

Leiterin ( f ), Führerin ( f ),; Tschech. vedoucí ( f ),; Poln. kierowniczka ( f )

kjeř (m), (křa, pl. kře)

Strauch (m), Busch (m),; kře (pl.), Gebüsch (n / pl.), Gestrüpp (n / pl.),; skryć sie w křach, sich im Gebüsch verstecken,; přetřaskać sie bez kře, sich durch das Gebüsch schlagen,; předziyrać sie bez kře, sich durch das Gebüsch kämpfen,; kře łod tourkôw, Schlehdorn-Gebüsch,; kře při dródze, Sträucher am Straßenrand,; kjeř jagôdkôw, Johannisbeeren-Strauch (m),; Slow. ker (m), krík (m),; Tschech. keř (m),; Poln. krzak (m)

kjouzdacka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Rutschbahn ( f ), Eisbahn ( f ), Schlitterbahn ( f ),; Pôdziymy se pokjouzdać na kjouzdacce., Wir gehen zur Rutschbahn schlittern.; Slow. klzisko (n),; Tschech. klouzaĉka ( f ),; Poln. ślizgawka ( f )

kjouzdać (Vb), (-dzâ), (-dó)

schlittern (Vb), rutschen (Vb),; kjouzdać na lodzie, auf dem Eis schlittern,; Slow. kĺzať (Vb),; Tschech. klouzat (Vb),; Poln. ślizgać (Vb)

kjouzdnųńć (Vb)

einmal schlittern (Vb), einmal rutschen (Vb),; sh. auch, (po-, u-, wy-) kjouzdnųńć (Vb),; Tschech. (po-, u-, vy-) klouznout (Vb),; Poln. (po-, wy) ślizgnąć się

klaca ( f ), (-ce, pl.-ce), (Zool.)

Stute ( f ), (Zool.),; łoślou klaca, Eselsstute ( f ),; Tschech. klisna ( f ), kobyla ( f ),; Poln. klacz ( f ), kobyła ( f ), (Zool.)

klaciać (Vb), (-ció)

klatschen (Vb), applaudieren (Vb),; klaciać we râce, in die Hände klatschen,; Tschech. pleskat (Vb), tleskat (Vb),; Poln. klaskać (Vb)

klajster (m), (-tru, pl.-try)

Kleister (m),; klajster na tapejty, Tapetenkleister (m),; Tschech. lep (m), lepidlo (n),; Poln. klajster (m)

klajstrować (Vb), (-rujâ)

kleistern (Vb),; klajstrować tapejty (pl.), Tapeten kleistern (Vb),; Poln. klajstrować (Vb)

klamerka ( f ), (-ki, pl.-ki)

kleine Klammer ( f ),; klamerka do włosôw, Haarklammer ( f ),; připnųńć se klamerkó włosy, sich mit der Haarklammer die Haare anklammern (Vb),; sh. auch, špâga ( f ),; Poln. klamerka ( f ), spinka ( f )

klamka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Klinke ( f ), Türklinke ( f ),; klamka łod dřwi, Türklinke ( f ),; klamka łod łokna, Fenstergriff (m),; łotwořić klamkų dřwi, mit der Klinke die Tür aufmachen (vb),; sh. auch, klŷka ( f ),; Slow. kĺučka ( f ),; Tschech. klika ( f ),; Poln. klamka ( f )

klamornik (m), (-ka, pl.-ki)

Gerümpelsammler (m), Schrotthändler (m), Trödler (m),; Tschech. větešník (m),; Poln., kramarz, zbieracz gratów, złomu

klamory (pl.), (-rôw)

Gerümpel (n / pl.), Krempel (m / pl.), Trödelkram (m), Plunder (m),; Jou te klamory wyciepnâ., Ich werfe das Gerümpel heraus.; sh. auch, klamôr (m),; Tschech. veteš ( f ),; Poln. stare graty (pl.), rupiecie (pl.)

klamořić (Vb), (-řâ)

am Gerümpel herumbasteln (Vb), sich mit Gerümpel beschäftigen (Vb), etwas in Unordnung bringen (Vb,; sh. auch, łozklamořić (Vb) co,; Poln. doprowadzać (Vb) do nieużytku, powodować (Vb) zużywanie, nie pielęgnować (Vb)

klamôr (m), (-mora, pl.-mory)

ungepflegter, verlotterter Gegenstand (m),; To nie jes auto, to jes klamôr., Das ist kein Auto, das ist eine Klapperkiste.; Tyn zbjyrou wsystky klamory., Der sammelt das ganze Gerümpel (n),; Poln. grat (m),;

klamra ( f ), (-ry, pl.-ry)

Klammer ( f ), Schelle ( f ), Spange (Vb), Zwinge ( f ),; klamra na praniy, Wäscheklammer ( f ),; klamra před deklik łod glaski, Klammer für den Einmachglas-Deckel,; Poln. klamra ( f )

klapa, (-py, pl.-py)

Klappe ( f ), Deckel (m), Ventil (n), Verschluß (m),; klapa łod haźla, Toilettenklappe ( f ),; klapa łod lastauta, Ladeklappe vom Lastauto,; Tschech. přiklopka ( f ), záklopka ( f ),; Poln. klapa ( f )

klapacka ( f ), (-ki, pl.-ki)

1) Fliegenklatsche ( f ),; klapacka na muchy, Fliegenklatsche ( f ),; Zabij tâ muchâ klapackų., Schlage die Fliege mit der Fliegenklatsche tot.; 2) Klapper ( f ),; klapać w kościejle klapackų we Wjejli Pjųntek, am Karfreitag in der Kirche mit der Klapper klappern,; Tschech. 1) placaĉka (Vb), (na muchy),; 2) klapaĉka ( f ),; Poln. 1) packa ( f ), (na muchy), 2) kołatka ( f )

klapać (Vb), (-pjâ)

klappern (Vb),; 1) chodzić klapać (Vb), klappern gehen (Vb), (zur Osternzeit, (Brauch (m)),; 2) klapać zboze cepý, Getreide mit dem Dreschflegel ausdreschen,; 3) Kónie klapajų podkowóma., Die Pferde klappern mit den Hufen.; Tschech. 1), 3) klapat (Vb), 1) zaklapat (Vb),; Poln. 1) grzechotać kołatką, 2) młócić cepem zboże, 3) klapać (Vb), (podkowami, konie)

klapaniy (n), (-niou)

Klappern (n), Geklapper (n),; Tschech. klapot (m),; Poln. klapanie (n),; klekotanie (n), (bociany)

klapka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Kläppchen (n), kleine Klappe ( f ), Ventil (n),; klapka na łoko, Augenklappe ( f ),; Slow. klapka ( f ),; Tschech. klapka ( f ),; Poln. klapka ( f )

klapnųńć (Vb),

klappen (Vb), in Ordnung gehen (Vb), gelingen (Vb),; To juz tá klapnie., Das wird schon klappen.; To dobře klapło., Das hat gut geklappt,; sh. auch, sklapnųńć (Vb), zaklapnųńć (Vb),; sh. auch, klapować (Vb) Poln. być (Vb) w pořądku, dobrze działać (Vb)

klapować (Vb),

klappen (Vb),; To juz be klapować., Das wird schon klappen.; To mi tu nie klapuje., Das klappt mir hier nicht.; Poln. pójść (Vb) w porządku

klapštul (m), (-la, pl.-le)

Klappstuhl (m),; Siŷńdź sie na klapštul., Setze dich bitte auf den Klappstuhl.; sklapnųńć klapštul, den Klappstuhl zusammenklappen,; poskłoudać dokupy klapštule, Die Klappstühle zusammenstellen, (zusammenlegen),; sh. auch, stolik (m),; sh. auch, hoker (m),; sh. auch, ryćka ( f ),; Poln. krzesło (n) składane

klarineta ( f ), (-ty, pl.-ty) (Mus.)

Klarinette ( f ) (Mus.),; grać na klarinecie, auf der Klarinette spielen,; Poln. klarnet (m) (Mus.)

klarować (Vb), (-rujâ)

klären (Vb), von Verunreinigungen befreien (Vb), klarmachen (Vb),; klarować wodâ, Wasser klären (Vb),; sh. auch, wyklarować (Vb) sie,; Tschech. čistit (Vb), objasňovat (Vb),; Poln. klarować (Vb)

klarowny (Adj),

klarer (Adj), durchsichtiger (Adj),; klarowne wino, klarer Wein (m),; Poln. klarowny (Adj), przejrzysty (Adj)

klasa ( f ), (-se, pl.-se)

1) Klasse ( f ), (Qualitätsmerkmal (n)),; To sų flize pjyrsej klase., Das sind Fliesen der ersten Klasse. (Güteklasse ( f )),; Pojejdziymy banų pjyrsų klasų., Wir fahren mit der Eisenbahn im Abteil erster Klasse.; 2) Schulklasse ( f ), Łón idzie do drugej klase., Er geht in die zweite Klasse ( f )., Schulklasse ( f ),; To jes zoucka łod třejciej klase., Das ist die Lehrerin von der dritten Klasse., (Schulklasse ( f )),; Tschech. 2) třída ( f ),; Poln. klasa ( f )

klasôwka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Klassenarbeit ( f ), (Schule ( f )),; Bymy (bâdziymy) dzisiej pisać klasôwkâ., Wir werden heute eine Klassenarbeit schreiben.; Poln. klasówka ( f )

klaun (m), (-na)

Clown (m),; Noulepsej mi sie w tý cyrkusie podoboł tyn klaun., Am meisten hat mir im Zirkus der Clown gefallen.; Tschech. klaun (m),; Poln. klown (m)

klawjatura ( f ), (-ry) (Mus.)

Klaviatur ( f ), Tastatur ( f ),; Tschech. klaviatura ( f ), klávesnice ( f ) (Mus.),; Poln. klawiatura ( f ) (Mus.)

klawjyr (m) (Mus.), (-ra, pl.-ry)

Klavier (n) (Mus.),; zagrać co na klawjyře, etwas auf dem Klavier spielen,; nóty před klawjyr (m), Klaviernoten (pl.),; Slow. klavír (m) (Mus.),; Tschech. klavír (m) (Mus.),; Poln. fortepian (m) (Mus.)

klawjyrštóndy (pl.), (-dôw)

Klavierstunden (pl.),; Łón bjere klawjyrštóndy., Er nimmt Klavierstunden (pl.), (Klavierunterricht (m)),; Łón bjere godziny na klawjyře., Er nimmt Klavierstunden (pl.).; Poln. lekcje grania na fortepianie

klebza ( f ), (-ze) (Kochk.)

Mehlschwitze ( f ), Einbrenne ( f ) (Kochk.),; Zrôb klebzâ do zołze., Mache eine Mehlschwitze zur Soße.,; Poln. zasmażka ( f ) (Kochk.)

klejd (m), (-da, pl.-dy)

Kleid (n),; lejtni klejd, Sommerkleid (n),; klejd łod młodej pani, Hochzeitskleid (n),; Łoblec do kościoła tyn nowy klejd., Ziehe zum Kirchgang das neue Kleid an.; Tschech. dámské šaty (pl.),; Poln. suknia ( f ), sukienka ( f )

klekot (m), (-ta)

Plappermaul (n),; Łón jes stary klekot., Er ist ein altes Plappermaul.; Poln. papla (m)

klekotać (Vb), (-ocâ)

1) tratschen (Vb), schwatzen (Vb), Klatsch erzählen (Vb),; Zaś banų baby ło tý klekotać., Die Weiber werden darüber wieder tratschen. (Klatsch erzählen (Vb)),; sh. auch, poklekotać (Vb) se,; 2) klappern (Vb), rasseln (Vb),; 3) bocóń klekoce, der Storch klappert,; Te dziejcio klekoce klekotkų., Das Kind rasselt mit der Kinderrassel.; Tschech. 1) tlachat (Vb), 3) klapat (Vb), klepat (Vb),; Poln. 1) plotkować (Vb), roznosić (Vb) plotki, 2) kołatać (Vb), grzechotać (Vb), 3) klekotać, (bocian)

klekotaniy (n), (-niou)

1) Getratsche (n), Geschwätz (n),; Te klekotaniy mi idzie na nerwy., Das Geschwätz geht mir auf die Nerven (pl.).; 2) Geklapper (n), Rasselei ( f ),; Poln. 1) plotkowanie (n), 2) klekotanie (n), grzechotanie (n)

klekotka ( f ), (-ki, pl.-ki)

1) Klatschweib ( f ), Klatschbase ( f ), Tratschtante ( f ), Schwätzerin ( f ),; Ta baba jes starou klekotka., Das ist ein altes Tratschweib (n).; 2) Kinderrassel ( f ), Kinderklapper ( f ),; Dziejcio se grou klekotkų., Das Kind spielt mit der Rassel ( f ).; Poln. 1) plotkarka ( f ),; 2) grzechotka ( f ), kołatka

klekoty (pl.), (-tôw)

Klatsch (m), Tratsch (m), Geschwätz (n),; To sų yno klekoty., Das ist nur Klatsch (m).; Te klekoty sie łozwjoły po całej wsi., Dieser Klatsch hat sich im ganzen Dorf verbreitet.; Poln. plotki (pl.), gadanina ( f )

klepać (Vb), (-pjâ)

hämmern (Vb), klopfen (Vb), dengeln (Vb),; klepać (Vb) bjydâ, Not leiden (Vb),; klepać kogo po plecach, jemandem auf die Schulter klopfen,; (po-) klepać (Vb), kosâ, Sense dengeln (Vb),; sh. auch, (po-, wy-) klepać (Vb),; Tschech. plácat (Vb),; Poln. walić (Vb) młotkiem,; klepać (Vb), (kosę),; klepać kogoś po plecach

klepadło (n), (-ła)

Kleinamboß (m), Dengelamboß (m), Klempneramboß (m),; Tschech. kovadlinka ( f ),; Poln. klepadło (n)

klepaniy (n), (-niou)

Hämmern (n),; klepaniy blachy, Profilieren (Vb) von Blech, kalt hämmern (Vb),; Poln. klepanie (n)

klepnųńć (Vb), (-nâ)

Klaps (m) geben (Vb),; klepnųńć (Vb) kogo, jemandem einen Klaps geben,; Dej mi pokôj, bo cie klepnâ., Lasse mich in Ruhe, sonst knalle ich dir eine.; Tschech. klepnout (Vb) (koho),; Poln. dać klapsa, klapsnąć (Vb)

klika ( f ), (-ki, pl.-ki)

Clique ( f ), Sippschaft ( f ), Klüngel (m),; Tschech. klika ( f ),; Poln. klika ( f )

klimat (m), (-tu)

Klima (n),; zimny klimat, kaltes Klima,; ciepły klimat, warmes Klima,; Slow. klíma ( f ),; Tschech. klima (n),; Poln. klimat (m)

klin (m), (-na, pl.-ny)

1) Keil (m),; klin ze dřewa, Holzkeil (m),; žejlazny klin do łozupaniou dřewa, Eisenkeil zum Spalten von Holz,; wbić do štila łod siekjyry klin, einen Keil in den Axtstiel treiben,; 2) Schoß (m),; wziųńć dziejcio na klin, ein Kind auf den Schoß nehmen,; połozyć râce do klina, Hände in den Schoß legen,; Slow. 1) klin (m),; Tschech. 1), 2), klín (m),; (sedět na klině),; Poln. 1) klin (m), 2) łono (n), (siedzieć na kolanach)

klinek (m), (-nka, pl.-nki)

kleiner Keil (m),; Tschech. klínek (m),; Poln. klinek (m), mały klin(m)

klinika ( f ), (-ki, pl.-ki)

Klinik ( f ),; Łóna lezy w klinice., Sie liegt in der klinik.; Tschech. klinika ( f ),; Poln. klinika ( f )

klinker (m), (-kra, pl.-kry)

Klinker (m),; Poln. klinkier (m)

(za-) klinować (Vb), (-nujâ)

verkeilen (Vb),; zaklinować štil łod kopycki, Hackenstiel verkeilen,; Poln. (za-) klinować (Vb)

klinowaty (Adj), (-tego)

keilförmiger (Adj),; Tschech. klínovitý (Adj),; Poln. klinowaty (Adj)

klistjyra ( f ), (-ry, pl.-ry)

Einlauf (m), Klistier (n),; Tschech. klystýr (m),; Poln. lewatywa ( f )

klîga ( f ), (-gi, pl.-gi)

Klinge ( f ), Schneide ( f ),; klîga łod noza, Messerklinge ( f ),; razjyrklîga ( f ), Rasierklinge ( f ),; klîga łod sable, Säbelklinge ( f ),; Poln. ostrze (n), klinga ( f )

klnųńć (Vb), (klnâ)

fluchen (Vb), schimpfen (Vb),; Łón juz cały cas klnie., Er flucht schon die ganze Zeit.; sh. auch, (za-, pře-) klnųńć (Vb),; Slow. kliať (Vb),; Tschech. klnout (Vb), klít (Vb), proklínat (Vb),; Poln. kląć (Vb)

kloc (m), (-ca, pl.-ce)

Klotz (m), Block (m),; kloc ze dřewa, Holzklotz (m),; Tschech. kláda ( f ), špalek (m),; Poln. kloc (m)

klocek (m), (-cka, pl.-cki)

1) Klötzchen (n), Bauklötzchen (n), Holzbaustein (m),; klocki z dřewa, Holzklötzchen (n),; grać sie klockóma, mit Bauklötzchen spielen,; 2) Holzklotz (m), zersägtes Holzscheit (n),; klocek dřewa, zersägtes Holzscheit für Feuerhölzer (pl.),; Poln. 1) klocek (m), 2) pocięte polano (n)

klołpapjyr (m), (-ru)

Klopapier (n),; rolka łod klołpapjyru, Röllchen vom Klopapier,; auch, papjór do haźla, Klopapier (n),; Poln. papier toaletowy

kloper (m), (-pra, pl.-pry)

Teppichklopfer (m),; wyklupać kloprý tepich, mit dem Teppichklopfer den Teppich ausklopfen,; Tschech. plácačka ( f ), klepadlo (n),; Poln. trzepaczka ( f )

klophengst (m), (-ta) (Zool.)

Hengst (m) (Zool.) zum Decken von Stuten,; Poln. ogier (m) (Zool.)

klops (m), (-sa, pl.-se)

Klops (m), Fleischklops (m),; Bymy dzisiej jejś klopse z pozganymi kartouflóma (ze štamfkartoflóma) i sałout., Wir werden heute Klopse mit Stampfkartoffeln und Salat essen.; Tschech. klops (m),; Poln. klops (m), zraz(-ik) siekany, pulpet (m)

kloucić (Vb), (-câ)

flunkern (Vb), schwindeln (Vb), Humbug erzählen (Vb),; Łón klouci., Er erzählt etwas unwahrscheinliches. (Humbug (m),; sh. auch, łokloucić (Vb) kogo,; Poln. bujać (Vb), opowiadać bzdury,

klouft (m), (-ta, pl.-ty)

Holzschuh (m), Holzpantine ( f ),; Łón bjegou we klouftach., Er läuft in Holzpantinen.; Slow. drvák (m),; Poln. drewniak (m)

kloustornik (m), (-ka, pl.-ki)

Klosterbruder (m), Mönch (m),; Poln. klasztornik (m)

kloustorny (Adj), (-nego)

Kloster-,; kloustorny las, Klosterwald (m),; kloustorne łųki, Klosterwiesen (pl.),; kloustornou rolou, Klosteracker (m),; kloustornou panna, Nonne ( f ),; Poln. klasztorny (Adj)

kloustôr (m), (-tora, pl.-tory)

Kloster (n),; (auch, Krankenhaus (n)),; Moja dziewucha idzie do kloustora., Mein Mädchen geht ins Kloster.; Slaw. kláštor (m),; Tschech. klášter (m),; Poln. klasztor (m)

kloutka ( f ), (-ki, pl.-ki)

1) Vogelbauer (m), Käfig (m), Tierkäfig (m),; Kloutka před ptouka, Vogelbauer (m),; Heft z kloutkóma, kariertes Schreibheft (n),; 2) Stückchen (n), Täfelchen (n),; kloutka šokolady, ein Schokoladentäfelchen (n),; Slow. klietka ( f ),; Tschech. klec ( f ),; Poln. klatka ( f )

klómpfus (m), (-sa, pl.-se)

Klumpfuß (m),; Łón mou na lewej strónie klómpfus., Er hat auf der linken Seite einen Klumpfuß.; sh. auch, spotawy (Adj),; Poln. szpotawa noga

klón (-na, pl.-ny), (Bot.)

Ahorn (m), (Bot.),; Tschech. javor (m) (Bot.),; Poln. klon (m) (Bot.)

klóscónka ( f ), (-ki)

Klosbrühe ( f ),; (Wasser, nach dem Kochen von Klöseln),; Poln. woda po ugotowaniu klusek

klóska ( f ), (-ki, pl.-ki)

Kloß (m),; klóski ze tartych kartoufli, (polsky klóski), Kartoffelklöße (pl.) aus geriebenen Kartoffeln, (polnische Klöße),; Poln. pyza ( f .), knedel (m), kluska ( f )

klub (m), (-bu, pl.-by)

Klub (m),; Łón je we tenisklubje., Er ist im Tennisklub (m).; Tschech. klub (m),; Poln. klub (m)

klubzesejl (m), (-sla, pl.-sle)

Klubsessel (m),; Siyńdź sie do tego klubzesla., Setze dich in den Klubsessel.; Poln. fotel (m) klubowy

kluc (m), (-ca, pl.-ce)

Schlüssel (m), łotwořić klucý dřwi, mit dem Schlüssel die Tür aufmachen,; zapřyć klucý, mit dem Schlüssel zusperren, (abschließen),; kluc do dřwickôw, Schlüssel zur Toreingangstür ( f ),; dorobjóny (dobrany, dopasowany) kluc, Nachschlüssel (m),; kluce łod ślósouřa do zakrųncaniou muterkôw, Schraubenschlüssel (pl.) vom Schlosser,; kluc dziwich gâsi, Wildgänsezug (m),; Slow. kĺuč (m),; Tschech. klíč (m),; Poln. klucz (m)

klucyk (m), (-ka, pl.-ki)

kleiner Schlüssel (m), Haustürschlüssel (m), Schrankschlüssel (m),; klucyk łod kłodki, Schlüssel vom Anhängeschloß (n),; klucyk łod loudki, Schubladen-Schlüssel (m),; Poln. kluczyk (m)

kluć (Vb) sie

aus dem Ei schlüpfen (Vb),; Pilųntko sie prawje kluje., Ein Gänschen schlüpft gerade aus dem Ei.; sh. auch, wykluć (Vb) sie,; Slow. kĺuť (Vb),; Tschech. klovat (Vb) se, proklovát (Vb) se,; Poln. kluć (Vb) się

kludzić (Vb), (-dzâ)

führen (Vb),; kludzić (Vb) kogo, jemanden führen (Vb),; kludzić młodų panių do łoltouřa, eine Braut zum Altar führen (Vb),; sh. auch, ( łod-, při-, s-, za-) kludzić (Vb),; Slow. viesť (Vb), vodiť (Vb),; Tschech. vést (Vb), provázet (Vb),; Poln. prowadzić (Vb) kogoś

klupać (Vb), (-pjâ)

klopfen (Vb), hämmern (Vb),; klupać po dřwjach, an der Tür klopfen (Vb),; klupać (Vb) tepich, den Teppich klopfen (Vb),; sh. auch, wyklupać (Vb) co,; Slow. klepať (Vb), klopať (Vb),;Tschech. klepat (Vb),; Poln. pukać (Vb), uderzać (Vb),; otrzepać (Vb) (np. dywan (m)) , trzepać (Vb) trzepaczką

klupnųńć (Vb), (-nâ)

einmal klopfen (Vb),; Klupni to rouz młotký, to to be pasować., Klopfe darauf einmal mit dem Hammer, dann wird das passen.; Poln. puknąć (Vb), raz uderzyć (Vb), stuknąć (Vb)

klųntwa ( f ), (-wy, pl.-wy)

1) Fluch (m),; 2) Bannfluch (m), Kirchenbann (m),; kościejlnou klųntwa, Kirchenbann (m),; łobłozyć kogo klųntwų, jemanden mit einem Bann belegen,; sh. auch, (pře-, za-) klnųńć (Vb) kogo,; Tschech. 1) kletba ( f ), 2) klatba ( f ),; Poln. klątwa ( f )

klysc (m), (-ca, pl.-ce), (Zool.)

