oaza ( f ), (-ze), (Geogr.)

Oase ( f ), (Geogr.),; Do tej oaze w pustyni mómy jescy dwasta kilomejtrôw., Bis zur Oase in der Wüste haben wir noch zweihundert Kilometer.; Tschech. oáza ( f ), (Geogr.),; Poln. oaza ( f ), (Geogr.)

objektiw (m), (-wu), (Foto.)

Objektiv (n), (Foto.),; Mous do tego fotoaparatu teleobjektiw?, Hast du zu diesem Fotoapparat ein Teleobjektiv?; Tschech. objektiv (m), (Foto.),; Poln. objektyw (m), (Foto.)

objektywnie (Adv)

obiektiv (Adv), unvoreingenommen (Adv),; Łón tâ řec łopisoł objektywnie., Er hat diese Sache objektiv beschrieben.;

Poln. obiektywnie (Adv)

objektywny (Adj), (-nego)

objektiver (Adj), unvoreingenommener (Adj),; objektywnou krytyka nowej ksiųzki, eine objektive Kritik eines neuen Buches,; Tschech. objektivní (Adj),; Poln. obiektywny (Adj)

obserwacjou ( f ), (-jej)

Beobachtung ( f ), Observation ( f ),; być pod obserwacjų, unter Beobachtung sein, überwacht werden (Vb), beobachtet werden (Vb),; Tschech. pozorování (n),; Poln. obserwacja ( f )

obserwatorjum (n)

Observatorium (n), Beobachtungsstation ( f ),; astronomicne obserwatorjum, Sternwarte ( f ),; Poln. obserwatorium (n)

obserwować (Vb), (-wujâ)

beobachten (Vb), observieren (Vb), betrachten (Vb),; obserwować (Vb) kogo, jemanden observieren (Vb), überwachen (Vb),; obserwować (Vb) co, etwas beobachten (Vb), betrachten (Vb),; Tschech. pozorovat (Vb), sledovat (Vb),; Poln. obserwować (Vb)

ocean (m), (-nu), (Geogr.)

Ocean (m), (Geogr.), Weltmeer (n), (Geogr.),; Łóni zyjų za oceaný., Sie leben in Übersee.; Atlantycki Ocean, Atlantischer Ocean, (Atlantik (m)),; Indyjski Ocean, Indischer Ocean,; Spokojny Ocean, der Pazifische Ocean, (Pazifik (m)),; Slow. oceán (m),; Tschech. oceán (m),; Poln. ocean (m)

ofenziwa ( f ), (-wy), (Mil.)

Offensive ( f ), (Mil.),; Angriff (m), (Mil.),; Tschech. ofenzíva ( f ), (Mil.),; Poln. ofensywa ( f ), (Mil.)

oferta ( f ), (-ty)

Offerte ( f ), Angebot (n),; złozyć kómu ofertâ kupjyniou cego, jemandem ein Kaufangebot für etwas unterbreiten (Vb),; Tschech.

nabídka ( f ),; Poln. oferta ( f )

oficjalnie (Adv)

offiziell (Adv), von einer Regierung (einer Institution ) verkündet (Vb), festgelegt (Vb), genehmigt (Vb),; Łóni wyjechali za granicâ oficjalnie., Sie sind mit Genehmigung der Regierung ausgewandert., (sie sind offiziell ausgewandert).; Poln. oficjalnie (Adv)

oficjalny (Adj), (-nego)

offizieller (Adj), von einer Regierung (einer Institution) festgelegter (Adj), verkündeter (Adj), genehmigter (Adj),; oficjalnou wizita ( f ), offizielle Visite ( f ),; oficjalnou uniforma milicjej, offizielle Uniform der Polizei,; oficjalnou demonstracjou ( f ), genehmigte Demonstration ( f ),; Tschech. oficiální (Adj),; Poln. oficjalny (Adj)

oficjyr ( m ), (-ra), (Mil.)

Offizier (m), (Mil.),; Łón był we wojsku oficjyrý., Er war beim Militär Offizier (m).; skoła ofizierskou, Kadettenschule ( f ),; Tschech. důstojník (m) (Mil.),; Poln. oficer (m), (Mil.)

ojla ( f ), (-le), (Zool.)

