pacjent (m), (-ta, pl.-ty)

Patient (m),; Tschech. pacient (m),; Poln. pacjent (m)

pacek (m), (-cka, pl. -ki),; packa ( f ), (-ki, pl.-ki)

Päckchen (n), Paket (n),; 1) Kup mi packâ cigarytôw., Kaufe mir ein Päckchen Zigaretten (pl.).; Wyślâ tâ packâ poctų, to tá za pórâ dni be., Ich schicke das Päckchen mit der Post, da kommt es dort in paar Tagen an.; Tschech. paklík (m), balíček (m),; 1) krabička cigaret (pl.),; Poln. paczka ( f )

Pacyfik (m) (Geogr.)

Großer Ocean (m) (Geogr.), Stiller Ocean (m) (Geogr.),; Pacyfik jes nouwjŷksý oceaný na śwjejcie., Der Stille Ocean ist der größte Ocean auf der Welt.; Poln. Pacyfik (m) (Geogr.)

padać (Vb)

regnen (Vb),; Desc padou., Es regnet (Vb).; Padou groud (m)., Es hagelt (Vb).; Tá cały cas padało., Dort hat es die ganze Zeit geregnet.; By juz môgło skóńcyć padać., Es könnte schon aufhören zu regnen.; sh. auch, lejciejć (Vb),; (śniyg lejci),; sh. auch, popadać (Vb),; Slow. pršať (Vb),; Tschech. pršet (Vb),; Poln. pada deszcz (m), grad (m)

padejl (m), (-dla, pl.-dle)

Paddel (n),; Do tej łôdki noulezų te dwa padle., Zu diesem Boot gehören diese beiden Paddel.; Tschech. pádlo (n),; Poln. wiosło (n)

padlować (Vb), (-lujâ)

paddeln (Vb),; My ejchmy w urloupje po jejzioře padlowali., Wir haben im Urlaub auf einem See gepaddelt (Vb),; Slow. pádlovať (Vb),; Tschech. pádlovat (Vb),; Poln. wiosłwać (Vb)

paja ( f ), (-je, pl.-je)

Weibsbild (n), unsympatische Frau ( f ),; Ta paja zaś tá w tý sklepje spředouwała., Das Weibsbild war wieder im Laden als Verkäuferin tätig.; Poln. niesympatyczna kobieta ( f )

pajųcyna ( f ), (-ny, pl.-ny)

Spinngewebe (n), Spinnennetz (n),; Połomjató w chlywje pajųcyny., Ich fege im Stall die Spinngewebe ab.; Zawjejsiyła mi sie we włosach pajųcyna., Mir ist in den Haaren ein Spinngewebe hängen geblieben (Vb).; Mucha sie dopadła we pajųcynie., Eine Fliege hat sich im Spinnennetz gefangen.; Slow. pavučina ( f ),; Tschech. pavučina ( f ),; Poln. pajęczyna ( f )

pajųk (m), (-ka, pl.-ki) (Zool.)

Spinne ( f ),; Pajųk dopoud pajųcynų muchâ., Eine Spinne hat im Spinngewebe eine Fliege gefangen (Vb),; Slow. pavúk (m) (Zool.),; Tschech. pavouk (m) (Zool.),; Poln. pająk (m) (Zool.)

pak (m),(-ka,pl.-ki),; paka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Ballen (m),; paki słómy, Strohballen (pl.),; Swjezâ jescy dwa paki słómy ze pola do dóm. Ich bringe noch zwei Ballen Stroh vom Feld nach Hause.; sh. auch, bela ( f ),; Tschech. bedna ( f ),; Poln. paka ( f )

pakować (Vb),

packen (Vb), einpacken (Vb),; pakować swojy kofry, seine Koffer packen (Vb),; Bymy jescy dzisiej popołejdniu pakować řecy, chtore wejźniymy na urloup. Wir werden noch heute Nachmittag Sachen packen, die wir in den Urlaub nehmen.; sh. auch, (na-, za-) pakować (Vb),; Tschech. pakovat (Vb), balit (Vb),; Poln. pakować (Vb)

pakowaniy (n), (-niou)

Packen (n),; Poln. pakowanie (n)

palec (m), (-ca, pl.-ce) (Biol.)

Finger (m), Zähe ( f ) (Biol.),; wjelki palec, großer Finger (m), Daumen (m), (große Zehe ( f )),; Krajou ejch nozý cebulâ, i uřnų ejch sie we palec., Ich habe mit dem Messer Zwiebel geschnitten und habe mich dabei in den Finger geschnitten.; Nie pokazuj na drugich ludzi palcý!, Zeige nicht auf andere Leute mit dem Finger!; Třas ejch sie młotký we palec., Ich habe mich mit dem Hammer auf den Finger geklopft.; Nie ciś palcôw do tego, co nie potřebujes.., Stecke deine Finger nicht in das hinein, was du nicht brauchst.; licyć na palcach, auf den Fingern rechnen (Vb),; Brachuje mu u râki jedyn palec., Ihm fehlt an der Hand ein Finger (m).; Łón jy palcóma., Er isst mit den Fingern (pl.).; Łón to zrobi małý palcý., Er macht das mit dem kleinen Finger.; Łóna go łowinie ło mały palec., Sie wickelt ihn um den kleinen Finger.; Nie umjá se tego wycyckać ze palca., Ich kann mir das nicht aus dem Finger saugen (Vb).; sh. auch, palusek (m),; Slow.prst (m) (Biol.),; Tschech. prst (m),; palec (m), Daumen (m), große Zehe ( f ) (Biol.),; Poln. palec (m) (Biol.)

paleta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Palette ( f ),; Naladujymy na paletâ touwór i dźigniymy jų do lastauta.,Wir laden auf die Palette Waren und heben sie in einen Lastkraftwagen (m).; Tschech. paleta ( f ),; Poln. paleta ( f )

palma ( f ), (-my, pl.-my) (Bot.)

Palme ( f ) (Bot.),; Tschech. palma ( f ) (Bot.),; Poln. palma ( f ) (Bot.),;

palmowy (Adj), (-wego)

Palm-,; Niejdziejla ( f ) Palmowou (Rel.), Palmsonntag (m) (Rel.),; Poln. palmowy (Adj), Niedziela Palmowa (Rel.)

palusek (m), (-ska, pl.-ski) (dim.)

Fingerchen (n) (dim.),; sh. auch, palec (m),; Poln. paluszek (m) (dim.)

pałza ( f ), (-ze, pl.-ze)

Pause ( f ), Freizeit zwischen Unterrichtsstunden (pl.), Freizeit ( f ),; Mjedzy třejcių a scwourtų godzinų majų dziejci we skole wjelkų pałzâ., Zwischen der dritten und der vierten Stunde haben die Kinder in der Schule eine große Pause.; Tschech. pauza ( f ),; Poln. pauza ( f ), przerwa ( f )

pamjųntka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Andenken (n), Erinnerung ( f ),; dostać co na pamjųntkâ, etwas zum Andenken bekommen (Vb),; Dó ci na pamjųntkâ mojâ fotografkâ. Ich gebe dir zum Andenken meine Fotografie.; Tschech. památka ( f ), na památku,; Poln. pamiątka ( f ), na pamiątkę

pamjŷntać (Vb), (-tó)

im Gedächtnis behalten (Vb), sich merken (Vb), sich erinnern (Vb),; pamjŷtać case, jak sie było młodý, chodźby to było dzisiej, die Zeiten im Gedächtnis behalten, wo man jung war, als ob das heute wäre,; pamjŷntać (Vb) co, etwas im Gedächtnis behalten (Vb),; pamjŷntać (Vb), kogo, sich an jemanden erinnern (Vb),; sh. auch, spamjŷntać (Vb) se,; Slow. pamätať (Vb) (si),; Tschech. (za-) pamatovat si co,; Poln. zapamiętać (Vb)

pamjŷńć ( f ), (-ci)

Gedächtnis (n), Erinnerung ( f ),; mjejć dobrų pamjŷńć, gutes Gedächtnis haben (Vb),; mjejć krótkų pamjŷńć, ein kurzes (schlechtes) Gedächtnis haben (Vb),; pejdziejć co z pamjŷńci, aus dem Gedächtnis sagen (Vb),; śwjŷntej pamjŷńci, in Gedenken (n),; naucyć sie co na pamjŷńć, etwas auswendig lernen (Vb),; stracić co ze pamiŷci, etwas aus dem Gedächtnis verlieren (Vb),; Slow. pamäť ( f ),; Tschech. paměť ( f ),; Poln. pamięć ( f )

pampuch (m), (-cha, pl.-chy) (Gastr.)

Krapfen (m), Berliner (m) (Gastr.),; Matka napjekła na niejdziejlâ pampuchôw., Die Mutter hat zum Sonntag Krapfen gebacken (Vb).; pampuchy ze marmeladų, Krapfen mit Marmelade ( f ),; Slow. pampúch (m) (Gastr.),; Tschech. kobliha ( f ) (Gastr.),; Poln. pączek (m) (z konfiturą) (Gastr.)

pana ( f ), (-ny, pl.-ny)

Panne ( f ),; Přijechali my nieskořej, bo ejchmy mjejli po dródze panâ., Wir sind später gekommen, weil wir unterwegs eine Panne hatten.; Te auto mou doś câsto panâ motoru. Das Auto hat ziemlich oft einen Motorschaden (m). (eine Motorpanne ( f )),; Tschech. porucha ( f ),; Poln. awaria ( f ),; dziura w dętce roweru, oponie auta, uszkodzenie motoru auta

pancer (m), (-ra, pl.-ry) (Mil.)

Panzer (m) (Mil.),; Tá nalejciało tejla śniegu, co tá sło yno pancrý dojechać., Dort viel soviel Schnee, daß man dort nur mit dem Panzer hinfahren konnte.; Slow. pancier (m) (Mil.),; Tschech. pancéř (m) (Mil.),; Poln. czołg (m) (Mil.)

pani ( f ), (-ni, pl.-nie)

Dame ( f ), vornehme Dame ( f ), Herrin ( f ),; młodou pani, Braut ( f ),; Slow. pani ( f ),; Tschech. paní ( f ),; Poln. pani ( f ), kobieta mająca władzę nad kimś / nad czymś,; władczyni ( f ),; kobieta zatrudniająca służbę,; chlebodawczyni ( f )

panna ( f ), (-nny, pl.-nny)

Nonne ( f ), Ordensschwester ( f ); Nasa dziewucha posła do kloustoru za pannâ., Unser Mädchen ging ins Kloster als Nonne.; sh. auch, zoukónica ( f ),; Tschech. jeptiška ( f ), řeholnice ( f ),; Poln. zakonnica ( f )

panoucek (m), (-cka) (dim.)

Herrchen (n) (dim.), junger Herr (m),; Tschech. panáček (m), panic (m),; Poln. młody pan (m), młody szlachcic (m), młody władca (m)

pantejl (m), (-la, pl.-le)

Schlaufe (m), Schlinge ( f ), Knoten (m), Fessel ( f ),; Přiwjųzâ pantlý do supka łôdkâ., Ich binde das Boot mit einem Knoten (einer Schlaufe ( f )) an den Pfahl (m) an.; sh. auch, wâzoł (m),; sh. auch, zapantlać (Vb),; Tschech. poutko (n), klička ( f ),; Poln. pętla ( f )

pantlać (Vb), (-ló)

binden (Vb), verknoten (Vb), Fessel anlegen (Vb), fesseln (Vb),; Zapantló kóniowi přejdniy nogi, coby mi nie uciek., Ich lege dem Pferd eine Fessel an die Vorderbeine an, damit es mir nicht wegläuft.; Łóna tâ packâ tak zapantlała, co jej nie idzie łodwjųzać., Sie hat das Päckchen so verknotet, daß man es nicht aufbinden kann.; sh. such, (při-, za-) pântlać (Vb),; sh. auch, feslować (Vb),; Slow. pútať (Vb),; Tschech. vázat (Vb), svazovaz (Vb),; Poln. pętać (Vb), zawjązać węzłami (pl.)

panto (n), (-ta, pl.-ta)

ungehorsames Kind (n), ungezogenes Kind (n),; Ze tej dziewuchy to jes ale panto., Dieses Mädchen, das ist aber ein ungehorsames Kind (n).; Poln. nieposłuszne dziecko (n)

pantoufle (pl.), (-li)

offene Holzpantinen (pl.),; bjegać po dwoře we pantouflach, draußen in Holzpantinen gehen (Vb),; wzuć nogi do pantoufli, die Füße in die Holzpantinen schieben (Vb),; Tschech. dřevák (m),; Poln. drewniak (m) dochodzenia po zagrodzie gospodarstwa

pański (Adj)

herrschaftlicher (Adj), Herren-,; 1) pańskou izba ( f ), gute Stube ( f ), Empfangszimmer (n) für Gäste (pl.),; Poln. od pańskiej (magnackiej) rodziny,; 1) reprezentacyjny pokój, pokój do przyjęcia gości

papa (m), (-py)

1) Papa (m) Vater (m),; Zawołej papâ do joudła., Rufe den Papa zum Essen.; 2) papa ( f ), dachpapa ( f ),; Dachpappe ( f ),; Połozymy na sopâ papâ., Wir legen auf den Schuppen Dachpappe ( f ),; sh. auch, tata (m), tacik (m),; sh. auch, dachpapa ( f ),; Tschech. tatínek (m),; Poln. 1) tatuś (m),; 2) papa ( f ) dachowa

papagaj (m), (-ja, pl.-je) (Zool.)

Papagei (m), (Zool.),; Widziejli my w łogrodzie zoologicný cerwjónego papagaja., Wir haben im Zoologischen Garten einen roten Papagei gesehen (Vb).; Tschech. papoušek (m) (Zool.),; Poln. papuga ( f ) Zool.)

papjór (m), (-ru, pl.-ry)

Papier (n),; papjór do zapakowaniou, Packpapier (n),; papjór do fotografkôw, Fotopapier (n),; papjór do šlajfowaniou, Schleifpapier (n),; napisać co na papjór, etwas auf das Papier schreiben (Vb),; zawinųńć co we papjór, etwas ins Papier einwickeln (Vb),; 1) papjóry (pl.), Papiere (pl.), Schriftstücke (pl.), Urkunden (pl.),; Dó se wyrobić do wyjechaniou za granicâ papjóry., Ich lasse mir Papiere für eine Ausreise über die Grenze ausstellen (Vb).; Mous wsystky papjóry w pořųndku?, Hast du alle Papiere in Ordnung?; Tschech. papír (m),; Poln. papier (m), 1) pismo urzędowe, dokument (m)

papjórek (m), (-rka, pl.-rki) (dim.)

Stückchen Papier (n), Papierchen (n) (dim.),; Podniyś tyn papjórek i wciep go do kosa., Hebe das Papierchen auf und werfe es in den Papierkorb (m),; Tschech. papírek (m) (dim.),; Poln. papierek (dim.)

papjyž (m), (-řa, pl.-ře)

Papst (m),; Papjyž zegnou we Wjelkanoc ludzi., Der Papst segnet am Osterfest die Leute.; Slow. pápež (m),; Tschech. papež (m),; Poln. papież (m)

papla ( f ), (-le, pl.-le)

Maul (n),; krowjou papla, Kuhmaul (n),; sh. auch, pysk (m),; Slow. papuĺa ( f ),; Tschech. tlama ( f ),; Poln. pysk (m) zwierzęcy

paplować (Vb), (-lujâ)

maulen (Vb), frech sein (Vb),; Łón juz cały cas papluje., Er mault schon die ganze Zeit ( f ).; Poln. stroić (Vb) fochy,

paprika ( f ), (-ki) (Bot.)

Paprika (m) (Bot.) (Pflanze ( f ) und Frucht ( f )),; Kupjyła ejch do sałoutu štyry cerwjóne papriki (pl.)., Ich habe zum Salat vier rote Paprikaschoten gekauft.; Tschech. paprika ( f ) (Bot.),; Poln. papryka ( f ) (Bot.)

paproć ( f ), (-ci, pl.-cie) (Bot.)

Farn (m) (Bot.), Farnkraut (n),; Pod tymi śwjyrkóma rosło kâs paproci., Unter den Fichten wuchs viel Farnkraut (n).; Slow. papraď ( f ) (Bot.),; Tschech. kapraď ( f ) (Bot.), kapradí (n) (Bot.),; Poln. paproć ( f ) (Bot.)

para ( f ), (-ry)

Dampf (m), Dunst (m),; hajcować parų, mit Dampf heizen (Vb),; Slow. para ( f ),; Tschech. pára ( f ),; Poln. para ( f ) (wodna lub innej cieczy)

parafina ( f ), (-ny) (Chem.)

Parrafin (n) (Chem.),; parafina do robjyniou śwjycek, Parrafin zum herstellen von Kerzen (pl.),; Tschech. parafín (m) (Chem.),; Poln. parafina ( f ) (Chem.)

parafjou ( f ), (-jej, pl.-je)

Pfarrgemeinde ( f ),; We nasej parafji jes tři tysiųnce wjernych., In unserer Pfarrgemeinde sind drei Tausend gläubige.; Tschech. farnost ( f ), fara ( f ),; Poln. parafia ( f )

paragraf (m), (-fu) (Jur.)

Paragraph (m) (Jur.), (Gesetzesabschnitt (m)),; Paragraf-Zeichen (n)),; Tschech. paragraf (m) (Jur.),; Poln. paragraf (m) (Jur.), przepis prawny,; znak na początku rozdziału

parfim (m), (-mu, pl.-my)

Parfüm (n),; posiųknųńć sie parfimý, sich parfümieren (Vb), (Parfüm auf sich träufeln (Vb)),; Ta kobjyta wóniou parfimý., Diese Frau riecht nach Parfüm.; kupić se flaseckâ parfimu, sich ein Fläschchen Parfüm kaufen (Vb),; sh. auch, wóniadło (n),; Tschech. parfém (m),; Poln. parfum (m)

park (m), (-ku, pl.-ki)

Park (m), Gartenanlage ( f ),; iś pošpacjyrować po parku, im Park spazieren gehen (Vb),; park łod zómku, Schlosspark (m),; park mjasta, Stadtpark (m),; park narodowy, Nationalpark (m), Naturschutzgebiet (n),; Tschech. park (m),; Poln. park (m)

parkiet (m), (tu), parket (m), (-tu)

Parkett (n),; dać se połozyć w izbje parkiet, sich in der Stube Parkett legen lassen (Vb),; bołniyrować parkiet bołnerwaksý, das Parkett mit Bohnerwachs bohnern (Vb),; dâmbowy parkiet (m), Eichenparkett (n),; Tschech. parket (m), parketová podlaha ( f ),; Poln. parkiet (m)

parkować (Vb), (-kujâ)

parken (Vb),; parkować auto, das Auto parken (Vb),; parkować na dródze, auf der Straße parken (Vb),; Tschech. parkovat (Vb),; Poln. parkować (Vb)

parlamynt (m),(-tu, pl.-ty)

Parlament (n),; Tschech. parlament (m),; Poln. parlament (m)

parno (Adv)

schwül (Adv),; Dzisiej jes na dwoře bardzo parno., Heute ist es draußen sehr schwül.; sh. auch, dusno (Adv),; Tschech. parno (Adv),; Poln. parno (Adv), duszno (Adv)

parny (Adj), (-nego)

schwüler (Adj),; Mómy dzisiej bardzo parny dziyń., Wir haben heute einen sehr schwülen Tag.; sh. auch, dusny (Adj),; Tschech. parný (Adj),; Poln. parny (Adj)

parobek (m), (-bka, pl.-bki)

Bauernknecht (m),; Tyn chłop robi na gospodarstwie za parobka., Der Mann arbeitet auf einem Bauernhof als Knecht.; Tschech. čeledín (m),; Poln. parobek (m)

parołla ( f ), (-le) (Mil.)

Parole ( f ), Kennwort (n) (Mil.),; Poln. hasło (n) (Mil.)

parować (Vb),

verdampfen (Vb), verdunsten (Vb),; Łųka parowała po descu. Die Wiese hat nach dem Regen gedampft.; Woda we garcu juz paruje., Das Wasser im Topf dampft schon.; sh. auch, wyparować (Vb),; Tschech. vypařovat (Vb) se,; Poln. parować (Vb)

parowaniy (n)

Verdampfung ( f ), Verdunstung ( f ),; Tschech. vypařování (n),; Poln. parowanie (n)

parscyć (Vb), (-scâ)

brutzeln (Vb),; parscyć na patejlni bratkartoufle, in der Pfanne Bratkartoffeln brutzeln (Vb),; Poln. skwierczeć na patelni, smażyć sobie coś

partyjou ( f ), (-jej, pl.-je)

Partei ( f ),; Łón jes we partyjej., Er ist in der Partei.; wlyź do partyjej ( f ), in die Partei eintreten (Vb),; Tschech. politická strana ( f ),; Poln. partia ( f )

pas (m), (-sa, pl.-se)

1) Gurt (m), Gürtel (m),; zapnųńć se pas, sich den Gürtel umschnallen (Vb),; popuścić (Vb) pas, den Gürtel lockern (Vb),; skóřanny pas (m), Ledergürtel (m),; pas transmisyjny, Treibriemen (m),; 2) Taille ( f ),; Łóna je wųzkou we pasie., Sie ist schmal in der Taille.; sh. auch, talja ( f ),; Slow. pás (m),; Tschech. 1), 2) pás (m),; Poln. 1) pas (m), 2) talia ( f )

paskřepa ( f / m ), (-py, pl.-py)

Schreihals (m),; Łón wřescy jak paskřepa., Er schreit, wie ein Schreihals.; Tschech. křikloun (m), křiklounka ( f ),; Poln. krzykacz (m)

paskudnik (m), (-ka, pl.-ki)

ekelhafter Mensch (m), Dreckskerl (m), Ferkel (n), Dreckfing (m),; Śniego jes wjelki paskudnik., Er ist ein großer Dreckfing (m).; sh. auch, zapaskudzić (Vb),; Poln. paskudny (m) człowiek

paskudny (Adj), (-nego)

unflätiger (Adj), häßlicher (Adj), unangenehmer (Adj), niederträchtiger (Adj),; paskudny cłowjek, häßlicher, unangenehmer Mensch (m),; Poln. paskudny (Adj), odrażający (Adj)

pasować (Vb),

1) passen (Vb),; Í to dzisiej nie pasuje., Das passt ihnen heute nicht.; Kjedy by wó to pasowało?, Wann würde ihnen das passen (Vb)?; pasować (Vb) do cego / do kogo, zu etwas / zu jemandem passen (Vb),; Tyn kluc pasuje do tego zómku., Der Schlüssel passt zu diesem Schloss (n),; Te galouty ci nie pasujų., Die Hosen passen dir nicht.; pasować (Vb) do siebje, zueinander passen (Vb),; Łóni do siebje pasujų., Sie passen zueinander.; 2) pasować (Vb) sie z kí, miteinander ringen (Vb), kämpfen (Vb),; sh. auch, (do-, na-) pasować (Vb),; Tschech. 1) pasovat (Vb),; Poln. 1) pasować (Vb),; 2) mocować (Vb) się

pasowaniy (n), (-niou) (Sp.)

Ringen (n) (Sp.),; Łón jes majstrý we pasowaniu., Er ist Meister im Ringen (n).; Poln. zapasy (n) (Sp.)

pasowny (Adj), (-nego)

passender (Adj),; wyłowić do zómku pasowny klucyk, zum Schloß den passenden Schlüssel heraussuchen (Vb),; pasowne buciory, passende Kleidung ( f ),; Poln. być (Vb) odpowiednim

pasta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Paste ( f ),; canpasta ( f ), Zahnpaste ( f ),; Tschech. pasta ( f ),; Poln. pasta ( f )

pastejta ( f ), (-ty, pl.-ty) (Gastr.)

Pastete ( f ) (Gastr.),; Tschech. paštika ( f ) (Gastr.),; Poln. pasztet (m) (Gastr.)

paś (Vb), (-sâ )

weiden (Vb), beim Weiden hüten (Vb),; paś (Vb) sie, 1) sich weiden (Vb),; Na łųce sie pasų krowy., Auf der Wiese weiden Kühe.; Idâ na jejsiyń krowy paś., Im Herbst gehe ich Kühe weiden (Vb). (hüten (Vb)),; 2) fett, dick werden (Vb),; Slow. pásť (Vb),; Tschech. pást (Vb), pást (Vb) se,; Poln. 1) pasać (Vb) (bydło), 2) spaść (Vb) się (nadmiernym jedzeniem)

paś (Vb),

1) fallen (Vb), umkommen (Vb) (im Kriege),; Synek łod tej kobjyty poud we wojnie. Der Sohn von der Frau ist im Kriege gefallen (Vb).; Łón poud pod Berliný., Er ist bei Berlin gefallen (Vb).; 2) hinfallen (Vb),; Poud ejch na dródze ło kamjyń., Ich bin auf der Straße über einen Stein gefallen (Vb) (gestolpert (Vb)),; Tschech.1) padlý (Adj), gefallener (Adj),; padlý (m), (Gefallener (m)),; 2) padat (Vb), upadnout (Vb),; Poln. 1) polec (Vb), zginąć (Vb), 2) paść (Vb), upaść (Vb)

patejlnia ( f ), (-nie, pl.-nie)

flache Pfanne ( f ) (meistens mit Griff (m)),; Usmazâ se we patejlni ze jajec smazónkâ., Ich brate mir in der Pfanne Rührei (n).; sh. auch, brótfanka ( f ),; Tschech. pánev ( f ),; Poln. patelnia ( f )

patina ( f ), (-ny)

Patina ( f ), Edelrost (m),; Na tej figuře ze mjejdzi jes ziejlónou patina., Auf dieser Kupferfigur ist grüne Patina ( f ).; Poln. patyna ( f )

patrón (n), (-na) (Rel.)

Schutzheiliger (m), Patron (m) (Rel.),; We tej wsi majų za patróna Śwjŷntego Rocha., In diesem Dorf haben sie als Patron den Heiligen Rochus.; sh. auch, patrónka ( f ),; Tschech. patron (m) (Rel.),; Poln. patron (m) (Rel.)

patrónka ( f ), (-ki) (Rel.)

Schutzheilige ( f ) (Rel.),; We tý kościejle jes Śwjŷntou Jadwiska patrónkų., In dieser Kirche ist die Heilige Hedwig Schutzheilige.; Tschech. patronka ( f ) (Rel.),; Poln. patronka ( f ) (Rel.)

patruna ( f ), (-ny), patruny (pl.), (-nôw) (Mil.)

Patrone ( f ), Patronen (pl.), Gewehrpatronen (pl.) (Mil.),; To sų patruny do karabinra., Das sind Patronen zu einem Karabiner.; Te patruny nie pasujų do tej flinty., Diese Patronen passen nicht zu dieser Flinte.; Tschech. náboj (m) (Mil.),; Poln. nabój (m), naboje (pl.) (Mil.)

patřejć (Vb), (-řâ)

zusehen (Vb) etwas zu erledigen, sich vornehmen (Vb) etwas zu erledigen (Vb),; patřejć co zrobić, zusehen, daß man etwas macht,; Patřâ, ize z tý jescy dzisiej banâ gotowy., Ich sehe zu, daß ich damit noch heute fertig werde.; Poln. postarać (Vb) się (coś zrobić (Vb), coś dokończyć (Vb))

pawant (m) (Zool.)

Bremse ( f ) (Zool.),; Ugryz mje na cole pawant., Mich hat eine Bremse an der Stirn gestochen.; Při kóniach sie câsto na łųce dzierzų pawanty., Bei den Pferden halten sich auf der Wiese oft Bremsen auf.; Tschech. ovád (m) (Zool.),; Poln. bąk (m) (Zool.)

paza ( f ), (ze, pl.-ze)

Achselhöhle ( f ), Achsel ( f ),; niyś co pod pazų, etwas unter der Achsel tragen (Vb), unter dem Arm tragen (Vb),; iś z kí pod pazų, Arm in Arm mit jemandem gehen (Vb),; Slow. pazucha ( f ),; Tschech. podpaží (n), nést co v podpaží,; Poln. pacha ( f ), nieść coś pod pachą,; iść z kimś pod pachę

pazgnot (m), (-ta, pl.-ty)

Nagel (m), an Händen (Fingernägel(pl.) und Füßen (pl.),; Łobeřnâ se pazgnoty., Ich schneide mir die Fingernägel (pl.),; lakjyrować se laký pazgnoty, sich die Fingernägel lackieren (Vb),; Slow. necht (m),; Tschech. nehet (m),; Poln. paznokieć (m)

pazur (m), (-ra, pl.-ry)

Kralle ( f ),; sh. auch, krala ( f ),; Zadrapnų mje kot pazurý., Die Katze hat mich mit der Kralle gekratzt.; Kłobuch chyciył pazuróma kuropatwâ., Ein Habicht hat mit den Krallen ein Rebhuhn gefasst.; Slow. pazúr (m), dráp (m),; Tschech. dráp (m), pazour (m),; Poln. pazur (m)

pâchyř (m), (-řa, pl.-ře) (Anat.)

1) Blase ( f ) (Anat.), Bläschen (n) (Anat.),; pâchyř na pjŷńcie, Blase an der Ferse ( f ),; 2) Harnblase ( f ),; pâchyř zouciowy, Gallenblase ( f ),; pâchyř łod świnie, Schweinsblase ( f ),; pâchyř łod ryby, Schwimmblase ( f ),; sh. auch, blaza ( f ),; Tschech. 1) puchýř (m), 2) měchýř (m) (Anat.),; Poln. 1) pęcherz (m) (Anat.), (odciski na rękach od pracy),; 2) pęcherz moczowy (Anat.)

pâ(n)cniejć (Vb),;

quellen (Vb), aufquellen (Vb),; gehen lassen (Vb), gehen (Vb) (Teig (m)),; Ciasto na chlyb juz pâcnieje., Der Brotteig geht schon.; sh. auch, łozpâ(n)cniejć (Vb),; Tschech. bobtnat (Vb), narůstat (Vb),; Poln. pęcznieć (Vb)

pâmpek (m), (-pka, pl.-pki)) (Biol.)

Nabel (m) (Biol.),; Pâmpek sie u dziejcia dobře zagojył., Der Nabel ist beim Kind gut verheilt.; Slow. pupok (m) (Biol.),; Tschech. pupek (m) (Biol.),; Poln. pępek (m) (Biol.)

pchła ( f ), (- ły, pl.- ły) (Zool.)

Floh (m) (Zool.),; Tyn pjes mou pchły., Der Hund hat Flöhe (pl.).; Tschech. blecha ( f ),; Poln. pchła ( f ) (Zool.)

pech (m) (unv.)

Pech (m),; mjejć w zyciu pech, im Leben Pech haben (Vb),; Łóni z tý nowý autý majų pech., Sie haben mit dem neuen Auto pech.; Tschech. smůla ( f ),; Poln. pech (m), brak szczęścia

pedal (m), (-la, pl.-le)

Pedal (n),; pedale łod koła, Fahrradpedale (pl.),; gazpedal u auta, Gaspedal beim Auto (n),; pedal łod brymze, Bremspedal (n),; Slow. pedál (m),; Tschech. pedál (m),; Poln. pedał (m) (od roweru)

pejdziejć (Vb), (powjâ)

sagen (Vb),; kómu co pejdziejć, jemandem etwas sagen (Vb),; Łón mi to wcora wjecôr pejdzioł., Er hat mir das gestern Abend gesagt.; Łóna na niego nic nie dou pejdziejć., Sie läßt auf ihn nichts sagen (Vb).(kommen (Vb)),; Powjydz mu (Kurzf. von łónymu) ize tá jutro přidâ., Sage ihm, daß ich dort morgen komme.; sh. auch, gwařić (Vb),; sh. auch, ( łoz-, wy-) pejdziejć (Vb),; sh. auch, goudać (Vb),; Slow. povedať (Vb),; Tschech. pravit (Vb), povědět (Vb),; Poln. powiedzieć (Vb)

pejklować (Vb), (-lujâ)

pökeln (Vb),; pejklować mjŷso na wândzónkâ, Fleisch für Räucherfleisch pökeln (Vb),; Poln. peklować (Vb)

pelerina ( f ), (-ny, pl.-ny)

Pelerine ( f ),; Łodziejâ sie pelerinų bo padou desc., Ich werfe mir eine Pelerine über, weil es regnet.; Tschech. pelerína ( f ), pláštěnka ( f ),; Poln. peleryna ( f )

pelikan (m), (-na, pl.-ny) (Zool.)

Pelikan (m) (Zool.),; Tschech. pelikán (m) (Zool.),; Poln. pelikan (m) (Zool.)

pelkartoufle (pl.), (-li)

Pellkartoffeln (pl.),; Pojymy pelkartoufli ze bjołý syrý z coský. Essen wir Pellkartoffeln mit Quark, der mit Knoblauch zubereitet ist.; Poln. kartofle w mundurkach

pergamynt (m), (-tu)

Pergament (n),; Tschech. pergamen (m),; Poln. pergamin (m)

pergamyntowy (Adj), (-wego)

Pergament-, aus Pergament (n),; pergamyntowy papjór, Pergamentpapier (n),; cajchnować plan budynku na pergamyntowý papjóře, einen Hausplan auf Pergamentpapier zeichnen (Vb),; Poln. pergaminowy (Adj)

perła ( f ), (- ły, pl.- ły)

Perle ( f ),; ketka ze perłóma, Halskette mit Perlen,; Tschech. perla ( f ),; Poln. perła ( f )

perłôwka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Zool.)

Perlhuhn (n) (Zool.),; Łóni chowajų se pórâ perłôwek., Sie halten ein paar Perlhühner.; jajca łod perłôwki, Perlhuhn-Eier (pl.),; Tschech. perlička ( f ) (Zool.) Poln. pantarka ( f ), perliczka ( f ) (Zool.)

petrołljum (n) (unv), auch, petrołl (m), (-lu)

Petroleum (n),; Dolej do tej latarnie jescy ździebko petrołljum., Gieße zu der Laterne noch etwas Petroleum hinzu.; Slow. petrolej (m),; Tschech. petrolej (m),; Poln. petroleum (n)

petrołlka ( f ), (-ki, pl.-ki), petrołljumlampa ( f )

Petroleumlampe ( f ),; Powjejsiymy na kóńcu woza zaśwjycónų petrołlkâ, bo be ćma., Wir hängen ans Wagenende eine angezündete Petroleumlampe, weil es dunkel wird.; Tschech. petrolejka ( f ),; Poln. lampa naftowa

pić (Vb), (pijâ)

trinken (Vb),; Mie sie chce pić., Ich bin durstig.; Côz byście chciejli pić?, Was möchtet ihr trinken?; Łón pije piwo., Er trinkt Bier.; Dziejci banų pić ciepłe mlyko., Die Kinder werden warme Milch trinken (Vb).; sh. auch, ( ło-, łoz-, na-, pře-, wy-) pić (Vb),; sh. auch, popić (Vb) se,; Slow. piť (Vb),; Tschech. pít (Vb),; Poln. pić (Vb)

pijatyka ( f ), (-ki)

Sauferei ( f ), Saufgelage (n),; Zrobjyła sie na tý wesejlu wjelkou pijatyka., Bei der Hochzeit entstand eine große Sauferei ( f ).; Bolała go po tej pijatyce tři dni głowa., Er hatte nach der Sauferei drei Tage Kopfschmerzen.; Tschech. pitka ( f ), pijatika ( f ),; Poln. pijatyka ( f )

pijouk (m), (-ka, pl.-ki)

Trinker (m), Trunkenbold (m),; Łón jes pijouký., Er ist ein Trinker (m).; sh. auch, słopouk (m),; Tschech. piják (m), opilec (m), alkoholik (m),; Poln. pijak (m)

pijouwka ( f ), (ki, pl.-ki) (Zool.)

Blutegel (m) (Zool.),; We tý dole sų pijouwki., In diesem Teich sind Blutegel.; Pijouwka mi sie přiwjejsiyła do nogi., Ein Blutegel hat sich an mein Bein gehängt.; Slow. pijavica ( f ),; Tschech. pijavka ( f ) (Zool.), pijavice ( f ) (Zool.),; Poln. pijawka ( f ) (Zool.)

pikejl (m), (pikla, pl. pikle) (Med.)

Bläschen (n) (Med), Pickel (m) (Med.), Pustel ( f ) (Med.),; sh. auch, prysc (m) (Med.),; Tschech. puchýřek (m) (Med.),; Poln. pryszcz (m) (Med.)

pile (n), (pilóntka, pl. pilynta)

Gänschen (n),; Gâś wykluła prawje teraz jedno pile., Die Gans hat gerade jetzt ein Gänschen ausgebrütet.; sh. auch, pilóntko (n),; Poln. gąska ( f )

pilóntko (n), (-lóntka, pl.-lynta)

Gänschen (n),; Gâś kludzi swojy pilynta do jejziora., Die Gans führt ihre Gänschen zum See.; Pilóntka skubajų trouwâ., Die Gänschen zupfen Gras.; sh. auch, pile (n),; Tschech. husička ( f ),; Poln. gąska ( f )

pinceta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Pinzette ( f ),; Wyciųgnâ se z râki pincetų dřizgâ., Ich ziehe mir mit der Pinzette aus der Hand einen Holzsplitter heraus.; Poln. pinceta ( f ), pęseta ( f )

pisać (Vb) (-sâ)

1) schreiben (Vb),; ucyć sie pisać, schreiben lernen (Vb),; pisać do kogo pismo, zu jemandem einen Brief schreiben(Vb),; pisać bez fejlera, fehlerfrei schreiben (Vb),; pisać na šrajbmašinie, auf der Schreibmaschine schreiben (Vb), (tippen (Vb)),; Łodra sie pise ze „Ł“., Oder schreibt man mit „Ł“.; Łóna pise ksiųzki., Sie schreibt Bücher.; Côz łón tá we tý piśmje pise?, Was schreibt er in dem Brief?; Nie wjá, co by mu jescy napisać., Ich weiß nicht, was ich ihm noch schreiben könnte.; 2) pisać (Vb) sie,; Familienname (m), Nachname (m),; Jako wy sie pisecie?, Wie ist ihr Familienname (m),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, na-, pod-, pře-, při-, s-, w-, wy-) pisać (Vb),; sh. auch, zwać (Vb) sie,; Slow. 1) písať (Vb),; Tschech. 1) psát (Vb),; učit se psát (Vb),; 2) nazývat (Vb) se,; Poln. 1) pisać (Vb), 2) nazywać (Vb) się,; Jak wy się nazywacie? (Jakie jest pana (pani) Nazwisko?)

pisaniy (n), (-niou)

Schreiben (n),; Poln. pisanie (n)

piscejć (Vb)

winseln (Vb), pipsen (Vb),; Pod šrâký piscy mysa., Unter dem Schrank pipst eine Maus.; Tschech. pištět (Vb),; Poln. piszczeć (Vb)

piscołka ( f ), (-ki, pl.-ki)

1) Pfeife ( f ), Windpfeife ( f ),; piscouka łod šidsrichtra, Pfeife vom Schiedsrichter,; 2) piscouka łod jarganôw, Orgelpfeife ( f ),; Slow. písťalka ( f ),; Tschech. píšťala ( f ), píšťalka ( f ),; Poln. 1) gwizdek (m), świstek (m), 2) piszczałka ( f )

piska ( f ), (-ki, pl.-ki)

Linie ( f ), Strich (m), Falte im Gesicht (n),; Tschech. čára ( f ),; Poln. kreska ( f ), linia ( f )

piskać (Vb), (-kó)

pfeifen (Vb),; piskać (Vb) se śpjywkâ, ein Lied vor sich hinpfeifen (Vb),; Slow. pískať (Vb),; Tschech. pískat (Vb),; pískat (Vb) si; Poln. gwizdać (Vb)

piskouř (m), (-řa, pl.-ře) (Zool.)

Schlammpeitzger (m) (Zool.),; Poln. ryba (misgurnus fossilis) (wydająca piskliwe głosy)

pismo (n), (-ma, pl.-ma)

Brief (m), Schreiben (n),; Napisâ do dóm pismo. Ich schreibe nach Hause einen Brief.; Přilep do tego pisma jescy brifmarkâ., Klebe auf diesen Brief noch eine Briefmarke drauf.; pismo polecóne, Einschreibebrief (m),; ajnfachowe pismo, einfacher Brief (m),; ułozyć pismo, Brief aufsetzen (Vb),; Slow. list (m),; Tschech. psaní (n),; Poln. list (m)

pistołla ( f ), (-le, pl.-le) (Mil.)

Pistole ( f ) (Mil.),; střejlać na šajbâ pistołlų, auf eine Zielscheibe mit der Pistole schießen (Vb),; Slow. pištoĺa ( f ) (Mil.),; Tschech. pistole ( f ) (Mil.),; Poln. pistolet (m) (Mil.)

pitwać (Vb), (-wó)

1) ausbeinen (Vb), (Knochen aus dem Fleisch lösen (Vb)),; (auch schneiden mit einem stumpfen Messer (m)),; 2) Tiere ausnehmen (Vb),; sezieren (Vb), obduzieren (Vb),; Slow. pitvať (Vb),; Tschech. 2) pitwat (Vb),; Poln. 1) trybować (Vb), (też, kroić tępym nożem), 2) wypatroszyć (Vb) (zwierzęta)

piwo (n), (-wa, pl.-wa)

Bier (n),; Wypijymy po piwje., Wir trinken ein Bier.; Wypijâ se piwo., Ich trinke ein Bier.; Kupjâ kistâ piwa., Ich kaufe einen Kasten Bier.; kufka piwa, ein Humpen Bier (n),; sklónka piwa, ein Glas Bier (n),; nacepjóne piwo bez sóminôw, gezapftes Bier ohne Schaum (m),; Slow. pivo (n),; Tschech. pivo (n),; Poln. piwo (n)

pitwouk (m), (-ka, pl.-ki)

Ausbeinmesser (n), Seziermesser (n) (Med.), Messer zum Ausnehmen von Tieren (pl.), (auch, stumpfes Messer),; Poln. nóż do trybowania, (też, tępy nóż)

piznųńć (Vb), (-nâ)

jemanden eine überziehen (Vb), ihm einen Schlag versetzen (Vb),; piznųńć (Vb) kogo, jemandem eine überziehen (Vb),; piznųńć kogo mokrý mjechý, jemandem einenSchlag mit einem nassen Sack geben (Vb),; sh. auch, piźniŷnty (Adj),; Poln. uderzyć (Vb)

piźniŷnty (Adj), (-tego), piźniŷnty (m), (-tego, pl. -niŷńci)

mit Dachschaden versehener (Adj), nicht ganz richtiger im Kopf (m),; Łón jes wjeřâ piźniŷnty mokrý mjechý., Er hat wohl einen Schlag mit einem nassen Sack abbekommen., Er ist nicht ganz bei Trost., Er ist leicht verwirrt (Vb),; Poln. stuknięty (Adj), wariat (m)

pîkać (Vb),

1) bersten (Vb), platzen (Vb), aufplatzen (Vb),; 2) Spiel mit Münzgeld (n),; sh. auch, popîkać (Vb),; sh. auch, pîknųńć (Vb),; Tschech. 1) praskat (Vb), pukat (Vb),; Poln. pękać (Vb)

pîkniynty (Adj), (-tego)

geborstener (Adj), gesprungener (Adj),; Poln. pęknienty (Adj)

pîknųńć (Vb)

bersten (Vb), platzen (Vb), aufplatzen (Vb),; Rura łod plómpy zamařła i pîkła., Das Rohr von der Plumpe ist eingefroren und ist geplatzt.; A chodźbyś pîk, to ci tego nie dó., Selbst wenn du platzen würdest, würde ich dir das nicht geben., (Redensart ( f )),; sh. auch, popîkany (Adj),; Tschech. puknout (Vb),; Poln. pęknąć (Vb)

pjastować (Vb) (-tujâ)

in den Armen wiegen (Vb), zärtlich behandeln (Vb),; pjastować dziejcio, ein Kind in den Armen wiegen (Vb),; Tschech. opatrovat (Vb), chovat (Vb),; Slow. pestovať (Vb) (pflegen (Vb)),; Poln. piastować (Vb)

pjec (m), (-ca, pl.-ce)

Ofen (m),; přiłozyć do pjeca pórâ drewkôw wųglou, in den Ofen ein paar Feuerhölzer nachlegen (Vb),; waŕić na pjecu mitak, Mittagessen auf dem Ofen kochen (Vb),; blacha łod pjeca, Ofenblech (n),; rura łod pjeca, Ofenrohr (n),; kołlkastla łod pjeca, Kohlenkasten vom Ofen (m),; Pjec kopci!; Der Ofen rußt!; pjec na kołks (m), Koksofen (m),; łogřouć sie při pjecu, sich am Ofen wärmen (Vb),; sh. auch, kachlouk (m),; Slow. pec (m),; Tschech. pec (m),; Poln. piec (m)

pjec (Vb), (pjekâ)

backen (Vb), braten (Vb),; Bymy we sobotâ pjec kołouc., Wir werden Samstags Kuchen backen (Vb).; sh. auch, (na-, při-, u-, wy-) pjec (Vb),; Slow. piecť (Vb),; Tschech. péct (Vb), péci (Vb),; Poln. piec (Vb)

pjechty (Adv)

zu Fuß,; Pôdziymy do kościoła pjechty., Wir gehen zur Kirche zu Fuß.; Jak tá pódziymy pjechty, to be to třwać pu godziny., Wenn wir dort zu Fuß gehen, da wird das eine halbe Stunde dauern.; Slow. pešky (Adv),; Tschech. pěšky (Adv),; Poln. pieszo (Adv)

pjecourka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Im Ofen getrocknetes Obst (n), Backobst (n), zB. Backbirne ( f ),; Poln. w piecu suszony owoc (m), np. gruszka

pjecŷńć ( f ) , (-ńci)

1) Siegel (n),; Dej yno mi tâ pjecyńć., Reiche mir bitte das Siegel (n).; 2) Siegelabdruck (m),; pjecŷńć ze wosku, Wachssiegel (n),; pjecŷńć ze cerwjónego laku, rotes Lacksiegel (n),; sh. auch, štympejl (m),; Tschech. 1) pečeť ( f ),; Poln. 1) pieczęć ( f ),; 2) odbity znak pieczęci (na wosku lub laku)

pjejlucha ( f ), (-chy, pl.-chy), pjejluska ( f ), (-ki, pl.-ki) (dim.)

Windel ( f ),; Zmjyniâ dziejciu pjejluchâ., Ich wechsele dem Kind die Windel ( f ).; Musâ wyprać pjejluchy., Ich muß Windeln waschen.; flanelowou pjejlucha, Flanellwindel ( f ),; Slow. plienka ( f ),; Tschech. plenka ( f ),; Poln. pielucha ( f ), pieluszka ( f ) (dim.)

pjejścić (Vb), (-jscâ)

liebkosen (Vb), hätscheln (Vb), verwöhnen (Vb),; pjejścić (Vb) kogo, jemanden liebkosen, verwöhnen (Vb),; pjejścić dziejcio, ein Kind liebkosen (Vb),; Tschech. mazlit (Vb) se,; Poln. pieścić (Vb)

pjekarnia ( f ), (-ni, pl.-nie)

Bäckerei ( f ),; Idź do pjekarni kupić dziejsiŷńć zamłôw., Gehe zur Bäckerei zehn Semmeln kaufen.; Musâ sejescy we pjekarni kupić chlyb., Ich muß mir noch in der Bäckerei Brot kaufen.; We pjekarni majų śwjyzo upjecóne pampuchy., In der Bäckerei haben sie frisch gebackene Krapfen (pl.) (Berliner (pl.)),; Tschech. pekárna ( f ),; Poln. piekarnia ( f )

pjekło (n), (- ła) (Rel.)