Zecke ( f ), (Zool.),; Slow. kliešť (m) (Zool.),; Tschech. klíště (n) (Zool.),; Poln. kleszcz (m), (Zool.)

klysce (pl.), (-côw)

Zange ( f ), Kneifzange ( f ),; wyciųgnųńć z deski klyscóma gwôźdź,(ćwjŷk (m)) mit der Zange aus dem Brett einen Nagel herausziehen,; uknypsnųńć (uscyknųńć (Vb)) klyscóma kóniec drótu, mit der Zange das Drahtende abknipsen, (abkneifen),; klysce łod raka (Zool.), Krebs-Scheren ( f / pl.),; Slow. kliešte (pl.),; Tschech. kleště (Pl.),; Poln. kleszcze (pl.)

klyscyki (pl.), (-kôw)

Zängchen (n), kleine Zange ( f ),; klyscyki na wyrfejlcukjer, Zange für Würfelzucker,; Klyscyki do wyciųganiou zâmbôw, Zahnarztzange zum Zähneziehen,; Poln. kleszczyki (pl.)

klŷka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Klinke ( f ),; klŷka łod dřwickôw, Klinke vom Türchen am Hoftor,; Gartentürchen (n)),; zawřyć klŷkų dřwicki łod łogrôdka,, mit der Klinke das Gartentürchen zumachen (Vb),; sh. auch, klamka ( f ),; Slow. kĺučka ( f ),; Tschech. klika ( f ),; Poln. klamka ( f )

klŷkać (Vb), (-kó)

niederknien (Vb),; před kí klŷkać, vor jemandem niederknien,; Nie banâ před ní klŷkoł, Ich werde nicht vor ihm niederknien.; Slow. kĺakať (Vb),; Poln. klękać (Vb)

klŷknųńć (Vb), (-knâ)

hinknien (Vb), niederknien (Vb),; Łóna klŷkła., Sie kniete nieder.; Musioł ejch při tý klŷknųńć., Er mußte dabei hinknien.; klŷknųńć (Vb) sie, sich hinknien (Vb),; sh. auch, uklŷknųńć (Vb),; Slow. kĺaknúť (Vb), klaknúť (Vb) si,; Tschech. pokleknout (Vb), zakleknout (Vb),; Poln. klęknąć (Vb)

klŷncejć (Vb), (-câ)

knien (Vb),; klŷncejć na kościejlnej ławce, auf der Kirchenbank knien,; klŷncejć při pouciyřu, beim Gebet knien,; Slow. kĺačať (Vb),; Tschech. klečet (Vb),; Poln. klęczeć (Vb)

klŷncki (pl.), (-kôw)

auf Knien (pl.),; přiś do kogo na klŷnckach, zu jemandem auf den Knien kommen,; Poln. klęczki (pl.)

klŷncyniy (n), (-niou)

Knien (n),; Łod tego klŷncyniou při flizowaniu bolų mje kolana., Von dem Knien beim Fliesenlegen schmerzen mich die Knie.; Poln. klęczenie (n)

kłak (m), (-ka, pl.-ki)

1) Schlingel (m),; Ty kłaku!, Du Schlingel!,; 2) Bausch (m), Büschel (n), Werg (n),; kłak z wołny, Wollebausch (m),; sh. auch, kłųmbko (n),; Poln. 1) urwis (m), łobuz (m), 2) kłak (m)

kłaniać (Vb) sie, (sie..-nió)

sich verneigen (Vb), in Ehrfurcht sich verbeugen (Vb),; kłaniać sie kómu, sich vor jemandem verbeugen,; Jou sie nie banâ před ní kłaniać., Ich werde mich nicht vor ihm verbeugen.; Slow. klaňať (Vb) sa,; Tschech. uklánět (Vb) se,; Poln. kłaniać (Vb) się

kłaś (Vb), (kładâ)

legen (Vb), aufladen (Vb),; kłaś siano na wôz, Heu auf den Wagen aufladen,; kłaś kómu karty, jemandem Karten legen,; kłaś dziejcio spać, das Kind ins Bett legen,; sh. auch, (na-, po-) kłaś (Vb), ukłaś (Vb) sie,; sh. auch, (na-, po-, pře-, u-, wy-) łozyć (Vb),; (na- pře- u-, wy-) kłoudać (Vb),; Slow. klásť (Vb),; Tschech. klást (Vb), pokládat (Vb),; Poln. kłaść (Vb)

kłâmb (m), (ba)

Qualm (m), Staubwolke ( f ), Rauchwolke ( f ),; kłâmb smându, Rauchwolke ( f ),; kłâmb kuřu, Staubwolke ( f ),; Poln. kłąb (m),

kłobuch (m), (-cha, pl.-chy), (Zool.)

Habicht (m), (Zool.),; Kłobuch dopoud kuropatwâ., Ein Habicht hat ein Rebhuhn erbeutet.; Slow. jastrab (m) (Zool.),; Tschech. jestřáb (m) (Zool.),; Poln. jastrząb (m)

kłobusek (m), (-ska, pl.-ski), (Zool.)

Sperber (m), (Zool.),; Poln. krogulec (m), (Zool.)

kłodka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Vorhängeschloß (n), Vorlegeschloß (n),; zaprzyć kłodkų dřwicki, mit dem Vorhängeschloß das Törchen zusperren., (zB. Gartentörchen),; Poln. kłódka ( f )

kłopot (m), (-tu, pl.-ty)

Sorgen (pl.), Scherereien (pl.), Alltagsnöte (pl.),; mjejć kâs kłopotu, viele Sorgen haben,; robić kómu kłopot, jemandem Sorgen bereiten,; Niy mjała baba kłopotu, i kupjyła se prosie. (Spr.W.), Das Weib hatte keine Sorgen, und dann hat es sich ein Ferkel gekauft. (ohne Kommentar),; sh. auch, zgorsyniy (n),; Poln. kłopot (m)

kłųmbko (n), (-ka, pl.-ka)

Knäuel (n),; kłųmbko wołny, Wollknäuel (n),; Slow. klbko (n),; Tschech. klubko (n),; Poln. kłąbek (m)

kłósko (n), (-ka, pl.-ka)

Ähre ( f ), Getreideähre ( f ),; kłósko łod jŷncmjynia, Gerstenähre ( f ),; kłósko łod psynice, Weizenähre ( f ),; Slow. klas (m),; Tschech. klas (m),; Poln. kłos (m)

kły (pl.), (kłôw), (Zool.)

Eckzähne (pl.), (Zool.),; kły łod psa, Eckzähne vom Hund,; kły łod wilka, Eckzähne vom Wolf,; sh. auch, kjejlca (pl.),; Poln. kły (pl.) (Zool.)

kminek (m), (-nka)

Kümmel (m),; syr ze kminký, Käse mit Kümmel,; Tschech. římský kmín (m),; Poln. kminek (m)

knebejl (m), (-bla, pl.-ble)

Knebel (m), Mundknebel (m),; Poln. knebel (m)

knefejl (m), (-la, pl.-le)

großer Knopf (m),; Přisyj mi do mantla knefejl., Nähe mir an den Mantel einen Knopf an.; knefejl łod jupy, Knopf von der Joppe ( f ),; knefejl łod jakle, Jackenknopf (m),; zapnųńć (Vb) knefejl, den Knopf zumachen,; łodpnųńć (Vb) knefejl (m), den Knopf aufmachen (Vb),; Tschech. knoflík (m),; Poln. guzik (m)

kneflicek (m), (-cka, pl.-cki), (dim.)

kleiner Knopf (m), Knöpfchen (n), (dim.),; kneflicek łod ołberhemda, Knopf von einem Oberhemd (n),; Tschech. knoflíček (m), (dim.),; Poln. guziczek (m), (dim.)

kneflik (m), (-ka, pl.-ki)

Knopf (m),; kneflik łod kosule, Hemdknopf (m),; kneflik łod galout, Hosenknopf,; přisyć kneflik, Knopf annähen,; dobrać pasowny kneflik, passenden Knopf aussuchen, kneflik łod zwónka, Klingelknopf (m),; dziurka do zapniŷciou kneflika, Knopfloch (n),; kneflik łod herda, Knopf vom Herd (m), (zB. Elektroherd (m)),; Slow. gombík (m),; Tschech. knoflík (m),; Poln. guzik (m)

knejblować (Vb), (-lujâ)

knebeln (Vb),; knejblować (Vb) kogo, jemanden knebeln (Vb),; Poln. kneblować (Vb)

kniks (m), (-sa, pl.-se)

Knicks (m),; zrobić před kí kniks, vor jemandem einen Knicks machen,; Poln. dyg (m), dygnąć (Vb) m

kništrymfy (pl.), (-fôw)

Kniestrümpfe (pl.),; Uštrykuj mi kništrymfy., Stricke mir ein Paar Kniestrümpfe.; Kništrymfy pasujų chłopcó dobře do krôtkich galoutkôw., Knieschtrümfe passen den Jungs gut zu kurzen Hosen.; Poln. podkolanówki (pl.)

knołblować (Vb), (-lujâ)

knobeln (Vb),; knołblować štrychalcóma, mit Streichhölzern knobeln (Vb),; knołblować wyrflóma, mit Würfeln knobeln (Vb),; knołblować ło co, um etwas knobeln,; sh. auch, wyknołblować (Vb) co,; Poln. grać (Vb) w kostkę, grać (Vb) w zapałki

knołtejl (m), (-la, pl.-le)

Knoten (m),; Zrobjył mi sie u snurkôw łod třewikôw knołtejl., Es ist mir bei den Schnürsenkeln ein Knoten entstanden.; sh. auch, pantejl (m), wâzoł (m),; Tschech. uzel (m),; Poln. węzeł (m)

knospa ( f ), (-py, pl.-py) (Bot.)

Knospe ( f ) (Bot.),; knospa łod rôze, Rosenknospe ( f ),; sh. auch, pųncek (m),; Tschech. pupen (m) (Bot.),; Poln. pączek (m), pąk (m) (Bot.)

knoublik (m), (-ka), (Zool.)

Elritze ( f ), (Zool.),; Pływajų tá knoubliki., Dort schwimmen Elritzen (pl.),; Poln. ryba (Phoxinus phoxinus), (Zool.)

knót (m), (-ta, pl.-ty)

Kot (m), Kotstrollen (m),; knóty łod psa, Hundestrollen (pl.),; Poln. odchody (pl.), stolec (m)

knyf (m), (-fu, pl.-fy)

Kniff (m), Schlich (m),; Poln. chwyt (m), sztuczka ( f )

knypejl (m), (-pla, pl.-ple)

Knüppel (m),; 1) gómiknypejl (m), Gummiknüppel (m),; přezynų go z dworu knyplý, Er hat ihn vom Hof mit dem Knüppel verjagt.; Tschech. klacek (m) hůl (m),; 1) obušek (m),; Poln. pałka ( f ), kij (m)

knypsnųńć (Vb), (-nâ)

1) knipsen (Vb), fotografieren (Vb),; knypsnųńć kogo fotoaparatý , jemanden mit dem Fotoapparat knipsen (Vb), (fotografieren (Vb)),; Dać sie knypsnųńć, sich fotografieren lassen,; 2) durchlochen (Vb), entwerten (Vb),; knypsnųńć (překnypsnųńć (Vb), přescyknųńć (Vb)) farkartâ, die Fahrkarte entwerten (Vb), (durchlochen (Vb)),; sh. auch, přescyknųńć (Vb),; Poln. 1) fotografować (Vb),; 2) przedziurkować (np. bilet, kasować),

knypsować (Vb), (-sujâ)

knipsen (Vb), fotografieren (Vb),; knypsować při fajeře swojich, die Verwanschaft bei einer Feier fotografieren,; Poln. robić zdjęcia

koalicjou ( f ), (-jej)

Koalition ( f ),; Poln. koalicja ( f )

kobjyta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Frau ( f ),; To jes moja kobjyta., Das ist meine Frau. (Ehegattin ( f )),; Idzie tá po dródze kobjyta., Da geht eine Frau auf der Straße.; Tschech. žena ( f ),; Poln. kobieta ( f ), żona ( f )

kobjytka ( f ), (-ki, pl.-ki)

alte gebrechliche Frau ( f ), arme Frau ( f ),; Poln. kobiecina ( f )

kocher (m), (-chra, pl.-chry)

Kocher (m), Öfchen (n), Kochöfchen (n),; Łozgřejâ na kochře před dziejcio mlyko., Ich wärme auf dem Kocher für das Kind die Milch an.; špyrytuskocher (m), Spirituskocher (m),; gazkocher (m), Gaskocher (m),; Poln. kuchenka ( f ), (gazowa, elektryczna, turystyczna)

kocić (Vb) sie

Junge werfen (Katze ( f )),; Kotka sie koci., Die Katze wirft Junge.; sh. auch, wkocić (Vb) sie,; Poln. kocić (Vb) się

kocik (m), (-ka, pl.-ki), (Zool.)

kleines Kätzchen (n), (Zool.),; Tschech. kočička ( f ) (Zool.),; Poln. mały kotek (m), (Zool.)

kocioł (m), (kotła, pl. kotły)

Kessel (m),; kocioł łod lokomotiwy, Dampfkessel von der Dampflokomotive,; sh. auch, kesejl (m),; Slow. kotol (m),; Tschech. kotel (m),; Poln. kocioł (m)

kocisko (n), (-ka, pl.-ka) (Zool.)

große Katze ( f ) (Zool.),; Taky wjelky kocisko nó chytou u kwoki kuřynta., So eine große Katze fängt uns bei der Glucke die Kücken weg.; Poln. kocisko (n) (Zool.)

kociy (n), (-cia, pl.-ciynta) (Zool.)

Katzenjunges (n) (Zool.),; Poln. kocię (n) (Zool.)

kocur (m), (-ra, pl.-ry) (Zool.)

Kater (m) (Zool.),; wjelki kocur, großer Kater,; Slow. kocúr (m),; Tschech. kocour (m) (Zool.),; Poln. kocur (m) (Zool.)

kofeina ( f ), (-ny)

Koffein (n),; kafej bez kofeiny, koffeinfreier Kaffee,; Tschech. kofein (m),; Poln. kofeina ( f )

kofer (m), (-fra, pl.-fry)

Koffer (m),; pakować kofry, Koffer packen,; łoddać kofry na bagaž, Koffer aufgeben, (Flugreise ( f )),; włôcyć ciŷzky kofry, schwere Koffer tragen,; Slow. kufor (m),; Tschech. kufřík (m),; Poln. walizka ( f )

kojhusten (m), (unv)

Keuchhusten (m),; Te dziejcio dostało kojhusten., Das Kind bekam Keuchhusten.; Tschech. černý kašel (m),; Poln. koklusz (m)

kokot (m), (-ta, pl.-ty)

Hahn (m),; Kokot pjeje., Der Hahn kräht.; gřebyk łod kokota, Hahnenkamm (m),; kokocik (m), kleiner Hahn (m),; Slow. kohút (m),, Tschech. kohout (m),; Poln. kogut (m)

kokón (m), (-na, pl.-ny), (Zool.)

Kokon (m), (Zool.),; kokón łod smatyrlouka, Schmetterlings-Kokon (m),; Poln. kokon (m), (Zool.)

kolanko (n), (-ka, pl.-ka)

kleines Knie (n), (dim.),; Kniestück (n), (Techn.),; Gelenk (n) (Techn.),; Poln. kolanko (n)

kolano (n), (-na, pl.-na) (Anat.) (Techn.)

Knie (n) (Anat.), Kniestück (n) (Techn.),; klŷknųńć na kolana, auf die Knie hinknien,; Kolano rury, Kniestück vom Rohr,; prosić kogo na kolanach ło co, jemanden auf den Knien um etwas bitten,; Slow. koleno (n) (Anat.),; Tschech. koleno (n) (Anat.),; Poln. kolano (n) (Anat.) (Techn.)

kolasa ( f ), (-se, pl.-se)

Kutsche ( f ), (gefederter Personenpferdewagen, meist mit Verdeck (n)); jechać kolasų, mit der Kutsche fahren,; zawjyź młode państwo kolasų do kościoła, das Hochzeitspaar mit der Kutsche zur Kirche fahren (Vb),; sh. auch, kuča ( f ),; Poln. dorożka ( f )

kolba ( f ), (-by, pl.-by), (Mil.)

Kolben (m), (Mil.), Gewährkolben (m), (Mil.),; kolba łod flinty, Flintenkolben (m),; Tschech. pažba ( f ) (Mil.),; Poln. kolba ( f ), (Mil.)

kolca (pl.), (-côw)

Pflugkarren (m),; připnųńć pug do kolcôw, Pflug an den Pflugkarren hängen,; Poln. koleśnica ( f ) pługa

kole (Prp.)

daneben (Prp.), neben (Prp.), an ihm (ihr, ihnen), ungefähr (Adv), bei (Prp.), gegen (Adv), annähernd (Adv); Postawjył ejch koło kole sopy., Ich habe das Fahrrad neben dem Schuppen hingestellt.; Jechali my kole niego mino., Wir fuhren an ihm (an seinem Haus) vorbei.; Łóni mjŷskajų kole kościoła., Sie wohnen an der Kirche.; Trefjył ejch go kole dziewjųntej., Ich habe ihn gegen neun Uhr getroffen.; To wouzy kole dwôch cetnarôw., Das wiegt annähernd zwei Zentner.; Břyg lezy kole Wrocławja., Brieg liegt bei Breslau.; Slow. vedĺa (Prp.),; Tschech. kolem (Prp.),; Poln. obok (Prp.),( kogoś / czegoś,; przy (Prp.)),; w pobliżu (n),; około (Prp.),;

kolec (m), (-lca, pl.-lce)

Stachel (m), Dorn (m),; kolec łod łose, Stachel von der Wespe ( f ),; kolec łod pscoły, Stachel von einer Biene,; kolec łod kaktusa, Stachel vom Kaktus,; kolce łod rôze, Dornen von einer Rose,; kolce łod łostrâzynôw, Dornen von einer Brombeere,; kolce u třewikôw športowych, Spikes bei Sportschuhen,; kolce łod igla, Stachel vom Igel (m),; Poln. kolec (m)

kolega (m), (-gi, pl.-gowje)

Freund (m), Kollege (m),; Pódâ na chwilâ do kolegi., Ich gehe für ein Weilchen zu meinem Freund.; sh. auch, kómrat (m),; Slow. kolega (m),; Tschech. kolega (m),; Poln. kolega (m)

kolegować (Vb) sie, (sie..-gujâ)

befreundet (Vb) sein,; Łón sie śní koleguje., Er ist mit ihm befreundet.; sh. auch, kómracić (Vb),; Tschech. kamarádit (Vb),; Poln. kolegować (Vb) się, (z kimś)

kolejka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Warteschlange ( f ),; stouć w kolejce, in einer Warteschlange stehen,; Tschech. řada ( f ), fronta ( f ),; Poln. kolejka ( f )

kolić (Vb) sie,

sich mit Pflanzen (zB. Brennesseln) verbrennen,; sh. łokolić (Vb) sie,; Poln. oparzyć (Vb) się, (np. pokrzywą)

kolofołnium (m), (unv.)

Kolophonium (n),; Poln. kolofonia ( f )

kolonia ( f ), (-nie, pl.-nie)

Kolonie ( f ), Ansiedlung ( f ),; kolonia wsie, Kolonie eines Dorfes,; kolonia lejtniou, Ferienlager (n),; Tschech. kolonie ( f ),; Poln. kolonia ( f )

kolonialismus (m), (-su)

Kolonialismus (m),; Tschech. kolonialismus (m),; Poln. kolonializm (m)

kolonista (m), (-ty, pl.-ty)

Kolonist (m), Ansiedler (m), Siedler (m),; Poln. kolonista (m)

kolonizacjou ( f ), (-cjej)

Kolonisierung ( f ), Besiedelung ( f ), Gründung einer Kolonie,; Poln. kolonizacja ( f )

kolouř (m), (-řa, pl.-ře), (Sp.)

Radsportler (m),; Kolouře jechali kole nous na kołach mino., Die Radsportler sind bei uns mit den Fahrrädern vorbeigefahren.; Poln. kolarz (m), (Sp.)

kolouska ( f ), (-ki, pl.-ki)

Kinderwagen (m),; wozić dziejcio we kolousce, ein Kind im Kinderwagen fahren,; sh. auch, športek (m),; Poln. wózek dla dzieci

kolųnce (pl.), (-côw)

Brennesseln ( f / pl.),; łokolić sie kolųncóma, sich mit Brennesseln verbrennen,; sh. auch, pokřiwa ( f ),; Tschech. pokřiva, (pl.-vy); Poln. pokrzywy (pl.)

