rabarber (m), (-bru), (Bot.)

Rhabarber (m), (Bot.),; Mama upjekła na niejdziejlâ kołouc z rabarbrý., Die Mama hat zum Sonntag Kuchen mit Rhabarber gebacken.; Tyn kómpot z tego rabarbru musis pocukřić, bo jes testo kwaśny., Das Rhabarberkompott mußt du zuckern, weil es sehr sauer ist.; Tschech. rabarbora ( f), (Bot.),; Poln. rabarbar (m), (Bot.)

rabata ( f ), (-ty, pl.-ty)

Rabatte ( f ),; Łogrodnik posadziył w rabatach róstomajtne kwioutki., Der Gärtner hat in Rabatten verschiedene Blumen gepflanzt.; Poln. rabata ( f )

rabin (m), (-na)

Rabbiner (m), jüdischer Geistlicher (m),; Slow. rabín (m),; Tschech. rabin (m),; Poln. rabin (m)

rabować (Vb), (-bujâ)

rauben (Vb), stehlen (Vb), plündern (Vb),; Łostatni cas rabowali w muzejach drogy łobraze., In der letzten Zeit haben sie in Museen kostbare Bilder geraubt.; sh. auch, ( ło-, wy-) rabować (Vb),; Slow. rabovať (Vb),; Tschech. rabovat (Vb), (na-, vy-) rabovat (Vb), loupit (Vb),; Poln. rabować (Vb)

rabuś (m), (-busia, pl.-busie))

Räuber (m), Dieb (m), Strolch (m), Plünderer (m),; Tschech. lupič (m), loupežník (m),; Poln. rabuś (m), zbój (m), bandyta (m), łupieżca (m), grabieżca (m),

racek (m), (-cka, pl.-cki), (Zool.) (dim.)

kleiner Krebs (m), (Zool.),; Poln. raczek (m), (Zool.) (dim.)

rachować (Vb), (-chujâ)

rechnen (Vb),; rachować w dóma hausaufgaby, Hausaufgaben zu Hause rechnen (Vb),; rachować (Vb) z cý, mit etwas rechnen (Vb),; Jou ejch z tý nie rachowoł., Ich habe damit nicht gerechnet.; rachować (Vb) z kí, mit jemandem rechnen (Vb),; Jou ejch śní rachowoł, ize mi při tý pómoze., Ich habe mit ihm gerechnet, daß er mir dabei hilft.; sh. auch, (do-, łob-, łod-, łoz-, pře-, při-, wy-) rachować (Vb),; sh. auch, licyć (Vb),; Tschech. počitat (Vb),; Poln. rachować (Vb), liczyć (Vb),

rachónek (m), (-nka, pl.-ki)

Rechnung ( f ),; Kupjymy to na rachónek., Wir kaufen das auf eine Rechnung ( f ),; robić co na swôj rachónek, etwas auf eigene Rechnung machen (Vb),; Musiymy jescy zapłacić łostatni rachónek., Wir müssen noch die letzte Rechnung bezahlen (Vb),; rachónek za spotřebowany štrołm, Rechnung für den verbrauchten elektrischen Strom,; wystawić kómu rachónek, jemandem eine Rechnung ausstellen (Vb),; Tschech. výpočet (m),; učet (m),; Poln. rachunek (m), obliczenie (n),

racia ( f ), (-cie, pl.-cie)

Fuß (m) von Tieren (Paarhufern),; gespaltene Rindsklaue ( f ), racia łod krowy, Kuhfuß (m),; Nie depc mi tu po tepichu twojymi zbabranymi racióma., (fam.), Trampele mir hier nicht auf dem Teppich mit deinen dreckigen Füßen (Klauen) herum.,(fam.),; sh. auch, naraćnųńć (Vb),; Poln. racica ( f ), (zakończenie nogi ssaków parzystokopytnych)

racjonalizacjou ( f ),

(-jej)

Rationalisierung ( f ),; racjonalizacja wyroubjaniou mašinôw, Rationalisierung der Maschinenherstellung,; Tschech. racionalizace ( f ),; Poln. racjonalizacja ( f )

rada ( f ), (-dy, pl.-dy))

1) Rat (m),; Gmynnou Rada, Gemeinderat (m),; zebraniy Gmynnej Rady, Gemeinderartssitzung ( f ),; 2) Rat (m), Ratschlag (m),; Łón se z tý nie dou rady., Er ist damit überfordert., Er weiß sich damit keinen Rat.; (Er ist diesbezüglich ratlos (Adv)., (hilflos (Adv)),; sh. auch, radzić (Vb),; sh. auch, roud (Adj), rada (Adj), rade (Adj),; Slow. 1) rada ( f ),; Tschech. 1), 2) rada ( f ),; Poln. 1), 2) rada ( f )

radar (m), (-ru), (Phys.)

Radar (n), (Phys.),; Tschech. radar (m), (Phys.),; Poln. radar (m), (Phys.)

radikalny (Adj), (-nego)

radikaler (Adj), tiefgreifender (Adj),; robić radikalne zmjany, tiefgreifende, radikale Änderungen machen (Vb),; Łón jes w radikalnej partyjej., Er ist Mitglied einer radikalen Partei.; Tschech. radikální (Adj),; Poln. radykalny (Adj)

radikalnie (Adv)

radikal (Adv), extrem (Adv), grundlegend (Adv),; Jak ci přiśli na regjyrųg, to sie wsystko radikalnie zmjyniyło., Als die an die Regierung kamen, da hat sich alles radikal geändert.; Poln. radykalnie (Adv)

radiska, (-ki, pl.-ki)), (Bot.)

Radischen (n / pl.), (Bot.),; Mje noulepsej smakuje posolónou radiska., Mir schmeckt am besten ein gesalzenes Radischen.; Slow. redkovka ( f ),; Tschech. ředkviĉka ( f ), (Bot.),; Poln. rzodkiewka ( f ) (Bot.)

radjo (n), (-ja, pl.-ja)

Radio (n), Rundfunggerät (n),; Posuchómy w radju nachrichta (pl.). (nowiny)., Wir hören uns im Radio die Neuigkeiten (pl.), (Nachrichten (pl.)) an.,; (was es so Neues gibt),; Zascyrkni yno radjo. Posuchómy ździebko muzyki., Schalte das Radio ein. Wir hören etwas Musik.; antyna łod radja, Radioantenne ( f ),; W radju pejdziejli, ize pod wiecôr be (bâdzie) gřmjot., Im Radio haben sie durchgesagt, daß es am Abend gewittrich sein wird.; (, daß ein Gewitter aufzieht (Vb)),; Tschech. rádio (n),; Poln. radio (n)

radjyrgómin (m), (-nu, pl.-ny))

Radiergummi (m),; Musâ wyradjyrować radjyrgóminý nieprawje napisane słowo., Ich muß mit dem Radiergummi ein falsch geschriebenes Wort ausradieren.; Poln. gumka do wycierania

radjyrować (Vb), (-rujâ)

radieren (Vb),; radjyrować co napisanego, etwas Geschriebenes ausradieren (Vb),; sh. auch, wyradjyrować (Vb),; sh. auch, radjyrgómin (m),; Poln. wycierać gumką coś napisanego,; wytrzeć (Vb)

radość ( f ) , (-ści)

Freude ( f ),; zrobić kómu radość, jemandem eine Freude bereiten (Vb),; přiwitać kogo z radościų, jemanden mit Freude begrüßen (Vb),; Starość nie radość., (Spr.W.), Das Alter ist keine Freude.; zrobić co z radościų, etwas mit Freude machen,; Slow. radosť ( f ),; Tschech. radost ( f ),; Poln. radość ( f )

radować (Vb) sie, (sie..-dujâ)

sich freuen (Vb), sich erfreuen (Vb),; radować (Vb) sie nad cý, sich über etwas freuen (Vb), erfreuen (Vb),; radować sie nad nowý klejdý, sich über ein neues Kleid freuen (Vb),; radować (Vb) sie na co, sich auf etwas freuen (Vb),; Dziejci juz sie radujų na ferje., Die Kinder freuen sich schon auf die Ferien.; radować sie na urloup, sich auf den bevorstehenden Urlaub freuen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, u-) radować (Vb) sie,; Slow. radovať (Vb) sa,; Tschech. (po-, za-) radowat (Vb),( nad ĉim), těšit (Vb) se,; Poln. cieszyć (Vb) się

radzi (3 Pers. / pl. von roud (Adj))

froh (Adv), gern (e) (Adv),; Łóni sų radzi, ize tego synka majų., Sie sind froh, daß sie diesen Jungen haben.; sh. auch, roud (Adv),; Tschech. rád (Adv),; Poln. zadowoleni (Adj), szczęśliwi (Adj)

radzić (Vb), (-dzâ)

Rat (m) geben (Vb), raten (Vb), empfehlen (Vb), beraten (Vb), anraten (Vb),; radzić (Vb) co kómu, jemandem etwas raten (Vb), empfehlen (Vb),; Łón mi radziył to tak zrobić ., Er hat mir geraten, das so zu machen (Vb),; Jou bych ci radziył, na to nic nie pejdziejć., Ich würde dir raten, dazu nichts zu sagen (Vb).; Jou bych ci radziył, tá nie pojechać., Ich würde dir raten, dort nicht hinzufahren (Vb),; sh. auch, (do-, po-, za-) radzić (Vb),; Slow. radiť (Vb),; Tschech. radit (Vb), (do-, na-, po-) radit (Vb),; Poln. radzić (Vb)

rafineryjou ( f ), (-rjej, pl.-je) (Techn.)

Raffinerie ( f ) (Techn.),; rafineryjou ciŷzkygo łoleju, Raffinerie von Schweröl (n),; rafineryjou cukru, Zuckerraffinerie ( f ),; Tschech. rafinerie ( f ) (Techn.),; Poln. rafineria ( f ) (Techn.)

raj (m), (raju)

Paradies (n),; Tá idzie zyć, jak w raju., Dort kann man leben, wie im Paradies.; My ejchmy (mychmy) tu nie sų w raju., Wir sind hier nicht im Paradies.; Łón sie tu cuje jak w raju., Er fühlt sich hier wie im Paradies.; To jes raj na ziymi., Das ist ein Paradies auf Erden.; Slow. raj (m),; Tschech. ráj (m),; Poln. raj (m)

raja ( f ), (-je, pl.-je)

Reihe ( f ),; Łóni siedzų na přodku w třejciej raji., Sie sitzen vorne in der dritten Reihe.; We sklepje předouwajų za rajų., Im Geschäft verkaufen sie der Reihe nach.; Te strómiki w łogrôdku sų posadzóne w raji., Die Bäumchen im Garten sind in einer Reihe gepflanzt.; We wojsku musiejli ejchmy sie ustawić we raji., Beim Militär mußten wir uns in einer Reihe aufstellen (Vb),; Tschech. řad (m), řada ( f ),; Poln. rząd (m), szereg (m), seria ( f )

rajbach (m), (-chu),(kommt aus dem jiddischen, hebräischen)

Gewinn (m), Verdienst (m), Reibach (m),; zrobić rajbach (m), Gewinn machen (Vb),; Łón zrobjył při předouwaniu tego touwaru wjelki rajbach., Er hat beim Verkauf der Waren einen großen Gewinn gemacht.; Poln. zysk (m), sprzedać coś z zyskiem

rajbetka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Reibbrett (n), Glätte ( f ), (Maurerwerkzeug (n),; Dej mi yno tâ rajbetkâ, bo musâ tyn puc jescy ździebko wygładzić., Reiche mir bitte das Reibbrett, weil ich den Putz noch etwas glätten muß.; Poln. rozcieracz (m), rozcieradło (n), do rozcierania i równania tynku przy tynkowaniu domu (ściany)

rajcować (Vb), (-cujâ)

1) reden (Vb), diskutieren (Vb), sich laut redend verhalten (Vb), palavern (Vb), überschlau reden (Vb); Łóni cały wjecôr w kacmje rajcowali i popijali., Sie haben den ganzen Abend in der Schenke palavert und getrunken.; 2) im Kartenspiel reizen (Vb), bieten (Vb),; Při skacie třa noupřôd rajcować., Beim Skatspiel muß man zuerst reizen (Vb),; Poln. 1) rajcować(Vb), głośno się zachowywać (Vb), wymądrzać (Vb) się, 2) licytować (Vb), (gry, np. w karty)

Rajn (m), (-nu), (Geogr.)

Rhein (m), (Geogr.),; Na Rajnie transportujų łodziouře łodzióma róstomajtny touwór.; Auf dem Rhein transportieren die Schiffer auf den Kähnen verscheiedene Güter (pl.), (Waren(pl.)),; Co pórâ lout Rajn wyleje., Alle paar Jahre hat der Rhein Hochwasser (n),; Poln. Ren (m) (Geogr.)

rajs (m), (-su) (Bot.)

Reis (m) (Bot.) (Pflanze ( f ) und Samen (pl.)),; Do chińskygo joudła noulezy rajs., Zum chinesischen Essen gehört Reis.; Při wařyniu rajsu, rajs łozpâncnieje., Beim Kochen von Reis, quillt der Reis auf.; Uwouř mi z rajsu bryje., Koche mir einen Reisbrei.; Slow. ryža ( f ) (Bot.),; Tschech. rýže ( f ) (Bot.),; Poln. ryż (m) (Bot.)

rajsbret (m), (-ta)

Reißbrett (n), Zeichenbrett (n),; nacajchnować na rajsbrecie plan budynku, auf dem Reißbrett den Bauplan eines Hauses zeichnen (Vb),; Poln. rajsbret (m), deska ( f ) kreślarska

rajscwek (m), (-ka, pl.-ki)

Reißzwecke ( f ),; Připni te łogłosyniy rajscweký do tabule., Hänge die Bekanntmachung mit der Reißzweche an die Tafel ( f ), (das Aushängebrett (n)) an.; Poln. pinezka ( f ), pineska ( f ), pluskiewka ( f )

rajsferšlus (m), (-sa, pl.-se)

Reißverschluß (m),; Zepsu mi sie u kubika łod galout rajsferšlus., Mir ist am Hosenschlitz der Reisverschluß kaputt gegangen (Vb).; Musâ se wsyć do jakle nowy rajsferšluß., Ich muß mir an die Jacke einen neuen Reißverschluß annähen (Vb).; Ta spřųncka łod rajsferšlusa mi sie łozklamořyła., Der Läufer (m) (oder Schlitten mit Zipper (m)) von meinem Reißverschluß hat sich ausgeleiert., (ist nicht mehr richtig funktionsfähig),; Poln. zamek (m) błyskawiczny

rajski (Adj), (-kygo)

paradiesischer (Adj),; Poln. rajski (Adj)

rajtować (Vb), (-tujâ)

reiten (Vb),; Opa mje posadziył na kónia i ejch môgła rajtować., Der Opa hat mich aufs Pferd gesetzt und ich durfte reiten (Vb).; W Egypcie ejchmy rajtowali na kamejlach., In Ägypten sind wir auf Kamelen geritten.; Poln. jechać (Vb) konno

rajza ( f ), (-ze, pl.-ze)

Reise ( f ),; W urloupje zrobjymy rajzâ po Ojrołpje., Im Urlaub machen wir eine Reise durch Europa.; Jou ejch jes łod tej rajze jescy zmâncónou., Ich bin noch von der Reise müde (erschöpft).; Tschech. cesta ( f ),; Poln. podróż ( f )

rajzować (Vb), (-zujâ)

reisen (Vb),; Łón kâs po śwjejcie rajzowoł., Er ist viel in der Welt herumgereist.; rajzować z wołnwagen po śwjejcie, i spředouwać kosyki, mit dem Wohnwagen in der Welt reisen (Vb), und Korbwaren verkaufen (Vb),; (auch, jechać do śwjatu, oder jechać po śwjejcie, mit einer Ware als Handelsreisender in der Welt herumreisen (Vb)),; rajzować po Francyjej, in Frankreich herumreisen (Vb),; Tschech. cestovat (Vb),; Poln. podróżować (Vb)

rajzyfiber (m), (-bru)

Reisefieber (n),; Łóni juz wsyscy majų rajzyfiber., Die haben schon alle das Reisefieber (m).; Poln. gorączka przed podróżą

rak (m), (-ka, pl.-ki), (Zool.)