Hölle ( f ) (Rel.),; dostać sie za gřychy do pjekła, für die Sünden in die Hölle kommen (Vb),; Tschech. peklo (n) (Rel.),; Poln. piekło (n) (Rel.)

pjekouř (m), (-kařa, pl.-kaře)

Bäcker (m), Bäckerladen (m),; Łón jes wyucóny za piekařa., Er ist ausgelernter Bäcker (m).; Pjekouř pjece we wjejlouku chlyb., Der Bäcker backt im Backohen Brot.; Slow. pekar (m),; Tschech. pekař (m),; Poln. piekarz (m)

pjerdoła (m), (- ły) (vulg.)

Blödmann (m), (Furzer (m)) (vulg.),; Śniego jes pjerdoła., Er ist ein Blödmann.; Poln. głuptas (m), gadula (m) (vulg.)),;

pjerdoły (pl.), (- łôw)(vulg.)

Blödsinn (m) (vulg.),; To sų pjerdoły., Das ist Blödsinn (m).; Poln. głupstwo (n) (vulg.)

pjerdziejć (Vb)

pupsen (Vb), furzen (Vb),; Poln. pierdzieć (Vb)

pjernik (m), (-ka, pl.-ki)

Pfefferkuchen (m), Keks (m), Lebkuchen (m),; Na Gody bymy pjec pjerniki., Zu Weihnachten werden wir Lebkuchen backen (Vb),; Slow. perník (m),; Tschech. perník (m),; Poln. piernik (m)

pjerón (m), (-na, pl.-ny)

1) Donnerschlag (m),; Idź do pjeróna!, gehe zum Teufel (m)!; Do sto pjerónôw!, Donnerwetter!; Do pjeróna!, Zum Teufel!; 2) Mistkerl (m), Schuft (m),; Tyn pjerón!, Der Mistkerl!; Ty pjerónie!, Du Mistkerl!; Slow. 2) doparoma! (zum Teufel(m), Donnerwetter!); Poln. 1) piorun (m), 2) przekleństwo (n)

pjerónać (Vb), (-niâ)

fluchen (Vb),; Coś mu tá při robocie nie klapuje, i to pjerónou., Ihm klappt bei der Arbeit etwas nicht, da flucht er.; sh. auch, (po-, s-) pjerónać (Vb),; Poln. przeklinać (Vb)

pieróństwo (n), (-wa)

Teufelei ( f ), verteufelte Sache, verteufelte Angelegenheit ( f ),; To jes pjeróństwo!, Das ist eine Teufelei!, (eine verteufelte, schwierige Angelegenheit ( f )),; sh. auch, djoubelstwo (n),; Poln. diabelna (trudna) rzecz ( f ),; piekielna rzecz ( f )

pjerś ( f ), (-si, pl.-si)

Brust ( f ),; dać dziejciu pjerś ( f ), dem Kind die Brust geben (Vb),; Slow. prsia (n / pl.),; Tschech. prsa ( f ),; Poln. pierś ( f )

pjerściónek (m), (-nka, pl.-nki)

Fingerring (m), Ring (m),; pjerściónki łod młodego państwa, Trauringe (pl.),; pjerściónek ze koroulý, Ring mit einem Edelstein (m),; złoty pjerściónek (m), Goldring (m),; Tschech. prstýnek (m), prsten (m),; Poln. pierścionek (m)

pjerściyń (m), (-ynia, pl.-ynie)

Ring (m), Dichtungsring (m) (an Maschinenteilen (pl.)), Sicherungsring (m),; Tschech. prsten (m),; Poln. pierścień (Vb) (część maszyny do uszczelniania, zabezpieczenia w kształcie koła)

pjeřina ( f ), (-ny, pl.-ny)

Federbett (n),; přikryć sie pjeřinų, sich mit einem Federbett zudecken (Vb),; wylóftować pjeřinâ, das Federbett lüften (Vb), (durchlüften (Vb)),; přeblec pjeřiny (pl.), neue Bezüge auf die Federbetten geben (Vb),; pjeřina ze gâsiygo pjyřou, Federbett aus Gänsefedern (pl.),; Slow. perina ( f ),; Tschech. peřina ( f ),; Poln. pierzyna ( f )

pjes (m), (psa, pl. pse) (Zool.)

Hund (m) (Zool.),; Tyn pjes jes bardzo cujny., Der Hund ist sehr wachsam.; zyć ze sobų jak pjes ze kotý, miteinander wie Hund und Katze leben (Vb),; łostry pjes (m), scharfer, (bissiger) Hund (m),; buda łod psa, Hundehütte ( f ), Hundebude ( f ),; Pjes na dwoře zwakou., Der Hund bellt draußen.; Pjes zaś wyje., Der Hund heult wieder.; Pjes go we nogâ ugryz., Ein Hund hat ihn ins Bein gebissen.; Slow. pes (m) (Zool.),; Tschech. pes (m) (Zool.),; Poln. pies (m) (Zool.)

pjetruska ( f ), (-ski) (Bot.)

Petersilie ( f ) (Bot.),; Dej se do nudelzupy ździebko posiekanej pjetruski., Gib dir zu der Nudelsuppe etwas gehackte Petersilie hinzu.; kořyniowou pjetruska ( f ), Wurzelpetersilie ( f ),; Tschech. petržel ( f ) (Bot.),; Poln. pietruszka ( f ) (Bot.)

pjouch (m), (-chu)

Sand (m), Sandboden (m),; Na tý pjouchu nie rośnie wjejla., Auf diesem Sandboden wächst nicht viel.; We tej łokolicy jes yno pjouch., In dieser Gegend ist nur Sandboden (m).; Poln. piach (m), teren piaszczysty

pjouć (Vb)

krähen (Vb),; Kokot pjeje., Der Hahn kräht (Vb).; Tschech. kokrhat (Vb),; Poln. piać (Vb)

pjousek (m), (-sku, pl.-ski)

Sand (m),; mjŷsać pjousek ze cymyntý, Sand mit Zement mischen.; grać sie we pjousku, im Sand spielen (Vb),; zasuć na dródze dziury pjouský, Löcher auf der Straße mit Sand zuschütten (Vb),; kwarcowy pjousek, Quarzsand (m),; Tschech. písek (m),; Poln. piasek (m)

pjórko (n), (-ka, pl.-ka) (dim.)

Federchen ( f ) (dim.),; Feder ( f ),; To jes leky jak pjórko., Das ist leicht wie eine Feder.; Slow. pero (n),; Tschech. pírko (n) (dim.),; pero (n), péro (n),; Poln. piórko (n) (dim.)

pjųndze (m / pl.), (pjŷndzy)

Geld (n),; Za robotâ juz ejch dostoł łod niego pjųndze., Für die Arbeit habe ich von ihm schon das Geld bekommen.; Jutro jes geltak to dostanâ pjųndze., Morgen ist Geldtag (Auszahlung ( f )), da bekomme ich Geld.; Za to třa zapłacić kupâ pjŷndzy., Dafür muß man viel Geld bezahlen (Vb).; Niy mó při sobje pjŷndzy., Ich habe bei mir kein Geld.; Dó ci te pjųndze nazoud., Ich gebe dir das Geld zurück.; sh. auch, pjyniųndz (m),; Tschech. peníze (m / pl.),; Poln. pieniądze (pl.)

pjųntek (m), (-tku)

Freitag (m),; Wjejli Pjųntek, Karfreitag (m),; We pjųntek bymy jejś rybâ., Freitag werden wir Fisch essen.; Musis na to cekać ouz do pjųntku., Du mußt darauf bis Freitag warten (Vb).; Slow. piatok (m),; Tschech. pátek (m),; Poln. piątek (m)

pjųntka ( f ), (-ki, pl.-ki)

1) Fünf ( f ) (Zahl ( f )),; Zensur ( f ), Schulnote ( f ),; Straßenbahn ( f ) mit der Nummer fünf,; Synek dostoł ze matymatyki we skole pjųntkâ., Der Junge hat in der Schule in Mathematik eine Fünf bekommen (Vb).; 2) 50 Groschen (pl.), 50 Cent (pl.), 50 Pfennig (pl.), (als Münze ( f ),; sh. auch, ceski (pl.),; sh. auch, pjŷntouk (m),; Tschech. 1) pětka ( f ),; Poln. 1) piątka ( f ) (stopień w szkole), 2) 50 groszy (pl.), centów (pl.)

pjyknie (Adv)

schön (Adv), hübsch (Adv),; Moucie tu pjyknie., Ihr habt es hier schön.; pjyknie ustrojónou dziewucha, schön gekleidetes Mädchen (n),; Tschech. pěkně (Adv), hezky (Adj),; sh. auch, fajnie (Adv),; Poln. ładnie (Adv)

pjykny (Adj), (-nego)

schöner (Adj), hübscher (Adj),; pjyknou dziewucha, schönes Mädchen (Vb).; Kupjyła ejch před dziejcio pjykne jaklicki., Ich habe für das Kind schöne Jäckchen gekauft.; sh. auch, fajny (Adj),; Slow. pekný (Adj),; Tschech. pěkný (Adj), krásný,; Poln. ładny (Adj)

pjyła ( f ), (- ły, pl.- ły)

Säge ( f ),; Uřnâ pjyłų pasownų deskâ., Ich säge mit der Säge ein passendes Brett ab.; Nałostřâ u pjyły fajlų zâby., Ich schärfe mit der Feile die Sägezähne von der Säge.; motorowou pjyła, Motorsäge ( f ),; kabłųkowou pjyła ( f ), Bügelsäge ( f ),; ramowou (stolarskou) pjyła ( f ), Spannsäge ( f ) (Tischlersäge ( f )),; sh. auch, krajszejga ( f ), lałbzejga ( f ), fuksšwanc (m), bandzejga ( f ),; pjyłka ( f ),; Slow. píla ( f ),; Tschech. pila ( f ),; Poln. piła ( f )

pjyłka ( f ), (-ki, pl.-ki)

kleine Säge ( f ), Handsäge ( f ),; Tschech. pilka ( f ),; Poln. mała piła ( f ), ręczna piła

pjyłón (m), (-nu) (Bot.)

Wermut (m) (Bot.),; tej z pjyłónu, Wermuttee (m),; Wypij z pjyłónu šoulkâ teju, to cie zołųndek juz nie be boloł., Trinke eine Tasse Wermuttee, da wird dich der Magen nicht mehr schmerzen.; sh. auch, wermut (m) (Bot.),; Tschech. pelyněk (m) (Bot.),; Poln. piołun (m) (Bot.)

pjynić (Vb) sie

schäumen (Vb),; Ze tý wašpulwrý sie woda we wašmašinie nie pjyni., Mit dem Waschpulver schäumt das Wasser in der Waschmaschine nicht.; Łóni tego kónia tak gnali, co sie ouze pjyniył., Sie haben das Pferd so gejagt, das es geschäumt hat.; sh. auch, sóminy (pl.),; Slow. peniť (Vb) sa,; Tschech. pěnit (Vb) se,; Poln. pienić (Vb) się

pjyniųndz (m), (-dza), pl. pjųndze (pl.))

Geldstück (n), Münze ( f ), Geld (n),; To je pjynųndz., Das ist Geld.; pjųndze (pl.), Geld (n / pl.),; Mó za mało pjŷndzy, co by to kupić., Ich habe zu wenig Geld, um das zu kaufen (Vb).; Jou ejch jes bez pjŷndzy., Ich bin ohne Geld.; Cas, to jes pjyniųndz., Zeit ist Geld.; Łónego sie pjųndze nie dzierzų., Ihm rinnt das Geld durch die Finger.; Nie banâ wyciepować pjŷndzy łokný., Ich werde das Geld nicht durch das Fenster hinausschmeißen (Vb).; Bymy musiejć šporować pjųndze., Wir werden das Geld sparen müssen.; Łón tedy straciył kâs pjŷndzy., Er hat damals viel Geld verloren.; Łón wydoł we mjejście kupâ pjŷndzy., Er hat in der Stadt einen Haufen Geld ausgegeben.; licyć sie ze pjųndzmi, mit dem Geld (Pfennig (m), Cent (m)) rechnen., (es nicht leichtsinnig ausgeben),; sh. auch, drobne (n),; Slow. peniaz (m), peniaze ( / pl.),; Tschech. peníz (m), peníze (m / pl.),; Poln. pieniądz (m), pieniądze (m / pl.)

pjyń (m), (pnia, pl. pnie)

Baumstumpf (m), Baumstrung (m),; Idziymy kopać pnie., Wir gehen Baumstümpfe ausgraben (Vb).; Pořezymy te pnie krajszejgų., Wir zersägen die Baumstümpfe mit der Kreissäge.; Tyn pjyń musis łozupić kliný., Diesen Baumstumpf mußt du mit dem Keil spalten (Vb).; sosnowe pnie, Kiefernbaumstümpfe (pl.),; śwjyrkowe pnie, Fichten-Baumstümpfe (pl.),; pjyń łod dâmba, Eichen-Baumstumpf (m),; smolne pnie, harzhaltige Baumstümpfe (pl.),; sh. auch, gnoutek (m),; Slow. peň (m),; Tschech. pařez (m),; Poln. pniak (m)

pjyrsy (Ordn. Z.)), (-sego) (Deklination wie bei Adjektiven)

1) erste (Ordn. Z.)),; pjyrse listki na strómje, die ersten Blätter auf dem Baum (m),; Łón tá přilejcioł pjyrsy., Er ist dort als erster angelaufen gekommen.; Pojejdziymy pjyrsų klasų., Wir fahren erster Klasse.; 2) pjyrsy rouz, zum ersten Mal, erstmalig (Adv),; To sie zrobjyło pjyrsy rouz., Das ist zum ersten Mal geschehen.; pjyrsy lepsy, erster bester (Adj), Jedermann (m),; Tego sie pjyrsy lepsy nie naucy., Das lernt nicht Jedermann.; 3) der Erste (Datum),; Dzisiej mómy pjyrsego maja., Heute haben wir den ersten Mai.;4) Mómy juz pjyrsų (godzinâ)., Wir haben schon ein Uhr. (die erste Stunde ( f )),; 5) po pjyrse (Adj), erstens (Adv),; sh. auch, jedna ,; Slow.1) prvý (Ordn. Z.),; 2) prvýkrát (Adv),; Tschech.1), 3) první (Ordn. Z.),; 2) ponejprv, poprvé,; Poln. 1) pierwszy (Ordn. Z.), 2) po raz (m) pierwszy, 3) pierwszego (Adj), (data ( f )), np. pierwszego grudnia,; 4) pierwsza (godzina ( f ), 5) po pierwsze (Adj)

pjyrwej (Adv)

früher (Adv),; Pjyrwej było wsystko inacej., Früher war alles anders.; To było pjyrwej., Das war früher.; Pjyrwej jyzdzały na Łodře damfry., Früher fuhren auf der Oder Dampfer (pl.).; sh. auch, niedouwno (Adv),; Slow. prv (Adv),; Tschech. dříve (Adv),; Poln. dawniej (Adv), kiedyś (Adv), pierwej (Adv)

pjyřić (Vb) sie

sich mausern (Vb), Federn verlieren (Vb),; Třa gâsi łoskubać bo juz sie pjyřų., Man muss die Gänse rupfen, denn sie mausern schon.,; Ta pjeřina sie pjyři., Das Federbett verliert Federn (pl.),; sh. auch, napjyřić (Vb),; Tschech. pérovat (Vb),; Poln. pierzyć (Vb) się

pjyřy (pl.), (-řôw)

Federn (pl.), Gefieder (n),; pjyřy łod gâsiôw, Gänsefedern (pl.),; pjyřy łod kackôw, Entenfedern (pl.),; pjyřy dřyć (Vb), Federn schleißen (Vb),; Tschech. peří (pl.),; Poln. pierze (pl.)

pjŷnta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Ferse ( f ),; deptać kómu po pjŷntach, jemandem auf den Fersen sein,; zandale bez pjŷntôw, offene Sandalen (pl.),; Łotar ejch se nowymi třewikóma pjŷntâ., Mit den neuen Schuhen habe ich mir die Ferse aufgerieben (Vb).; Slow. päta ( f ),; Tschech. pata ( f ),; Poln. pięta ( f )

pjŷntnousty (Ordn. Z.), (-tego)

fünfzehnte (Ordn. Z.), der fünfzehnte (Adj),; Přised ejch tá jako pjŷntnousty., Ich bin dort als fünfzehnter angekommen.; Tschech. patnáctý (Ordn. Z.),; Poln. piętnasty (Ordn. Z.)

pjŷntnouście (Num.)

fünfzehn (Num.),; Dzisiej jechało autobusý pjŷntnouście dziejci., Heute fuhren mit dem Autobus fünfzehn Kinder.; Kupjâ pjŷntnouście jajec., Ich kaufe fünfzehn Eier.; To kostowało pjŷntnouście złotych., Das hat fünfzehn Zloty gekostet.; Slow. pätnásť (Num.),; Tschech. padnáct (Num.) Poln. piętnaście (Num.)

pjŷntouk (m), (-ka, pl.-ki)

Fünfziger (m) (als Münze ( f ),; fünfzig Groschen (pl.), fünfzig Centstück (n), fünfzig Pfennigstück (n),; Pozdrôw mi tá kobjytâ i dziejci, a sejś pjŷntoukôw ejch skrył pod dónickų., Grüße mir dort die Frau und die Kinder, und sechs Fünfziger habe ich unter dem Blumentopf versteckt.; sh. auch, pjųntka ( f ), sh, auch, ceski (n),; Poln. pięćdziesiąt części waluty, np. 50 groszy (pl.)

pjŷńć (Num.)

fünf (Num.),; Łóni majų pjŷńć dziejci., Sie haben fünf Kinder.; Tschech. pět (Num.),; Poln. pięć (Num.)

pjŷńćdziejsiųnt (Num.)

fünfzig (Num.),; Tyn kościoł wybudowali pjŷńćdziejsiųnt lout tymu., Diese Kirche haben sie vor fünfzig Jahren erbaut.; Łón jes pjŷńćdziejsiųnt lout stary., Er ist fünfzig jahre alt.; Slow. päťdesiat (Num.),; Tschech. padesát (Num.),; Poln. pięćdziesiąt (Num.)

pjŷńćdziejsiųnty (Ordn. Z.)

der fünfzigste (Ordn. Z.),; Tschech. padesátý (Ordn. Z.),; Poln. pięćdziesiąty (Ordn. Z.)

pjŷńćset (Num.)

fünfhundert (Num.),; Slow. päťsto (Num.),; Tschech. pět set (Num.),; Poln. pjęćset (Num.)

pjŷść ( f ), (-ści, pl.-ści)

Faust ( f ),; třejś pjŷścių we stoł, mit der Faust auf den Tisch schlagen (Vb),; Slow. päsť ( f ),; Tschech. pěst ( f ),; Poln. pięść (Vb)

plac (m), (-cu, pl.-ce)

Platz (m), Stelle ( f ),; 1) robić kómu plac, jemandem Platz machen (Vb),; Tu juz niy ma placu., Hier ist kein Platz mehr.; Łón skoukoł na jednej nodze na tý samý placu., Er sprang auf einem Bein auf der gleichen Stelle.; To było na tý placu., Das war an dieser Stelle ( f ).; Zrôb mi ździebko placu., Mache mir etwas Platz.; Te noucyniy nie lezy na swojí placu., Das Handwerkzeug liegt nicht auf seinem Platz.; My tá mómy mało placu., Wir haben dort wenig Platz.; 2) Platz (m), Platz eines Namhaften in der Stadt,; sh. auch, bałplac (m), Tschech. 2) náměstí (n),; Poln. 1) miejsce (m), 2) plac (m)

placek (m), (-ka, pl.-ki) (Gastr.)

Kartoffelpuffer (pl.) (Gastr.), Eierkuchen (m) (Gastr.),; Bymy na mitak jejś placki ze apfelmusý., Wir werden zu Mittag Kartoffelpuffer mit Apfelmuß essen.; Tschech. placka ( f ) (Gastr.),; Poln. placek ziemniaczany (Gastr.),

plackarta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Platzkarte ( f ),; Kupjymy se na rajzâ we cugu plackartâ. Wir kaufen uns im Zug für die Reise eine Platzkarte ( f ).; Tschech. místenka ( f ),; Poln. miejscôwka ( f )

placpatruna ( f ), -ny, pl.-ny)

Platzpatrone ( f ),; placpatruna u kulki łod pistołle., Platzpatrone bei einer Pistolenkugel ( f ),; Tschech. kapsle ( f ), rozbuška ( f ),; Poln. kapiszon (m)

plajdra ( f ), (-ry)

handgetriebener Ventilator zum Trennen von Spreu vom Getreide.; Getreidereinigungsmaschine ( f ),; Poln. wentylator do oddzielania ziaren od plewów, wialnia ( f )

plajtnųńć (Vb) sie, (sie..-nâ) (U. Spr.)

sich mit dem Messer schneiden (Vb), (U. Spr.),; Plajtnų ejch sie při krajaniu chleba nozý., Ich habe mich beim Brotschneiden mit dem Messen geschnitten.; Poln. uciąć (Vb) się (nożem)

plakat (m), (-tu, pl.-ty)

Plakat (n),; Tschech. plakát (m),; Poln. plakat (m)

plała ( f ), (- ły, pl.- ły)

Plane ( f ), Abdeckplane ( f ),; plała łod lastauta, Plane von einem Lastkraftwagen (m),; přikryć co plałų, etwas mit der Plane abdecken (Vb),; Poln. plandeka ( f )

plan (m), (-nu, pl.-ny)

Plan (m), Planung ( f ), Überlegung ( f ),; zrobić do cego plan, zu etwas einen Plan machen (Vb),; plan budynku, Bauplan eines Hauses,; Tschech. plán (m), úmysl (m),; Poln. plan (m), planowanie (n), pomysł (m)

planiyrować (Vb), (-rujâ)

planieren (Vb), ebenen (Vb),; planiyrować łogrôd, den Garten planieren (Vb), (ebenen (Vb)),; Tschech. planýrovat (Vb),; Poln. zrównać (Vb), zrównywać (Vb)

planować (Vb), (-nujâ)

planen (Vb),; planować urloup, den Urlaub planen (Vb),; Slow. plánovať (Vb),; Tschech. plánovat (Vb), projektovat (Vb),; Poln. planować (Vb)

plascyć (Vb), (-scâ)

flach machen (Vb), plätten (Vb),; plascyć młotý łozgřóne žejlazo, mit dem Hammer erhitztes Eisen flachklopfen (Vb),; sh. auch, splascyć (Vb),; Poln. płaszczyć (Vb)

plaskaty (Adj), (-tego)

platter (Adj), flacher (Adj),; plaskaty nos, flache Nase ( f ),; plaskaty talyř, flacher Teller (m),; Tschech. placatý (Adj),; Poln. płaski (Adj), spłaszczony (Adj)

plata ( f ), (-ty, pl.-ty)

1) Platte ( f ), Tafel ( f ); plata łod pjeca, Ofenplatte ( f ), Herdplatte ( f ),; plata ze gipsu, Gipsplatte ( f ),; plata na grôb, Grabplatte ( f ),; 2) Musikplatte ( f ),; łodgrać ze platy muzykâ, Musik von der Platte abspielen (Vb),; plata dugograjųncou, Langspielplatte ( f ),; Tschech. 1) deska ( f ),; plát (m),(Herd-) Platte ( f ),; 2) gramofonová deska ( f ),; Poln. 1) płyta ( f ),; 2) płyta gramofonowa

platfus (m), (-sa)

1) Plattfuß,; Łón mou platfus., Er hat Plattfüße.; 2) Reifenpanne ( f ), Plattfuß (m) (fam.),; Dostoł ejch u přejdniygo kołka łod koła platfus., Ich habe am Vorderrad vom Fahrrad eine Reifenpanne (Plattfuß) bekommen.; Poln. 1) płaskostopie (n), platfus (m) 2) guma ( f ) (fam.),

pleca (pl.), (-côw) (Anat.)

1) Rücken (m) (Anat.),; 2) Schultern (pl.) (Anat.),; niyś co na plecach, auf dem Rücken etwas tragen (Vb),; łobrócić sie do kogo plecóma, jemandem den Rücken kehren (Vb),; niyś na plecach rukzak, auf den Schultern einen Rucksack tragen (Vb),; poklupać kogo po plecach, jemandem auf die Schulter klopfen,; sh. auch, barana (n),; Slow. 2) plece (n) (Anat.(,; Tschech. 1) záda (n / pl.) (Rücken (m) (Anat.),; 2) plec ( f ) (Schulter ( f ) (Anat.),; Poln. 1) plecy (n / pl.) (Anat.), 2) ramiona (pl.) (Anat.)

plecóny (Adj), (-nego)

1)geflochtener (Adj),; plecóny warkoc (m), geflochtener Zopf (m),; plecóny wjyniec, geflochtener Kranz (m) 2) aus Korbweiden geflochtener (Adj),; ze próntkôw plecóny kosyk (m), aus Korbweiden geflochtener Korb (m),; sh. auch, plyś (Vb),; Slow. pletený (Adj),; Tschech.1) pletený (Adj),; 2) proutěný (Adj) (Korb (m)),; Poln. pleciony (Adj)

plejś ( f ), (-plejsi)

Schimmel (m),; Na tej marmeladzie jes na wjyřchu plejś., Auf der Marmelade ist an der Oberfläche Schimmel (m).; Slow. pleseň ( f ),; Tschech. plíseň ( f ),; Poln. pleśń ( f )

plejśniejć (Vb)

schimmeln (Vb), schimmelig werden (Vb),; Tyn chlyb juz plejśnieje., Das Brot schimmelt schon.; sh. auch, splejśniejć (Vb),; Tschech. plesnivět (Vb),; Poln. pleśnieć (Vb)

plewa ( f ), (-wy, pl.-wy) (Bot.)

Spreu ( f ) (vom Korn (n)), Spelze ( f ) (Bot.),; plewy łod zyta, Spreu vom Roggen (m),; plewy łod psynice, Spreu vom Weizen (m),; Tschech. pleva ( f ) (Bot.),; Poln. plewa ( f ) (Bot.)

plewić (Vb), (-wjâ)

jäten (Vb), von Unkraut befreien (Vb),; plewić na gřųndkach we łogrôdku ziejly, im Garten auf den Beeten Unkraut jäten (Vb),; Slow. plieť (Vb),; Tschech. plít (Vb),; sh. auch, plewnųńć (Vb),; Poln. pielić (Vb), pleć (Vb)

plewniouk (m), (-ka)

großer Weidenkorb für Getreidespreu (n), Spreukorb (m),; Přiniyś ze stodoły plewniouk plewôw., Bringe aus der Scheune einen Spreukorb voll Spreu.; Poln. duży wiklinowy kosz do noszenia plew

plewnųńć (Vb), (-nâ)

jäten (Vb), von Unkraut befreien (Vb),; sh. bei, plewić (Vb),; sh. auch, łoplewnųńć (Vb),; Slow. plieť (Vb),; Tschech. plít (Vb),; Poln. pielić (Vb), pleć (Vb)

plotkouř (m), (-řa, pl.-ře)

Korbmacher (m), Korbflechter (m),; Plotkouř mi uplót waškorbik i dwa hokry., Der Korbmacher hat mir ein Wäschekörbchen und zwei Hocker geflochten.; Tyn plotkouř plejcie ziejlóne i bjołe prųntki., Der Korbmacher flicht grüne (nicht von der Rinde befreite) und weiße Weiden (pl.)),; sh. auch, kosykouř (m),; Poln. koszykarz (m),

plómba ( f ), (-by, pl.-by)

1) Plombe ( f ), (Zahnfüllung ( f )),;Canartct mi zaplómbowoł we zâbach dwje dziury., Der Zahnartzt hat mir in den Zähnen zwei Löcher plombiert.; 2) Plombe ( f ) (Sicherungsplombe ( f )),; Tyn pacek mou na snurku ze blaju plómbâ.; Das Päckchen hat auf der Schnur eine Bleiplombe ( f ).; Slow. plomba ( f ),; Tschech. plomba ( f ),; Poln. plomba ( f )

plómpa ( f ), (-py, pl.-py)

Pumpe ( f ),; plómpa do wody, Wasserpumpe ( f ),; plómpa u studnie, Pumpe am Brunnen (m),; lóftplómpa, Luftpumpe ( f ),; wyplómpać plómpų ze pywnice wodâ, mit der Pumpe aus dem Keller das Wasser auspumpen (Vb),; Slow. pumpa ( f ),; Tschech. pumpa ( f ),; Poln. pompa ( f )

plómpać (Vb), (-pjâ)

pumpen (Vb),; plómpać do ajmra ze studnie wodâ, aus dem Brunnen in den Eimer Wasser pumpen,; sh. auch, (na-, wy-) plómpać (Vb),; Tschech. pumpovat (Vb),; Poln. pompować (Vb)

plómbować (Vb), (-bujâ)

plombieren (Vb),; dać se plómbować zâmby, sich die Zähne plombieren lassen (Vb),; Tschech. plombovat (Vb),; Poln. plombować (Vb)

pluć (Vb), (-ujâ )

spucken (Vb), speien (Vb),; sh. auch, (na-, wy-) pluć (Vb) sie,; Slow. pĺuvať (Vb),; Tschech. plivat (Vb),; Poln. pluć (Vb), splunąć (Vb)

plugouc (m), (-ca, pl.-ce)

Bengel (m), Schlingel (m), Frechdachs (m), Lausbub (m),; Ty plugoucu!, Du Bengel (m)!,; Ze tego synka to jes ale plugouc., Der Junge ist aber ein Bengel (m).; Poln. łobuz (m)

pluskać (Vb) (-kó )

planschen (Vb),; pluskać sie wodų, sich mit Wasser bespritzen (Vb), (begießen (Vb)),; pluskać we wanie, in der Badewanne planschen (Vb),; sh. auch, łopluskać (Vb),; Slow. prskať (Vb),; Tschech. šplíchat (Vb), šplouchat (Vb),; Poln. rozpryskiwać (Vb),; pluskać (Vb)

plusknųńć (Vb), (-nâ)

1) einmal bespritzen (Vb),; 2) plusknųńć (Vb) kogo, jemandem einen Hieb versetzen (Vb), jemandem eine herunterhauen (Vb),; Poln. 1) plusnąć (Vb), 2) uderzyć (Vb) kogoś

plųntać (Vb) sie, (sie.plųnce)

verwickeln (Vb), verwirren (Vb),; wołna mi sie plųnce, die Wolle verwickelt sich mir,; nogi mu sie plųntajų, er geht auf schwankenden Füßen (pl.),; plųntać (Vb) sie kole cego, sich bei etwas aufhalten (Vb), (um das herumstreichen (Vb)),; Łón sie tá kole tego auta plųntoł., Er hat sich beim Auto herugetrieben.; plųntać (Vb) sie kole kogo, sich bei jemandem aufhalten (Vb), (um ihn herumstreichen (Vb)),; sh. auch, (po-, za-) plųntać (Vb) sie,; Tschech. motat (Vb), navíjet (Vb),; Poln. plątać (Vb) się, gmatwać (Vb) się

plyś (Vb), (pletâ)

flechten (Vb),; plyś kosyki, Körbe flechten (Vb),; Jou ejch plót waškorbiki., Ich habe Waschkörbe geflochten (Vb),; plyś ze włosôw warkoc, aus Haaren einen Zopf flechten (Vb),; sh. auch, plecóny (Adj),; Slow. pliesť (Vb),;Tschech. plést (Vb),; Poln. pleść (Vb)

płac (m), (-cu)

Weinen (n), Heulen (Vb),; Łónej jes do płacu., Ihr ist es zum Weinen (n),; To jes do płacu., Das ist zum Weinen (n).; Slow. plač (m),; Tschech. pláč (m),; Poln. płacz (m)

płachta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Bettlaken (n), Laken (n),; łozpostřić na łózku płachtâ, Bettlaken auf dem Bett ausbreiten (Vb),; zmjynić płachty, Bettlaken wechseln (Vb),; Slow. plachta ( f ),; Tschech. prostěradlo (n), plachta ( f ),; Poln. prześcieradło (n)

płacić (Vb), (-câ)

zahlen (Vb,; płacić (Vb) za co, für etwas zahlen (Vb),; płacić štojery, Steuern zahlen (Vb),; sh. auch. (do-, pře-, při-, w-, wy- za-) płacić (Vb),; Slow. platiť (Vb),; Tschech. platit (Vb),; Poln. płacić (Vb)

płakać (Vb), (-câ)

weinen (Vb),; Jak sie to widzi, to sie cłowjekowi chce płakać., Wenn man das sieht, da möchte man am liebsten weinen,; dziwucha płace, das Mädchen weint,; Łóni ze radości płakali., Sie haben vor Freude geweint.; płakać (Vb) nad cý, etwas beklagen (Vb), etwas zum Weinen finden (Vb),; sh. auch, ( łoz-, na-) płakać (Vb) sie,; Slow. plakať (m),; Tschech. plakat (Vb),; Poln. płakać (Vb)

płakaniy(n), (-niou)

Weinen (n),; Łóna mou łod tego płakaniou juz blank cerwjóne łocy., Sie hat von dem Weinen schon ganz rote Augen (pl.).; Poln. płakanie (n)

płot (m), (-ta, pl.-ty)

Zaun (m),; přełazić bez płot, über den Zaun steigen (Vb),; za płotý, hinter dem Zaun (m),; płot ze štachetôw, Staketenzaun (m), (Zaun aus Zaunlatten (pl.)),; dróciany płot (m), Drahtzaun (m),; supy łod płota, Zaunpfähle (pl.),; rygle łod płota, Zaunriegel (pl.),; dřwicki we płocie, Türchen im Zaun (m),; Slow. plot (m),; Tschech. plot (m),; Poln. płot (m)

płotek (m), (-tka, pl.-tki) (dim.)

Zäunchen (n) (dim.),; Tschech. plůtek (m) (dim.),; Poln. płotek (m) (dim.)

płókać (Vb), (-câ)

spülen (Vb), waschen (Vb),; płókać (Vb) se gardło, sich die Gurgel spülen (Vb), (gurgeln (Vb),; płókać praniy, Wäsche waschen (Vb),; płókać gymizâ, das Gemüse waschen (Vb),; sh. auch, (pře-, wy-) płókać (Vb),; Tschech. vyplachovat (Vb), vymývat (Vb),; Poln. płukać (Vb)

płôtno (n), (-na)

Leinen (n), Leinwand ( f ),; kosula ze płôtna, Leinenhemd (n),; tišdeka ze płôtna, Leinen-Tischdecke,; štikowane decki ze płôtna, bestickte Deckchen (n) aus Leinen (n),; Slow. plátno (n),; Tschech. plátno (n),; Poln. płótno (n)

płynųńć (Vb)

fließen (Vb), rinnen (Vb), strömen (Vb),; Ta řyka płynie do Łodry., Dieser Fluß fließt in die Oder.; Woda płynie., Das Wasser fließt.; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, pře-, při-, wy-, za-) płynųńć (Vb),; Slow. plynúť (Vb),; Tschech. plynout (Vb), téci (Vb),; Poln. płynąć (Vb)

płytka ( f ), (-ki, pl.-ki)

1) Fliese ( f ),; 2) Plättchen (n), dünne Platte ( f ),; sh. auch, fliza ( f ),; sh. auch, kachla ( f ),; Poln. płytka ( f )

pływać (Vb), (-wó)

schwimmen (Vb),; Naucył ejch sie we řyce pływać., Ich lernte im Fluß schwimmen (Vb).; We jejzioře pływajų ryby., Im See schwimmen Fische (pl.).; pływać na plecach, auf dem Rücken schwimmen (Vb).; pływać pod wodų, unter Wasser schwimmen (Vb),; Dřewo pływou na wodzie., Holz schwimmt auf dem Wasser.; Slow. plávať (Vb), pluť (Vb); Tschech. splývat (Vb), (učit se splývat (Vb)),; plavat (Vb),; Poln. pływać (Vb)

pływaniy (n), (-niou)

Schwimmen (n),; Poln. pływanie (n)

pnųńć (Vb) sie

klettern (Vb), sich ranken (Vb), sich emporranken (Vb),; pnųńć sie na stróm, auf den Baum klettern (Vb),; Powôjka sie pnie po fandzoulach., Eine Winde rankt sich auf den Bohnen (Vb).; Wino sie pnie po perguli., Der Wein rankt an der Pergula.; Nie pni sie na stróm!, Klettere nicht auf den Baum!; sh. auch, wpnųńć (Vb) sie,; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, při-, s-, w-, za-) pnųńć (Vb) Tschech. pnout (Vb) se, popinat (Vb) se,; Poln. piąć (Vb) się

po (Prp.)

1) nach (Prp.),; po fryštiku, nach dem Frühstück,; po mitaku, nach dem Mittagessen (n),; Trefjymy sie po scwourtej., Wir treffen uns nach vier Uhr.; Zrobjymy to po robocie., Wir machen das nach Feierabend (m), (nach der Arbeit ( f ),; posłać kogo po douchtora, jemanden nach dem Arzt schicken (Vb),; 2) Rymcujų tá po całý dniu., Die machen dort den ganzen Tag Krach.; gwařić po niymjecku, deutsch sprechen (Vb),; (Vb) po co, etwas holen gehen (Vb),; jechać (Vb) po co, etwas holen fahren (Vb),; Po co to robić ?, Zuwas soll man das machen?; Po co bych tá jechoł?, Warum sollte ich dort hinfahren ?; po pjyrse, erstens,; po drugy, zweitens,; po třejciy, drittens,; Juz to jes po wsystkí., Es ist schon alles vorbei.; Juz to po descu., Der Regen ist schon vorbei.; robić po nocach, die Nächte hindurch arbeiten (Vb),; špacjyrować po mjejście, in der Stadt herumspazieren (Vb),; Mó te buciory po matce., Ich habe diese Kleider von der Mutter geerbt.; zrobić co po kryjómu, etwas heimlich machen (Vb),; jechać po boku, auf Seitenwegen (pl.) fahren (Vb),; iś dzie po zadku, auf verborgenen Wegen (hinten herum) gehen (Vb),; pejdziejć co po niymjecku, etwas auf deutsch sagen (Vb),; robić co po starymu, etwas nach alter Art machen (Vb),; poznać kogo po głosie, jemanden an der Stimme erkennen (Vb),; Slow. po (Prp),; Tschech. po (Prp.),; Poln. 1) po (Prp.)

po-,;

Präfix bei Verben mit dem vollendeten Aspekt. sh. auch manche Verben unter der Form ohne „po-“.; Beispiele (pl.),; łoztřųsać (Vb), verstreuen (Vb),; połoztřųsać (Vb) überall hinstreuen (Vb), alles verstreuen (Vb),; wóniać (Vb), riechen (Vb),; powóniać (Vb), (einmal) riechen (Vb),; wyciepować (Vb), herausschmeißen (Vb) powyciepować (Vb), (mehrere Sachen) herausschmeißen (Vb), wziųńć (Vb), nehmen (Vb),; powziųńć (Vb) se, sich vornehmen (Vb),; wrózyć (Vb), denken (Vb),; powrózyć (Vb), nachdenken (Vb),; zjyzdzać (Vb) sie, angefahren kommen (Vb), pozjyzdzać (Vb) sie, eingetroffen sein (Vb). Poln. przedrostek „po-“ przy czasownikach

pobłouźnić (Vb), (-niâ)

narren (Vb),; pobłouźnić (Vb) kogo, jemanden zum Narren halten (Vb),; robić kogo za błouzna, jemanden zum Narren halten (Vb),; sh. auch, zabłouźnić (Vb), błouźnić (Vb),; Tschech. mít za blázna,; Poln. wprowadzić w pole, wystawić za durnia

pobodzić (Vb)

mit den Hörnern stoßen (Vb),; Dej pozôr, bo cie ta krowa pobodzie., Gib Acht, sonst wird dich die Kuh mit den Hörnern stoßen.; sh. auch, bodzić (Vb), ubodzić (Vb),; Tschech. trkat (Vb), trknout (Vb),; Poln. bóść (Vb) (rogami)

pobolejć (Vb)

zeitlang schmerzen (Vb),; To jaki cas pobolało, ale zaś přestało bolejć (Vb).; Es hat einige Zeit wehgetan, aber es hat aufgehört zu schmerzen.; sh. auch, zabolejć (Vb),; Poln. poboleć (Vb)

pobozny (Adj), (-nego)

frommer (Adj), religiöser (Adj),; poboźni ludzie, fromme Menschen (pl.),; Slow. pobožný (Adj),; Tschech. pobožný (Adj),; Poln. pobożny (Adj)

pobrać (Vb), (-râ)

1) viel (alles) mitnehmen (Vb),; Łón wsystko pobroł., Er hat alles mitgenommen (Vb).; 2) pobrać (Vb) sie, sich verheiraten (Vb), sich vermählen (Vb),; Łóni sie tedy pobrali., Sie haben sich damals verheiratet (Vb).; 3) pobrać (Vb) sie, aufbrechen (Vb), sich begeben (Vb), in Angriff nehmen (Vb),; pobrać sie ku dómje, nach Hause aufbrechen (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łode-, łoze, na-, pře-, při-, u-, wy-, za-) brać (Vb),; sh. auch, (w-, wy-) brać (Vb) sie,; Tschech. 1) vzít (Vb), přijmout (Vb), 2) vzít (Vb) se, Poln. 1) (dużo ) wziąć (Vb), 2) pobierać (Vb), brać (Vb) ślub, 3) zabierać (Vb) się do czegoś (np. do domu)

pobrónować (Vb), (-nujâ)

eggen (Vb),; pobrónować załorane pole, gepflügtes Feld eggen (Vb),; sh. auch, brónować (Vb),; Poln. pobronować (Vb)

pobrųncejć (Vb), (-câ)

murren (Vb), mürrisch werden (Vb),; pobrųncejć (Vb) se, mürrisch sein (Vb),; sh. auch, brųncejć (Vb),; łozbrųncejć (Vb) sie,; Poln. szemrać (Vb) na coś

pobudować (Vb) (-dujâ)

viele Häuser bauen (Vb),; Pobudowali tá same wjelky budynki., Dort haben sie lauter große Häuser gebaut.; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, pře-, při-, wy-, za-) budować (Vb),; Poln. pobudować (Vb)

pocałować (Vb), (-łujâ)

einen Kuß geben (Vb),; pocałować (Vb) kogo, jemandem einen Kuß geben (Vb),; sh. auch, kus (m), dać kómu kus (m),; Slow. bozkať (Vb),; Tschech. políbit (Vb) Poln. pocałować (Vb)

pocekać (Vb), (-kó)

warten (Vb),; pocekać (Vb) na kogo, auf jemanden warten (Vb),; Pocekómy tu, ouz łóna přidzie nazoud., Wir warten hier, bis sie zurückkommt.; Pocekej na mje!, Warte auf mich!,; pocekać (Vb) na co, auf etwas warten (Vb),; Pocekómy tu na drugi cug., Wir warten hier auf den nächsten Zug (m).; sh. auch, (do-, na-) cekać (Vb) (sie),; cekać (Vb),; Slow. počkať (Vb),; Tschech. počkat (Vb),; Poln. poczekać (Vb)

pocestować (Vb), (-tujâ)

bewirten (Vb), etwas zu trinken anbieten (Vb),; pocestować (Vb) kogo, jemandem etwas zu trinken anbieten (Vb),, pocestować kogo kjejliský wina, jemanden mit einem Glas Wein bewirten (Vb),; Pocestuj go!, Biete ihm etwas an!; sh. auch, cestować (Vb),; Tschech. pohostit (Vb),; Poln. poczęstować (Vb)

pochlastać (Vb), (-stó)

1) etwas demolieren (Vb), zerbrechen (Vb), kaputt machen (Vb), zerkleinern (Vb),; sh. auch, schlastać (Vb) kogo,; Poln. zdemolować (Vb), zniszczyć (Vb)

pochodzić (Vb), (-dzâ)

stammen (Vb), herrühren (Vb); pochodzić ze tej wsi, aus dem Dorf stammen (Vb),; pochodzić ze gospodarstwa, von einem Bauernhof stammen (Vb),; Łóna pochodzi ze tej familyjej., Sie stammt aus dieser Familie.; Tschech. pocházet (Vb),; Poln. pochodzić (Vb)

pochodzyniy (n), (-niou)

Herkunft ( f ), Abstammung ( f ), Ursprung (m),; Tschech. původ (m),; Poln. pochodzenie (n)

pochoupić (Vb), (-pjâ)

begreifen (Vb), verstehen (Vb),; kapieren (Vb) (iron.), erfassen (Vb),; pochoupić (Vb) co, etwas begreifen (Vb),; Łón te licyniy teraz pochoupjył., Er hat das Rechnen jetzt verstanden., Er hat das Rechnen jetzt begriffen (Vb).; Dyć to nie jes tak ciŷzko pochoupić., Das ist doch nicht so schwer zu begreifen.; Slow. pochopiť (Vb),; Tschech. pochopit (Vb), chapat (Vb),; Poln. zrozumieć (Vb), kapnąć (Vb)

pochoupjyniy (n)

Verständnis (n),; Slow. pochopenie (n),; Poln. zrozumienie (n)

pochować (Vb), (-wó)

1) pochować (Vb) kogo, jemanden beerdigen (Vb), jemanden begraben (Vb),; pochować (Vb) umarłego, einen verstorbenen begraben (Vb), beerdigen (Vb),; 2) verstauen (Vb), aufbewahren (Vb),; pochować rzecy, Sachen verstauen (Vb),; pochować do šrâka praniy., Wäsche im Schrank verstauen (Vb).; sh. auch, (s-, u-, wy-) chować (Vb), skryć (Vb),; Slow. 1) pochovať (Vb), 2) poukladať (Vb),; Tschech. 1) pochovat (Vb), pochovávat (Vb), 2) dobře ukládat (Vb),; Poln. 1) pogrzebać (Vb), pochować (Vb),; 2) umieścić (Vb)

coś

pochwała ( f ), (- ły)

Lob (m), Belobigung ( f ),; Tschech. pochvala ( f ),; Poln. pochwała

( f )

pochwoulić (Vb) (-lâ)

loben (Vb),; pochwoulić (Vb) sie, sich loben (Vb), sich rühmen (Vb),; stolz auf etwas eigenes hinweisen (Vb),; stolz etwas eigenes zeigen (Vb),; pochwoulić (Vb) kogo za co, jemanden für etwas loben (Vb),; sh. auch, chwoulić (Vb) sie,; Slow. pochváliť (Vb), pochváliť (Vb) sa,; Tschech. pochválit (Vb), pochválit (Vb) se,; Poln. pochwalić (Vb), pochwalić (Vb) się

pociaprać (Vb), (-přâ)

vermatschen (Vb), verunreinigen (Vb, besudeln (Vb),; pociaprać zupų stoł, mit der Suppe den Tisch vermatschen (Vb),; sh. auch, (łoz-, na-, z-) ciaprać (Vb),(sie), ciaprać (Vb), ciaprota ( f ),; Poln. paćkać (Vb)

pocichu (Adv)

leise (Adv), lautlos (Adv), still (Adv), in aller Stille ( f ),; wlyź pocichu do kościoła., leise in die Kirche eintreten (Vb),; Slow. potichu (Adv) Tschech. potichu (Adv),; Poln. cicho (Adv), po cichu (Adv)

pocić (Vb) sie, (sie.. pocâ)

schwitzen (Vb),; Bez tâ skwarâ, musâ sie při robocie pocić (Vb)., In der Schwüle, muß ich beim Arbeiten schwitzen (Vb).; pocić sie na cole, auf der Stirn schwitzen (Vb),; sh. auch, zapocić (Vb) sie,; Slow. potiť (Vb),; Tschech. potit (Vb) se,; Poln. pocić (Vb) się

pociecha ( f ), (-chy)