Kolumbus (m), (-sa)

Kolumbus (m),; Kolumbus noud Amerykâ., Kolumbus hat Amerika entdeckt.; Tschech. Kolumbus (m),; Poln. Kolumb (m)

kolybać (Vb), (-bjâ)

1) wiegen (Vb), in den Schlaf wiegen (Vb),; kolybać dziejcio we kolybce, Kind in der Wiege wiegen,; 2) kolybać (Vb) sie,; wanken (Vb), schwanken (Vb), schaukeln (Vb),; Ta łôdź sie doś mocno kolybje., Das Schiff schaukelt recht stark.; Łón sie kolybje., Er wankt.; sh. auch, hijać (Vb),; Slow. 1) kolembať (Vb), 2) kolembať (Vb) sa,; Tschech. 1) kolébat (Vb), 2) kolébat (Vb) se ,; Poln. 1) kolebać (Vb), 2) kołysać (Vb) się

kolybka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Wiege ( f ),; Tschech. kolébka ( f ),; Poln. kolebka ( f ), kołyska ( f )

kolynda ( f ), (-dy, pl.-dy)

Weihnachtslied (n),; Slow. koleda ( f ),; Tschech. koleda ( f ),; Poln. kolęda ( f )

kolyndować (Vb), (-dujâ)

Weihnachtslieder singen,; chodzić kolyndować, Weihnachtslieder singen gehen, (Brauch (m),; pokolyndować kómu, jemandem ein Weihnachtslied singen,; Tschech. koledovat (Vb), pokoledovat (Vb),; Poln. kolędować (Vb)

koł (m), (-ła, pl.-ły)

Pfosten (m), Pfahl (m),; připřyć dřwicki łod łogrôdka kołý, das Gartentürchen mit einem Pfahl verriegeln, (daran anlehnen),; sh. auch, kołek (m),; Slow. kôl (m),; Tschech. kůl (m),; Poln. kołek (m) (do wbijania w ziemię)

kołecko (n), (-ka, pl.-ka) (dim.)

Rädchen (n) (dim.),; kołecko łod zygarka, Rädchen von einer Uhr,; Tschech. koleĉko (n) (dim.),; Poln. kółko (n) (dim.)

kołek (m), (-łka, pl.-łki)

kleiner Pfahl (m), kleiner Pfosten (m), Pflock (m),; kołek z dřewa, Holzpflock (m),; kołek do tómatôw, Stützpfahl für Tomaten,; sh. auch. koł (m),; Slow. kolík (m),; Tschech. kolík (m),; Poln. kołek (m)

kołko (n), (-ka, pl.-ka)

kleines Rad (n), Rädchen (n), Kreis (m),; kołko łod karytki, Rad vom Handwagen,; kołko łod rolera, Rad vom Kinderroller,; namalować kołko, einen Kreis malen,; Poln. kółko (n)

kołks (m), (-su)

Koks (m),; hajcować kołksý, mit Koks heizen,; piec na kołks, Koksofen (m),; Tschech. koks (m),; Poln. koks (m)

kołksownia ( f ), (-nie, pl.-nie)

Kokerei ( f ),; Tschech. koksárna ( f ), koksovna ( f ),; Poln. koksownia ( f )

kołkuspalma ( f ) (Bot.),

(-my, pl.-my)

1) Kokospalme ( f ) (Bot.),; 2) Kokosnuß ( f ) Łořech łod kołkuspalmy, Kokosnuß ( f ),; Tschech. 1) kokosovník (m) (Bot.),; 2) kokos (m),; Poln. 1) kokos (m) (Bot.) (palma kokosowa), 2) kokos (m)

kołkusrasple (pl.), (-lôw)

Kokosraspeln (pl.),; makróny ze kołkusrasplóma, Makronen mit Kokosraspeln,; Tschech. rašple ořecha kokosoveho,; Poln. wiórki orzecha kokosowego

kołlendioksid (m), (-du), (Chem.)

Kohlendioxid (m), (Chem.),; Poln. dwutlenek węgla, (Chem.)

kołlenoksid (m), (-du),(Chem.)

Kohlenmonoxid (n), (Chem.),; Pjec nie dostoł doś lóftu, i zatruli sie kołlenoksidý., Der Kohleofen bekam nicht genug Luftzufuhr, so bekamen sie eine Kohlenmonoxid-Vergiftung.; Poln. tlenek węgla, (Chem.)

kołlkastla ( f ), (-le, pl.-le)

Kohlenkasten (m),; Přiniyś mi w kołlkastli ze sopy wųgly., Hole mir aus dem Schuppen im Kohlenkasten Kohle.; Tschech. uhlák (m),; Poln. węglarka ( f ), pojemnik na węgiel przy piecu

kołlrabi (m), (unv.),(Bot.)

Kohlrabi (m), (Bot. / ein Gemüse),; Tschech. brukev ( f ), kedluben (m) (Bot.),; Poln. kalarepa ( f ) (Bot.)

kołmiker (m), (-kra, pl.-kry)

Komiker (m),; Tschech. komik (m),; Poln. komik (m)

kołmiš (Adv), (unv.)

komisch (Adv), seltsam (Adv), sonderbar (Adv), merkwürdig (Adv),; Łón je komiš., Er ist komisch.; Přisło mi to kołmiš., Das ist mir seltsam vorgekommen.; To smakuje ale kołmiš., Das schmeckt aber sonderbar.; Zrobjyło mi sie nougle komiš. (słabo (Adv)), Es ist mir plötzlich unwohl geworden.; sh. auch, dziwnie (Adv),; Slow. divný (Adj),; Tschech. divný (Adj),; Poln. dziwnie (Adv), dziwny (Adj)

kołniš (Adv), (unv.)

konisch (Adv),; Zalatuje to kołniš., Das verläuft konisch.; Tschech. kónický (Adj),; Poln. stożkowy (Adj)

kołnus (m), (-sa, pl.-se)

Konus (m),; Tschech. kužel (m),; Poln. stożek (m)

koło (n), (-ła, pl.-ła)

1) Fahrrad (n),; jechać (Vb) na kole, auf dem Fahrrad fahren,; wyjechać se kołý, eine Fahrradtour machen,; špajcha ( f ) łod koła, Fahrradspeiche, (Radspeiche),; mantejl (m) łod koła, Fahrradmantel,; šlauch (m) łod koła, Fahrradschlauch,; lynkštâga ( f ) łod koła, Fahrradlenker ,; gryfy (pl.) do lynkštâgi łod koła, Lenkergriffe zum Fahrrad,; keta ( f ) łod koła, Fahrradkette,; canrad (m) łod koła, Zahnrad vom Fahrrad,; frajlauf (m) łod koła, Freilaufnabe vom Fahrrad,; pedale (pl.) łod koła, Fahrradpedale,; kurble (pl.) łod koła, Fahrradkurbeln,; felga ( f ) łod koła, Fahrradfelge,; šucblech (m) łod koła, Fahrradschutzblech,; dynamo łod koła, Fahrraddynamo,; lampa ( f ) łod koła, Fahrradlampe,; rama ( f ) łod koła, Fahrradrahmen,; zatejl (m) łod koła, Fahrradsattel,; mašina ( f ) łod koła, (zB. kajlmašina ( f )), Tretlager vom Fahrrad,; gepektrejger łod koła, Gepäckträger (m),; kugellager (m) łod koła, Kugellager vom Fahrrad (n),; lóftplómpa do koła, Fahrradluftplumpe ( f ),; rykštraler (m), Rückstrahler (m),; ryktrytbrymza ( f ), Rücktrittbremze ( f ),; přejdniou brymza, Vorderbremse ( f ), (Vorderradbremse ( f )),; wyntil łod šlaucha, Ventil vom Fahrradschlauch.; wyntilgómin łod šlaucha, Ventilgummi vom Fahrradschlauch,;

2) Rad (n),; koło łod woza, Wagenrad,; młyńsky koło, Mühlenrad,; přejdniy koło, Vorderrad,; zadniy koło, Hinterrad,; mantejl do koła, Reifen für ein Rad (n),; 3) Kreis (m),; namalować blajštiftý koło, mit dem Bleistift einen Kreis zeichnen,; Slow. 1) bicykel (m), 2) kol(es)o (n), 3) kolo (n), Reigen (m), Runde ( f ) (Sp.),; Tschech. 1), 2), 3) kolo (n), 3) kruh (m), kružnice ( f ) ; Poln. 1) rower (m), 2), 3) koło (n),

kołodziej (m), (-ja, pl.-je)

Stellmacher (m),; Rademacher (m),; sh. auch, štelmacher (m),; Tschech. kolář (m),; Poln. kołodziej (m)

kołouc (m), (-ca, pl.-ce)

Kuchen (m),; štryfka kołouca z maký, ein Streifen Mohnkuchen (m),; kołouc z krusynkóma (z posypkóma), Streuselkuchen (m),; wesejlny kołouc, Hochzeitskuchen (m),; blacha do pjecyniou kołouca, Kuchenblech (n),; kołouc ze śliwóma, Pflaumenkuchen (m),; Slow. koláč (m), zákusok (m),; Tschech. koláĉ (m),; Poln. kołacz (m), placek (m)

kombi (m), (unv.)

Kombiwagen (m), (Auto (n)),; Tschech. kombi (n), Poln. kombi (m)

komputer (m)

Computer (m),; Tschech. počítač (m),; Poln. komputer (m)

kondenzator (m), (-ra, pl.-ry) (Elekt.)

Kondensator (m) (Elekt.),; Poln. kondensator (m) (Elekt.)

konjunktura ( f ), (-ry)

Konjunktur ( f ),; Tschech. konjunktura ( f ),; Poln. koniunktura ( f )

konkurować (Vb), (-rujâ)

konkurrieren (Vb),; Poln. konkurować (Vb)

konkuryncjou ( f ), (-jej)

Konkurrenz ( f ), Wettbewerb (m),; robić kómu konkuryncjų, jemandem Konkurrenz machen,; Tschech. konkurence ( f ),; Poln. konkurencja ( f )

konopjy (pl.), (-jou) (Bot.)

Hanf (m) (Bot.),; łolej z konopjou, Hanföl (n),; Slow. konopa ( f ) (Bot.),; Tschech. konopí (n) (Bot.),; Poln. konopie (pl.) (Bot.)

kontinent (m), (-tu, pl.-ty)

Kontinent (m), Festland (n),; afrykański kontinent, afrikanischer Kontinent,; Tschech. kontinent (m),; Poln. kontynent (m)

kontinentalny (Adj), (-nego)

kontinentaler (Adj),; kontinentalny klimat, kontinentales Klima,; Tschech. kontinentální (Adj),; Poln. kontynentalny (Adj)

konto (n), (-ta)

Konto (n),; bankowe konto, Bankkonto (n),; wpłacić co na konto, etwas auf ein Konto einzahlen,; Tschech. konto (n),; Poln. konto (n)

kontrabas (m), (-su, pl.-se) (Mus.)

Kontrabas (m) (Mus.),; grać na kontrabasie, auf dem Kontrabas spielen,; Poln. kontrabas (m) (Mus.)

kopa ( f ), (-py, pl.-py)

Schok (n), (60 Stück),; kopa jajec, Schock Eier,; Tschech. kopa ( f ),; Poln. kopa ( f )

kopać (Vb), (-pjâ)

1) graben (Vb), (aus-) hacken (Vb), Boden ausheben (Vb),; kopać křipop, einen Entwässerungsgraben graben, (ausheben (Vb)),; kopać kartoufle, Kartoffeln aushacken,; 2) ausschlagen (Vb), (Pferd (n)),; treten (Vb), (Ball (m)),; Tyn kóń kopje., Das Pferd schlägt aus.; kopać fusbal, Fußball treten,; 3) kopać (Vb) sie,; sich durchschlagen (Vb), das Leben meistern (Vb),; Łón sie w zyciu kopje., Er schlägt sich im Leben durch.; sh. auch, ( ło-, łoz-, na-, pře-, wy-, za-) kopać (Vb),; sh. auch, (pře-, w-, wy-,) kopać (Vb) sie,; sh. auch, świtać (Vb), świtnųńć (Vb),; sh. auch, kopnųńć (Vb),; Slow. 1) kopať (Vb),; Tschech. 1), 2) kopat (Vb),; Poln.1), 2), kopać (Vb), 3) dać sobie w życiu radę

kopala (m), (-le, pl.-le)

Totengräber (m),; Kopala wykopoł na kjerchowje grôb. Der Totengräber hat am Friedhof ein Grab ausgehoben.; Tschech. kopáč (m),; Poln. grabarz (m)

kopalnia ( f ), (-nie, pl.-nie)

Grube ( f ), Bergwerk (n),; kopalnia wųglou, Kohlengrube ( f ),; sh. auch, gruba ( f ),; Poln. kopalnia ( f ), kopalnia węgla

kopaniy (n), (-niou)

Graben (n), Erdreich ausheben (Vb),; cas kopaniou kartoufli, Kartoffel-Erntezeit ( f ),; kopaniy bala, Balltreten (n),;

Poln. kopanie (n)

kopcić (Vb), (-câ)

rußen (Vb), qualmen (Vb),; Tyn pjec kopci., Der Ofen rußt.; Ta latarnia kopci., Die Laterne rußt.; sh. auch, (na-, za-) kopcić (Vb),; sh. auch, smândzić (Vb) sie,; Slow. čadiť (Vb), čmudiť (Vb),; Tschech. čadit (Vb), čoudit (Vb),; Poln. kopcić (Vb), czadzić (Vb)

koper (m), (-pru), (Bot.)

Dill (m), (Bot.),; Slow. kôpor (m) (Bot.),; Tschech. kopr (m) (Bot.),; Poln. koper (m), (Bot.)

kopja ( f ), (-je, pl.-je)

Kopie ( f ), Abschrift ( f ), Abdruck (m), Nachbildung ( f ), Durchschlag (m),; kopja dokumentu, Kopie einer Urkunde,; kopja łobrouzka, Bildkopie ( f ),; kopje papjórôw, Kopien von Papieren (pl.), (Dokumenten (pl.)),; Tschech. kopie ( f ),; Poln. kopia ( f )

kopjec (m), (-pca, pl.-pce)

1) Erdhügel (m), Erdhaufen (m),; 2) Ortsteil in dem Erz gegraben wurde., (zB. Eisenerz (n)),; Tschech. 1) kopec (m),; Poln. 1) kopiec (m), 2) część wsi gdzie wydobywano rudę., (np. rudę żelaza),;

kopjować (Vb), (-jujâ)

kopieren (Vb), durchpausen (Vb), nachahmen (Vb),; Tschech. kopírovat (Vb),; Poln. kopiować (Vb)

kopla ( f ), (-le, pl.-le) (Mil.)

Koppel ( f ), (Mil.),; Tschech. opasek (m) (Mil.),; Poln. pas wojskowy

kopnųńć (Vb), (-nâ)

einmal treten (Vb), ausschlagen (Vb),; kopnųńć (Vb) co, etwas treten,; kopnųńć bal, den Ball treten,; sh. auch, kopać (Vb),; sh. auch, (po-, s-, wy-) kopnųńć (Vb) co,; sh. auch, świtnųńć (Vb) co / kogo,; Slow. kopnúť (Vb),; Tschech. kopnout (Vb),; Poln. kopnąć (Vb)

kopouc (m), (-ca, pl.-ce)

Misthacke ( f ), Zinkenhacke ( f ),(am langen Stiel (m)),; Poln. kopaczka ( f )

kopruch (m), (-cha, pl.-chy), (Zool.)

Mücke ( f ), Schnake ( f ), Stechmücke ( f ), (Zool.),; Ugryz mje tu kopruch., Hier hat mich eine Mücke gestochen,; Slow. komár (m),; Tschech. tiplice ( f ) (Zool.), komár (m) (Zool.),; Poln. komar (m), (Zool.)

kopycka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Hacke ( f ), Zinkenhacke ( f ),; kopycka do kopaniou kartoufli, Zinkenhacke zum aushacken von Kartoffeln,; łokopać kopyckų kartoufle, Kartoffeln mit der Hacke häufeln, (bechacken),; Tschech. motyka ( f ),; Poln. moty(cz)ka ( f )

kopytko (n), (-ka, pl.-ka)

kleiner Huf (m),; Poln. małe kopyto (n)

kopyto (n), (-ta, pl.-ta)

1) Huf (m),; kóńsky kopyta, Pferdehufe (pl.),; 2) Leisten (m), (für Schuhe (pl.)),; kopyto na třewik, Leisten für einen Schuh.; Slow. 1) kopyto (n),; Tschech. 1) kopyto (n),; Poln. 1) kopyto (n), 2) szewskie kopyto

kora ( f ), (-ry, pl.-ry)

Baumrinde ( f ), Borke ( f ),; kora łod stróma, Baumrinde ( f ),; Slow. kôra ( f ),; Tschech. kůra ( f ),; Poln. kora ( f )

korbflaša ( f ), (-še, pl.-še)

Korbflasche ( f ),; korbflascha na wino, Korbflasche für Wein,;

Poln. oplatanka ( f ), flaszka ( f ) opleciona

korbmejble (pl.), (-lôw)

Korbmöbel (pl.),; Poln. meble z wikliny, (koszykowe)

kordla ( f ), (-le, pl.-le)

Kordel ( f ),; kordla z wołny, Kordel aus Wolle,; Poln, sznur (m)

koridor (m), (-ra, pl.-ry)

Korridor (m), Gang (m),; Tschech. chodba ( f ),; Poln. korytarz (m)

kork (m), (-ka)

Kork (m),; špónt ze korka, Korken aus Kork,; noupjyntki ze korka, Korkabsätze (pl.),; Tschech. korek (m),; Poln. korek (m)

korkencijer (m), (-ra, pl.-ry)

Korkenzieher (m), Pfropfenzieher (m),; Wyciųg z flaški korkencijerý špónt., Ziehe mit dem Korkenzieher den Korken aus der Flasche heraus.,; Slow. vývrtka ( f ),; Tschech. vývrtka ( f ),; Poln. korkociąg (m)

korować (Vb), (-rujâ)

entrinden (Vb), Rinde mit dem Schäleisen entfernen (Vb), schälen (Vb),; korować štamy, Holzstämme entrinden (Vb), (schälen (Vb)),; sh. auch, łostrugać (Vb), łokorować (Vb),; Poln. korować (Vb)

koroul (m), (-la, pl.-le)

Koralle ( f ), Perle ( f ),; Ketka z korouli, Korallenkette ( f ), (Perlenkette ( f )),; broša ze koroulý, Brosche mit einem eingesetzten Korallenstein,; Slow. korálky (m / pl.) (Glasperlen (pl.)),; Tschech. korál (m),; Poln. koral (m)

korpulyntny (Adj), (-nego)

korpulent (Adj), beleibt (Adj),; korpulyntny chłop, beleibter Mann,; Tschech. korpulentní (Adj),; Poln. korpulentny (Adj)

koruna ( f ), (-ny, pl.-ny)

Krone ( f ),; cesarskou koruna, Kaiserkrone ( f ),; koruna łod papjyřa, Papstkrone ( f ),; 1) koruna łod stróma, Baumkrone ( f ),; Dyć mu łod tego koruna z głowy nie ślejci., Davon fällt ihm keine Krone vom Kopf.; Slow. 1) koruna ( f ),; Tschech. 1), 2) koruna ( f ),; Poln. 1), 2) korona ( f )

korunka ( f ), (-ki, pl.-ki)

1) kleine Krone ( f ),; 2) Spitze ( f ), (Textilindustrie ( f )),; sh. auch, krauska ( f ),; Tschech. korunka ( f ),; Poln. 1) mała korona ( f ),; 2) koronka ( f ),

korunować (Vb), (-nujâ)

krönen (Vb),; korunować (Vb) kogo, jemanden krönen (Vb),; Slow. korunovať (Vb),; Tschech. korunovat (Vb),; Poln. koronować (Vb)

korytko (n), (-ka, pl.-ka)

Futtertrog (m), kleiner Trog (m),; korytko kartoufli před świnie, Futtertrog mit Kartoffeln für Schweine,; Tschech. korýtko (n),; Poln. korytko (n)

koryto (n), (-ta, pl.-ta)

1) Schütte ( f ), Trog (m), Rutsche ( f ),; 2) Flußbett (n),; koryto łod Łodry, Oder-Flußbett,; Slow. koryto (n),; Tschech. koryto (n),; Poln. koryto (n)

kořónek (m) (dim.), (-nka, pl.-nki)

1) dünne Wurzel ( f ),; kořónki łod kwioutka, Blumenwurzeln (pl.),; kořónki łod włosôw, Haarwurzeln (pl.),; kořónek łod zâmba, Zahnwurzel ( f ),; Tschech. kořínek (m) (dim.),; Poln. korzonek (m) (dim.)

(za-) kořynić (Vb) sie

Wurzeln schlagen (Vb), (treiben (Vb)), sich verwurzeln (Vb),; sh. auch, (w-, za-) kořynić (Vb) sie,; sh. auch, (po-, wy-) kořynić (Vb),; Tschech. zakořeňit (Vb) se,; Poln. zakorzeniać (Vb) się

kořyniy (pl.), (-niou)

Gewürze (pl.), Küchengewürze (pl.), Pfeffer (m),; courne kořyniy, schwarzer Pfeffer (m),; ziejlóne kořyniy, grüner Pfeffer (m),; pomlouć w młynku kořyniy, in der Pfeffermühle Pfeffer mahlen,; Slow. korenie (n),; Tschech. koření (n), pepř (m),; Poln. przyprawa korzenna, korzenie (pl.), pieprz (m)

kořyń (m), (-ynia, pl.-ynie)

Wurzel ( f ),; kořynie łod stróma, Baumwurzeln (pl.),; Slow. koreň (m),; Tschech. kořen (m),; Poln. korzeń (m)

kos (m), (-sa, pl.-se)

1) (großer) Korb (m),; kos na plewy, plewniouk (m), Korb für Getreidespreu ( f ),; kos na papjór, Papierkorb (m),; 2) Amsel ( f ), (Zool.),; Kos tá śpjywou., Eine Amsel singt dort.; Tá lŷndze kos., Dort brütet eine Amsel.; Slow. 1) kôš (m),; Tschech. 1) koš (m), 2) kos (m), (Zool.),; Poln. 1) kosz (m), 2) kos (m), (Zool.)

kosa ( f ), (-se, pl.-se)

Sense ( f ),; siec kosų trouwâ, mit der Sense Gras mähen,; poklepać kosâ, Sense dengeln,; trefić, jak kamjyń na kosâ, (iron.), treffen, wie die Sense auf einen Stein, (iron.),; Slow. kosa ( f ),; Tschech. kosa ( f ),; Poln. kosa ( f ),;

kosiarka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Körbchen (n), (henkelloses Körbchen),; kosiarka na chlyb, Brotkörbchen (n),; kosiarka na łowoc, Obstkörbchen (n),; kosiarka na pjųndze, Sammelkörbchen (n), (in der Kirche),; Tschech. košíček (m),; Poln. koszyczek (m),

kosouk (m), (-ka, pl.-ki)

Sichel ( f ),; Usiekâ kosouký ździebko rosikóniu před krôliki., Ich schneide mit der Sichel etwas Klee für die Kaninchen ab.; Slow. kosák (m), srp (m),; Tschech. srp (m),; Poln. sierp (m)

kost (m), (-tu)

Kost ( f ), Verköstigung ( f ),; być u kogo na koście, bei jemandem in Kost sein, (bei ihm verköstigt werden),; Poln. wyżywienie (n), (być u kogoś na wyżywieniu),;

kosta (pl.), (-tôw)

Kosten (pl.), Aufwendungen (pl.), Spesen (pl.), Auflagen (pl.),; kosta dzierzyniou auta, Unterhaltungskosten fürs Auto,; kosta urloupu, Urlaubskosten (pl.),; kosta sųdowe, Gerichtskosten (pl.),; kosta zyciou, Lebenshaltungskosten (pl.),; zrobić co na swojy kosta, etwas auf eigene Rechnung machen,; wysoky kosta, hohe Kosten (pl.),; niyś za co kosta, für etwas die Kosten tragen,; robić co na kosta zdrowjou, etwas auf Kosten der Gesundheit machen,; robić kosta, Kosten verursachen,; Slow. trovy (pl.), výdavky (pl.),; Tschech. výloha ( f ), výdaj (m),; Poln. koszt (m), koszty (pl.)

kostecka ( f ), (-ki, pl.-ki),(dim.) (Anat.)

kleiner Knochen (m), Knöchelchen (n), (dim.) (Anat.),; Poln. mała kość ( f ), kosteczka ( f ), (dim.) (Anat.)

kostim (m), (-mu, pl.-my)

1) Kostüm (n), (Frauenkleidung aus Jacke und Rock),; Łoblec kostim., Ziehe das Kostüm an.; 2) Faschingskostüm (n), (Verkleidung ( f )),; Tschech. 1) kostým (m),; Poln. 1) kostium (m), 2) przebranie na balu kostiumowym

kostimbal (m), (-la, pl.-le)

Kostümball (m),; Poln. bal kostiumowy

kostimować (Vb) sie, (sie..-mujâ)

sich kostümieren (Vb),; Poln. przebierać się w kostium (karnawałowy)

kostka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Anat.)