Eule ( f ), (Zool.),; sh. auch, sowa ( f ),; Slow. sova ( f ) (Zool.),; Tschech. sova ( f ), (Zool.),; Poln. sowa ( f ), (Zool.)

Ojrołpa ( f ), (-py), (Geogr.)

Europa ( f ), (Geogr.),; Rada Ojrołpy, Europarat (m),; Tschech. Evropa ( f ), (Geogr.),; Poln. Europa ( f ), (Geogr.)

ojrołpamajster (m), (-tra), (Sp.)

Europameister (m), (Sp.),; Poln. mistrz Europy ( f ),(Sp.)

ojropejski (Adj), (-kygo)

europäischer (Adj), Europa-,; ojropejskou ludność ( f ), europäische Bevölkerung ( f ),; Ojropejski Parlament (m), Europäisches Parlament (n),; wybory do Ojropejskygo Parlamentu, Europawahl ( f ),; Tschech. evropský (Adj),; Poln. europejski (Adj)

okazjou ( f ), (-jej)

Occasion ( f ), Gelegenheit ( f ),; okazjou do kupjyniou cego, Gelegenheit zum Kauf von etwas,; okazjou do jechaniou z kí do mjasta, Mitfahrgelegenheit, mit jemandem zur Stadt zu fahren,; Tschech. přiležitost ( f ),; Poln. okazja ( f )

oktawa ( f ), (-wy), (Mus.)

Oktave ( f ), (Mus.),; Te jarganki majų tři oktawy., Ta móndharmołnika mou tři oktawy., Die Mundharmonika hat drei Oktaven.; Tschech. oktáva ( f ), (Mus.),; Poln. oktawa ( f ), (Mus.)

oktołber (m), (-bra)

Oktober (m),; Třejciygo oktołbra mó gyburtstag., Am dritten Oktober habe ich Geburtstag.; Pod kóniec oktołbra napocły sie u nous mroze., Ende Oktober setzte bei uns der Frost ein. (ist es frostig geworden),; Slow. október (m),; Tschech. říjen (m),; Poln. październik (m)

olejander (m), (-dra), (Bot.)

Oleander (m), (Bot.),; Tschech. oleandr (m) (Bot.),; Poln. oleander (m), (Bot.)

oliwka ( f ), (-ki), (Bot.)

1) Olivenbaum (m), (Bot.),; 2) Olive ( f ),(Frucht des Olivenbaumes),; Poln. oliwka ( f ), (Bot.)

olympjada ( f ), (-dy), (Sp.)

Olimpiade ( f ), (Sp.),; Łón dostoł na olympjadzie medal., Er hat bei der Olympiade eine Medaille bekommen.; Slow. olympiáda ( f ),; Tschech. olympiáda ( f ), (Sp.),; Poln. olimpiada ( f ), (Sp.)

ołbajny (pl.), (-nôw)

O-Beine (pl.),; Łón mou ołbajny., Er hat O-Beine.; sh. auch, spotawe (Adj),; Poln. połąkowate (Adj) nogi, (nogi w kształcie litery „o“)

ołberfejšter (m), (-tra)

Oberförster (m),; Trefjyli my w lejsie oberfejštra., Wir haben im Wald den Oberförster getroffen.; Poln. nadleśniczy (m)

ołberhemd (m), (-da, pl.-dy)

Oberhemd (n),; biglować oberhemdy, Oberhemden bügeln (Vb),; dobrać do ołberhemda pasowny šlyps, zum Oberhemd die passende Krawatte auswählen (Vb),; Poln. koszula ( f )

ołberiba ( f ), (-by), (Bot.)

Kohlrabi (m), (Bot.),; (Ober-Rübe ( f ), schlesische Bezeichnung für Kohlrabi m)),; Zasadziymy na tej gřųndce ołberibâ., Wir pflanzen auf diesem Beet Kohlrabi (m) an.; Poln. kalarepa ( f ), (Bot.)

ołberinka ( f ), (-ki), (Rel.)