1) Trost (m),; To jes małou pociecha., Das ist ein schwacher Trost.; 2) Freude ( f ), Vergnügen (n),; Śniego tá niy ma kâs pociechy., Er macht uns nicht viel Freude ( f ),; Tschech. 1) potěcha ( f ),; Poln. pociecha ( f )

pociepnųńć (Vb), (-nâ)

1) von sich werfen (Vb), auf die Erde werfen (Vb), hinwerfen (Vb),; 2) pociepnųńć (Vb) co, etwas hinwerfen (Vb), aufgeben (Vb),; pociepnųńć robotâ, die Arbeit aufkündigen (Vb),; pociepnųńć skołâ, die Schule verlassen (Vb),; Ejch to pociep., Ich habe das hingeworfen (Vb)., Ich habe das aufgegeben (Vb).; sh. auch, ( łod-, łoz-, w-, wy-) ciepnųńć (Vb),; Tschech. 2) nechat (Vb) (čeho),; přestat dělat (co),; Poln. 1) odrzucić (Vb) coś od siebie,; 2) porzucić (Vb) coś

pociesyć (Vb), (-sâ),

erfreuen (Vb), trösten (Vb), aufmuntern (Vb), froh stimmen (Vb),; pociesyć (Vb) kogo, jemanden trösten (Vb), aufmuntern (Vb), erfreuen (Vb),; Ejch go zaś pociesył., Ich habe ihn wieder getröstet (erfreut (Vb)),; sh. auch, uciesyć (Vb), uradować (Vb),; Slow. potešiť (Vb),; Tschech. potěšit (Vb),; Poln. pocieszyć (Vb) kogoś

pociś (Vb) (pocisnâ)

1) anschieben (Vb), schieben (Vb), verschieben (Vb),; pociś (Vb) co, etwas weiter schieben (Vb), weiter drücken (Vb),; 2) hineinstecken (Vb), stecken (Vb),; pociś co do pjeca, etwas in den Ofen stecken (Vb), (hineinstopfen (Vb)),; pociś do pjeca stare papjóry, alte Unterlagen in den Ofen stecken (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łoz-, na-, pře-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) ciś (Vb),; Slow. 1) posunúť (Vb), 2) vsunúť (Vb),; Tschech. 1) posunout (Vb),; 2) vsunout (Vb),; Poln. 1) posunąć (Vb), 2) wsunąć (Vb)

pociųgać (Vb), (-gó) pociųgnųńć (Vb), (-nâ),

pociųgać (Vb),; ständig ziehen (Vb),; pociųgnųńć (Vb) (einmal) ziehen (Vb),; pociųgnųńć (Vb) za co, an etwas ziehen (Vb),; pociųgnųńć (Vb) kogo za włosy, jemanden an den Haaren ziehen (Vb),; pociųgać gile, den Rotz ständig hochziehen (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łod-, łoz-, pře-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) ciųgnųńć (Vb),; Slow. potiahnuť (Vb),; Tschech. přitáhnout (Vb),; Poln. pociągnąć (Vb)

po ciymku (Adv)

im Finsteren (n), im Dunkeln (n),; siejdziejć we izbje po ciymku, in der Stube im Dunkeln sitzen,; nouś co po ciymku, etwas im Dunkeln finden (Vb),; Slow. potme (Adv),; Tschech. potmě (Adv),; Poln. po ciemku (Adv), w ciemności

po co ? (Adv)

wozu (Adv)?, zu welchem Zweck?,; Po co łón tá mjoł přiś?, Zu welchem Zweck sollte er dort kommen?; Po co to mó zroboć?, Wozu soll ich das machen?; Slow. načo? (Adv),; Tschech. nač?, na co?,; Poln. po co?, w jakim celu?

pocta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Post ( f ), Postamt (n),; Zaniesâ na poctâ pismo., Ich trage den Brief zur Post ( f ).; Kupjâ na poccie pórâ brifmarkôw., Ich kaufe bei der Post ein paar Briefmarken (pl.),; Poślâ ci tâ packâ poctų., Ich schicke dir das Päckchen mit der Post.; Slow. pošta ( f ),; Tschech. pošta ( f ),; Poln. poczta ( f )

pocubić (Vb) sie

sich mit jemandem verhauen (Vb), mit jemandem raufen (Vb),; pocubić (Vb) sie z kí, sich mit jemandem prügeln (Vb),; sh. auch, wycubić (Vb) kómu,; Poln. czubić (Vb) się,; targać się za czupryny

pocuć (Vb), (-jâ)

1) pocuć (Vb) sie, sich angesprochen fühlen (Vb),; Doł ejch mu to pocuć (Vb)., Ich habe ihn das fühlen lassen (Vb)., Ich habe ihn das merken lassen (Vb),; Łón sie pocu., Er fühlte sich angesprochen (Vb).; Łóna sie pocuła., Sie fühlte sich angesprochen.; 2) pocuć (Vb) co, etwas bestimmtes riechen (Vb),; etwas fühlen (Vb), etwas spüren (Vb),; Tyn jejlyń nous pocu., Der Hirsch hat uns gewittert.; Juo ejch co pocu., Ich habe etwas gespürt.; sh. auch, cuć (Vb) ,; Tschech. cítit (Vb), (po-) cítit (Vb),; Poln. 1) dać komuś coś odczuć (Vb), (np. winę) 2) poczuć (Vb) coś (za pomocą zmysłu, dotyku)

pocukřić (Vb), (-řâ), pocukrować (Vb), (-rujâ)

zuckern (Vb), mit Zucker bestreuen (Vb),; Pocukřâ se poziómbki., Ich zuckere mir die Erdbeeren (pl.).; pocukřić se kafej, sich den Kaffee zuckern (Vb),; Pocukř te busiki., Zuckere die Stachelbeeren (Vb).; sh. auch, cukřić (Vb),; Tschech. pocukrovat (Vb),; Poln. posłodzić (Vb) cukrem

pocųntek (m), (-tku)

Anfang (m), Beginn (m),; 1) na pocųntku, am Anfang (m), anfangs (Adv), zu Beginn (m),; łod pocųntku, von Anfang an, seit Anbeginn,; pocųntek łod cego, der Anfang von etwas,; pocųntek zimy, Winteranfang (m),; pocųntek wojny, Kriegsanfang (m),; pocųntek zniwowaniou, Anfang der Ernte ( f ),; Slow. počíatok (m),; prvopočiatok (m), od prvopočiatku,; začiatok (m), 1) zaciatkom (Adv),; Tschech. počátek (m), začátek (m), 1) na začátku, na zpočátku (Adv),; Poln. początek (m)

pocyckać (Vb)

saugen (Vb), (Kleinkind (n)) trinken (Vb),; Dej sie tymu synkowi pocyckać (Vb).; Laß den Jungen trinken (Vb) (saugen (Vb)).; Ciejlóntko cyckou u wymjųzkôw łod krowy., Das Kälbchen saugt an den Kuheutern (pl.).; sh. auch, cyckać (Vb),; Poln. ssać (Vb)

pocyniy (n), (-niou)

Schwitzen (n),; Poln. pocenie (n)

pocynkować (Vb), (-kujâ)

verzinken (Vb),; pocynkować ze štoulu blachâ, ein Stahlblech verzinken (Vb),; Tschech. pozinkovat (Vb),; Poln. cynkować (Vb)

po cý (Pron.), (von co (Pron.))

an was (Pron.)?,; Po cý ty to widzis?, An was siehst du das?; Po cý to idzie poznać?, An was kann man das erkennen?; sh. auch, co (Pron.),; (Pron.),; Poln. po czym (Pron.)

pod (Prp.)

1) unter (Prp.),; pod gołý niebý, unter freiem Himmel (m),; Powjâ ci to pod přisiŷgų., Ich sage dir das unter Eid aus.; To lezy pod wodų., Das liegt unter Wasser (n).; To lezy pod zougłowký., Das liegt unter dem Kissen (n),; wykopać co pod ziymjų, etwas unter der Erde ausgraben (Vb),; być pod łopjekų kogo, unter jemandes Obhut sein,; 2) bei, in der Nähe,; Mjŷskómy pod Łopolý., Wir wohnen in der Nähe von Oppeln.; 3) ouz pod ,; bis an, bis zu,;Ta woda mu siųgała ouz pod paze., Das Wasser reichte (stand) ihm bis an die Achseln.; We pywnicy było wody ouz pod kolana., Im Keller war Wasser bis an die Knie (pl.).; 4) gegen (Prp.),; pod wjecôr, gegen Abend (m), am frühen Abend (m),; jechać kołý pod wjatř, mit dem Fahrrad gegen den Wind fahren (Vb),; 5) jechać pod górkâ, bergauf fahren (Vb),; Slow. pod (Prp.),; Tschech. pod (Prp.), podvečer (m),; Poln. pod (Prp.)

podać (Vb), (-dó)

1) angeben (Vb),; podać kómu swojâ adresâ, jemandem seine Adresse angeben (Vb),; podać do protokolu, zum Protokol angeben (Vb),; 2) reichen (Vb),; podać kómu řec (sklónkâ ze piwý), jemandem eine Sache reichen (Vb) (Glas mit Bier (n)),; sh. auch, podouwać (Vb),; sh. auch, ( łod-, łoz-, pře-, při-, u-, wy-) dać (Vb),; Slow. podať (Vb),; Tschech. podat (Vb),; Poln. podać (Vb)

poddać (Vb) sie, (sie poddó)

sich ergeben (Vb), sich unterwerfen (Vb),; poddać (Vb) sie kómu, sich jemandem ergeben (Vb),; Tschech. poddat (Vb) se,; Poln. poddać (Vb) się

podeptać (Vb), (-pcâ)

platt treten (Vb), mit Füßen niedertreten (Vb), zertrampeln (Vb),; Łón mi podeptoł we łogrôdku kwjoutki., Er hat mir im Garten die Blumen zertreten.; sh. auch, deptać (Vb), (ło-, z-) deptać (Vb), łozdepnųńć (Vb),; Tschech. pošlapat (Vb), zdupat (Vb),; Poln. podeptać (Vb), zdeptać (Vb)

podgojić (Vb) sie

teilweise verheilen (Vb), teilweise zuheilen (Vb),; Te skalecyniy juz sie podgojyło., Die Verletzung ist schon teilweise zugeheilt (Vb).; Poln. podgoić (Vb) się

podkłoudać (Vb), (-dó)

unterlegen (Vb),; podkłoudać (Vb) co pod co, etwas unter etwas anderes unterlegen (Vb),; podkłoudać pod glajze šwele, Schwellen unter die Bahngleise unterlegen (Vb),; sh. auch, podłozyć (Vb),; Tschech. podkládat (Vb),; Poln. podkładać (Vb)

podkopać (Vb), (-pjâ)

untergraben (Vb), unterhöhlen (Vb), unterwühlen (Vb),; podkopać před wyciųgniŷciý ze ziymje pnie, Baumstümpfe vor dem Herausziehen aus der Erde untergraben (Vb),; Slow. podkopať (Vb),; Tschech. podkopat (Vb),; Poln. podkopać (Vb)

podkówa ( f ), (-wy, pl.-wy)

Hufeisen (n),; podkuć kónia pasownymi podkówóma, das Pferd mit passenden Hufeisen beschlagen (Vb),; Slow. podkova ( f ),; Tschech. podkova ( f ),; Poln. podkowa ( f )

podkôwka ( f ), (-ki,pl.-ki)

kleines Hufeisen (n),; Tschech. podkůvka ( f ),; Poln. mała podkowa ( f )

podkuć (Vb), (-jâ), podkuwać (Vb)

beschlagen (Vb),; podkuć (Vb) kónia, ein Pferd beschlagen (Vb),; sh. auch, ( łod-, pře-, při-, wy-) kuć (Vb),; Slow. podkovať (Vb),; Tschech. okovávat (Vb),; Poln. podkuć (Vb), podkuwać (Vb)

podkuty (Adj), (-tego)

beschlagener (Adj),; podkuty kóń, beschlagenes Pferd (n),; Slow. podkutý (Adj),; Poln. podkuty (Adj)

podlepić (Vb), (-pjâ)

unterkleben (Vb),; podlepić landkartâ, eine Landkarte unterkleben (Vb), Landkarte aufziehen (Vb),; Tschech. podlepit (Vb),; Poln. podlepić (Vb)

podłozyć (Vb), (-zâ)

unterlegen (Vb),; sh. auch, podkłoudać (Vb),; podłozyć pod jednâ nogâ łod stoła ciynkų dezeckâ, unter ein Tischbein ein dünnes Brettchen unterlegen (Vb),; Slow. podkladať (Vb),; Tschech. podložit (Vb),; Poln. podłożyć (Vb)

podniyś (Vb), (-niesâ), podnosić (Vb), (-nosâ)

aufheben (Vb) (von der Erde), emporheben (Vb),; podniyś (Vb) co z cego, etwas von etwas anderem aufheben (Vb),; podniyś ze ziymje râkawickâ, von der Erde den Handschuh aufheben (Vb),; podniyś głos, die Stimme heben (Vb),; podniyś głowâ, den Kopf heben (Vb),; sh. auch, (do-, łoz, na-, pře-, při-, ś-, u-, wy-, za-) niyś (Vb),; Tschech. povznést (Vb), zvednout (Vb),; Poln. podnieść (Vb)

podnosyniy (n), (-niou) (Rel.)

Wandlung ( f ) (Rel.),; Poln. przemienienie (n) (Rel.),

podobać (Vb) sie

gefallen (Vb),; podobać (Vb) sie kómu, jemandem gefallen (Vb),; Mje sie twôj Klejd bardzo podobou., Mir gefällt dein Kleid sehr.; nie podobać (Vb) sie, nicht gefallen (Vb),; To mi sie nie podobou., Das gefällt mir nicht.; Slow. páčiť (Vb) sa,; (Vb),; Tschech. (za-) líbit (Vb) se,; Poln. spodobać (Vb) się

podobjŷństwo (n), (-wa)

Ähnlichkeit ( f ),; podobjŷństwo we rodzinie (familyjej), Ähnlichkeit in der Familie Tschech. podobnost ( f ),; Poln. podobieństwo (n)

podobnie (Adv)

ähnlich (Adv),; Te dziejci sų podobnie łoblecóni., Die Kinder sind ähnlich gekleidet.; Tschech. podobně (Adv),; Poln. podobnie (Adv)

podobny (Adj), (-nego)

ähnlicher (Adj),; być podobny do kogo, jemandem ähnlich sein,; Łón jes podobny łojcowi., Er ist dem Vater ähnlich.; być podobny do cego, zu etwas ähnlich sein,; Slow. podobný (Adj),; Tschech. podobný (Adj),; Poln. podobny (Adj)

podojić (Vb) se (fam.)

viel Schnaps trinken (Vb) (fam.),; Łón se tá wcora doś podojył., Er hat gestern ziemlich reichlich getrunken (Vb).; sh. auch, dojić (Vb), wydojić (Vb),; Poln. wypić (Vb) dużo alkoholu (fam.)

podorać (Vb), (-ró) (Agr.)

aufpflügen (Vb) (Agr.),; Slow. zorať (Vb) (Agr.),; Poln. płytko orać (Vb) (Agr.)

podouwać (Vb), (-wó)

anreichen (Vb),; podouwać (Vb) kómu co, jemandem etwas reichen (Vb),; podouwać kómu při kryciu dachu skořupy, jemandem beim Dachdecken die Dachziegeln reichen (Vb),; sh. auch, podać (Vb),; sh. auch, (do-, łoz-, pře-, wy-) douwać (Vb),; Tschech. podávat (Vb),; Poln. podawać (Vb)

podouwić (Vb), (-wjâ)

jemanden etwas würgen (Vb),; podouwić (Vb) kogo, jemanden etwas würgen (Vb),; sh. auch, udouwić (Vb), douwić (Vb),; Tschech. škrtit (Vb), rdousit (Vb),; Poln. kogoś troszkę dławić (Vb) (dusić (Vb))

podparty (Adj), (-tego)

abgestützter (Adj),; podparty kołý płot, mit einem Pfahl abgestützter Zaun (m),; sh. auch, podpřyć (Vb),; Tschech. podepřený (Adj),; Poln. podparty (Adj)

podpis (m), (-su)

Unterschrift ( f ),; dać kómu papjóry do podpisu, jemandem Papiere (Urkunden (pl.)) zur Unterschrift geben (Vb),; sh. auch, ónteršryft (m),; Slow. podpis (m),; Tschech. podpis (m),; Poln. podpis (m)

podpisać (Vb), (-sâ)

unterschreiben (Vb), unterzeichnen (Vb),; podpisać (Vb) sie, unterschreiben (Vb),; podpisać sie pod cý, unter etwas die Unterschrift setzen (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, na-, pře-, při-, s-, w- wy-) pisać (Vb), zapisać (Vb) sie,; Slow. podpisať (Vb), podpisovať (Vb),; Tschech. podepsat (Vb), podepsat (Vb) se,; Poln. podpisać (Vb), podpisać (Vb) się

podpisany (Adj), (-nego)

unterschriebener (Adj), unterzeichneter (Adj),; podpisane pismo, unterschriebener Brief (m),; podpisany dokumynt (m), unterschriebenes Dokument (n),; Tschech. podepsaný (Adj),; Poln. podpisany (Adj)

podpity (Adj), (-tego)

angetrunkener (Adj), angeheiterter (Adj), beschwipster (Adj) (fam.),; Łón jes podpity., Er ist angetrunken.; Tschech. podroušený (Adj),; Poln. podpity (Adj)

podpjyrać (Vb), (-ró)

(ab-) stützen (Vb), unterstützen (Vb),; podpjyrać stancnego, einen Kranken stützen (Vb),; podpjyrać sklepjyniy, ein Gewölbe abstützen (Vb),; podpjyrać (Vb) sie, sich abstützen (Vb),; podpjyrać sie louskų, sich auf einen Gehstock stützen (Vb),; sh. auch, podpřyć (Vb),; Slow. podpierať (Vb),; Tschech. podpírat (Vb),; Poln. podpierać (Vb)

podpłacić (Vb), (-câ)

bestechen (Vb),; podpłacić (Vb) kogo, jemanden bestechen (Vb),; Łón był podpłacóny., Er ist bestochen worden.; Tschech. podplatit (Vb),; Poln. przekupić (Vb)

podpoulić (Vb), (-lâ)

anzünden (Vb), in Brand stecken (Vb), in Brand setzen (Vb),; podpoulić we pjecu drewka, im Ofen die Feuerhölzer anzünden (Vb),; podpoulić budynek (m), ein Haus anzünden (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łoz-, pře-, při-, w-, wy-, za-) poulić (Vb),; Slow. podpáliť (Vb),; Tschech. podpálit (Vb),; Poln. podpalić (Vb)

podpřyć (Vb), (-řâ)

stützen (Vb), abstützen (Vb),; podpřyć u strómika gałųź z łowocý, bei einem Bäumchen einen Ast mit Obst stützen (Vb) (unterstützen (Vb)),; podpřyć stary płot drųzký, einen alten Zaun mit einem Pfahl stützen,; podpřyć u stoła dezeckų jednâ nogâ, ein Tischbein mit einem Brettchen abstützen (Vb),; sh. auch, ( ło-, łod-, při-, wy-, za-) přyć (Vb) (sie),; Slow. podoprieť (Vb),; Tschech. podepřít (Vb),; Poln. podeprzeć (Vb)

podrapać (Vb), (-pjâ)

zerkratzen (Vb),; Kot podrapoł mi râce., Die Katze hat mir die Hände zerkratzt.; Podrapoł ejch se we łostrâzynach nogi., Ich habe mir in den Brombeeren die Beine zerkratzt.; podrapać (Vb) sie, sich zerkratzen (Vb), sich kratzen (Vb),; sh. auch, ( ło-, łoz-, wy-) drapać (Vb),; Tschech. podrápat (Vb),; Poln. podrapać (Vb)

podrapany (Adj), (-nego)

zerkratzter (Adj),; podrapanou râka, zerkratzte Hand ( f ),; Tschech. podrápaný (Adj),; Poln. podrapany (Adj)

podrobić (Vb), (-bjâ)

zerkleinern (Vb), zerbröckeln (Vb),; podrobić (Vb) chlyb, Brot zerkleinern (Vb),; sh. auch, łozdrobić (Vb),; Slow. drobiť (Vb), rozdrobiť (Vb),; Tschech. rozdrobovat (Vb), drobit (Vb),; Poln. rozdrobić (Vb), rozdrabiać (Vb)

podrouźnić (Vb)

reizen (Vb), ärgern (Vb),; podrouźnić (Vb) kogo, jemanden ärgern (Vb), reizen (Vb),; podrouźnić (Vb) psa, einen Hund ärgern (Vb),; sh. auch, drouźnić (Vb),; Slow. podráždiť (Vb),; Tschech. podráždit (Vb),; Poln. podrażnić (Vb)

podrozejć (Vb)

teurer werden (Vb), sich verteuern (Vb),; Łostatni cas wsystko podrozało., In der letzten Zeit ist alles teurer geworden.; Chlyb zaś podrozoł (Vb), Das Brot ist wieder teurer geworden (Vb).; sh. auch, drogi (Adj),; sh. auch, zdrozejć (Vb),; Slow. zdražieť (Vb),; Tschech. podražit (Vb), zdražit (Vb) se,; Poln. podrożeć (Vb), zdrożeć (Vb)

podrozyć (Vb), (-zâ)

teurer machen (Vb), verteuern (Vb),; podrozyć (Vb) touwór (m), die Waren teurer machen (Vb),; Slow. zdražiť (Vb),; Poln. podrożyć (Vb)

podryć (Vb), (-ryjâ)

untergraben (Vb), unterhöhlen (Vb),; podryć strómik do přesadzyniou, ein Bäumchen zum Versetzen untergraben (Vb),; sh. auch, poryć (Vb),; podkopać (Vb),; Slow. podryť (Vb), podkopať (Vb),; Poln. podkopać (Vb),;

podřejźnić (Vb), podřejźniać (Vb) (-nió)

nachäffen (Vb),; podřejźniać (Vb) kogo, jemanden nachäffen (Vb),; Poln. podrzeźniać (Vb)

podřymać (Vb), (-mjâ)

schlummern (Vb), einnicken (Vb),; podřymać (Vb) se, länger schlummern (Vb), einnicken (Vb),; sh. auch, zdřymnųńć (Vb) sie, wydřymać (Vb) sie,; Tschech. podřimovat (Vb),; Poln. podrzemać (Vb)

podstawić (Vb), (-wjâ)

unterstellen (Vb), darunterstellen (Vb),; podstawić pod dachrynnâ wankâ na wodâ, unter die Dachrinne ein Wännchen für Wasser unterstellen (Vb),; podstawić pod ciŷzkų gałųź z łowocý drųzek (m), unter einen schweren Ast mit Obst einen Pfahl (m) (eine Stütze ( f )) stellen (Vb),; sh. auch, podstawjać (Vb),; sh. auch (do-, ło-, łoz-, na-, po-, pře-, při-, wy-, za-) stawić (Vb),; Slow. podstaviť (Vb),; Tschech. podstavit (Vb), podstrčit (Vb), podsunout (Vb),; Poln. podstawić (Vb)

podstawjać (Vb), (-wjó)

unterstellen (Vb), darunterstellen (Vb),; podstawjać pod kran ze wodų miskâ do pomywaniou, unter den Wasserhahn die Waschschüssel stellen (Vb),; sh. auch, podstawić (Vb),; Tschech. podstavovat (Vb),; Poln. podstawiać (Vb)

podstřejlić (Vb), (-lâ)

anschießen (Vb),; podstřejlić zajųnca, einen Haasen anschießen (Vb),; podstřejlić fazana, einen Fasan anschießen (Vb),; sh. auch, (do-, za-) střejlić (Vb),; Tschech. postřelit (Vb), nastřelit (Vb),; Poln. postrzelić (Vb)

podsyć (Vb), (-syjâ)

unterfüttern (Vb), unternähen (Vb),; podsyć futrý klejd (rok (m)), ein Kleid (einen Rock (m)) unterfüttern (Vb),; sh. auch, podsywać (Vb),; Slow. podšiť (Vb),; Tschech. podšít (Vb),; Poln. podszyć (Vb)

podsyty (Adj), (-tego)

unterfütterter (Adj), unternähter (Adj),; Tschech. podšitý (Adj),; Poln. podszyty (Adj)

podsywać (Vb), (-sywó)

unterfüttern (Vb), unternähen (Vb),; podsywać futrý mantejl, einen Mantel mit Futter unterfüttern (Vb),; sh. auch, podsyć (Vb),; Poln. podszywać (Vb)

podštrychnųńć (Vb),

(-nâ)

unterstreichen (Vb),; anstreichen (Vb) (Fehler (m),; podštrychnųńć we piśmje to, co je wichtig, im Brief das unterstreichen, was wichtig ist,; Slow. podčiarknuť (Vb), zdôraziť (Vb),; Tschech. podtrhat (Vb), podtrhnout (Vb), zaškrtnout (Vb),; Poln. podkreślić (Vb),;

podštymplować (Vb) (-lujâ)

abstempeln (Vb),; dać se co podštymplować (Vb), sich etwas abstempeln lassen (Vb),; Poln. ostemplować (Vb)

podubać (Vb), (-bjâ)

pulen (Vb),; podubać se w nosie palcý, in der Nase mit dem Finger pulen (Vb),; sh. auch, ( ło-, łoz-, wy-) dubać (Vb),; Poln. dłubać w czymś (np. palcem w nosie)

podwjųzka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Strumpfband (n), Strumpfhalter (m), (Ringgummi zum halten von Strümpfen am Oberschenkel bei Frauen (pl.)),; podwjųzka do dzierzyniou póńcôch, Strumpfband, um Strümpfe (pl.) zu halten (Vb),; wdziouć na nogi podwjųzki, Strumpfbänder auf die Beine schieben (Vb),; Tschech. podvazek (m),; Poln. podwiązka ( f )

podwoja (pl.), (-jôw)

Türrahmen (m),; Podwoja łod dřwi, Türrahmen (m),; přikrųńcić do podwojôw zouwjase łod dřwi, an den Türrahmen die Scharniere für die Tür anschrauben (Vb),; Tschech. dveřní rám,; Poln. futryna ( f ) drzwi

podwojić (Vb), (-jâ)

verdoppeln (Vb),; podwojić (Vb) prajze, die Preise verdoppeln (Vb),; podwojić (Vb) sie, sich verdoppeln (Vb),; Slow. zdvojnásobiť (Vb),; Tschech. zdvojnásobit (Vb),; Poln. podwoić (Vb), zdwoić (Vb)

podwouzyć (Vb) sie, (-sie..-zâ)

es wagen (Vb), sich erdreisten (Vb), sich unterstehen (Vb),; podwouzyć (Vb) sie co zrobić, es wagen etwas zu machen (Vb),; Nie podwouz sie to zrobić!, Wage es nicht das zu machen!; Slow. odvážiť (Vb),; Tschech. odvážit (Vb) se, troufnout (Vb) si,; Poln. odważyć (Vb) się

podwyzsyć (Vb), (-zsâ)

erhöhen (Vb), steigern (Vb),; podwyzsyć (Vb) ryntâ, die Rente erhöhen (Vb),; podwyzsyć płot, einen Zaun erhöhen (Vb),; Slow. zvýšiť (Vb),; Tschech. zvyšovat (Vb),; Poln. podwyższyć (Vb)

podyrbać (Vb), (-bjâ)

podyrbać (Vb) kogo, jemanden schütteln (Vb), jemanden am Kragen packen und schütteln (Vb),; chycić kogo za kraglik i podyrbać, jemanden am Kragen packen und schütteln (Vb),; Tschech. třást (Vb),; Poln. trząść (Vb), potrząsnąć (Vb) kogoś

podziejlić (Vb), (-lâ)

teilen (Vb), aufteilen (Vb), verteilen (Vb),; podziejlić (Vb) se co, sich etwas teilen (Vb),; podziejlić na câści, in Teile teilen (Vb),; podziejlić mjedzy dziejci šokoladâ, eine Schokolade unter die Kinder aufteilen (Vb),; podziejlić gospodarkâ mjedzy dziejci, einen Bauernhof unter die Kinder aufteilen (Vb),; sh. auch, ( łod-, łoz-, pře-, při-) dziejlić (Vb),; Slow. rozdeliť (Vb), (po-) deliť (Vb),; Tschech. podělit (Vb), podělit (Vb) se, rozdělit (Vb),; Poln. podzielić (Vb), podzielić (Vb) sobie

podziouć (Vb) sie

hingeraten (Vb), verloren gehen (Vb), sich verstecken (Vb),; Nie wjâ, dzie sie te řecy podzioły., Ich weiß nicht, wo die Sachen hingeraten sind.; Tschech. podít (Vb) se,; Poln. podziać (Vb) się

podziubać (Vb)

1) zerstechen (Vb),; podziubać (Vb) co, etwas zerstechen (Vb),; 2) anpicken (Vb), mit dem Schnabel anpicken (Vb), Löcher hineinpicken (Vb),; Sikórki podziubały jabka., Die Meisen haben die Äpfel angepickt.; 3) podziubać (Vb) sie, sich stechen (Vb),; Łón sie w tych tourkach cały podziuboł., Er hat sich in dem Schlehdorn ganz zerstochen (Vb).; sh. auch, ( łoz-, wy-) dziubać (Vb),; sh. auch, předziubnųńć (Vb),; Tschech. 1) poštípat (Vb),; Poln. 1) pokłuć (Vb), 2) podziobać (Vb), 3) ukłuć (Vb) się

podziurawić (Vb), (-wjâ)

durchlöchern (Vb), lochen (Vb),; sh auch, dziurawy (Adj),; Tschech. proděravit (Vb),; Poln. podziurawić (Vb)

podziurawjóny (Adj), (-nego)

durchlöcherter (Adj), gelochter (Adj),; Poln. podziurawiony (Adj)

podziŷkować (Vb) sie, (sie..kujâ)

sich bedanken (Vb), danken (Vb), Dank aussprechen (Vb),; podziŷkować (Vb) sie u kogo za co, sich bei jemandem für etwas bedanken (Vb),; Ejch sie był u niego podziŷkować za pómoc., Ich war bei ihm, mich für die Hilfe bedanken (Vb),; sh. auch, dziŷkować (Vb),; Slow. poďakovať (Vb) sa,; Tschech. poděkovat (Vb) se,; Poln. podziękować (Vb) się

podzołlować (Vb), (-lujâ)

besohlen (Vb),; dać se třewiki podzołlować, sich die Schuhe besohlen lassen (Vb),; podzołlować zandale (pl.), Sandalen (pl.) besohlen (Vb),; Slow. podraziť (Vb),; Tschech. podrazit (Vb) boty,; Poln. podzelować (Vb)

podźwignųńć (Vb), (-nâ)

heben (Vb), hochheben (Vb), emporheben (Vb),; 1) podźwignųńć (Vb) co, etwas heben (Vb), hochheben (Vb), etwas aufrichten (Vb),; 2) podźwignųńć budynek, das Haus erhöhen (Vb), aufstocken (Vb), (Stockwerk dazubauen (Vb)),; 3) podźwignųńć (Vb) kogo, jemandem auf die Beine helfen (Vb), ihn heben (Vb), emporrichten (Vb),; 4) podźwignųńć (Vb) sie, sich aufrichten (Vb), sich heben (Vb),; podźwignųńć sie ze łôzka, sich aus dem Bett heben (Vb),; sh. auch, dźwignųńć (Vb), udźwignųńć (Vb),; Slow. 1) podvihnúť (Vb),; Tschech. 1) pozdvihnout (Vb), 2) přistavět (Vb), nazdvihnout (Vb),; 1), 3) vyzdvihnout (Vb),; 4) nazdvihnout (Vb) se,; Poln. 1) podźwignąć (Vb), 3) podnieść (Vb), 2) powyższyć (Vb) dom,; 4) podźwignąć (Vb) się

pofajerować (Vb), (-rujâ)

etwas feiern (Vb),; pofajerować ździebko gyburtstak, etwas Geburtstag feiern (Vb),; Poln. ucztować (Vb)

pofaltować (Vb), (-tujâ)

zusammenfalten (Vb), in Falten legen (Vb), etwas falten (Vb),; pofaltować cajtųg, eine Zeitung zusammenfalten (Vb),; sh. auch, ufaltować (Vb),; Poln. składać (Vb), złożyć (Vb), fałdować (Vb)

pofarbić (Vb), (-bjâ)

färben (Vb), anfärben (Vb),; sh. auch, (na-, u-) farbić (Vb), zafarbić (Vb) sie,; Poln. pobarwić (Vb)

pofeslować (Vb), (-lujâ)

fesseln (Vb),; pofeslować (Vb) kogo, jemanden fesseln (Vb),; sh. auch, feslować (Vb),; Poln. krępować (Vb)

pofikać (Vb) se, (se..-kó)

herumspringen (Vb), herumhüpfen (Vb), (Kinder (pl.), jungeTiere (pl.)),; sh. auch, poskoukać (Vb) se,; pofikać se na jednej nodze, auf einem Bein herumspringen (Vb),; sh. auch, fiknųńć (Vb), fikać (Vb),; Tschech. skákat (Vb),; Poln. skakać (Vb)

poflikować (Vb), (-kujâ)

flicken (Vb),; poflikować łod koła šlałch, vom Fahrrad den Fahrradschlauch flicken (Vb),; poflikować třewiki (pl.), Schuhe flicken (Vb),; poflikować galouty, die Hosen flicken (Vb),; sh. auch, połoutać (Vb),; Poln. załatać (Vb)

pofolgować (Vb),

nachlassen (Vb), sich verbessern (Vb), schwächer werden (Vb),; Bolała mje głowa, ale mi teraz pofolgowało., Ich hatte Kopfweh, aber jetzt hat es sich gebessert.; sh. auch, popuścić (Vb),; Poln. folgować (Vb)

pofutrować (Vb), (-rujâ)

füttern (Vb), (Tiere (pl.)),; pofutrować (Vb) dobytek, die Tiere (das Vieh) füttern (Vb),; Krowy juz ejch pofutrowała., Die Kühe habe ich schon gefüttert.; sh. auch, futrować (Vb),; Poln. dać (Vb) karmę

pofyrtać (Vb) sie, (sie..-rcâ)

sich drehen (Vb), pofyrtać sie při walcře, sich beim Walzer drehen (Vb),; sh. auch, łozfyrtać (Vb), łozfyrtać (Vb) sie,; łofyrtnųńć (Vb),; fyrtać (Vb),; Tschech. povrtět (Vb) se,; Poln. kręcić (Vb) się

pofyrtany (Adj), (-nego)

Durchgedrehter (m), durchgedrehter (Adj),; Łón jes pofyrtany., Er ist geistig behindert., (durchgedreht),; Poln. zwariowany (Adj), pomylony (Adj)

poganić (Vb), (-niâ)

tadeln (Vb),; poganić (Vb) kogo za co, jemanden für etwas tadeln (Vb),; Zouk we skole poganiył synka., Der Lehrer hat in der Schule den Jungen getadelt.; Poln. ganić (Vb) kogoś za coś

pogłâmbić (Vb), (-bjâ)

vertiefen (Vb),; pogłâbić koryto řyki, das Flussbett vertiefen (Vb),; pogłâbić studniâ, den Brunnen vertiefen (Vb),; Tschech. pohlubovat (Vb), hloubit (Vb),; Poln. pogłębić (Vb)

pogłouskać (Vb), (-kó)

streicheln (Vb),; pogłouskać (Vb) kogo, jemanden streicheln (Vb),; pogłouskać kota, die Katze streicheln (Vb),; sh. auch, głouskać (Vb),; Slow. pohladkať (Vb),; Tschech. pohladit (Vb),; Poln. pogłaskać (Vb)

pogmyrać (Vb), (-ró / -řâ)

sich regen (Vb), nachdenken (Vb), rührig sein (Vb), emsig sein (Vb),; pogmyrać muzgý, nachdenken (Vb), (das Gehirn bemühen (Vb)),; sh. auch, gmyrać (Vb) sie,; Poln. poruszać (Vb) czymś (np. muzgiem), być pilnym, pracowitym

pogniecóny (Adj), (-nego)

zerknitterter (Adj),; pogniecóny klejd (m), zerknittertes Kleid (n),; pogniecóny šakjet, verdrückte Anzugjacke ( f ), (Jackett (n)),; Poln. pomięty (Adj)

pogniyś (Vb), (-nietâ)

zerknittern (Vb), zerdrücken (Vb), zerknautschen (Vb),; Pogniót ejch se při siedzyniu galouty., Ich habe mir beim Sitzen die Hose zerdrückt.; sh. auch, ( ło-, łoz-, wy-) gniyś (Vb),; Tschech. zmačkat (Vb), zchumlat (Vb), zmuchlat (Vb),; Poln. pomiąć (Vb)

pognojić (Vb), (-jâ)

düngen (Vb), misten (Vb), mit Mist düngen (Vb),; pognojić łogrôdek gnojý, den Garten mit Mist düngen (Vb),; Tschech. pohnojit (Vb), vyhnojit (Vb),; Poln. nawozić (Vb) gnojem, zgnoić (Vb)

pognųńć (Vb), (-nâ)

verbiegen (Vb), krümmen (Vb),; sh. auch, pokřiwić (Vb),; sh. auch, ( łod-, łoz-, pře-, w-, z-) gnųńć (Vb),; Tschech. zohýbat (Vb), zkřivit (Vb),; Poln. pogiąć (Vb)

pogoda ( f ), (-dy) (Meteo.)

1) Wetter (n) (Meteo.),; słónecnou pogoda ( f ), heiteres Wetter (n),; descowou pogoda ( f ), Regenwetter (n),; 2) schönes Wetter (n),; Mómy dzisiej fajnų pogodâ., Wir haben heute schönes Wetter (n).; Slow. 1) počasie (n), 2) pohoda ( f ) (Meteo.),; Tschech. 1) počasí(n), 2) pohoda ( f ) (Meteo.),; Poln. pogoda ( f ) (Meteo.)

pogorsyć (Vb) sie

1) sich verschlechtern (Vb), sich verschlimmern (Vb),; Case sie pogorsyły., Die Zeiten haben sich verschlechtert.; Zdrowjy sie u niego pogorsyło., Die Gesundheit hat sich bei ihm verschlechtert.; 2) pogorsyć (Vb) sie z kí, sich mit jemandem verärgern (Vb), böse auf jemanden werden (Vb), mit ihm im Streit leben (Vb),; Jou ejch sie śní pogorsył., Ich habe mit ihm Ärger (m).; sh. auch, ( łoz-, na-, za-) gorsyć (Vb) sie,; Slow. 1) zhoršiť (Vb) sa, 2) pohoršiť (Vb), pohoršovať (Vb) sa,; Tschech. 1), 2) pohoršit (Vb), pohoršit (Vb) se,; 1) zhoršit (Vb), zhoršovat (Vb),; Poln. 1) pogorszyć (Vb) się, 2) pogniewać(Vb) się

pogorsyniy (n), (-niou)

Verschlechterung ( f ), Verschlimmerung ( f ),; Tschech. zhoršení (n), pohoršení (n),; Poln. pogorszenie (n)

pogoudać (Vb) se,

(se..-dó)

miteinander reden (Vb), miteinander plaudern (Vb), miteinander sprechen (Vb),; pogoudać (Vb) se ło cý, über etwas miteinander plaudern (Vb),; pogoudać (Vb) se z kí, mit jemandem reden (Vb),; My se fajnie pogoudali., Wir haben schön miteinander geredet.; sh. auch, pogwařić (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, na-, wy-) goudać (Vb),; Tschech. pobesedovat (Vb), popovídat (Vb) si,; Poln. pomówić (Vb)

pogóniać (Vb),

vor sich hertreiben (Vb), antreiben (Vb),; pogóniać (Vb) kónie, Pferde antreiben (Vb),; Nie pogóniej mje!, Hetze mich nicht!; Slow. poháňať (Vb),; Tschech. pohánět (Vb), popohánět (Vb),; Poln. poganiać (Vb)

pograbić (Vb), (-bjâ)

glatt rechen (Vb),; pograbić we łogrôdku gřųndkâ, ein Beet im Garten rechen (Vb),; sh. auch, grabić (Vb), zagrabić (Vb),; Tschech. pohrabat (Vb),; Poln. grabić (Vb), np. grządki (pl.), (wyrównać (Vb) powierzchnię)

pograć (Vb) se, (se..-gró)

ein wenig spielen (Vb),; 1) pograć (Vb) se na klarinecie, auf der Klarinette ein wenig spielen (Vb),; 2) pograć (Vb) se balý, mit dem Ball spielen (Vb),; sh. auch, ( ło-, łode-, na-, pře-, se-, wy-, za-) grać (Vb),; Poln. 1) grać (Vb) na instrumencie, 2) pobawić (Vb) się

pogratuljyrować (Vb), (-rujâ)

gratulieren (Vb), beglückwünschen (Vb),; gratuliyrować (Vb) kómu, jemandem gratulieren (Vb),; Idziymy pogratuljyrować ołmje na gyburtstak., Wir gehen der Oma zum Geburtstag gratulieren.; sh. auch, gratuliyrować (Vb),; Poln. gratulować (Vb)

pogrozić (Vb), (-zâ)

drohen (Vb),; pogrozić (Vb) kómu, jemandem drohen (Vb),; pogrozić kómu palcý, jemandem mit dem Finger drohen (Vb),; sh. auch, grozić (Vb),; Tschech. pohrozit (Vb),; Poln. pogrozić (Vb)

pogryź (Vb), (-gryzâ)

zerkauen (Vb), zerbeißen (Vb),; pogryź (Vb) joudło, das Essen zerbeißen (Vb), zerkauen (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łoz-, pře-, u-, za-) gryź (Vb),; Poln. pogryźć (Vb) (rozdrobnić (Vb) zębami (pl.))

pogřyb (m), (-řebu)

Begräbnis (n), Beisetzung ( f ),; (Vb) na pogřyb, zur Beerdigung gehen (Vb),; sh. auch, pochować (Vb),; Slow. pohreb (m),; Tschech. pohřeb (m),; Poln. pogrzeb (m)

pogwařić (Vb), (-řâ)

plaudern (Vb), reden (Vb), miteinander sprechen (Vb),; pogwařć (Vb) se, sich gemütlich unterhalten (Vb),; pogwařić (Vb) z kí ło cý, mit jemandem über etwas sprechen (Vb),; pogwařić z kí, jako mu idzie, mit jemandem sprechen, wie es ihm geht,; sh. auch, (do-, pře-, wy-) gwařić (Vb) sie,; Slow. pohovoriť (Vb),; Tschech. pohovořit (Vb), pohovořit s kým o čem,; Poln. pomówić (Vb) z kimś o czymś , rozmawiać (Vb)

pohalać (Vb), (-ló) (Kin-Spr.)

streicheln (Vb),; pohalać (Vb) kocika, ein Kätzchen streicheln (Vb),; Pohalej go ździebko., Streichele ihn etwas.; sh. auch, głouskać (Vb), pogłouskać (Vb),; sh. auch, halać (Vb),; Slow. pohladkať (Vb),; Tschech. pohladit (Vb),; Poln. pogłaskać (Vb) (Kind. Spr.)

poinformować (Vb), (-mujâ)

informieren (Vb),; poinformować (Vb) kogo, jemanden informieren (Vb), jemandem Bescheid geben (Vb),; poinformować (Vb) sie, sich informieren (Vb), sich erkundigen (Vb),; sh. auch, informować (Vb),; Poln. poinformować (Vb)

pojawić (Vb) sie,

(sie..-wjâ)

erscheinen (Vb), sichtbar werden (Vb), sich zeigen (Vb), zutage treten (Vb), auftauchen (Vb),; Pojawjył sie na kraju lasa jejlyń., Am Waldrand hat sich ein Hirsch gezeigt.; Na niebje pojawjył sie fliger., Am Himmel hat sich ein Flugzeug gezeigt.; Slow. javiť (Vb) sa, zjaviť (Vb) sa,; Tschech. objevit (Vb) se, ukázat (Vb) se, zjevit (Vb) se,; Poln. pojawić (Vb) się

pojechać (Vb), (-pojadâ)

wegfahren (Vb), wegreisen (Vb),; Łóni juz pojechali do dóm., Sie sind schon nach Hause gefahren (Vb),; Pojejdziymy do Łopolou nakupić., Wir fahren nach Oppeln einkaufen (Vb).; Pojejdziymy do Italjej na urloup., Wir fahren nach Italien in den Urlaub.; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, pře-, při-, s-, u-, w-, wy-, za-) jechać (Vb),; Slow. odísť (Vb),; Tschech. odjet (Vb), ujet (Vb) ujíždět (Vb),; Poln. pojechać (Vb)

pojejś (Vb) se, (se pojâ)

gut essen (Vb), speisen (Vb), essen (Vb),; My ejchmy noupřôd dobře pojejdli., Wir haben zuerst gut gegessen (Vb.; Pôdziymy co pojejś., Wir gehen etwas essen (Vb).; sh. auch, (na-, pře-, z-) jejś (Vb), jejś (Vb),; sh. auch, (po-, poz-) joudać (Vb),; Slow. jesť (Vb),; Tschech. jíst (Vb),; Poln. jeść (Vb), zjeść (Vb) coś

pojoudać (Vb), (-dó)

gemütlich essen (Vb),; pojoudać bratkartoufle ze smazónkų i dopijać maślónkâ., Bratkartoffeln mit Rührei essen und Buttermilch dazutrinken (Vb),; sh. auch, pozjoudać (Vb),; Tschech. pojídat (Vb), jíst (Vb),; Poln. zjadać (Vb)

pojscać (Vb), (-có)

an etwas urinieren (Vb), etwas anpinkeln (Vb) (vulg.), harnen (Vb), pissen (Vb) (vulg.),; Pjes pojscoł płot., Der Hund hat den Zaun angepinkelt.; Tschech. vymočit (Vb) se,; Poln. posikać (Vb), oddać (Vb) mocz, szczać (Vb) (vulg.)

pokí (Adv)

solange (Adv),; Pokí ejch jes zdrowy, to jescy banâ dalej robjył., Solange ich gesund bin, werde ich das noch weiter arbeiten.; Tschech. pokud (Adv), dokud (Adv),; Poln. póki (Adv), póty (Adv)

pokilać (Vb), (-ló) (Kind. Spr.)

kitzeln (Vb) (Kind. Spr.),; pokilać (Vb) kogo, jemanden kitzeln (Vb),; sh. auch, kilać (Vb), łechtać (Vb),; Poln. łechtać (Vb) (Kin. Spr.)