1) Knöchel (m), (Anat.),; (Fußknöchel (m)), kleiner Knochen (m),; kostka łod nogi, Fußknöchel (m),; Było tá błoto ouz do kostek., Dort war Matsch bis an die Knöchel.; 2) kostka ( f ), (Bot.), Schachtelhalm (m) (Bot.),; Při dródze rośnie kostka., Am Weg wächst Schachtelhalm (m).; 3) kostka ( f ), (Bot.), Obstkern (m),; kostka łod třejśnie, Kirschkern (m),; Slow. 3) kôstka ( f ) (Bot.),; Tschech. 1) kostička ( f ), kůstka ( f ),; kotník (m) (Anat.),; Poln. 1) kostka ( f ), (Anat.), (np. u nogi),; 2) skrzyp (m), (Bot.),; 3) pestka ( f ), (Bot.), (owocowa)

kostować (Vb),

kosten (Vb) (Geldbetrag (m)),; To kostuje kâs pjŷndzy., Das kostet viel Geld.; Wiejla to be kostować?, Wieviel wird das kosten?; Co to kostuje?, Wieviel kostet das?; sh. auch, skostować (Vb) co,; wykostować (Vb) sie,; Poln. kosztować (Vb), (mieć wartość pieniężną)

kostowny (Adj), (-nego)

wertvoller (Adj), kostbarer (Adj),; kostowny pjerściónek (m), kostbarer Ring (m),; sh. auch, drogi (Adj),; Poln. kosztowny (Adj)

kostprołba ( f ), (-by, pl.-by)

Kostprobe ( f ),; kostprołba wina, Weinprobe ( f ),; Poln. próbka na skosztowanie (n)

kosula ( f ), (-le, pl.-le)

Hemd (n),; kraglik łod kosule, Hemdkragen (m),; kneflik łod kosule, Hemdknopf (m),; kosula ze krôtkymi râkouwóma, Hemd mit kurzen Ärmeln (pl.),; kosula ze dugymi râkouwóma, Hemd mit langen Ärmeln (pl.),; manšety łod kosule, Manschetten vom Hemdärmel,; Slow. košeĺa ( f ),; Tschech. košile ( f ),; Poln. koszula ( f )

kosulka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Unterhemd (n), ärmelloses Unterhemd (n),; Hemdchen (n), Trikot (n), (Sp.),; Poln. koszulka ( f )

kosycek (m), (-cka, pl.-cki), (dim.)

Körbchen (n), (dim.),; kosycek na kwjoutki, Blumenkörbchen (n),; kosycek na jajca, Eierkörbchen (n),; sh. auch, kosiarka ( f ),; Poln. koszyczek (n), (dim.)

kosyk (m), (-ka, pl.-ki)

Korb (m),; kartouflany kosyk, Kartoffelkorb (m),; kosyk na gřiby, Korb zum Pilze sammeln,; hynkejl łod kosyka, Korbhenkel (m),; sh. auch, waškorb (m), waškorbik (m), plewniouk (m),; Tschech. košik (m),; Poln. koszyk (m)

kosykarstwo (n), (-wa)

Korbmacherei ( f ), Korbindustrie ( f ), Korbflechterei ( f ),; Poln. koszykarstwo (n)

kosykouř (m), (-řa, pl.-ře)

Korbmacher (m), Korbflechter (m),; sh. auch, plotkouř (m),; Tschech. košíkář (m),; Poln. koszykarz (m)

kościejlny (Adj)

1) eifriger Kirchenbesucher (m), gläubiger Christ (m),; Łón jes bardzo kościejlny., Er geht sehr oft zur Kirche., Er ist sehr gläubig.; 2) Kirchen- ,; Łóni wziųli kościejlny ślub., Sie haben eine Kirchentrauung genommen.;3) Kirchendiener (m), Küster (m),; Łón jes w nasý kościejle kościejlny., Er ist in unserer Kirche Küster.; Tschech. 2) kostelní (Adj), 3) kostelník (m),; Poln. 1) wierzący (Adj), odwiedzający często kościół 2) kościelny (Adj), 3) kościelny (m)

kościoł (m), (-ła, pl.-ły)

Kirche ( f ),; Łodpustowy kościoł, Ablaßkirche ( f ),; parafjalny kościoł, Pfarrkirche ( f ),; iś do kościoła, zur Kirche gehen,; in die Kirche gehen,; zwóny łod kościoła, Kirchenglocken (pl.),; Łoltouř łod kościoła, Kirchenaltar (m),; turm łod kościoła, Kirchenturm (m),; zygór na kościejle, Kirchturmnuhr ( f ),; Slow. kostol (m),; Tschech. kostel (m),; Poln. kościół (m)

kościołek (m), (-łka) (dim.)

kleine Kirche ( f ),; Kirchlein (n), (dim.),; Poln. kościółek (m), (dim.)

kość ( f ), (-ści, pl.-ści)

Knochen (m),; Łón jes yno skôra i kość., Er ist nur Haut und Knochen.; kości na zupâ, Suppenknochen (pl.),; uřnųńć sie ouz do kości, sich bis zum Knochen schneiden,; Pjes łogryzou na dwoře kość., Der Hund benagt draußen einen Knochen.; Slow. kosť ( f ),; Tschech. kost ( f ),; Poln. kość ( f )

kościsty (Adj), (-tego)

knochiger (Adj), knochendürrer (Adj), hagerer (Adj), magerer (Adj); kościste râce, knochige Hände,; Poln. kościsty (Adj)

košarek (m), (-ka, pl.-ki)

Kescher (m), Fischkescher (m),; přiciųgnųńć košarky do kraju chycónų wândkų rybâ, mit dem Kescher, den mit einer Angel gefangenen Fisch, ans Ufer ziehen (Vb),; Tschech. podběrák (m),; Poln. podbierak (m)

kot (m), (-ta, pl.-ty), (Zool.)

Katze ( f ), (Zool.), Kater (m),; zyć jak pjes z kotý, leben wie Hund und Katze,; kupić kota w mjechu, Katze im Sack kaufen,; Tyn kot zaś dopoud mysâ., Die Katze hat wieder eine Maus gefangen.; Kot lezy při pjecu i mrucy., Die Katze liegt am Ofen und schnurrt.; Tschech. kočka ( f ),; Poln. kot (m),(Zool.)

kotek (m), (-tka, pl.-tki), (Zool.)

1) Kätzchen (n), (Zool.),; pohalać kotka (Kin.Spr.), das Kätzchen streicheln (Vb),; sh. auch, kocik (m),; 2) kotki (pl.), (Bot.), Weidenkätzchen (pl.),; gałųzki ze kotkóma, Zweige mit Kätzchen (pl.)),; Tschech. 1) kočička ( f ) (Zool.),; Poln. 1) kotek (m), (Zool.), 2) kotki (pl.), (Bot.), (od wierzby)

kotka ( f ), (-ki, pl.-ki), (Zool.)

Katze ( f ), (Zool.),; Ta kotka chytou mysy., Diese Katze fängt Mäuse.; Ta kotka mou młode., Diese Katze hat Junge Kätzchen (pl.),; Tschech. kočka ( f ) (Zool.),; Poln. kotka ( f ), (Zool.),

kotlet (m), (-ta, pl.-ty) (Kochk.)

Kotelett (n) (Kochk.),; pjecóne kotlety, gebratene Koteletten (pl.),; świński kotlet, Schweinekotelett (n),; ciejlŷncy kotlet, Kalbskotelett (n),; Slow. kotleta ( f ) (Kochk.),; Tschech. řízek (m) (Kochk.),; Poln. kotlet (m) (Kochk.),;

kotłownia ( f ), (-nie, pl.-nie)

Kesselhaus (n), Kesselraum (m),; para ze kotłowni, Wasserdampf aus dem Kesselhaus (n),; Poln. kotłownia ( f )

kotnou (Adj), (-nej)

trächtige (Adj), (Tier (n)),; tragende (Adj),; kotnou kotka, trächtige Katze,; kotny krôlik, trächtiges Kaninchen (n),; Tschech. březí (Adj),; Poln. kotna (Adj), kotny (Adj)

kotuchać (Vb)

zerzausen (Vb) (Haare (pl.)),; sh. auch, łozkotuchać (Vb), Tschech. rozcuchat (Vb),; Poln. rozczochrać (Vb) (włosy (pl.))

koucôr (m), (-cora, pl.-cory), (Zool.)

Enterich (m), Erpel (m), (Zool.),; Slow. káčer (m),; Tschech. kačer (m),; Poln. kaczor (m), (Zool.)

koufejl (m), (-la, pl.-le)

dicker Mann (m), der Dicke (m),; Zaś sie tá tyn koufejl huśce., Der Dicke watschelt dort wieder.; Poln. grubas (m)

koupejć (m), (-pcia, pl.-pcie)

Batzen (m), Klumpen (m), großes Stück (n),; Nawalyła mi na talyř koupejć mjŷsa. Sie hat mir ein großes Stück Fleisch auf den Teller geladen.; koupejć gliny, klumpen Lehm (m),; kołpejć masła, großes Stück Butter,; Tschech. kus (m),; Poln. kawał (m), duża część czegoś

kourać (Vb), (-ró)

strafen (Vb),; kourać (Vb) kogo, jemanden strafen (Vb),; sh. auch, skourać (Vb), ukourać (Vb),; Tschech. trestat (Vb),; Poln. karać (Vb)

kourmić (Vb), (-mjâ)

nähren (Vb), mästen (Vb), (Tier (n)),; säugen (Vb), stillen (Vb), (Kind (n)),; kourmić (Vb) sie, sich gut nähren (Vb), gut futtern (Vb), (iron.),; kourmić dziejcio, Kind stillen (Vb),; sh. auch, futrować (Vb),; zywić (Vb) sie,; Slow. kŕmiť (Vb),; Tschech. krmít (Vb), krmít (Vb) se,; Poln. tuczyć (Vb), karmić (Vb), żywić (Vb) się

kourmjyniy (n), (-niou)

Stillen (n), Nähren (n),; kourmjyniy dziejcia, Stillen (n),; Poln. karmienie (n), (dziecka)

kouzać (Vb), (-zâ)

anweisen (Vb), machen lassen (Vb), heißen (Vb) etwas zu tun, anordnen (Vb),; kouzać kómu co zrobić, jemanden etwas machen lassen,; Kouzoł ejch go pozdrowić., Ich habe ihn grüßen lassen.; Kouzała mi to tu přiniyś., Sie trug mir auf, das hierher zu bringen.; Kouzoł ejch mu to zrobić., Ich habe ihm gesagt, er soll das machen.; Kouzali mi to pejdziejć., Sie trugen mir auf, das zu sagen.; sh. auch, ( łoz-, na-, po-, za-) kouzać (Vb),; Slow. kázať (Vb),; Tschech. kázat (Vb), přikazat (Vb),; Poln. kazać (Vb)

kouzaniy (n), (-niou, pl.-nia)

Predigt ( f ),; dzierzejć (Vb) kouzaniy, Predigt halten,; dzierzejć kómu kouzaniy, jemandem eine Strafpredigt halten,; niejdziejne kouzaniy, Sonntagspredigt ( f ),; Tschech. kázání (n),; Poln. kazanie (n)

kowadło (n), (-ła, pl.-ła)

Amboß (m), Schmiedeambos (m),; kuć na kowadle, auf dem Amboß schmieden (Vb),; sh. auch, ambos (m),; Tschech. kovadlina ( f ),; Poln. kowadło (n)

kowoul (m), (-la, pl.-le)

Schmied (m), Hufschmied (m),; wyucyć sie za kowoula, das Schmiedehandwerk erlernen,; podkuć u kowoula kónia, beim Schmied das Pferd beschlagen lassen,; dać u kowoula nałostřić siekjyrâ, die Axt beim Schmied schärfen lassen,; Slow. kováč (m),; Tschech. kovář (m),; Poln. kowal (m)

koza ( f ), (-ze, pl.-ze) (Zool.)

Ziege ( f ) (Zool.),; Rehgeiß ( f ), Ricke ( f ), (Jäg.Spr.),; chować koze, Ziegen halten,; dojić kozâ, die Ziege melken,; mlyko łod koze, Ziegenmilch ( f ),; rogatou koza, Ziege mit Hörnern,; gupjou koza (pej.), dumme Ziege (pej.), (für ein Mädchen / Frau),; kozica ( f ), Gams ( f ), (Jäg.Spr.),; Slow. koza ( f ) (Zool.),; Tschech. koza ( f ) (Zool.),; Poln. koza ( f ) (Zool.)

koza ( f ), (-ze)

Popel (m),; verhärteter Nasenschleim,; koza z nosa, Popel (m),; sh. auch, gřib (m) z nosa,; Poln. babol (m)

kozi (Adj)

Ziegen-,; Bocks-,; koziy mlyko, Ziegenmilch ( f ),; koziou brôdka, Ziegenbart (m), Spitzbart (m),; kozi syr, Ziegenkäse (m),; Poln. kozi (Adj)

kozić (Vb) sie,

zickeln (Vb), junge Zicklein werfen,; Poln. kozić (Vb) się

kozioł (m), (-zła, pl.-zły) (Zool.)

Ziegenbock (m) (Zool.),; Rehbock (m) (Zool.),; Tschech. kozel (m) (Zool.),; Poln. kozioł (m) (Zool.)

koziołek (m) (Zool.), (-łka, pl.-łki)

Böckchen (n), junger Ziegenbock (m) (Zool.),; fikać, jak młody koziołek, wie ein junges Böckchen herumspringen,; 1) myrdać koziołki, Purzelbäume schlagen, (Kinderspiel (n)),; Poln. koziołek (m) (Zool.), 1) robić koziołki (zabawa dzieci)

kozouk (m), (-ka, pl.-ki), (Bot.)

Birkenröhrling (m), (Bot.), Birkenpilz (m), (Bot.),; Idziymy zbjyrać kozouki., Wir gehen Birkenröhrlinge sammeln.; Slow. kozák (m) (Bot.),; Poln. koźlarz (m), (Bot.), (grzyb),;

kozuch (m), (-cha, pl.-chy)

1) Pelz (m), Pelzmantel (m),; Łoblec kozuch., Ziehe den Pelzmantel an.; 2) Milchrahm (m) über der Milch, Sahne ( f ),; kozuch na mlyku, Milchrahm (m),; Slow. 1) kožuch (m),; Tschech. 1) kožich (m),; Poln. 1) kożuch (m),; 2) kożuszek (m), (śmietana ( f ))

kozusek (m), (-ska, pl.-ski)

kurzer Pelz (m), Pelzjacke ( f ),; Poln. kożuszek (m) (ubranie)

koźle (n), (-lŷńcia, pl.-lŷnta) (Zool.)

Zicklein (n) (Zool.),; Kitz (n) (Zool.), (Jäg.Spr.),; Tschech. kůzle (n) (Zool.),; Poln. koźle (n) (Zool.)

koźlųntko (n), (-ka, pl.-ka), (dim.) (Zool.)

Zicklein (n) (Zool.),; Koźlųntko fikou po dwoře., Das Zicklein springt im Hof herum.; Tschech. kůzlátko (n) (Zool.),; Poln. koźlątko (n), (dim.) (Zool.)

kóma (n / unv.)

Komma (n),; 4,8 štyry kóma łoziym, vier Komma acht,; 5,6 pjŷńć kóma sejś, fünf Komma sechs,; 0,3 nul kóma tři, Null Komma drei,; Tschech. kóma (n), ĉárka ( f ),; Poln. przecinek (m)

kómandant (m), (-ta, pl.-ty)

Kommandant (m),; Tschech. komandant (m),; Poln. komendant (m)

kómandjyrować (Vb), (-rujâ)

kommandieren (Vb),; sh. auch, łozkazować (Vb),; Tschech. velet (Vb), rozkazovat (Vb),; Poln. komenderować (Vb)

kómando (n), (-da, pl.-da)

Kommando (n),; Pociście to dalej na mojy kómando., Schiebt das weiter auf mein Kommando.; mjejć nad kí kómando, über jemanden das Kommando haben (Vb),; Tschech. komando (n),; Poln. komenda ( f )

kómbajn (m), (-nu, pl.-ny)

Mähdrescher (m), Vollerntemaschine ( f ),; Tschech. kombajn (m),; Poln. kombajn (m)

kómbinacjou ( f ), (-jej, pl.-je)

Kombination ( f ), Verbindung zweier zugehörender Teile,; Tschech. kombinace ( f ),; Poln. kombinacja ( f )

kómbinować (Vb),

(-nujâ)

1) kombinieren (Vb), zusammenstellen (Vb),; 2) organisieren (Vb), beschaffen (Vb),; sh. auch, skómbinować (Vb) co,; wykómbinować (Vb) co,; Tschech. kombinovat (Vb),; Poln. 1), 2) kombinować (Vb)

kómedyjou ( f ), (-jej, pl.-je)

1) Komödie ( f ), Theaterstück (n),; W tejatře grajų teraz jakųś kómedyjų., Im Theater spielen sie jetzt irgendeine Komödie.; 2) Komödie machen wegen einer belanglosen Sache, Show abziehen,; Łón robi kómedyjų kwouli nicego., Er macht eine Komödie wegen Nichts.; Zrobjyli to bez kómedyjej, bez wsystkygo., Sie haben das ohne Komödie, ohne alles gemacht.; 3) schwieriger Fall (m),; Z tý to my mjejli ale kómedyjų., Damit hatten wir aber eine Komödie.; Slow. komédia ( f ), veselohra ( f ),; Tschech. komedie ( f ),; Poln. 1), 2) komedia ( f ), 3) trudna sprawa

kómejt (m), (-tu, pl.-ty) (Astr.)