1) Krebs (m), (Zool.),; Łón jes cerwjóny jak rak., Er ist rot, wie ein Krebs., (Er ist krebsrot.),; Pôdziymy saký chytać raki., Wir gehen mit einer Senke ( f ) (einem Kescher (m)) Krebse fangen (Vb).; 2) Krebs (m) (Med.),; Douchtoři noudli u niego raka., Die Ärzte haben bei ihm Krebs gefunden (Vb).; Slow. 1) rak (m) (Zool.), 2) rak (m) (Med.) Tschech. 1) rak (m), (Zool.), 2) rak (m) (Med.),; Poln. 1) rak (m), (Zool.), 2) rak (m), (Med.), (chory na raka)

rakejta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Rakete ( f ),; Łóni zafurgli rakejtų ouz na mjejsiųncek., Sie sind mit einer Rakete bis zum Mond geflogen (Vb).; Wystřejlyli rakejtų do śwjata nowego satejlita., Sie haben ins Weltall mit einer Rakete einen neuen Satelliten geschossen.; Tschech. raketa ( f ),; Poln. rakieta ( f )

rakowy (Adj), (-wego)

Krebs- ,; rakowe klysce, Krebsscheren (pl.),; rakowou zupa, Krebssuppe ( f ),; Poln. rakowy (Adj)

rałs! (Adv), (fam.)

raus (Adv), (fam.),; heraus (Adv), hinaus (Adv),; Wyłaź mi tu, rałs!, Gehe mir hier weg, raus!; Poln. wynocha! (fam.), wychodź!, idź sobie!

rama ( f ), (-my, pl.-my)

Rahmen (m), Einfassung ( f ),; rama łod koła, Fahrradrahmen (m),; rama łod łokna, Fensterrahmen (m),; Musiymy w tý budynku wsadzić do łokjyn nowe ramy., Wir müssen in dem Haus neue Fensterrahmen einsetzen (Vb).; Slow. rám (m),; Tschech. rám (m), rámec (m),; Poln. rama ( f ), framuga ( f )

ramjóno (n), (-jynia, pl.-jóna) (Biol.)

Schulter ( f ), Oberarm (m) (Biol.),; Łod tej rojmatyki boli mje w ramjyniu., Ich habe in der Schulter Rheumaschmerzen (pl.).; We wojsku musiymy nosić gywer na ramjyniu., Beim Militär müssen wir das Gewehr auf der Schulter tragen.; Slow. rameno (n) (Biol.),; Tschech. rameno (n) (Biol.),; Poln. ramię (n) (Biol.)

ramka ( f ), (-ki, pl.-ki)

kleiner Rahmen (m),; ramka na łobrouzek, ein kleiner Rahmen für ein Bild (n),; Poln. ramka ( f )

ramować (Vb), (-mujâ)

rahmen (Vb), einrahmen (Vb), umrahmen (Vb),; ramować łobrouzki, Bilder einrahmen (Vb),; sh. auch, łoramować (Vb),; Slow. rámovať (Vb),; Tschech. rámovat (Vb), (o-, vy-, za-) rámovat (Vb),; Poln. oprawić (Vb), (obraz (m), zdjęcia (pl.))

rampa ( f ), (-py, pl.-py)

1) Rampe ( f ), Laderampe ( f ),; Zladujymy tyn touwór z rampy prosto do lastauta., Wir laden die Waren von der Rampe (Laderampe) direkt auf den Lastkraftwagen (m).; 2) Überweg (m), Rampe ( f ), Bahnrampe ( f ),; Nie musiymy jechać autý bez glajze. Tâ jes rampa., Wir müssen nicht mit dem Auto über die Gleise fahren. Dort ist eine Rampe. (Dort ist ein Überweg (m), (eine Bahnrampe ( f )),; Tschech. 1), 2) rampa ( f ),; Poln. 1) rampa( f ), ładownica ( f ), 2) nasyp z mostem przez tory kolejowe, nasyp w kopalniach

ramš (m), (-šu), (pej.)

Ramsch (m) (pej.), Ramschware ( f ) (pej.), Trödel (m) (pej.),; W tý sklepje nie idzie nic pořųndnego kupić. Łóni spředouwajų yno ramš., In diesem Geschäft kann man nichts vernünftiges kaufen., Die verkaufen nur Ramsch.; Poln. ramsz (m) (pej.), tandeta ( f ) (pej.)

rana ( f ), (-ny, pl.-ny),(Med.)

Wunde ( f ), (Med.),; łopatřić u kogo ranâ, bei jemandem die Wunde versorgen (Vb), neuen Verband anlegen (Vb),; Łón mou na nodze źle gojųncų sie ranâ., Er hat am Bein eine schlecht heilende Wunde.; Łón mou łod šplytrôw granaty na plecach tři rany., Er hat von Granatsplittern am Rücken drei Wunden.; Ta rana po operacjej mu sie dobře goji., Die Operationswunde heilt bei ihm gut.; Slow. rana ( f ) (Med.),; Tschech. rána ( f ), zranění (n) (Med.),; Poln. rana ( f ) (Med.)

rancig (Adj), (unv.)

ranzig (Adj) werden, schlecht (Adj), verdorben (Adj),; Te masło je rancig., Die Butter ist ranzig.; Te łořechy juz sų ranzig., Die Nüsse sind schon ranzig.; sh. auch, zepsute (Adj),; Poln. zjełczałe (Adj)

ranić (Vb), (-niâ)

verletzen (Vb), verwunden (Vb),; ranić (Vb) kogo , jemanden verwunden (Vb),; sh. auch, zranić (Vb), zranióny (Adj),; Tschech. ranit (Vb) zranit (Vb),; Poln. ranić (Vb), (powodować zranienie (n), skaleczenie (n))

ranka ( f ), (-ki, pl.-ki) (dim.)

kleine Wunde ( f ),; Jou ejch sie tu skalycył. Zawjųz mi tâ małų rankâ., Ich habe mich hier verletzt. Verbinde mir die kleine Wunde.; Poln. ranka ( f ) (dim.)

ranny (Adj), (-nnego)

Morgen-, Früh-,; Pojejdziymy ranný cugý., Wir fahren mit dem Frühzug (m). (Morgenzug (m)),; rannou msou ( f ), Frühmesse ( f ),; ranny cajtųg, Morgenzeitung ( f ) (Morgenausgabe ( f )),; rannou pocta, Frühpost ( f ),; Slow. raný (Adj),; Tschech. raný (Adj),; Poln. wczesny (Adj)

rano (n), (-na, pl.-na)),; rano (Adv)

Morgen (m),; 1) z rana, früh (Adv), morgens (Adv),; Z rana napocnų padać desc., Gegen Morgen (morgens (Adv)) fing es an zu regnen (Vb).; Jutro musiymy wcas rano (Adv) stać., Morgen müssen wir früh morgens (Adv) aufstehen.; nad raný, gegen Morgen (m), morgens (Adv), früh (Adv), zeitig (Adv),; Nad raný zacnų na dwoře zwakać pjes., Gegen Morgen fing der Hund draußen, an zu bellen.; na rano, morgens (Adv),; Při zniwach robjyli my łod rana do wjecora., Bei der Ernte haben wir von Morgen bis Abend gearbeitet.; do rana, bis zum Morgen (m),; Łón społ ouz do rana. Er schlief bis zum Morgen. (bis früh am Morgen),; Slow. rano (n), rano (Adv), raný (früh, zeitig),; Tschech. ráno (n), jitro (n),; 1) zrána (Adv),; Poln. poranek (n)

rasa ( f ), (-se, pl.-se))

Rasse ( f ),; kóń cystej rase, reinrassiges Pferd,; pjes mjŷsanej rase, Mischlingshund (m), Promenadenmischung ( f ), (fam.),; brifki cystej rase, reinrassige Brieftauben (pl.),; ludzie cournej rase, schwarzhäutige Menschen (pl.),; Slow. rasa ( f ),; Tschech. rasa ( f ),; Poln. rasa ( f )

rašpla ( f ), (-le, pl.-le) raspla ( f ), (-le, pl.-le)

1) Raspel ( f ), geraspeltes Fruchtteilchen (n),; kołkus rašple (pl.), Kokosraspeln (pl.),; 2) Raspel ( f), Reibe ( f ) (Werkzeug (n),; rašpla do łorašplowaniou kantôw u deski, Holzraspel zum abraspeln von Brettkanten (pl.),; sh. auch, tarło (n),; Tschech.1) rašple ( f ),; (rašple ořecha kokosoveho), 2) struhadlo (n),; Poln. 1) wjórki owocu (np. wjórki owocu kokosowego ( raszpla ( f )), 2) tarka ( f ),; pilnik (m) do drzewa

rašplować (Vb), (-lujâ)

1) raspeln (Vb), (zB. Fruchtteile (pl.), Schokolade ( f ) ),; rašplować łořech kołkusowy na rašple do makrónôw, eine Kokosnuß zu Kokosraspeln für Makronen raspeln (Vb),; rašplować šokoladâ, Schokolade raspeln (Vb),; 2) glätten (Vb) (zB. Holz (n)), mit einer Raspel bearbeiten (Vb),; rašplować rubų łatâ na štil do siekjyry, eine dicke Latte zu einem Axtstiel raspeln (Vb),; Tschech. rašplowat (Vb),; Poln. 1) trzeć (Vb), utrzeć na tarce, 2) raszplować (Vb), obrabiać pilnikiem do drzewa, piłować tarnikiem (m)

rathałz (m), (-za, pl.-ze)

Rathaus (n),; Musâ w rathałzie jescy co załatwić, Ich muß noch etwas im Rathaus erledigen (Vb).; Poln. ratusz (m)

razjyraparat (m), (-tu, pl.-ty)

Rasierapparat (m),; Włozâ se do razjyraparatu nowų razjyrklîgâ., Ich lege mir in den Rasierapparat eine neue Rasierklinge ein.; Tschech. holicí strojek (m),; Poln. maszynka do golenia

razjyrklîga ( f ), (-gi, pl.-gi)

Rasierklinge ( f ),; Kupjył ejch razjyrklîgi ze šwedskygo štoulu., Ich habe Rasierklingen aus Schwedenstahl gekauft.; Slow. žiletka ( f ),; Tschech. žiletka ( f ), holiĉí ĉepelka ( f ),; Poln. żyletka ( f ) do golenia

razjyrpyndzejl (m), (-zla, pl.-dzle)

Rasierpinsel (m),; Tschech. holicí štětec (m),; Poln. pędzel (m) do golenia

rata ( f ), (-ty) (Fin.)

Rate ( f ), Teilzahlung ( f ), Abschlagszahlung ( f ) (Fin.),; kupić co na raty, etwas auf Raten kaufen (Vb),; spłoucać co kupjónego w ratach, etwas Gekauftes in Raten abbezahlen (Vb),; Tschech. splátka ( f ) (Fin.),; Poln. rata ( f ) (Fin.),; płacić ratami (pl.),; kupno na raty (pl.)

râcnie (Adv)

mit der Hand, Hand-, hand-, manuell (Adv),; To jes râcnou robota., Das ist Handarbeit ( f ),; Tyn pulołwer jes râcnie štrykowany., Der Pullover ist handgestrickt.; Slow. ručne (Adv),; Tschech. ručně (Adv),; Poln. ręcznie (Adv)

râcnik (m), (-ka, pl.-ki)

Handtuch (n),; To jes râcnik do łociyraniou gyšyru, a nie do rųk., Das ist ein Geschirrtuch, und kein Handtuch für die Hände.; Wyłôz ze šrâka nowy râcnik, bo sie pôdâ łokųmpać., Lege für mich aus dem Schrank ein neues Handtuch heraus, weil ich baden gehen will.; sh. auch, hantuch (m),; Tschech. ruĉník (m),; Poln. ręcznik (m)

râcny (Adj), (-nego)

Hand-, hand-,; Do fligra mozymy wziųńć yno râcny bagaž (gypek (m))., Ins Flugzeug dürfen wir nur Handgepäck mitnehmen.; sh. auch, gryfny (Adj),; Tschech. ruční (Adj),; patrný (Adj), zřejmý (Adj),; Poln. ręczny (Adj)

râcysko (n), (-ka, pl.-ka)

große Hand ( f ) (pej.),; Pfote( f ) (pej.) (fam.),; Ty jescy bes (bâdzies) robjył, ouze ci râcyska ulecų., Du wirst noch arbeiten, bis dir die Hände (Pfoten(pl.)) abfallen (Vb),; Łón chyciył râcyský jajco, i to jy łozgniót., Er hat mit der Pfote das Ei angefaßt, und hat es dabei zerdrückt.; Tschech. velká ruka ( f ),; Poln. duża ręka ( f ) (pej.),; łapa ( f ) (pej.) (fam.)

râka ( f ), (-ki, pl. râce) (Biol.)