pokjuozdać (Vb) se, (se..-dó / se..-zdzâ)

schlittern (Vb),; Pokjouzdać se na kjouzdacce., Auf einer Rutschbahn schlittern.; Slow. kĺzať (Vb),; Tschech. klouzat (Vb),; Poln. ślizgać (Vb)

pokjouzdnųńć (Vb)

leicht ausrutschen (Vb), ausgleiten (Vb),; Ejch na dródze pokjouzdnó., Ich bin auf der Straße leicht ausgerutscht.; Pokjouzdnó ejch na skôrce łod banany., Ich bin auf einer Bananenschale ausgerutscht.; sh. auch, (s-, wy-) kjouzdnųńć (Vb),; Slow. skĺznuť (Vb) (sa),; Tschech. uklouznout (Vb), sklouznout (Vb), sklouzávat (Vb),; Poln. poślizgnąć (Vb) się

poklekotać (Vb) se, (se..-tó), (se..-kocâ)

Schwätzchen halten (Vb), etwas tratschen (Vb),; poklekotać se ze sųsioudkų, mit der Nachbarin ein Schwätzchen halten (Vb),; sh. auch, klekotać (Vb),; Poln. poplotkować (Vb), porozmawiać (Vb)

poklepać (Vb), (-pjâ)

1) dengeln (Vb), aushämmern (Vb), kalt schmieden (Vb),; poklepać kosâ, die Sense dengeln (Vb),; 2) klopfen (Vb),; poklepać (Vb) kogo po plecach, jemandem auf die Schulter klopfen (Vb),; Tschech. naklepat (Vb) (Sense dengeln (Vb)),; Poln.1) klepać (Vb) (kosę), 2) poklepać (Vb) kogoś po, (np. plecach)

poklupać (Vb), (-pjâ)

klopfen (Vb),; poklupać (Vb) sie w coło (fig.), sich an die Stirn klopfen (Vb), (tippen (Vb) (fig.),; Tschech. poklepat (Vb),; poklepat si na čelo (fig.),; Poln. poklepać (Vb), poklepać (Vb) się

pokłaś (Vb), (pokładâ)

legen (Vb), hinlegen (Vb),; pokłaś na dachu skořupy, Dachziegel auf das Dach legen (Vb),; sh. auch, (na-, u-) kłaś (Vb) (sie),; Tschech. poklást (Vb), položit (Vb),; Poln. pokłaść (Vb), położyć (Vb)

pokłónić (Vb) sie, (sie..-niâ)

sich verbeugen (Vb), sich verneigen (Vb),; Tschech. poklonit (Vb) se,; Poln. zrobić (Vb) pokłon

pokolyniy (n), (-niou)

Geschlecht (n), Generation ( f ),; powojynne pokolyniy, Nachkriegs-Generation ( f ),; Tschech. generace ( f ),; Poln. pokolenie (n)

pokopać (Vb), (-pjâ)

Erde auflockern (Vb), aufharken (Vb),; pokopać gřųndkâ, das Beet aufharken (Vb),; Tschech. zkopat (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, łoz-, na-, pře-, w-, wy-, za-) kopać (Vb),; Poln. spulchnić (Vb)

pokopnųńć (Vb), (-nâ)

pokopnųńć (Vb) co, etwas mit dem Fuß weitertretenen (Vb),; pokopnųńć bal, den Ball mit dem Fuß weitertreten (Vb),; pokopnųńć na dródze kamjyń, einen Stein auf der Straße weitertreten (Vb), (weiterstoßen (Vb)),; Ani bych tego nie pokopnų., Das würde ich noch nicht einmal mit dem Fuß weitertreten. (weiterstoßen (Vb)),; sh. auch, ( łoz-, wy-) kopnųńć (Vb), łozkopać (Vb),; Tschech. kopnout (Vb),; Poln. kopnąć (Vb) coś od siebie, oddalić (Vb) (np. kamień)

pokořynić (Vb), (-niâ)

pfeffern (Vb), mit Pfeffer würzen (Vb), würzen (Vb),; pokořynić joudło, Speisen pfeffern (Vb), würzen (Vb),; sh. auch, wykořynić (Vb),; Tschech. okořenit (Vb),; Poln. przyprawić (Vb)

pokost (m), (-tu, pl.-ty)

Firnis (m),; lniany pokost, Leinölfirnis (m),; 1) napuścić (Vb) pokostý drewjanny stoł, einen Holztisch mit Firnis einlassen (Vb),; Poln. pokost (m), 1) osadzić drzewo pokostem

pokouzać (Vb), (-zâ)

zeigen (Vb),; 1) pokouzać (Vb) sie, sich zeigen (Vb), sich sehen lassen (Vb), erscheinen (Vb),; auch, dać sie widziejć (Vb), sich zeigen (Vb),; pokouzać sie we tejatře, sich bei einer Theatervorstellung zeigen (Vb), (anwesend sein (Vb)),; pokouzać (Vb) co, etwas zeigen (Vb),; pokouzać (Vb) co kómu, jemandem etwas zeigen (Vb),; Pokouzâ ci, jako sie jejdzie autý., Ich zeige dir, wie man mit dem Auto fährt.; Pokouzâ ci môj nowy klejd., Ich zeige dir mein neues Kleid.; Pokouz mi yno, co to robis., Zeige mir einmal, was du machst.; pokouzać palcý na kogo, auf jemanden mit dem Finger zeigen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, na-, za-) kouzać (Vb),; kouzać (Vb),; Slow. ukázať (Vb), 1) ukázať (Vb) sa,; Tschech. ukázat (Vb), 1) ukázat (Vb) se,; Poln. pokazać (Vb), 1) pokazać (Vb) się

pokôj (m), (-ju)

1) Ruhe ( f ),; dać kómu pokôj, jemanden in Ruhe lassen (Vb),; Łón mi nie dou pokoju., Er läßt mir keine Ruhe.; Dejcie mi z tý pokôj!, Laßt mich damit in Ruhe!; 2) Frieden (m),; zawřyć pokôj, Frieden schließen (Vb),; Slow. 1), 2) pokoj (m),; Tschech. 1), 2) pokoj (m),; Dejte mi pokoj! Poln. 1) spokój (m), 2) pokój (m)

pokrajać (Vb), (jó)

zerschneiden (Vb),; Pokrajâ se te jabko na štyry câści., Ich schneide mir den Apfel in vier Teile.; pokrajać na kųski cebulâ, eine Zwiebel in Stückchen schneiden (Vb),; pokrajać rabarber, Rhabarber zerschneiden (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, łoz-, na-, pře-, při-, u-, wy-) krajać (Vb),; Tschech. pokrájet (Vb),; Poln. pokrajać (Vb)

pokraka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Missgestalt ( f ), brüllender Mensch (m),; Łón tá rycoł jak pokraka., Er hat dort wie eine Missgestalt gebrüllt.; Poln. pokraka (m)

pokropić (Vb), (-pjâ)

besprengen (Vb), bespritzen (Vb),; pokropić před biglowaniy praniy, Wäsche vor dem Bügeln besprengen (Vb),; pokropić kogo kropidłý ze śwjŷncónų wodų, jemanden mit dem Weihwasserwedel mit Weihwasser besprengen (Vb),; sh. auch, pokroupjać (Vb),; Tschech. pokropit (Vb), skropit (Vb),; Poln. skropić (Vb), opryskać (Vb)

pokroupjać (Vb)

tröpfeln (Vb), nieseln (Vb),; Na dwoře ździebko pokroupjou ., Draußen tröpfelt (nieselt (Vb)) es etwas.,; sh. auch, pokropić (Vb),; Poln. pokrapiać (Vb)

pokrusyć (Vb), (-sâ)

zerkrümeln (Vb), zerbröckeln (Vb), zerbröseln (Vb),; Pokrusâ kuró suchy chlyb., Ich zerbröckele den Hühnern trocknes Brot (n).; pokrusyć (Vb) sie, zerfallen (Vb), zerbröckeln (Vb), brüchig werden (Vb), spröde werden (Vb),; sh. auch, łozkrusyć (Vb),; krusyć (Vb) sie,; Tschech. rozdrobovat (Vb), rozdrobit (Vb),; Poln. pokruszyć (Vb)

pokrųncóny (Adj), (-nego)

verdrehter (Adj), verbogener (Adj),; pokróncóny drót (m), verdrehter (verbogener (Adj)) Draht (m),; pokróncóne na loki włosy, zu Locken verdrehte Haare (pl.),; Slow. popletený (Adj),; Tschech. pokroucený (Adj),; Poln. pokręcony (Adj), powyginany (Adj)

pokrųńcić (Vb), (-krųncâ)

verdrehen (Vb),; pokróńcić (Vb) sie, sich verdrehen (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, pře-, při-, s-, u-, w-, wy-, za-) krųńcić (Vb),; Poln. pokręcić (Vb), (obrócić (Vb) w kółko), pokręcić (Vb) się (w kółko)

po kryjómu (Adv)

heimlich (Adv), verstohlen (Adv), geheim (Adv),; dać kómu co po kryjómu, jemandem etwas heimlich geben (Vb),; zrobić co po kryjómu, etwas heimlich machen (Vb),; Slow. potajomky (Adv),; Tschech. pokradmu (Adv), potajmu (Adv),; Poln. po kryjomu (Adv)

pokřiwa ( f ), (-wy, pl.-wy) (Bot.)

Brennnessel ( f ), Brenn-Nessel ( f ) (Bot.),; Łokolył ejch sie pokřiwóma., Ich habe mich mit Brenn-Nesseln verbrant.; Slow. pŕhĺava ( f ) (Bot.),; žihĺava ( f ),; Tschech. kopřiva ( f ) (Bot.), žahavka ( f ) (Bot.),; Poln. pokrzywa ( f ) (Bot.)

pokřiwić (Vb), (-wjâ)

krumm machen (Vb), krümmen (Vb), verbiegen (Vb), verzerren; sh. auch, pognųńć (Vb),; sh. auch, skřiwić (Vb),; Slow. kriviť (Vb),; Tschech., pokřivit (Vb), pokřivovat (Vb),; Poln. wykrzywić (Vb)

pokřiwjóny (Adj), (-nego)

verkrümmter (Adj), verbogener (Adj),; pokřiwjónou rama łod koła, verbogener Fahrradrahmen (m),; pokřiwjónoy drót, verbogener Draht (m),, Tschech. pokřivený (Adj), zkřivený (Adj),; Poln. skrzywiony (Adj)

pokudłać (Vb), (-dłó)

zerzausen (Vb),; pokudłać kómu włosy, jemandem die Haare zerzausen (Vb),; Tschech. pocuchat (Vb),; Poln. mierzwić (Vb) (włosy (pl.))

pokuřić (Vb) se, (se..-řâ)

gemütlich rauchen (Vb),; Opa se pokuřył fajfki., Der Opa hat gemütlich ein Pfeifchen geraucht.; sh. auch, (wy-, za-) kuřić (Vb),; sh. auch, kuřić (Vb),; sh. auch, (wy-, za-) kuřić (Vb) se,; Tschech. pokouřit (Vb),; Poln. palić (Vb) tytoń

pokusić (Vb), (-sâ)

necken (Vb), reizen (Vb),; pokusić (Vb) sie, sich necken (Vb),; pokusić (Vb) kogo, jemanden necken (Vb), reizen (Vb),; sh. auch, skusić (Vb) do cego,; Tschech. škadlit (Vb) se,; Poln. droszczyć (Vb) się, kusić (Vb)

pokuta ( f ), (-ty) (Rel.)

Buße ( f ), Sühne ( f ) (Rel.),; dostać po spowjejdzi pokutâ, nach der Beichte eine Buße auferlegt bekommen (Vb),; Slow. pokání (n) (Rel.),; Tschech. trest (m),; pokání (n) (Rel.),; Poln. pokuta ( f ) (Rel.)

pokutować (Vb), (-tujâ)

büßen (Vb), sühnen (Vb), Buße tun (Vb),; sh. auch, łodpokutować (Vb),; Tschech. pykat (Vb), trpět (Vb),; Poln. pokutować (Vb)

pokwitować (Vb), (-tujâ)

quittieren (Vb),; pokwitować wypłacóne pjųndze, das ausgezahlte Geld quittieren (Vb),; Tschech. potrvrdit (Vb),; Poln. pokwitować (Vb)

pole (n), (-la, pl.-la) (Agr.)

Feld (n) (Agr.),; Posiejymy na tý polu jŷncmjyń., Wir säen auf diesem Feld Gerste ( f ).; załorane pole, gepflügtes Feld (n),; posiouć na polu sôl, auf dem Feld Kunstdünger streuen (Vb),; pobrónować pole, das Feld eggen (Vb),; přiwjyź ze pola zboze, das Getreide vom Feld einfahren (Vb),; zapyřóne pole, Feld voller Quecke ( f ),; Slow. pole (n) (Agr.),; Tschech. pole (n) (Agr.),; Poln. pole (n) (Agr.)

polejciejć (Vb), (polecâ)

hinlaufen (Vb), hineilen (Vb),; Polecâ do sklepu jescy co nakupić(Vb)., Ich eile in den Laden noch etwas einkaufen (Vb),; sh. auch, ( do-, łob-, łod-, łoz-, na-, pře-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) lejciejć (Vb),; Poln. polecieć (Vb), szybko gdzieś iść (pobiec)

poleki (Adj), (-kygo)

langsamer (Adj), allmählicher (Adj), behäbiger (Adj),; Łón jes při robocie bardzo poleki., Er ist bei der Arbeit sehr langsam.; Slow. pomalý (Adj),; Tschech. pomalý (Adj),; Poln. powolny (Adj)

poleku (Adv), polekuśku (Adv)

langsam (Adv), gemächlich (Adv), nach und nach,; Uwijej sie poleku!, Beeile dich langsam!,; Te murowaniy idzie bardzo poleku., Die Maurerarbeiten gehen sehr langsam voran.; Bjer se to poleku!, Nimm dir das langsam vor!, (Beeile dich nicht!),; Poleku přestaje padać., Langsam hört es auf, zu regnen (Vb).; Slow. pomaličky (Adv),; Tschech. pomalu (Adv),; Poln. pomału (Adv), wolno (Adv), powoli (Adv)

polepić (Vb), (-pjâ)

zukleben (Vb), verkleben (Vb),; Třa u koła te dziury we šlauchu polepić., Man muß beim Fahrrad die Löcher im Fahrradschlauch zukleben (Vb),;1) polepić (Vb) sie, sich verkleben (Vb), zusammenkleben (Vb),; sh. auch, ( łod-, łoz-, na-, při-, z-, za-) lepić (Vb),; Tschech. zalepovat (Vb), zalepit (Vb); Poln. zalepić (Vb), 1) zlepić (Vb) się

polepsyć (Vb) (-sâ),

verbessern (Vb),; 1) polepsyć (Vb) sie, sich verbessern (Vb),; Zdrowjy mu sie polepsyło., Die Gesundheit hat sich bei ihm gebessert.; Jescy mu sie ta stancka nie polepsyła., Die Krankheit hat sich bei ihm noch nicht gebessert.; polepsyć (Vb) co, etwas verbessern (Vb),; To idzie polepsyć (Vb)., Das kann man verbessern (Vb).; Slow. polepšiť (Vb), zlepšiť (Vb), 1) lepšiť (Vb) sa,; Tschech. polepšit (Vb), zlepšit (Vb), 1) polepšit (Vb) se,; Poln. polepszyć (Vb), 1) polepszyć (Vb) się

polezały (Adj), (- łego)

1) abgelagerter (Adj),; polezałe wino (n), abgelagerter Wein (m),; polezałe mjŷso, abgelagertes Fleisch (n),; Tschech. uleželý (Adj),; Poln. odleżały (Adj), dojrzały (Adj)

polezejć (Vb) se, (se..-zâ)

genügend lange liegen bleiben (Vb),; Dzisiej łón nie musi iś do roboty, to se moze duzej polezejć., Heute braucht er nicht zur Arbeit zu gehen, da kann er länger liegen bleiben (Vb),; sh. auch, ( ło-, nou-, pře-, wy-, za-) lezejć (Vb),; Poln. dłużej leżeć w łóżku

polica ( f ), (-ce, pl.-ce)

Regal (n), Küchenschrank mit regal, Geschirrbrett (n),; Wejź do joudła ze police talyře., Nimm zum Essen von dem Geschirrschrank die Teller.; Slow. polica ( f ),; Tschech. police ( f ),; Poln. szafa kuchenna z półką

policjou ( f ), (-cjej), policyjou ( f ), (-cyjej)

Polizei ( f ),; Łón jes při policjej., Er ist bei der Polizei.; policjou drógowou, Verkehrspolizei ( f ),; policjou kryminalnou, Kriminalpolizei ( f ),; Tschech. policie ( f ),; Poln. policja ( f )

policyć (Vb), (-câ)

abzählen (Vb), zählen (Vb),; policyć (Vb) pjųndze, Geld abzählen (Vb),; Musâ te jajca noupřôd policyć, wjejla ich je., Ich muß die Eier erst abzählen, wie viele es sind.; policyć přiwjezióny touwór, die angelieferten Waren abzählen (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łod-, łoz-, pře-, při-, ś-, w-, wy-, za-) licyć (Vb),; Poln. policzyć (Vb)

polip (m), (-pa, pl.-py) (Med.)

Polyp (m) (Med,), Polypen (pl.) (Med.),; Łón mou we nosie polipy., Er hat in der Nase Polypen (pl.).; Poln. polip (m) (Med.), polipy (pl.) (Med.)

polityka ( f ), (-ki)

Politik( f ),; Jou sie politykó nie zajmujâ., Ich beschäftige mich nicht mit Politik ( f ).; polityka zagranicnou, Außenpolitik (Vb),; polityka gospodarcou, Wirtschaftspolitik ( f ),; Poln. polityka ( f )

polizać (Vb), (-zó)

lecken (Vb),; polizać (Vb) co, etwas lecken (Vb),; polizać lôd, am Speiseeis lecken (Vb),; polizać lizouk, am Lutscher lecken (Vb),; sh. auch,( ło-, łob-, wy-) lizać (Vb),; Tschech. olízat (Vb),; Poln. polizać (Vb)

poliznųńć (Vb), (-znâ)

einmal lecken (Vb),; Pjes mi poliznų râkâ., Der Hund hat an meiner Hand geleckt.; sh. auch, liznųńć (Vb), łobliznųńć (Vb),; Tschech. olíznout (Vb),; Poln. liznąć (Vb)

poljyrować (Vb), (-rujâ)

polieren (Vb),; poljyrować mejble, die Möbel polieren (Vb),; poljyrować karoserjâ auta, die Autokarosserie polieren (Vb),; sh. auch, gładzić (Vb), wygładzić (Vb),; Poln. polerować (Vb)

Polka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Polin ( f ),; Tschech. Polka ( f ),; Poln. Polka ( f )

polny (Adj), (-nego)

Feld-,; polnou dróga ( f ), Feldweg (m),; polny wrôbejl, Feldsperling (m),; Slow. poĺný (Adj),; Poln. polny (Adj)

polouć (Vb), (-lejâ)

begießen (Vb), gießen (Vb), bewässern (Vb),; Polejâ w łogrôdku kwjoutki., Ich gieße im Garten die Blumen.; Idâ na kjerchouw polouć grôb., Ich gehe zum Friedhof das Grab gießen (Vb).; sh. auch, polywać (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łod-, łoz- (łoź-), na-, ś-, u-, w-, wy-, za-) luoć (Vb),; sh. auch, polywać (Vb),; Poln. polać (Vb)

Polouk (m), (-ka, pl.-ki)

Pole (m),; Slow. Poliak (m),; Tschech. Polák (m),; Poln. Polak (m)

poloutać (Vb) se, (se..-loucâ)

draußen spielen (Vb) (Kinder (pl.)), herumlaufen (Vb),; Dziejci! Idźcie se na dwôr poloutać., Kinder! Geht nach draußen spielen.; Poln. bawić (Vb) się na dworze

polołzować (Vb), (-zujâ)

lockern (Vb),; polołzować (Vb) sie, sich lockern (Vb), lose werden (Vb), sich lösen (Vb) (aufbinden (Vb)),; Śróbka łod šucblecha sie u koła polołzowała., Eine Schraube vom Schutzblech hat sich am Fahrrad gelockert.; Wâzoł u snurkôw łod třewika mi sie polołzowou., Der Knoten am Schnürsenkel hat sich bei mir gelockert.; Poln. obluzować (Vb), obluzowywać (vb) się

Polskou ( f ), (-kej)

Polen (n),; Slow. Poĺsko (n),; Tschech. Polsko (n),; Poln. Polska ( f )

polster (m), (-tru), pl.-try)

Polster (n),; Tschech. polštář (m),; Poln. tapicerka ( f )

polstrować (Vb), (-rujâ)

(aus-) polstern (Vb),; Tschech. polštářovat (Vb),; Poln. wyściełać (Vb)

polstrowany (Adj), (-nego)

gepolsterter (Adj),; polstrowane mejble, Polstermöbel (pl.),; Tschech. polštářovaný (Adj),; Poln. wyściełany (Adj), wyściełane meble (pl.)

polywać (Vb), (-wó)

gießen (Vb), begießen (Vb), bewässern (Vb),; polywać na łogrôdku gřųndki, die Beete im Garten gießen (Vb),; polywać kwjoutki, die Blumen gießen (Vb),; sh. auch, louć (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, pře-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za) lywać (Vb),; Slow. polievať (Vb),; Tschech. zalévat (Vb),; Poln. polewać (Vb)

polywka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Brühe ( f ), Suppe ( f ),; Slow. polievka ( f ),; Poln. polewka ( f )

poła ( f ), (- ły, pl.- ły)

Hälfte ( f ),; 1) na połâ, halb (Adv), zur Hälfte ( f ),; podziejlić co na połâ, etwas in zwei Hälften teilen (Vb),; poła jabka, die Hälfte des Apfels,; Slow. polovica ( f ),; Tschech. polovice ( f ), polovina ( f ), 1) zpola (Adv), zpolovic(e) (Adv),; Poln. połowa ( f )

połechtać (Vb), (-chtó)

kitzeln (Vb),; połechtać (Vb) kogo, jemanden kitzeln (Vb),; sh. auch, łechtać (Vb),; Slow. štekliť (Vb),; Tschech. polechtat (Vb),; Poln. łaskotać (Vb)

połejdnie (n), (-dnia)

Mittag (m), zwölf Uhr ( f ),; před połejdniý, vormittags (Adv),; na połejdnie, mittags (Adv), zum Mittagessen (n), zur Mittagszeit ( f ),; Côz dzisiej mómy na połejdnie? (na mitak (m)),; Was haben wir heute zum Mittagessen (n)?; sh. auch, po połejdniu, nachmittags (Adv),; sh. auch, mitak (m),; sh. auch, pudniy (n),; Slow. poludnie (n),; Tschech. poledne (n),; Poln. południe (n)

połno (Adv)

voll (Adv), viel (Adv),; Było tâ połno ludzi. Dort waren viele Leute.; Slow. plno (Adv),; Tschech. plno (Adv),; Poln. pełno (Adv)

połny (Adj), (-nego)

voller (Adj),; połny ajmer wody, ein Eimer vollgefüllt mit Wasser,; połnou wana, volle Wanne ( f ),; połne mlyko (n), Vollmilch ( f ),; połny kjejlisek wina, volles Weinglas (n),; mjejć połne râce roboty, die Hände voller Arbeit haben (Vb),; połny šrânk buciorôw, Schrank voller Kleider (pl.),; Slow. plný (Adj),; Tschech. plný (Adj),; Poln. pełny (Adj), pełen (Adj)

połobciųgać (Vb), (-gó)

abziehen (Vb), Abzüge tätigen (Vb),; Połobciųgajų ci ze zourobku kupâ štojerôw., Sie werden dir vom Lohn einen Haufen Steuern abziehen (Vb).; sh. auch, łobciųgnųńć (Vb),; Tschech. odpočítávat (Vb) (co od čeho),; Poln. potrącać (Vb), odliczać (Vb)

połobřinać (Vb), (-nó)

abschneiden (Vb),; połobřinać u stróma stare gałâzie, am Baum die alten Äste abschneiden (Vb),; sh. auch, łobřinać (Vb),; Tschech. uřiznout (Vb),; Poln. obcinać (Vb)

połobwjysać (Vb), (-só)

behängen (Vb),; połobwjysać (Vb) kogo orderóma, jemanden mit Orden behängen,; połobwjysać krystbałm lametų, den Christbaum mit Lametta behängen (Vb),; sh. auch, łobwjejsić (Vb),; Poln. obwieszać (Vb) (kogoś / coś)

połociyrać (Vb), (-ró)

abtrocknen (Vb),; połociyrać mokre talyře, die nassen Teller abtrocknen (Vb),; Poln. wycierać (Vb), osuszać (Vb)

połoglųndać (Vb), (-dó)

ansehen (Vb), sich umschauen (Vb),; połoglųndać w ksiųzce łobrouzki, im Buch die Bilder anschauen (Vb),; połoglųndać sie w mjejście, sich in der Stadt umschauen (Vb),; połoglųndać (Vb) se fajne řecy, schöne Sachen anschauen (Vb),; połoglųndać se mjasto, sich die Stadt anschauen (Vb),; sh. auch, łoglųndać (Vb),; Tschech. prohlížet (Vb), poohlédnout (Vb) se,; Poln. oglądać (Vb), obejrzeć (Vb)

połogryzać (Vb), (-zó)

ringsherum abbeißen (Vb), abnagen (Vb),; Tyn pjerón połogryzoł u harynkôw wsystky křepty., Der Mistkerl hat bei den Feringen alle Rücken abgebissen (Vb),; połogryzać upjecóne mjŷso łod kości, gebratenes Fleisch vom Knochen abnagen (Vb),; sh. auch, łogryź (Vb),; Tschech. ohryzávat (Vb), okusovat (Vb),; Poln. obgryzać (Vb)

połolejować (Vb), (-jâ)

alles ölen (Vb),; połolejować (Vb) łod mašiny łosie ( f ),; die Achsen von der Maschine ölen (Vb),; sh. auch, łolejować (Vb),; Tschech. poolejovat (Vb),; Poln. oliwić (Vb)

połosprawjać (Vb), (-wjó)

erzählen (Vb), unterhalten (Vb), plaudern (Vb),; połosprawjać (Vb) se, sich unterhalten (Vb),; połosprawjać (Vb) se ło cý, sich über etwas unterhalten, über etwas erzählen (Vb),; połosprawjać (Vb) kómu, jako mu idzie, jemandem erzählen, wie es ihm geht,; sh. auch, łosprouwka ( f ), łosprawjać (Vb),; sh. auch, pogwařić (Vb),; Slow. porozprávať (Vb),; Poln. porozmawjać (Vb), opowiadać (Vb)

połotwjyrać (Vb), (-ró)

alles öffnen (Vb),; połotwjyrać do wylóftowaniou izbôw łokna, zum Auslüften der Zimmer die Fenster öffnen (Vb),; sh. auch, łotwjyrać (Vb),; Tschech. otevírat (Vb),; Poln. otwierać (Vb)

połoutać (Vb), (połoutó)

flicken (Vb),; połoutać synkowi galouty, dem Jungen die Hosen flicken (Vb),; sh. auch, łoutać (Vb), załoutać (Vb),; Poln. łatać (Vb)

połozjyzdzać (Vb) sie

auseinanderfahren (Vb),; Po wesejlu goście sie połozjyzdzali., Nach der Hochzeit sind die Gäste auseinandergefahren (Vb),; Poln. rozjeżdżać (Vb) się

połozkłoudać (Vb), (-dó)

auseinanderlegen (Vb),; Połozkłoudó na stole ksiųzki. Ich lege die Bücher auf dem Tisch auseinander.; Tschech. rozkládat (Vb),; Poln. rozkładać (Vb)

połozkroudać (Vb), (-dó)

alles wegstehlen (Vb),; sh. auch, łozkroudać (Vb),; Poln. rozkradać (Vb)

połoznosić (Vb), (-sâ)

austragen (Vb),; połoznosić po wsi cajtųgi, die Zeitungen im Dorf austragen (Vb), (verteilen (Vb)),; Poln. roznosić (Vb)

połozpościyrać (Vb), (-ró)

ausbreiten (Vb), auseinanderlegen (Vb),; połozpościyrać na stole swojy řecy, seine Sachen auf dem Tisch ausbreiten (Vb),; Poln. rozpościerać (Vb)

połozpruwać (Vb), (-wó)

auseinandertrennen (Vb), alles zertrennen (Vb),; połozpruwać starų kosulâ na hadry, ein altes Hemd in Lumpen zertrennen (Vb),; Poln. rozpruwać (Vb),;

połoztřųsać (Vb), (-só)

auseinanderstreuen (Vb),; połoztřųsać na polu gnôj, Mist auf dem Felde verstreuen (Vb),; połoztřųsać na łųce siano do susyniou, auf der Wiese Heu zum Trocknen auseinanderstreuen (Vb),; sh. auch, łoztřųsać (Vb), łoztřŷś (Vb),; Poln. roztrząsać (Vb)

połozwjysać (Vb), (-sų)

auseinanderhängen (Vb),; połozwjysać na wešylajnie praniy, auf der Wäscheleine die Wäsche aufhängen (Vb),; sh. auch, łozwjejsić (Vb), łozwjysać (Vb),; Poln. rozwieszać (Vb)

połozwłócyć (Vb), (-câ)

verlegen (Vb), verschleppen (Vb),; połozwłócyć noucyniy, das Handwerkszeug verschleppen (Vb), (auf verschiedene Stellen verlegen (Vb)),; sh. auch, łozwlec (Vb),; Poln. przełożyć (Vb) na inne miejsce

połozwozić (Vb), (-zâ)

ausfahren (Vb), verteilen (Vb),; połozwozić po sklepach touwór, die Waren an die Geschäfte ausliefern (Vb),; sh. auch, popřiwozić (Vb),; Poln. rozwieźć (Vb), rozwozić (Vb)

połozyć (Vb), (-zâ)

hinlegen (Vb), legen (Vb),; połozyć (Vb) co na stoł , etwas auf den Tisch legen (Vb),; połozyć na stoł chlyb, Brot auf den Tisch legen (Vb),; połozyć (Vb) sie do łôzka, sich ins Bett legen (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, pře-, při-, s-, u-, wy-, za-) łozyć (Vb),; sh. auch, pokłaś (Vb),; sh. auch, kłaś (Vb),; Slow. položiť (Vb),; Tschech. položit (Vb), položit (Vb) se,; Poln. położyć (Vb)

połoźlywać (Vb), (-wó)

vergießen (Vb), verschütten (Vb), auseinandergießen (Vb),; połoźlywać na łųce gnojôwkâ, auf der Wiese die Gülle vergießen (Vb), (verteilen (Vb)),; Łón połoźlywoł na stole maślónkâ., Er hat auf dem Tisch die Buttermilch verschüttet.(verteilt (Vb)),; Poln. rozlewać (Vb)

połómać (Vb), (-mjâ)

brechen (Vb), zerbrechen (Vb),; Wjatř połómou u stróma kâsł gałâzi., Der Wind hat am Baum viele Äste gebrochen (Vb).; Łón połómoł kijoucek na małe câści., Er hat ein Stöckchen in kleine Stücke zerbrochen (Vb).; 1) połómać (Vb) se co / złómać (Vb) se co, sich etwas brechen (Vb),; złómać se râkâ, sich die Hand brechen (Vb),; Starka padła na dródze, i połómała se při tý nogâ., Die Großmutter ist auf der Straße gefallen, und hat sich dabei das Bein gebrochen.; 2) połómać (Vb) sie, zerbrechen (Vb),; Tyn stróm sie pod ciŷzourý śniegu połómoł., Der Baum ist unter der Schneelast gebrochen.; sh. auch, ( łoz-, pře-, z-, za-) łómać (Vb), Slow. zlomiť (Vb), lámať (Vb),; Tschech. polámat (Vb), zlomit (Vb), 1) zlomit (Vb) si, (zlomit si ruku), 2) zlomit (Vb) se,; Poln. połamać (Vb), złamać (Vb)

połómany (Adj), (-nego)

zerbrochener (Adj),; połómanou rama łod koła, gebrochener Fahrradrahmen (m),; połómanou špica łod blajštifta, gebrochene Bleistift-Spitze,; Tschech. polámaný (Adj), podlomený (Adj),; Poln. połamany (Adj)

połųcyć (Vb), (-câ)

verbinden (Vb), dazuschalten (Vb),; 1) połųcyć (Vb) kogo z kí při telefónowaniu, jemanden mit einem anderen beim Telefonieren verbinden (Vb),; poųcyć (Vb) co, etwas verbinden (Vb),; połųcyć dwa kable łod elektrišu, zwei Elektrokabel verbinden (Vb),; sh. auch, (při-, wy-, z-) łųcyć (Vb),; Tschech. spojit (Vb), sjednotit (Vb),; 1) spojit (Vb) se,; Poln. połączyć (Vb), połączyć (Vb) się (umożliwić rozmowę telefoniczną)

pomalować (Vb), (-jâ)

bemalen (Vb),; pomalować pyndzliký wjelkanocne jajca, mit einem kleinem Pinsel Ostereier bemalen (Vb),; sh. auch, namalować (Vb), malować (Vb),; Tschech. zmalovat (Vb),; Poln. pomalować (Vb)

pomařnųńć (Vb)

erfrieren (Vb),; Bez zimâ pomařło mi we łogrôdku kâs kwjoutkôw., Im Winter sind mir viele Blumen im Garten erfroren (Vb),; Poln. pomarznąć (Vb)

pomejlić (Vb), (-lâ)

pomejlić (Vb) co, etwas verwechseln (Vb), etwas durcheinander bringen (Vb),; pomejlić jabka ze gruskóma, Äpfel mit Birnen verwechseln (Vb),; sh. auch, łomejlić (Vb) sie, mejlić (Vb) sie,; Tschech. zmýlit (Vb),; Poln. pomylić (Vb)

pomjarkować (Vb),(-kujâ)

bemerken (Vb), gewahr werden (Vb), fühlen (Vb), wahrnehmen (Vb), erblicken (Vb),; pomjarkować (Vb) co, etwas bemerken (Vb), (fühlen (Vb)),; Jou ejch pomjarkowou, ize tych kuropatwôw na polach jes corouz to maniej., Ich habe bemerkt, daß es auf den Feldern immer weniger Rebhühner gibt.; Pomjarkowou ejch, ize sie tá chto w nocy łochowjyrou., Ich habe gemerkt , daß sich dort jemannd in der Nacht herumtreibt.; sh. auch, mjarkować (Vb),; Tschech. zpozorovat (Vb),; Poln. zauważyć (Vb), spostrzec (Vb)

pomjejścić (Vb) sie

fassen (Vb), in etwas genügend Platz haben (Vb),; Ta mųka sie w tý mjŷsku nie pomjejści., Das Mehl hat in diesem Säckchen nicht genügend Platz., (das Säckchen ist zu klein),; sh. auch, zmjejścić (Vb) sie,; Tschech. umístit (Vb),; Poln. pomieścić (Vb)

pomjŷsać (Vb), (-só)

vermischen (Vb), durchmischen (Vb), vermengen (Vb), verrühren (Vb),; pomjŷsać (Vb) sie, sich vermischen (Vb),; pomjŷsać (Vb) co, durchmischen (Vb), vermischen (Vb), durchrühren (Vb),; Pomjŷsó juz cymynt ze pjouský., Ich mische schon den Zement mit Sand.; Pomjŷsej jescy tyn kartofelzalat., Mische noch den Kartoffelsalat (m),; sh. auch, (do-, pře-, při-, w-, z-) mjŷsać (Vb),; Tschech. pomíchat (Vb), smíchat (Vb),; promísit (Vb) (Kochk.),; Poln. pomieszać (Vb), zmieszać (Vb)

pomjŷsany (Adj), (-nego)

durchgemischter (Adj),; Tyn sałout juz jes ze skwjyrckóma pomjŷsany., Der Salat ist schon mit den Speckgrieben durchgemischt.; sh. auch, mjŷsany (Adj),; Poln. zmieszany (Adj)

pomlouć (Vb), (-lejá)

mahlen (Vb), zermahlen (Vb),; pomlouć kafej, Kaffee mahlen (Vb),; pomlouć mjŷso na gyhaktes, Fleisch zu Hackfleisch mahlen (Vb),; sh. auch, mlouć (Vb), zmlouć (Vb),; Tschech. mlet (Vb), umlít (Vb),; Poln. zemleć (Vb) (kawę ( f ), zboże (pl.))

pomlóny (Adj), (-nego)

gemahlener (Adj),; pomlóny mak, gemahlener Mohn (m),; pomlóny kafej, gemahlener Kaffee,; Slow. mlietý (Adj),; Tschech. mletý (Adj),; Poln. mielony (Adj)

pomłócić (Vb), (-câ)

fertig dreschen (Vb),; pomłócić zboze, Getreide fertig dreschen (Vb),; sh. auch, wymłócić (Vb),; Poln. młócić (Vb)

pomnozyć (Vb), (-zâ)

1) vermehren (Vb), vervielfältigen (Vb),; pomnozyć majųntek, das Vermögen (n) (Eigentum (n)) vermehren (Vb)),; 2) mal nehmen (Vb), multiplizieren (Vb),; pomnozyć, tři razy štyry, multiplizieren, drei mal vier,; Slow. 1) rozmnožiť (Vb),; Poln. 1) pomnożyć (Vb), powiększyć (Vb) (np. majątek (m)), 2) przeprowadzić mnożenie liczb

pomocyć (Vb), (-câ)

naß machen (Vb), befeuchten (Vb), benetzen (Vb), eintauchen (Vb),; pomocyć we wodzie haderkâ, ein Läppchen im Wasser naß machen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, pře-, za-) mocyć (Vb),; Tschech. smočit (Vb), namáčet (Vb), umáčit (Vb), zmočit (Vb),; Poln. pomoczyć (Vb), zmoczyć (Vb)

pomokřić (Vb), (-řâ)

anfeuchten (Vb), naß machen (Vb),; pomokřić před biglowaniý praniy, die Wäsche vor dem Bügeln anfeuchten (Vb),; sh. auch, zmokřić (Vb), mokřić (Vb),; Tschech. pomokřit (Vb), zamokřit (Vb),; Poln. zwilżać (Vb)

pomřyć (Vb)

nacheinander sterben (Vb),; Ze tej rodziny (familyjej) juz ich kâs pomarło., Aus dieser Familie sind schon viele gestorben (Vb).; sh. auch, (u-, wy-) mřyć (Vb),; Poln. pomrzeć (Vb)

pomyć (Vb), (-myjâ)

abwaschen (Vb), (Geschirr) abspülen (Vb), spülen (Vb),; pomyć po joudle gyšyr, nach dem Essen Geschirr abspülen (Vb),; sh. auch, pomywać (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, u-, wy-) myć (Vb),; myć (Vb),; Slow. zmyť (Vb),; Poln. pomyć (Vb)

pomydlić (Vb), (-lâ)

einseifen (Vb),; pomydlić před praniý praniy, die Wäsche vor dem Waschen einseifen (Vb),; pomydlić se râce, sich die Hände einseifen (Vb),; sh. auch, ( ło-, na-) mydlić (Vb),; Poln. pomydlić (Vb)

pomyślejć (Vb), (-lâ)

nachdenken (Vb), bedenken (Vb),; pomyślejć (Vb) nad cý, über etwas nachdenken, etwas überdenken (Vb),; Jou nad tý pomyślâ., Ich werde darüber nachdenken (Vb),; sh. auch, ( łoz-, wy-) myślejć (Vb),; Poln. pomyślejć (Vb)

pomywać (Vb), (-wó)

abwaschen (Vb),; pomywać (Vb) gyšyr, Geschirr abwaschen (Vb),; sh. auch, pomyć (Vb),; Slow. umývať (Vb), zmývať (Vb),; Poln. zmywać (Vb) naczynia

pomywaniy (n), (-niou)

Abwasch (m),; Poln. zmywanie (n)

poniewjyrać (Vb), (-ró)

poniewjyrać (Vb) co, etwas nicht schonen (Vb),; unsorgsam mit etwas umgehen (Vb),; herumliegen lassen (Vb),; poniewjyrać drogy ksiųzki, teure Bücher herumliegen lassen, unsorgsam damit umgehen (Vb),; poniewjyrać (Vb) kogo, jemanden herumschubsen (Vb), schnöde (ungerecht) behandeln (Vb), schikanieren (Vb), triezen (Vb),; Poln. poniewierać (Vb)

poniscyć (Vb), (-scâ)

beschädigen (Vb), zerschleißen (Vb), verschleißen (Vb),; poniscyć auto, ein auto beschädigen (Vb), (verschleißen (Vb)),; Tschech. poničit (Vb),; Poln. zniszczyć (Vb), zużyć (Vb)

poniscóny (Adj), (-nego)

beschädigter (Adj), zerschlissener (Adj), verschlissener (Adj); poniscóny mantejl, verschlissener Mantel (m),; Tschech. poničený (Adj),; Poln. zniszczony (Adj), zużyty (Adj)

ponourgać (Vb), (-gó)

eintauchen (Vb), unter Wasser drücken (Vb),; ponourgać (Vb) kogo, jemanden ins Wasser eintauchen (Vb), (jemandem den Kopf unter Wasser drücken (Vb)),; Tschech. ponořit (Vb), ponořovat (Vb) (versenken (Vb)),; Poln. zanurzyć (Vb) kogoś (w wodzie)

popadać (Vb)

ein wenig regnen (Vb),; Môgło by popadać., Es könnte regnen (Vb).; Ździebko tá popadało., Etwas hat es geregnet.; sh. auch, padać (Vb),; Poln. spaść (Vb), (deszcz (m)), (popadać (Vb))

popaś (Vb), (popadnâ)

wegschnappen (Vb), stehlen (Vb), klauen (Vb), entwenden (Vb),; popaś (Vb) co kómu, jemandem etwas klauen (Vb),; Łóni mu při sklepje popadli koło., Sie haben ihm am Laden das Fahrrad geklaut.; Musâ skludzić te řecy, bo nó jy popadnų., Ich muß die Sachen verstauen, sonst werden sie uns geklaut.; sh. auch, dopaś (Vb),; Tschech. ukrást (Vb),; Poln. ukraść (Vb), zwędzić (Vb)

popić (Vb) se, (se popijâ)

sich betrinken (Vb),; Łón se bardzo roud popjył., Er hat sehr gern einen getrunken. (sich betrunken (Vb)),; sh. auch, popijać (Vb), sh. auch, pić (Vb,; Tschech. popít (Vb),; Poln. popić (Vb)

popijać (Vb), (-jó)

nippen (Vb), in kleinen Schlucken trinken (Vb), dazutrinken (Vb),; popijać do chleba tej, zum Brot Tee trinken (Vb),; Tschech. popíjet (Vb),; Poln. popijać (Vb)

popîkać (Vb), (Adj)

rissig werden (Vb), zerspringen (Vb), aufplatzen (Vb), aufspringen (Vb),; popîkany (Adj), rissiger (Adj),; popîkanou (Adj) skôra, aufgesprungene (rissige) Haut ( f ),; popîkane (Adj) wargi, aufgesprungene (rissige (Adj)) Lippen (pl.),; Poln. spierzchnąć (Vb), spierzchnięty (Adj)

popjejlec (m), (-ca, pl.-lce) (Rel.)