Komet (m) (Astr.),; Tschech. kometa ( f ) (Astr.),; Poln. kometa ( f ) (Astr.)

kómentar (m), (-ra, pl.-ry)

Kommentar (m),; bez kómentaru, ohne Kommentar (m),; Slow. komentár (m),; Tschech. komentář (m),; Poln. komentarz (m)

kómentator (m), (-ra, pl.-ry)

Kommentator (m),; Poln. komentator (m)

kómin (m), (-na, pl.-ny)

Schornstein (m), Rauchfang (m), Fabrikschlot (m),; Kómin sie smândzi., Der Schornstein raucht.; kómin łod fabryki, Fabrikschornstein (m), Fabrikschlot (m),; Tyn kómin dobře ciųgnie., Der Schornstein hat einen guten Zug.; wymjatać kómin, Schornstein fegen,; Slow. komín (m),; Tschech. komín (m),; Poln. komin (m)

kóminiouř (m), (-řa, pl.-ře)

Schornsteinfeger (m), Kaminfeger (m), Rauchfangkehrer (m),; Kóminiouř wymjatou kómin., Der Schornsteinfeger kehrt den Schornstein aus.; Slow. kominár (m),; Tschech. kominík (m),; Poln. kominiarz (m)

kómisjou ( f ), (-jej, pl.-je)

Kommission ( f ), Überprüfung ( f ), Untersuchung ( f ), Ausschuß (m),; Poln. komisja ( f )

kómołda ( f ), (-dy, pl.-dy)

Kommode ( f ),; Włôz te praniy do kómołdy., Lege die Wäsche in die Kommode hinein.; Slow. skriňa ( f ),; Tschech. komoda ( f ), nízká skříň se zásuvkami,; Poln. komoda ( f )

kómora ( f ), (-ry, pl.-ry)

Kammer ( f ), Vorratskammer ( f ), Speisekammer ( f ),; kómora do přechowaniou joudła, Speisekammer ( f ),; kómora pod dachý, Dachkammer ( f ),; kómora šlojze, Schleusenkammer ( f ),; Slow. komora ( f ),; Tschech. komora ( f ),; Poln. spiżarnia ( f ), spiżarka ( f ), komora ( f )

kómorne (n), (-nego)

Miete ( f ), Wohnungsmiete ( f ),; płacić (Vb) kómorne, Miete zahlen (Vb),; Slow. prenájom (m),; Poln. komorne (n)

kómornicka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Mieterin ( f ),; Mjŷskou tá kómornicka., Dort wohnt eine Mieterin.; Poln. lokatorka ( f )

kómornik (m), (-ka, pl.-ki)

Mieter (m),; Łón mou w budynku kómornika., Er hat im Haus einen Mieter.; Poln. najemca (m), lokator (m)

kómôrka ( f ) (dim.), (-ki, pl.-ki)

kleine Kammer ( f ), Rumpelkammer ( f ), Kämmerlein (n), (dim.),; Tschech. komůrka ( f ), místnůstka ( f ),; Poln. mała komora ( f )

kómpanijou ( f ) (Mil.), (-jej, pl.-je)

Kompanie ( f ) (Mil.),; Noulezou ejch do siódmej kómpanijej., Ich gehörte zur siebten Kompanie.; Tschech. setnina ( f ) (Mil.),; Poln. kompania ( f ) (Mil.)

kómpas (m), (-sa, pl.-se)

Kompas (m),; jegła łod kómpasa, Kompasnadel ( f ),; wyrychtować kómpas na landkarcie, den Kompas auf der Landkarte ausrichten,; Tschech. kompas (m),; Poln. kompas (m), busola ( f )

kómpletnie (Adv),

komplett (Adv), vollständig (Adv), völlig (Adv), ganz (Adv),; Tyn budynek był po wojnie kómpletnie zniscóny. Das Haus war nach dem Kriege vollständig zerstört.; Poln. kompletnie (Adv)

kómpletny (Adj)

kompletter (Adj), vollständiger (Adj), ganzer (Adj),; Tyn motor jes kómpletny., Dieser Motor ist komplett., (vollständig),; Tschech. kompletní (Adj),; Poln. kompletny (Adj), zupełny (Adj)

kómplet (m), (-ta, pl.-ty)

1) Satz (m), (Warensatz (m)),; Sortiment (n),; Garnitur ( f ), (Wäsche ( f )),; kómplet garcôw, ein Satz Küchentöpfe (pl.),; kómplet byšteku, ein Satz Eßbesteck (n),; 2) kómplety (pl.),; Teile einhetlicher Machart eines Gebrauchs-Gegenstandes,; My plejciymy (z prųntkôw) kómplety na kolouski., Wir flechten (aus Weiden) Teile eines Kinderwagens., (Seitenteile, Rückenlehnen, Sitzflächen),; Tschech. 1) úlpný soubor (m),; Poln. 1) komplet (m) (zbiór (m))

kómplikacjou ( f ), (-jej, pl.-je)

Komplikation ( f ), Schwierigkeit ( f ),; Mómy při tej robocie wielky kómplikacje., Wir haben bei dieser Arbeit große Schwierigkeiten.; Po operacjej napocły sie u niego kómplikacje., Nach der Operation stellten sich bei ihm Komplikationen ein.; Tschech. komplikace ( f ),; Poln. komplikacja ( f )

kómpost (m) (Agr.), (-tu)

Kompost (m) (Agr.),; załozyć na łogrôdku kómpost., im Garten einen Komposthaufen anlegen,; Tschech. kompost (m) (Agr.),; Poln. kompost (m) (Agr.)

kómpostować (Vb)(Agr.), (-tujâ)

kompostieren (Vb) (Agr.),; kómpostować liściy, Laub kompostieren (Vb),; Poln. kompostować (Vb) (Agr.)

kómpot (m), (-tu, pl.-ty)

Kompott (m),; Po joudle dostaniymy jescy kómpot ze śliwóma., Nach dem Essen bekommen wir noch Pflaumen-Kompott.; Tschech. kompot (m),; Poln. kompot (m)

kómpresa ( f ), (-se, pl.-se)

Kompresse ( f ),; feuchter Umschlag (m),; Tschech. komprese ( f ),; Poln. kompres (m)

kómracić (Vb), (-câ)

befreundet sein,; kómracić z kí, mit jemandem befreundet sein, (Freundschaft pflegen),; Slow. kamarátiť (Vb), kamarátiť (Vb) sa,; Tschech. kamarádit (Vb),; Poln. przyjaźnić (Vb) się

kómrat (m), (-rata, pl.-raty)

Freund (m), Kamerad (m),; Trefjâ sie z kómratý na športplacu., Ich treffe mich mit dem Freund am Sportplatz (m).; Slow. kamarát (m),; Tschech. kamarád (m),; Poln. przyjaciel (m), kolega (m)

kómratka ( f ),

(-ki, pl.-ki)

Freundin ( f ), Kameradin ( f ),; Łóna jes mojų kómratkų., Sie ist meine Freundin.; Zaprosâ na gyburtstak mojâ kómratkâ., Ich lade zum Geburtstag meine Freundin ein.; Tschech. kamarádka ( f ),; Poln. przyjaciółka ( f ), koleżanka ( f )

kómratstwo (n), (-wa)

Freundschaft ( f ), Kameradschaft ( f ),; Tschech. kamerádství (n),; Poln. przyjaźń ( f )

kómu (Pron./ D / von chto)

wem (Pron./ D / von wer ),; Kómu to chces dać?, Wem willst du das geben?; Tschech. (Pron./ D / von kdo),; Poln. (Pron. / D / von kto)

kómunijou ( f ), (-nijej) (Rel.)

Kommunion ( f ), Abendmahl (n) (Rel.),; Pjyrsou Kómunijou, Erstkommunion ( f ),; Latoś pódzie nasa dzioucha na Pjyrsų Kómunijų., In diesem Jahr geht unser Mädchen zur Erstkommunion ( f ).; Poln. komunia ( f )

kómunikacjou ( f ), (-jej)

Komunikation ( f ), Verständigung ( f ),; Poln. komunikacja ( f )

kómunismus (m), (-su)

Kommunismus (m),; Tschech. komunismus (m),; Poln. komunizm (m)

kómunista (m), (-ty)

Kommunist (m),; Tschech. komunista (m),; Poln. komunista (m)

kómunistka ( f ), (-ki)

Komunistin ( f ),; Tschech. komunistka ( f ),; Poln. komunistka ( f )

kóncert (m) (Mus.), (-tu, pl.-ty)

Konzert (n) (Mus.),; iś na kóncert, zum Konzert gehen,; Tschech. koncert (m) (Mus.),; Poln. koncert (m) (Mus.)

kóncyntracjou ( f ), (-jej, pl.-je), (Chem.)

Konzentration ( f ), (Chem.),; kóncyntracjou zalczojry, Konzentration der Salzsäure ( f ),; Poln. koncentracja ( f ), (Chem.)

kóncyntrować (Vb) sie

sich konzentrieren (Vb),; kóncyntrować (Vb) sie na co, sich auf etwas konzentrieren (Vb),; Slow. koncentrovať (Vb) sa,; Tschech. koncentrovat (Vb),; Poln. koncentrować (Vb) się (na czymś)

kónewka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Kanne ( f ),; kónewka na mlyko, Milchkanne ( f ),; dekejl łod kónewki, Kannendeckel (m),; Slow. konva ( f ),; Tschech. konev ( f ),; Poln. konewka ( f )

kónfekt (m), (-tu)

Konfekt (n), Süßwaren (pl.),; Poln. wyroby cukiernicze, słodycze (pl.)

kónfitura ( f ), (-ry, pl.-ry)

Konfitüre ( f ),; Tschech. zavařenina ( f ), džem (m),; Poln. konfitury ( f / pl.)

kónfyrmacjou ( f ), (-jej) (Rel.)

Konfirmation ( f ) (Rel.),; Poln. konfirmacja ( f ) (Rel.)

kóngres (m), (-su, pl.-se)

Kongreß (m),; Tschech. kongres (m),; Poln. kongres (m)

kóniak (m), (-ku)

Kognak (m), Weinbrand (m),; Wypijymy se kjejlisek kóniaku., Trinken wir ein Gläschen Kognak.; Slow. koňak (m),; Tschech. koňak (m),; Poln. koniak (m)

kóniec (m), (kóńca, pl. kóńce)

Ende (n), Schluß (m), Spitze ( f ),; kóniec mjejsiųnca, Monatsende (n),; kóniec roku, Jahresende (n),; kóniec nosa, Nasenspitze ( f ),; kóniec śwjata, Weltuntergang (m),; Łón stoji na kóńcu., Er steht am Ende.; bez kóńca, ohne Ende, (endlos ),; Łón přised z kóńca., Er kam vom Ende.; łod pocųntku ouz do kóńca, vom Anfang bis zum Ende,; pod kóniec roku, zum Jahresende (n),; kóniec kóńcý, letzten Endes,; drugi łod kóńca, zweitletzter,; sh. auch, łostatni (Adj),; Slow. koniec (Vb),; Tschech. konec (m),; Poln. koniec (m)

kónik (m), (-ka, pl.-ki) (dim.) (Zool.)

Pferdchen (n), (dim.) (Zool.), kleines Pferd (n),; polny kónik, Grashüpfer (m), Heuschrecke ( f ),; morski kónik, Seepferdchen (n),; Slow. koník (m) (Zool.),; Tschech. koník (m) (Zool.),; Poln. konik (m) (Zool.)

kónina ( f ), (-ny)

Pferdefleisch (n),; wóřt (m) ze kóniny, Wurst aus Pferdefleisch (n),; Poln. konina ( f )

kónisko (n), (-ka) (Zool.)

großes Pferd (n) (Zool.),; Poln. konisko (n) (Zool.)

kónkretnie (Adv)

konkret (Adv),; Poln. konkretnie (Adv)

kónkretny (Adj), (-nego)

konkreter (Adj), greifbarer (Adj),; Slow. konkrétny (Adj),; Tschech. konkrétní (Adj),; Poln. konkretny (Adj)

kónst (m),

Kunst ( f ),; To zrobić, nie je kónst., Das zu machen, ist keine Kunst.; Poln. sztuka ( f ), kunszt (m)

kónstgryf (m), (-fu, pl.-fy)

Kunstgriff (m),; Poln. chwyt (m), sztuczka ( f )

kónstrukcjou ( f ), (-cjej, pl.-je)

Konstruktion ( f ), Bauweise ( f ), Bauart ( f ),; kónstrukcjou mosta, Brückenkonstruktion ( f ),; skómplikowanou kónstrukcjou, komplizierte Konstruktion ( f ),; Poln. konstrukcja ( f )

kónstštyk (m), (-ku)

Kunststück (n),; To nie je zoudyn kónstštyk., Das ist kein Kunststück.; Poln. sztu (cz) ka ( f )

kóntakt (m), (-tu, pl.-ty)

1) Kontakt (m), Verbindung ( f ),; być z kí w kóntakcie, mit jemandem in Kontakt stehen,; Niy mó dó niego kóntaktu., Ich habe zu ihm keinen Kontakt.; dzierzejć z kí kóntakt, zu jemandem Kontakt halten,; 2) elektrischer Kontakt (m),; Tyn šalter niy mou kóntaktu., Dieser Schalter hat keinen elektrischen Kontakt.; Tschech. 1) kontakt (m),; Poln. 1) osobisty kontakt (m), 2) elektryczne połączenie, (dopływ prądu elektrycznego)

(s-) kóntaktować (Vb) sie (sie..-tujâ)

Kontakt aufnehmen (Vb), Kontakt zu jemandem herstellen (Vb),; Tschech. kontaktovat (Vb),; Poln. (s-) kontaktować (Vb) się z kimś,; kontaktować (Vb) kogoś z kimś

kóntrola ( f ), (-le, pl.-le)

Kontrolle ( f ), Überprüfung ( f ), Überwachung ( f ),; kóntrola financôw, Finanzkontrolle ( f ),; Tschech. kontrola ( f ),; Poln. kontrola ( f )

kóntrolować (Vb), (-lujâ)

kontrollieren (Vb), überprüfen (Vb), überwachen (Vb),; kóntrolować kasâ, die Kasse ( f ), (Tageseinnahmen (pl.)) kontrollieren (Vb),; Tschech. kontrolovat (Vb),; Poln. kontrolować (Vb)

kónzerwa ( f ), (-wy, pl.-wy)

Konserve ( f ), Büchse ( f ),; kónzerwa z mjŷsý, Fleischkonserve ( f ),; Tschech. konzerva ( f ),; Poln. konserwa ( f ), puszka ( f )

kónzerwować (Vb), (-wujâ)

konservieren (Vb),; kónzerwować (Vb) łowoce, Obst konservieren,; kónzerwować denkmal (m), historisches Denkmal konservieren,; Poln. konserwować (Vb)

kónzołla ( f ), (-le, pl.-le)

Konsole ( f ), Ablage ( f ),; Tschech. konzola ( f ),; Poln. konsola ( f )

kóń (m), (kónia, pl. kónie), (Zool.)

1) Pferd (n), (Zool.); jechać z kóniý, mit dem Pferd fahren,; rajtować na kóniu, auf dem Pferd reiten,; zdrowy, jak kóń, gesund, wie ein Pferd,; Śní idzie kónie kraś., Mit ihm kann man Pferde stehlen.; sh. auch, hengst (m), klaca ( f ),; 2) (Schachspiel (Vb)), Springer (m),; Slow. kôň (m) (Zool.),; Tschech. kůň (m) (Zool.),; Poln.1) koń (m), (Zool.), 2) figura szachowa

kóńcyć (Vb), (-câ)

enden (Vb), endigen (Vb), beenden (Vb),; Banâ te pismo poleku kóńcyć., Ich werde den Brief langsam schließen., (beenden),; kóńcyć robotâ, mit der Arbeit aufhören,; Tu sie ta dróga kóńcy., Hier endet der Weg.; To sie nie kóńcy., Das will nicht enden.; sh. auch, (do-, s-, u-, za-) kóńcyć (Vb),; sh. auch, wykóńcyć (Vb) sie,; Slow. končiť (Vb),; Tschech. končit (Vb),; Poln. kończyć (Vb)

kóński (Adj), (-kygo)

Pferde-,; kóński łogón, Pferdeschwanz (m),; kóńsky mjŷso, Pferdefleisch (n),; Poln. koński (Adj)

kóst (m)

sh. kost (m),;

kôzka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Zool.)

kleine Ziege ( f ) (Zool.),; sh. koza ( f ) (Zool.),; Poln. kózka ( f ) (Zool.)

krach (m), (-chu)

1) Krach (m),; Nie rôb tu tejla krachu., Mache hier nicht soviel Krach.; Nie rozumjâ cie kwouli tego krachu., Ich verstehe dich wegen dem Krach nicht.; sh. auch, rym (m),; 2) dostać (Vb) z kí krach, Streit mit jemandem bekommen, (Krach bekommen),; sh. auch, skrachnųńć (Vb) sie,; Poln. 1) hałas (m), 2) sprzeczka ( f ), kłótnia ( f )

kracpuc (m), (-ca, pl.-ce)

Kratzputz (m), (am Haus, Gebäuden, Verputzungsart ( f )),; Na tý nowý budynku zrobjyli mulaře fajny kracpuc., An dem neuen Haus haben die Maurer einen schönen Kratzputz gemacht.; Poln. rodzaj tynku zewnętrznego na domie

kragejl (m), (-la, pl.-le)

Kragen (m),; kragejl łod mantla, Mantelkragen (m),; chycić kogo za kragejl, jemanden am kragen packen (fassen),; Tschech. límec (m),; Poln. kołnierz (m)

kraglik (m), (-ka, pl.-ki)

kleiner Kragen (m),; kraglik łod kosule, Hemdkragen (m),; kraglik łod bluze, Kragen von einer Bluse,; Poln. kołnierzyk (m)

kraj (m), (-ju)

1) Ufer (n), Küste ( f ),; na kraju řyki, am Flußufer (n),; 2) Rand (m), Kante ( f ),; na kraju cego, am Rande von etwas,; To lezy na kraju stoła., Das liegt am Tischrand., (an der Tischkante ( f )),; Slow. 1) breh (m), pobrežie 2) kraj (m), okraj (m) (Einfassung ( f ), Rand (m)), pokraj (m) (Rand (m)),; Tschech. 1) břeh (m), 2) pokraj (m), na pokrají čeho,; Poln. 1) brzeg (m), 2) skraj (m), krawędź ( f )

krajać (Vb),; (-jâ)

schneiden (Vb),; krajać (Vb) chlyb, Brot schneiden,; krajać cebulâ, Zwiebel schneiden (Vb),; krajać co na câści, etwas in Stücke schneiden (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, na-, po-, u-) krajać (Vb),; Slow. krájať (Vb),; Tschech. krájet (Vb), řezat (Vb),; Poln. krajać (Vb)

krajaniy (n), (-niou)

Schneiden (n),; Dostoł ejch łod tego krajaniou na râce blazâ. (pâchyř (m)), Ich habe von dem Schneiden auf der Hand eine Blase bekommen.; sh. auch, pâchyř (m),; Poln. krajanie (n)

krajda ( f ), (-dy, pl.-dy)

Kreide ( f ),; Napis to na tabuli krajdų., Schreibe das mit der Kreide auf der Tafel auf.; bjołou krajda, weiße Kreide,; cerwjónou krajda, rote Kreide,; Namalujymy na dródze krajdų łobrouzek., Wir malen auf der Straße mit Kreiden ein Bild.; Slow. krieda ( f ),; Tschech. křida ( f ),; Poln. kreda ( f )

krajdy (pl.) (-dôw)

Farbstifte (pl.), Malstifte (pl.),; krajdy do malowaniou, Farbstifte zum malen,; Poln. kredki (pl.), (do rysowania )

krajszejga ( f ), (-gi, pl.-gi)

Kreissäge ( f ),; pořnųńć krajszejgų dřewo, mit der Kreissäge Holz zersägen,; Poln. piła tarczowa

krajzejl (m), (-zla, pl.-zle)

Kreisel (m), Kinderkreisel (m),; Bymy bicyký fyrtać krajzejl. Wir werden mit einer kleinen Peitsche den Kreisel drehen.; Tschech. káča ( f ),; Poln. bąk (m), bawić się bąkiem

krajzować (Vb), (-zujâ)

kreisen (Vb), im Kreise fliegen,; Fliger krajzuje po niebje., Ein Flugzeug kreist am Himmel.; Nad polý krajzuje mojzybusard., Über dem Feld kreist ein Mäusebussard.; Tschech. kroužit (Vb),; Poln. krążyć (Vb)

krakać (Vb)

krächzen (Vb), wróny krakajų (Vb), die Raben krächzen (Vb),; sh. auch, łozkrakać (Vb) kogo,; Slow. krákať (Vb),; Tschech. krákat (Vb),; Poln. krakać (Vb),

krakejlce (pl.), (-côw)

Krakelee (n), Craquelé (n),; (feine Haarrisse in der Glasur von Keramiken, auch auf Glas),; Na tý bóncliku sų krakejlce., Auf diesem Steintopf ist Krakelee.; Tyn zbónek mou krakejlce., Diese Kanne (dieser Krug) hat Krakelee.; sh. auch, krykoły (pl.),; Poln. pęknięcia włoskowate na glazurze wyrobów ceramicznych

krala ( f ), (-le, pl.-le)

Kralle ( f ), Tierkralle ( f ),; zadrapnų mje kot kralóma., Die Katze hat mich mit den Krallen gekratzt.; sh. auch, pazur (m),; Tschech. dráp (m),; Poln. pazur (m)

krałza ( f ), (-ze, pl.-ze)

Einmachglas (n), Weckglas (n),; Zaprawjymy w krałzach třejśnie., Wir wecken in Gläsern Kirschen ein.; deklik łod krałze, Glasdeckel (m),; krałzengómin, Gummiring für das Einmachglas (n),; klamra łod krałze, Metallklammer für das Einmachglas (n),; Te krałze wsystky chyciyły., Die Gläser sind nach dem Einkochen geschlossen.; Te třejśnie musiymy dzisiej wsystky pozaprawjać do krałzôw., Diese Kirschen müssen wir heute alle in Gläsern einkochen. (einwecken (Vb)),; sh. auch, glaska ( f ),; sh. auch, zawařić (Vb),; Tschech. zavařovací sklenice,; Poln. wek (m), słoik (m)

kramf (m), (-fu, pl. kremfy), (Med.)

Krampf (m), (Med.),; dostać kremfy, Krämpfe bekommen,; Dostou ejch do nogi kramf., Ich habe ins Bein einen Krampf bekommen.; Slow. kŕč (m) (Med.),; Tschech. křeč ( f ) (Med.),; Poln. kurcz (m), (Med.), spazm (m)

kramfadra ( f ), (-ry, pl.-ry) (Med.)

Krampfader ( f ) (Med.),; mjejć na nodze kramfadry, am Bein Kramfadern haben,; Tschech. křečová žíla ( f ) (Med.),; Poln. żylak (m) (Med.)

kran (m), (-nu, pl.-ny)

1) Wasserhahn (m), Leitungshahn (m),; Łodkrųńć kran., Drehe den Wasserhahn auf.; 2) Hebekran (m),; Tyn ciŷzki trejger dźwignųli na pjyrsy štok kraný., Den schweren Träger haben sie in den ersten Stock mit dem Kran (Hebekran (m)) gehoben.; Tschech. 1) kohoutek (m),; Poln. 1), kran (m), kurek (m),; 2), żuraw (m), dźwig (m)

krankenhałz (m), (-zu, pl.-ze)

Krankenhaus (n),; Zawjóźli go do krankenhauzu., Sie haben ihn ins Krankenhaus gebracht.; Łón lezy w krankenhauzie., Er liegt im Krankenhaus.; sh. auch, kloustór (m),; sh. auch, špital (m),; Tschech. nemocnice ( f ),; Poln. szpital (m)

kraś (Vb), (kradnâ)

stehlen (Vb),; Łóni tá kradli., Dort haben sie gestohlen.; Wyście (Wy ejście) te jabka ukradli., Ihr habt diese Äpfel gestohlen; sh. auch, ( ło-, po-, u-, wy-) kraś (Vb),; Slow. kradnúť (Vb),; Tschech. krást (Vb),; Poln. kraść (Vb)

krauska ( f ), (-ki, pl.-ki)

kleine Rüsche,; galoutki (šlypfry (pl.)) z krauskóma, Schlüpfer mit Rüschen,; sh. auch, korunki (pl.),; Poln. falbanki (pl.)

krawacyć (Vb), (-câ)

gebrochen eine Sprache sprechen (Vb), radebrechen (Vb),; Łón tá coś krawacył, ale jou ejch go kâs nie rozumjoł., Er hat da etwas gebrochen gesprochen, aber ich habe ihn nicht viel verstanden.; Poln. mówić łamanie (nieprawidłowo)

kredens (m), (-sa, pl.-se)

Geschirrschrank (m), Anrichte ( f ), Kredenz ( f ),; Włôz te sklónki do kredensa., Stelle die Gläser in den Kredens. (in die Anrichte ( f )),; Tschech. kredenc (m),; Poln. kredens (m), (kuchenny)

kredyt (m) (-tu, pl.-ty)

Kredit (m), Darlehen (n),; wziųńć se łod banku na co kredyt, ein Darlehen von der Bank für etwas aufnehmen,; sh. auch, pómp (m), burg (m), pozycka ( f ),; Tschech. kredit (m),; Poln. kredyt (m),

krejma ( f ), (-my, pl.-my)

Krem ( f ), Creme ( f ),; namazać sie krejmų, sich mit Creme einschmieren.; Slow. krém (m),; Tschech. krém (m),; Poln. krem (m)

krejmować (Vb), (-mujâ )

cremen (Vb), eincremen (Vb),; sh. nakrejmować (Vb) sie / kogo,; Poln. kremować (Vb), nakremować (Vb) siebie / kogoś

kremfy (pl.), (-fôw) (Med.)