Hand ( f ) (Biol.),; Umyj se před joudłý râce, bo sų całe zbabrane., Wasche dir vor dem Essen die Hände. Sie sind ganz dreckig.; dać kómu râkâ, jemandem die Hand geben (Vb), (reichen (Vb)),; To mou râce i nogi., Das hat Hand und Fuß (m).; Jou mó połne râce roboty., Ich habe alle Hände voll zu tun.; To ejch sie dowjejdzioł z pjyrsej râki., Das habe ich aus erster Hand erfahren.; Jou z tý niy mó nic do cyniyniou. Jou mó cyste râce., Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe saubere Hände. (oder, reine Weste ( f )),; Łón sie tâ dostoł do dobrych rųk., Er ist dort in gute Hände gekommen.; Tymu nie mozes nic dać zrobić. Łón mou dwje lewe râce., Den darfst du nichts machen lassen. Er hat zwei linke Hände.; Łóni go tá přijųli z łotwartymi râkóma., Sie haben ihn dort mit offenen Armen empfangen (Vb).; Dyć łón tu přised z prôznymi râkóma., Er ist doch hier mit leeren Händen gekommen.; Łón wybudowoł tyn budynek swojymi râkóma., Er hat das Haus mit eigenen Händen gebaut.; Łón jes łod niego prawų râkų., Er ist von ihm die rechte Hand.; Łod tej całej roboty juz nie cujâ rųk., Von der ganzen Arbeit spüre ich die Hände nicht mehr.; iś kómu na râkâ, jemandem entgegenkommen, mit ihm gut zusymmenarbeiten (Vb), ihm zur Hand gehen (Vb),; To jes tera w jejej râce., Das ist jetzt in ihrer Hand.; nosić kogo na râkach, jemanden auf den Händen tragen (Vb),; Jedna râka myje drugų, eine Hand wäscht die andere,; wziųńć co we swojy râce, etwas in die eigenen Hände nehmen (Vb), (sich selbst darum kümmern (Vb)),; mjejć co pod râkų, etwas zur Hand haben, (etwas greifbar haben (Vb)),; prosić kogo ło râkâ, jemanden um die Hand bitten (Vb),; dzierzejć co we swojich râkach, etwas in den eigenen Händen halten (Vb),; Slow. ruka ( f ) (Biol.),; Tschech. ruka., ( f ), (pl. ruce) (Biol.),; Poln. ręka ( f ) (Biol.)

râkawica ( f ), (-ce, pl.-ce)

Handschuh (m), Fausthandschuh (m),; râkawice boksersky, Bokshandschuhe (pl.),; râkawica (z jedný palcý), Fausthandschuh (m),; sh. auch, poucie (pl.),; Slow. rukavica ( f ),; Tschech. ochranná rukavice ( f ),; Poln. rękawica ( f ) jednopalcowa

râkawicka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Handschuh (m), Fingerhandschuh (m),; Wejź se râkawicki, bo na dwoře je zimno., Nimm dir die Handschuhe, denn draußen ist es kalt.; uštrykowane z wołny râkawicki, gestrickte Wollhandschuhe (pl.),; skôřanne râkawicki, Lederhandschuhe (pl.),; Straciył ejch jednâ râkawickâ., Ich habe einen Handschuh verloren (Vb),; Slow. rukavica ( f ),; Tschech. rukavice ( f ),; Poln. rękawiczka ( f )

râkoś (m), (-osia, pl.-sie)

Signal (n), Eisenbahnsignal (n),; Râkoś juz jes do gôry, to cug zarouz přijejdzie., Das Signal ist schon oben, da wird der Zug gleich kommen.; Slow. semafor (m),; Poln. słup semafora, (sygnał dla pociągôw)

râkouw (m), (-wa, pl.-wy)

Ärmel (m),; râkouw łod mantla, Mantelärmel (m),; jakla bez râkouwôw, ärmellose Jacke ( f ),; Slow. rukáv (m),; Tschech. rukáv (m),; Poln. rękaw (m)

recept (m), (-tu, pl.-ty) (Med.)

Rezept (n), ätztliches Rezept (n) (Med.),; Te lyki dostanies yno na recept., Diese Arznei bekommst du nur auf Rezept.; (sie ist rezeptpflichtig),; Idâ do aptyki z receptý łod douchtora po lyki před mojâ stanckâ., Ich gehe zur Apotheke mit einem Arztrezept für Arznei gegen meine Krankheit.; Tschech. recept (m) (Med.),; Poln. recepta ( f ) (Med.)

rechtsanwald (m), (-da, pl.-dy) (Jur.)

Rechtsanwald (m) (Jur.),; Musâ w tej řecy ułozyć z rechtsanwaldý pismo., Ich muß in dieser Angelegenheit mit dem Rechtsanwald einen Brief aufsetzen.; Tschech. advokát (m) (Jur.),; Poln. adwokat (m) (Jur.)

redakcjou ( f ), (-jej, pl.-je)

Redaktion ( f ),; redakcjou łod cajtųga, Redaktion einer Zeitung ( f ),; Tschech. redakce ( f ),; Poln. redakcja ( f )

redaktor (m), (-ra)

Redakteur (m), Schriftleiter (m),; Tschech. redaktor (m),; Poln. redaktor (m)

redaktorka ( f ), (-ki)

Redakteurin ( f ), Schriftleiterin ( f ),; Tschech. redaktorka ( f ),; Poln. redaktorka ( f )

reforma ( f ), (-my, pl.-my)

Reform ( f ),; reforma rolnou, Landwirtschaftsreform ( f ),; reforma skolyniou, Schulreform ( f ),; reforma štojerôw, Steuerreform ( f ),; reforma wojska, Militärreform ( f ) (Armeereform ( f )),; Tschech. reforma ( f ),; Poln. reforma ( f )

reformacjou ( f ), (-cjej) (Rel.)

Reformation ( f ), (Rel.), Religionsbewegung ( f ) im XVI Jahrhundert (n),; Tschech. reformace ( f ) (Rel.),; Poln. reformacja ( f ) (Rel.)

reformować (Vb), (-mujâ)

reformieren (Vb), verändern (Vb), umgestalten (Vb),; sh. auch, zmjynić (Vb),; Tschech. reformovat (Vb),; Poln. reformować (Vb), wprowadzać reformy, przekształcać (Vb)

regal (m), (-la, pl.-le)

Regal (n),; regal na ksiųzki, Bücherregal (n),; regale z touwarý, Regale mit Waren (pl.),; włozyć co do regala, etwas ins Regal (ab) legen (Vb),; Tschech. regál (m),; Poln. półka ( f ), regał (m)

regjonalny (Adj), (-nego)

regionaler (Adj),; regionalny radjowy zender (m), regionaler Rundfunksender (m),; regjonalne nachrichty (nowiny) w cajtųgu, regionale Zeitungsnachrichten (pl.),; Tschech. regionální (Adj),; Poln. regionalny (Adj)

register (m), (-ra, pl.-ry)

1) Register (n), Verzeichnis (n),; To jes wpisane do registra., Das ist im Register verzeichnet.; wyciųg ( łodpis (m)) z registru, Registerauszug (m),; 2) Orgelregister (n) (Mus.),; registry u jarganôw, Orgelregister (n),; Tschech. registr (m), rejstřík (m),; Poln. rejestr (m)

registracjou ( f ), (-jej)

Registrierung ( f ), Eintragung ( f ),; Tschech. registrace ( f ),; Poln. rejestracja ( f )

registrować (Vb), (-rujâ),

registieren (Vb), eintragen (Vb), anmelden (Vb),; zaregistrować (zameldować) na gmynie urodzóne dziejcio, ein Neugeborenes am Gemeindeamt anmelden (Vb), regisrieren lassen (Vb),; Slow. registrovať (Vb), zaznamenať (Vb),; Tschech. registrovat (Vb),; Poln. rejestrować (Vb)

regjyrować (Vb), (-rujâ)

regieren (Vb),; regjyrować štatý, ein Land regieren (Vb),; Do regjyrowaniou w dóma toch (Kurzf. von, to ejch) jes jou., Zum regieren zu Hause bin ich zuständig.; sh. auch, łozkazować (Vb),; Tschech. řiddit (Vb),; Poln. rządzić (Vb)

regjyrųg (m), (-gu, pl.-gi)

Regierung ( f ),; Předstawjyli ministrôw nowego regjyrųgu., Sie haben die Minister der neuen Regierung vorgestellt.; Ta partyjou teraz łobjųła regjyrųg., Diese Partei hat jetzt die Regierung übernommen.; Z tego regjyrųgu nie bymy (Kurzf. von, bâdziymy) mjejć pociechy., An dieser Regierung werden wir keine Freude haben (Vb),;Tschech. vláda ( f ),; Poln. rząd (m)

regotać (Vb)

quaken (Vb) (Frösche (pl.)),; Na łųce regotajų zaby., Auf der Wiese quaken die Frösche.; Tschech. skřehotat (Vb), kvákat (Vb),; Poln. rzegotać (Vb)

regulacjou ( f ), (-jej, pl.-je)

Regulierung ( f ), Regelung ( f ),; regulacjou prajzôw, Preisregulierung ( f ),; regulacjou rachónkôw, Regelung der Rechnungen ( f / pl.),; regulacjou zygarka, Regulierung (Einstellung) einer Uhr ( f ).; Tschech. regulace ( f ),; Poln. regulacja ( f )

regularnie (Adv)

regelmäßig (Adv), regulär (Adv), gleichmäßig (Adv),; Łón bjere regularnie klawjyrštóndy., Łón bjere regularnie godziny na klawjyře., Er nimmt regelmäßig Klavierstunden (pl.).; Łón łoddychou regularnie., Er atmet gleichmäßig (Adv).; regularnie skonstrułowany budynek, ein regelmäßig (gleichmäßig, harmonisch) konstruiertes Haus (n),; Łóni wyjechali za granicâ regularnie., Sie sind regulär (legal) in ein anderes Land ausgewandert.; Poln. regularnie (Adv)

regularny (Adj), (-nego)

regelmäßiger (Adj), planmäßiger (Adj), regulärer (Adj),; regularne zebrania (posiedzynia) Gmynnej Rady, regelmäßige Sitzungen (Versammlungen) des Gemeinderates.; regularne połųncyniy banų, regelmäßige (planmäßige) Zugverbindung ( f ),; Tschech. providelný (Adj),; Poln. regularny (Adj)

regulować (Vb), (-lujâ), reguliyrować (Vb), (-rujâ)

regulieren (Vb),; regulować na krojcųgu (skřizowaniu) ruch, den Verkehr auf einer Kreuzung regulieren (Vb),; regulować u urmachra zygarek, eine Uhr beim Uhrmacher regulieren (Vb),; regulować řykâ, einen Fluß regulieren (Vb),; regulować hajcųg, die Heizung regulieren (Vb),; regulować handejl, den Handel regulieren (Vb), (Handelsregeln (pl.), Handelsvorschriften (pl.) erlassen (Vb)),; Tschech. regulovat (Vb),; Poln. regulować (Vb)

rejgenbołgen (m), (unv.) (Meteo.)

Regenbogen (m) (Meteo.),; Po descu wylazło za wolkų (chmurų) słóńce, i pokouzou sie rejgenbołgen., Nach dem Regen kam hinter einer Wolke die Sonne heraus, und es zeigte sich ein Regenbogen.; farby łod rejgenbołgen, Regenbogenfarben (pl.),; Tschech. duha ( f ) (Meteo.),; Poln. tęcza ( f ) (Meteo.)

rejgenmantejl (m), (-tla, pl.-tle)

Regenmantel (m),; Łoblekâ se rejgenmantejl, bo mocno padou., Ich ziehe mir den Regenmantel an, weil es stark regnet.; Tschech. plášt (m) do dešte, dešták (m),; Poln. płaszcz (m) przeciwdeszczowy

rejgenšyrm (m), (-ma, pl.-my)

Regenschirm (m),; Wejź se ze sobų rejgenšyrm, bo be padać desc., Nimm dir den Regenschirm mit, denn es wird regnen (Vb),; Był taki mocny wjatř, co mi tyn rejgenšyrm wyrwoł z râki., Es herrschte ein so starker Wind, daß er mir den Regenschirm aus der Hand gerissen hat.; Tschech. deštnik (m),; Poln. parasol (m)

rek (m), (-ka, pl.-ki) (Sp.)

Reck (n), (Sp.),; myrdać na reku koziołki, auf dem Reck turnen (Vb), (Überschläge machen (Vb)),; Poln. rek (m) (Sp.)

reklama ( f ), (-my, pl.-my)

Reklame ( f ),; robić před co wjelkų reklamâ, für etwas große Reklame machen (Vb),; Tschech. reklama ( f ),; Poln. reklama ( f )

reklamacjou ( f ), (-jej)

Reklamation ( f ), Beanstandung ( f ),; złozyć u kogo reklamacjâ, bei jemandem eine Reklamation erheben (Vb), vorbringen (Vb),; Tschech. reklamace ( f ),; Poln. reklamacja ( f )

reklamować (Vb), (-mujâ)

reklamieren (Vb), beanstanden (Vb),; reklamować kupjónų řec, eine gekaufte Sache (Gegenstand) reklamieren (Vb), beanstanden (Vb),; Tschech. reklamovat (Vb),; Poln. reklamować (Vb), składać reklamację, zgłaszać reklamację

rekord (m), (-du, pl.-dy)

Rekord (m),; rekord śwjata, Weltrekord (m),; poprawić rekord śwjata, einen Weltrekord verbessern (Vb),; ustawić nowy rekord, einen neuen Rekord aufstellen (Vb),; Tschech. rekord (m),; Poln. rekord (m)

rekrut (m), (-ta, pl.-ty) (Mil.)

Rekrut (m), (Mil.), zum Militär eingezogener Soldat, vor der Vereidigung ( f )),; Tschech. rekrut (m), (Mil.),; Poln. rekrut (m) (Mil.)

rektor (m), (-ra)

Rektor (m),; rektor uniwerzitejtu, Rektor einer Universität ( f ),; rektor skoły, Schulrektor (m),; Tschech. rektor (m),; Poln. rektor (m)

rektorka ( f ), (-ki)

Rektorin ( f ),; Tschech. rektorka ( f ),; Poln. rektorka ( f )

religjou ( f ), (-jej, pl.-je)

Religion ( f ), Glaube (m),; iś do kościoła na naukâ religjej, (iś na katechismus (m), auch, na katejmus (m)), in die Kirche zum Religionsunterricht gehen (zum Katechismus (m) gehen (Vb)),; Tschech. náboženství (n),; Poln. religia ( f )

religijny (Adj), (-nego)

1) frommer (Adj),; 2) religiöser (Adj), Religions-,; religijny cłowjek (m), religiöser, (frommer) Mensch (m),; sh. auch, pobozny (Adj),; Tschech. 1) pobožný (Adj), 2) naboženský (Adj), duchovní (Adj),; Poln. 1) pobożny (Adj), religijny (Adj), zwjązany z religią, 2) religijny (Adj),

reneta ( f ), (-ty, pl.-ty), (Bot.)