Oberin ( f ), (Rel.),; Oberschwester eines Nonnenklosters,; Poln. matka ( f ) przełożona, przeorysza ( f ), (Rel.)

ołfenzecer (m), (-cra)

Ofensetzer (m),; Dali my se łod ołfenzecra postawić kachlouk., Wir haben uns vom Ofensetzer einen Kachelofen bauen lassen.; Poln. zdun (m)

ołma ( f ), (-my)

Oma ( f ), Großmutter ( f ),; Na ferje pojejdziymy do ołmy nawjejś., In den Ferien werden wir die Oma besuchen (Vb).; Ołma mou jescy testo fajnų chustâ., Die Oma hat noch ein sehr schönes Wolltuch (n)., (Mantelersatz, Trachtenkleidung ( f )),; Tschech. babička ( f ),; Poln. babcia ( f )

ołpa (m), (-py)

Opa (m), Großvater (m),; Jutro pojadâ z ołpų do Łopolou nakupić., Morgen fahren wir mit dem Opa nach Oppeln einkaufen.; Ołpa mi zrobjył před ptouki fajny kadubek., Der Opa hat mir für die Vögel ein schönes Nisthäuschen gemacht.; Tschech. dědoušek (m),; Poln. dziadek (m)

ołpjum (n), (Med.)

Opium (n), (Med.),; Tschech. opium (n) (Med.),; Poln. opium (n), (Med.)

ołsterhazyk (m), (-ka)

Osterhase (m),; Dostała ejch na Wjelkanoc ze šokolady ołsterhazyka., Ich habe zu Ostern einen Osterhasen aus Schokolade bekommen.; Poln. zając (m) wielkanocny

omlet (m), (-ta)

Omelett (n), Eierkuchen (m),; Tschech. omeleta ( f ),; Poln. omlet (m)

opera ( f ), (-ry), (Mus.)

Oper ( f ), (Mus.),; Pôdziymy w niejdziejlâ na operâ., Wir gehen am Sonntag zur Oper.; Tschech. opera ( f ), (Mus.),; Poln. opera ( f ), (Mus.)

operacjou ( f ), (-jej), (Med.)

Operation ( f ), (Med.),; Tantyn tydziyń musâ iś do špitala na operacjâ., Nächste Woche muß ich ins Krankenhaus zu einer Operation gehen (Vb)., (mich operieren lassen (Vb)),; Slow. operácia ( f ),; Tschech. operace ( f ), (Med.),; Poln. operacja ( f ), (Med.)

operetka ( f ), (-ki), (Mus.)

Operette ( f ), (Mus.),; Poln. operetka ( f ), (Mus.)

operjyrować (Vb), (-rujâ), (Med.)

operieren (Vb), (Med.),; Musâ sie dać operjyrować., Ich muß mich operieren lassen (Vb).; Łónâ banų operjyrować tři douchtory., Sie wird von drei Ärzten operiert.; Tschech. operovat (Vb), (dát se), (Med.),; Poln. operować (Vb), (Med.)

opozycjou ( f ), (-cjej)

Opposition ( f ),; Ta partyjou jes tera w opozycjej., Die Partei ist jetzt in der Opposition.; Tschech. opozice ( f ),; Poln. opozycja ( f )

optyka ( f ), (-ki)

Optik ( f ),; Tschech. optika ( f ),; Poln. optyka ( f )

optyker (m), (-kra)

Optiker (m),; Tschech. optik (m),; Poln. optyk (m)

optymalnie (Adv)

optimal (Adv), bestmöglich (Adv),; To wsystko posło optymalnie., Das ist alles optimal gelaufen.; Poln. optymalnie (Adv)

optymalny (Adj), (-nego)

optimaler (Adj), bestmöglicher (Adj),; Mjejli my na urloupje optymalnų pogodâ., Wir hatten im Urlaub ein optimales Wetter.; Tschech. optimální (Adj),; Poln. optymalny (Adj)

optymismus (m), (-musu)

Optimismus (m),; Tschech. optimismus (m),; Poln. optymizm (m)

optymista (m), (-ty)

Optimist (m),; Łón był zawse wjelkí optymistų., Er war immer ein großer Optimist.; Tschech. optimista (m),; Poln. optymista (m)

optymistka ( f ), (-ki)

Optimistin ( f ),; Tschech. optimistka ( f ),; Poln. optymistka ( f )

orangutan (m), (-na), (Zool.)