Krämpfe (pl.) (Med.),; sh. auch, kramf (m),; Tschech. křeč ( f ) (Med.),; Poln. spazmy (pl.) (Med.)

krep (m), (-pu)

Krepp (m), (Gewebe mit krauser angerauhter Oberfläche),; Tschech. krep (m),; Poln. krepa ( f )

kreppapjyr (m), (-ru, pl.-ry)

Kreppapier (n),; zrobić ze kreppapjyru do łozdobjyniou šlajfki, aus Kreppapier Schmuckschleifchen machen (Vb),; Poln. krepina ( f )

kret (m), (-ta, pl.-ty), (Zool.)

Maulwurf (m), (Zool.),; Ryje tá w łogrôdku kret., Im Garten gräbt ein Maulwurf.; Tschech. krtek (m) (Zool.),; Poln. kret (m), (Zool.)

kretowina ( f ), (-ny, pl.-ny)

Maulwurfshügel (m),; Pôdziymy před siecyniý trouwy łozkopać na łųce kretowiny., Wir gehen vor dem Grasmähen auf die Wiese die Maulwurfshügel einebnen.; Tschech. krtina ( f ),; Poln. kretowisko (n)

krew ( f ), (křwje)

Blut (n),; Kapje mi z nosa krew., Mir tropft Blut aus der Nase., Ich habe Nasenbluten (n),; sh. auch, brocejć (Vb),; Slow. krv ( f ),; Tschech. krev ( f ),; Poln. krew ( f )

krocyć (Vb), (-câ)

schreiten (Vb),; krocyć po dródze, auf der Straße schreiten,; sh. auch, łozkrocyć (Vb) sie,; Slow. kráčať (Vb),; Tschech. kráčet (Vb),; Poln. kroczyć (Vb)

krojcoter ( f ), (-ry, pl.-ry), (Zool.)

Kreuzotter ( f ), (Zool.),; Ugryzła go w nogâ krojcoter., Ihn hat ins Bein eine Kreuzotter gebissen.; sh. auch, žmija ( f ),; Tschech. zmije ( f ), (Zool.),; Poln. zygzatowata żmija ( f ), (Zool.)

krojcować (Vb), (-cujâ)

kreuzen (Vb), (Tierarten (pl.)),; 1) krojcować róstomajtne gołâmbje, verschiedenartige Tauben kreuzen,; krojcować łowce, Schafe kreuzen (Vb),; 2) sich überschneiden (Vb), (zB. Kreuzung zweier Straßen),; Krojcujų sie tá dwje drógi., Dort kreuzen sich zwei Straßen.; Poln. 1) skrzyżować (Vb) pewne gatunki (Biol.),; 2) przecinać (Vb) się, (np. skrzyżowanie dróg)

krojcųg (m), (-ga, pl.-gi)

Kreuzung ( f ), Straßenkreuzung ( f ),; Přejejdziymy autý bez krojcųg., Wir überqueren mit dem Auto die Kreuzung.; sh. auch, skřizowaniy (n),; Slow. križovatka ( f ),; Tschech. křižovatka ( f ),; Poln. skrzyżowanie drogowe

krok (m), (-ka, pl.-ki)

Schritt (m),; krok za kroký, ein Schritt hinter dem anderen,; jechać kroký, im Schrittempo fahren,; Trefjył ejch to tá co krok., Ich habe das dort auf Schritt und Tritt getroffen.; krok po kroku, Schritt für Schritt,; Zrobjył ejch tedy wjelki krok na přodek., Ich habe damals einen großen Schritt vorwärts gemacht.; My ejchmy tá śli polekí kroký., Wir sind dort langsamen Schrittes gegangen.; Łón sie nie rusył ani pu kroka., Er hat sich noch nicht einmal einen halben Schritt bewegt.; krok na bok, ein Schritt zur Seite,; srownać z kí krok, mit jemandem den Schritt angleichen, ( im Gleichschritt gehen),; pjyrse kroki, die ersten Schritte,; Te galouty mi sų w kroku za wųzky., Die Hosen sind mir im Schritt zu eng.; Slow. krok (m),; Tschech. krok (m),; Poln. krok (m)

krokodil (m), (-la, pl.-le), (Zool.)

Krokodil (n), (Zool.),; Tschech. krokodýl (m) (Zool.),; Poln. krokodyl (m), (Zool.)

krołkus (m), (-sa, pl.-se), (Bot.)

Krokus (m), (Bot.),; Krołkuse juz kwitnų., Die Krokuse blühen schon.; Tschech. krokus (m), (Bot.),; Poln. krokus (m), (Bot.)

kropejlka ( f ), (-ki, pl.-ki) (dim.)

Tröpfchen (n) (dim.),; kropejlka wody, Tröpfchen Wasser,; sh. auch, kapka ( f ),; Tschech. kap (iĉ) ka ( f ) (dim.), krapínek (m),; Poln. kropelka ( f ) (dim.)

kropić (Vb),

tröpfeln (Vb),; Napocło kropić., Es fängt an zu tröpfeln.; Desc kropi., Es fallen erste Regentropfen.; sh. auch, (na-, po-) kropić (Vb),; Slow. kropiť (Vb),; Tschech. krápat (Vb),; Poln. kropić (Vb)

kropidło (n), (-ła, pl.-ła) (Rel.)

Weihwasserwedel (m) (Rel.), Sprengwedel (m),; kropidłý kropić na ludzi śwjŷncónų wodâ, mit dem Weihwasserwdel auf die Leute Weihwasser versprengen (Vb),; Poln. kropidło (n) (Rel.)

kropki (pl.), (-kôw) (Med.)

Tropfen (n) (Med.), Medikament in flüssiger Form, das in bestimmter Tropfenzahl eingenommen wird,; kropki na grypâ, Grippetropfen (pl.),; kropki na serce, Herztropfen (pl.),; Poln. lekarstwo w płynie

kropla ( f ), (-le, pl.-le)

Tropfen (m),; kropla wody, Wassertropfen (m),; Wypjyli tyn šnaps do łostatniej krople., Sie haben den Schnaps bis zum letzten Tropfen ausgetrunken.; Łónymu dtojų na cole krople potu., Ihm stehen auf der Stirn Schweißtropfen (pl.).; Tschech. kapka ( f ),; krapet (m),; Poln. kropla ( f )

kroup (m), (-pa, pl.-py)

Haken an einer Holzstange, zum Aufhängen eines Eimers. Dient zum Wasserschöpfen aus dem Brunnen.; Wasserschöpfer (m),; wyciągnųńć ze studnie kroupý ajmer z wodų, aus dem Brunnen einen Eimer mit Wasser herausziehen (Vb),; Poln. hak na tyczce, do wyciągania wody wiadrem ze studni.

krousić (Vb), (-sâ)

sh., łokrousić (Vb), schmalzen (Vb),; Tschech. mastit (Vb), polévat máslem.; Poln. krasić (Vb), okraszać (Vb), zaprawić zakrasą

krousónka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Osterei (n),; gefärbtes, mit eingeritzten Verzierungen versehenes Ei (n),; robić na Wjelkanoc ze ufarbjónych jajec krousónki, aus gefärbten Eiern zu Ostern verzierte Eier machen (Vb),; Tschech. barevné vajíčko (n),; Poln. kraszanka ( f ), pisanka ( f )

krouśno (Adv)

fett (Adv),; mazać se bardzo krouśno pelkartoufle masłý, sich sehr viel Butter auf die Pellkartoffeln schmieren (Vb),; Poln. tłusto (Adv)

krouśny (Adj), (-nego)

feister (Adj), fetter (Adj), gut im Futter,; krouśny krôlik, feistes Kaninchen (n),; sh. auch, tucny (Adj), tusty (Adj),; Tschech. tuĉný (Adj), tlustý (Adj),; Poln. tłusty (Adj)

krowa ( f ), (-wy, pl.-wy), (Zool.)

Kuh ( f ), (Zool.),; Idziymy paś krowy. Wir gehen beim Weiden die Kühe hüten.; Ta krowa jes ciejlnou., Die Kuh ist trächtig.; dojnou krowa, Milchkuh ( f ),; dojić krowy (pl.), Kühe melken (Vb),; morskou krowa, Seekuh ( f ),; Slow. krava ( f ) (Zool.),; Tschech. kráva ( f ) (Zool.),; Poln. krowa ( f ), (Zool.)

krowiniec (m), (-ińca, pl.-ińce)

Kuhfladen (m), Kuhmist (m),; Nadep ejch do krowińca., Ich bin in einen Kuffladen getreten (Vb).; Poln. krowieniec (m)

krowjy (Adj), (-jej)

Kuh-,; krowjy mlyko, Kuhmilch ( f ), krowjy masło, Kuhbutter ( f ),; Poln. krowie (Adj)

króm (Prp.+D)

außer (Prp.+ D), neben (Prp.+D), ausgenommen (Prp.+A), außerdem (Adv), trotzdem (Adv),; Króm nous , byli tá wsyscy., Außer uns, waren dort alle.; Króm tego, bardzo mi sie tá podobało., Trotzdem, hat es mir dort sehr gefallen.; Króm soboty, jes tá cały tydziyń łotwarto., Außer Samstag ist dort die ganze Woche offen.; Tschech. kromě (Prp.),; Poln. oprócz (Prp), z wyjątkiem

krómka ( f ), (-ki, pl.-ki)

1) Brotendstück (n),; Pómazâ se lejberwóřtý krómkâ łod chleba., Ich beschmiere mir mit Leberwurst das Brotendstück.; 2) Brotkruste ( f ), Brotrinde ( f ),; Camu nie jys łod gjejlnika tej krómki?, Warum isst du von der Brotschnitte nicht die Brotkruste?; Tschech. 2) chlebová kůrka ( f ),; Poln. 1) końcówka bochenka chleba, 2) skórka chleba

krónika ( f ), (-ki, pl.-ki)

Chronik ( f ),; krónika mjasta, Stadtchronik ( f ),; krónika wsi, Dorfchronik ( f ),; Slow. kronika ( f ),; Tschech. kronika ( f ),; Poln. kronika ( f )

krótki (Adj), (-kygo), (st. krôtsy, noukrôtsy)

kurzer (Adj),; Łón mou bardzo krótki rozum., Er hat einen sehr kurzen Verstand. (kurzes Gedächtnis (n)),; krótky galouty, kurze Hose ( f ),; Wziųli my tâ jak noukrótsų drógâ., Wir haben den kürzesten Weg genommen.; Te râkouwy mi sų za krótky.; Die Ärmel sind mir zu kurz.; zrobić krótki proces, kurzen Prozeß machen,; Slow. krátký (Adj) , (st. Kp. kratší),; Tschech. krátký (Adj),; Poln. krótki (Adj)

krótko (Adv), (st. krócej, noukrócej)

kurz (Adv),; krótko po śmjerci, kurz nach dem Tode,; krótko łostřidzóne włosy, kurz geschorenes Haar,; Dzier go krótko!, Halte ihn kurz!; To jes za krótko., Das ist zu kurz.; krótko tymu, vor kurzem, neulich, unlängst,; Tschech. krátce (Adv),; Poln. krótko (Adv)

krôl (m), (-la, pl.-le)

1) König (m),; Śwjŷnto Třech Krôli, Dreikönigsfest (n),; 2) König (m) vom Schachspiel,; Slow. král (m),; Tschech. král (m),; Poln. 1) król (m),; 2) król (m), gry (np. szachy)

krôlestwo (n), (-wa, pl.-wa)

Königreich (n),; Slow. kráĺovstvo (n),; Tschech. království (n),; Poln. królestwo (n)

krôlik (m), (-ka, pl.-ki), (Zool.)

Kaninchen (n), (Zool.),; młode krôliki, junge Kaninchen,; dziwjy króliki, Wildkaninchen (pl.),; Slow. králik (m) (Zool.),; Tschech. králik (m) (Zool.),; Poln. królik (m) (Zool.)

krôlowou ( f ), (-wej, pl.-we)

Königin ( f ),; krôlowou łod pscołôw, Bienenkönigin ( f ),; krôlowou balu, Ballkönigin ( f ),; Slow. kráĺovná ( f ),; Tschech. královna ( f ),; Poln. królowa ( f )

kruchta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Chor (m) einer Kirche,; Vorhalle einer Kirche, ,; stouć pod kruchtų, unter dem Chor stehen,; Tschech. kruchta ( f ),; Poln. kruchta ( f )

kruk (m), (-ka, pl.-ki) (Zool.)

Rabe (m) (Zool.),; courny, jak kruk, schwarz, wie ein Rabe,; sh. auch, wróna ( f ) (Zool.), gawrón (m) (Zool.),; Tschech. krkavec (m) (Zool.),; Poln. kruk (m) (Zool.)

krupa ( f ), (-py, pl.-py)

1) Graupe ( f ), Graupen (pl.),; krupy z jŷncmjynia, Gerstengraupen (pl.),; zupa z krupóma, Graupensuppe ( f ),; 2) Graupeln (pl.), (Meteo.),; Napocły padać krupy., Es fing an Graupeln zu regnen. (Es fallen Graupeln.),; 3) krupy (pl.), (Zool.),; Fischrogen (m), (Zool.),; Slow. 1) krúpy ( f / pl.),; Tschech.1) kroupa ( f ),; 2), kroupa ( f ) (Meteo.),; 3) jikra ( f ) (Zool.),; Poln.1) krupa ( f ), kasza ( f ),; 2) krupy (pl.), (Meteo.),; 3) ikra ( f ), (Zool.)

krupniouk (m), (-ka, pl.-ki), krupniołk (m),(-ka pl.-ki)

Blutwurst ( f ) mit Gerstengraupen (pl.),; Zabijymy świniâ, to bymy robić krupniouki., Wir werden ein Schwein schlachten und machen dann Blutwurst (mit Gerstengraupen),; Z tego to wjeřâ banų krupniouki., (Spr.W.), Daraus wird nichts., Daraus, glaube ich, wird wahrscheinlich Blutwurst.; Poln. kiszka ( f ) kaszana krwista, kaszanka ( f )

krupny (Adj), (-nego)

krupnou (Adj) ryba (Zool.), Rogen tragender Fisch, Rogener (m), (Zool.),; krupny harynek, Rogen tragender Hering (m), (weiblicher Hering (m)),; sh. auch, mlycny (Adj), (harynek),; Poln. ryba z ikrami, ikrzak (m), (Zool.)

krusyć (Vb), (-sâ)

zerkrümeln (Vb), zerbröckeln (Vb),; sh. auch, ( łoz-, po-) krusyć (Vb),; Tschech. lámat (Vb), drobit (Vb), drtit (Vb),; Poln. kruszyć (Vb)

krusyć (Vb) sie

bröckeln (Vb), zerfallen (Vb), krümeln (Vb), brüchig werden (Vb), spröde werden (Vb),; Puc łod izbjy sie krusy., Der Putz bröckelt am Haus.; Ta skała sie krusy., Der Felsen zerbröckelt., (zerfällt),; Te siano jes taky suche, co sie ouze krusy., Das Heu ist so trocken, daß es regelrecht krümelt.; sh. auch, ( łoz-, po-) krusyć (Vb) sie,; Poln. kruszyć (Vb) się

krusynka ( f ), (-ki, pl.-ki)

1) Krümel (n),; Bröckchen (n),; krusynka chleba, Brotkrümel (n),; 2) Streusel (n / pl.),; Robjymy kołouc z krusynkóma (z posypkóma)., Wir machen einen Streuselkuchen.; sh. auch, posypka ( f ),, Poln.1) kruszyna ( f ),; 2) kruszonka ( f )

krųncóny (Adj), (-nego)

gedrehter (Adj), gewundener (Adj),; krųncónou trepa, Wendeltreppe ( f ),; sh. auch, (do-, pře-, při-, u-, wy-, za-) krųncóny (Adj),; Poln. kręcony (Adj)

krųńcić (Vb), (-câ)

drehen (Vb),; krųńcić film, Film drehen (Vb),; krųńcić śróbâ, Schraube drehen (Vb),; krųńcić kurblų, mit einer Kurbel drehen,; krųńcić głowų, den Kopf drehen (Vb),; sh. auch, (do-, na-, pře-, při-, s-, u-, wy-, za-) krųńcić (Vb),; sh. auch, fyrtać (Vb),; Slow. krútiť (Vb),; Tschech. točit (Vb), kroutit (Vb),; Poln. kręcić (Vb)

krųńcić (Vb) sie, (sie krųncâ)

sich drehen (Vb), sich winden (Vb), sich schlängeln (Vb),; Krųńci mi sie w głowje., Mir dreht sich der Kopf.; Karasejle juz sie krųncų., Das Karusell dreht sich schon.; Łón mi sie krųńci po nogach., Er steht mir ständig in den Füßen.; Łón sie krųńci po wsi., Er treibt sich im Dorf herum.; krųńcić sie na stoliku, unruhig auf dem Stuhl sitzen, (sich ständig drehen (Vb), herumzappeln (Vb)),; U wjatrouka sie krųncų skřidła., Bei der Windmühle drehen sich die Flügel.; sh. auch, fyrtać (Vb) sie,; Slow. krútiť (Vb),; Tschech. točit (Vb) se, kroutit (Vb) se,; Poln. kręcić (Vb) się

krųzko (n), (-ka, pl.-ka)

Haarknoten (m), Dutt (m),; Łóna nosi krųzko., Sie trägt einen Haarknoten.; Tschech. drdol (m),; Poln. kok (m)

kryć (Vb), (-jâ)

1) verstecken (Vb), verbergen (Vb),; Łóna před ní gořołkâ kryje, bo by jų wysłopoł., Sie versteckt vor ihm den Schnaps, sonst würde er ihn aussaufen.; 2) kryć (Vb) sie,; sich verstecken (Vb), sich verbergen (Vb),; Łón sie w tý casie krył., Er hat sich in dieser Zeit versteckt.; Łón sie kryje w lejsie., Er versteckt sich im Wald.; sh. auch, ukrywać (Vb) sie,; Jou nie wjâ, co sie za tý kryje., Ich weiß nicht, was sich dahinter versteckt.; kryć sie z cý, etwas verbergen (Vb),; 3) kryć (Vb) kogo,; jemanden decken (Vb), jemanden beschützen (Vb), jemanden verbergen (Vb),; sh. auch, (po-, při-, s-, u-, za-) kryć (Vb),; Slow. kryť (Vb), 2) kryť (Vb) sa,; Tschech. 1) schovat (Vb), 2) ukrývat (Vb), 3) krýt (Vb),; Poln. 1) schować (Vb), 2) ukryć (Vb), ukrywać (Vb), 3) kryć (Vb) kogoś

kryjómo (Adv),

heimlich (Adv), verstohlen (Adv),; po kryjómu, heimlich (Adv), verstohlen (Adv),; Zrobjyli to po kryjómu., Sie haben das heimlich gemacht.; Idź tá po kryjómu., Gehe dort heimlich hin.; Slow. kradmo (Adv),; Tschech. kradmo (Adv),; Poln. tajemnie (Adv), skryto (Adv), po kryjomu

kryka ( f ), (-ki,pl.-ki)

Krücke ( f ), Krückstock ( m),; Łón bjegou z krykóma., Er geht an Krücken.; sh. auch, louska ( f ),; Poln. laska ( f ) inwalidzka

krykolić (Vb), (-lâ)

unleserlich schreiben, kritzeln (Vb),; Nie krykól, yno pis tak, co to be sło přecytać., Kritzele nicht, sondern schreibe so, daß man das auch lesen kann.; Poln. bazgrać (Vb), gryzmolić (Vb)

krykoły (pl.), (-łôw)

Gekritzel (n), unleserliche Schrift ( f ),; sh. auch, krakejlce (pl.),; Nie idzie tych krykołôw přecytać., Man kann dieses Gekritzel nicht durchlesen.; Poln. gryzmoły (pl.), bazgranina ( f ), nieczytelne pismo (n)

kryminalpolicjou ( f ),

(-jej)

Kriminalpolizei ( f ),; Łón robi při kryminalpolicjej., Er arbeitet bei der Kriminalpolizei.; Poln. policja kryminalna, śledcza

krypta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Krypta ( f ), Grabgewölbe (n),; Poln. krypta ( f )

krystal (m), (-lu, pl.-le)

1) Kristall (n),; Kristallgeschirr (n),; Mineralglas (n),; Łóni majų kâs krystalu., Sie haben viel Kristallgeschirr., (Gegenstände aus Kristallglas (n)),; 2) Kristall eines Stoffes,; Mineral (n),; gôrski krystal, Bergkristall (m),; krystale cukru, Zuckerkristalle (pl.),; krystale śniegu, Schneekristalle (pl.),; Tschech.1) křišťál (m), 2) krystal (m),; Poln 1) kryształ (m),; szkło (n),; 2) minerał (m),; 2) kryształek (m)

krystalizować (Vb)

kristallisieren (Vb),; wykrystalizować (Vb), auskristallisieren (Vb),; Poln. krystalizować (Vb)

krystalwaza ( f ), (-ze, pl.-ze)

Kristallvase ( f ),; małou krystalwaza na fajlki, kleine Kristallvase für Feilchen.; Poln. kryształowy wazon (m)

krystbałm (m), (-mu, pl.-my)

Christbaum (m), Weihnachtsbaum (m),; Ustrojymy dzisiej wjecôr krystbałm., Wir werden heute Abend den Christbaum schmücken.; sh. auch, goik (m),; Tschech. vánoční stromeček (m),; Poln. choinka ( f )

křcić (Vb), (křcâ) (Rel.)

taufen (Vb) (Rel.),; křcić (Vb) kogo, jemanden taufen (Vb),; sh. auch, łokřcić (Vb), překřcić (Vb),; Slow. pokrstiť (Vb) (Rel.),; Tschech. křtít (Vb) (Rel.),; Poln. chrzcić (Vb) (Rel.)

křciny (pl.) (Rel.)