Renette ( f ), (Bot.), (Apfelsorte / Baum und Frucht ( f )),; Tschech. reneta ( f ), (Bot.),; Poln. reneta ( f ) (Bot.), odmiana jabłoni i jej owoc

rentgen (m) (Med.) (Phys.)

Röntgenapparat (m) (Med.) (Phys.),; přeśwjejtlić rentgený, eine Röntgenuntersuchung vornehmen (Vb),; Tschech. rentgen (m) (Med.) (Phys.),; Poln. rentgen (m) (Med.) (Phys.)

reparatura ( f ), (-ry, pl.-ry)

Reparatur ( f ), Instandsetzung ( f ),; reparatura auta, Autoreparatur ( f ),; To jes stary klamôr, to napocynajų sie reparatury., Das ist ein alter Klapperkasten, da beginnen die Reparaturen.; sh. auch, naprawjyniy (n),; Tschech. oprava ( f ), správka ( f ),; Poln. naprawa ( f )

reparjyrować (Vb), (-rujâ)

reparieren (Vb), instandsetzen (Vb),; reparjyrować zygarek (m), eine Uhr reparieren (Vb),; sh. auch, naprawiać (Vb),; Tschech. spravovat (Vb), spravit (Vb),; Poln. reperować (Vb), naprawiać (Vb)

reporter (m), (-ra, pl.-ry)

Reporter (m), Berichterstatter (m),; reporter radja, Radioreporter (m),; reporter cajtųga, Zeitungsreporter (m),; Tschech. reportér (m),; Poln. reporter (m)

reporterka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Reporterin ( f ), Berichterstatterin ( f ),; Tschech. reportérka ( f ),; Poln. reporterka ( f )

reprodukcjou ( f ), (-jej)

1) Reproduktion ( f ), Kopie ( f ),; 2) Fortpflanzung ( f ), Vermehrung ( f ), (Biol.),; Poln. reprodukcja ( f )

republika ( f ), (-ki)

Republik ( f ),; Niymjeckou Republika Federalnou, Bundesrepublik Deutschland,; Republika Południowej Afryki, Republik Südafrika,; Tschech. republiká ( f ),; Poln. republika ( f )

reskjyrorać (Vb), (rujâ)

riskieren (Vb), wagen (Vb),; sh. auch, ryskântny (Adj),; My to musiymy reskjyrować., Wir müssen das wagen (Vb).,(riskieren (Vb)),; Tschech. riskovat (Vb),; Poln. ryzykować (Vb)

rest (m), (-tu, /-ta, pl.-ty)

Rest (m),; Tego masła juz jes yno rest., Da ist nur noch ein Rest Butter.; Tyn rest zrobjymy jutro., Den Rest machen wir morgen.; sh. auch, łostatek (m),; Tschech. zbytek (m),; Poln. reszta ( f )

restałrować (Vb), (-rujâ)

restaurieren (Vb),; erneuern (Vb),; restałrować stary zómek, ein altes Schloß restaurieren (Vb),; restałrować łobrouz, ein Bild restaurieren (Vb),; Poln. restaurować (Vb), odnawiać (Vb)

retować (Vb), (-tujâ)

retten (Vb), vor Unheil bewahren (Vb),; retować (Vb) kogo, jemanden retten (Vb),; retować ludzi ze zalónych budynkôw, Menschen aus überschwemmten Häusern retten (Vb),; retować (Vb) kogo před kí, jemanden vor einem anderen retten (Vb), (ihn beschützen (Vb)),; retować (Vb) sie, sich retten (Vb),; retować sie ze zapoulónego lasa, sich aus einem brennenden Wald retten (Vb),; retować (Vb) co, etwas retten (Vb),; Tego juz nie idzie uretować., Das kann man nicht mehr retten.; sh. auch, (po-, u-, wy-) retować (Vb),; Tschech. zachraňovat (Vb),; Poln. ratować (Vb)

retowaniy (n), (-niou)

Retten (n),; Herausbringen (n)) aus der Gefahrenzone ( f ),; retowaniy před cý, Retten vor etwas,; retowaniy sie před wodų, sich vor Wasser (einer Überschwemmung ( f )) retten (Vb),; sh. auch, retųg (m),; Tschech. záchrana ( f ),; Poln. ratunek (m)

retownik (m), (-ka, pl.-ki)

Retter (m),; Tschech. člen záchranné služby (m),; Poln. ratownik (m)

retušować (Vb), (-šujâ)

retuschieren (Vb),; retušować fotografká, eine Fotografie retuschieren (Vb),; Tschech. (vy-) retušovat (Vb),; Poln. retuszować (Vb)

retųg ( f ), (-gu)

Rettung ( f ), Hilfe ( f ),; W łostatniej minucie přised před tych ludzi retųg., Für die Menschen ist in letzter Minute die Rettung gekommen.; Poln. ratunek (m)

rewizjou ( f ), (-jej) (Fin.) (Jur.)

Revision ( f ) (Jur.), Kontrolle ( f ) (Fin.),; rewizjou procesu sųndowego, Revision eines Gerichtsverfahrens (n) (Jur.),; rewizjou ksiųg rachónkowych, Revision der Geschäftsbücher (pl.) (Fin.),; Tschech. revize ( f ) (Jur.), (Fin.),; Poln. rewizja ( f ) (Jur.) (Fin.)

rewjyr (m), (-ru, pl.-ry)

Revier (n), Gebiet(n), Territorium (n),; Łón mou w tý lejsie wynajŷnty jagdrewjyr., Er hat in diesem Wald ein gepachtetes Jagdrevier (n).; sh. auch, gón (m),; Tyn fejšter mou pod sobų wjelki rewjyr lasa., Der Förster betreut (hat unter seiner Aufsicht) ein großes Waldrevier (n).; Tschech. revír (m),; Poln. obszar (m), teren (m) (Jagd.), okręg (m)

rewolucjou ( f ), (-jej)

Revolution ( f ),; francuzkou rewolucjou, die französische Revolution ( f ),; ruskou rewolucjou ze 1917 roku, die russische Revolution aus dem Jahre 1917,; Tschech. revoluce ( f ),; Poln. rewolucja ( f )

rewolwer (m), (-wra, pl.-wry) (Mil.)

Revolver (m) (Mil.),; rewolwer Smith & Wesson, Revolver der Produktion (Firma) Smith & Wesson,; rewolwer Colt, Revolver der Firma Colt,; sh. auch, pistołla ( f ),; Tschech. revolver (m) (Mil.),; Poln. rewolwer (m) (Mil.)

rezerwa ( f ), (-wy, pl.-wy)

Reserve ( f ), Vorrat (m),; rezerwa bencinu w tanku auta, Benzinreserve im Autotank (m),; dzierzejć co w rezerwje, etwas in Reserve halten (Vb),; rezerwa wojska, Reserve einer Armee (Reservisten (pl.)),; Tschech. rezerva ( f ),; Poln. rezerwa ( f )

rezerwować (Vb), (-wujâ)

reservieren (Vb),; rezerwować w hotelu noclyg, eine Übernachtung im Hotel reservieren (Vb),; rezerwować na co pjųndze, für etwas Geld reservieren (Vb),; rezerwować kómu při stole plac, jemandem am Tisch den Platz reservieren (Vb),; sh. auch, zarezerwowany (Adj),;Sh. auch, zarezerwować (Vb),; Slow. rezervovať (Vb),; Tschech. rezervovat (Vb),; Poln. rezerwować (Vb)

rezygnacjou ( f ), (-jej )

Verzicht (m),; Tschech. rezignace ( f ),; Poln. rezygnacja ( f )

rezygnować (Vb), (-nujâ)

verzichten (Vb),; zrezygnować (Vb) z cego, auf etwas verzichten (Vb),; Tschech. rezignovat (Vb),; Poln. rezygnować (Vb)

režyser (m), (-ra)

Regisseur (m),; Tschech. režisér (m),; Poln. reżyser (m)

režyserka ( f ), (-ki)

Regisseurin ( f ),; Tschech. režisérka ( f ),; Poln. reżyserka ( f )

richtųg (m), (-gu)

Richtung ( f ),; Musis iś w tý richtųgu., Du mußt in dieser Richtung gehen (Vb).; To jes îksy richtųg., Das ist eine andere Richtung.; Tschech. směr (m),; Poln. kierunek (m)

ricinus (m), (-su),; ricinusowy łolej (m)

Ricinusöl (n),; Tschech. ricinový olej (m),; Poln. rycyna ( f )

riziko (n), (-ka)

Risiko (n),; Ty to robis z wjelkí riziký, Du machst das mit einem großen Risiko,; sh. auch, reskjyrować (Vb),; sh. auch, ryskântny (Adj),; Tschech. risk (m),; Poln. ryzyko

rîng (m), (-gu) (Sp.)

Ring (m), (Sp.),; boksry we rîngu, Boxer im Ring,; Tschech. ring (m), (Sp.),; Poln. ring (m), (Sp.)

robić (Vb), (-bjâ), zrobić (Vb) (-bjâ)

1) arbeiten (Vb), herstellen (Vb), anfertigen (Vb),; 2) machen (Vb), tun (Vb), bereiten (Vb), verursachen (Vb),; Jou robjâ na budowje., Ich arbeite am Bau., (auf der Baustelle),; robić kogo za błouzna, jemanden zum Narren halten (Vb),; Jou to robjâ před ciebje., Ich mache das für dich.; Côz to robis?, Was machst du?; Łón nó robi kâs zgorsyniou., Er macht uns viel Ärger (m).; Łóna nie robi cały dziyń nic., Sie macht den ganzen Tag nichts.; robić kómu na besper, jemanden absichtlich ärgern (Vb), (ihm die Arbeit erschweren (Vb)),; robić (Vb) sie, sich tun, geschehen (Vb), passieren (Vb), sich bilden (Vb), entstehen (Vb),; Mje sie robi niedobře., Mir wird es schlecht.; Mje sie robi courno před łocóma., Mir wird es schwarz vor den Augen.; To sie niekjedy tak robi., Manchmal geschieht das so.; Jak dugo musis dzisiej robić?, Wie lange mußt du heute arbeiten?; My robjymy w tej fabryce buciory., Wir machen (fertigen (Vb an, stellen (Vb) her)) in dieser Fabrik Kleider.; Nie rôb se tá nad tý tejla myśli., Mache dir darüber nicht soviel Kopfzerbrechen. (Gedanken (pl.)),; sh. auch, (na-, wy-, z-, za-) robić (Vb),; Slow. robiť (Vb),; robiť (Vb) sa,; pracovať (Vb),; Tschech. robit (Vb), (na-, vy-, z-, za-) robit (Vb),; pracovát (Vb),; Poln. 1) pracować (Vb), zrobić (Vb) coś, 2) sprawiać (Vb)

robota ( f ), (-ty)

Arbeit ( f ), Arbeitsstelle ( f ), Tätigkeit ( f ),; Jou mó w tej fabryce dobrų robotâ., Ich habe in der Fabrik eine gute Arbeit ( f ).; Mómy tá doś roboty., Wir haben dort genug Arbeit.; ciŷzkou robota, schwere Arbeit ( f ),; lekou robota, leichte Arbeit ( f ),; Jou mó w dóma doś roboty., Ich habe zu Hause genug Arbeit.; Jou jes tera bez roboty., Ich habe zur Zeit keine Arbeit., Ich bin zur Zeit arbeitslos.; Musâ sie starać ło robotâ., Ich muß mir eine Arbeitsstelle suchen., Ich muß mich um eine Arbeitsstelle bemühen (Vb).; To sie zrobjyło w robocie., Das ist in der Arbeit geschehen (Vb). (passiert),; Jou ejch jes jutro popołejdniu w robocie., Ich bin morgen Nachmittag in der Arbeit.; Tu nie dostanies roboty., Hier bekommst du keine Arbeit.; Dó sie do roboty., Ich begebe mich an die Arbeit.; Slow. práca ( f ),; robota ( f ),; Tschech. práce ( f ),; Poln. praca ( f ), robota ( f )

robotnik (m), (-ka, pl.-ki)

Arbeiter (m),; robotnik lejśny, Waldarbeiter (m),; robotnik rolny, Landwirtschaftsarbeiter (m), (Landarbeiter (m)),; Slow. robotník (m),; Tschech. pracovnik (m), dělník (m),; Poln. robotnik (m), pracownik (m)

robotnicka ( f ),

(-ki, pl.-ki)

Arbeiterin ( f ),; Tschech. pracovnice ( f ), delnice ( f ),; Poln. robotnica ( f )

robotny (Adj), (-nego)

arbeitsamer (Adj),; Łón jes bardzo robotny., Er ist sehr arbeitsam (Adv).; Tschech. pracovitý (Adj),; Poln. pracowity (Adj)

rocnica ( f ), (-ce)

Jahrestag (m),; rocnica zbudowaniou kościoła, Jahrestag des Kirchenbaus,; rocnica ślubu, Hochzeitstag (m),; Tschech. výročí (n),; Poln. rocznica ( f )

rocny (Adj), (-nego)

einjähriger (Adj),; rocnou (Adj), einjährige (Adj),; rocne (Adj) dziejcio, einjähriges Kind (n),; rocne wino (n), einjähriger Wein (m),; Tschech. roční (Adj),; Poln. roczny (Adj)

rodzić (Vb), (-dzâ)

geboren werden (Vb), zur Welt bringen (Vb),; sh. auch, urodzić (Vb) sie,; Tschech. rodit (Vb) se,; Poln. rodzić (Vb)

rodzina ( f ), (-ny, pl.-ny)

Familie ( f ),; noulezejć do rodziny, zu einer Familie gehören (Vb),; załozyć rodzinâ, eine Familie gründen (Vb),; sh. auch, familyjou ( f ),; Tschech. rodina ( f ),; Poln. rodzina ( f )

rogatka ( f ), (-ki, pl.-ki), (Mil.)

viereckige polnische Militärmütze ( f ), (Mil.),; Poln. rogatywka ( f ), (Mil.)

rogaty (Adj), (-tego)

gehörnter (Adj), (Vieh (n)), Hörner tragender,; rogatou koza, Hörner tragende Ziege,; rogaty djoubou, gehörnter Teufel (m),; Slow. rohatý (Adj),; Tschech. rohatý (Adj),; Poln. rogaty (Adj)

rogi (pl.), (-gôw)

Geweih (n), Hörner (pl.),; Slow. parohy (m / pl.),; Poln. rogi (pl.)

rogowaty (Adj), (-tego)

eckiger (Adj),; štyryrogowaty (Adj) stoł, viereckiger Tisch (m),; Slow. hranatý (Adj),; Tschech. hranatý (Adj), (viereckig) ĉtyřúhelný (Adj), (dreieckig) trojúhelnikový (Adj),; Poln. -kątny (Adj), np. czworokątny (Adj), trójkątny (Adj)

rogowy (Adj), (-wego)

Horn-, aus Horn (n),; rogowy gřebyk (m), Kamm aus Horn (n), (Hornkamm (m)),; rogowy kneflik (m), Knopf aus Horn (n),; rogowou uska ( f ), Hornschuppe ( f ),; Slow. rohový (Adj),; Tschech. rohový (Adj),; Poln. rogowy (Adj)

rojber (m), (-bra, pl.-bry)

Räuber (m),; grać se rojber i žandarm, Räuber und Gendarm spielen (Vb), (Kinderspiel(n)),; Rojber Pistulka, Räuberhauptman mit der Pistole., ( Schlesischer Räuberhauptmann im südlichen Teil des Kreises Oppeln an der Oder),; Poln. zbój (m), rabuś (m)

rojberbanda ( f ), (-dy, pl.-dy)

Räuberbande ( f ),; We tych lasach była pjyrwej rojberbanda., In diesen Wäldern war früher eine Räuberbande ( f ),; Poln. szajka ( f ) zbójecka

rojda ( f ), (-dy) (Zool. / Med.)