Aschermittwoch (m) (Rel.),; Tschech. popelec (m), popeleční středa ( f ) (Rel.),; Poln. popielec (m) (Rel.)

popjejścić (Vb) (-pjejscâ)

eine zeitlang liebkosen (Vb), lieb haben (Vb),; popjejścić (Vb) kogo, jemanden liebkosen (Vb),; popjejścić małe dziejcio, ein Kleinkind liebkosen (Vb),; sh. auch, pjejścić (Vb),; Poln. pieścić (Vb)

popjerónać (Vb)

popjerónać (Vb) se, eine zeitlang fluchen (Vb),; sh. auch, spjerónać (Vb) kogo,; Poln. przeklinać (Vb)

popjoł (m), (-łu)

Asche ( f ),; Wybjerâ ze pjeca popjoł., Ich nehme aus dem Ofen die Asche heraus.; Posujâ na gładkų ściezkâ ździebko popjołu., Ich streue auf den glatten Gehweg etwas Asche ( f ).; Slow. popol (m),; Tschech. popel (m),; Poln. popiół (m)

popluskać (Vb), (-kó)

bespritzen (Vb),; Jechało na dródze auto i popluskało mi buciory., Auf der Straße fuhr ein Auto und hat mir die Kleider bespritzt.; Tschech. pocákat (Vb),; Poln. spryskać (Vb)

poplųntać (Vb) sie

sich verwickeln (Vb), sich verwirren (Vb), sich verknäueln (Vb),; Mje sie tu ta wołna do štrykowaniou całou poplųntała., Mir hat sich hier die Srickwolle ganz verwickelt.; sh. auch, ( łoz-, za-) plųntać (Vb),; Tschech. poplést (Vb) se,; Poln. poplątać (Vb) się

popołejdniy (n), (-nia)

Nachmittag (m),; Tschech. odpoledne (n),; Poln. popołudnie (n)

po połejdniu (n)

am Nachmittag (m), nachmittags (Adv),; po połejdniu, am Nachmittag (m),; Přidâ do ciebje we wtorek po połejdniu., Ich komme zu dir am Dienstag Nachmittag.; Slow. popoludní (Adv),; Tschech. odpolední (Adv),; Poln. po południu (n),

popoulić (Vb), (-lâ)

alles verbrennen (Vb),; popoulić we pjecu stare cajtųgi, alte Zeitungen im Ofen nacheinander verbrennen (Vb),; Poln. popalić (Vb)

poprawić (Vb), (-wjâ)

1) ausbessern (Vb), verbessern (Vb), berichtigen (Vb), einen Fehler korrigieren (Vb), Sachverhalt klar stellen (Vb),; poprawić we piśmie fejlery, die Fehler im Brief berichtigen (Vb),; 2) poprawić (Vb) co zrobjónego, etwas gemachtes verbessern (Vb), (glätten (Vb), ebenen (Vb)),; nachbessern (Vb),; poprawić swjųzany šlyps, Knoten an der Krawatte nachbessern (Vb),; 3) reparieren (Vb), in Ordnung bringen (Vb),; 4) poprawić (Vb) sie, sich bessern (Vb), (Lebensbedingungen,; Lebensgewohnheiten (pl.) ändern (Vb)),; sh. auch, poprawjać (Vb),; sh. auch, (na-, wy-) prawić (Vb),; Slow. popraviť (Vb),; Tschech. 1) opravit (Vb), opravovat (Vb),; 2) poopravit (Vb),; (Fehler korrigieren),; 3) spravit (Vb) (reparieren (Vb)), vyspravit (Vb),; Poln. 1), 2) poprawić (Vb), poprawiać (Vb), 3) zreperować (Vb), 4) polepszyć (Vb) się

poprawjać (Vb), (-wjó)

ausbessern (Vb), verbessern (Vb),; poprawjać (Vb) co, etwas ausbessern (Vb), verbessern (Vb), reparieren (Vb),; poprawjać dach, Schäden am Dach ausbessern, Dachziegeln ersetzen (Vb),; Tschech. spravit (Vb),; Poln. poprawiać (Vb)

poprawjaniy (n), (-niou)

Ausbesserung ( f ), Verbesserung ( f ),; Tschech. oprava ( f ),; Poln. poprawka ( f ) (jakiejś rzeczy)

poprawjóny (Adj), (-nego)

ausgebesserter (Adj),; sh. auch, naprawjóny (Adj),; Poln. poprawiony (Adj)

poprosić (Vb), (-sâ)

bitten (Vb),; poprosić (Vb) kogo ło co, jemanden um etwas bitten (Vb),; poprosić kogo ło pómoc, jemanden um Hilfe bitten (Vb),; Slow. poprosiť (Vb),; Tschech. poprosit (Vb),; Poln. poprosić (Vb)

poprościć (Vb), (-scâ)

begradigen (Vb), leicht verbogenes gerade biegen (Vb),; poprościć skřiwjóny drót, einen verbogenen Draht gerade biegen (Vb),; sh. auch, (na-, s-, wy-) prościć (Vb),; Tschech. srovnávat (Vb), opravit (Vb),; Poln. sprostować (Vb)

popruć (Vb), (-ujâ)

auftrennen (Vb), auseinandertrennen (Vb),; popruć stary anzug, einen alten Anzug auftrennen (Vb) (Teile abtrennen (Vb)),; sh. auch, łozpruć (Vb),; Poln. rozpruć (Vb)

popředać (Vb), (-dó)

alles verkaufen (Vb),; popředać (Vb) co idzie, verkaufen was geht,; sh. auch, wypředać (Vb), sh. auch, popředouwać (Vb),; Poln. wszystko sprzedać (Vb)

popředouwać (Vb), (-wó)

alles verkaufen (Vb),; Łón popředouwoł wsystko co mjoł., Er hat alles, was er hatte, verkauft.; sh. auch, předać (Vb, předouwać (Vb),; Poln. wszystko sprzedać (Vb)

popřenosić (Vb), (-sâ)

alles hinübertragen (Vb), von einer Stelle zur anderen tragen (Vb),; sh. auch, přeniyś (Vb),; Poln. wszystko przenieść (Vb)

popřeřinać (Vb), (-nó)

durchschneiden (Vb), in kleinere Stücke schneiden (Vb),; sh. auch, (po-, pře-) řnųńć (Vb),; Poln. przecinać (Vb)

popřeřoudzać (Vb), (-dzó)

vereinzeln (Vb) ausdünnen (Vb),; popřeřoudzać zasióny sałout, ausgesäten Salat ausdünnen (Vb),; sh. auch, přeřoudzać (Vb),; Poln. przerzedzać (Vb)

popřestawjać (Vb), (-wjó)

umstellen (Vb),; sh. auch, přestawjać (Vb),; Poln. przestawiać (Vb)

popřewozić (Vb), (-zâ)

alles an eine bestimmte Stelle fahren (Vb), hinübertransportieren (Vb),; sh. auch, přewjyź (Vb),; Poln. przewieźć (Vb)

popřewroucać (Vb), (-có)

umwerfen (Vb), durcheinanderbringen (Vb),; sh. auch, přewrôcić (Vb),; Slow. poprevracať (Vb),; Poln. przewrócić (Vb)

popřezywać (Vb), (-wó)

ausschimpfen (Vb),; Jak go ździebko popřezywous, to łón zaś be suchoł., Wenn du ihn etwas ausschimpfst, da wird er wieder gehorchen.; sh. auch, přezywać (Vb),; Poln. zbesztać (Vb)

popřiwozić (Vb), (-zâ)

herbeifahren (Vb),; sh. auch, přiwjyź (Vb),; sh. auch, połozwozić (Vb),; Poln. przywieźć (Vb)

popsuć (Vb), (-ujâ)

kaputt machen (Vb), unbrauchbar machen (Vb),; popsuć (Vb) co, etwas kaputt machen (Vb),; popsuć zygarek (m), eine Uhr kaputt machen (Vb),; popsuć (Vb) sie, verderben (Vb), unbrauchbar werden (Vb), kaputtgehen (Vb),; Popsuło mi sie auto., Das Auto ist mir kaputtgegangen (Vb),; Tschech. poškozovat (Vb), poškodit (Vb),; Poln. popsuć (Vb), zepsuć (Vb)

popsuty (Adj), (-tego)

1) nicht funktionsfähiger (Adj), beshädigter (Adj), kaputter (Adj),; popsute radjo (n), kaputtes Radio (n),; 2) verdorbener (Adj),; popsute mjŷso, verdorbenes Fleisch (n),; Tschech. poroucháný (Adj),; Poln. popsuty (Adj)

popuścić (Vb)

1) nachlassen (Vb), sich verringern (Vb),; Bolejści u niego popuściyły., Die Schmerzen haben bei ihm nachgelassen (Vb),; Tyn mrôz nie popuści., Der Frost läßt nich nach.; 2) lockern (Vb), nachgeben (Vb), nachlassen (Vb),; popuścić pas, den Gürtel lockern (Vb),; popuścić handbrymzâ, die Handbremse lockern (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, łoz-, na-, pře-, při-, s-, u-, w-, wy-, za-) puścić (Vb),; sh. auch, pofolgować (Vb),; Slow. 1), 2) popustiť (Vb),; Tschech. 1), 2) popustit (Vb), popouštět (Vb),; Poln. 1), 2) popuścić (Vb)

popyrtnųńć (Vb), (-nâ)

anrempeln (Vb), schubsen (Vb),; popyrtnųńć (Vb) kogo, jemanden schubsen (Vb),; sh. auch, pyrtnųńć (Vb), (s-, sko-) pyrtnųńć (Vb),; sh. auch, stuchnųńć (Vb),; Tschech. šťouchnout (Vb), štouchnut (Vb),; Poln. szturchnąć (Vb), potrącić (Vb)

porachować (Vb), (-chujâ)

nachrechnen (Vb), zusammenzählen (Vb),; porachować łostatniy pjųndze, das letzte Geld zusammenrechnen (Vb), abzählen (Vb),; Poln. przeliczyć (Vb), policzyć (Vb)

poradzić (Vb), (-dzâ)

können (Vb), imstande sein (Vb), zu etwas fähig sein (Vb),; Łón to poradzi zrobić., Er kann das machen (Vb),; Jou tego nie poradzâ wycyścić., Ich kann das nicht sauber kriegen (Vb).; sh. auch, (do-, za-) radzić (Vb),; sh. auch, umjejć (Vb),; Slow. môcť (Vb),; Tschech. dokázat (Vb), moci (Vb), umět (Vb),; Poln. potrafić (Vb), móc (Vb), umieć (Vb)

poranić (Vb) sie

sich Wunden zuziehen (Vb), sich verletzen (Vb), sich verwunden (Vb),; poranić se nogâ, sich das Bein verletzen (Vb),; sh. auch, skalecyć (Vb) sie,; Slow. zraniť (Vb),, Poln. zranić (Vb) się

poranióny (m / Adj), (-nego)

Verwundeter (m), verwundeter (Adj),; sh. auch, skalecóny (Adj),; Poln. ranny (m), zraniony (Adj)

porazić(Vb) (Med.)

lähmen (Vb) (Med.),; Łónego łostatniy lato poraziyło., Er hat letzten Sommer einen Schlaganfall erlitten.; Poln. porazić (Vb) (Med.)

porazóny (m/ Adj) (-nego) (Med.)

Gelähmter (m), gelähmter (Adj) (Med.),; porazóny po šlaganfalu chłop , nach einem Schlaganfall (m) gelähmter Mann,; sh. auch, gylejmt (Adj) (unv.),; Tschech. ochromený (Adj) (Med.), ochrnutý (Adj) (Med.),; Poln. porażony (Adj), sparaliżowany (Adj) (Med.)

porazyniy (n), (-niou) (Med.)

Lähmung ( f ) (Med.),; sh. auch, lejmųg ( f ),; Tschech. obrna ( f ) (Med.),; Poln. porażenie (n) (Med.)

porâc ( f ), (-ce, pl.-ce)

1) Treppengeländer (n),; dzierzejć sie na trepje za porâc, sich auf der Treppe am Geländer halten (Vb),; sh. auch, gylender (m),; 2) Lehne ( f ),; porâc łod stolika, Stuhllehne ( f ),; Tschech. 1) zábradlí (n), 2) opěradlo (n),; Poln. 1) balustrada ( f ) (schodów), 2) poręcz ( f ), oparcie (n) (krzesła)

porcelan (m), (-nu)

Porzellan (n),; gyšyr z porcelanu, Porzellangeschirr (n),; blumenwaza ze porcelanu, Blumenvase aus Porzellan (n),; Slow. porcelán (m),; Tschech. porcelán (m),; Poln. porcelana ( f )

porcjou ( f ), (-jej, pl.-je)

Portion ( f ),; Kupjâ se w budce porcjâ wóřta ze zamłų., Ich kaufe mir im Büdchen eine Portion Wurst und eine Semmel ( f ),; Tschech. porce ( f ),; Poln. porcja ( f )

poretować (Vb), (-tujâ)

retten (Vb),; poretować před cý řecy, Sachen vor etwas retten (Vb),; poretować před powodzių dobytek, vor dem Hochwasser Hab und Gut retten (Vb),; sh. auch, (u-, wy-) retować (Vb),; sh. auch, retować (Vb),; Poln. uratować (Vb)

porobić (Vb), (-bjâ)

alles machen (Vb), alles erledigen (Vb),; To, co třa było zrobić, jes porobjóne., Das, was man machen mußte, ist gemacht.; sh. auch, (na-, z-, za-) robić (Vb), wyrobić (Vb) sie,; sh. auch, robić (Vb),; Poln. wszystko zrobić (Vb), porobić (Vb)

porosły (Adj), (- łego)

1) bewachsener (Adj),; stróm porosły mechý, ein mit Moos bewachsener Baum,; budynek porosły efojý, ein Haus mit Efeu bewachsen,; 2) porosłe zboze, in den Getreideähren ausgekeimtes (n) Korn,; sh. auch, wyrosły (Adj),; Tschech. 1) poroslý (Adj),; Poln. 1) porosły (Adj),

poroś (Vb)

1) bewachsen (Vb),; 2) auskeimen (Vb), (Korn) aus den Ähren keimen (Vb),; porosłe zboze, aus den Ehren keimendes Getreide (n),; Jak be dalej tak padać, to te zboze porośnie., Wenn es weiter so regnen wird, da wird das Korn in den Ähren keimen.; sh. auch, (na-, pře-, pŕi-, s-, u-, w-, wy-, za-) roś (Vb), roś (Vb),; sh. auch, poroustać (Vb),; Tschech. 1) porůst (Vb),; Poln. 1) porosnąć (Vb), 2) kiełkować (Vb) w kłosie zboża

poroustać (Vb)

1) bewachsen (Vb), Tyn stróm poroustou mchý., Der Baum bewächst mit Moos.,; 2) auskeimen (Vb), austreiben (Vb),; sh. auch, poroś (Vb),; zaroustać (Vb),; Tschech.1) porůstat (Vb),; Poln. 1) porastać (Vb), 2) kiełkować (Vb)

porownać (Vb), (-nó)

1) vergleichen (Vb),; porownać (Vb) co ze cý îksý, etwas mit etwas anderem vergleichen (Vb),; porownać prajze, die Preise vergleichen (Vb),; 2) ebenen (Vb), gerade machen (Vb),; porownać športplac, den Sportplatz ebenen (Vb),; sh. auch, (s-, wy-) rownać (Vb),; sh. auch, rownać (Vb),; Slow. porovnať (Vb), zrovnať (Vb),; Tschech. 1) porovnat (Vb), 2) zarovnat (Vb),; Poln. porównać (Vb)

porozumjejć (Vb) sie, (sie..-mjâ)

sich verständigen (Vb), sich einigen (Vb),; Nie umjejli sie porozumjejć., Sie konnten sich nicht verständigen (Vb).(einigen ),; Slow. upovedomiť (Vb), (zjednotiť (Vb) sa),; Tschech. dorozumět (Vb) se,; Poln. porozumieć (Vb) się

porozumjyniy (n), (-niou)

Verständigung ( f ),; Slow. dorozumenie (n),; Tschech. dorozuměni (n), domluva ( f ),; Poln. porozumienie (n)

porôd (m), (-rodu, pl.-rody)

Geburt ( f ), Entbindung ( f ), Niederkunft ( f ),; sh. auch, entbindųg (m),; Slow. pôrod (m),; Tschech. porod (m),; Poln. poród (m)

port (m), (-tu)

Hafen (m),; sh. auch, hafen (Vb),; Tschech. přistav (m),; Poln. port (m)

portmanej (m), (-ju)

Geldbörse ( f ), Geldbeutel (m), Portmonee (n), Portemonnaie (n),; Włóz te pjųndze do portmoneja., Lege das Geld ins Portmonee hinein.; sh. auch, mjŷsek (m),; Tschech. peněženka ( f ),; Poln. portmonetka ( f )

porto (n) (unv.)

Porto (n), Postgeld (n),; zapłacić za co porto, für etwas Porto zahlen (Vb),; Tschech. porto (n),; Poln. opłata ( f )

portret (m), (-tu, pl.-ty)

Brustbild (n), Porträt (n),; Tschech. portrét (m),; Poln. portret (m)

Portugaljou ( f ), (-jej)

Portugal (n),; jechać do Portugaljej, nach Portugal fahren (Vb),; Přiwjóz ejch to z Portugaljej., Ich habe das aus Portugal mitgebracht.; Tschech. Portugalsko (n),; Poln. Portugalia ( f )

Portugaljouk (m), (-jouka, pl.-jouki)

Portugiese (m),; Tschech. Portugalec (m),; Poln. Portugalczyk (m)

Portugalka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Portugiesin ( f ),; Tschech. Portugalka ( f ),; Poln. Portugalka ( f )

portwajn (m), (-nu)

Portwein (m),; Tschech. portské vino (n),; Poln. porto (n) (unv.)

porusyć (Vb), (-sâ)

berühren (Vb), anfassen (Vb),; porusyć (Vb) co, etwas berühren (Vb),; porusyć (Vb) kogo, jemanden berühren (Vb),; sh. auch, wyrusyć (Vb) sie,; sh. auch, ruchać (Vb),; Slow. dotknúť (Vb) sa,; Tschech. dotknout (Vb) se, stýkat (Vb) se,; Poln. dotknąć (Vb)

porųmbać (Vb), (-bjâ)

zerhacken (Vb), mit der Axt zerhacken (Vb),; porųmbać (Vb) co, etwas zerhacken (Vb),; porųmbać deski, Bretter zerhacken (Vb),; porųmbać pořezane šajty, zersägtes Scheitholz zerhacken (Vb),; sh. auch, narųmbać (Vb),; Poln. porąbać (Vb)

porwać (Vb), (-wjâ)

wegstehlen (Vb), rauben (Vb), gewaltsam rauben (Vb), aus der Hand reißen (Vb),; Łóni mi to porwali., Sie haben mir das gestohlen (Vb).; sh. auch, (do-, łode-, łoze-, na-, po-, pře-, se-, u-, wy-, za-) rwać (Vb),; Poln. ukraść (Vb)

pory (pl.), (-rôw),; porygi (pl.), (gôw)

Hosen (pl.), Unterbekleidung ( f ),; Dyć te dziejcio juzaś mou pory połne., Das Kind hat schon wieder die Hosen voll.; sh. auch, bruty (pl.),; Poln. bielizna ( f ), spodnie dziecka

poryć (Vb), (-ryjâ)

umgraben (Vb), durchwühlen (Vb),; Dziki poryły při lejsie kartoufle. Wildschweine haben am Walde das Kartoffelfeld durchgewühlt.; 1) poryć łogrôdek, den Garten umgraben (Vb),; sh. auch, (wy-, za-) ryć (Vb),; Tschech. přerýt (Vb), zrýt (Vb),; Poln. przekopać (Vb) ziemię, 1) przekopywać (Vb) rydlem (m)

poryknųńć (Vb), (-nâ)

rücken (Vb), verschieben (Vb); Porykniymy tyn šrâk ździebko dalej., Wir rücken den Schrank etwas weiter.; sh. auch, (při-, wy-, za-) ryknųńć (Vb),; sh. auch, ryknųńć (Vb),; Tschech. posunout (Vb),; Poln. posunąć (Vb), przesunąć (Vb)

poryrać (Vb), (poryró)

stochern (Vb) schüren (Vb),; poryrać houký w łogniu łod pieca, mit dem Feuerhaken im Feuer vom Ofen stochern (Vb), schüren (Vb),; Tschech. pohrabat (Vb) (Feuer schüren (Vb)),; Poln. pogrzebać (Vb)

pořezać (Vb), (-zâ)

alles zersägen (Vb),; pořezać krajszejgų šajty dřewa, mit der Kreissäge Holzscheiten zersägen (Vb),; pořezać deski, Bretter zersägen (Vb),; sh. auch, pořnųńć (Vb),; sh. auch, łozřezać (Vb),; Tschech. pořezat (Vb),; Poln. pociąć (Vb) (piłą)

pořigać (Vb), (-gó)

mit Erbrochenem verschmutzen (Vb),; pořigać (Vb) co, etwas mit Erbrochenem verschmutzen (Vb),; pořigać galouty, die Hose mit Erbrochenem verschmutzen (Vb),; pořigać (Vb) sie, sich verkotzen (Vb), sich mit erbrochenem verschmutzen (Vb),; sh. auch, wyřigać (Vb) sie,; sh. auch, swroucać (Vb),; Poln. wymiotować (Vb) na coś (zanieczyścić), zrzygać (Vb) się

pořnųńć (Vb), (-nâ)

alles zerschneiden (Vb),; sh. auch, pořezać (Vb),; sh. auch, pokrajać (Vb),; sh. auch, ( łobe-, łoz-, łoze-, na-, pře-, při-, se-, u-, wy-, za-) řnųńć (Vb),; sh. auch, popřeřinać (Vb),; Poln. pociąć (nożem, nożyczkami)

pořųndek (m), (-dku, pl.-dki)

Ordnung ( f ),; To nie jes w pořųndku., Das ist nicht in Ordnung.; dzierzejć co w pořųndku, etwas in Ordnung halten (Vb),; robić pořųndek, aufräumen (Vb), Ordnung machen (Vb),; robić w izbje pořųndek, das Zimmer aufräumen (Vb),; Tschech. pořadek (m),; držet w pořadku, in Ordnung halten (Vb),; Tschech. pořádek (m),; Poln. porządek (m)

pořųndkować (Vb) sie, (sie..-kujâ)

sich ordentlich verhalten (Vb), sich gehörig verhalten (Vb), nach den üblichen Regeln leben (Vb),; Tyn synek wcale sie nie pořųndkuje., Der Junge verhält sich nicht gehörig., (lebt nicht nach den üblichen Regeln (pl.)),; Poln. zachowywać (Vb) się sprawnie, przyzwoicie, porządnie

pořųndnie (Adv)

ordentlich (Adv), sorgfältig (Adv); zrobić co pořųndnie, etwas ordentlich machen (Vb),; Poln. porządnie (Adv), przyzwoicie (Adv),

pořųndny (Adj), (-nego)

ordentlicher (Adj), anständiger (Adj), solider (Adj), tüchtiger ordnungsliebender (Adj), genauer (Adj),; Kup co pořųndnego., Kaufe etwas brauchbares, (ordentliches, solides).; pořųndny cłowjek, ordentlicher Mensch (m),; Slow. poriadny (Adj),; Tschech. pořádný (Adj),; Poln. porządny (Adj)

pořykać (Vb), (-kó)

beten (Vb),; Idâ do kościoła pořykać., Ich gehe in die Kirche beten (Vb).; Slow. pomodliť (Vb) sa,; Tschech. pomodlit (Vb) se,; Poln. pomodlić (Vb) się

posadzić (Vb), (-dzâ)

1) setzen (Vb), pflanzen (Vb),; posadzić kartoufle, Kartoffeln setzen (Vb),; 2) hinsetzen (Vb), setzen (Vb),; posadzić kogo na pewny plac, jemandem einen Platz anbieten (Vb),; posadzić dziejcio na stolik, ein Kind auf einen Stuhl setzen (Vb),; posadzić kurâ na jajcach, ein Huhn auf Eier setzen (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łoz-, na-, pře-, wy-, za-) sadzić (Vb),; Tschech. 1) zasadit (Vb) 2) posadit (Vb),; Poln.1) zasadzić (Vb) (nasiona, sadzonki), 2) posadzić (Vb) kogoś, poprosić kogoś aby usiadł

posarpać (Vb) (-pjâ), posarpnųńć (Vb), (-pnâ)

zerfetzen (Vb), zerreißen (Vb),; posarpać stare pismo, einen alten Brief zerreißen (Vb), zerfetzen (Vb),; 1) posarpnųńć (Vb) za co, an etwas einmal reißen (Vb),; sh. auch, potargać (Vb),; Tschech. roztrhat (Vb), potrhat (Vb),; Poln. poszarpać (Vb), 1) szarpnąć (Vb)

posarpany (Adj), (-nego)

zerfetzter (Adj), zerlumpter (Adj),; posarpany mantejl (m), zerlumpter Mantel (m),; Poln. poszarpany (Adj)

poschodzić (Vb)

keimen (Vb), (Saat ( f )) aufgehen (Vb),; Te radiski dobře poschodziyły., Die Radieschen sind gut gekeimt (Vb). (aufgegangen (Vb)),; sh. auch, zŷjś (Vb),; Slow. vzísť (Vb),; Tschech. pučet (Vb), klíčit (Vb),; Poln. wschodzić (Vb), wzejść (Vb)

poscuć (Vb), (-cuj) â

aufhetzen (Vb),; poscuć psa, einen Hund aufhetzen (Vb),; Tschech. poštvat (Vb),; Poln. poszczuć (Vb)

poscypać (Vb)

zwicken (Vb), kneifen (Vb),; poscypać (Vb) sie, sich kneifen (Vb),; sh. auch, uscypnųńć (Vb),; Poln. poszczypać (Vb)

posiec (Vb), (-kâ)

fertig mähen (Vb),; Łųki juz sų wsystky posiecóne., Die Wiesen sind schon alle gemäht.; Poln. pokosić (Vb)

posiejdziejć (Vb) se

eine zeitlang sitzen (Vb), verweilen (Vb),; Posiejdziejli my tá ouz do dwanoustej., Wir sind dort bis zwölf Uhr sitzen geblieben.; Poln. przebywać (Vb), zatrzymywać (Vb) się

posiknųńć (Vb), (-nâ)

mit Wasser begießen, bespritzen (Vb),; posiknųńć dziewuchy na Wjelkanoc wodų, die Mädchen am Ostermontag mit Wasser begießen (Vb), (oberschlesisches Brauchtum (n)),; Poln. polać (Vb) wodą (śmigus-dyngus(m))

posikany (Adj), (-nego)

bescheuerter (Adj), blöder (Adj), nicht ganz richtiger im Kopf (m),; Łón jes wjeřâ posikany (Adj)., Er ist wohl bescheuert., (nicht ganz bei Trost (m).; sh. auch, nieprawy (Adj),; Poln. kopnięty w mózg, głupi, głupkowaty (Adj)

posiouć (Vb), (-siejâ)

aussäen (Vb),; Zboze juz ejch posioł., Das Getreide habe ich schon ausgesät (Vb).; sh. auch, ( łoz-, na-, wy-, za-) siouć (Vb),; Poln. wysiać (Vb)

posiųkać (Vb), (-kó)

besprengen (Vb), benetzen (Vb), besprühen (Vb),; posiųkać giskanų kwjoutki, mit der Gießkanne die Blumen benetzen,; Tschech. nacákat (Vb),; Poln. opryskać (Vb) wodą (np. kwjatki)

posiųknųńć (Vb), (-nâ)

besprengen (Vb), benetzen (Vb),; posiųknųńć wodų kwjoutki, die Blumen mit Wasser benetzen (Vb), besprengen (Vb),; Poln. opryskać (Vb)

poskarzyć (Vb) sie, (sie..-rzâ)

sich bei jemandem beschweren (Vb),; Łón sie posed do zouka poskarzyć., Er ging zum Lehrer sich beschweren (Vb).; Tschech. stěžovat (Vb) si na koho,; Poln. skarżyć (Vb) się na kogoś

poskludzać (Vb), (-dzų)

wegräumen (Vb), verstauen (Vb),; poskludzać po robocie noucyniy, nach der Arbeit das Werzeug wegräumen (Vb),; poskludzać do šrâka cyste talyře., saubere Teller in den Schrank einräumen (Vb),; sh. auch, pospořųndzać (Vb),; sh. auch, ( łod-, při-, s-, za-) kludzić (Vb),; sh. auch, kludzić (Vb),; Tschech. uklidit (Vb), uklízet (Vb),; Poln. sprzątnąć (Vb), posprzątać (Vb)

poskłoudać (Vb), (-dó)

1) zusammenfalten (Vb), zusammenlegen (Vb), zusammenklappen (Vb),; poskłoudać ubiglowane kosule, gebügelte Hemden zusammenlegen (Vb),; poskłoudać klapštule, die Klappstühle zusammenklappen (Vb),; 2) abladen (Vb),; poskłoudać ze woza přiwjezóne kartoufle, vom Wagen die gebrachten Kartoffeln abladen (Vb),; sh. auch, słozyć (Vb),; Slow. 1), 2) poskladať (Vb),; Tschech. 1) naskládat (Vb), 2) skládat (Vb), složit (Vb), vykládat (Vb),; Poln. 1) składać (Vb), 2) rozładować (Vb), zrzucać (Vb)

poskocyć (Vb), (-câ)

in die Höhe springen (Vb), aufspringen (Vb), Sprung machen (Vb), einmal hüpfen (Vb),; sh. auch, (do-, pře-, při-, u-, w-, wy-, za-) skocyć (Vb),; Slow. podskočit (Vb),; Tschech. poskočit (Vb),; Poln. skoczyć (Vb) , zrobić (Vb) skok (m)

poskoukać (Vb) se, (se..

-kó)

hüpfen (Vb), herumspringen (Vb) (Kinder (pl.),; Dziejci se poskoukały na dródze na namalowanych kloutkach., Kinder haben auf der Straße auf aufgemalten Kästchen herumgehüpft.; sh. auch, pofikać (Vb) se,; Slow. podskakovať (Vb),; Poln. poskakać (Vb) sobie

poskrabać (Vb) sie, (sie..-bjâ)

sich kratzen (Vb),; poskrabać sie po plecach, sich auf dem Rücken kratzen (Vb),; sh. auch, naskrabać (Vb), zaskrabnųńć (Vb) sie, skrabać (Vb),; Tschech. poškrábat (Vb) se,; Poln. drapać (Vb) się, skrobać (Vb) się

poskróbić (Vb), (-bjâ)

stärken (Vb), mit Stärkelösung behandeln (Vb),; poskróbić praniy, Wäsche stärken (Vb),; Tschech. oškrobit (Vb), naškrobit (Vb),; Poln. krochmalić (Vb)

poskubać (Vb), (-bjâ)

rupfen (Vb),; sh. auch, łoskubać (Vb),; sh. auch, skubać (Vb),; Poln. skubać (Vb)

posłać (Vb), (-poślâ)

1) schicken (Vb), senden (Vb), absenden (Vb),; posłać (Vb) po co, nach etwas schicken (Vb),; etwas abholen lassen (Vb),; posłać (Vb) po kogo, nach jemandem schicken (Vb),; Poślâ ci packâ., Ich schicke dir ein Päckchen (n).; posłać kogo do skoły, jemanden in die Schule schicken (Vb),; posłać kogo na urloup, jemanden in den Urlaub schicken (Vb),; sh. auch, ( łode-, na-, při-) słać (Vb),; 2) posłać (Vb) łôzko, das Bett machen (Vb), Bettzeug aufschütteln (Vb),; 3) posłać (Vb) (Agr.), Streu ausbreiten (Vb), streuen (Vb); posłać krowó słómy, unter die Kühe Stroh ausbreiten (Vb),; sh. auch, pościejlić (Vb),; Slow. 1) posielať (Vb),; Tschech. 1) pos(í)lat (Vb),; 2), 3) ustlat postel ( f ), podestlat (Vb), podestýlat (Vb), zastlat (Vb),; Poln. 1) wysłać (Vb), (np. paczkę), posłać (Vb) po kogoś, 2), 3) pościelić (Vb), posłać (Vb) ( łóżko)

posłodzić (Vb), (-dzâ)

süßen (Vb),; posłodzić se mjodý tej, sich den Tee mit Honig süßen (Vb),; posłodzić (Vb) cukrý busiki, Stachelbeeren mit Zucker süßen (Vb),; sh. auch, łosłodzić (Vb),; sh. auch, pocukřić (Vb),; Tschech. osladit (Vb),; Poln. osłodzić (Vb)

posnosić (Vb), (-sâ)

1) zusammentragen (Vb), posnosić na jedyn plac snopki zbozou, Getreidegarben an einen Platz zusammentragen (Vb),; 2) heruntertragen (Vb), hinuntertragen (Vb),; posnosić ze jaty na doł mjechy ze zbozý, Säcke mit Getreide vom Dachboden nach unten tragen (Vb),; sh. auch, śniyś (Vb),; Poln. 1) zanieść (Vb) rzeczy na jedno miejsce, 2) znosić (Vb) coś (znieść z góry na dół)

posolić (Vb), (-lâ)

salzen (Vb), mit Salz bestreuen (Vb),; posolić se zupâ, sich die Suppe salzen (Vb),; posolić se uwařóne jajco, sich ein gekochtes Ei salzen (Vb),; sh. auch, (na-, pře-) solić (Vb),; Slow. posoliť (Vb),; Tschech. posolit (Vb), nasolit (Vb),; Poln. posolić (Vb)

pospłoucać (Vb), (-có)

alles bezahlen (Vb), abbezahlen (Vb),; pospłoucać dug, alle Schulden zurückzahlen (Vb),; pospłoucać pozyckâ ( f ), ein Darlehen abbezahlen (Vb),; Pozyckâ na budynek juz ejchmy pospłoucali., Das Darlehen für das Haus haben wir schon abbezahlt.; Poln. spłacić (Vb), spłacać (Vb)

pospořųndzać (Vb), (-dzó)

alles aufräumen (Vb),; Pospořųndzó w (e) mojej izbje., Ich räume meine Stube auf.; Dziejci, pospořųndzejcie graśki!, Kinder, räumt das Spielzeug auf!; Łóne to pospořųndzajų., Sie (n / pl.) werden das aufräumen.; pospořųndzać po robocie noucyniy, das Handwerkszeug nach der Arbeit aufräumen (Vb),; sh. auch, spořųndzać (Vb),; sh. auch, poskludzać (Vb),; Slow. upratať (Vb),; Tschech. uklízet (Vb), uklidit (Vb), uspořádat (Vb),; Poln. posprzątać (Vb), sprzątnąć (Vb), doprowadzić (Vb) do porządku

pospóminać (Vb) se, (se -nó)

sich ins Gedächtnis rufen (Vb),; Musâ se to noupřôd pospóminać., Ich muß mir das erst ins Gedächtnis rufen (Vb).; sh. auch, spómniejć (Vb),; Tschech. vzpomenout (Vb) si,; Poln. wspomnieć (Vb) sobie

pospředouwać (Vb), (-wó)

alles verkaufen (Vb),; Jou ejch na tourgu wsystky řecy pospředouwoł., Ich habe auf dem Markt alle Sachen verkauft.; sh. auch, spředać (Vb),; Poln. wszystko sprzedać (Vb)

posruwać (Vb), (-wó)

herunterreißen (Vb), abpflücken (Vb),; posruwać ze tabule stare plakaty, von einer Tafel alte Plakate herunterreißen (Vb),; sh. auch, serwać (Vb),; Poln. zerwać (Vb)

post (m) (Rel.), (-stu)

Fasten (n) (Rel.),; wjelki post, Fastenzeit ( f ) (Rel.),; Slow. pôst ( f ) (Rel.),; Tschech. půst (m) (Rel.),; Poln. post (m) (Rel.)

postawić (Vb), (-wjâ)

1) hinstellen (Vb), stellen (Vb), aufstellen (Vb),; postawić na stoł blumenwazâ ze kwjoutkóma, auf den Tisch eine Blumenvase mit Blumen hinstellen(Vb),; postawić (Vb) sie, sich hinstellen (Vb),; postawić (Vb) sie w raji, sich in einer Reihe aufstellen (Vb),; postawić (Vb) sie na nogi, sich auf die Beine stellen (Vb),; 2) erbauen (Vb), errichten (Vb),; postawić nowy budynek, ein neues Haus erbauen (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, łoz-, na-, pod-, pře-, při-, u-, w-, wy-, za-, ze-) stawić (Vb),; Slow. 1) postaviť (Vb),; Tschech. 1) postavit (Vb),; 2) vystavit (Vb),; Poln. 1) postawić (Vb), 2) vybudować (Vb)

postkarta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Postkarte ( f ),; napisać (posłać) do kogo z urloupu postkartâ, aus dem Urlaub zu jemandem eine Postkarte schreiben (Vb) (schicken (Vb)),; Tschech. pohlednice ( f ),; Poln. pocztôwka ( f )

postrasyć (Vb), (-sâ)

postrasyć (Vb) kogo, jemandem einen Schreck einjagen (Vb), jemanden einschüchtern (Vb),; sh. auch, ( łod-, pře-, wy-) strasyć (Vb),; Slow. nastrašiť (Vb),; Tschech. postrašit (Vb), zastrašit (Vb),; Poln. budzić (Vb) strach (m), budzić (Vb) w kimś grozę

postřadła (pl.), (- łôw), postřadło (n), (- ła)

Fernglas (n),; Fejšter zaglųndou postřadłý na jejlynie., Ein Förster schaut mit dem Fernglas auf Hirsche.; Dej mi zazdřejć bez te postřadła., Lass mich durch das Fernglas schauen (Vb).; Slow. ďalekohĺad (m),; Tschech. kukátko (n), lorněta ( f ),; Poln. lornetka ( f )

postřejdni (Adj), (-niygo)

mittlerer (Adj), der mittlere (Adj), Mittel-,; postřejdniou linia na športplacu, Mittellinie auf dem Sportplatz,; postřejdniou raja, mittlere Reihe ( f ),; Slow. postredný (Adj),; Tschech. prostřední (Adj), středový (Adj),; Poln. środkowy (Adj)

postřejlać (Vb), (-ló)

abschießen (Vb),; postřejlać kormorany (Zool.), Kormorane (Zool.) abschießen (Vb),; Tschech. postřílet (Vb),; Poln. wystrzelać (Vb)

postřodek (m), (-dka)

Mitte ( f ), Mittelpunkt (m),; 1) we postřodku, in der Mitte ( f ), mitten in,; Ta łośka jes we postřodku koła., Die Achse ist in der Mitte des Rades.; postřodek fusbalplacu, Mittelpunkt vom Fußballplatz (m),; Střejlej do postřodka łod tej cilšajby., Schieße in die Mitte der Zielscheibe ( f ).; postřodek ziymi, Erdmittelpunkt (m),; we postřodku mjasta, in der Stadtmitte ( f ),; Postawjymy tyn stoł w postřodku izby., Wir stellen den Tisch in der Mitte des Zimmers hin.; postřodek ciŷzkości, Gewichtsmittelpunkt (m),; Woda wpływou do postřodka łodzi., Das Wasser fließt ins Innere des Schiffes.; 2) ze postřodka, aus der Mitte ( f ),; wziųńć co ze postřodka, etwas aus der Mitte nehmen (Vb),; Slow. postriedok (m),; 1) vprostred (Prp.),; Tschech. prostředek (m), střed (m),; 1) vprostředku (Adv),; doprostřed, in der Mitte ( f ), 2) zprostředka (Adv),; Poln. środek (m)

postřybić (Vb), (-niâ)

versilbern (Vb), silbern anstreichen (Vb),; postřybić ketkâ ze mosiųndzu, ein Massingkettchen versilbern,; postřybić skło na zdřadło, Glas für einen Spiegel versilbern (Vb),; Tschech. postříbřit (Vb), postříbřovat (Vb),; Poln. osrebrzyć (Vb)

postřybjóny (Adj), (-nego)

versilberter (Adj),; postřybjóny pjerściónek (m), versilberter Ring (m),; Slow. postriebrený (Adj),; Poln. osrebrzony (Adj)

postřympić (Vb), (-pjâ)

1) zerfetzen (Vb), in Fetzen reißen (Vb),; Młody pjes postřympjył łod ołmy bać (m).; der junge Hund hat von der Oma den Hausschuh zerrissen (Vb).; 2) postřympić (Vb) sie, sich ausfransen (Vb),; Tyn tepich sie na kraju postřŷmpjył., Der Teppich ist am Rand ausgefranst.; sh. auch, střymp (m),; Tschech.1) roztrhat (Vb),; Poln. 1) rozszarpać (Vb), 2) wystrzępić (Vb) się

postřympjóny (Adj), (-nego)

ausgefranster (Adj),; Poln. wystrzępiony (Adj)

postuchnųńć (Vb), (-chnâ)

einen Stoß geben (Vb), stoßen (Vb), weiterschieben (Vb),; postuchnųńć (Vb) co, etwas stoßen (Vb),; postuchnųńć łod zygarka cajger (m), einen Uhrenzeiger weiterschieben (Vb),; postuchnųńć (Vb) kogo, jemanden stoßen (Vb), anstoßen (Vb),; sh. auch, ( łod-, u-, wy-) stuchnųńć (Vb),; sh. auch, stuchać (Vb),; Tschech. šťouchnout (Vb),; Poln. popchnąć (Vb), szturchnąć (Vb), popychać (Vb)

posuchać (Vb), (-chó)

anhören (Vb),; Posuchó se w radju muzyki., Ich höre mir im Radio Musik an.; Tschech. poslechnout (Vb),; Poln. posłuchać (Vb)

posuć (Vb), (-sujâ)

bestreuen (Vb),; posuć (Vb) co, etwas bestreuen (Vb),; posuć pjouský gładkų ściezkâ, mit Sand den glatten Gehweg bestreuen (Vb),; Posujâ pudercukrý kołouc., Ich streue auf den Kuchen Puderzucker.; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, pře-, při-, u-, w-, wy-, za-) suć (Vb),; Tschech. posypat (Vb), posypávat (Vb),; Poln. posypywać (Vb), posypać (Vb)

posųndzać (Vb), (-dzó)

posųndzać (Vb) kogo, jemanden beschuldigen (Vb), wegen einer Sache in Verdacht haben (Vb), in einer Sache beargwöhnen (Vb),; Tschech. podezřivat (Vb),; Poln. posądzać (Vb)

poswa ( f ), (-wy, pl.-wy)

Überzug (m), Bettbezug (m), Bettuch (n),; poswa před pjeřinâ, Überzug für die Federdecke ( f ),; 1) poswa před zougłowek (m), Kissenbezug (m),; Tschech. 1) povlak na polštář (m),; Poln. poszwa ( f ), 1) poszewka ( f )

poswłócyć (Vb), (-câ)

herbeischleppen (Vb), herunterschleppen (Vb),; poswłócyć z jaty mjechy ze zbozý, die Säcke mit dem Korn vom Dachboden herunterschleppen (Vb),; Tschech. zvláčet (Vb),; Poln. wlec (Vb) coś,; wlec (Vb) coś z góry na dół

poswozić (Vb), (-zâ)

einfahren (Vb), bringen (Vb),; poswozić ze pola zboze, das Getreide vom Feld einfahren (Vb),; Poswozâ z łųki siano., Ich fahre das Heu von der Wiese ein.; sh. auch, swjyź (Vb),; zwjyź (Vb),; Poln. zwieźć (Vb)

poswroucać (Vb), (-có)

mit Erbrochenem verunreinigen (Vb), vollkotzen (Vb) (vulg.), auf etwas erbrechen (Vb),; poswroucać (Vb) co, etwas mit Erbrochenem verunreinigen (Vb),; poswroucać tepich, auf einen Teppich erbrechen (Vb),; sh. auch, (na-, wy-) swroucać (Vb) (sie),; swroucać (Vb), swrôcić (Vb),; Tschech. pozvracet (Vb), vollkotzen (Vb) (vulg.),; Poln. wymiotować (Vb) na coś

posyć (Vb), (-syjâ)

fertig nähen (Vb),; Kosule juz ejch wsystky posyła., Die Hämden habe ich schon alle genäht.; sh, auch, (pře-, u-, za-) syć (Vb),; Slow. šiť (Vb), ušiť (Vb) Tschech. šít (Vb), ušit (Vb),; Poln. szyć (Vb), uszyć (Vb)

posypka ( f ), (-ki)

Streusel (m),; kołouc z posypkóma, Streuselkuchen (Vb),; sh. auch, krusynka ( f ),; Tschech. sypání (n),; Poln. kruszonka na kołaczu

posyřić (Vb), (-řâ)

verbreitern (Vb), erweitern (Vb), weiter machen (Vb), ausdehnen (Vb),; posyřić klejd, ein Kleid weiter machen (Vb),; posyřić drógâ, einen Weg verbreitern (Vb),; sh. auch, łozsyřić (Vb),; Slow. rozšíriť (Vb),; Tschech. rozšířit (Vb),; Poln. poszerzyć (Vb), szerzyć (Vb)

pościć (Vb), (poscâ) (Rel.)

fasten (Vb) (Rel.),; Slow. postiť (Vb) (Rel.),; Tschech. postit (Vb) se (Rel.),; Poln. pościć (Vb) (Rel.)

pościejl ( f ), (-li)

Bettbezug (m), Bettwäsche ( f ),; Wyłozâ do přeblecyniou łózka pościejl., Ich lege zum Umziehen der Betten die Bettwäsche heraus.; Tschech. ložní prádlo (n),; Poln. pościel ( f ), bielizna ( f ) pościelowa

pościejlić (Vb), (-lâ).

pościejlić (Vb) łôzko, das Bett machen (Vb),; Jak se pościejlis, tak sie wyśpis., Wie du dich bettest, so schläfst du.; sh. auch, ściejlić (Vb),; sh. auch, posłać (Vb), usłać (Vb),; Slow. postielať (Vb),; Tschech. ustlat postel ( f ), podestlat (Vb), odestýlat (Vb),; Poln. pościelić (Vb), posłać (Vb)

pościskać (Vb), (-kó)

pościskać (Vb) kogo, jemanden drücken (Vb), jemanden umarmen (Vb), umfassen (Vb),; sh. auch, ściskać (Vb),; Slow. objať (Vb),; Tschech. obejmout (Vb) Poln. objąć (Vb), obejmować (Vb)

poślatować (Vb)

1) herunterfallen (Vb),; Bez tyn šturm poślatowało z dachu kâs skořupôw., Durch den Sturm sind vom Dach viele Dachziegeln heruntergefallen (Vb),; 2) poślatować (Vb) sie, (Leute (pl.)) zusammenlaufen (Vb), herbeikommen (Vb), sich versammeln (Vb),; Jak sie to zrobjyło, to sie tâ ludzie poślatowali., Als das geschehen ist, da sind dort die Leute agelaufen gekommen.; sh. auch, ślejciejć (Vb),; Tschech. 1) padat (Vb),; Poln. 1) spaść (Vb), spadać (Vb), 2) zlatywać (Vb), zbiegać (Vb) się

poślinić (Vb), (-niâ)

mit Speichel benetzen (Vb),; Slow. nasliniť (Vb),; Tschech. naslinit (Vb),; Poln. poślinić (Vb)

poślywać (Vb) (-wó)

zusammengießen (Vb),; poślywać do wjadra ze kufkôw ślywki piwa, aus den Bierkrügen in einen Eimer die Bierreste zusammengießen (Vb),; sh. auch, ślouć (Vb), ślywać (Vb),; Tschech. slévat (Vb),; Poln. zlewać (Vb) (wlewać do jednego naczynia)

pośmjywać (Vb) sie, (sie..-wó)

verspotten (Vb), sich lustig machen (Vb), spötteln (Vb),; pośmjywać (Vb) sie z kogo, sich über jemanden lustig machen (Vb), jemanden verspotten (Vb),; Łón sie śniego pośmjywoł., Er hat ihn verspottet.; Slow. posmievať (Vb) sa,; Tschech. posmívat (Vb) se,; Poln. naśmiewać (Vb) się, drwić (Vb) z kogoś,

pośnioudać (Vb), (-dó)

frühsticken (Vb),; Před robotų třa rano dobře pośnioudać., Vor der Arbeit muß man morgens gut frühstücken (Vb),; sh. auch, fryštikować (Vb),; Poln. jeść (Vb) śnadanie (n)

pośpiywać (Vb) se, (se..-wó)

vor sich hinsingen (Vb),; Pośpjywó se ślųsky śpjywki., Ich werde paar schlesische Lieder singen.; sh. auch, zaśpjywać (Vb), śpjywać (Vb),; Tschech. zpívat (Vb), zaspívat (Vb),; Poln. śpiewać (Vb) sobie (piosenki)

pośrótować (Vb), (-tujâ)

schroten (Vb), Getreide schroten (Vb),; pośrótować psynicâ, Weizen schroten (Vb),; pośrótować na śrótkâ zyto, Roggen zu Schrot schroten (Vb),; sh. auch, śrótka ( f ),; Tschech. rozšrotovat (Vb),; Poln. śrutować (Vb), pokruszyć ziarno zbóż

pośwjacyć (Vb), (-câ)

bezeugen (Vb), unter Eid aussagen (Vb), als Zeuge aussagen (Vb),; pośwjacyć (Vb) kómu co, jemandem etwas bezeugen (Vb),; pośwjacyć (Vb) co na sųndzie, auf dem Gericht etwas bezeugen (Vb),; Slow. prisvedčiť (Vb),; Tschech. nasvědčit (Vb), svědčit (Vb),; Poln. zaświadczyć (Vb), poświadczać (Vb)

pośwjŷ(ń)cić (Vb), (-câ) (Rel.)

segnen (Vb) (Rel.), weihen (Vb),; pośwjŷńcić wodâ, Wasser weihen (Vb),; Slow. posvätiť (Vb) (Rel.),; Tschech. posvětit (Vb) (Rel.),; Poln. poświęcać (Vb) (Rel.), poświęcić (Vb) (Rel.)

pośwjŷncóny (Adj), (-nego) (Rel)

geweihter (Adj, gesegneter (Adj), geheiligter (Adj),; pośwjŷncóny rôzaniec (m) (Rel.), gesegneter (Adj (geheiligter (Adj)) Rosenkranz (m) (Rel.),; Slow. posvätný (Adj),; Tschech. posvátný (Adj),; Poln. poświęcony (Adj)

pošlojdrować (Vb), (-rujâ)

verschleudern (Vb), unter Wert verkaufen (Vb),; Poln. sprzedać za bezcen (m)

pošnupać (Vb), (-pjâ)

schnupfen (Vb),; pošnupać tabaki, Schnupftabak schnupfen (Vb),; Poln. zażyć (Vb) tabaki

poštopować (Vb), (-pujâ)

stopfen (Vb), Kleidung flicken (Vb),; poštopować zoki, Socken stopfen (Vb),; poštopować we póńcochach dziury, in den Strümpfen die Löcher zustopfen (Vb),; sh. auch, zaštopować (Vb),; Slow. zaplátať (Vb),; Tschech. štupovat (Vb),; Poln. zacerować (Vb)

poštymplować (Vb), (-jâ)

abstempeln (Vb), stempeln (Vb),; poštymplować brifmarkâ, eine Briefmarke abstempeln (Vb),; poštymplować papjóry, Unterlagen (pl.), Papiere (pl.) stempeln (Vb),; Tschech. orazítkovat (Vb),; Poln. ostemplować (Vb)

pot (m), (-tu)

Schweiß (m),; Kropi mu ze coła pot., Ihm tropft von der Stirn der Schweiß.; Zalazły mu brejle potý., Der Schweiß hat seine Brille beschlagen.; Slow. pot (m),; Tschech. pot (m),; Poln. pot (m)

potajómku ( Adv),

heimlich (Adv), geheim (Adv),; Łóni tá zaśli potajómku., Sie sind dort heimlich hingegangen (Vb).; Zrobjymy to potajómku., Wir machen das heimlich.; Slow. potajomky (Adv),; Tschech. potajmu (Adv), potajmo (Adv),; Poln. potajemnie (Adv)

potargać (Vb) (-gó)

zerreißen (Vb),; 1) potargać (Vb) sie, reißen (Vb),; Tyn řymjyń łod mašiny sie potargoł., Der Riemen von der Maschine hat sich zerrissen.; 2) potargać (Vb) se galouty, sich die Hosen zerreißen (Vb),; Potargoł ejch se při robocie galouty., Ich habe mir bei der Arbeit die Hose zerrissen.; sh. auch, ( łoz-, wy-) targać (Vb),; Slow. 1) pretrhnúť (Vb) sa,; Tschech. 1) potrhat (Vb) se, 2) roztrhat (Vb),; Poln. 1) rozerwać (Vb) się, 2) podrzeć (Vb), stargać (Vb)

potargany (Adj), (-nego)

zerrissener (Adj), zerfetzter (Adj),; Mó na kolanie potargane galouty., Ich habe am Knie zerrissene Hosen (Vb),; Nosi potargany šakjet (m)., Er trägt eine zerrissenes Jackett (n).; sh. auch, łoztargany (Adj),; Slow. roztrhaný (Adj),; Tschech. protrhaný (Adj), roztrhaný (Adj),; Poln. podarty (Adj)

potarty (Adj), (-tego)

zerriebener (Adj), geriebener (Adj),; potarte kartoufle, geriebene Kartoffeln (pl.),; Slow. tretý (Adj),; Poln. potarty (Adj)

potocyć (Vb) sie, (sie..-câ)

wanken (Vb), straucheln (Vb), kurz das Gleichgewicht verlieren (Vb), taumeln (Vb), torkeln (Vb), schwanken (Vb),; Zawadziył ejch nogų ło kamjyń, i ejch sie potocył., Ich habe mit dem Fuß an einen Stein angestoßen und bin getaumelt.; Slow. potácať (Vb) sa,; Tschech. potácet (Vb) se, zapotácet (Vb) se,; Poln. zataczać (Vb) się, potknąć (Vb) się

potop (m), (-pu) (Rel.)