Taufe ( f ) (Rel.),; Bymy mjejć na přisłų niejdziejlâ křciny., Wir werden nächsten Sonntag Taufe haben (Vb).; Pódziymy do brata na křciny., Wir gehen zum Bruder zur Taufe ( f ).; Tschech. křtiny (pl.) (Rel.),; Poln. chrzciny (pl.) (Rel.)

kře (pl.), (křôw)

Gebüsch (n), Gestrüpp (n),; kře z tourkôw, Schlehdorngastrüpp (n),; sh. kjeř (m),; Slow. krovie (pl.),; Tschech. křovíny (pl.), křovina ( f ),; Poln. krzewy (pl.), krzaki (pl.)

křept (m), (-ta, pl.-ty)

Rücken (m),; Buckel (m),; Kamm (m), (Geogr.),; Grat (m) (Geogr.),; dostać po křepcie, auf den Rücken Dresche bekommen,; zginać před kí křept, vor jemandem den Rücken krümmen,; křept łod sarnie, Rehrücken (m),; křept łod râki, Handrücken (m), křept łod ksiųzki, Buchrücken (m),; křept łod gřebyka, Kammrücken (m),; Tyn świncuch połogryzoł u harynkôw wsystky křepty., Der Mistkerl hat bei allen Heringen die Rücken abgenagt. (abgebissen),; křept łod gôry, Berg-Grat (m),; sh. auch, pleca (pl.),; Tschech. hřbet (m),; Poln. grzbiet (m)

křesać (Vb), (-só )

abästen (Vb), behauen (Vb), (Baum (m),; křesać (Vb) stróm, Baum abästen,; sh. auch, łokřesać (Vb),; Slow. kresať (Vb),; Tschech. křesat (Vb),; Poln. okrzesywać (Vb)

křik (m), (-ku, pl.-ki)

Schrei (m), Geschrei (n),; narobić křiku, durch Geschrei Aufsehen erwecken,; bez křiku, ohne Geschrei,; sh. auch, skřecejć (Vb),; Slow. krik (m),; Tschech. křik (m),; Poln. krzyk (m)

křikać (Vb), (-kó)

jauchzen (Vb), jubeln (Vb),; křikać na wesejlu, bei der Hochzeitsfeier Jubelrufe ausstoßen,; Poln. wykrzykiwać z radości

křiknųńć (Vb), (-nâ)

einmal jauchzen, einmal Freudenruf ausstoßen,; aufschreien (Vb),; Tschech. zakřiknout (Vb),; Poln. zrobić radosny okrzyk

křipop (m), (-pa, pl.-py)

Graben (m), Entwässerungs-Graben (m), Weggraben (m),; Chłop wjechoł autý do křipopa., Ein Mann ist mit dem Auto in den Graben gefahren.; wykopać křipopy, Entwässerungs-Gräben ausheben,; wlejciejć do křipopa, in den Graben fallen,; Łozartuch wjechoł kołý do křipopa., Ein Betrunkener fuhr mit dem Fahrrad in den Graben.; Slow. priekopa ( f ),; Tschech. přikop (m), dren (m),; Poln. rów (m), rów odwadniający

křiwda ( f ), (-dy, pl.-dy)

Unrecht (n), Leid (n),; zrobić kómu křiwdâ, jemandem Leid antun,; Nie rób mu křiwdy!, Tue ihm nichts böses an!; Slow. krivda ( f ),; Tschech. křivda ( f ), příkoří (n),; Poln. krzywda ( f )

křiwdzić (Vb), (-dzâ)

Leid antun (Vb),; sh. ukřiwdzić (Vb) kómu,; Slow. krivdiť (Vb),; Poln. krzywdzić (Vb), czynić (Vb) krzywdę

křiwić (Vb), (-wjâ)

krümmen (Vb), biegen (Vb), verbiegen (Vb),; křiwić gambâ, Mund verziehen (Vb),; křiwić drót (m), Draht krümmen (Vb),; sh. auch, skřiwić (Vb), skřiwić (Vb) co ,; Slow. kriviť (Vb),; Tschech. křivit (Vb), Poln. krzywić (Vb)

křiwo (Adv), (st. -wjej, noukřiwjej)

krumm (Adv), schief (Adv),; coś křiwo uřnųńć, etwas schief abschneiden,; křiwo na kogo zaglųndać, jemanden schief anschauen,; Tschech. křivě (Adv), nakřivo (Adv),; Poln. krzywo (Adv)

křiwy (Adj), (-wego)

krummer (Adj), schiefer (Adj),; Łón mou křiwy nos., Er hat eine krumme Nase.; křiwe nogi, krumme Beine,; zaglųndać na kogo křiwý łoký, jemanden schief ansehen,; křiwy ćwjŷk, krummer Nagel,; Slow. krivý (Adj),; Tschech. křivý (Adj),; Poln. krzywy (Adj)

křiz (m), (-za, pl.-ze)

1) Kreuz (n),; Cerwjóny Křiz, Rotes Kreuz,; połozyć coś na křiz, etwas kreuzweise legen,; nosić ciŷzki křiz, ein schweres Kreuz tragen,; kościoł św. Křiza, Heiligkreuzkirche ( f ),; 2) Kreuz (n), (Med.),; Křiz mje boli., Ich habe Kreuzschmerzen.; Slow. kríž (m),; Tschech. kříž (m),; Poln. krzyż (m)

křizować (Vb), (-zujâ)

1) kreuzigen (Vb), ans Kreuz schlagen (Vb),; 2) kreuzen (Vb), (Rassen (pl.), Gattungen (pl.)), (Zool.),; sh. auch, krojcować (Vb),; 3) křizować ( Vb) sie, sich kreuzen (Vb),; Křizujų sie tá dwje drógi., Dort kreuzen sich zwei Wege.; Slow. 2), 3) krížiť (Vb),; Tschech. křižovat (Vb),; Poln. krzyżować (Vb)

křizowaniy (n), (-niou)

Kreuzen (n), (von Rassen (pl.), Gattungen (pl.)); křizowaniy gołâmbi, Kreuzen von Tauben,; sh. auch, krojcować (Vb),; Tschech. křižovaní (n),; Poln. krzyżowanie (n)

křizowy (Adj), (-wego)

Kreuz-,; dróga křiziwou, Kreuzweg (m),; Tschech. křižový (Adj),; Poln. krzyżowy (Adj)

křizyk (m), (-ka, pl.-ki)

kleines Kreuz,; křizyk na ketce, kleines Kreuz an der Halskette,; zrobić křizyk na cole, ein kleines Kreuz an der Stirn machen,;Tschech. křižek (m),; Poln. krzyżyk (m)

křwawić (Vb), (-wjâ)

bluten (Vb),; Palec mi křwawi., Der Finger blutet mir.; Křwawi mu sie serce., Das Herz blutet ihm.; sh. auch, wykřwawić (Vb) sie,; sh. auch, brocyć (Vb),; Tschech. krvavět (Vb),; Poln. krwawić (Vb), broczyć (Vb)

ksiųzecka ( f ), (-ki, pl.-ki), (dim.)

kleines Buch (n), Büchlein (n), (dim),; wojskowou ksiųzecka, Wehrpaß (m),; Tschech. knížka ( f ),; Poln. książeczka ( f ), (dim.)

ksiųzka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Buch (n),; ksiųzka do skoły, Schulbuch (n),; ksiųzka z łobrouzkóma, Bilderbuch (n),; ksiųzka do kościoła, Gebetbuch (n), Kirchen-Gesangbuch (n),; Tschech. kniha ( f ),; Poln. książka ( f )

ksiŷga ( f ), (-gi, pl.-gi)

großes Buch (n),; ksiŷga wjecystou, Grundbuch (n),; Tschech. kniha ( f ),; Poln. księga ( f )

ksiŷgarnia ( f ), (-nie, pl.-nie)

Buchhandlung ( f ),; Idâ do ksiŷgarnie kupić pórâ ksiųzkôw., Ich gehe zur Bücherei ein paar Bücher kaufen.; Tschech. knihkupectví (n),; Poln. księgarnia ( f )

ksykać (Vb), (-kó)

ärgern (Vb), an den Haaren ziehen (Vb),; ksykać kogo za włosy, jemanden kurz an den Haaren ziehen.; Poln. pociągnąć (Vb) kogoś za włosy, rozgniewać (Vb) kogoś

ku (Prp.+D)

zum (Prp.+D), gegen (Prp.+A), nach (Prp.+D), (Richtung ( f ), Uhrzeit ( f )); Idâ ku dómje., Ich gehe in Richtung Zuhause.; Łón idzie ku lejsie., Er geht in Richtung Wald.; Idzie juz ku wjeceřej., Es naht die Abendbrotzeit.; Idzie juz ku ranu., Es geht gegen Morgen.; Idzie to ku kóńcu., Das geht gegen Ende.; Ku kóńcu mjejsiųnca pjŷndzy w dóma niy ma., Am Monatsende, gibt es kein Geld im Haus.; Łóni śli ku banie., Sie gingen in Richtung Bahnhof.; Slow. ku (Prp.+D),; Tschech., ku, ke, k (Prp.+D),; Poln. ku (Prp.+D)

kubik (m), (-ka, pl.-ki)

1) Kubikmeter (m),; Płaciył ejch łod kubika betónu tejla złotych., Ich habe pro Kubikmeter Beton soviel Zloty bezahlt.; 2) Hosenschlitz (m),; Zapni se kubik., Knöpfe dir den Hosenschlitz zu.; Tschech. 1) kubik (m), 2) poklopec (m); Poln. 1) kubik (m), (metr sześcienny), 2) rozporek (m)

kubikmejter (m), (-tra, pl.-try),; kubik (m), (-ka)

Kubikmeter (m),; Na budynek třa było wyciepać třista kubikmejtrôw ziymje., Für das Haus mußte man dreihundert Kubikmeter Erde ausheben.; Tschech. kubik (m),; Poln. kubik (m),( metr sześcienny)

kucać (Vb), (-có)

husten (Vb),; Łón mocno kucou., Er hustet stark.; sh. auch, łodkucać (Vb), (wy-, za-) kucać (Vb) sie,; Slow. kašĺať (Vb),;Tschech. kašlat (Vb), ( kuskat (Vb), hüsteln (Vb)),; Poln. kaszlać (Vb)

kucaniy (n), (-niou)

Husten (m), Hustenanfall (m),; Te kucaniy mje bardzo wymâncy., Der Husten schwächt mich sehr.; Tschech. kašel (m),; Poln. kaszel (m), atak kaszlu

kucharka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Köchin ( f ),; wesejlne kucharki, Hochzeits-Köchinen,; Slow. kuchárka ( f ),; Tschech. kuchařka ( f ),; Poln. kucharka ( f )

kuchařić (Vb), (-řâ)

kochen (Vb), in der Küche Dienst tun, als Koch arbeiten (Vb),; Jou tu w tej kuchni kuchařâ., Ich koche in dieser Küche. (bin hier Koch),; sh. auch, wařić (Vb),; Poln. kucharzyć (Vb)

kuchnia ( f ), (-nie, pl.-nie)

Küche ( f ),; Łóna waři w kuchni mitak., Sie kocht in der Küche Mittagessen.; herd łod kuchnie, Küchenherd (m),; Slow. kuchyňa ( f ),; Tschech. kuchyně ( f ),; Poln. kuchnia ( f )

kuchouř (m), (-řa, pl.-ře)

Koch (m),; Slow. kuchár (m),; Tschech. kuchař (m),; Poln. kucharz (m)

kuć (Vb), (-jâ)

schmieden (Vb), hämmern (Vb), stemmen (Vb), meißeln (Vb),; kuć žejlazo, Eisen schmieden,; kuć majzlý we ścianie dziurâ, mit dem Meißel ein Loch in der Wand stemmen,; sh. auch, ( ło-, łod-, pod-, při-, pře-, wy-) kuć (Vb),; Slow. kuť (Vb),; Tschech. kout (Vb) kovat (Vb),; Poln. kuć (Vb), dłutować (Vb), (coś w czymś)

kuča ( f ), (-če, pl.-če)

Kutsche ( f ),; Pojejdziymy tá kučų., Wir fahren dort mit der Kutsche hin.; Slow. koč (m),; Tschech. kočár (m),; Poln. powóz (m) konny, kareta ( f )

kučjyrować (Vb), (-rujâ)

kutschieren (Vb),; kučjyrować (Vb) wôz, einen Pferdewagen kutschieren (Vb),; Tschech. jet (Vb) kočárem,; Poln. powozić (Vb), jeździć wozem

kučer (m), (-čra, pl.-čry)

Kutscher (m),; Tschech. kočí (m), vozka (m),; Poln. woźnica (m)

kudłaty (Adj), (-tego)

zottiger (Adj),; kudłate włosy, zottiges Haar (n),; kudłaty pjes, zottiger Hund (m),; Tschech. zarostlý (Adj), chundelatý (Adj),; Poln. kudłaty (Adj)

kudły (pl.), (-łôw)

Zotten (pl.),; zotteliges Haar (n),; Haarsträhnen (pl.),; Poln. kudły (pl.)

kufa ( f ), (-fy, pl.-fy)

Küfe ( f ), Maßkrug (m), Bierkrug (m), Humpen (m),; kufa piwa, ein Maßkrug Bier,; Tschech. korbel (m),; Poln. kufa ( f )

kufka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Bierkrug (m), Maßkrug (m), Humpen (m),; Łobstalujâ se kufkâ piwa., Ich bestelle mir einen Bierkrug Bier.; Tschech. půllitr (m),; Poln. kufel (m)

kugellager (m), (-gra, pl.-gry)

Kugellager (n),; Tyn kugellager u mašiny łod koła skřipi., Das Kugellager vom Fahrrad-Tretlager knirscht. (knarrt),; Poln. łożysko toczne

kukać (Vb),

1) kuckuck rufen (Vb),; Kukouwka kukou., Der Kuckuck ruft.; 2) kukać (Vb) sie, (Kin.Spr.),; sich ducken (Vb), sich verstecken (Vb),; sh. auch, skuknųńć (Vb) sie,; Tschech. 1) kukat (Vb), 2) schov (áv) at (Vb) se, ukrýt (Vb) se, (dětská mluva),; Poln. 1) kukać (Vb), 2) chować (Vb) się, zabawa w chowanego

kukouwka ( f ), (-ki, pl.-ki), (Zool.)

Kuckuck (m), (Zool.),; Kukouwka niejsie swojy jajca we cudzych gniouzdach., Der Kuckuck legt seine Eier in fremden Nestern.; Slow. kukučka ( f ) (Zool.),; Tschech. kukačka ( f ) (Zool.), žežulka ( f ) (Zool.),; Poln. kukułka ( f ), (Zool.)

kula ( f ), (-le, pl.-le)

Kugel ( f ),; 1) kula u nogi, Klotz am Bein,; kula łod kanuny, Kanonenkugel ( f ),; kula ziymskou, Erdkugel ( f ), (Erdball (m)),; ciepać kulų, Kugelwerfen (n), (Sp.),; 2) kule (pl.),; Schellen (pl.), Karo (n), Eckstein (m), (Farbe im Kartenspiel (n)),; Slow. 1) guĺa ( f ),; Tschech. 1) koule ( f ), 2) kule (pl.),; Poln. 1) kula ( f ), 2) karo (n), (gra w karty)

kulać (Vb), (-ló)

1) rollen (Vb), wälzen (Vb),; kulać kołko, einen Reif rollen, (Kinderspiel (n)),; kulać kulkâ, eine Kugel rollen (Vb),; kulać bal, einen Ball rollen (Vb),; kulać beckâ, ein Fass wälzen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, za-) kulać (Vb), sh. auch, zakulnųńć (Vb), wykulnųńć (Vb) sie,; 2) kulać (Vb) sie,; rollen (Vb), weiterlaufen (Vb),; Te kołko łod toucki sie dobře kulou., Das Rad von dem Schubkarren rollt gut., (läuft gut ),; Dyć sie tá te zyciy jakoś kulou., Irgendwie läuft das Leben weiter.; sh. auch, ( łoz-, za-) kulać (Vb) sie,; 3) hinken (Vb), humpeln (Vb), lahmen (Vb),; Łón kulou., Er hinkt.; Slow. 1) guĺať (Vb), 3) krívať (Vb),; Tschech. 1) koulet (Vb), kutálet (Vb), 2) koulet (Vb) se, kutálet (Vb) se,; 3) kulhat (Vb), pokulhávat (Vb),; Poln. 1) toczyć (Vb), taczać (Vb), kulać (Vb), 2) toczyć (Vb) się, kołować (Vb), 3) utykać (Vb), kuleć (Vb), kulawieć (Vb)

kulawo (Adv)

hinkend (Adv), lahm (Adv),; bjegać kulawo, hinkend gehen (Vb),; Poln. kulawo (Adv), (chodzić (Vb))

kulawy (Adj), (-wego)

hinkender (Adj), lahmer (Adj),; Łón jes kulawy. Er hinkt.; Łón mou kulawy bjyg., Er hat einen hinkenden Gang (m),; Tschech. kulhavý (Adj),; Poln. kulawy (Adj)

kulaniy (n), (-niou)

1) Hinken (n),; 2) Rollen (n),; kulaniy kołka, Rollen eines Rädchens (n),; Poln. 1) kulawienie (n), 2) kołowanie (n)

kulecka ( f ), (-ki, pl.-ki), (dim.)

Kügelchen (n), (dim.),; Poln. kuleczka ( f ), (dim.)

kulka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Mil.)

Gewährkugel ( f ), Kugel ( f ), Geschoß (n) (Mil.),; kulka łod pistoule, Pistolenkugel ( f ),; kulka łod drylinga, Kugel von einem Drillig (m), (Jagdwaffe ( f )),; Slow. guĺka ( f ) (Mil.),; Tschech. kulka ( f ) (Mil.),; Poln. nabój (m), kulka ( f ) (Mil.) (pocisk małego kalibru)

kulnųńć (Vb) sie,

sich einmal rollen (Vb),; sh. auch, kulać (Vb) sie,; sh. (s-, wy-) kulnųńć (Vb) sie,; Poln. potoczyć (Vb) się

kuloch (m), (-cha, pl.-chy) (Bot.)

Steckrübe ( f ) (Bot.),; Tschech. brukev ( f ) (Bot.),; Poln. brukiew ( f ) (Bot.)

kuloryby (pl.), (-bôw)

1) Kugelfische (pl.),; 2) auch spaßige Bezeichnung für ein unförmiges Geflecht aus Weiden, das von Kindern geflochten wurde.; Synek plejcie kuloryby., Der Junge flicht Kugelfische.; Poln. 2) nieforemna plecionka z wikliny robiona przez dzieci

kultura ( f ), (-ry, pl.-ry)

Kultur ( f ),; Tschech. kultura ( f ),; Poln. kultura ( f )

kumpejl (m), (-pla, pl.-ple)

Kumpel (m),; Poln. kumpel (m), kolega (m), górnik (m)

kuna ( f ), (-ny, pl.-ny), (Zool.)

(Edel-) Marder (m), (Stein-) Marder (m), (Zool.),; W tej stodole zyje kuna., In dieser Scheune lebt ein Marder.; Slow. kuna ( f ) (Zool.),; Tschech. kuna ( f ) (Zool.),; Poln. kuna ( f ), (Zool.)

kupa ( f ), (-py, pl.-py)

1) Haufen (m), Menge ( f ),; Łón mou kupâ pjŷndzy., Er hat einen Haufen Geld.; My mómy kupâ zgorsyniou., Wir haben einen Haufen Ärger.; Lezy tá kupa siana., Dort liegt ein Haufen Heu.; Dej sie w kupâ!, Nehme dich zusammen!; Stoji tâ kupa ludzi., Dort steht eine Menge Leute.; 2) za kupų, hintereinander (Adv),; Idźcie za kupų., Geht hintereinander.; To idzie zrobić za kupų., Das kann man hintereinander machen.; Tschech. 1) kupa ( f ),; Poln. 1) kupa ( f ) (stos), mnóstwo (n), 2) jeden za drugim

kupecka ( f ), (-ki, pl.-ki), (dim.)

Häufchen (n), (dim.), kleiner Haufen (m),; Poln. kupeczka ( f ), (dim.)

kupić (Vb), (-pjâ)

kaufen (Vb), erwerben (Vb),; Idâ se co kupić., Ich gehe mir etwas kaufen.; Kup se koło!, Kaufe dir ein Fahrrad!; Kupjymy se co do joudła., Wir kaufen uns etwas zum Essen.; Co tyn kupi, to jes nic na nic., Was der kauft, das taugt nichts.; sh. auch, (do-, na-, wy-) kupić (Vb),; Slow. kúpiť (Vb), zakúpiť (Vb),; Tschech. koupit (Vb),; Poln. kupić (Vb), zakupić (Vb)

kupjec (m), (-ca, pl.-ce)

Kaufmann (m), Handelsmann (m), Käufer (m),; Slow. kupec (m),; Tschech. kupec (m),; Poln. kupiec (m) (właściciel sklepu / nabywca)

kupka ( f ), (-ki, pl.-ki)

kleiner Haufen (m), Häufchen (n),; kupka siana, kleiner Heuhaufen,; kupka ziymje, kleiner Erdhaufen,; Slow. kôpka ( f ),; Poln. stożek (m)

kupkować (Vb), (-kujâ) (Land.)

häufeln (Vb), (Land.), Heu schobern (Vb),; ( s-) kupkować (Vb) siano, Heu häufeln (Vb),; Poln. kupkować (Vb) (Land.)

kuplųg (m), (-ga, pl.-gi)

Kupplung ( f ),; kuplųg łod auta, Kupplung vom Auto,; popuścić kuplųg łod motorada, die Motorrad-Kupplung langsam loslassen,; kuplųgi łod wagónôw, Kupplungen von Eisenbahnwagen,; Poln. sprzęgło (n),

kupny (Adj), (-nego)

gekaufter (Adj), Kauf-,; Tyn kołouc jes kupny, a nie swojski.; Der Kuchen ist gekauft und nicht selbst gebacken.; kupnou umowa, Kaufvertrag (m),; Slow. kúpny (Adj),; Tschech. kupní (Adj),; Poln. kupiony (Adj),; (od) kupna (n), (np. umowa ( f ))

kupować (Vb), (kupujâ)

kaufen (Vb),; Kupujymy řecy do łoblecyniou., Wir kaufen Bekleidung ein.; Nie kupujcie tejla tych lóntôw!, Kauft nicht soviel von den Klamotten!; Slow. kupovať (Vb),; Tschech. kupovat (Vb),; Poln. kupować (Vb)

kupowaty (Adj), (-tego)

gehäufter (Adj), voll beladener (Adj),; Łón přiwjôz kupowatų karâ pjousku., Er hat einen gehäuften Karren Sand gebracht.; Wzių se do kafeju kupowatų łeskâ cukru., Er hat sich zum Kaffee einen gehäuften Löffel Zucker genommen.; Poln. czubaty (Adj), pełny (Adj)

kur (m), (-ru), (Med.)