Räude ( f ), (Zool. / Med.),; Tyn pjes mou rojdâ., Der Hund hat die Räude.; sh. auch, śwjyřb (m),; Slow. prašina ( f ) (Zool.),; Poln. parch (m), parchy (pl.), (konie, psie parchy) (Zool. / Med.)

rojić (Vb) sie (Zool.)

schwärmen (Vb), (Zool.); Pscoły sie rojų., Die Bienen schwärmen (Vb).; Bez połejdnie rojyły sie na dwoře mrowce., (amajze (pl.)), Um die Mittagszeit schwärmten draußen die Ameisen (pl.).; Slow. roiť (Vb) sa (Zool.),; Tschech. rojit (Vb) se, (Zool.),; Poln. roić (Vb) sie (Zool.)

rojma (unv.), (fam.), (Med.)

Rheuma (n), (fam.),(Med.),; Rheumatismus (m), (Med.),; Rheumaschmerzen (pl.), (fam.),; Łón mou dzisiej rojma., Er hat heute Rheumaschmerzen (pl.).; Tschech. revma (n) (Med.),; Poln. reumatyzm (m) (Med.)

rojmatyk (m), (-ka), rojmatiker (m), (-kra)

Rheumatiker (m),; Tschech. revmatik (m),; Poln. reumatyk (m)

rojmatyka ( f ), (-ki), (Med.)

Rheumatismus (m), (Med.),; Ale mje ta rojmatyka dzisiej w ramjyniu mâcy., Heute setzt mir im Oberarm der Rheumatismus aber zu.; sh. auch, rojma ( f ),; Tschech. revma (n),; Poln. reumatyzm (m)

rojza ( f ), (-ze, pl.-ze)

Reuse ( f ), Korb zum Fischfang (m),; Pódziymy rojzų w Łodře chytać ale (pl.) (Zool.), (wâgoře (pl.) (Zool.))., Wir gehen in der Oder mit der Reuse Aale fangen (Vb).; Poln. sak (m), więcierz (m)

rok (m), (-ku)

1) Jahr (n),; Nowy Rok (m), Neujahr (n),; co rok, jedes Jahr (n),; Co rok jes co îksego., Jedes Jahr ist etwas anderes.; na rok, nächstes Jahr (n),; Na rok sie trefjymy., Nächstes Jahr treffen wir uns.; W tý roku, in diesem Jahr (n),; W tý roku nie be jabłek., In diesem Jahr wird es keine Äpfel geben (Vb),; łyńskyrok (m), Vorjahr (n),; My sie pobrali łyńskyrok w maju., Voriges Jahr im Mai haben wir geheiratet.; za rok, in einem Jahr (n),; Za rok banâ z wojský gotowy., In einem Jahr werde ich den Militärdienst beendet haben (Vb).; śćwjerć roku, ein Vierteljahr (n), (Quartal (n)),; pu roku, ein halbes Jahr (n),; Co pu roku přidzie dó nous chłop łodcytać cejler łod štrołmu., Jedes halbe Jahr kommt zu uns ein Mann den Stromzähler ablesen (Vb).; třiśćwjerci roku, Dreivierteljahr (n),; To jescy be třwać třiśćwierci roku., Das wird noch dreiviertel Jahr dauern.; cały rok, ein ganzes Jahr (n),; Mjejli ejchmy cały rok na to cas., Wir hatten dazu ein ganzes Jahr Zeit.; skolny rok, ein Schuljahr (n),; 2) rok (m), (-ka, pl.-ki),; Rock (m),; Musâ se jescy ubiglować môj faltenrok (m)., Ich muß mir noch meinen Faltenrock bügeln.; Do tego wajnrołt roka łoblekâ bjołų bluzâ., Zu dem weinrot gefärbten Rock, ziehe ich eine weiße Bluse an.; Do tego roka musâ wsyć nowe futro., An diesen Rock muß ich einen neuen Futterstoff annähen (Vb).; Slow. 1) rok (m),; Tschech. 1) rok (m), 2) sukně ( f ),; Poln. 1) rok (m), 2) spódnica ( f )

rola ( f ), (-le, pl.-le)

1) Rolle ( f ), aufgewickeltes Material (n),; Pómoc mi wniyś do izby rolâ linołlium., Helfe mir in die Stube eine Rolle Linoleum tragen.; sh. auch, rolka ( f ),; 2) Rolle ( f ), Theaterrolle ( f ), Filmrolle ( f ),; Łóna grou w tejatře rolâ krôlowej., Sie spielt im Theater die Rolle einer Königin.; Slow. 2) rola ( f ),; Tschech. 1) svitek (m) 2) role ( f ),; Poln. 1) zwój (m), 2) rola ( f )

rolada ( f ), (-dy, pl.-dy)

Fleischroulade ( f ),; Zwinâ tâ roladâ i zawjúzâ jų nitkų., Ich wickle die Roulade und umbinde sie mit einem Zwirnfaden.; Tschech. ruláda ( f ),; Poln. rulada ( f ), (zwinięty płat wołowego mięsa napełniony przyprawami, (pieczony))

rolady (pl.) (-dôw)

Rolladen (m),; Spuś u łoknôw rolady., Lasse die Fensterrolladen herunter.; Poln. okiennica ( f ), (na kółkach, na wałkach)

roler (m), (-ra, pl.-ry)

Roller (m), Kinderroller (m),; Dziejci jyzdzajų po hulicce rolerý., Die Kinder fahren im Gäßchen Roller (m).; Poln. hulajnoga ( f )

rolka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Röllchen (n),; rolka papjóru do zapakowaniou gyšenku, ein Röllchen Geschenkpapier (n),; rolka papjóru do pakowaniou pacek, ein Röllchen Packpapier (n),; rolka toaletowego papjóru, Röllchen Toilettenpapier (n),; rolka tapejty, eine Tapetenrolle ( f ),; Poln. rolka ( f )

rolmops (m), (-sa, pl.-se)

Rollmops (m),; Bymy jejś kartofelzalat ze rolmopsóma., Wir werden Kartoffelsalat mit Rollmöpsen essen (Vb).; Tschech. zavináč (m),; Poln. rolmops (m)

rolou ( f ), (-li)

Acherland (n), Ackerboden (m),; Tyn bałer mou kâs roli., Der Bauer hat viel Ackerland (n).; uprawjać rolų, den Ackerboden bestellen (Vb),; Slow. roĺa ( f ),; Tschech. role ( f ),; Poln. rola ( f ), gleba ( f ), ziemia ( f ) przeznaczona pod uprawę

rolować (Vb), (-lujâ)

1) rollen (Vb),; rolować rolkų farbâ, Farbe mit einer Rolle rollen (Vb), (verteilen (Vb)),; 2) zusammenrollen (Vb),; rolować w rolkâ papjór, Papier zusammenrollen (Vb),; sh. auch, zwinųńć (Vb),; Tschech. rolovat (Vb),; Poln. 1) rozprzestrzeniać (Vb) rolką, (np. farbę ( f )), 2) rolować (Vb), zwijać (Vb)

rolšuły (pl.), (-łôw)

Rollschuhe (pl.),; jejździć na rolšułach, auf den Rollschuhen laufen (Vb),; Poln. wrotki (pl.)

rołtšwanc (m), (Zool.)

Rotschwanz (m) (Zool.), Rotschwänzchen (n) (Zool.),; Co rano śpjywou u nous w łogrodzie rotšwanc (m), Jeden Morgen singt bei uns im Garten ein Rotschwänzchen (n),; Poln. czerwonogon (n) (Zool.)

rołza (Adj), (unv.)

rosa (Adj), rosafarbiges (Adj), blassrotes (Adj); Te dziejcio mou łoblecónų rołza jaklickâ., Das Kind hat ein rosafarbiges Jäckchen angezogen (Vb).; sh. auch, rôza ( f ),; Poln. różowy (Adj)

romantycnie (Adv)

romantisch (Adv),; Poln. romantycznie (Adv)

rondo (n), (-da)

runder Platz (m), Rondell (n); Kreisverkehr (m),; Poln. rondo (n)

rosa ( f ), (-se)

Tau (m),; Na trouwje jes rosa, to pôdzie trouwâ dobře siec., Auf dem Gras ist Tau, da wird man das Gras gut mähen können.; Slow. rosa ( f ),; Tschech. rosa ( f ),; Poln. rosa ( f )

roshar (m)

Rosshaar (n),; 1) rosharmatraca ( f ), Rosshaarmatratze ( f ),; Poln. końskie włosy, (materac włosiany), włosie (n),; 1) włosiany materac (m)

rosikóń (m), (-nia) (Bot.)

Klee (m) (Bot.), Futterklee (m) (Bot.),; Nasiekâ před krowy karâ rosikóniu., Ich mähe für die Kühe einen Karren voll Klee.; Listek rosikóniu ze štyřóma listkóma, vierblättriges Kleeblatt (n),; Tschech. jetel (m) (Bot.), jetelovina ( f ) (Bot.); Poln. koniczyna ( f ) (Bot.)

rostflek (m), (-ka)

Rostfleck (m),; Dostała ejch do poswy, łod klamry na praniy, rostflek., Ich habe in den Federbettbezug von der Wäscheklammer einen Rostfleck bekommen.; Poln. plama od rdzy

roś (Vb), (rosnâ)

wachsen (Vb), aufwachsen (Vb), zunehmen (Vb),; Padou desc, to be na polach dobře roś., Es regnet, da wird es auf den Feldern gut wachsen.; Tyn synek bardzo rośnie., Der Junge wächst sehr.; U nous w łogrôdku rosnų fajne tulpy., Bei uns im Garten wachsen schöne Tulpen (pl.).; sh. auch, (na-, při-, u-, wy-, za-) roś (Vb),; Slow. rásť (Vb),; Tschech. růst (Vb),; Poln. rość (Vb), rosnąć (Vb)

roubsik (m), (-ka, pl.-ki)

Wilderer (m), Wilddieb (m),; Łostatni cas střejlou w lejsie roubsik dziwjy świnie., In der letzten Zeit schießt im Wald ein Wilddieb Wildschweine.; Slow. jelenica ( f ),; Tschech. putlák (m),; Poln. kłusownik (m)

roud (Adj), (m),; rada (Adj), ( f ),; rade (Adj), (n)

1) froh (Adv), gerne (Adv),; Jou ejch jes roud, Ich bin froh.; Ty ejś jes roud., Tyś jes roud. , Du bist froh.; Łon jes roud., Er ist froh.; Łóna jes rada., Sie ist froh.; Łóno jes rade., Es ist froh.; My ejchmy (mychmy) sų radzi., Wir sind froh.; Wy ejście (wyście) sų radzi., Ihr seid froh.; Łóni (m / pl.) sų radzi., Sie (m / pl.) sind froh.; Łóny ( f / pl.) rade., Sie ( f / pl.) sind froh.; Łóne (n / pl.) rade., Sie (n / pl.) sie sind froh,; Jou (m) jes roud, ize sie to tak zrobjyło., Ich bin froh darüber, daß das so geschehen ist.; Jou ejch jes roud, ize to mogâ robić., Ich bin froh, daß ich das machen kann.; Roud ejch to robjył., Ich habe das gerne gemacht.; Jou ejch roud u nich był., Ich war gerne bei ihnen.; Jou ( f ) ejch jes rada, ize to mogâ robić., Ich ( f ) bin froh, daß ich das machen kann.; Kobjyty były rade, ize tak tónio nakupjyły., Die Frauen waren froh, daß sie so günstig eingekauft haben.; Jou to bardzo rada robjâ., Ich mache das sehr gerne.; Radach (rada ejch) to robjyła., Ich habe das gerne gemacht.; 2) mjejć (Vb) kogo roud, jemanden gerne haben (Vb), Sympathie ( f ), Zuneigung ( f ) zu jemandem haben (Vb),; Slow. 1) rad (m / Adj) (Adv), rada ( f / Adj) (Adv),; 2) mať (Vb) rád,; Tschech. 1) rád (Adj),; Poln. 1) chętny (Adj), zadowolony (Adj) , uszczęśliwiony (Adj), rad (Adj),; 2) czuć do kogoś sympatię

rouz (m), (-ru),; rouz (Adv),;

1) rouz (m),; Mal (n), das Vielfache (n),; My sie po tý casie ani rouz nie trefjyli., Wir haben uns danach (nach dieser Zeit) kein einziges Mal getroffen.; Jou ejch mu to juz pejdzioł sto razy., Ich habe ihm das schon hundert Mal gesagt.; Spamjŷntej se to rouz na zawse., Merke dir das ein für alle Mal.; To jes łostatni rouz, ize ci to dó., Das ist das letzte Mal, das ich dir das gebe.; Robjył ejch to pjyrsy rouz., Ich habe das zum ersten Mal gemacht.; drugi rouz, das zweite Mal (n),; Słysâ to pjyrsy rouz., Ich höre das zum ersten Mal.; Na drugi rouz bes douwou lepsej pozôr., Beim nächsten Mal wirst du besser aufpassen (Vb).; Kazdy rouz to samo!, Jedes Mal dasselbe!; Zdaři sie to kazdy rouz!, Das geschieht jedes Mal!; kâs razy, viele Male,; 2) rouz (Adv),; einmal (Adv) (Zukunft ( f )),; einst (Adv), einstmals (Adv) (Vergangenheit ( f )),; jedyn rouz, einmal (Adv),; Był ejch rouz w Berline., Ich war einmal (einst) in Berlin.; Rouz sie to musi skóńcyć., Einmal muß das ein Ende haben.; jescy rouz takou wjelkou, noch einmal so groß,; Co jou rouz powjâ, to geltuje., Was ich einmal sage das gilt.; Chodzâ tá rouz na mjejsiųc., Ich gehe dort einmal im Monat hin.; rouz na tydziyń, einmal in der Woche,; 3) rouz (Adv.), einmal (Adv),; dwa (Num.), zwei (Num.),; tři (Num.), drei (Num.),; sh. Zahlen (pl.), jedyn (Num.),; Zamjatała ejch tá juz dwa razy., Zamjatałach tá juz dwa razy., Ich habe dort schon zweimal gefegt.; Tá zarobis dwa razy wjŷcej., Dort verdienst du zweimal so viel.; sh. auch, (na-, za-) rouz (Adv),; Slow. raz (m),; Tschech. raz (m),; Poln. raz (m)

rownać (Vb), (-nó)