Sündflut ( f ), Sintflut ( f ) (Rel.),; Tschech. potopa ( f ) světa (Rel.),; Poln. potop (m) (Rel.)

potopić (Vb), (-pjâ)

versenken (Vb),; potopić łodzie, Schiffe versenken (Vb),; Slow. potopiť (Vb),; Tschech. potápět (Vb) potopit (Vb),; Poln. zatopić (Vb), zatapiać (Vb)

potóniejć (Vb),

billiger werden (Vb), sich verbilligen (Vb), Preis herabsetzen (Vb), ; Łostatni cas mlyko bardzo potóniało., In der letzten Zeit ist die Milch sehr viel billiger geworden.; Tschech. zlevňovat (Vb) se,; Poln. potanieć (Vb)

potrefić (Vb), (-fjâ)

potrefić (Vb) kómu,; jemanden für sich einnehmen, mit ihm gut auskommen (Vb),; Nas synek ołpowi bardzo potrefi., Unser Junge versteht sich sehr gut mit dem Opa.; Poln. dobrze się z kimś rozumieć

potruć (Vb), (-jâ)

alle vergiften (Vb), mit Hilfe von Gift ausrotten (Vb); potruć scury, Ratten vergiften (Vb),; Tschech. otravovat (Vb), otrávit (Vb),; Poln. wytruć (Vb)

potřaskać (Vb) (-kó)

zerbrechen (Vb), zerschlagen (Vb),; potřaskać (Vb) co, (sie) etwas zerbrechen (Vb), (sich) zerschlagen (Vb), zerschellen (Vb),; potřaskać při pomywaniu šoulkâ, beim Abwasch eine Tasse zerbrechen (Vb),; potřaskać talyř, einen Teller zerbrechen (Vb),; sh. auch, łoztřaskać (Vb),; Slow. rozbiť (Vb),; Tschech. potlouct (Vb), rozkřápat (Vb), rozbít (Vb), rozbíjet (Vb), natřískat (Vb),; Poln. potłuc (Vb), rozbić (Vb), stłuc (Vb)

potřaskany (Adj), (-nego)

zerschlagener (Adj), zerbrochener (Adj),; potřaskany talyř (m), zerbrochener Teller (m),; potřaskany zbónek, zerbrochener Krug (m),; potřaskanou dónicka, zerbrochener Blumentopf (m),; sh. auch, łotřaskany (Adj),; Tschech. potlučený (Adj), natřískaný (Adj),; Poln. rozbity (Adj), potłuczony (Adj)

potřebować (Vb), (-bujâ)

brauchen (Vb), benötigen(Vb), bedürfen (Vb),; potřebować (Vb) cego, etwas brauchen (Vb), etwas bedürfen (Vb),; Potřebowoł bych łod ciebje pómocy., Ich würde von dir Hilfe brauchen (Vb),; Potřebowoł bych do tej roboty jednego chłopa., Ich würde zu dieser Arbeit einen Mann brauchen (Vb).; 1) potřebować (Vb) co, etwas brauchen (Vb), etwas benutzen (Vb), etwas gebrauchen (Vb),; Tâ kjejlniâ potřebujâ do murowaniou., Die Kelle brauche ich zum Mauern (n).; nie potřebować (Vb), nicht brauchen (Vb),; Tego nie potřebujâ., Ich brauche das nicht., Ich habe dafür keinen Bedarf.; sh. auch, spotřebować (Vb),; sh. auch, třa (unpers.),; sh. auch, gybrałchować (Vb),; Slow. potrebovať (Vb),; Tschech. potřebovat (Vb), 1) upotřebit (Vb) čeho,; Poln. potrzebować (Vb)

potřejś (Vb), (potřasnâ)

hinschmeißen (Vb), hinwerfen (Vb),; potřejś (Vb) co, etwas hinwerfen (Vb),; potřejś robotâ, die Arbeit hinschmeißen (Vb),; sh. auch, třejś (Vb),; Tschech. nechat (Vb) čeho,; Poln. porzucać (Vb), porzucić (Vb)

potřwać (Vb),

dauern (Vb), anhalten (Vb),; To potřwoł., Das wird dauern (Vb).; To be třwać., Das wird dauern.; sh. auch, třwać (Vb), wytřwać (Vb),; Tschech. potrvat (Vb),; Poln. potrwać (Vb)

potřyć (Vb), (-řâ)

zerreiben (Vb),; potřyć (Vb) co cý, etwas mit etwas anderem zerreiben (Vb),; potřyć tarłý kartoufle, mit der Reibe die Kartoffeln reiben (Vb),; sh. auch, třyć (Vb),; sh. auch, ( ło-, wy-) třyć (Vb),; Tschech. rozetřít (Vb),; Poln. potrzeć (Vb)

potřŷś (Vb), (-třŷsâ)

1) einmal schütteln (Vb),,; potřŷś gałųź łod stróma, einen Baumast schütteln (Vb),; 2) etwas streuen (Vb),; potřŷś na gładkej ściezce popjoł, auf einem glatten Gehweg Asche streuen (Vb),; sh. auch, třŷś (Vb), sh. auch, ( ło-, łoz-, po-, u-) třŷś (Vb),; sh. auch, połoztřųsać (Vb),; sh. auch, posuć (Vb),; Slow.1) potriasť (Vb),; Tschech. 1) potřást (Vb), potřásat (Vb), 2) posypat (Vb); Poln. 1) potrząsnąć (Vb), 2) posypywać (Vb)

potųkać (Vb), (-kó)

eintunken (Vb), eintauchen (Vb), naß machen (Vb),; sh. auch, zatųknųńć (Vb),; potųkać klóski w łozpuscóný maśle, die Klöße in ausgelassener Butter tunken (Vb),; potųkać se kartoufle w zołzi, die Kartoffeln in der Soße tunken (Vb),; Tschech. namáčet (Vb),; Poln. maczać (Vb), umoczyć (Vb)

potwora ( f ), (-ry, pl.-ry)

Ungeheuer (n), Mißgestalt ( f ), Monstrum (n), Scheusal (n), Teufel in Menschengestalt ( f ),; Łón sie na dródze łozdar jak potwora., Er hat sich auf der Straße aufgeführt wie ein Ungeheuer (n).; Slow. potvora ( f ),; Tschech. potvora ( f ),; Poln. potwór (m)

potý (Adv)

nachher (Adv), später (Adv), dann (Adv), danach (Adv),; Zrobjymy to potý., Wir machen das nachher.; Côz bes potý robjył?, Was wirst du nachher machen?; Slow. potom (Adv),; Tschech. poté (Adv), potom (Adv),; Poln. potem (Adv)

poucie ( f / pl.), (-ciôw)

gefütterte Fausthandschuhe (pl.),; Wcisnâ râce do pouciôw, to mi nie be zimno., Ich stecke die Hände in die Fausthandschuhe, da wird mir nicht kalt sein.; Poln. rękawice ( f / pl.) jednopalcowe

pouciyř (m), (-řa, pl.-ře) (Rel.)

Gebet (n) (Rel.),; řykać (Vb) pouciyř, Gebet verrichten (Vb),; Poln. modlitwa ( f ) (Rel.), pacierz (m) (Rel.)

poukłoudać (Vb), (-dó)

stapeln (Vb), hinlegen (Vb), ordnen (Vb),; poukłoudać we sopje porųmbane dřewo, im Schuppen gehacktes Holz stapeln (Vb),; sh. auch, kłaś (Vb), pokłaś (Vb), ukłoudać (Vb),; Tschech. skládat (Vb) na hromadu ( f ),; Poln. poukładać (Vb)

poulić (Vb), (-lâ)

brennen (Vb), verbrennen (Vb),; poulić cegłâ, Ziegeln brennen (Vb) (in der Ziegelei ( f )),; poulić skořupâ, Dachziegeln brennen (Vb),; poulić w pjecu, im Ofen heizen (Vb),; poulić (Vb) sie, brennen (Vb),; We wsi sie pouli budynek. Im Dorf brennt ein Haus.; sh. auch, (do-, ło-, pod-, pře-, při-, w-, wy-, za-) poulić (Vb),; Slow. páliť (Vb),; Tschech. (o-, po-, roz- se) pálit (Vb),; Poln. palić (Vb)

poulóny (Adj), (-nego)

gebrannter (Adj),; poulóne woupno, gebrannter Kalk (m),; poulónou cegła, gebrannter Backstein (m),; Tschech. pálený (Adv),; Poln. palony (Adj)

poustawjać (Vb), (-wjó)

ordnen (Vb) aufstellen (Vb),; poustawjać nałokoło stoła před gości stoliki, ringsherum an den Tisch für die Gäste Stühle aufstellen (Vb),; Tschech. stavět (Vb), postavit (Vb), rozestavit (Vb),; Poln. poustawiać (Vb)

poura ( f ), (-ry)

Paar (n),; poura třewikôw, ein Paar Schuhe (pl.),; poura râkawickôw, ein Paar Handschuhe (pl.),; dobrać zoki do poury, Socken zu einem Paar zusammensuchen (Vb),; Slow. pár (m),; Tschech. pár (m) Poln. para ( f ) (butôw)

pourka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Pärchen (n) (Junge (m) und Mädchen (n)),; Tschech. pár (m), dvojce ( f ),; Poln. parka ( f ) (dwoje dzieci, chłopak (m) i dziewczynka ( f ))

pouřić (Vb), (-řâ)

paaren (Vb) (Tiere (pl.)),; pouřić dwa gołâmbje, zwei Tauben paaren (Vb),; Slow. spáriť (Vb),; Tschech. spářit (Vb),; Poln. parzyć (Vb) (zwierzęta (pl.)), łączyć (Vb) w pary

pouřkać (Vb), (-kó)

spritzen (Vb),; pouřkać wodų, mit Wasser spritzen (Vb),; Tyn fet w tej brótfance pouřkou. Das Fett spritzt aus der Bratpfanne.; sh. auch, łopouřknųńć (Vb),; Tschech. střikat (Vb),; Poln. bryzgać (Vb)

poutek (m), (-ka) (Rel.)

Taufpate (m), Pate (m) (Rel.),; Slow. kmotor (m),; Tschech. kmotr (m) (Rel.),; Poln. ojciec (m) chrzestny (Rel.)

poutka ( f ), (-ki) (Rel.)

Taufpatin ( f ), Patin ( f ) (Rel.),; Łóna była u mojygo synka za poutkâ., Sie war bei meinem Jungen als Patin ( f ).; Tschech. kmotra ( f ) (Rel.),; Poln. matka ( f ) chrzestna (Rel.)

powalcować (Vb), (-cujâ)

glattwalzen (Vb), walzen (Vb); powalcować na dródze łozgarniŷnty nowy asfalt, auf der Straße ausgebreiteten, neuen Asphalt glattwalzen (Vb),; sh. auch, łozwalcować (Vb),; Poln. walcować (Vb)

powalić (Vb), (-lâ)

umstoßen (Vb), niederwerfen (Vb),; powalić płot, einen Zaun umstoßen (Vb),; 1) powalić (Vb) sie, sich hinlegen (Vb), ausruhen (Vb),; powalić sie na ziymjâ, sich auf die Erde (auf den Boden (m)) legen (Vb),; sh. auch, woulać (Vb) sie,; sh. auch, (łod-, łoz-, pře-, wy-, za-) walić (Vb),; Tschech. 1) lehnout (Vb) si,; Poln. powalić (Vb), 1) położyć (Vb) się

powâz (m), (-za, pl.-ze)

Andruckbalken für ein mit Heu (Getreide(pl.)) hoch beladenes Fuhrwerk (n),; přiwjųzać powrozý do woza powâz, mit einem Strick denAndruckbalken am Wagen festbinden (Vb),; Poln. drąg (m) do przyciskania wysoko na wozie naładowanego siana (zboża)

powînsować (Vb), (-sujâ)

Glück wünschen (Vb),; Powînsować kómu wsystkygo dobrego na Nowy Rok., Jemandem alles Gute im Neuen Jahr wünschen.; Tschech. gratulovat (Vb),; Poln. powinszować (Vb)

powjeceřić (Vb)

ein wenig zu Abend essen (Vb),; Pódziymy noupřôd co powjeceřić., Wir gehen zuerst Abendbrot essen (Vb).; Tschech. povečeřet (Vb),; Poln. jeść (Vb) na kolację

powjejsić (Vb), (-sâ)

aufhängen (Vb),; 1) powjejsić (Vb) co, etwas aufhängen (Vb),; powjejsić na wešylajnâ praniy, Wäsche auf die Wäscheleine hängen (Vb),; Powjesâ se myckâ na houk., Ich hänge meine Mütze auf den Haken.; powjejsić na biglu mantejl, den Mantel auf den Kleiderbügel hängen (Vb),; powjejsić na ścianie łobrouzek (m), an der Wand ein Bild aufhängen (Vb),; 2) powjejsić (Vb) kogo, jemanden erhängen (Vb),; powjejsić (Vb) sie, sich erhängen (Vb), erdrosseln (Vb),; sh. auch, wjysać (Vb) kogo,; sh. auch, ( łod-, pře-, při-, s-, u-, wy-, za-) wjejsić (Vb),; Slow. 1) zavesiť (Vb), vešať (Vb),; Tschech. 1) pověsit (Vb),; Poln. 1) zawieszać (Vb), zawiesić (Vb), 2) powiesić (Vb)

powjųzać (Vb), (-zâ)

lose Sachen zusammenbinden (Vb),; powjųzać słómâ na bale (pl.), (paki (pl.), watoły (pl.)), Stroh zu Ballen zusammenbinden (Vb),; powjųzać łosiecónų psynicâ na snopki, abgemähten Weizen zu Garben binden (Vb),; sh. auch, ( łod-, łoz-, při-, s-, u-, za-) wjųzać (Vb),; Poln. powiązać (Vb)

powjŷksyć (Vb), (-ksâ)

vergrößern (Vb), erweitern (Vb), ausweiten (Vb), steigern (Vb),; powjŷksyć sklep, einen Laden vergrößern (Vb),; powjŷksyć deficyt, einen Fehlbetrag (Defizit) vergrößern (Vb),; powjŷksyć skołâ, eine Schule ausbauen (Vb), erweitern (Vb),; Slow. zväčšiť (Vb),; Tschech. zvětšit (Vb), zveličit (Vb), zveličovat (Vb),; Poln. powiększyć (Vb)

powodzić (Vb) sie

sich befinden (Vb), gehen (Vb),; Jakôz wó sie powodzi?, Jako wó to idzie?; Wie geht es ihnen?; Łóný sie dobře powodzi., Ihnen geht es gut.; Tschech. dařit (Vb) se,; Poln. powodzić (Vb) się

powołać (Vb), (- łó)

vorladen (Vb),; powołać (Vb) kogo na stouwkâ , jemanden zu Musterung vorladen (Vb),; powołać kogo na sųnd jako śwjadek (m), jemanden zum Gericht als Zeuge vorladen (Vb),; sh. auch, zaciųgnųńć (Vb),; Tschech. předvolat (Vb), povolat (Vb),; Poln. powołać (Vb)

powoulać (Vb) (-ló)

niederwalzen (Vb), niederdrücken (Vb),; Groud powoulou na polach zboze., Der Hagel hat das Korn auf den Feldern niedergewalzt (Vb)., niedergedrückt (Vb),; Tschech. povalit (Vb), porazit (Vb),; Poln. powalić (Vb), powalać (Vb)

powójka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Bot.)

Winde ( f ) (Bot.),; Powójka sie tu pnie po fandzoulach., Eine Winde klettert hier an den Bohnen (pl.),; Tschech. svlačec (m) (Bot.),; Poln. powój (m) (Bot.)

powóniać (Vb), (-nió)

powóniać (Vb) co, an etwas riechen (Vb), beriechen (Vb),; powóniać kwjoutek (m), an einer Blume riechen (Vb),; Powóniej te fajlki!, Rieche einmal an den Veilchen!; sh. auch, wóniać (Vb),; sh. auch, wųchać (Vb),; Slow. ovoňať (Vb),; Poln. powąchać (Vb)

powôdź ( f ), (-dzi, pl.-dzie)

Überschwemmung ( f ), Hochwasser (n),; sh. auch, wylouć (Vb),; Štyry lata tymu, mjejli my tu wjelkų powôdź., Vor vier Jahren, hatten wir hier eine große Überschwemmung ( f ).; Slow. povodeň ( f ),; Tschech. povodeň ( f ),; Poln. powódź ( f )

powrózyć (Vb), (-zâ)

1) nachdenken (Vb),; powrózyć (Vb) nad cý, über etwas nachdenken (Vb),; Musâ nad tý jescy powrózyć., Ich muß darüber noch nachdenken.; 2) powrózyć (Vb) kómu, jemandem wahrsagen (Vb),; dać se łod cyganki powrózyć, sich von einer Zigeunerin wahrsagen lassen (Vb),; sh. auch, wrózyć (Vb),; sh. auch, zawrózyć (Vb) sie,; Tschech. přemýšlet (Vb),; Poln. pomyśleć (Vb)

powrôsło (n), (- ła) (Agr.)

Garben-Strohband (n) (Agr.),; powrôsło łod snopka, Garbenstrohband (n),; swjųzać powrôsłý snopek zbozou, mit dem Strohband eine Getreidegarbe zusammenbinden (Vb),; Poln. powrósło (n) (Agr.)

powrôz (m), (-za, pl.-ze)

Seil (n), Strick (m),; přiwjųzać powrozý co do cego, mit dem Strick etwas an etwas anderes anbinden (Vb),; přiwjųzać powrozý do woza powâz, mit dem Seil den Andrückbalken an den Wagen anbinden (Vb),; Slow. povraz (m),; Tschech. povraz (m),; Poln. powróz (m)

powřescejć (Vb), (-câ)

powřescejć (Vb) kogo, jemanden ausschimpfen (Vb),; powřescejć kogo za co, jemanden für etwas ausschimpfen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, wy-) wřescejć (Vb),; Poln. zbesztać (Vb) kogoś (z powodu czegoś)

powstać (Vb)

sich erheben (Vb), (zum Kampf (m)), Unruhen (pl.) ausbrechen (Vb),; Tschech. vzbouřit (Vb) se, (Vb), povstávat (Vb),; Poln. powstać (Vb), buntować (Vb) się

powstaniy (n), (-niou)

Aufstand (m), Aufruhr ( f ), Erhebung ( f ),; Było tá powstaniy. Dort war ein Aufstand (m),; We casie tego powstaniou zawarli kâs ludzi. Während des Aufstandes, haben sie viele Leute eingesperrt. (verhaftet ).; Tschech. povstání (n),; Poln. powstanie (n)

powyciepować (Vb), (-pujâ)

(mehrere Sachen (pl.)) herausschmeißen (Vb), herauswerfen (Vb),; powyciepować stare řecy, alte Sachen herausschmeißen (Vb),; Slow. povyhadzovať (Vb),; Tschech. povyhazovat (Vb),; Poln. powyrzucać (Vb)

powygóniać (Vb), (-nió)

hinausjagen (Vb), verjagen (Vb), wegjagen (Vb),; Powygónió ze łogrôdka kury., Ich jage die Hühner aus dem Garten heraus.; sh. auch, wygnać (Vb),; Slow. vyháňať (Vb),; Tschech. vyhnat (Vb), vyhánět (Vb),; Poln. wyganiać (Vb), wypędzać (Vb)

powziųńć (Vb) se, (se..-weznâ)

sich vornehmen (Vb),; powziųńć se co zrobić, sich vornehmen etwas zu machen (Vb),; Łóna se powziųła usyć klejd., Sie hat sich vorgenommen ein Kleid zu nähen (Vb),; powziųńć se dzie pojechać (Vb), sich vornehmen irgenwo hinzufahren (Vb),; Tschech., učinit (Vb),; Poln. powziąć (Vb)

po zadku (m /Adv))

hintenherum (Adv), heimlich (Adv),; iś po zadku, auf Seitenwegen gehen (Vb), hintenherum gehen (Vb), auf verstohlenen Wegen gehen (Vb),; sh. auch, zadek (m),; sh. auch, nazoud (Adv),; Slow. pozadu (Adv),; Tschech. tajně (Adv),; Poln. tajnie (Adv)

pozałna ( f ), (-ny, pl.-ny) (Mus.)

Posaune ( f ) (Mus.),; Łón umjy grać na pozałnie., Er kann auf der Posaune spielen (Vb).; Tschech. pozoun (m) (Muz.),; Poln. puzon (m) (Mus.)

pozałnista (m), (-ty, pl.-ty)

Posaunist (m),; Tschech. pozounista (m),; Poln. puzonista (m)

pozałować (Vb), (-łujâ)

bereuen (Vb),; pozałować (Vb) cego, etwas bereuen (Vb),; Łón tego juz kâs pozałowoł., Er hat das schon viel bereut.; Jou tego nie pozałujâ., Ich werde das nicht bereuen (Vb).; Tschech. litovat (Vb),; Poln. pożałować (Vb)

pozamjatać (Vb), (-tó )

zusammenkehren (Vb), zusammenfegen (Vb),; pozamjatać (Vb) co, etwas zusammenfegen (Vb),; pozamjatać liściy, Laub zusammenkehren (Vb),; pozamjatać we kuchni, in der Küche fegen (Vb),; sh. auch, zamjatać (Vb), zamjyś (Vb),; Tschech. zametat (Vb),; Poln. zamiatać (Vb)

pozapjyrać (Vb), (-ró)

alles zusperren (Vb),; Idâ jescy na dwoře wsystko pozapjyrać (Vb).; Ich gehe noch draußen alles zusperren (Vb).; sh. auch, pozawjyrać (Vb),; sh. auch, zapřyć (Vb),; Slow. pozamykať (Vb),; Tschech. zamykat (Vb),; Poln. zamknąć (Vb) (kluczem)

pozaprawjać (Vb), (-jó)

einkochen (Vb), einwecken (Vb), einmachen (Vb),; Musâ jescy pozaprawjać łostatniy třejśnie., Ich muß noch die letzten Kirschen einmachen (Vb). (einkochen (Vb)),; sh. auch, zaprawić (Vb), zawařić (Vb),; Slow. zavárať (Vb),; Tschech. zavařovat (Vb), zavařit (Vb),; Poln. zawekować (Vb)

pozarty (Adj), (-tego)

zerfressener (Adj),; łod motôw pozartou wołna, von Motten zerfressene Wolle ( f ),; Slow. rozožraný (Adj),; Tschech. prožraný (Adj), vyžraný (Adj),; Poln. stoczony (Adj), (stoczona wełna przez mole)

pozawjyrać (Vb), (-ró)

zumachen (Vb), nacheinander zumachen (Vb),; Musâ iś pozawjyrać łokna., Ich muß die Fenster schließen gehen.; sh. auch, pozapjyrać (Vb),; sh. auch, zawřyć (Vb),; Tschech. pozamykat (Vb),; pozavírat (Vb) (nacheinander schließen (Vb)),; Poln. pozamykać (Vb)

pozbjyrać (Vb), (-ró)

aufsammeln (Vb), einsammeln (Vb), auflesen (Vb),; pozbjyrać łozsute knefliki, verschüttete Knöpfe aufsammeln (Vb),; pozbjyrać łod ketki łozsute koroule (pl.), von einem Kettchen verstreute Perlen aufsammeln (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, łoz-, pře-, při-, w-, z-) bjyrać (Vb),; Slow. zozbierať (Vb),; Tschech. posbírat (Vb),; Poln. pozbierać (Vb)

pozbyć (Vb) sie, (sie..-byjâ)

sich entledigen (Vb), veräußern (Vb), loswerden (Vb),; pozbyć (Vb) sie cego, etwas loswerden (Vb), sich das vom Hals schaffen (Vb),; pozbyć sie dugu, die Schulden loswerden (Vb),; pozyć sie ciŷzkygo kofra, den schweren Koffer loswerden (Vb),; pozbyć (Vb) sie kogo, jemanden loswerden (Vb),; pozbyć sie nieprosónego bejzuchu, den ungebetenen Besuch loswerden (Vb),; pozbyć (Vb), verlieren (Vb),; pozbyć sie majųntku, ein Vermögen verlieren (Vb),; Tschech. pozbýt (Vb), odbýt (Vb) si (co), zbýt (Vb) se, zbavit (Vb) se,; Poln. pozbyć (Vb) się

pozdrowić (Vb), (-wjâ)

grüßen (Vb), begrüßen (Vb),; pozdrowić (Vb) kogo, jemanden grüßen (Vb),; dać kogo pozdrowić (Vb), jemanden grüßen lassen (Vb),; Pozdrôw tá wsystkich w dóma!, Grüße alle zu Hause!; Pozdrôw jų łody mje., Grüße sie von mir.; Slow. pozdraviť (Vb), zdraviť (Vb),; Tschech. pozdravit (Vb), zdravit (Vb), pozdravovat (Vb),; Poln. pozdrowić (Vb), pozdrawiać (Vb)

pozdrowjyniy (n), (-niou, pl.-nia)

Gruß (m),; posłać kómu we piśmje pozdrowjynia, jemandem im Brief Grüße senden (Vb),; Tschech. pozdrav (m), pozdravení (n),; Poln. pozdrowienie (n)

pozdychać (Vb)

verenden (Vb),; Łostatni rok pozdychały u niechtorych ludzi kury., Letztes Jahr sind bei manchen Leuten die Hühner verendet.; sh. auch, zdechnųńć (Vb),; Poln. zdechnąć (Vb)

pozdzųńć (Vb), (-dzmjâ)

zerknittern (Vb), verknittern (Vb), zerknüllen (Vb); 1) pozdzųńć (Vb) sie, sich zerknittern (Vb),; Pozdzų mi sie při siedzyniu rok., Mir ist beim Sitzen der Rock zerknittert.; 2) pozdzųńć (Vb) co, etwas zerknittern (Vb),; pozdzųńć papjór, Papier zerknüllen (Vb),; sh. auch, zdzųńć (Vb),; Slow.. húžvať (Vb) sa,; Tschech. zmačkat (Vb), zmuchlat (Vb),; Poln. pomiąć (Vb)

pozdzŷnty (Adj), (-tego)

zerknitterter (Adj), zerknüllter (Adj),; pozdzŷnty klejd, verknittertes Kleid (n),; pozdzŷnte galouty, zerknitterte Hose ( f ),; pozdzŷnty mantejl (m), verknitterter Mantel (m),; Poln. pomięty (Adj)

pozegnać (Vb), (-nó)

verabschieden (Vb),; pozegnać (Vb) kogo, jemanden verabschieden (Vb),; pozegnać (Vb) sie, sich verabschieden (Vb),; sh. auch, přezegnać (Vb),; Tschech. rozžehnat (Vb) se (Abschied nehmen (Vb)), rouloučit (Vb) se,; Poln. pożegnać (Vb), pożegnać (Vb) się

pozezyrać (Vb), (-ró)

alles auffressen (Vb) (vulg.),; Tyn świńcuch pozezyroł před mitaký wsystky pudîgi., Der Mistkerl hat vor dem Mittagessen alle Puddinge aufgefressen.; Poln. wszystko zjeść (Vb) (vulg.)

pozgać (Vb), (-gó)

zerstampfen (Vb), zerkleinern (Vb),; pozgać před bydło zgoucý řepâ, für das Vieh mit dem Stampfer die Rüben zerkleinern (Vb),; pozgać uwařóne kartoufle, gekochte Kartoffeln stampfen (Vb),; sh. auch, zgać (Vb),; sh. auch, zazgać (Vb),; Tschech. roztloukat (Vb),; Poln. rozgniatać (Vb), rozdrabniać (Vb) (buraki(pl.)),; tłuc (Vb) (ziemniaki(pl.))

pozgarniać (Vb), (-nió)

zusammenscharren (Vb), auf einen Haufen bringen (Vb) (zusammenrechen (Vb), zusammenschieben (Vb)),; pozgarniać połoztřųsanų słómâ, auseinandergestreutes Stroh zusammenraffen (Vb), (zusammenrechen (Vb)),; sh. auch, łozgarniać (Vb),; Tschech. shrnovat (Vb), hrnout (Vb),; Poln. zagarnąć (Vb), zagarniać (Vb)

poziywać (Vb), (-wó)

gähnen (Vb),; Idź spać! Bo juz cały cas poziywous., Gehe schlafen! Du gähnst schon die ganze Zeit.; Poln. poziewać (Vb)

poziómbka ( f ), (-ki, pl.-ki)

1) Erdbeere ( f ),; Pôdziymy do łogrôdka narwać poziómbkôw., Wir gehen in den Garten Erdbeeren pflücken (Vb).; Kupjymy se kołouca ze poziómbkôma., Wir kaufen uns Erdbeerkuchen (m).; Zawařymy poziómbki do krałzôw na zimâ., Wir kochen Erdbeeren in Gläser für den Winter ein.; 2) Walderdbeere ( f ),; Tschech. 2) lesní jahoda ( f ),; Poln. 1) truskawka ( f ), 2) poziomka ( f )

pozjoudać (Vb), (-dó)

alles aufessen (Vb),; Pozjoudómy dzisiej na mitak to, co nó łostało łod wcora., Eir essen heute zu Mittag das, was uns von gestern übrig geblieben ist.; sh. auch, pojoudać (Vb), pojejś (Vb),; Poln. wszystko zjeść (Vb)

pozjyzdzać (Vb) sie

von überall angefahren kommen (Vb),; Goście sie ze wsystkich strón pozjyzdzali na wesejly., Die Gäste kamen von überall zur Hochzeit angefahren (Vb).; sh. auch, zjechać (Vb) sie,; Poln. pozjeżdżać (Vb) się

pozłocić (Vb), (-câ)

vergolden (Vb),; pozłocić mosiųndz, Messing vergolden (Vb),; pozłocić střybło, Silber vergolden (Vb),; Slow. pozlátiť (Vb),; Tschech. pozlatit (Vb),; Poln. pozłocić (Vb)

pozłocóny (Adj), (-nego)

vergoldeter (Adj),; Dostała ejch pozłocóny pjerściónek ze koroulý., Ich habe einen vergoldeten Ring mit einem Schmuckstein bekommen (Vb),; Poln. pozłacany (Adj)

poznać (Vb), (-nó)

1) erkennen (Vb),; poznać (Vb) co, etwas erkennen (Vb),; Jou ejch go nie poznou., Ich habe ihn nicht erkannt.; dać sie poznać (Vb), sich erkennen lassen (Vb),; 2) kennenlernen (Vb),; poznać (Vb) sie, sich kennenlernen (Vb),; poznać (Vb) kogo, 1) jemanden erkennen (Vb), 2) jemanden kennenlernen (Vb),; poznać (Vb) sie z kí, jemanden kennenlernen (Vb),; Poznali my sie we zesłe lato., Wir haben uns vorigen Sommer kennengelernt.; sh. auch, ( łoze-, při-, wy-) znać (Vb) (sie),; Slow. 1) poznávať (Vb), 2) poznať (Vb) sa,; Tschech. 1) poznat (Vb), 2) poznat (Vb) se,; Poln. poznać (Vb), poznać (Vb) się

pozôr (m), (-zoru)

Acht ( f ), Obacht ( f ), Vorsicht ( f ),; dać (Vb) pozôr, Obacht geben (Vb), aufpassen (Vb),; dać (Vb) na kogo pozôr., auf jemanden aufpassen (Vb),; Dej pozôr!, Gib Acht!, Passe auf!; nie dać (Vb) pozôr, nicht aufpassen (Vb),; Dej pozôr, bo jescy wjejdzies autý do křipopa., Passe auf, sonst fährst du noch mit dem Auto in den Graben (m).; Slow. pozor (m), dať (Vb) pozor (m),; Tschech. pozornost ( f ),; pozor!, passe auf!,; Poln. uwaga, ( f ), uważać (Vb)

pozryć (Vb)

1) zerfressen (Vb),; Moty pozarły wołniany pulołwer., Die Motten haben einen Wollpullover zerfressen.; 2) fressen lassen (Vb),; dać kóniowi pozryć, das Pferd fressen lassen (Vb), ihm Futter geben (Vb),; sh. auch, zezryć (Vb),; Tschech. 1) rozžírat (Vb), rozežrat (Vb),; Poln. 1) stoczyć (Vb) (np. przez mole), 2) żreć (Vb), dać (Vb) żreć (zwierzętom)

pozwolić (Vb) se, (se..-lâ)

sich erlauben (Vb), sich gestatten (Vb), sich genehmigen (Vb),; pozwolić se wydać kâs pjŷndzy, sich erlauben viel Geld auszugeben (Vb),; pozwolić se jechać na drogi urloup, sich einen teuren Urlaub erlauben (Vb),; Tschech. dovolovat (Vb),; Poln. pozwolić (Vb) sobie

pozycka ( f ), (-ki)

Anleihe ( f ), Darlehen (Vb),; Musiymy se wziųńć we banku na budowaniy budynka pozyckâ., Wir müssen für den Hausbau bei der Bank ein Darlehen aufnehmen (Vb).; Poleku tâ pozyckâ zaś łodpłaciymy., Langsam werden wir das Darlehen wieder abzahlen (Vb).; Slow. pôžička ( f ),; Tschech. půjčitka ( f ), půjčka ( f ); Poln. pożyczka ( f )

pozycyć (Vb), (-câ)

1) borgen (Vb), leihen (Vb), ausleihen (Vb),; 2) pozycyć (Vb) se, sich borgen (Vb), sich leihen (Vb),; pozycyć se łod kogo pjųndze, sich von jemandem Geld borgen (Vb),; 3) pozycyć (Vb) co, etwas ausleihen (Vb), verleihen (Vb), verborgan (Vb),; pozycyć (Vb) co kómu, jemandem etwas leihen (Vb), ausleihen (Vb),; Slow. 1) požičať (Vb), vypožičať (Vb), 2) vypožičať (Vb) si, 3) prepožičať (Vb),; Tschech. 1) půjčit (Vb),3) půjčit (Vb), 2) půjčit (Vb) si, vypůjčit (Vb) si, půjčovat (Vb),; Poln. 1) pożyczyć (Vb), 3) wypożyczyć (Vb)

pozytek (m), (-tku)

Nutzen (Vb),; Ze tego pola tá niy ma kâs pozytku., Von diesem Feld hat man nicht viel Nutzen (m),; Slow. užitok (m), osoh (m),; Tschech. užitek (m),; Poln. pożytek (m)

pómacać (Vb), (-có)

betasten (Vb), befühlen (Vb), abtasten (Vb),; pómacać (Vb) co, etwas betasten (Vb),; sh. auch, macać (Vb),; Tschech. prohmatat (Vb), ohmatávat,; Poln. obmacywać (Vb)

pómazać (Vb), (-zâ)

bestreichen (Vb), einschmieren (Vb), salben (Vb),; pómazać bolųnckâ maścių, die entzündete Stelle mit Salbe beschmieren (Vb),; pómazać masłý gjejlnik chlyba, mit Butter eine Brotschnitte beschmieren (Vb), (bestreichen (Vb)),; pómazać gutaliný třewiki, die Schuhe mit Schuhcreme beschmieren (Vb) (eincremen (Vb)),; sh. auch, ( łoz-, na-, u-, wy-, z-, za-) mazać (Vb),; mazać (Vb),; Slow. zamazať (Vb),; Tschech. pomazat (Vb),; Poln. posmarować (Vb), namaszczać (Vb)

pómazaniy (n), (-niou) (Rel.)

łostatniy pómazaniy (n) (Rel.), letzte Ölung ( f ) (Rel.),; Tschech. poslední pomazání (n) (Rel.),; Poln. ostatnie namaszczenie (n) (Rel.)

pómoc ( f ), (-cy)

Hilfe ( f ),; bez pómocy, ohne Hilfe ( f ), hilflos (Adv),; Łóni niy mjejli pómocy., Sie hatten keine Hilfe.; Łón niy mou zoudnej pómocy., Er hat keine Hilfe.; Slow. pomoc ( f ),; Tschech. pomoc ( f ),; Poln. pomoc ( f )

pómoc (Vb), (pómogâ)

helfen (Vb),; Nie idzie mu pómoc., Man kann ihm nicht helfen (Vb).; Jou ci při budowaniu pómogâ., Ich helfe dir beim Bauen.; Pómozes mi naprawić koło?, Hilfst du mir das Fahrrad reparieren?; Tschech. pomoci (Vb), pomoct (Vb),; Poln. pomóc (Vb), pomagać (Vb)

pómocnik (m), (-ka, pl.-ki)

Helfer (m), Gehilfe (m), Hilfskraft ( f ),; Do tej roboty potřebujâ pómocnika., Zu dieser Arbeit brauche ich einen Helfer (m).; pómocnik mulařa, Gehilfe eines Maurers,; Slow. pomocnik (m),; Tschech. pomocník (m), pomáhač (m),; Poln. pomocnik (m)

pómougać (Vb), (-gó)

helfen (Vb),; Pómôdzcie mu ździebko., Hilft ihm ein bischen.; 1) Umjejli byście mi pómoc?, Könntet ihr mir helfen?; Łóni se pómougajų jak umjų., Sie helfen sich, wie sie können (Vb),; Slow. pomáhať (Vb),; Tschech. pomáhat (Vb),; 1) Pomozte mi, prosim., Bitte, helfen sie mir.; Poln. pomagać (Vb)

pómouganiy (n), (-niou)

das Helfen (n),; Poln. pomaganie (n)

pómp (m)

Geborgtes (n), Pump (m),; zyć na pómp, vom Geborgten leben (Vb),; sh. auch, burg (m),; Poln. kredyt (m)

pón (m), (póna, pl.-ny)

Herr (m),; bogaty pón, reicher Herr (m),; młody pón (m), Bräutigam (m),; Slow. pán (m),; Tschech. pán (m), pan (m),; Poln. pan (m)

Pónbôg (m) (Rel.)

Herrgott (m) (Rel.),; Tschech. pánbůh (m) (Rel.),; Poln. Pan Bóg (m) (Rel.)

Pónbôcek (m), (-cka) (Rel.)

Jesuskind (n), Gottes Kind (n) (Rel.); Tschech. pánbíček (m) (Rel.),; Poln. Pan Bóg (m), Chrystus (m) (Rel.)

póncocha ( f ),(-chy, pl.-chy)

Strumpf (m),; poura póncôch, ein Paar Strümpfe (pl.),; nylónowe póncochy, Nylonstrümpfe (pl.),; uštrykowane póncochy, gestrickte Strümpfe (pl.),; dziura we póncose, Loch im Strumpf (m),; štopować (Vb) póncochy, Strümpfe stopfen (Vb),; Slow. pančucha ( f ),; Tschech. punčocha ( f ),; Poln. pończocha ( f )

póncoska ( f ) (dim.), (-ki, pl.-ki)

Kinderstrumpf (m), Strümpfchen (pl.) (dim.),; Łoblec dziejciu te fajne póncoski., Ziehe dem Kind die schönen Strümpfchen an.; Tschech. punčoška ( f ) (dim.),; Poln. pończoszka ( f ) (dim.)

póniejdziałek (m), (- łku, pl.- łki)

Montag (m),; We póniejdziałek pojadâ do Łopolou nakupić., Am Montag fahre ich nach Oppeln einkaufen (Vb).; Slow. pondelok (m),; Tschech. pondělek (m),; Poln. poniedziałek (m)

pónkt (m), (-tu, pl.-kty)

Punkt (m),; Za zacý robi sie zawse pónkt., Hinter einem Satz macht man immer einen Punk.; Tschech. tečka ( f ),; Poln. kropka ( f )

pónktować (Vb), (-tujâ) (Sp.)

punkten (Vb) (Sp.), Punkte sammeln (Vb) (Sp.),; Poln. punktować (Vb) (Sp.)

pórâ (Num.)

ein paar (Num.), einige (Num.),; To juz be pórâ dni třwać., Das wird schon einige Tage dauern (Vb),; Za pórâ dni pojejdziymy do dóm., In ein paar Tagen fahren wir nach Hause.; Tschech. několik (Num.),; Poln. parę (Num.) , kilka (Num.)

pôjś (Vb), (pô(j)dâ)

weggehen (Vb), gehen (Vb),; jou pôdâ, ich werde gehen,; ty pôdzies, du wirst gehen (Vb),; łón, łóna, łóno pôdzie, er, sie, es wird gehen (Vb),; my pôdziymy, wir werden gehen (Vb),; wy pôdziecie, ihr werdet gehen (Vb),; łóni (m) pôdų, sie(m) werden gehen (Vb), łóny ( f ), łóne (n), pôdų, sie ( f ), sie (n) werden gehen (Vb),; Jou ejch posed., Ich bin gegangen (Vb).; Łóna juz posła., Sie ist schon gegangen (Vb).; Łóno juz posło., Es ist schon gegangen. (Vb).; Łóni pośli do kościoła., Sie sind zur Kirche gegangen (Vb),; To pôdzie zrobić., Das wird sich machen lassen.; Łóna pôdzie nakupić., Sie wird einkaufen gehen.; Pôdź symnų nakupić!, Komm mit mir einkaufen!; sh. auch, (Vb),; sh. auch, přiś (Vb),; sh. auch, łodýś (Vb),; Slow. ujsť (Vb),; Tschech. jít (Vb),; Poln. pójść (Vb)

prać (Vb), (pierâ)

1) (Wäsche) waschen (Vb),; prać (Vb) praniy, Wäsche waschen (Vb),; Pjeres dzisiej praniy?, Wäschst du heute Wäsche?; 2) prać (Vb) sie, sich schlagen (Vb), raufen (Vb), sich prügeln (Vb), sich balgen (Vb),; Łón sie co chwila z kí pjere., Er prügelt sich ständig mit jemandem.; sh. auch, wyprać (Vb),; Slow. 1) prať (Vb), 2) prať (Vb) sa,; Tschech. 1) prát (Vb), oprat (Vb), 2) poprat (Vb) se,; Poln. 1) prać (Vb) (pranie), 2) bić się z kimś

pragnųńć (Vb), (-nâ)

wünschen (Vb), wollen (Vb), begehren (Vb), ersehnen (Vb), verlangen (Vb),; pragnųńć (Vb) cego, sich etwas wünschen (Vb), etwas wollen (Vb),; Slow. priať (Vb), želať (Vb),; Tschech. prahnout (Vb) (po čem),; Poln. pragnąć (Vb)

prajz (m), (-za, pl.-ze)

Preis (m),; Te prajze na joudło zaś podwyzsyli., Die Preise für Lebensmittel haben sie wieder erhöht.; To jes za wysoki prajz., Das ist ein zu hoher Preis.; Tschech. cena ( f ),; Poln. cena ( f )

praktycnie (Adv)

praktisch (Adv), nützlich (Adv); Poln. praktycznie (Adv)

praktycny (Adj), (-nego)

praktischer (Adj),; praktischer (Adj), nützlicher (Adj),; robić při wyucyniu praktycnų robotâ, bei der Ausbildung praktische Arbeit verrichten (Vb),; praktycne noucyniy, praktisches Werkzeug (n),; Tschech. praktický (Adj),; Poln. praktyczny (Adj)

praktyka ( f ), (-ki)

Praxis ( f ), Erfahrung ( f ),; Łón juz skołâ dokóńcył., Brachuje mu jescy praktyka., Er hat die Schule beendet. Es fehlt ihm noch die Praxis.; Tschech. praxe ( f ),; Poln. praktyka ( f )

pralina ( f ), (-ny, pl.-ny) pralinka ( f ), (-nki, pl.-nki)

Praline ( f ),; Kupjyłejch siostře na gyburtstak kastejlkâ pralinôw., Ich habe der Schwester zum Geburtstag eine Schachtel Pralinen gekauft.; We tych pralinach sų pomlóne łořeski., In den Pralinen sind gamahlene Nüsse.; Tschech. pralinka ( f ),; Poln. pralinka ( f )

praniy (n), (-niou)

1) Wäsche ( f ),; prać praniy, Wäsche waschen (Vb),; Powjesâ na wešylajnâ praniy., Ich hänge auf die Wäscheleine die Wäsche auf.; 2) Waschen (n),; wjelky praniy, große Wäsche ( f ),; We póniejdziałek banâ robić wjelky praniy., Am Montag werde ich große Wäsche machen (Vb).; sh. auch, wyprać (Vb),; prać (Vb),; sh. auch, weša ( f ),; Slow. 1) bielizeň ( f ), 2) pranie (n),; Tschech. 1) prádlo (n) (Wäsche ( f )), 2) praní (n),; Poln. 1) bielizna ( f ), 2) pranie (n) (bielizny)

prask! (Int.)

rums! (Int.), bums! (Int.), bum! (Int.),; Tschech. prask! (Int.),; Poln. bęc !, buch!(Int.)

praskać (Vb)

1) krachen (Vb), einschlagen (Vb) (Blitz (m)), knallen (Vb),; Ale tá blyskawica praskła., Dort hat der Blitz aber eingeschlagen (Vb).; 2) bersten (Vb), platzen (Vb), zerspringen (Vb),; Wystřejlónou granata praskła niedaleko bųkra., Die abgeschossene Granate zerbarst unweit des Bunkers.; sh. auch, třejś (Vb), buchnųńć (Vb),; Slow. 1), 2) praskať (Vb),; Tschech. 1) práskat (Vb), 2) praskat (Vb),; Poln. 1) trzaskać (Vb), tłuc (Vb), walić (Vb), 2) pękać (Vb), trzaskać (Vb)

prasknųńć (Vb), (-nâ)

1) zerbersten (Vb), explodieren (Vb), knallen (Vb), platzen (Vb), krachen (Vb),; prasknųńć dřwjóma, die Tür zuknallen (Vb), zuschlagen (Vb),; 2) prasknųńć (Vb) kogo, jemandem einen Schlag (Hieb (m)) versetzen (Vb), jemanden verprügeln (Vb),; prasknųńć (Vb) co na ziymjâ, etwas auf die Erde schmeißen (Vb),; etwas hinschmeißen (Vb),; 3) hinfallen (Vb), stürzen (Vb), draufstoßen (Vb),; prasknųńć kołý do křipopa, mit dem Fahrrad in den Graben stürzen (Vb), hinfallen (Vb); prasknųńć autý we płot, mit dem Auto in den Zaun fahren (Vb),; prasknųńć (Vb) na ziymjâ, auf die Erde fallen (Vb),; sh. auch, potřejś (Vb),; sh. auch, pociepnųńć (Vb),; Tschech. 1), prasknout (Vb), 2) prásknout (Vb),; Poln. 1) pęknąć (Vb), 2) uderzyć (Vb), 3) upaść (Vb)

prawik (m) (-ka, pl.-ki) (Bot.)