Kur ( f ), (Med.), Heilkur ( f ),(Med.), Therapie ( f ),; Po tej stancce posłali go na kur., Nach der Krankheit, haben sie ihn zur Kur geschickt.; Tschech. kúra ( f ) (Med.), lěčba ( f ), léčení (n),; Poln. kuracja ( f ), leczenie zdrojowe, sanatoryjne

kura ( f ), (-ry, pl.-ry), (Zool.)

Huhn (n), Henne ( f ), (Zool.),; Kury z kokotý loucų po łogrôdku., Die Hühner mit dem Hahn laufen im Garten herum.; Kura kopje w łogrôdku., Ein Huhn scharrt im Garten.; upjecónou kura, gebratenes Huhn.; 1) Łón juz idzie z kuróma spać., Er geht schon mit den Hühnern zu Bett., (mit den Hühnern schlafen),; Trefjyło mu sie, jak ślepej kuře ziourko., (Spr.W), Ein blindes Huhn findet auch einmal ein Korn. (Spr.W.),; Slow. kura ( f ) (Zool.), sliepka ( f ),; Tschech. slepice ( f ) (Zool.), 1) chodit spát se slepicemi,; Poln. kura ( f ), (Zool.)

kurbla ( f ), (-le, pl.-le), (Techn.)

Kurbel ( f ), (Techn.), Handkurbel ( f ),; kurbla do lodownikôw, Kurbel für Schlittschuhe,; kurbla łod brymze do woza, Kurbel von der Wagenbremse,; kurbla do zapuscaniou auta, Anlaßkurbel vom Auto,; 1) kurblować (Vb), krųńcić kurblų, kurbeln (Vb),; kurble łod koła, Fahrradkurbeln (pl.),; Tschech. klika ( f ) (Techn.), 1) (o-) točit klikou,; Poln. korba ( f ), (Techn.)

kurcšlus (m), (-sa) (Elekt.)

Kurzschluß (m) (Elekt.),; Bez tyn kurcšlus přepoulył sie zicherųg (m), Durch den Kurzschluß ist die Sicherung durchgebrannt.; Tschech. zkrat (m) (Elekt.),; Poln. zwarcie (n) (Elekt.)

kurcwela ( f ), (-le, pl.-le) (Phys.)

Kurzwelle ( f ), (Radiowelle ( f )) (Phys.),; Dopoud ejch tyn zender na kurcweli., Ich habe den Sender auf der Kurzwelle gefunden.; Tschech. krátká vina ( f ) (Phys.),; Poln. fala krótka, (radio) (Phys.)

kurja ( f ), (-jej, pl.-je), (Rel.)

Kurie ( f ), (Rel.),; Tschech. kuria ( f ),; Poln. kuria ( f ), (Rel.)

kurjyrować (Vb) sie, (sie..-rujâ)

sich kurrieren (Vb),; sh. auch, wykurjyrować (Vb) sie,; sh. auch, lycyć (Vb) sie,; wylycyć (Vb) sie,; Tschech. (vy-) kurýrovat (Vb) se ,; Poln, (wy-) kurować (Vb) się

kurka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Zool.)

Hühnchen (n) (Zool.), kleines Huhn (Vb), Zwerghuhn (n),; Poln. kurka ( f ) (Zool.)

kurfyrst (m), (-ta, pl.-ty)

Kurfürst (m),; Poln. kurfirst (m), elektor (m)

kurnik (m), (-ka, pl.-ki)

Hühnerstall (m),; 1) droubka do kurnika, Hühnerleiter ( f ),; Tschech. kurník (m), 1) schůdky do kurníku,; Poln. kurnik (m)

kuropatwa ( f ), (-wy, pl.-wy) (Zool.)

Rebhuhn ( f ) (Zool.),; gón na kuropatwy, Rebhuhnjagd ( f ),; Slow. jarabica ( f ) (Zool.),; Tschech. koroptev ( f ),; (Zool.),; Poln. kuropatwa ( f ) (Zool.)

kurs (m), (-rza, pl.-rze)

1) Kurs, Schulung ( f ), Lehrgang (m),; chodzić na kurs, einen Kurs , (Lehrgang) besuchen,; Tá lejci jedyn kurs., Dort läuft ein Kurs.; ukóńcyć kurs, Lehrgang erfolgreich beenden,; 2) Kursnotierung ( f ),(Börse ( f )),; Geldumtausch (m),; wysoki kurs, hoher kurs (m),; stouć wysoko w kursie, hoch im Kurs stehen,; utracić na kursie, Kursverlust (m) haben,; wert kursowy, Kurswert (m),; 3) Richtung ( f ), Fahrtrichtung ( f ),; dzierzejć łodzių kurs, mit dem Schiff den Kurs halten,; Tschech. 1), 2), 3), kurs (m),; Poln. 1) kurs (m) (językowy), 2) kurs (m), (giełda ( f )), 3) kurs (m) (kierunek (m))

kurwa ( f ), (-wy, pl.-wy)

1) Kurve ( f ), Straßenbiegung ( f ), Biegung ( f ), Krümmung ( f ),; Za tý budynky robi ta dróga kurwâ., Hinter dem Haus macht die Straße eine Biegung.; 2) Hure ( f ),; Slow. 1) zákruta ( f ),; Tschech. 1) zatáčka ( f ),; Poln. 1) zakręt (m) drogi, 2) kurwa ( f )

kuř (m), (-řa, pl.-ře)

Staub (m),; Pościyró z mejblôw kuř., Ich staube die Möbel ab.; Tu zawse wlatuje z drógi kuř., Hier kommt stets von der Straße Staub herein.; Te šlajfowaniy robi ale kuř. Das Schleifen macht viel Staub.; Slow. oprach (m),; Tschech. prach (m),; Poln. kurz (m)

kuře (n), (-řa, pl.-řynta) (Zool.)

Kücken (n), Hühnchen (n) (Zool.),; Kwoka tá louce z kuřyntóma., Eine Glucke läuft dort mit ihren Kücken herum.; sh. auch, kuřųntko (n), (dim.),; Tschech. kuřátko (n) (Zool.),; Poln. kurczątko (n) (Zool.)

kuřić (Vb), (-řâ)

1) rauchen (Vb), (Zigaretten (pl.), Pfeife ( f ), Zigarren (pl.)),; Łón kuři cigaryty., Er raucht Zigeretten.; sh. auch, (na-, po-, za-) kuřić (Vb) se,; 2) kuřić (Vb) sie,; stauben (Vb),; Na dródze jes tak sucho , co sie ouze kuři., Auf der Straße ist es so trocken, daß es regelrecht staubt.; sh. auch, zakuřić (Vb) sie,; Slow. 1) fajčiť (Vb),; Tschech. 1) kouřit (Vb), 2) prášit (Vb) se,; Poln. 1) palić (Vb), (np. papierosy), 2) kurzyć (Vb) się

kuřiniec (m), (kuřińca)

Hühnerkot (m),; Nadep ejch na kuřiniec., Ich bin auf den Hühnerkot getreten.; Poln. kurzyniec (m)

kuřouk (m), (-ka, pl.-ki)

Raucher (m),; Tschech. kuřák (m), Poln. palacz (m)

kuřųntko (n) (Zool.), (-ka, pl.-ka), (dim.)

Hühnchen (n), Kücklein (n) (Zool.), (dim.),; Slow. kuriatko (n) (Zool.),; Tschech. kuřátko (n) (Zool.),; Poln. kurczątko (n) (Zool.)

kus (m), (-sa, pl.-se)

Kuss (m),; dać kómu kus, jemandem einen Kuss geben,; sh. auch, kuślik (m),; Tschech. polibek (m),; Poln. pocałunek (m)

kusić (Vb), (-sâ)

1) verlocken (Vb), in Versuchung führen (Vb), versuchen zu etwas überreden (Vb),; kusić (Vb) kogo do cego, jemanden zu etwas überreden (Vb), (verführen (Vb)),; sh. auch, skusić (Vb),; 2) kusić (Vb) sie, sich necken (Vb),; kusić (Vb) sie z kí, sich mit jemandem necken (Vb),; Tschech. 1) pokoušet (Vb), 2) pokoušet (Vb) se,; Poln. 1) kusić (Vb) kogoś czymś, 2) drażnić (Vb) się z kimś, przekomarzać się z kimś

kuślik (m), (-ka, pl.-ki)

Küsschen (n),; Poln. całus (m), dziubek (m)

kuter (m), (tra, pl.-try), (Mar.)

Kutter (m), (Mar.),; kuter na ryby, Fischkutter (m),; kuter do retowaniou, Seenotkreuzer (m),; Tschech. kutr (m) (Mar.),; Poln. kuter (m), (Mar.)

kuty (Adj), (-tego)

geschmiedeter (Adj),; kuty gwôźdź, geschmiedeter Nagel (m),; kuty na zimno, kaltgeschmiedeter (Adj),; sh. auch, ( ło-, pod-, pře-, wy-) kuty (Adj),; Tschech. kovaný (Adj),; Poln. kuty (Adj), wykuty (Adj)

kuwert (m), (-ta, pl.-ty)

Briefumschlag (m), Kuvert (n),; Wciś te pismo do kuwerta., Stecke den Brief in den Briefumschlag hinein.; Tschech. obálka ( f ),; Poln. koperta ( f )

kuzina ( f ), (-ny, pl.-ny)

Cousine ( f ), Base ( f ),; Zapoznó cie z mojó kuzinų., Ich mache dich mit meiner Cousine bekannt.; Tschech. sestřenice ( f ),; Poln. kuzynka ( f )

kuzyn (m), (-na, pl.-ny)

Cousin (m), Vetter (m),; Tschech. bratranec (m),; Poln. kuzyn (m)

kuźnia ( f ), (-nie, pl.-nie)

Schmiede ( f ),; Kowoul kuje w kuźni podkówâ., Der Schmied schmiedet in der Schmiede ein Hufeisen.; Tschech. kovárna ( f ),; Poln. kuźnia ( f )

kųkoul (m), (-la), (Bot.)

Kornrade ( f ), (Bot.),; kųkoul mjedzy psynicų, Kornrade unter dem Weizen,; Tschech. koukol (m), (Bot.),; Poln. kąkol (m), (Bot.)

kųmpać (Vb), (-pjâ)

baden (Vb),; Jou zarouz banâ te dziejcio kųmpać., Ich werde gleich das Kind baden.; kųmpać (Vb) sie, sich baden (Vb),; Idâ sie kųmpać., Ich gehe mich baden.; sh. auch, ( ło-, s-, wy-) kųmpać sie,; Slow. kúpať (Vb) sa,; Tschech. koupat (Vb),; koupat (Vb) se,; Poln. kąpać (Vb),; kąpać (Vb) się

kųmpaniy (n), (-niou)

Baden (n),; Zrobjyło sie to při kųmpaniu., Das geschah beim Baden.; woda do kųmpaniou, Badewasser (n),; Tschech. koupel ( f ),; Poln. kąpiel ( f )

kųsek (m), (-ska, pl.-ski)

Stückchen (n),; ein bisschen (Pron., indef.),; klein wenig (Adj, indef.), etwas (Pron. indef.),; kųsek (m) chleba, Stückchen Brot (n),; mały kųsek roli, ein kleines Stück Land (n),; Łón tâ rolou mou w kųsku., Er hat den Acker in einem Stück,; Umjejli byście mje kųsek zabrać?, Könnten sie mich ein Stückchen mitnehmen?; sh. auch, ździebko (Adv),; Slow. kúsok (m),; Tschech. kousek (m), Mohli byste mně vzit kousek?; Poln. kawałek (m), troszkę (Adv)

kųsecek (m), (-cka, pl.-cki), (dim.)

Stückchen (n), (dim.),; sh. auch, ździebko (Adv),; Tschech. kousíček (m), (dim.),; Poln. kawałeczek (m), (dim.), odrobina ( f )

kwadrat (m), (-tu, pl.-ty)

Quadrat (n),; podniyś co do kwadratu, quadrieren (Vb),; Slow. štvorec (m),; Poln. kwadrat (m), podnieść do drugiej potęgi

kwadratmejter (m), (-tra, pl.-try)

Quadratmeter (m),; Na dwje izby potřebujâ pjŷńćdziejsiųnt kwadratmejtrôw dejlôwki., Für zwei Zimmer brauche ich fünfzig Quadratmeter Dielenbretter.; Slow. štvorcový meter (m),; Poln. metr kwadratowy

kwadratowy (Adj), (-wego)

quadratischer (Adj), Quadrat-,; Tyn stoł jes kwadratowy., Der Tisch ist quadratisch.; Te kloutki w hefcie sų kwadratowe., Das Schreibheft ist quadratisch kariert.; sh. auch, štyryrogowaty (Adj),; Slow. štvorcový (Adj),; Tschech. čtverečný (Adj), kvadratický (Adj),; Poln. kwadratowy (Adj)

kwalitejt ( f ), (unv.)

Qualität ( f ),; To jes dobrou kwalitejt ( f )., Das ist eine gute Qualität.; Slow. kvalita ( f ), akosť ( f ),; Tschech. kvalita ( f ),; Poln. jakość ( f ),

kwarc (m), (-ca, pl.-ce), (Miner.)

Quarz (m), (Miner.),; kwarclampa ( f ), (auch, lampa kwarcowou (Adj)), Quarzlampe ( f ), Höhensonne ( f ),; Slow. kremeň (m) (Miner.) Tschech. křemen (m) (Miner.),; Poln. krzemieň (m), kwarc (m) (Miner.),

kwartal (m), (-lu, pl.-le)

Quartal (n), Vierteljahr (n),; ( auch, śćwierć roku),; sh. auch, rok (m),; pjyrsy kwartal, erstes Quartal (n),; We scwourtý kwartale, im vierten Quartal,; Slow. kvartál (m), štvrťrok (m),; Tschech. kvartál (m), Poln. kwartał (m)

kwas (m), (-su, pl.-se)

1) Säure ( f ) (Chem.),; kwas siarkowy, Schwefelsäure ( f ),; kwas zołųndkowy Magensäure ( f ),; kwas łoctowy Essigsäure ( f ),; kwas borowy, Borsäure ( f ),; 2) Sauerteig (m),; kwas na chlyb, Saureteig (m) fürs Brot (n),; Slow. 2) kvas (m),; Tschech. 1) kyselina ( f ) (Chem.), 2) kvas (m),; Poln. 1) kwas (m) (Chem.), 2) kwas (m) (zaczyn (m), rozczyn (m))

kwasić (Vb), (-sâ)

säuern (Vb), sauer machen (Vb),; kwasić co łoctý, etwas mit Essig sauer machen (Vb),; sh. auch, kisić (Vb),; (Vb),; Poln. zrobić kwaśnym

(s-) kwaśniejć (Vb)

sauer werden (Vb),; te mlyko kwaśnieje., Die Milch wird sauer.; Poln. (s-) kwaśnieć (Vb)

kwaśno (Adv)

sauer (Adv),; To smakuje ale kwaśno., Das schmeckt aber sauer.; Tschech. kysele (Adv),; Poln. kwaśno (Adv)

kwaśny (Adj), (-nego)

saurer (Adj),; kwaśne łogôrki, saure Gurken (pl.),; kwaśnou kapusta ( f ), Sauerkraut (n),; kwaśne jabko (n), saurer Apfel (m),; kwaśne mlyko (n), Sauermilch ( f ),; sh. auch, siadłe (Adj), (zB. mlyko),; Tschech. kyselý (Adj),; kyselé mléko (n),; Poln. kwaśny (Adj)

kwatyr (m), (-ra, pl.-ry)

Unterkunft ( f ), vorübergehende Wohnung ( f ),; Quartier (n), (Mil.),; Miŷskómy w robocie na kwatyře., Wir wohnen an der Arbeitsstelle im Quartier.; Musiymy se jescy łowić kwatyr., Wir müssen uns noch eine Unterkunft suchen.; Tschech. kvatýr (m),; Poln. miejsce noclegowe, miejce zamieszkania,; kwatera ( f ), (Mil.)

kwicejć (Vb), (-câ)

quiken (Vb),; kwicejć jak prosie, quieken, wie ein Ferkel,; Tschech. kviĉet (Vb),; Poln. kwiczeć (Vb)

kwik (m), (-ku, pl.-ki)

Quieken (n), Gequieke (n),; Tschech. kvik (m),; Poln. kwik (m)

kwiknųńć (Vb), (-nâ)

einmal quieken (Vb),; Te prosiųntko (za-) kwikło. Das Ferkelchen hat einmal gequiekt.; Poln. kwiknąć (Vb)

kwit (Adj) (unv.)

quitt (Adj), wett (Adj),; być z kí kwit, mit jemandem quitt sein,; My sų teraz kwit., Wir sind jetzt quitt.; Tschech. jsme vyrovnáni, být (si) kvit,; Poln. kwita (unv.), jesteśmy kwita

kwitek (m), (-tka, pl.-tki)

Quittung ( f ), Empfangsschein (m), Beleg (m),; wystawić kwitek, einen Beleg (Quittung ( f )) ausstellen,; Dostoł ejch na to kwitek., Ich habe darüber eine Quittung bekommen.; Tschech. kvitance ( f ), potvrzení (n),; Poln. kwit (m)

kwitnųńć (Vb),

blühen (Vb), Blüten treiben (Vb),; Łowocowe strómy juz kwitnų., Die Obstbäume blühen schon.; Hnet banų te kwioutki kwitnųńć., Die Blumen werden bald blühen.; sh. auch, ( łoz-, pře-, za-) kwitnųńć (Vb),; Slow. kvitnúť (Vb),; Tschech. kvést (Vb), rozkvétat (Vb),; Poln. kwitnąć (Vb)

(po-) kwitować (Vb), (-tujâ )

quittieren (Vb), bestätigen (Vb), Empfang bestätigen (Vb),; pokwitować łodebraniy packi, Empfang des Päckchens quittieren,; pokwitować dostaniy pjŷndzy, Empfang des Geldes quittieren, (bestätigen),; Tschech. kvitovat (Vb), potvrzovat (Vb),; Poln. kwitować (Vb), potwierdzać (Vb) otrzymanie

kwjoutek (m), (-ka, pl.-ki) (Bot.)

Blume ( f ), Blüte ( f ) (Bot.),; Dostała ejch bukjet kwioutkôw., Ich habe einen Strauß Blumen bekommen.; Pôdâ na grôb polouć kwioutki., Ich gehe ans Grab die Blumen gießen.; kwjoutek w dónicce, Topfblume ( f ),; stucne kwioutki, künstliche Blumen,; Te kwjoutki bardzo fajnie wóniajų., Diese Blumen duften sehr schön.; Te kwjoutki w tej blumenwazi juz překwitły., Die Blumen in der Blumenvase sind schon verblüht. (verwelkt),; Slow. kvietok (m) (Bot.),; Tschech. květ (m), květina ( f ) (Bot.),; Poln. kwiat (m), kwiatek (m) (Bot.)

kwjyciy (pl.), (-ciou)

Blüten (pl.), Blütenpracht ( f ),; kwjyciy na strómje, Baumblüten (pl.),; kwjyciy łod gruscónki, Birnbaumblüten (pl.),; kwjyciy łod lipy, Lindenblüten (pl.),; Poln. kwiecie ( pl.)

kwjyciyń (m), (-ytnia)

April (m),; Łod kwjytnia juz nie padało. Seit April hat es nicht mehr geregnet.; Było tak cały kwjyciyń., So war es den ganzen April.; We kwjytniu mó gyburtstak., Im April habe ich Geburtstag.; sh. auch, april (m),; Slow. april (m),; Tschech. duben (m),; Poln. kwiecień (m)

kwoka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Glucke ( f ), Gluckhenne ( f ),; Kwoka wodzi jejy kuřynta., (cipki (pl.)),; Die Glucke führt ihre Kücken.; Slow. kvočka ( f ),; Tschech. kvočna ( f ),; Poln. kwoka ( f )

kwokać (Vb)

glucken (Vb),; Tschech. kvokat (Vb),; Poln. kwokać (Vb)

kwouli (Prp.+G)

wegen (Prp.+G), aufgrund (Prp.+G) von, bezüglich (Prp.+G),; Był ejch tá kwouli tego, ale ejch to nie dostoł.; Ich war dort deswegen, aber ich habe das nicht bekommen.; kwouli cego?, wegen was?; kwouli kogo, wegen jemandem,; Kwoli mje to mozes zrobić., Meinetwegen kannst du das machen.; Mou to robić kwouli pořųndku., Er soll das der Ordnung halber machen.; Zajechali my tá kwouli łojca., Wir sind dort wegen dem Vater hingefahren.; Kwouli cego łón sie łozciep?, Wegen was ist er eingeschnappt?, (spielt beleidigt?),; Kwouli ciebje my přiśli na cug za nieskoro., Wegen dir (deinetwegen) sind wir zum Zug zu spät gekommen.; Slow. kvôli (Prp.+D),; Tschech. kwůli (Prp.+G),; Poln. z powodu, ze względu na

ky (Kj.)

wenn (Kj.), da (Kj.),; Ky łón juz tá je, to niech to zrobi.; Wenn er da schon ist, dann soll er das machen.; Ky mu sie tá podobou, to niech tá łostanie., Wenn es ihm dort gefällt, da soll er dort bleiben.; Kyś (Kurtzf. von ky ejś),; Kyś tá nie zasła, to sie teraz nie dziwej., Wenn du da nicht hingegangen bist, da wundere dich jetzt nicht.; Kyście (Kurzf. von ky ejście),; Kyście sie wziųli, to teraz musicie ze sobų zyć., Wenn ihr euch genommen habt, dann müßt ihr jetzt miteinander leben.; Tschech. když, (Kj.),; Poln. gdy (Kj.),

kyby (Kj.)

wenn (Kj.), (bei Wunsch- und Bedingungssätzen),; Kyby łón tá był, to by to sło zrobić., Wenn er dort wäre, da könnte man das machen.; Kyby to było teraz., Wenn das jetzt wäre.; Kyby łóna teraz přisła, to by my tá pojechali., Wenn sie jetzt käme, da würden wir dort hinfahren.; Kyby to sło?, Wenn das ginge?,; kybych (Kurzf. von kyby ejch),; Kybych był w dóma., Wenn ich zu Hause wäre.; Kybych był wjejdzioł co tá jes, to bych tá nie był zased., Wenn ich gewußt hätte was dort ist, da wäre ich dort nicht hingegangen.; kybyś (Kurzf. von kyby ejś),; Kybyś to tak nie dadolył., Wenn du bloß nicht so einen Quatsch erzählen würdest.; kybyście (Kurzf.von kyby ejście),; Kybyście mi to dali pokôj.,Wenn ihr mich doch bloß in Ruhe lassen würdet.; Slow. keby (Kj.),; Tschech. kdyby (-ch, -s, -chom-, -ste), (Kj.),; kež (Kj.), (Kež bych byl doma!;),; Poln. gdyby (Kj.)