1) ebenen (Vb), planieren (Vb), gerade machen (Vb), gleichmachen (Vb),; rownać łogrôdek, einen Garten ebenen (Vb),; rownać drógâ, einen Weg ebenen (Vb),; rownać nalóny betón, gegossenen Beton ebenen (Vb),; 2) rownać (Vb) sie z kí, sich mit jemandem messen (Vb), sich mit jemandem vergleichen (Vb),; sh. auch, (po-, s-, wy-) rownać (Vb),; Slow. 1) rovnať (Vb),; Tschech. 1) rovnat (Vb), 2) rovnat (Vb) se z kým,; Poln. 1) równać (Vb), 2) równać się z kimś

rownaniy (n), (-niou)

Ebenen (n),; Poln. wyrównanie (n), niwelowanie (n)

rowno (Adv)

gerade (Adv), gleich (Adv), eben (Adv),; ustřidz nozyckóma rowno papiór, mit der Schere Papier gerade abschneiden (Vb),; posadzić na gřųndce rowno flancki, auf dem Beet Sätzlinge gerade setzen (Vb),; podziejlić mjedzy dziejci rowno rybki (blobliki), unter den Kindern Bonbons gerecht verteilen (Vb), (jedem die gleiche Menge geben (Vb)),; sh. auch, narowno (Adv),; Tschech. rovně (Adv),; Poln. równo (Adv)

rowność (Vb), (-ści)

Gleichheit ( f ), Gleichberechtigung ( f ),; Tschech. rovnost ( f ),; Poln. równość ( f )

rowny (Adj), (-nego)

gleicher (Adj), ebener (Adj), gleichmäßiger (Adj), gerader (Adj),; rownou dróga, ebener Weg (m), (Straße ( f )),; rowny fusbalplac, ebener Fußballplatz (m),; rowny športplac (m), ebener Sportplatz (m),; rowne zâby, gerade, gleichmäßige Zähne (pl.),;Třwało to rowne sto lout., Das hat genau einhundert Jahre gedauert.; Slow. rovný (Adj),; Tschech. rovný (Adj),; Poln. równy (Adj)

rozum (m), (-mu)

Verstand (m), Vernunft ( f ),; stracić (Vb) rozum (m), den Verstand verlieren (Vb),; Ty niy mous rozumu., Du hast keinen Verstand (m).; Łón mu pejdziou na rozum., Er hat ihm die Meinung gesagt.; Łón wjeřâ straciył rozum., Er hat wohl (glaube ich) den Verstand verloren (Vb).; Ty mous wjŷcej scejściou jak rozumu., Du hast mehr Glück als Verstand.; Łón mou bardzo krôtki rozum., Er hat einen sehr kurzen Verstand. (Er vergißt sehr schnell.),; być bez rozumu, ohne Verstand sein,; myślejć zdrowý rozumý, mit gesundem Menschenverstand denken (Vb),; Łón jescy dostanie lepsy rozum., Er bekommt noch einen besseren Verstand., (ein Jugendlicher (m)),; sh. auch, łogupjejć (Vb),; Slow. rozum (m),; Tschech. rozum (m),; Poln. rozum (m)

rozumjejć (Vb), (-jâ)

verstehen (Vb), begreifen (Vb),; 1) rozumjejć (Vb) co, etwas verstehen (Vb),; Jou to rozumjâ., Ich verstehe das.; Tego nie umjâ prawje zrozumjejć., Das kann ich nicht richtig verstehen (Vb).; Tu jes tak głośno, co nic nie idzie rozumjejć., Hier ist es so laut, daß man nichts verstehen kann.; rozumjejć (Vb) kogo, jemanden verstehen (Vb),; Nie rozumjâ, cego sie to tycy., Ich verstehe nicht, um was es hier geht.; Jou go nie rozumjâ., Ich verstehe ihn nicht.; Musis to rozumjejć., Du mußt das verstehen (Vb),; Ty tego nie chces rozumjejć., Du willst das nicht verstehen (Vb).; Łón nie rozumjy špasu., Er versteht keinen Spaß.; 2) rozumjejć (Vb) sie, sich verstehen (Vb),; Łóni sie dobře rozumjų., Sie verstehen sich gut.; To sie rozumjy łod samego., Das versteht sich von selbst.; Jou sie na tych komputerach nie rozumjâ., Ich kenne mich bei den Computern nicht aus.; Slow. 1) rozumieť (Vb), 2) rozumieť (Vb) sa,; Tschech. rozumět (Vb),; Poln. 1) rozumieć (Vb), zrozumieć (Vb),

rozumnie (Adv)

verständlich (Adv), vernünftig (Adv),; Łón to umjy rozumnie kómu łozłozyć (Vb).; Er kann das verständlich jemandem erklären (Vb).; Poln. rozumnie (Adv)

rozumny (Adj), (-nego)

vernünftiger (Adj), kluger (Adj), verständnisvoller (Vb),; Łón jes bardzo rozumny., Er ist sehr verständnisvoll.; rozumny cłowjek, kluger, verständnisvoller Mensch (m),; Slow. rozumný (Adj),; Tschech. rozumný (Adj),; Poln. rozumny (Adj)

rómejl (m), (-mlu)

Rummel (m), viel Aufheben (s) (n) (fam.),; Na tý łodpuście (placu łodpustowý) było kâs rómlu., Auf dem Ablaßplatz (Rummelplatz (m)) gab es viel Rummel (m).; Poln. rwetes (m) (fam.),; plac odpustowy z różnymi rozrywkami

rómjanek (m), (-nku), (Bot.)

Kamille ( f ), (Bot.),; tej z rómjanku, Kamillentee (m),; sh. auch, kamilentej (m),; Poln. rumianek (m) (Bot.)

rónda ( f ), (-dy) (Sp.)

Runde ( f ) (Sp.),; honorowou rónda, Ehrenrunde ( f ),; jechać na mijaniu sie jescy jednâ róndâ, bei einem Rennen noch eine Runde fahren (Vb),; Poln. runda ( f ) (Sp.)

rósta (pl.), (-tôw),; róst (m), (-tu)

Rost (m), Ofenrost (m), Bratrost (m), Feuerrost (m),; rósta w pjecu na wųgly, Feuerrost in einem Kohlenofen (m),; Slow. rošt (m),; Tschech. rošt (m),; Poln. ruszt (m)

róstomajtnie (Adv)

verschieden (Adv), vielfältig (Adv), mannigfaltig (Adv), unterschiedlich (Adv),; Ludzie gwařų łó ní róstomajtnie., Die Leute sprechen über ihn unterschiedlich.; W zyciu juz było niekjedy róstomajtnie., Im Leben war es schon manchmal verschieden.; Poln. rozmaicie (Adv)

róstomajtność ( f ), (-ści)

Vielfalt ( f ), Mannigfaltigkeit ( f ), Verschiedenheit ( f ),; sh. auch, îksość (Vb),; Tschech. rozmanitost ( f ),; Poln. rozmaitość ( f )

róstomajtny (Adj), (-nego)

vielfältiger (Adj), mannigfaltiger (Adj), verschiedener (Adj),; Były tá na jermaku róstomajtne řecy., Auf dem Jahrmarkt waren die verschiedensten Sachen (pl.),; Były tâ w sklepje róstomajtne klejdy., Dort waren im Geschäft verschiedene Kleider (pl.).; Slow. rozmanitý (Adj),; Tschech. rozmanitý (Adj),; Poln. rozmaity (Adj), rozmaite (Adj)

róza ( f ), (-ze, pl.-ze) (Bot.)

Rose ( f ) (Bot.), Rosenstrauch (m) (Bot.),; (auch manchmal, rołza ( f ) genannt),; Dostałach (dostała ejch) wcora bukjet rózôw., Ich habe gestern einen Strauß Rosen bekommen.; Zestawjâ do bukjeta róstomajtne róze., Ich stelle einen Strauß mit verschiedenen Rosen zusammen.; Te róze testo fajnie wóniajų., Diese Rosen duften sehr gut.; sh. auch, rózycka ( f ),; Slow. ruža ( f ) (Bot.),; Tschech. růže ( f ) (Bot.),; Poln. róża ( f ) (Bot.)

rózaniec (m), (-zańca, pl.-zańce) (Rel.)

Rosenkranz (m) (Rel.),; Pôdziymy do kościoła na rózaniec., Wir gehen in die Kirche zur Rosenkranzandacht.; Bymy (bâdziymy) řykać rózaniec., Wir werden Rosenkranz beten.; Dostała ejch (dostałach) na Pjyrsų Kómunijų łod starki rózaniec., Ich habe von der Großmutter zur Erstkommunion einen Rosenkranz bekommen.; Slow. ruženec (m) (Rel.),; Tschech. růženec (m) (Rel.),; Poln. różaniec (m) (Rel.)

rózga ( f ), (-gi, pl.-gi)

1) Rute ( f ), 2) Zuchtrute ( f ),; dostać rózgų smarôw, mit der Rute Dresche bekommen,; Tschech. 1) prut (m), 2) rákoska ( f ),; Poln. rózga ( f )

rózowo (Adv)

rosa (Adv), rosafarben (Adv),; Mó jescy rózowo ufarbjónų wołnâ., Ich habe noch rosa gefärbte Wolle.; Łón widzi wsystko rózowo., Er sieht alles im rosigen Licht.; Poln. różowo (Adv)

rózowy (Adj), (-wego)

rosenroter (Adj), rosafarbener (Adj),; zaglųndać bez rózowe brejle, durch eine rosa Brille schauen (Vb),; Te dziejcio mou łoblecónų rózowų jaklickâ., Das Kind hat ein rosafarbenes Jäckchen angezogen.; Slow. ružový (Adj),; Tschech. růžový (Adj),; Poln. różowy (Adj)

rózycka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Bot.)

kleine Rose ( f ) (Bot.),; dziwjou rózycka, Wildrose ( f ), Heckenrose ( f ),; Při płocie rośnie na łogrôdku dziwjou rózycka., Am Zaun im Garten wächst eine Heckenrose ( f ).; Poln. mała róża ( f ) (Bot.)

rózynka (-ki, pl. ki)

Rosine ( f ),; Zrobjymy makôwkâ ze rózynkóma., Wir machen das Mohngericht (oberschlesische Spezialität ( f )) mit Rosinen (pl.).; Tschech. rozinka ( f ),; Poln. rodzynek (m)

rôd (m), (rodu)

Geschlecht (n), Sippe ( f ), Stamm (m), Dynastie ( f ), Familie ( f ),; Na tý gospodarstwje gospodaři stary rôd., Auf diesem Bauernhof wirtschaftet ein altes Bauerngeschlecht (n).; krôlewski rôd, Königsgeschlecht (n),; rôd Pjastôw Łopolskich, das Oppelner Piastengeschlecht (n),; Łón pochodziył z tego rodu., Er stammte von diesem Geschlecht ab.; Slow. rod (m),; Tschech. rod (m),; Poln. ród (m)

rôg (m), (roga, pl.rogi)

1) Ecke ( f ),; Ta lampa stoji na rogu łod stoła., Die Lampe steht auf der Tischecke ( f ).; Pôdziymy do tej kacmy na rogu (drógi)., Wir gehen zu der Schenke an der Straßenecke ( f ).; Tyn sklep jes zarouz za rogý., Das Geschäft ist gleich um die Ecke ( f ),; rôg łod zougłowka, Ecke von einem Kissen (n),; 2) Horn (n), Geweih (n); rôg łod krowy, Horn von einer Kuh,; rogi łod jejlynia, Hirschgeweih (n),; rogi łod sournika, Rehbockgehörn (n),; 3) Horn (n) (Mus.),; grać na rogu, auf einem Horn spielen (Vb), (zB. Waldhorn (n)),; Slow. 1) roh (m),; 2) parohy (m / pl.) (Geweih (n)),; Tschech. 1) roh (m),; 2) parohy (m / pl.),; Poln. 1) róg (m),; 2) poroże (n)

rôj (m), (roju)

Insektenschwarm (m),; Z ula wyfurgnų rôj pscołôw., Aus dem Bienenstock ist ein Bienenschwarm (m) herausgeflogen.; Furgou tâ rôj mrowcôw., Dort fliegt ein Ameisenschwarm. (Hochzeitsflug (m)),; Slow. roj (m),; Tschech. roj (m),; Poln. rój (m)

rubin (m), (-na)

Rubin (m), (Edelstein (m)),; Tschech. rubín (m),; Poln. rubin (m)

rubo (Adv)

dick (Adv), grob (Adv),; robo pomlóne zboze, grobgemahlenes Korn (n),; robo pómazany masłý gjejlnik chleba, eine dick mit Butter beschmierte Brotschnitte ( f ),; Musâ sie na drógâ rubo łoblec., Ich muß mich auf den Weg (auf die Reise) warm anziehen.; Ty ejś jes za rubo łoblecóny., Du bist zu dick angezogen.; Poln. grubo (Adv)

ruby (Adj), (-bego)

dicker (Adj), korpulenter (Adj),; Idzie tâ ruby chłop., Dort geht ein dicker Mann (m),; Nacajchnujâ to rubý blajštiftý., Ich zeichne das mit einem dicken Bleistift an.; Ty cytous ale rube ksiųzki., Du liest aber dicke Bücher.; ruby štof na mantejl, ein dicker Mantelstoff (m),; Mó ździebko za ruby břuch., Ich habe einen etwas zu dicken Bauch.; Ta kobjyta jes ale rubou., Die Frau ist aber dick.; Narobjył rubych wóřtôw., Er hat dicke Würste hergestellt.; Rubsej snurki juz niy mous?, Einen dickeren Bindfaden hast du nicht mehr?; Slow. tistý (Adj),; Tschech. tlustý (Adj),; Poln. gruby (Adj)

ruch (m), (-chu)