Orang-Utang (m), (Zool.),; My ejchmy widziejli w łogrodzie zoologicnym orangutana., Wir haben im zoologischen Garten einen Orang-Utang gesehen.; Tschech. orangutan (m) (Zool.),; Poln. orangutan (m), (Zool.)

orânžada ( f ), (-dy)

Orangeade ( f ),; Wypijymy se jednâ orânžadâ., Wir trinken eine Orangeade ( f ).; Tschech. oranžáda ( f ),; Poln. oranżada ( f )

orchideja ( f ), (-je), (Bot.)

Orchidee ( f ), (Bot.),; Kupjył ejch ciotce na gyburtstak orchidejâ., Ich habe der Tante zum Geburtstag eine Orchidee gekauft.; Tschech. orchidea ( f ), (Bot.),; Poln. orchidea ( f ), (Bot.)

ordynarny (Adj), (-nego)

ordinärer (Adj), vulgärer (Adj),; ordynarne słowa, vulgäre Worte (pl.),; Tschech. sporstý (Adj), hrubý (Adj),; Poln. ordynarny (Adj)

organ (m), (Med.)

Organ (n), (Med.); Tschech. orgán (m) (Med.),; Poln. organ (m), (Med.)

organismus (m), (Biol.)

Organismus (m), (Biol.),; Tschech. organismus (m), (Biol.),; Poln. organizm (m), (Biol.)

organista (m), (-ty)

Organist (m),; Dzisiej groł nas organista w kościejle na jarganach fajne śpjywki., Heute hat unserer Organist in der Kirche auf der Orgel schöne Lieder gespielt.; Tschech. varhaník (m),; Poln. oranista (m)

organistka ( f ), (-ki)

Organistin ( f ),; Poln. organistka ( f )

organizacjou ( f ), (-jej)

Organisation ( f ),; politycnou organizacjou, politische Organisation ( f ),; Tschech. organizace ( f ),; Poln. organizacja ( f )

organizator (m), (-ra)

Organisator (m), Veranstalter (m),; organizator wystawy mejbli, Organisator einer Möbelmesse ( f ),; Tschech. organizátor (m),; Poln. organizator (m)

organizatorka ( f ), (-ki)

Organisatorin ( f ), Veranstalterin ( f ),; Poln. organizatorka ( f )

organizować (Vb), (-zujâ)

organisieren (Vb), veranstalten (Vb),; organizować wycieckâ skolnej klase, einen Klassenausflug organisieren (Vb),; organizować taniecny bal, eine Tanzveranstaltung organisieren (Vb),; organizować sie w zwjųzku, sich in einem Verband (Vereinigung ( f )) organisieren (Vb),; Tschech. organizovat (Vb),; Poln. organizacja ( f )

orî(n)g(m) (-ga)

Ohrring(m),; orî(n)gle (pl.), (-lôw), Ohrringe (pl.),; Kupjyła ejch se orîngle ze wprawjóný koroulý., Ich habe mir Ohrringe mit einer eingesetzten Koralle (einem eingesetzten Edelstein (m)) gekauft.; houcyk łod orînga, Ohrring-Häckchen (n),; Slow. náušnica ( f ),; Tschech. náušnice ( f ),; Poln. kolczyk (m), kolczyki (pl.)

orjyntacjou ( f ), (-jej)

Orientierung ( f ), Übersicht ( f ),; Straciył ejch w lejsie orjentacjâ., Ich habe im Wald die Orientierung verloren (Vb),; Tschech. orientace ( f ),; Poln. orientacja ( f ), (w przestrzeni)

orjyntować (Vb) sie, (sie..-tujâ),; zorjyntować (Vb) sie, (sie..-tujâ)