Steinpilz (m) (Bot.),; zbjyrać w lejsie prawiki (pl.), im Walde Steinpilze sammeln (Vb),; Tschech. hřib obecný (Adj) (Bot.),; Poln. borowik (m) (Bot.)

prawje (Adv) (Part.)

1) mjejć (Vb) prawje, recht haben (Vb),; Łón mou prawje., Er hat recht.; niy mjejć prawje, Unrecht haben (Vb),; 2) gerade (Adv), soeben (Adv); zum Trotz (m),; prawje (Part.) tera (Adv), gerade jetzt, gerade eben (Adv), soeben (Adv),; Kupujâ prawje tera pórâ řecy., Ich habe soeben jetzt ein paar Sachen gekauft.; Juo to prawje banâ robjył., Ich werde das gerade machen., (aus Trotz machen (Vb)),; sh. auch, rychtig (Adv),; sh. auch, nieprawje (Adv),; Slow. 2) práve (Adv),; Tschech.1) mít pravdu ( f ), 2) právě (Adv),; Poln. 1) mieć (Vb) rację, 2) właśnie (Part.) teraz (Adv), dopiero (Part.) co, na złość ( f )

prawo (n), (-wa)

1) Recht (n),; niy mjejć prawa, kein Recht haben (Vb),; mjejć do cego prawo, zu etwas Recht haben (Vb), berechtigt sein (Vb),; mjejć prawo co zrobić, das Recht haben etwas machen zu dürfen,; prawa cłowjeka, Menschenrechte (pl.),; prawo wyborôw, Wahlrecht (n),; prawo handlowe, Handelsrecht (n),; 2) na prawo (Adv), nach rechts (Adv),; skrųńcić autý na prawo, mit dem Auto nach rechts abbiegen (Vb),; sjechać (Vb) na prawo, nach rechts abfahren (Vb),; Pojejdziymy při tý budynku na prawo., Wir fahren an diesem Haus nach rechts.; Slow. 1) právo (n), zákon (m),; 2) doprava (Adv), vpravo (Adv), napravo (Adv),; Tschech. 1) právo (n),; 2) doprava (Adv),; Poln. 1) prawo (n), 2) w prawo (Adv), w prawą stronę ( f )

prawość ( f ), (-ści)

1) Echtheit ( f ),; 2) Richtigkeit ( f ),; prawość ( f ) cego, Echtheit ( f ) von etwas,; prawość ( f ) podpisu, Richtigkeit einer Unterschrift ( f ),; Tschech. 1) pravost ( f ),; 2) správnost ( f ),; Poln. 1) autentyczność ( f ), prawdziwość ( f ),; 2) prawidłowość (Vb)

prawy (Adj), (-wego)

1) rechter (Adj),; łobuć prawy třewik, den rechten Schuh anziehen (Vb),; jechać (Vb) na prawej strónie drógi, auf der rechten Straßenseite fahren (Vb),; 2) echter (Adj), unverfälschter (Adj), richtiger (Adj),; prawy cas (m), genaue, richtige Zeit ( f ),; być prawý, echt sein (Vb),; Te dolary sų prawe., Die Dollars sind echt.; Bymy pić prawy kafej., Wir werden Bohnenkaffee trinken.; Slow. 1) pravý, 2) pravý (Adj), pravdívý (Adj); Tschech. 1), 2) pravý (Adj),; Poln. 1) prawy (Adj), 2) prawdziwy (Adj)

prânt (m), (-ta, pl.-ty)

1) Rute ( f ), Gerte ( f ),; sh. auch, próntek (m),; 2) Flächenmaß (n) ½ Ar (n),; Wynajų ejch se před krôliki dwa prânty rosikóniu., Ich habe für die Kaninchen ein Ar Klee gepachtet (Vb).; Slow. 1) prút (m),; Tschech. 1) prut (m),; Poln. 1) pręt (m), wić ( f ), witka ( f ),; 2) ½ ara

prâzónki (pl.), (-kôw) (Kochk.)

spezielle Klöße (pl.) aus Kartoffeln (Kochk.),; Pojymy prâzónki ze wóřtký., Wir essen Klöße mit einem Würstchen (n).; Poln. prażone kluski (Kochk.)

prâzyć (Vb), (-zâ)

rösten (Vb), braten (Vb), schmoren (Vb), brutzeln (Vb),; prâzyć sie na słóńcu, sich in der Sonne schmoren lassen,; prâzyć ziejlóny kafej na bołnenkafej, grünen Kaffee zu Bohnenkaffee rösten (Vb),; Slow. pražiť (Vb),; Tschech. pražit (Vb),; Poln. prażyć (Vb)

presa ( f ), (-se, pl.-se) (Tech.)

Presse ( f ) (Techn.), Leinenölpresse ( f ), Obstpresse ( f ); presa na łowoc, Obstpresse ( f ),; Tschech. lis (m),; Poln. prasa ( f ) (Techn.)

presa ( f ), (pl.-se) (Zool.)

Brassen (m) (Zool.), Plötze ( f ) (Zool.),; Dopoud ejch wcora we Łodře tři prese i jednâ scukâ., Ich habe gestern in der Oder drei Brassen und einen Hecht gefangen (Vb).; Tschech. plotice ( f ) (Zool.),; Poln. leszcz (m) (Zool.)

presować (Vb), (-sujâ)

pressen (Vb),; presować ze lnu łolej., aus Leinsamen Leinöl pressen (Vb),; sh. auch, wypresować (Vb),; Tschech. lisovat (Vb), vytlačovat (Vb),; Poln. tłoczyć (Vb), wyciskać (Vb), wygniatać (Vb)

preswóřt (m), (-ta, pl.-ty), precka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Presskopf (m), Presswurst ( f ),; U tego masařa dostanies dobry preswóřt., Bei diesem Metzger bekommst du gute Presswurst ( f ).; Poln. salceson (m)

prezident (m), (-ta, pl.-ty)

President (m),; Tschech. prezident (m),; Poln. prezydent (m)

procent (m), (-ta)

1) Procent (n), 2) Zinsen (Vb),; Ta wôdka mou štyrydziejści procent alkohołlu., Dieser Wodka enthält vierzig Prozent alkohol (m).; Spuściył mi u tego auta dziejsiŷńć procent., Er hat mir bei diesem Auto zehn Prozent (vom Preis (m)) erlassen.; Poln. procent (m)

proces (m), (-su) (Jur.)

Prozess (m) (Jur.), Rechtsstreit (m),; Tschech. proces (m) (Jur.),; Poln. proces (m) (Jur.)

procesować (Vb) sie, (sie..-sujâ)

prozessieren (Vb),; procesować (Vb) sie z kí, mit jemandem einen Prozess führen (Vb),; sh. auch, sųndzić (Vb) sie,; Tschech. soudit (Vb) se,; Poln. procesować (Vb) się, prowadzić (Vb) proces (m)

procesyjou ( f ), (-syjej) (Rel.)

Prozession ( f ) (Rel.),; iś ze procesyjų do łodpustowego kościoła, mit einer Prozession zur Ablasskirche gehen (Vb),; Tschech. procesí (n) (Rel.),; Poln. procesja ( f ) (Rel.)

proch (m), (-chu)

Pulver (n), Schießpulver (n), Staub (m),; proch we kulce do flinty, Schießpulver in einer Flintenpatrone ( f ),; łozlejciejć sie we proch, zu Staub zerfallen (Vb),; Slow. prach (m),; Tschech. prach (m),; Poln. proch (m)

prochy (pl.)

unbekannte Gegend ( f ), Teufelsland (n),; wygónić kogo w prochy, jemanden zum Teufel jagen (Vb),; Poln. nieznana okolica ( f ),

profit (m), (-tu)

Profit (m), Verdienst (m), Gewinn (m),; niy mjejć z cego profitu, von etwas keinen Profit haben (Vb),; Ze tego niy ma profitu., Davon hat man keinen Gewinn (m),; Slow. zisk (m),; Tschech. profit (m),; Poln. zysk (m)

profitować (Vb), (-tujâ)

profitieren (Vb),; profitować (Vb) ze cego, von etwas profitieren (Vb), von etwas Profit haben (Vb),; Tschech. profitovat (Vb),; Poln. mieć (Vb) z czegoś zysk (m)

program (m), (-mu, pl.-my)

Programm (n),; program radja, Radioprogramm (n),; program partyjej, Parteiprogramm (n),; program łod tejatru, Theaterprogramm (n),; Slow. program (m),; Tschech. program (m),; Poln. program (m)

propaganda ( f ), (-dy)

Propaganda ( f ),; Tschech. propaganda ( f ),; Poln. propaganda ( f )

propeler (m), (-lera)

Propeller (m), Flugzeugpropeller (m),; Propeler łod fligra, Flugzeugpropeller (m),; Slow. propeler (m),; Poln. śmigło (n)

prorok (m), (-ka, pl.-ki)

Prophet (m), Hellseher (m),; Slow. prorok (m),; Tschech. prorok (m),; Poln. prorok (m), jasnowidz (m)

prosek (m), (-ku, pl.-ki)

Pulver (n),; prosek do praniou, Waschpulver (n),; prosek do piecyniou, Backpulver (n),; sh. auch, wašpulwer (m), bakpulwer (m),; Slow. prášok (m),; Tschech. prášek (m),; Poln. proszek (m)

prosić (Vb), (-sâ)

1) bitten (Vb),; prosić (Vb) kogo ło co, jemanden um etwas bitten (Vb),; prosić (Vb) za kogo, für jemanden bitten (Vb),; 2) prosić (Vb) sie, eindringlich um etwas bitten (Vb), (betteln (Vb)),; prosić (Vb) sie ło co, um etwas bitten (Vb) betteln (Vb),; 3) prosić (Vb) sie, ferkeln (Vb), Ferkel werfen (Vb),; Maciora sie prosi., Die Sau ferkelt (Vb). (wirft Ferkel (pl.)).; 4) prosić (Vb), einladen (Vb),; prosić swojich na wesejly, die Mitglieder der Familie zur Hochzeit einladen (Vb),; sh. auch, (pře-, za-) prosić (Vb),; Slow. 1) prosiť (Vb), 2) prosiť (Vb) sa,; Tschech. 1) prosit (Vb), 3) (o-) prasit (Vb) se, 4) zvát (Vb),; Poln. 1) prosić (Vb), 2) prosić (Vb) się o coś, 3) prosić (Vb) się (świnia ( f )), 4) zaprosić (Vb)

prosie (n), (-sia, pl.-siŷnta) (Zool.)

Ferkel (n), Schweinchen (n) (Zool.),; Prosiųntka cyckajų u maciory mlyko., Die Ferkel saugen an der Sau Milch.; Hnet be ze tego prosiųntka wjepřek (m)., Aus dem Ferkelchen wird bald ein großes Ferkel (n).; Slow. prasa (n), prasiatko (n) (Zool.),; Tschech. sele (n), selátko (n), prasátko (n) (Zool.),; Poln. prosiak (m), prosię (n) (Zool.)

prosiųntko (n), (-ka, pl.-ka) (dim.) (Zool.)

Ferkelchen (n) (dim.) (Zool.),; sh. auch, prosie (n) (Zool.),; Jedne prosiųntko kwicy, bo jescy nie noudło cycka., Das eine Ferkerchen quikt, weil es noch nicht den Sauger gefunden hat.; Slow. prasiatko (n) (dim.) (Zool.),; Tschech. prasátko (n) (dim.) (Zool.),; Poln. prosiųtko (n) (dim.) (Zool.)

proso (n), (-sa) (Bot.)

Hirse ( f ) (Bot.), Hirsesamen (n),; Idâ futrować prosý kury., Ich gehe mit Hirse die Hühner füttern (Vb).; sh. auch, jagły (pl.),; Tschech. proso (n) (Bot.),; Poln. proso (n) (Bot.)

prosóny (Adj) (-nego)

eingeladener (Adj), gebetener (Adj),; Łón jes prosóny na wesejly., Er ist zur Hochzeit eingeladen (Vb).; Tschech. zvaný (Adj),; Poln. zaproszony (Adj)

prosto (Adv)

1) gerade (Adv),; postawić co prosto, etwas gerade stellen (Vb),; jechać prosto, geradeaus fahren (Vb),; Łón bjegou prosto., Er geht aufrecht. (hält sich gerade),; Tyn strómik rośnie prosto., Das Bäumchen wächst gerade.; 2) direkt (Adv),; Jejdziymy prosto do Łopolou., Wir fahren direkt nach Oppeln (n),; Dostali my mlyko prosto łod krowy., Wir haben direkt von der Kuh die Milch bekommen.; Tschech. 1) přímo (Adv), rovně (Adv), 2) bezprostředně (Adv),; Poln. 1) prosto (Adv), 2) bezpośrednio (Adv)

prosty (Adj), (-tego)

1) gerader (Adj),; proste próntki (pl.), gerade Weidenruten (pl.),; prosty mast, ein gerader Mast (m),; prostou dróga ( f ), gerader Weg (m),; 2) (Mensch (m)), einfacher (Adj),; schlichter (Adj),; To jes prosty cłowjek., Das ist ein einfacher Mensch.; Mómy prosto umejblowane izby., Wir haben einfach (schlicht) möbilierte Zimmer (pl.).; Tschech. 1) rovný (Adj), 2) prostý (Adj), jednoduchý (Adj), obyčejný (Adj),; Poln. 1) prosty (Adj), niezakrzywiony (Adj), 2) skromny (Adj), prosty (Adj)

prośba ( f ), (-śby)

Bitte ( f ),; Mó do ciebje prośbâ., Ich habe zu dir eine Bitte ( f ).; Slow. prosba ( f ),; Tschech. prosba ( f ),; Poln. prośba ( f )

prościć (Vb), (-scâ)

gerade biegen (Vb),; prościć skřiwjóny ćwjŷk, einen krummen Nagel gerade biegen (Vb),; sh. auch, (na-, s-, po-, wy-) prościć (Vb),; Slow. rovnať (Vb),; Tschech. rovnat (Vb), srovnávat (Vb),; Poln. prostować (Vb)

prośnou (Adj)

trächtiges (Adj) (Schwein (n),; prośnou świnia, trächtiges Mutterschwein (n),; Poln. prośna (Adj) (świnia ( f ))

protejza ( f ), (-ze, pl.-ze)

Prothese ( f ), Ersatzglied (n),; Łón mou u lewej râki protejzâ., Er hat an der linken Hand eine prothese.; Tschech. protéza ( f ),; Poln. proteza ( f )

prouwda ( f ), (-dy)

Wahrheit ( f ),; pejdziejć prouwdâ, die Wahrheit sagen (Vb),; To jes prouwda., Das ist die Wahrheit ( f ).; dowjejdziejć sie prouwdy, die Wahrheit erfahren (Vb),; gwařić ło cý prouwdâ, die Wahrheit über etwas sagen (Vb),; sh. auch. prawje (Adv),; Slow. pravda ( f ),; Tschech. pravda ( f ),; Poln. prawda ( f )

próba ( f ), (-by, pl.-by)

Probe ( f ),; Versuch (m),; generalnou próba we tejatře, Generalprobe im Theater (n),; wziųńć (Vb) co na próbâ, etwas auf Probe nehmen (Vb),; robić co na próbâ, etwas auf Probe tun (Vb),; dać kómu robotâ na próbâ, jemanden auf Probe einstellen (Vb),; Tschech. 1) zkouška ( f ), Poln. próba ( f )

próbka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Probe ( f ), Muster (n),; próbka laku, Muster von einem Lack (m),; próbka křwje, Blutprobe ( f ),; Tschech. vzorek (m),; Poln. próbka ( f )

próbować (Vb), (-bujâ)

versuchen (Vb), probieren (Vb),; próbować (Vb) co zrobić (Vb), versuchen etwas zu machen (Vb),; próbować, sie sie auto zapuści, probieren, ob das Auto anspringt,; próbować swojygo wina, den eigenen Wein probieren (Vb),; sh. auch, (s-, wy-) próbować (Vb),; Tschech. ochutnávat (Vb),; Poln. próbować (Vb)

prózno (Adv)

leer (Adv),; we tý sklepje było cały cas prózno., In diesem Geschäft war es die ganze Zeit leer.; Tschech. pusto (Adv), prázdno (Adv),; Poln. pusto (Adv)

prózny (Adj), (-nego)

leerer (Adj), wüster (Adj),; Přijechoł nazoud z prózný wozý., Er ist mit einem leeren Wagen zurückgekommen.; próznou šoulka, leere Tasse ( f ),; prózny kościoł, leere Kirche ( f ),; Tschech. prázdný (Adj), pustý (Adj),; Poln. pusty (Adj)

prôg (m), (-ga, pl.-gi)

Türschwelle ( f ),; přelyź bez prôg, die Schwelle übertreten (Vb),; Slow. prah (m),; Tschech. práh (m),; Poln. próg (m)

pruchniejć (Vb)

modern (Vb), morsch werden (Vb), verrotten (Vb); Te balki łod dachu ci spruchniejų, jak tá přeciykou., Die Dachbalken werden dir morsch, wenn es dort durchregnet.; sh. auch, spruchniały (Adj),; Slow. práchnivieť (Vb),; Tschech. práchnivět (Vb), trouchnivět (Vb),; Poln. próchnieć (Vb)

pruchno (n), (-na)

Moder (m),; Tschech. ztrouchnivělé dřevo (n),; Poln. próchno (n),;

pruć (Vb), (prujâ)

trennen (Vb) auftrennen (Vb),; To sie pruje., Das trennt sich.; Pruje mi sie u galout sew., Eine Naht trennt sich an meiner Hose.; Prujâ za wjelki pulołwer. Ich trenne einen zu großen Pullover auf.; sh. auch, łozpruć (Vb),; Tschech. párat (Vb),; Poln. pruć (Vb)

prukać (Vb), (-kó)

furzen (Vb),; sh. auch, bździejć (Vb),; Poln. bździeć (Vb)

Prus (m), (-sa, pl.-se)

Preuße (m),; Tschech. Prus (m),; Poln. Prusak (m)

Pruse (n) (Geogr.), auch, Projsen (n)

Preußen (n) (Geogr.),; Tschech. Prusko (n) (Geogr.),; Poln. Prusy (n / pl.) (Geogr.)

prusyć (Vb), (-sâ)

stäuben (Vb), rieseln (Vb), kleine Teilchen streuen (Vb),; Śniyg prusy, der Schnee rieselt.; Ze tepicha prusy sie při klupaniu pjousek., Aus dem Teppich rieseln beim Klopfen Sandkörnchchen (pl.),; sh. auch, naprusyć (Vb),; Slow. prášiť (Vb),; Tschech. prášit (Vb), se, sypat (Vb) se,; Poln. prószyć (Vb)

prųntek (m), (-tka, pl.-ki)

Weidenrute ( f ), Weidentrieb ( f ), Rute ( f ),; prųntki do plecyniou kosykôw, Weidenruten zum Körbeflechten (n),; łodziyrać prųntki, Korbweiden entrinden (Vb),; Pletâ bjołymi prųntkóma., Ich flechte mit weißen (entrindeten) Weiden (pl.).; Zamocâ do plecyniou prųntki., Ich wässere vor dem Flechten die Weiden (pl.).; sh. auch, prânt (m),; Slow. prút (m),; Tschech. proutek (m),; Poln. pęd (m) wiklinowy, wiklina ( f )

prysc (m), (-ca, pl.-ce) (Med.)

Bläschen (n), Pickel (m), Pustel ( f ) (Med.),; Mó na cole mały prysc., Ich habe auf der Stirn einen kleinen Pickel (m).; sh. auch, pikejl (m),; Slow. vyrážka ( f ) (Med.),; Tschech. vřídek (m) (Med.),; Poln. pryszcz (m) (Med.)

pryska ( f ), (-ki, pl.-ki)

feiner Riss (m), Sprung (m),; pryska u syby, Sprung in der Glasscheibe,; Slow. trhlina ( f ),; Tschech. trhnutí (n), trhlina ( f ),; Poln. pęknięcie (n), rysa ( f )

prywatnie (Adv)

privat (Adv),; lycyć sie prywatnie, sich als Privatpatient behandeln lassen (Vb),; Poln. prywatnie (Adv)

prywatny (Adj), (-nego)

privater (Adj), Privat-,; prywatne zyciy, Privatleben (n),; douwać kómu prywatne godziny, jemandem private Unterrichtsstunden geben (Vb),; prywatnou skoła, Privatschule ( f ),; Tschech. privátní (Adj), soukromý (Adj),; Poln. prywatny (Adj)

prywatny (m), (-nego)

privater Händler (m), privater Betrieb (m),; dać co zrobić u prywatnego, etwas bei einem privaten Unternehmer machen lassen (Vb),; Tschech. soukromý (Adj), privátní (Adj),; Poln. prywatny (m) (przedsiębiorstwo (n))

pryzić (Vb) sie, (sie..-zâ)

lächeln (Vb),; Łóna sie pryzi łod ucha do ucha., Sie lächelt von einem Ohr bis zum anderen.; sh. auch, uprysknųńć (Vb) sie,; Slow. usmiať (Vb) sa,; Tschech. usmívat (Vb) se,; Poln. uśmiechać (Vb) się

přebić (Vb), (-bijâ)

durchschlagen (Vb), durchstoßen (Vb),; přebić ćwjŷk bez deskâ, einen Nagel durch ein Brett schlagen (Vb),; přebić u koła šlałch, beim Fahrrad den Fahrradschlauch durchstoßen (Vb), (dostać platfus, einen Plattfuß (Reifenpanne) bekommen (Vb)),; sh. auch, (do-, při-, z-, za-) bić (Vb),; Tschech. probodnout (Vb),; Poln. przebić (Vb), przekłuć (Vb)

přebiglować (Vb), (-lujâ)

aufbügeln (Vb), plätten (Vb),; přebiglować (Vb) co, etwas aufbügeln (Vb), plätten (Vb),; přebiglować pozdzŷnte galouty, verknitterte Hosen aufbügeln (Vb),; přebiglować rok, einen Rock aufbügeln (Vb) (plätten (Vb)),; Slow. žehliť (Vb),; Tschech. žehlit (Vb),; Poln. prasować (Vb) (bieliznę, ubiór (m))

přebjyrać (Vb), (-ró)

auslesen (Vb), aussortieren (Vb), auswählen (Vb),; přebjyrać kartoufle, Kartoffeln auslesen (Vb),; přebjyrać łoberwane jabka, gepflückte Äpfel auslesen (Vb), sortieren (Vb),; 1) přebjyrać (Vb) sie, die Wohnung wechseln (Vb) umziehen (Vb),; Přebrali my sie do îkseko wołnųgu., Wir sind in eine andere Wohnung gezogen (Vb).; sh. auch, ( ło-, łod-, łoz-, poz-, při-, w-, wy-, z-) bjyrać (Vb),; sh. auch, přebrać (Vb) sie,; Slow. preberať (Vb),; Tschech. přebírat (Vb),; Poln. przebierać (Vb), sortować (Vb)

přeblec (Vb), (-lekâ)

umkleiden (Vb), umziehen (Vb), frisch beziehen (Vb),; Přeblekâ łôzka., Ich beziehe die Betten frisch.; přeblec dziejcio, das Kind umziehen (Vb),; 1) přeblec (Vb) sie,; sich umziehen (Vb), umkleiden (Vb), Kleider wechseln (Vb),; Idâ sie přeblec., Ich gehe mich umziehen (Vb).; 2) sich verkleiden (Vb),; přeblec (Vb) sie za co, sich als etwas verkleiden (Vb),; sh. auch, łoblec (Vb),; sh. auch, přebłócyć (Vb) sie,; Slow. 1) preobliecť (Vb), prezliecť (Vb),; Tschech. 1) převléct (Vb), převléci (Vb), převléknout (Vb),; 2) převléct se za co,; Poln. 1) przebrać (Vb), zmienić ubranie (n)

přebłócyć (Vb) sie, (sie..-câ)

sich umziehen (Vb), sich umkleiden (Vb),; Łón sie prawje přbłócy., Er zieht sich gerade um.; Slow. preobliekať (Vb), prezliekať (Vb),; Tschech. převléknout (Vb),; Poln. przebrać (Vb) się, zmienić (Vb) ubranie

přeborować (Vb), (-rujâ)

durchbohren (Vb),; přeborować borerý deskâ, mit dem Bohrer ein Brett durchbohren (Vb),; sh. auch, wyborować (Vb),; Tschech. provrtat (Vb),; Poln. prześwidrować (Vb)

přeboucyć (Vb), (-lâ)

verzeihen (Vb),; Slow. prepáčiť (Vb),; Tschech. odpouštět (Vb),; Poln. przebaczyć (Vb), wybaczyć (Vb)

přebrać (Vb) sie, (sie..-bjerâ)

umziehen (Vb), Wohnung wechseln (Vb),; Na drugi tydziyń sie přebjerymy do nowego budynku., Nächste Woche ziehen wir in ein neues Haus um.; sh. auch,, (do-, ło-, łode-, łoze-, na-, po-, při-, u-, wy-, za-) brać (Vb),; sh. auch, (w-, wy-) brać (Vb) sie,; sh. auch, přebjyrać (Vb),; Tschech. stěhovat (Vb),; Poln. przeprowadzić (Vb) się (zmienić miejsce zamieszkania)

přebudować (Vb), (-dujâ)

umbauen (Vb),; přebudować budynek (m), das Haus umbauen (Vb),; sh. auch, budować (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, při-, wy-, za-) budować (Vb),; Slow. prebudovať (Vb),; Tschech. přebudovat (Vb), přestavět (Vb),; Poln. przebudować (Vb)

přebudowaniy (n), (-niou)

Umbau (m),; Tschech. přestavba ( f ),; Poln. przebudowa ( f )

přecâ (Adv)

doch (Kj.), dennoch (Adv),; Přecâ łón tá był., Er war doch dort.; Přecâ łóni z tý licyli., Sie haben doch damit gerechnet.; Slow. predsa (Adv),; Tschech. přece (Adv), vždyť (Kj.),; Poln. przecież (Adv), jednak (Part.)

přecesać (Vb), (-sâ)

durchkämmen (Vb), glatt kämmen (Vb),; přecesać włosy, die Haare durchkämmen (Vb),; sh. auch, cesać (Vb), (při-, u-, wy-) cesać (Vb),; Tschech. přečesat (Vb),; Poln. przeczesać (Vb)

přechejlić (Vb), přechejlić (Vb) sie, (sie..-lâ)

neigen (Vb),; přechejlić (Vb) sie, sich neigen (Vb),; přechejlić sie na bok, zur Seite kippen (Vb),; wouga sie přechejlyła na prawų strónâ., Die Waage hat sich zur rechten Seite geneigt.; sh. auch, wychejlić (Vb) sie,; Tschech. přechýlit (Vb), naklonit (Vb),; Poln. przechylić (Vb), przechylić (Vb) się

přechować (Vb), (-wó)

retten (Vb), sicher verwahren (Vb),; přechować bez wojnâ papjóry, Papiere (pl.), Dokumente (pl.) über die Zeit des Krieges retten (Vb), verwahren (Vb),; sh. auch, ukrywać (Vb) sie,; Slow. uschovať (Vb),; Tschech. uschovat (Vb), uschovávat (Vb),; Poln. przechować (Vb), uchronić (Vb)

překřcić (Vb), (-chřcâ)

umtaufen (Vb), konvertieren (Vb),; dać sie překřić (Vb), sich umtaufen lassen (Vb),; Poln. przechrzcić (Vb)

přeciec (Vb)

durchtriefen (Vb), durchrinnen (Vb), durchsickern (Vb); Woda přeciekła bez dach na jatâ., Wasser ist durchs Dach auf den Dachboden durchgesickert (Vb).; Slow. presiaknuť (Vb),; Tschech. prosáknout (Vb), přetékat (Vb),; Poln. przeciekać (Vb), przecieknąć (Vb)

přeciepać (Vb), (-pó)

von einer Stelle zur anderen werfen (Vb), schaufeln (Vb),; Musiymy tyn pjousek přeciepać na drugų strónâ drógi. Wir müssen den Sand auf die andere Straßenseite werfen.; Poln. przerzucić (Vb), przemieścić (Vb)

přeciepnųńć (Vb), (-nâ)

1) hinüberwerfen (Vb) přeciepnųńć bez płot bal, einen Ball über den Zaun werfen (Vb),; 2) vorwerfen (Vb),; přeciepnųńć (Vb) kómu co, jemandem etwas vorwerfen (Vb),; Łón mi tá přeciep, ize ejch to zrobjył., Er hat mir vorgeworfen, daß ich das gemacht habe.; sh.auch, přeciepować (Vb),; sh. auch, ciepnųńć (Vb), ciepać (Vb), łozciepać (Vb),; Tschech. 1), 2) přehodit (Vb), přehazovat (Vb),; Poln. 1) przerzucić (Vb), 2) robić zarzut (m), zarzucić (Vb)

přeciepować (Vb), (-pujâ)

1) von einer Stelle zur anderen verfen (Vb) 2) vorwerfen (Vb),; Tschech. přehodit (Vb), přehazovat (Vb),; Poln. 1) przerzucać (Vb), 2) zarzucać (Vb)

přeciskać (Vb), (-kó)

durchdrücken (Vb), durchzwängen (Vb),; přeciskać (Vb) sie, sich durchzwängen (Vb),; přeciskać sie na jermaku mjedzy ludźmi, sich auf dem Jahrmarkt zwischen den Menschen durchzwängen (Vb),; sh. auch, (do-, při-, u-, za-) ciskać (Vb),; Slow. pretískať (Vb), pretískať (Vb) sa,; Poln. przeciskać (Vb), przecisnąć (Vb), przecisnąć (Vb) się, przepchać (Vb) się

přeciś (Vb), (-cisnâ)

durchdrücken (Vb), durchzwängen (Vb), durchdrängen (Vb),; přeciś (Vb) sie, sich durchdrücken (Vb), sich durchzwängen (Vb), sich einen Weg durchs Gedränge bahnen (Vb), sich durchdrängen (Vb),; sh. auch, (do-, łoz-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) ciś (Vb),; Poln. przepchać (Vb), przepchać (Vb) się, przecisnąć (Vb) się

přeciųgnųńć (Vb), (-gnâ)

1) umziehen (Vb), in eine andere Wohnung ziehen (Vb),; přeciųgnųńć do îksego wołnųgu, in eine andere Wohnung ziehen (Vb),; 2) durchziehen (Vb), hinüberziehen (Vb),; přeciųgnųńć bez rurkâ kabejl (m), ein Kabel durch ein Rohr durchziehen (Vb),; přeciųgnųńć nitkâ bez jegłâ, einen Nähfaden durch die Nadel ziehen (Vb),; 3) überziehen (Vb), Zeit überschreiten (Vb),; přeciųgnųńć cas goudaniou, Redezeit überschreiten (Vb),; přeciųgnųńć zebraniy, eine Versammlung in die Länge ziehen (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) ciųgnųńć (Vb),; Slow. pretiahnuť (Vb), preťahovať (Vb),; Tschech. 1) táhnout (Vb), přetahovat (Vb), 2) protahovat (Vb), provlékat (Vb) 3) přetáhnout (Vb), protahovat (Vb), prodlužovat (Vb),; Poln. 1) przeprowadzić (Vb) się , 2) przeciągać (Vb) przewlekać (Vb), 3) przeciągać (Vb), przedłużać (Vb)

přeciykać (Vb)

1) durchsickern (Vb), durchtriefen (Vb), durchtropfen (Vb), durchregnen (Vb),; Na jedný placu přeciykou bez dach woda., An einer Stelle sickert durchs Dach Wasser durch.; 2) durchrinnen (Vb), hineinlaufen (Vb),; Woda přeciykou bez spary do łôdki. Wasser läuft durch Spalten in das Boot hinein.; sh. auch, ( łod-, za-) ciykać (Vb),; sh. auch, přeciec (Vb),; Slow. 1) premokať (Vb), 2) pretekať (Vb),; Tschech. 1) prosakovat (Vb), 2) přetékat (Vb),; Poln. 1), 2) przeciekać (Vb), przecieknąć (Vb)

přeciyrpjejć (Vb), (-jâ)

durchleiden (Vb), durchmachen (Vb),; Łón tâ stanckâ přeciyrpjoł., Er hat die Krankheit durchlitten (Vb),; sh. auch, wyciyrpjejć (Vb),; Slow. pretrpieť (Vb),; Tschech. protrpět (Vb),; Poln. przecierpieć (Vb)

přecukřić (Vb), (-cukřâ)

verzuckern (Vb),; Jou ejch tan kafej přecukřył., Ich habe den Kaffee verzuckert.; sh. auch, łocukřić (Vb),; Poln. przesłodzić (Vb)

přecydzić (Vb), (-dzâ)

durchseihen (Vb), passieren (Vb), durchsieben (Vb),; Přecydzâ te potarte kartoufle bez płóciannų haderkâ., Ich seihe die geriebenen Kartoffeln durch ein Leinentuch durch (Vb).; sh. auch, cydzić (Vb),; Slow. precediť (Vb),; Tschech. procedit (Vb), přecedit (Vb),; Poln. przecedzić (Vb)

přecydzyniy (n), (-niou)

Durchseihung ( f ),; Poln. przecydzenie (n)

přecyścić (Vb), (-scâ)

reinigen (Vb), säubern (Vb),; Přecyscâ tâ dizâ, to zaś be dobře., Ich säubere die Düse, dann wird es wieder gut sein.; Musiymy tâ rurâ přecyscić., Wir müssen das Rohr säubern.; sh. auch, ( ło-, wy-) cyścić (Vb),; Tschech. pročístit (Vb), čistit (Vb),; Poln. przeczyścić (Vb)

přecytać (Vb) (-tó)

durchlesen (Vb),; Nie umjou ejch tej ksiųzki do kóńca přecytać., Ich konnte das Buch nicht zu Ende lesen (Vb.; Přecytų, co tá pisų nowego w cajtųgu., Ich lese, was sie in der Zeitung Neues schreiben.; sh. auch, wycytać (Vb),; Slow. prečitať (Vb),; Tschech. pročíst (Vb), pročítat (Vb),; přečítat (Vb),; Poln. przeczytać (Vb)

před (Prp.), předy (Prp.)

vor (Prp.), für (Prp.),; Łóni stojų před wrotóma., Sie stehen vor dem Tor.; Trefjymy sie před kościołý., Wir treffen uns vor der Kirche.; Zrobjymy to před godóma., Wir machen das vor Weihnachten.; Musiymy jescy před zimų kupić wųgly., Wir müssen noch vor dem Winter Kohlen kaufen.; ukrywać co před kí, etwas vor jemandem verstecken (Vb),; Před co to jes?, Für was (wozu) ist das?,; być dzie před kí, vor jemandem dort sein,; Před kogo to jes?, Für wen ist das?; To jes před niâ., Das ist für sie ( f ).; To jes před niego., Das ist für ihn.;Přiniós ejch to před ciebje., Ich habe das für dich gebracht.; Mó to před niego., Ich habe das für ihn.; Pôdziymy tá před połejdniý., Wir gehen dort vormittags (vor Mittag (m)) hin.; 1) předy (Prp.) mje, für mich,; Matka to kupjyła předy mje., Die Mutter hat das für mich gekauft.; To jes předy mje., Das ist für mich.; Předy mje ejście nie łostawjyli nic., Für mich habt ihr nichts zurückgelassen.; sh. auch, přede (Prp.),; Slow. pred (Prp.),; prečo (wozu),; Tschech. před (Prp.),; Poln. przed (Prp.), 1) dla (Prp.) mnie

předać (Vb), (-dó)

verkaufen (Vb),; předać touwór, Waren verkaufen (Vb),; Bymy musiejć te auto předać., Wir werden das Auto verkaufen müssen.; sh. auch, (popře-, pře-) douwać (Vb),; sh. auch, ( łod-, łoz-, po-, při-, u-, wy-) dać (Vb),; sh. auch, nazdać (Vb),; Slow. predať (Vb),; Tschech. prodat (Vb),; Poln. sprzedać (Vb)

předany (Adj), (-nego)

verkaufter (Adj),; Tyn budynek juz jes za pu darma předany., Das Haus ist schon, fast umsonst, verkauft.; sh. auch, ( łod-, łoz-, po-, u-, wy-) dany (Adj), dany (Adj),; sh. auch, přidać (Vb),; Tschech. prodaný (Adj),; Poln. sprzedany (Adj)

přede (Prp.), (von, před (Prp.)

vor (Prp.),; přede wsystkí, vor allem, vor allen Dingen,; sh. auch, před (Prp.), předy (Prp.) Slow. predo (Prp.), pred (Prp.),; Tschech. přede (Prp.), před (Prp.) Poln. przede (Prp.), przed (Prp.)

předej (m) (unv.)

Verkauf (m),; To jes na předej., Das ist zum Verkauf bestimmt., zum verkaufen (Vb),; sh. auch, předouwaniy (n),; Slow. predaj (m), na predaj (m),; Tschech. prodej (m), na prodej (m)),; Poln. sprzedaż ( f ), na sprzedaż ( f )

předepnųńć (Vb) sie

sich die Beine vertreten (Vb), kleinen Spaziergang machen (Vb), sich etwas bewegen (Vb),; Musâ sie předepnųńć, bo jescy cały zeštajfniejâ., Ich muß mir die Beine vertreten, sonst werde ich noch ganz steif.; sh. auch, ( łoz-, na-, při-) depnųńć (Vb), deptać (Vb),; Slow. prejsť (Vb),; Tschech. přejít (Vb),; Poln. przejść (Vb), przespacerować (Vb) się

předeptać (Vb), (-pcâ)

(Schuhe (pl.)) durchtreten (Vb),; (Teppich) abnutzen (Vb),; předeptać u třewika zołlâ, die Schuhsohle beim Schuh durchtreten (Vb),; 1) předeptać na jedny placu tepich, an einer Stelle den Teppich abnutzen (Vb),; Tschech. prošlapat (Vb), prošlapávat (Vb),; Poln. przedrzeć (Vb), zdeptać (Vb),; 1) wytrzeć (Vb)

předłostatni (Adj), (-niygo)

vorletzter (Adj),; Předłostatni cug jejdzie ło jedynoustej w nocy., Der vorletzte Zug fährt um elf Uhr in der Nacht.; Slow. predposledný (Adj),; Tschech. předposlední (Adj),; Poln. przedostatni (Adj)

předmuchać (Vb), (-chó)

durchblasen (Vb), freiblasen (Vb),; předmuchać łod koła wyntil, das Fahradventil durchblasen (Vb), freiblasen (Vb),; sh. auch, předmuchnųńć (Vb),; sh. auch, dmuchać (Vb), łozdmuchać (Vb),; Tschech. profukovat (Vb),; Poln. przedmuchać (Vb)

předmuchnųńć (Vb), (-nâ)

durchblasen (Vb), freiblasen (Vb),; předmuchnųńć fajfkâ, die Pfeife durchblasen (Vb),; sh. auch, (wy-, za-) dmuchnųńć (Vb),; Tschech. profouknout (Vb),; Poln. przedmuchnąć (Vb)

(s-)předouwać (Vb), (-wó)

verkaufen (Vb),; Łóna předouwou na tourgu gymizâ., Sie verkauft am Markt Gemüse.; Předouwó juz łod douwna štofy na klejdy., Ich verkaufe schon seit Langem Kleiderstoffe (pl.).; předouwać co za dolary, etwas für Dollar verkaufen (Vb),; sh. auch, przedać (Vb),; sh. auch, (do-, łoz-, po-, u-, wy-) douwać (Vb), popředouwać (Vb),; sh. auch, hałzjyrować (Vb),; Slow. predávať (Vb),; Tschech. prodávat (Vb),; Poln. sprzedawać (Vb),;

předouwaniy (n), (-niou)

Verkauf (m),; předouwaniy zbozou, Getreideverkauf (m),; předouwaniy na burg, Ratenverkauf (m),; předouwaniy na wolný, Verkauf auf dem freien Markt (m),; sh. auch, ( łoz-, wy-) douwaniy (n),; sh. auch, hałzjyrowaniy (n),; Slow. predaj (m),; Tschech. prodej (m),; Poln. sprzedaż ( f )

předrozóny (Adj), (-nego)

überteuerter (Adj),; předrozóny touwór (m), überteuerte Ware ( f ),; Tschech. předražený (Adj),; Poln. przedrożony (Adj)

předřyć (Vb) sie, (sie..- dřâ)

sich durchkämpfen (Vb), sich durchzwängen (Vb),; Łóni sie tá předarli., Sie sind dort durchgedrungen (Vb).; Předarli my sie tá bez tych ludzi ouz na přodek., Wir haben uns dort durch die Leute bis nach vorne gekämpft.; sh. auch, dřyć (Vb) sie,; łodřyć (Vb),; sh. auch, předziyrać (Vb) sie,; Poln. przedrzeć (Vb) się, przedostać (Vb) się, przecisnąć (Vb) się

předsiyń ( f ), (-siyni)

Vorhalle ( f ), Vorraum (m),; Trefjyli my sie we předsiyni tejatru., Wir haben uns in der Vorhalle vom Theater getroffen (Vb).; sh. auch, siyń ( f ),; Slow. predsieň ( f ),; Tschech. předsíň ( f ) Poln. przedsień ( f )

předstawić (Vb), (-wjâ)

vorstellen (Vb),; předstawić (Vb) kogo, jemanden vorstellen (Vb),; předstawić (Vb) sie, sich vorstellen (Vb), sich bekannt machen,; Předstawjâ ci mojygo brata., Ich stelle dir meinen Bruder vor.; Slow. predstaviť (Vb),; Tschech. představit (Vb),; Poln. przedstawić (Vb)

předtý (Adv)

vorher (Adv), zuvor (Adv), vormals (Adv), ehedem (Adv),; Předtý to było inacej., Vorher war das anders.; Dyć ejś to môg zrobić předtý., Do hättest das vorher machen können.; Slow. predtým (Adv),; Tschech. předem (Adv), předtím (Adv),; Poln. przedtem (Adv)

předuzyć (Vb)

verlängern (Vb),; dać se předuzyć papjóry, sich die Papiere (Ausweise (pl.)) verlängern lassen (Vb).; sh. auch, ( ło-, za-) duzyć (Vb),; Slow. predĺžiť (Vb),; Tschech. prodloužit (Vb), prodlužovat (Vb),; Poln. przedłużyć (Vb)

předuzyniy (n), (-niou)

Verlängerung ( f ), Verlängern (n),; Tschech. prodloužení (n),; Poln. przedłużenie (n)

předwcorý (Adv)

vorgestern (Adv),; předwcorý wjecôr, vorgestern abend,; Předwcorý mjejli ejchmy w dóma fajny fajerek., Vorgestern hatten wir zu Hause eine schöne Feier ( f ).; Předwcorý ejchmy byli u mojygo brata., Vorgestern waren wir bei meinem Bruder.; Slow. predvčerom (Adv),; Tschech. předvčírem (Adv),; Poln. předwczoraj (Adv)

předwojynny (Adj), (-nnego)

Vorkriegs-,; předwojynny cas, Vorkriegszeit ( f ),; předwojynny budynek (m), Vorkriegshaus (n),; Tschech. převálečný (Adj),; Poln. przedwojenny (Adj)

předy (Prp.) (von před (Prp.))

vor (Prp.),; předy mnų, vor mir,; Łón tá přised předy mnų., Er ist dort vor mir gekommen (Vb),; předy mje, für mich,; Łóna to přiniósła předy mje., Sie hat das für mich gebracht.; sh. auch, před (Prp.), přede (Prp.); Poln. przede (Prp.) mną, dla mnie,

předziejlić (Vb), (-lâ)

unterteilen (Vb), abteilen (Vb), trennen (Vb),; předziejlić na dwje poły łogrôdek, den Garten in zwei Hälften teilen (Vb),; předziejlić grôdkâ, einen Verschlag unterteilen (Vb),; předziejlić izbâ, ein Zimmer abteilen (Vb),; Řyka přdziejlou te mjasto na dwje câści., Ein Fluß teilt die Stadt in zwei Teile.; sh. auch, ( łod-, łoz-, po-, při-) dziejlić (Vb),; Tschech. předělit (Vb), rozdělit (Vb),; Poln. przedzielić (Vb)

předzierzejć (Vb), (-zâ)

durchhalten (Vb), überstehen (Vb), überdauern (Vb),; předzierzejć při stancce bolejści, bei einer Krankheit die Schmerzen aushalten (Vb),; předzierzejć cas niewoli, die Gefangenschaft-Zeit überdauern (Vb),; sh. auch, (do-, při-, u-, wy-, za-) dzierzejć (Vb),; Tschech. předržet (Vb),; Poln. przetrzymać (Vb)

předziubnųńć (Vb), (-nâ)

durchstechen (Vb),; předziubnųć jegłų štof, coby přisyć kneflik, mit der Nadel den Stoff durchstechen, um einen Knopf anzunähen (Vb),; sh. auch, dziubnųńć (Vb), dziubać (Vb), wydziubnųńć (Vb),; Slow. prepichnúť (Vb),; Tschech. propíchnout (Vb),; Poln. przekłuć (Vb)

předziyrać (Vb) sie, (sie..-ró)

sich durchdrängen (Vb), durchzwängen (Vb), sich durchkämpfen (Vb),; předziyrać (Vb) sie bez co, sich durch etwas durchkämpfen (Vb), durchdrängen ((Vb),; předziyrać sie w lejsie bez kře, sich im Wald durch Gestrüpp durchkämpfen (Vb),; Slow. predierať (Vb) sa,; Tschech. prodrat (Vb), prodírat (Vb) se,; Poln. przedzierać (Vb) się

přefajlować (Vb), (-lujâ)

durchfeilen (Vb),; přefajlować za dugų śróbkâ, eine zu lange Schraube durchfeilen (Vb),; Slow. prepilovať (Vb),; Tschech. přepilovat (Vb),; Poln. przepiłować (Vb) (pilnikiem)

přefarbić (Vb) (-bjâ)

umfärben (Vb), überfärben (Vb),; Přefarbjâ se wołniany pulołwer., Ich färbe mir einen Wollpullover um.; sh. auch, (na-, po-, u-, za-) farbić (Vb) (sie),; Slow. prefarbiť (Vb),; Tschech. přebarvit (Vb),; Poln. przebarwić (Vb)

přefiltrować (Vb), (-trujâ)

durchfiltern (Vb), durchfiltrieren (Vb),; přefiltrować co bez Filter, etwas durch ein Filter filtrieren (Vb),; přefiltrować filtrý lóft, mit einem Filter die Luft filtern (Vb),; sh. auch, filtrować (Vb), łodfiltrować (Vb),; Tschech. profiltrovat (Vb),; Poln. przefiltrować (Vb)

přeflancować (Vb), (-cujâ)

umpflanzen (Vb), junge Pflanzen versetzen (Vb),; přeflancować kwjoutki do wjŷksych dónickôw, Blumen in größere Blumentöpfe verpflanzen (Vb),; přeflancować za gâsto zasadzóne strómiki, zu dicht eingepflanzte Bäumchen verpflanzen (Vb),; sh. auch, přesadzić (Vb),; Tschech. přesazovat (Vb),; Poln. przesadzić (Vb)

přefurgnųńć (Vb), (-nâ)