Verkehr (m), Betrieb (m),; W mjejście był dzisiej ale wjelki ruch., In der Stadt war heute aber ein starker Verkehr (m).; Tschech. ruch (m),; Poln. ruch (m)

ruchać (Vb), (-chó)

1) berühren (Vb), anfassen (Vb),; ruchać (Vb) co, etwas anfassen (Vb), etwas berühren (Vb),; Nie ruchej mi tego!, Fasse mir das nicht an!; Tego nie mozes ruchać, bo sie łozlejci., Das darfst do nicht berühren, sonst fällt es auseinander.; sh. auch, porusyć (Vb),; 2) ruchać (Vb) sie, sich rühren (Vb), sich bewegen (Vb),; Coś sie tá w tych křach ruchou., Da bewegt sich etwas in den Büschen (pl.) (Streuchern (pl.)).; Ruchej sie, bo jescy łoštajfniejes., Bewege dich, sonst wirst du noch steif.; Při tej robocie, to sie třa ale ruchać., Bei dieser Arbeit, da muß man sich aber bewegen (beeilen (Vb)).; Nie ruchej sie!, Rühre dich nicht!; Slow. 2) pohybovať (Vb) sa,; Tschech. pohybovat (Vb) se,; Poln. ruszać (Vb), ruszać (Vb) się

ruda ( f ), (-dy, pl.-dy)

Erz (n),; ruda žejlaza, Eisenerz (n),; ruda cynku, Zinkerz (n),; Slow. ruda ( f ),; Tschech. ruda ( f ),; Poln. ruda ( f )

rugać (Vb) sie, (sie..-gou)

Streit anfangen (Vb), auf Streit ausgehen (Vb), angriffslustig sein (Vb), starken Mann spielen (Vb), raufen (Vb),; Łón zaś sie rugou., Er geht wieder auf Streit aus.; Poln. rozpoczynać (Vb) awanturę, awanturować (Vb)

ruina ( f ), (-ny, pl.-ny))

Ruine ( f ), Trümmer (pl.),; Z tego budynku łostała po wypoulyniu yno ruina ( f )., Aus diesem Haus ist nach dem Brand nur noch eine Ruine übriggeblieben.; Slow. rumovisko (n),; Poln. ruina ( f ), gruzy (pl.)

rukzak (m), (-ka, pl.-ki)

Rucksack (m),; Pôdziymy dzisiej wândrować, to napakujymy se na drógâ rukzak., Wir gehen heute wandern, da packen wir uns auf den Weg den Rucksack.; Wciś tez do rukzaka rejgenmantejl., Stecke (lege) in den Rucksack auch den Regenmantel hinein.; Tschech. batoh (m),; Poln. plecak (m)

ruła ( f ), (-ły)

Ruhe ( f ), Gelassenheit ( f ),; mjejć (Vb) rułâ, Ruhe haben (Vb), sich mit nichts aus der Ruhe bringen lassen (Vb), langsam reagieren (Vb),; Tyn mou rułâ. Tymu jes wsystko jedno., Der hat die Ruhe weg. Dem ist alles egal.; dać (Vb) kómu rułâ, jemanden in Ruhe lassen (Vb),; Poln. spokój (m),; być powolnym, spieszącym się powoli, spokojnym, przez żadną sytuację nie być wyprowadzonym z równowagi

rum (m), (-mu)

Rum (m),; wysoko procyntowy rum (m), hochprozentiger Rumverschnitt (m),; Tschech. rum (m),; Poln. rum (m)

rura ( f ), (-ry, pl.-ry)

Rohr (n), Röhre ( f ),; pokłaś rury na kanalizacjâ, Kanalisationsrohre verlegen (Vb),; Zamařła nó rura łod plómpy., Das Rohr von der Pumpe (Wasserpumpe) ist uns zugefroren.; rura gazowou, Gasrohr (m),; Slow. rúra ( f ),; Tschech. roura ( f ),; Poln. rura ( f )

rurka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Röhrchen (n), kleines Rohr (m),; rurka ze skła, Glasröhrchen (n),; rurka ze mosiųndza, Messingröhrchen (n),; Poln. cienka rura ( f ), rurka ( f )

ruski (Adj), (-kygo)

russischer (Adj),; ruskou wôdka, russischer Wodka (m),; ruskou goudka, russische Sprache ( f ),; ruski alfabejt, russisches Alphabet (n),; Slow. ruský (Adj),; Tschech. ruský (Adj),; Poln. rosyjski (Adj)

Rus (m), (-sa, pl.-se)

Russe (m),; Tschech. Rus (m),; Poln. Rosjanin (m)

Ruska ( f ), (-ki, pl.-ki)

Russin ( f ),; Tschech. Ruska ( f ),; Poln. Rosjanka ( f )

rusyć (Vb) sie, (sie..-sâ)

sich rühren (Vb), sich bewegen (Vb),; rusyć sie z placu, sich vom Platz bewegen (Vb),; Ta śróba sie ani nie rusy., Die Schraube bewegt sich kein bischen.; sh. auch, ruchać (Vb),; sh. auch, porusyć (Vb) co,; wyrusyć (Vb) sie,; Tschech. pohybovat (Vb) se,; Poln. ruszyć (Vb) się, ruszać (Vb)

Rusyjou ( f ), (-jej)

Rußland (n),; Jadâ do Rusyjej., Ich fahre nach Rußland.; Přiwjóz ejch to ze Rusyjej. Ich habe das aus Rußland mitgebracht.; Chłopi byli po wojnie w Rusyjej w niewoli., (w gyfâgenšafcie)., Die Männer waren nach dem Krieg in Rußland in der Gefangenschaft ( f ).; Tschech. Rusko,; Poln. Rosja ( f )

ruściejć (Vb)

rosten (Vb),; Te koło ci ale ruścieje., Das Fahrrad rostet dir aber.; Ta blacha musi być łocynkowanou, bo be ruściejć., Dass Blech muß verzinkt sein, sonst rostet es.; sh. auch, (pře-, za-) ruściejć (Vb),; Tschech. rezavět (Vb) (z-), rezovatět (Vb) (z-),; Poln. rdzewieć (Vb)

rųmbać (Vb), (-bjâ)

1) mit der Axt hacken (Vb), zerhacken (Vb), spalten (Vb),; Bymy rųmbać dřewo., Wir werden Holz hacken (Vb). (spalten (Vb)),; sh. auch, wyrųmbać (Vb), sh. auch, rųmbnųńć (Vb),; Slow. rúbať (Vb),; Tschech. rubat (Vb),; Poln. rąbać (Vb)

rųmbnųńć (Vb), (-nâ)

1) einmal mit der Axt hacken (Vb), (zuschlagen (Vb)),; 2) rųmbnųńć (Vb) kogo (fam.),; jemandem einen Stoß versetzen (Vb) (fam.),; rųmbnųńć pjŷścių w stoł., mit der Faust auf den Tisch schlagen (Vb),; Couw sie, bo cie rųmbnâ! (fam.), Gehe weg, sonst knalle ich dir eine. (fam.),; Poln.1) rąbnąć (Vb), 2) uderzyć (Vb) kogoś

rų(n)cka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Händchen (n),; Umyj se rųcki (pl.) (fam.), Wasche dir die Händchen (pl.); Slow. rúčka ( f ),; Tschech. ručka ( f ),; Poln. rączka ( f ), mała ręka ( f )

rwać (Vb), (-rwjâ)

pflücken (Vb), abpflücken (Vb), sammeln (Vb),; Idziymy do lasa rwać jagody., Wir gehen in den Wald Blaubeeren (Heidelbeeren (pl.)) sammeln (Vb), (pflücken (Vb)),; Rwjâ z lipy kwjyciy na tej., Ich pflücke Lindenblüten für den Tee (m).; sh. auch, (do-, łode-, łoze-, na-, po-, pře-, se-, u-, wy-, za-) rwać (Vb),; Tschech. trhat (Vb),; Poln. rwać (Vb) (kwiaty, owoce), zrywać (Vb)

ryba ( f ), (-by, pl.-by) (Zool.)

Fisch (m) (Zool.),; Idziymy chytać ryby., Wir gehen Fische fangen (Vb). (angeln (Vb)),; Dzisiej ryby nie gryzų., Heute beißen die Fische nicht.; Musiymy te ryby łouskać, wybrać, i potý zamařnųńć w lodôwce., Wir müssen die Fische (ab-) schuppen, ausnehmen (Vb), und dann in der Tiefkühltruhe einfrieren (Vb).; Łón dopoud wcora wjelkų rybâ., Er hat gestern einen großen Fisch gefangen.; Slow. ryba ( f ) (Zool.),; Tschech. ryba ( f ) (Zool.),; Poln. ryba ( f ) (Zool.)

rybjouř (m), (-řa, pl.-ře)

Fischer (m),; Rybjouře wyjyzdzajų z siycióma na jejzioro chytać ryby., Die Fischer fahren mit Netzen auf den See Fische fangen (Vb).; Slow. rybár (m),; Tschech. rybář (m),; Poln. rybak (m)

rybka ( f ), (-ki, pl.-ki)

1) kleiner Fisch (m), Fischchen (n),; Pływou tá małou rybka., Dort schwimmt ein kleines Fischchen (n).; 2) Bonbon (n),; Kupjá se w sklepje tytkâ rybkôw (pl.). (bloblikôw (pl.), Ich kaufe mir im Geschäft eine Tüte Bonbons (pl.).; sh. auch, bloblik (m),; Tschech. 1) rybka ( f ), 2) cukrátko (n),; Poln. 1) mała ryba ( f ), 2) cukierek (m), karamelek (m)

rycejć (Vb), (-câ)

brüllen (Vb), laut schreien (Vb),; rycejć jak lew, wie ein Löwe brüllen (Vb),; Łón juz cały cas rycy., Er schreit schon die ganze Zeit.; Slow. ryčať (Vb),; Tschech. ryĉet (Vb),; Poln. ryczeć (Vb)

rychło (Adv), (st. rychlej, nourychlej)

bald (Adv), schnell (Adv),; Zrób to jak nourychlej., Mache das schnellstens., (so schnell wie möglich),; sh. auch, wartko (Adv),; sh. auch, wyrychlić (Vb) sie,; Tschech. rychle (Adv),; Poln. prędko (Adv)

rychtig (Adv)

richtig (Adv),; Łón to zrobjył rychtig., Er hat das richtig gemacht.; Rychtig! Ty mous prawje., Richtig! Du hast recht.; Wyście tu sų rychtig., Ihr seid hier richtig.; sh. auch, prawje (Adv),; Poln. właściwie (Adv), prawidłowo (Adv), słusznie (Adv),; Tak jest!

rychtować (Vb), (-tujâ)

1) richten (Vb),; rychtować (Vb) sie, sich richten (Vb),; rychtować (Vb) sie po kí, sich nach jemandem richten (Vb),; 2) einstellen (Vb) rychtować na rano weker, den Wecker für den Morgen einstellen (Vb), richten (Vb),; 3) vorbereiten (Vb), zusammenstellen (Vb),; rychtować na rajzâ řecy, Sachen für die Reise vorbereiten (Vb), (zusammenstellen (Vb)),; sh. auch, (na-, u-, wy-) rychtować (Vb),; Poln. 1) być (Vb) od kogoś zależny, postępować według czegoś, 2) wyregulować (Vb), ustawiać (Vb), nastawiać (Vb), 3) przygotować (Vb)

ryć (Vb), (ryjâ)

wühlen (Vb), graben (Vb), umgraben (Vb),; ryć łogrôdek, den Garten umgraben (Vb),; Dziki poryły při lejsie kartoufle., Die Wildschweine haben am Wald das Kartoffelfeld umgewühlt.; sh. auch, (po-, pře-, za-) ryć (Vb),; Kret porył w łogrôdku prawje zasióne gřųndki., Ein Maulwurf hat im Garten die frisch eingesäten Beete umgewühlt.; Slow. ryť (Vb),; Tschech. rýt (Vb), kopat (Vb),; Poln. ryć (Vb)

ryćka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Bänkchen (n), Fußbänkchen (n), Küchenbänkchen (n),; Postouw se před šrâk ryćkâ, to na tyn šrâk dosiŷndzes., Stelle dir vor den Schrank ein Fußbänkchen hin, da kommst du oben an den Schrank dran.; (wirst etwas erreichen können),; Śiŷńdź se na ryćkâ., Setze dich auf das Fußbänkchen.; sh. auch, ławecka ( f ),; Poln. ławeczka ( f ), stołeczek (m)

ryj (m), (-ja)

Rüssel (m),; ryj łod świnie, Schweinerüssel (m),; Tschech. rypák (m),; Poln. ryj (m)

ryjek (m), (-jka)

kleiner Rüssel (m), Saugrüssel (m) (bei Insekten (pl.)),; ryjek łod smatyrlouka, Saugrüssel vom Schmetterling (m),; Poln. ryjek (m)

ryk (m), (-ku)

Gebrüll (n), Geschrei (n),; narobić ryku, Gebrüll (n), Geschrei (n) machen (Vb),; Tschech. ryk (m), řev (m),; Poln. ryk (m), krzyk (m)

rykać (Vb), (-kó)

rücken (Vb), verschieben (Vb),; Ryknâ tyn stolik ździebko dalej łod stoła., Ich rücke (schiebe) den Stuhl etwas weiter vom Tisch weg.; Rykni sie na bok., Rücke etwas zur Seite.; Bymy před bjejlyniy rykać mejble., Wir werden vor dem Weißen (Anstreichen (n)) die Möbel rücken (Vb),; Tschech. šoupat (Vb),; Poln. przesuwać (Vb)

ryknųńć (Vb), (-nâ)

1) rücken (Vb), verschieben (Vb), ,; Musiymy ryknųńć tyn stoł., Wir müssen den Tisch rücken (Vb).; Rykniymy go na lewo., Wir schieben ihn nach links.; To třa ryknųńć na bok., Das muß man zur Seite rücken (Vb).; Ryknâ tâ nejmašinâ do postřodka izby., Ich rücke die Nähmaschine in die Mitte der Stube.; ryknųńć cajger łod zygarka, den Uhrenzeiger rücken (Vb),; 2) ryknųńć (Vb) sie, weiterrücken (Vb), beim sitzen weiterrücken (Vb),; ryknųńć sie ździebko dalej na ławce, sich auf der Bank etwas weiter schieben (Vb),; sh. auch, (po-, při-, wy-, za-) ryknųńć (Vb),; Tschech. 1) pošoupnout (Vb), posunout (Vb),; 2) poodsednout (Vb) si,; Poln. 1) posunąć (Vb), przesunąć (Vb),; 2) przesuwać (Vb) się

rykštraler (m), (-lera)