1) sich orientieren (Vb), sich zurechtfinden (Vb),; Musiymy sie

noupřôd zorjyntować, dzie ejchmy teraz sų., Wir müssen uns erst orientieren, wo wir jetzt sind.; 2) orjyntować (Vb) sie w cý, sich in etwas auskennen (Vb), über etwas Bescheid wissen (Vb),; Jou sie w tý dobře orjyntujâ., Ich kenne mich darin gut aus.; Tschech. orientovat (Vb) se,; Poln. orientować (Vb) się

original (m), (-lu)

Original (n),; To jes original twojygo cojgnysu, a to jes kopja., Das ist dein Originalzeugnis und das ist eine Kopie ( f ).; W tý muzejum sų wystawjóne oryginale łobrazôw., In diesem Museum sind die Originale von Bildern ausgestellt.; Tschech. originál (m),; Poln. oryginał (m)

orkan (m), (-nu), (Meteo.)

Orkan (m), (Meteo.),; Tschech. orkán (m), (Meteo.),; Poln. orkan (m), huragan (m), (Meteo.)

orkestra ( f ), (-try), (Mus.)

Orchester (n), (Mus.),; orkestra synfonicnou, Sinfonieorchester (n),; orkestra jazzowou, Jazzorchester (n),; sh. auch, kapela ( f ),; Tschech. orchestr (m), (Mus.),; Poln. orkiestra ( f ), (Mus.)

ortodoksyjny (Adj), (-nego), (Rel.)

orthodoxer (Adj), (Rel.),; strenggläubiger (Adj) (Rel.),; ortodoksyjny kościoł, orthodoxe Kirche ( f ),; Tschech. ortodoxní (Adj) (Rel.), pravověrný (Adj) (Rel.),; Poln. ortodoksyjny (Adj), (Rel.)

ortografja ( f ), (-fje)

Ortografie ( f ), Rechtschreibung ( f ),; Tschech. ortografie ( f ),; Poln. ortografia ( f ), (zasady pisowni);

ortopedycny (Adj), (-nego)

orthopädischer (Adj),; ortopedycny třewik, orthopädischer Schuh (m),; Poln. ortopedyczny (Adj)

oryginalny (Adj), (-nego)

authentischer (Adj), Original-,; oryginalnou câść motoru łod auta, Originalteil eines Automotors,; Tschech. originální (Adj),; Poln. oryginalny (Adj)

Ostprojsen (n), (Geogr.)

Ostpreußen (n), (Geogr.),; Łóni pochodzų z Ostprojsen., Sie stammen aus Ostpreußen (n).; Poln. Prusy Wschodnie, (Geogr.)

Ostzej ( f ), (Geogr.)

Ostsee ( f ), (Geogr.),; Łodziouře jejździyli po Łodře ouz do Ostzej., Die Schiffer sind auf der Oder bis zur Ostsee gefahren.; Poln. Morze Bałtyckie, Bałtyk (m), (Geogr.)

ouz (Part.), (Kj.),; ouze (Part.), (Kj.)

bis (Prp.),; Cekali tá na niego ouz do rana., Sie haben dort auf ihn bis zum Morgen gewartet.; Łón wlejcioł ouz pod syjâ do wody., Er ist bis zum Hals ins Wasser gefallen (Vb).; Łón był cały mokry, łod spodku ouz do gôry., Er war ganz naß, von unten bis nach oben.; Łón mje tak dugo gorsył, ouz nachytoł., Er hat mich solange geärgert, bis er Dresche bekommen hat.; Łóni śli pjechty ouz do Wrocławja., Sie sind bis nach Breslau zu Fuß gegangen (Vb).; Ouz do tego casu, tu tego nie było., Bis zu dieser Zeit, gab es das hier nicht.; Ouz do terazka, ich tu nie było., Bis jetzt, waren sie hier nicht.; Bymy cekać, ouze sie zećmi., Wir warten ab, bis es dunkel wird.; Cekej tu na mje ouze přidâ nazoud., Warte hier auf mich, bis ich zurückkomme.; Dyć ty tego mous ouze za kâs., Du hast davon mehr als genug.; Jak to usłysoł, to sie ouze zacerwjyniył., Als er das gehört hat, da ist er regelrecht rot geworden.; Jechali tá tři dni, łod pjyrsego ouz do třejciygo Maja., Sie fuhren dort drei Tage, vom ersten bis zum dritten Mai.; Wy becie po tych kâsach tak dugo skoukać, ouze sie łorygoucie., Ihr werdet auf den Eisschollen solange herumspringen, bis ihr ins Wasser fällt.,(bis ihr baden geht (Vb)),; Tschech. až (Adv), (Ort-, Zeit-, Maßbeschreibung ( f )),; Poln. aż (Part.), (Kj.)

owal (m), (-lu)

Oval (n),; Tschech. ovál (m),; Poln. owal (m)

owalny (Adj), (-nego)

ovaler (Adj),; owalny stoł, ovaler Tisch (m),; Poln. owalny (Adj)

owerol (m), (-lu)

Overall (m),; Poln. kombinezon (m)

ómcug (m), (-ga, pl.-gi)

Umzug (m),; ómcug karnywalowy, Karnevalumzug (m),; ómcug majowy, Maiumzug (m),; Při športfeście zrobjų športlery ómcug ze Kapelų., Beim Sportfest machen die Sportler einen Umzug mit einer Kapelle.; Poln. pochód (m)

ómšlag (m), (-gu, pl.-gi) (Med.)

Umschlag (m) (Med.),; zrobić se ómšlag na bolųncų syjâ, sich einen Umschlag am Schmerzenden Hals machen (Vb),; sh. auch, brifómšlag (m),; Poln. okład (m) (Med.), kompres (m) (Med.)

ónfal (m), (-lu, pl.-le)

Unfall (m),; Łón mjou za kupų autý dwa ónfale., Er hatte mit dem Auto hintereinander zwei Unfälle.; Při drugí ónfalu střaskou całe auto., Bei dem zweiten Unfall hat er das Auto ganz zerstört. (verbeult),; Poln. wypadek (m)

ónmejglich (Adj)

unmöglich (Adj), nicht durchführbar (Adj),; To nie idzie zrobić. To jes ónmejglich., Das kann man nicht machen. Das ist unmöglich.; sh. auch, mejglich (Adj),; Poln. niemożliwie (Adv)

ónter (m), (-tra, pl.-try) (Kartenspiel (n))

Unter (m), (Spielkarte, Bube (m)),; Groł ejch grang ze dwjóma óntróma, ale ejch přegroł., Ich habe einen Grand mit zwei Unter gespielt, aber ich habe verloren.; sh. auch, dupek (m),; Slow. dolník (m),; Poln. walek (m) (gra w Karty)

ónterbet (m), (-tu, pl.-ty)

Unterbett (n),; Poln. piernat (m)

ónterhołze (pl.), (-zôw)

Unterhosen (pl.),; Na dwoře jes zimno, to se łoblekâ ónterhołze., Draußen ist es kalt, da ziehe ich mir Unterhosen an.; Kup mi w mjejście dwje poury ónterhołzôw!, Kaufe mir in der Stadt zwei Paar Unterhosen!; Tschech. podvlékačky ( f / pl.), spodky (m /pl.),; Poln. kalesony (pl.)

ónteroficjyr (m), (-ra, pl.-ry) (Mil.)

Unteroffizier (m) (Mil.),; Poln. podoficer (m) (Mil.)

ónteršid (m), (-du)

Unterschied (m),; To jes wjelki ónteršid., Das ist ein großer Unterschied.; To niy ma ónteršidu., Da gibt es keinen Unterschied.; Nie bymy tá robić ónteršidu., Wir werden da keinen Unterschied machen.; Poln. różnica ( f )

ónteršryft (m), (-tu)

Unterschrift ( f ),; sh. auch, podpisać (Vb),; Poln. podpis (m)

ónterweša ( f ), (-še)

Unterwäsche ( f ),; garnitura ónterweše, Unterwäschegarnitur ( f ),; ónterweša ze bałmwole, Baumwollunterwäsche ( f ),; Poln. bielizna ( f )