Rückstraler (m), Reflektor (m),; rykštraler na šucblechu łod koła, Rückstrahler am Fahrrad-Schutzblech,; Střaskou mi chto u auta rykštraler., Jemand hat mir den Rückstrahler am Auto zerbrochen (Vb)., (beschädigt (Vb)).; Tschech. reflektor (n),; Poln. światełko odblaskowe, światło odblaskowe

ryktrytbrymza ( f ), (-ze)

Rücktrittbremse ( f ), Nabenbremse ( f ) am Fahrrad (n),; ryktrytbrymza łod koła, Rücktrittbremse vom Fahrrad (n),; brymzować ryktrytbrymzų, brymzować zadní kołký, mit der Rücktrittbremse bremsen, mit dem Hinterrad bremsen,; sh. auch, torpejdo (n),; Tschech. zpáteĉní brzda ( f ),; Poln. torpedo (n) (u rowera)

rym (m), (-mu)

Krach (m), Lärm (m), Gepolter (n),; Narobjył kwouli tego kupâ rymu., Er hat deswegen viel Krach (Aufhebens) gemacht.; Co to tu je za rym?, Was ist denn hier für ein Krach?; sh. auch, rymcować (Vb),; Tschech. rámus (m), randál (m),; Poln. draka ( f ) (fam.), hałas (m)

rymcować (Vb), (-cujâ)

Krach machen (Vb), lärmen (Vb), Krawall (m) machen (Vb),; Co ty tu tak rymcujes?, Was machst du hier für einen Krach?; Přestóńcie tak rymcować!, Hört auf so zu lärmen (Vb)!; sh. auch, krach (m),; sh, auch, bajntować (Vb),; Tschech. rámusit (Vb),; Poln. hałasować (Vb)

rymować (Vb), (-mujâ)

räumen (Vb), fortschaffen (Vb), wegräumen (Vb); sh. auch, wyrymować (Vb),; Poln. uprzątnąć (Vb),; opróżnić (Vb), (np. lokal),; usunąć (Vb)

rymowaniy (n), (-niou)

Räumung ( f ),; Poln. opróżnienie (n), (lokal),; uprzątnięcie (n), oczyszczenie (n)

rynek (m), (-nku)

Marktplatz (m), Ring (m),; Nakupjymy na rynku gymize., Wir kaufen auf dem Marktplatz Gemüse ein.; Pôdziymy na wolny rynek (m) (na wolny (m)), Wir gehen zum freien Markt (m). (Anbieter freiverkäuflicher Ware),; W niejdziejlâ banų na rynku stouć karasejle., Am Sonntag wird auf dem Marktplatz ein Karussell stehen. (sein).; Trefjymy sie na rynku kole rathałza., Wir treffen uns am Marktplatz neben dem Rathaus. (in der Nähe vom Rathaus),; sh. auch, marktplac (m),; Tschech. náměstí (n),; Poln. rynek (m)

rynna ( f ), (-nny)

Rinne ( f ),; dachrynna ( f ), Dachrinne ( f ),; Tschech. žlab (m),; Poln. rynna ( f ), ściek (m)

rynta ( f ), (-ty)

Rente ( f ), Ruhestand (m), Pension ( f ),; Ruhegeld (n),; Pod kóniec roku idâ na ryntâ., Am Jahresende gehe ich in den Ruhestand.; (in Rente ( f )),; Łod tedy ejch juz jes na ryncie., Von da an bin ich schon in Rente.; Z takų małų ryntų to nie bes wysoko fikać., Mit so einer kleinen Rente wirst du keine großen Sprünge machen.; Na drugi rok be rynta podwyzsónou., Nächstes Jahr wird die Rente erhöht.; Z huty dostanâ jescy dodatkowų ryntâ., Von der (Eisen-) Hütte bekomme ich noch eine Zusatzrente.; inwalidzkou rynta, Invalidenrente ( f ),; Slow. výslužba ( f ),; Tschech. renta ( f ),; Poln. renta ( f ), emerytura ( f )

ryntner (m), (-ra)

Rentner (m), Ruheständler (m),; Poln. rencista (m), emeryt (m)

ryntnerka ( f ), (-ki)

Rentnerin ( f ), Ruheständlerin ( f ),; Poln. rencistka ( f ), emerytka ( f )

ryrać (Vb), (-ró)

scharren (Vb), durchscharren (Vb), rühren (Vb),; ryrać we pjecu houký glut., mit dem Haken im Ofen die Glut durchscharren (Vb),; Poln. grzebać (Vb)

ryskântny (Adj)

risikoreicher (Adj), riskanter (Adj),; ryskantnou robota, risikoreiche Arbeit ( f ),; sh. auch, reskjyrować (Vb),; Tschech. riskantní (Adj),; Poln. niebezpieczny (Adj), ryzykowny (Adj)

ryś (m), (-rysia), (Zool.)

Luchs (m), (Zool.),; sh. auch, luks (m),; Tschech. rys (m) (Zool.),; Poln. ryś (m), (Zool.)

rytmus (m), (-su), (Mus.)

Rhythmus (m), (Mus.),; Łón niy mou pocuciou rytmusu., Er hat kein Rhytmusgefühl (n).; Tschech. rytmus (m) (Mus.),; Poln. rytm (m) (Mus.)

rzyć (Vb)

wiehern (Vb),; Tyn kóń rzy., Das Pferd wiehert (Vb).; Te kónie rzų., Die Pferde wiehern.; Tschech. ržát (Vb),; Poln. rżeć (Vb)

řec ( f ), (-cy, pl.-cy),;

1) Sache ( f ), Gegenstand, Artikel (m), 2) Angelegenheit ( f ),; importowe řecy, Importartikel (pl.),; swojy řecy, eigene, persönliche Sachen,; Sų to twojy řecy?, Sind das deine Sachen?; Tej drugej řecy ejch nie umjou jescy zrobić., Die zweite Sache konnte ich noch nicht machen.; To nie jes moja řec., Das ist nicht meine Angelegenheit ( f ), (Sache ( f )).; To jes jasnou řec., Das ist eine klare Angelegenheit ( f ).; ciŷzkou řec, schwere Angelegenheit ( f ),; Łón nie goudou do řecy., Er spricht nicht zur Sache.; Łón sie znou na swojich řecach., Er kennt sich in seinen Sachen aus.; Tschech. 1) věc ( f ), předmět (m), 2) záležitost ( f ), věc ( f ),; Poln. 1) rzecz ( f ), 2) sprawa ( f )

řec (Vb), (-knâ)

sagen (Vb),; Co by tez ci ludzie na to řekli?, Was würden blos die Leute dazu sagen?; Łón mi to řek. (pejdzioł), Er hat mir das gesagt.; sh. auch, (při-, pře-) řec (Vb) (sie),; sh. auch, pejdziejć (Vb),; Poln. rzec (Vb)

řejźba ( f ), (-by, pl.-by)

Schnitzerei ( f ),; Tschech. řezba ( f ),; Poln. rzeźba ( f )

řejźbić (Vb), (-bjâ)

schnitzen (Vb),; wyřejźbić z lipowego dřewa figurâ śwjŷntego., eine Heiligenfigur aus Lindenholz ausschnitzen (Vb),; Tschech. řezávat (Vb),; Poln. rzeźbić (Vb)

řepa ( f / pl.), (-py)

Rüben ( f / pl.),; cukrowou řepa, Zuckerrüben (pl.),; łokopać řepâ, Rüben behacken (Vb), (Unkraut entfernen (Vb)),; nasiouć mjedzy řepâ maku, Mohn zwischen die Rüben säen (Vb),; Slow. repa ( f ),; Tschech. řepa ( f ),; Poln. buraki (pl.)

řezać (Vb), (-zâ)

sägen (Vb), schneiden (Vb),; 1) řezać dřewo, Holz sägen (Vb),; řezać krajszejgų šajty, mit der Kreissäge Scheitenholz zersägen (Vb),; 2) schnarchen (Vb), (fig.),; Łón całų noc řezoł. (chrapjoł (Vb)),; Er hat die ganze Nacht gesägt. (geschnarcht (Vb)),; 3) wyřezać (Vb) kómu (fig.), jemanden verprügeln (Vb),; sh. auch, (na-, po-, wy-) řezać (Vb),; Slow. píliť (Vb),; Tschech. 1), 2), 3) řezat (Vb),; Poln. 1) ciąć (Vb) piłą, tnąć (Vb), 2) chrapać (Vb), 3) kogoś zbić (Vb)

řić ( f ), (řici, pl. řici)

Steiß (m), Gesäß (n), Hintern (m), Arsch (m),; dać kómu po řici, jemanden auf den Hintern kloppen (Vb),; Jak teraz nie bes suchać, to cie klepnâ w řić!, Wenn du jetzt nicht artig (brav) bist, da bekommst du eine auf den Hintern (m)!; sh. auch, puřitko (n),; Tschech. řiť ( f ),; Poln. tyłek (m)

řigać (Vb), (-gó)

erbrechen (Vb), sich übergeben (Vb), kotzen (Vb),; sh. auch, swroucać (Vb),; sh. auch, ( ło-, po-, wy-) řigać (Vb) sie,; Tschech. blinkat (Vb), poblinkat (Vb) se, zvracet (Vb), zvrátit (Vb),; (po-, vy-) blít (Vb),; Poln. rzygać (Vb), wymiotować (Vb)

řnųńć (Vb), (řnâ)

1) schneiden (Vb), sägen (Vb),; Uřnâ u stróma tâ gałųź., Ich schneide (Vb), (säge (Vb)) am Baum den Ast ab.; Bymy (bâdziymy) dřewo řnųńć., Wir werden Holz sägen (Vb).; Uřni mi ździebko wóřta., Schneide mir etwas von der Wurst ab.; sh. auch, ( łoze-, na-, po-, pře-, u-, wy-, za-) řnųńć (Vb),; sh. auch, popřeřinać (Vb),; 2) řnųńć (Vb) sie, sich prügeln (Vb),; Poln. 1) tnąć (Vb), ciąć (Vb), 2) bić (Vb) się

řoudki (Adj), (-kygo)

dünnflüssiger (Adj),; Tyn cymynt do pucowaniou ejś zrobjył za řoudki., Den Zementmörtel zum Verputzen hast du zu dünnflüssig gemacht.; Dzisiej mómy ale řoudkų zupâ., Heute haben wir aber eine dünne (dünnflüssige) Suppe.; Poln. rozrzedzony(Adj), rozwodniony (Adj)

řoudko (Adv)

1) dünnflüssig (Adv),; sh. auch, gâsto (Adv),; sh. auch, tâgo (Adv),; 2) vereinzelt (Adv), selten (Adv), nicht oft (Adv), dünn (Adv),; To sie řoudko (nie câsto) přidou. (zdaři), Das geschieht nur selten.; řoudko posadzóne flancki, vereinzelt eingesetzte Pflanzen (pl.),; sh. auch, câsto (Adv),; Poln. 1) rozrzedzony (Adj), rozwodniony (Adj), 2) rzadko (Adv), nieczęsto (Adv)

řoudzić (Vb) sie

sich lichten (Vb),; Slow. řednúť (Vb),; Poln. rozrzedzać (Vb) się

řouz (m), (-zu), řouřiny (pl.)

Sägespäne (pl.), Sägemehl (n),; řouz do wândzyniou mjŷsa, Sägemehl zum Räuchern von Fleisch,; Pôdziymy do tartaku kupić do poulyniou w řoužniku řouz., Wir gehen zum Sägewerk, Sägemehl zum Verbrennen im Sägemehl-Ofen kaufen.; Tschech. řeziny ( f / pl.), drtiny ( f / pl.),; Poln. trociny (pl.)

řouźniouk (m), (-ka)

Ofen (m) zum Heizen mit Sägespänen (pl.) (Sägemehl (n)),; Ubijâ w kanunie łod řouźniouka tucký řouz., Ich stampfe mit einem Pfahl in die Kanone (in den Bechälter (m)) vom Sägemehl-Ofen das Sägemehl (pl.).; Poln. piec do palenia trocinami

řycka ( f ), (-ki, pl.-ki)

kleiner Fluß (m), Bach (m),; Slow. riečka ( f ),; Tschech. řiĉka ( f ),; Poln. rzeczka ( f )

řyka ( f ), (-ki)

Fluß (m), Strom (m),; Tu na řyce ciųgnų damfry łodzie., Hier auf dem Fluß schleppen Dampfer Kähne.; Dostaniymy sie fórų na drugų strónâ řyki přewozý., Wir gelangen mit der Fuhre auf die andere Seite des Flusses mit der Fähre ( f ).; Pôdź sy mnų sie do řyki kųmpać., Komm mit mir sich in den Fluß baden.; Slow. rieka ( f ),; Tschech. řeka ( f ),; Poln. rzeka ( f )

řykać (Vb), (-kó) (Rel.)

beten (Vb) (Rel.),; řykać do Boga, zum Gott beten (Vb),; řykać do Śwjŷntego, zu einem Heiligen beten (Vb),; řykać před joudłý, Tischgebet beten (Vb),; řykać ło co, um etwas (zum Gott) beten (Vb),; řykać ło kogo, für (um) jemanden zu Gott beten (Vb),; Slow. modliť (Vb) sa,; Tschech. modlit (Vb) se (Rel.),; Poln. modlić (Vb) się (Rel.)

Řym (m), (-mu), (Geogr.)

Rom (n), (Geogr.),; Slow. Rím (m) (Geogr.),; Tschech. Řím (m) (Geogr.),; Poln. Rzym (m) (Geogr.)

řymjyń (m), (-jynia, pl.-jynie)

Riemen (m), (Lederriemen (m)),; sh. auch, pas (m),; Slow. remeň (m),; Tschech. řemen (m),; Poln. rzemień (m)

řympać (Vb), (-pjâ) (Mus.)

laut rhytmisch spielen (Vb) (Mus.),; Ta kapela ale řympała., Die Kapelle hat aber rhytmisch (mitreißend) gespielt (Vb),; řympać na bâmbnie, auf der Pauke spielen (vb) (draufhauen (Vb),; Poln. rytmicznie głośno grać (Vb) (Mus.)

řympnųć (Vb), (-nâ)

hinfallen (Vb),; řympnųć kołý, mit dem Fahrrad hinfallen (Vb),; Łóna na dródze wykjouzdła i řympła na pleca., Sie ist auf der Straße ausgerutscht und fiel auf den Rücken.; Poln. upaść (Vb)

řymyk (m), (-ka)

Riemchen (n),; sh. auch, řymjyń (m),; Poln. rzemyk (m)

řŷsa ( f ), (se, pl-.se)

Wimper ( f ),; Slow. riasa ( f ),; Tschech. řasy ( f / pl.),; Poln. rzęsa ( f ), rzęsy (pl.)