überfliegen (Vb), von einer Stelle zur anderen fliegen (Vb),; Gołųmb přefurgnų z dachu na sopâ., Eine Taube ist vom Dach auf den Schuppen geflogen (Vb).; Tschech. přelétat (Vb), přelétávat (Vb),; Poln. przelecieć (Vb), przelatywać (Vb) (ptak, samolot)

přegapić (Vb), (-pjâ)

verpassen (Vb), verstreichen lassen (Vb),; přegapić okazjâ iś na kóncert, die Gelegenheit ins Konzert zu gehen, verpassen (Vb),; sh. auch, zagapić (Vb) sie,; Tschech. propást (Vb),; Poln. przegapić (Vb)

přegarnųńć (Vb), (-nâ)

durchscharren (Vb),; přegarnųńć při susyniu zboze, Getreide beim Trocknen durchscharren (Vb),; sh. auch, ( łoz-, poz-) garniać (Vb),; Tschech. přehrabat (Vb),; Poln. przegarnąć (Vb)

přegibać (Vb) sie, (sie..-bjâ)

Gelenke beugen (Vb), sich bewegen (Vb), sich recken (Vb), sich strecken (Vb), sich die Beine vertreten (Vb),; Musâ sie ździebko přegibać., Ich muß mich etwas recken (Vb) (die Beine vertreten (Vb)).; sh. auch, łozgibać (Vb) sie, gibać (Vb) sie,; Tschech. ohýbat (Vb) se, přehýbat (Vb),; Poln. zgjąć (Vb) (kolana, stawy (Anat.)), zginać (Vb) się, przeginać (Vb) się

přeginać (Vb) (-nó)

biegen (Vb), umbiegen (Vb),; přeginać při plecyniu kosykôw próntki, die Weidenruten beim Körbeflechten biegen (Vb), (umbiegen (Vb)),; sh. auch, přegnųńć (Vb),; Tschech. přehýbat (Vb), ohýbat (Vb),; Poln. przeginać (Vb)

přeglųndać (Vb), (-dó)

durchsehen (Vb), überprüfen (Vb) durchblättern (Vb), kontrollieren (Vb); přeglųndać (Vb) papjóry (pl.), die Papiere (Unterlagen (pl.)) durchsehen (Vb), durchblättern (Vb),; přeglųndać přisłany touwór, angelieferte Waren durchsehen (Vb),; sh. auch, přejzdřejć (Vb),; sh. auch, ( do-, ło-, při- sie, wy-, za-) glųndać (Vb),; Slow. prezerať (Vb),; Tschech. prohlédnout (Vb), prohlížet (Vb),; Poln. przeglądać (Vb)

přegłosować (Vb), (-sujâ)

überstimmen (Vb),; Slow. prehlasovať (Vb),; Tschech. přehlasovat (Vb),; Poln. przegłosować (Vb)

přegłosowaniy (n), (-niou)

Überstimmung ( f ),; sh. auch, łogłosyniy (n),; Poln. przegłosowanie (n)

přegnać (Vb), (-gnó)

bewegen (Vb), in Bewegung bringen (Vb) (Tiere (pl.)), auf Trab bringen (Vb), durchjagen (Vb), antreiben (Vb),; přegnać kónia, ein Pferd auf Trab bringen (Vb),; přegnać (Vb) kogo, jemanden verjagen (Vb),; sh. auch, přegónić (Vb),; sh. auch, ( ło-, łod-, łoz-, při-, w-, wy-, za-) gnać (Vb),; Tschech. prohnat (Vb),; Poln. przegnać (Vb)

přegnić (Vb)

durchfaulen (Vb),; Ta deska na mostku přegniyła., Das Brett auf dem Brückchen ist durchgefault.; sh. auch, zgnić (Vb),; Tschech. prohnít (Vb),; Poln. przegnić (Vb), zbutwieć (Vb)

přegnity (Adj), (-tego)

durchgefaulter (Adj),; přegnite na dachu balki, durchgefaulte Dachbalken (pl.),; přegnite liściy, durchgefaultes Laub (n),; Slow. prehnitý (Adj),; sh. auch, zgnity (Adj),; Tschech. prohnilý (Adj),; Poln. przegniły (Adj), zupełnie zgniły (Adj), zbutwiały (Adj)

přegniŷnty (Adj), (-tego)

durchgebogener (Adj), umgebogener (Adj),; přegniŷntou rurka łod waserlajtųgu, umgebogenes Röhrchen von der Wasserleitung ( f ),; sh. auch, zgniŷnty (Adj),; Tschech. prohnutý (Adj),; Poln. przegięty (Adj)

přegnųńć (Vb), (-nâ)

durchbiegen (Vb), umbiegen (Vb),; přegnųńć na kabłųk bukowe dřewo na mejble, Buchenholz für Möbel zu einem Bogen umbiegen (Vb),; přegnųńć (Vb) sie, sich durchbiegen (Vb),; Ta gardinenštâga sie łod tej ciŷzkej gardiny přegnųła., Die Gardinenstange hat sich von der schweren Gardine durchgebogen.; Ta deska sie pod tý ciŷzourý přegnųła., Das Brett hat sich unter der Last durchgebogen (Vb).; sh. auch, přeginać (Vb),; sh. auch, gnųńć (Vb),; sh. auch,( łod-, łoz-, po-, z-) gnųńć (Vb),; Tschech. prohnout (Vb),; Poln. przegiąć (Vb)

přegónić (Vb), (-niâ), přegóniać (Vb), (-nió)

verjagen (Vb), vertreiben (Vb), herumjagen (Vb), umherjagen (Vb), in Trab halten (Vb),; Chłopcy byli u sųsiada třejśnie kraś, to ejch ich přegóniył., Jungs waren beim Nachbarn Kirschen klauen, da habe ich sie verjagt.; přegóniać (Vb) kogo, jemanden herumhetzen (Vb),; přegóniać kónie, die Pferde herumjagen (Vb),; sh. auch, (do-, wy-, za-) gónić (Vb),; sh. auch, přegnać (Vb),; Slow. preháňať (Vb),; Tschech. přehánět (Vb),; Poln. przegonić (Vb), przeganiać (Vb), spłoszyć (Vb)

přegrać (Vb), (-gró)

verspielen (Vb), beim Spiel (n) verlieren (Vb),; přegrać w kartach pjųndze, beim Kartenspiel Geld verlieren (Vb),; přegrać we fusbalu, das Fußballspiel verlieren (Vb),; přegrać pjųndze we loteryjej, das Geld im Lotteriespiel verlieren (Vb),; sh. auch, ( ło-, łode-, na-, po-, se-, wy-, za-) grać (Vb),; Slow. prehrať (Vb),; Tschech. prohrát (Vb),; Poln. przegrać (Vb)

přegrafnųńć (Vb) sie, (sie..-nâ )

daneben greifen (Vb), beim Kauf von etwas hereinfallen (Vb),; Ze tý nowý autý, to ejch sie přegrafnų., Bei dem neuen Auto bin ich hereingefallen. (habe das falsche gekauft),; sh. auch, grafać (Vb), grafnųńć (Vb),; Poln. wpaść z czymś (np. przy kupnie czegoś)

přegrodzić (Vb), (-dzâ), přegroudzać (Vb), (-dzó)

abteilen (Vb), abtrennen (Vb),; přegrodzić magacin na štyry câści., ein Magazin in vier Teile abteilen (Vb).; sh. auch, ( ło-, łod-, za-) grodzić (Vb),; Slow. prehradiť (Vb),; Tschech. přehradit (Vb), přehrazovat (Vb),; Poln. przegrodzić (Vb)

přegrôdka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Verhau (m), Verschlag (m), Trennwand ( f ),; přegrôdka nosowou, Nasenscheidewand (m),; přegrôdka we chlywje před kónie, Trennwand im Stall für die Pferde.; Tschech. přehrada ( f ),; Poln. przegrôdka ( f ) (dim.) (od przegroda ( f ))

přegryź (Vb), (-yzâ)

durchbeißen (Vb),; přegryź (Vb) co, etwas durchbeißen (Vb),; přegryź nitkâ, einen Nähfaden durchbeißen (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łoz-, po-, u-, za-) gryź (Vb),; Slow. prehryznúť (Vb),; Tschech. prokousat (Vb), přehryzávat (Vb),; Poln. przegryźć (Vb)

přegřouć (Vb), (-gřejâ)

überhitzen (Vb), heißlaufen (Vb),; přegřouć (Vb) sie, sich überhitzen (Vb),; Motor łod auta sie přegřoł., Der Motor vom Auto hat sich überhitzt., ist heiß gelaufen (Vb).; Tschech. přehřát (Vb),; přehřát (Vb) se,; Poln. przegrzać (Vb), przegrzewać (Vb)

přegwařić (Vb) sie

sich versprechen (Vb),; Łóna sie přegwařyła., Sie hat sich versprochen (Vb),; sh. auch, přeřec (Vb) sie,; sh. auch, (do-, po-, wy-) gwařić (Vb) (sie),; Slow. prerieknuť (Vb) sa,; Tschech. přeříkávat (Vb) se, přeřeknout (Vb) se,; Poln. przejęzyczyć (Vb) się

přehupstnųńć (Vb), (-nâ)

hinüberspringen (Vb), hinüberschwingen (Vb), hinüberhopsen (Vb),; przehupstnųńć bez křipop, über einen Graben springen (Vb), (hinüberhopsen (Vb)); sh. auch, přeskocyć (Vb),; Slow. preskočiť (Vb),; Tschech. přehoupnout (Vb),; Poln. przeskoczyć (Vb)

přejdni (Adj), (-niygo)

Vorder-, vorderer (Adj),; přejdniy koło, Vorderrad (n),; přejdniou câść, Vorderteil (n),; přejdniy zâby, Vorderzähne (pl.),; sh. auch, zadni (Adj),; Slow. predný (Adj),; Tschech. přední (Adj),; Poln. przedni (Adj)

přejechać (Vb), (-jadâ)

überfahren (Vb),; přejechać (Vb) co, etwas überfahren (Vb),; přejechać na dródze lastautý dzika, auf der Straße mit dem Lastkraftwagen ein Wildschwein überfahren (Vb),; přejechać (Vb) kogo, jemanden überfahren (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, po-, při-, s-, u-, w-, wy-, za-) jechać (Vb),; sh. auch, přejyzdzać (Vb),; Slow. prejsť (Vb),; Tschech. přejet (Vb) co,; zajet (Vb) koho,; Poln. rozjechać (Vb) kogoś (coś), przejechać (Vb) coś / kogoś

přejechany (Adj), (-nego)

überfahrener (Adj),; Na dródze lezy přejechany igejl., Auf der Straße liegt ein überfahrer Igel.; Poln. rozjechany (Adj)

přejejś (Vb) sie

sich überessen (Vb), etwas überdrüssig sein (Vb),; Jou ejch sie tymi kartouflanymi plackóma přejoud., Ich habe mich an den Kartoffelpuffern übergessen.; sh. auch, (na-, po-, z-) jejś (Vb),; Slow. prejesť (Vb) sa,; Tschech. přejíst (Vb) se,; Poln. przejeść (Vb), przejadać (Vb) się

přejejździć (Vb), (-jezdzâ)

verfahren (Vb),; przejejździć autý pjųndze, mit dem Auto das Geld verfahren (Vb),; přejejździć do roboty kâs casu, viel Zeit auf dem Weg zur Arbeit verfahren (Vb),; Tschech. projezdiz (Vb), projet (Vb),; Poln. przejeździć (Vb),; stracić (Vb), zużyć (Vb) na jazdę

přejyzdzać (Vb), (-dzó)

durchfahren (Vb), überqueren (Vb), vorbeifahren (Vb),; přejyzdzać bez mjasto, durch eine Stadt hindurchfahren (Vb),; přejyzdzać kole mjasta, an einer Stadt vorbei fahren (Vb),; přejyzdzać bez granicâ, die Grenze überqueren (Vb),; Tschech. přejíždět (Vb),; Poln. przejeżdżać (Vb),

přejzdřały (Adj), (-łego)

durchsichtiger (Adj), transparenter (Adj), klarer (Adj),; přejzdřałou folja, durchsichtige Folie,; přejzdřałou woda, klares Wasser (n),; přejzdřałou syba, durchsichtige Scheibe ( f ),; Tschech. průhledný (Adj), průsvitný (Adj),; Poln. przezroczysty (Adj), przejrzysty (Adj)

přejzdřejć (Vb), (-zdřâ)

1) hindurchsehen (Vb),; přejzdřejć (Vb) bez sybâ, durch eine Scheibe hindurchsehen (Vb),; 2) durchsehen (Vb), durchblättern (Vb), prüfen (Vb), kontrollieren (Vb),; Přejzdřejli ci na granicy papjóry?, Haben sie dir an der Grenze die Papiere kontrolliert?; sh. auch, přeglųndać (Vb),; sh. auch, (łobej-, wyj-, zaj-) zdřejć (Vb),; Slow. 2) prezerať (Vb),; Tschech. 1) proniknout zrakem, 2) prohlédnout (Vb),; Poln. 1) patrzeć (Vb) przez coś przezroczystego 2) przejrzeć (Vb),; obejrzeć (Vb) jedno po drugim

překarwjŷncyć (Vb), (-câ)

darbend , schmachtend überstehen (Vb), erdulden (Vb), aushalten (Vb); překarwjŷncyć ciŷzky case, schwere Zeiten überstehen (Vb),; sh. auch, karwjŷncyć (Vb),; Slow. pretrpieť (Vb),; Tschech. protrpět (Vb),; Poln. przecierpieć (Vb)

překlinać (Vb), (-nó)

verfluchen (Vb), verwünschen (Vb), verdammen (Vb),; sh. auch, klnųńć (Vb),; Slow. preklínať (Vb),; Tschech. proklínat (Vb), klít (Vb),; Poln. przeklinać (Vb)

překlnųńć (Vb), (-klnâ)

verfluchen (Vb), verwünschen (Vb), verdammen (Vb),; překlnųńć (Vb) kogo, jemanden mit einem Fluch belegen (Vb),; sh. auch, překlinać (Vb),; sh. auch, klnųńć (Vb), zaklnųńć (Vb),; Slow. prekliať (Vb),; Tschech. proklít (Vb),; Poln. przekląć (Vb)

překludzić (Vb) sie, (sie..-dzâ)

umziehen (Vb), in eine andere Wohnung ziehen (Vb),; překludzić (Vb) sie ze jednego wołnųgu do drugygo, aus einer Wohnung in die andere umziehen (Vb),; sh. auch, ( łod-, při-, s-, za-) kludzić (Vb),; Tschech. stěhovat (Vb),; Poln. przeprowadzić (Vb) się, przeprowadzać (Vb)

překlŷnty (Adj), (-tego)

verfluchter (Adj), verdammter (Vb),; Tschech. proklatý (Adj), prokletý (Adj),; Poln. przeklęty (Adj)

překlŷństwo (n), (-wa)

Fluch (m), Verwünschung ( f ),; Tschech. prokletí (n), kledba ( f ),; Poln. przeklęństwo (n)

překłoudac (m), (-ca)

1) Übersetzer (m), 2) Dolmetscher (m),; Slow. 1), prekladateĺ (m),; Tschech. 1) překladatel (m), 2) tlumočnik (m),; Poln. tłumacz (m)

překłoudać (Vb), (-dó)

1) umlegen (Vb), umladen (Vb), umstapeln (Vb), umschichten (Vb),; překłoudać dřewo na îksų strónâ sopy, Holz auf die andere Seite des Schuppens umstapeln (Vb),; překłoudać we regalu ksiųzki, in einem Regal Bücher umlegen, umstapeln (Vb),; 2) übersetzen (Vb),; překłoudać ruskų ksiųzkâ do ślųskej goudki, ein russisches Buch in die schlesische Sprache übersetzen (Vb),; sh. auch, přełozyć (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łod-, łoz-, při-, s-, u-, wy-, za-) kłoudać (Vb),; Slow. 1), 2) prekladať (Vb),; Tschech.1) překládat (Vb), 2) překládat (Vb), preložit (Vb),; Poln.1) przekładać (Vb), 2) przetłumaczyć (Vb)

překopać (Vb), (-pjâ)

durchgraben (Vb), durchhacken (Vb), durchwühlen (Vb),; překopać za cý cały šrânk, nach etwas den ganzen Schrank durchwühlen (Vb),; překopać na gřųndce plac na kwjoutki, einen Platz im Beet für Blumen durchhacken (Vb),; překopać (Vb) sie, 1) sich durchgraben (Vb),; překopać (Vb) sie bez co, sich durch etwas durchgraben (Vb),; překopać bez górâ tónejl, einen Tunnel durch den Berg graben (Vb),; 2) Leben meistern (Vb), sich durchschlagen (Vb),; překopać sie bez zyciy, sich im Leben durchschlagen (Vb), (Leben meistern (Vb)),; sh. auch, kopać (Vb) sie,; sh. auch, ( do-, ło-, łod-, łoz-, na-, po-, w-, wy-, za-) kopać (Vb),; sh. auch, pokopnųńć (Vb),; Slow. prekopať (Vb), prehabať (Vb),; Tschech. prokopat (Vb),; Poln. przekopać (Vb), 1) przekopać się przez coś, 2) przezwyciężyć (Vb) trudności, dać sobie w życiu rady

překónać (Vb), (-nó)

überzeugen (Vb),; překónać (Vb) kogo ło cý, jemanden von etwas überzeugen (Vb),; překónać (Vb) sie, sich überzeugen (Vb),; překónać sie, ize chto mou prawje, sich überzeugen, daß jemand recht hat.; Slow. presvedčiť (Vb),; Tschech. přesvědčit (Vb),; Poln. przekonać (Vb), przekonać (Vb) się

překrajać (Vb), (-jâ)

durchschneiden (Vb),; překrajać na połâ chlyb, das Brot in zwei Hälften schneiden (Vb),; překrajać baniâ na dwje câści, einen Kürbis in zwei Hälften schneiden (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, na-, po-, při-, u-, wy-) krajać (Vb),; Slow. prestrihnúť (Vb), prerezať (Vb),; Tschech. překrájet (Vb), překrojit (Vb), rozkrojit (Vb),; Poln. przekroić (Vb)

překrajany (Adj), (-nego)

durchgeschnittener (Adj),; překrajany chlyb, durchgeschnittenes Brot (n),; Poln. przekrojony (Adj)

překrocyć (Vb), (-câ)

überschreiten (Vb), übertreten (Vb), hinausgehen (Vb) über,; překrocyć prôg, die Schwelle überschreiten (Vb),; překrocyć granicâ, die Grenze überschreiten (Vb),; Slow. prekročiť (Vb),; Tschech. překročit (Vb),; Poln. przekroczyć (Vb)

překrųńcić (Vb),(-rųncâ), překrųncać (Vb), (-có)

überdrehen (Vb), verdrehen (Vb), umdrehen (Vb),; překrųńcić śróbâ, eine Schraube überdrehen (Vb),; překrųńcić kurblâ, eine Kurbel umdrehen (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, łoz-, po-, při-, s-, u-, w-, wy-, za-) krųńcić (Vb),; Slow. prekrútiť (Vb), prekrúcať (Vb),; Tschech. překroutit (Vb),; Poln. przekręcić (Vb)

překuć (Vb), (-kujâ)

durchmeißeln (Vb), durchstemmen (Vb),; překuć (Vb) ścianâ, eine Wand durchstemmen (Vb),; sh. auch, ( łod-, pod-, při-, wy-) kuć (Vb),; Slow. preraziť (Vb),; Tschech. prorazit (Vb), prolámat (Vb),; Poln. przebić (Vb) (ścianę), przekłuć (Vb) coś czymś

překuřić (Vb), (-řâ)

verrauchen (Vb), (Tabak (m)),; překuřić swojy pjųndze, sein Geld verrauchen (Vb),; Tschech. prokouřit (Vb),; Poln. wydać majątek na papierosy

překwitnųńć (Vb),

verblühen (Vb),; Rózycki juz překwitły., Die Rosen sind schon verblüht.; sh. auch, zakwitnųńć (Vb),; sh. auch, kwitnųńć (Vb),; Tschech. odkvétat (Vb), odkvést (Vb),; Poln. przekwitnąć (Vb)

přeladować (Vb), (-dujâ)

1) umladen (Vb),; Přeladujymy te řecy ze twojygo auta do mojygo., Wir laden die Sachen von deinem Auto in meines um.; 2) überladen (Vb),; Policjou go zadzierzała, bo mjoł přeladowane auto., Die Polizei hat ihn angehalten, weil er ein überladenes Auto hatte.; sh. auch, (do-, na-, wy-, s-) ladować (Vb),; sh. auch, nakłaś (Vb), nałozyć (Vb),; Tschech. 1) přeložit (Vb), 2) přetížit (Vb), přeplácat (Vb),; Poln. 1) przeładować (Vb), 2) przeciężyć (Vb)

přeladowaniy (n), (-niou)

Überladung ( f ),; Poln. przeciężenie (n)

přelejciejć (Vb)

1) vergehen (Vb), vorübergehen (Vb),; Tyn cas wartko přelejci., Die Zeit vergeht schnell.; 2) přelejciejć (Vb) bez co, durch etwas hindurchfallen (Vb),; přelejciejć bez stary dach na jatâ, durch ein altes Dach auf den Dachboden fallen (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łod-, łoz-, na-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) lejciejć (Vb),; sh. auch, lejciejć (Vb),; Tschech. 1) uběhnout (Vb), uplynout (Vb), Poln. 1) upłynąć (Vb) ubiec (Vb), 2) spaść (Vb) przez coś na dół

přelezejć (Vb),

eine Zeit lang liegen bleiben (Vb),; sh. auch, lezejć (Vb),; sh. auch, ( ło-, nou-, po- se, pře-, wy-, za-) lezejć (Vb) sie,; Poln. przeleżeć (Vb), przetrwać (Vb) do jakiegoś momentu

přelicyć (Vb), (-câ)

umrechnen (Vb), nachrechnen (Vb),; přelicyć dolary na złote, Dollar in polnische Zloty umrechnen,; 1) přelicyć (Vb) sie, sich verrechnen (Vb),; přelicyć sie ło štyrynouście złotych, sich um vierzehn Zloty verrechnen (Vb),; sh. auch. (do-, łob-, łod-, łoz-, po-, při-, ś-, w-, wy-, za-) licyć (Vb),; Tschech. přepočítat (Vb), přepočíst (Vb),; 1) přepočíst (Vb) se,; Poln. przeliczyć (Vb), 1) przeliczyć (Vb) się

přelouć (Vb), (-lejâ)

umgießen (Vb),; přelouć maślónkâ do wjŷksego zbónka, Buttermilch in einen größeren Krug gießen (Vb),; přelouć mlyko ze flaški do garca, Milch aus der Flasche in einen Topf gießen (Vb),; přelouć (Vb) sie, überlaufen (Vb),; piwo sie z kufki přeloło, Bier ist aus dem Bierkrug übergelaufen (Vb),; sh. auch, přelywać (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) louć (Vb),; Tschech. přelít (Vb),; přelít (Vb) se,; Poln. przelać (Vb), przelać (Vb) się

přelywać (Vb), (-wó)

umgießen (Vb),; přelywać co do wjŷksej flaški, etwas in eine größere Flasche umgießen (Vb),; přelywać (Vb) sie, überfließen (Vb), überlaufen (Vb),; sh. auch, přelouć (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, po-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) lywać (Vb),; Slow. prelievať (Vb),; Tschech. přelévat (Vb),; Poln. przelewać (Vb)

přelyź (Vb), (-lazâ)

überqueren (Vb), überschreiten (Vb),; přelyź bez drógâ, über die Straße gehen (Vb), die Straßenseite wechseln (Vb), die Straße überqueren (Vb),; přelyź bez granicâ, die Grenze überschreiten (Vb),; přelyź bez płot, über den Zaun klettern (Vb),; přelyź do drugej klase, in die nächste Klasse versetzt werden (Vb) (Schule ( f )),; sh. auch, přełazić (Vb),; sh. auch, (w-, wy-) lyź (Vb),; Slow. prechádzať (Vb),; Tschech. přejít (Vb), přecházet (Vb), Poln. przejść (Vb), przechodzić (Vb)

přelŷkły (Adj), (- łego)

erschrockener (Adj),; Tschech. vylekaný (Adj),; Poln. przelękły (Adj)

přelŷknųńć (Vb) sie, (sie..-nâ)

sich erschrecken (Vb),; přelŷknųńć (Vb) sie cego, vor etwas erschrecken (Vb),; sh. auch, źlŷknųńć (Vb) sie,; sh. auch, lŷkać (Vb) sie,; Tschech. polekat (Vb) se, leknout (Vb) se,; Poln. przelęknąć (Vb) się

přełazić (Vb), (-zâ)

durchgehen (Vb), hinüerklettern (Vb),; přełazić bez płot, über den Zaun klettern (Vb),; přełazić bez dziurâ we płocie, durch ein Loch im Zaun durchgehen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, w-, wy-) łazić (Vb),; sh. auch, přelyź (Vb),; Tschech. přeházet (Vb),; Poln. przeleźć (Vb)

přełozyć (Vb) (-zâ)

1) umlegen (Vb), auf eine andere Stelle legen (Vb), umstapeln (Vb), umschichten (Vb),; přełozyć co na drugų strónâ, etwas auf die andere Seite legen (Vb),; 2) übersetzen (Vb), dolmetschen (Vb),; Jou wó to přełozâ na ślųskų goudkâ., Ich übersetze ihnen das in die schlesische Sprache.; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, po-, při-, s-, u-, wy-, za-) łozyć (Vb),; sh. auch, překłoudać (Vb),; Slow. 1), 2) preložiť (Vb), 2) timočiť (Vb),; Tschech. 1), 2) přeložit (Vb), 1), 2) překládat (Vb), 2) tlumočit (Vb),; Poln. 1) przełożyć (Vb),; 2) przetłumaczyć (Vb)

přełómać (Vb), (-mjâ)

durchbrechen (Vb), entzweibrechen (Vb),; přełómać na dwje poły kijouk, ein Stöckchen in zwei Hälften durchbrechen (Vb),; přełómać na pu zamłâ, eine Semmel in zwei Hälften brechen (Vb),; přełómać (Vb) sie, brechen (Vb) unter einer Last, zerbrechen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, po-, z-, za-) łómać (Vb),; Tschech. přelámat (Vb), přelomit (Vb),; přelomit (Vb) se,; Poln. przełamać (Vb), przełamać (Vb) się

přemařły (Adj), (- łego)

durchgefrorener (Adj),; přemařłe w lodôwce mjŷso, in der Kühltruhe durchgefrorenes Fleisch,; głâboko přemařłou ziymja, tief durchgefrorener Boden (m),; Tschech. promrzlý (Adj),; Poln. przemarznięty (Adj) (owoce, ziemia)

přemařnųńć (Vb), (-nâ) (Med.)

sich erkälten (Vb) (Med.), sich verkälten (Vb) (Med.),; Łón přemouř i jes tera stancny., Er hat sich erkältet und ist jetzt krank.; sh. auch, ( łod-, łoz-, po-, při-, z-, za-) mařnųńć (Vb),; Slow. prechladnúť (Vb) (Med.),; Tschech. nastudit (Vb) se (Med.), nastydnout (Vb) (Med.),; Poln. przeziębić (Vb) się (Med.)

přemâcyć (Vb) sie, (sie..-câ)

sich überaranstrengen (Vb), sich übermüden (Vb),; přemâcyć sie robotų, sich mit der Arbeit überanstrengen (Vb),; Tschech. přiliš unanovat (Vb), přetížit (Vb), přetěžovat (Vb),; Poln. przemęczyć (Vb) się

přemignųńć (Vb), (-nâ)

vorbeihuschen (Vb), vorbeisausen (Vb),; sh. auch, mignųńć (Vb),; Tyn zajųnc kole tego křa tak yno přemignó., Der Haase ist an dem Strauch nur so vorbeigehuscht.; Tschech. mihnout (Vb) se, promihnout (Vb) se,; Poln. mignąć (Vb)

přeminųńć (Vb), přemijać (Vb)

vorbeigehen (Vb), vorübergehen (Vb), vergehen (Vb),; Ta stancka mu zaś přeminie., Die Krankheit geht bei ihm wieder vorbei.; Te ciŷzky case přeminųły., Die schweren Zeiten sind vorbeigegangen.; sh. auch, minųńć (Vb), mijać (Vb),; Tschech. pominout (Vb), pomíjet (Vb),; Poln. przeminąć (Vb)

přemjynić (Vb) (-niâ)

umwandeln (Vb),; přemjynić (Vb) sie, sich umwandeln (Vb), sich verwandeln (Vb), sich verändern (Vb),; přemjynić sie we co îksego, sich in etwas anderes umwandeln (Vb), (verwandeln (Vb)),; sh. auch, (wy-, z-, za-) mjynić (Vb),; Tschech. přeměnit (Vb), změnit (Vb),; Poln. przemienić (Vb) się

přemjŷknųńć (Vb)

durchweichen (Vb), aufweichen (Vb),; Tyn zamocóny we wodzie suchy chlyb juz přemjŷknų., Das in Wasser eingeweichte trockene Brot ist schon durchgeweicht.; Tschech. promočit (Vb),; Poln. przemięknąć (Vb)

přemjŷsać (Vb), (-só)

durchmischen (Vb), durchmengen (Vb), untermengen (Vb),; sh. auch, (do-, po-, při-, w-, z-) mjŷsać (Vb),; Poln. przemieszać (Vb)

přemocyć (Vb), (-câ)

durchnässen (Vb), durchweichen (Vb),; přemocyć w descu buciory, die Kleider im Regen durchnässen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, po-, za-) mocyć (Vb),; sh. auch, pomokřić (Vb),; Tschech. promoćit (Vb), přemočit (Vb),; Poln. przemoczyć (Vb)

přemokły (Adj), (- łego) přemokniŷnty (Adj) (-tego)

durchnässter (Adj),; Slow. premoknutý (Vb),; Tschech. promoklý (Adj),; Poln. przemokły (Adj)

přemoknųńć (Vb), (-knâ)

durchnässt werden (Vb),; We týn mocný desc ejch cały přemok., In dem starken Regen bin ich ganz durchnässt worden.; sh. auch, zmoknųńć (Vb), moknųńć (Vb),; Slow. premoknúť (Vb),; Tschech. promoknout (Vb), namoknout (Vb),; Poln. przemoknąć (Vb)

přemôdz (Vb) sie, (sie..-mogâ)

sich verheben (Vb), sich überanstrengen (Vb), sich überarbeiten (Vb),; Łón sie přemôg při nosyniu tych ciŷzkich mjechôw., Er hat sich verhoben beim Tragen der schweren Säcke.; Tschech. namoct (Vb) se, namoci (Vb) se,; Poln. przeciążyć (Vb) się, przemęczyć (Vb) się

přemusić (Vb) sie, (sie -sâ)

sich zwingen (Vb),; přemusić (Vb) sie co zrobić, sich zwingen etwas zu machen (Vb),; Tschech. donutit (Vb), přinutit (Vb),; Poln. przymusić (Vb)

přemųndřały (Adj), (- łego), přemųndřały (m), (- łego)

1) überkluger (Adj), überschlauer (Vb),,; 2) Schlauberger (m),; Kind altklug,; Tyn synek jes bardzo přemųndřały., Der Junge ist sehr altklug.; sh. auch, mųndrala (m), mųndry (Adj),; Tschech. přemoudřelý (Adj), (prostořeký (Adj)),; Poln. 1) przemądrzały (Adj), 2) przemądrzały (m)

přemyślejć (Vb), (-lâ)

durchdenken (Vb), überdenken (Vb),; přemyślejć (Vb) co, etwas durchdenken (Vb),; přemyślejć co, zaní sie co zrobi, etwas durchdenken, bevor man es macht,; sh. auch, domyślejć (Vb), myślejć (Vb),; Tschech. promyslet (Vb), přemýšlet (Vb),; Poln. przemyśleć (Vb)

přeniesóny (Adj), (-nego)

übertragener (Adj) (Med.),; přeniesóne dziejcio, übertragenes Kind (n),; versetzter (Adj), verlegter (Adj),; Slow. prenesený (Adj),; Tschech. přenesený (Adj) (Med.),; Poln. przeniesiony (Adj)

přeniyś (Vb), (-niesâ)

hinübertragen (Vb), auf eine andere Stelle tragen (Gegenstand (m)), verlegen (Vb), versetzen (Vb),; přeniyś (Vb) co, etwas von einer Stelle zur anderen tragen (Vb),; Přeniejsiymy tyn šrâk z jednej izby do drugej., Wir tragen den Schrank von einem Zimmer ins andere.; přeniyś stoł na îksy plac, den Tisch an eine andere Stelle tragen (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) niyś (Vb),; Slow. preniesť (Vb),; prenašať (Vb),; Tschech. přenést (Vb),; Poln. przenieść (Vb)

přenocować (Vb), (-cujâ)

übernachten (Vb),; Přenocowali my tá we hotelu., Wir haben dort im Hotel übernachtet.; Slow. prenocovať (Vb),; Tschech. přenocovat (Vb),; Poln. przenocować (Vb)

přepadzity (Adj), (-tego)

gieriger (Adj), nimmer satter (Adj),; Łón jes taki přepadzity, co narouz zezre dziejsiŷń klózek., Er ist so gierig, daß er auf einmal zehn Klösel auffrißt.; Slow. dychtivý (Adj),; Tschech. žadostivý (Adj),; Poln. zachłanny (Adj), chciwy (Adj)

přepić (Vb), (-pijâ)

vertrinken (Vb),; Łón zawse po geltaku přepjył pjųndze., Er hat nach der Auszahlung seinen Lohn vertrunken (Vb).; sh. auch, ( ło-, łoz-, na-, wy-, za-) pić (Vb),; Slow. prepiť (Vb),; Tschech. propíjet (Vb), propít (Vb),; přepíjet (Vb),; Poln. przepić (Vb), przepijać (Vb)

přepisać (Vb), (-sâ)

1) verschreiben (Vb) (Arzt (m)), verordnen (Vb) (Arzt (m)) (Med.),; přepisać (Vb) lyki (pl.),; Arznei (Medikamente (pl.)) verschreiben (Vb),; Přepisoł mu douchtór krople na serce., Der Arzt hat ihm Herztropfen verschrieben (Vb).; 2) umschreiben (Vb), ins reine schreiben (Vb),; přepisać tekst na cysto, einen Text ins reine schreiben (Vb),; 3) übereignen (Vb) (Jur.),; přepisać na kogo budynek, ein Haus auf jemanden umschreiben lassen (Vb),; sh. auch, puścić (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, na-, pod-, při-, s-, w-, wy-) pisać (Vb),; Tschech. 1) předepsat (Vb) (Med.), 2) přepsat (Vb), 3) přepsat (Vb) (Jur.),; Poln. 1) przepisać (Vb) (Med.), 2) przepisać (Vb) (tekst (m)), 3) przekazać na własność ( f ), przepisywać (Vb) (Jur.)

přepjyrać (Vb) sie, (sie..-ró)

Streitgespräch führen (Vb), sich streiten (Vb),; přepjyrać (Vb) sie ło co, um etwas ein Streitgespräch führen (Vb),; Tschech. pohádat (Vb) se, přit (Vb) se o co,; Poln. spierać (Vb) się, kłócić (Vb) się

přeplatać (Vb), (-tó),

verflechten (Vb), durchflechten (Vb), durchweben (Vb),; přeplatać (Vb) co cý, etwas mit etwas anderem durchflechten (Vb), (durchweben (Vb)),; přeplatać warkoc šlajfkų, einen Zopf mit einer Schleife verflechten (Vb),; přeplatać prųntki při plecyniu kosykôw, Weidenruten beim Körbeflechten verflechten (Vb),; sh. auch, přeplyś (Vb),; sh. auch, (w-, za-) platać (Vb) Slow. prepletať (Vb),; Tschech. proplétat (Vb), splétat (Vb),; Poln. przeplatać (Vb)

přeplyś (Vb), (-pletâ)

verflechten (Vb), durchflechten (Vb), durchweben (Vb),; Slow. prepliesť (Vb),; Tschech. přeplést (Vb),; Poln. przepleść (Vb)

přepłacić (Vb), (-câ)

überbezahlen (Vb),; Tyn motorad ejś při kupjyniu přepłaciył., Das Motorrad hast du beim Kauf überzahlt.; sh. auch, (do-, při-, w-, wy-, za-) płacić (Vb),; Slow. preplatiť (Vb),; Tschech. přeplatit (Vb), přeplácet (Vb),; Poln. przepłacić (Vb)

přepłókać (Vb), (-kó / - łócâ)

1) durchwaschen (Vb),; přepłókać râkóma pulołwer, einen Pullover von Hand waschen (Vb),; 2) durchspülen (Vb), ausspülen (Vb),; přepłókać (Vb) se gardło, sich die Gurgel durchspülen (Vb), (gurgeln (Vb)),; sh. auch, płókać (Vb), wypłókać (Vb),; sh. auch, přeprać (Vb),; Slow. 1) preprať (Vb), 2) vyplachovat (Vb),; Tschech. 1) proprat (Vb), 2) vyplachovat (Vb); Poln. przepłukać (Vb)

přepłynųńć (Vb), (-nâ)

durchschwimmen (Vb), hinüberschwimmen (Vb), schwimmend überqueren (Vb),; přepłynųńć (Vb) řykâ, einen Fluß durchschwimmen (Vb),; přepłnųńć bez jejzioro, einen See durchschwimmen (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, při-, wy-, za-) płynųńć (Vb),; sh. auch, přepływać (Vb),; Slow. preplávať (Vb),; Tschech. přeplout (Vb), přeplouvat (Vb),; Poln. przepłynųńć (Vb)

přepływać (Vb)

durchfließen (Vb),; přepływać (Vb) bez co, durch etwas durchfließen (Vb),; woda přepływou bez pucoulowų rurkâ, Wasser durchfließt ein halb Zoll dickes Rohr (m).; Tschech. protékat (Vb),; Poln. przepływać (Vb)

přepnųńć (Vb), (-pnâ)

umspannen (Vb), umschalten (Vb) (Elekt.),; Slow. prepnúť (Vb), prepínať (Vb) (Elekt.),; Tschech. přepnout (Vb) (Elekt.) Poln. przepinać (Vb), przełączać (Vb) (Elekt.)

přepocić (Vb), (-câ)

durchschwitzen (Vb),; přepocić kosulâ, das Hemd durchschwitzen (Vb),; sh. auch, (s-, za-) pocić (Vb) sie,; Tschech. propotit (Vb), zpotit (Vb),; Poln. przepocić (Vb)

přepoulić (Vb) sie

durchbrennen (Vb),; Byrna sie w lampje přepoulyła., Die Birne ist in der Lampe durchgebrannt.; Kesejl łod lokomotiwy sie přepoulył., Der Heizkessel von der Lokomotive ist durchgebrannt.; sh. auch, (do-, ło-, pod-, při-, w-, wy-, za-) poulić (Vb),; Slow. prepáliť (Vb) sa,; Tschech. přepálit (Vb) se,; Poln. przepalić (Vb) się

přeprać (Vb), (pjerâ)

1) durchwaschen (Vb),; 2) přeprać (Vb) sie, sich durchschlagen (Vb), sich durchkämpfen (Vb),; přeprać sie bez zyciy, sich im Leben durchschlagen (Vb),; přeprać sie bez frónt (Mil.), sich durch die Front durchschlagen (Vb) (Mil.),; Slow. 1) preprať (Vb),; Tschech. 1) přeprat (Vb), 2) probit (Vb) se,; Poln. 1) przeprać (Vb) (bieliznę), 2) przebijać (Vb) się (przez życie)

přeprosić (Vb) sie, (sie..-sâ)

sich entschuldigen (Vb), um Verzeihung bitten (Vb),; přeprosić sie u kogo za co, sich bei jemandem für etwas entschuldigen (Vb),; Jou ejch sie u niego přeprosiył., Ich habe mich bei ihm entschuldigt.; sh. auch, prosić (Vb), zaprosić (Vb),; Tschech. omluvit (Vb) se, umlouvat (Vb) se,; Poln. przeprosić (Vb) się

přepustka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Durchlaßschein (m), Passierschein (m),; Tschech. propustka ( f ),; Poln. przepustka ( f )

přepuścić (Vb), (-puscâ)

durchlassen (Vb),; přepuścić do toru bal, einen Ball ins Tor durchlassen (Vb),; přepuścić kogo bez granicâ, jemanden die Grenze überschreiten lassen (Vb),; přepuścić mlyko bez centrifugâ, Milch durch die Zentrifuge durchlassen (Vb),; sh. auch, puścić (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, łoz-, na-, po-, při-, s-, u-, w-, wy-, za-) puścić (Vb),; Slow. prepustiť (Vb), pustiť (Vb),; Tschech. propustit (Vb), propouštět (Vb),; Poln. przepuszczać (Vb), pozwolić (Vb) przejść (Vb) / przejechać (Vb)

přerachować (Vb), (-chujâ)

umrechnen (Vb),; přerachować (Vb) co na co îksego , etwas in etwas anderes umrechnen (Vb),; přerachować (Vb) sie, sich verrechnen (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łod-, łoz-, při-, wy-) rachować (Vb),; sh. auch, přelicyć (Vb),; Tschech. přepočitat (Vb), přepočíst (Vb),; přepočíst (Vb) se,; Poln. przeliczyć (Vb),; przerachować (Vb) się

přerobić (Vb), (-bjâ), přeroubjać (Vb), (-bjó)

umarbeiten (Vb), umändern (Vb), überarbeiten (Vb), verarbeiten (Vb), durcharbeiten (Vb),;1) přerobić niemodny klejd, ein unmodernes Kleid umarbeiten (Vb),; 2) přerobić surowiec, einen Rohstoff verarbeiten (Vb),; přerobić wosk na śwjycki, Wachs in Kerzen verarbeiten (Vb),; 3) přerobić literackų ksiųzkâ, ein Literatur-Lektüre durcharbeiten (Vb),; Slow. 1) prerobiť (Vb), prerábať (Vb), prepracovať (Vb),; Tschech. 1) přepracovat (Vb), přepracovávat (Vb), 2) zpracovat (Vb), zpracovávat (Vb), 3) probírat (Vb),; Poln. 1) przerobić (Vb),; 2) przerobić (Vb) surowce, 3) przerabiać (Vb) (literaturę)

přeroś (Vb)

überwachsen (Vb), hinüberauswachsen (Vb),; přeroś (Vb) kogo, jemanden an Wuchs übertreffen (Vb),; přeroś na drugų strónâ płota, auf die andere Seite des Zaunes hinüberwachsen (Vb),; sh. auch, přeroustać (Vb),; sh. auch, (na-, po-, při-, s-, u-, w-, wy-, za-) roś (Vb),; Slow. prerasť (Vb),; Tschech. přerůst (Vb),; Poln. przeróść (Vb), przerosnąć (Vb)

přeroustać (Vb)

hinüberwachsen (Vb), überwachsen (Vb),; sh. auch, přeroś (Vb),; Slow. prerastať (Vb),; Tschech. přerůstat (Vb),; Poln. przerastać (Vb)

přeruściały (Adj), (-łego)

durchgerosteter (Adj),; přeruściałou karoserjou łod auta, durchgerostete Autokarosserie ( f ),; přeruściały ajmer na wodâ, durchgerosteter Wassereimer (m),; přeruściałou giskana, durchgerostete Gießkanne ( f ),; sh. auch, zaruściały (Adj),; Tschech. prorezavělý (Adj),; Poln. przerdzewiały (Adj)

přeruściejć (Vb)

durchrosten (Vb),; sh. auch, zaruściejć (Vb),; Tschech. prorezavět (Vb),; Poln. przerdzewieć (Vb)

přerųmbnųńć (Vb), (-nâ)

(mit der Axt) durchhacken (Vb), durchhauen (Vb),; přerųmbnųńć (Vb) co, etwas durchhacken (Vb),; přerųmbnųńć klocek ze dřewa na dwje poły, einen Holzklotz in zwei Hälften zerhacken (Vb),; přerųmbnųńć deskâ, ein Brett spalten (Vb),; přerųmbnųńć za wjelky drewko, ein zu großes Feuerholz durchhacken (Vb),; přerųmbać na dole lôd, das Eis auf dem Teich durchhacken (Vb),; přerųmbać za gâsty las, einen zu dichten Wald durchforsten (Vb),; sh. auch, łozrųmbać (Vb),; Slow. prerúbať (Vb),; Poln. przerąbywać (Vb), przerąbać (Vb)

přerwać (Vb), (-wjâ)

1) durchreißen (Vb), durchbrechen (Vb),; 2) unterbrechen (Vb),; přerwać (Vb) co, etwas durchreißen (Vb),; Łodra přerwała groblâ., Die Oder hat den Deich durchbrochen (Vb).; přerwać (Vb) sie, zerreißen (Vb), durchreißen (Vb),; Snurek sie u packi přerwoł., Die Schnur am Päckchen ist durchgerrissen (Vb).; sh. auch, přetargnųńć (Vb),; sh. auch, (do-, łode-, łoze-, na-, po-, se-, u-, wy-, za-) rwać (Vb),; Slow. 1) pretrhnúť (Vb),; Tschech. 1) přervat (Vb),; 2) přerušovat (Vb),; Poln. przerwać (Vb)

přeryć (Vb), (-ryjâ)

durchgraben (Vb),; přeryć štechrý kořynie stróma, mit dem Spaten die Baumwurzeln durchgraben (Vb),; sh. auch, ryć (Vb),; sh. auch, (po-, za-) ryć (Vb),; Tschech. prorýt (Vb),; Poln. przekopać (Vb) rydlem

přerymować (Vb),

(-mujâ)

umräumen (Vb),; přerymować touwór ze magacinu do sklepu, Waren aus dem Lager in den Laden umräumen (Vb),; sh. auch, wyrymować (Vb),; Tschech. překládat (Vb),; Poln. przekładać (Vb)

přeřec (Vb) sie, (sie..-řeknâ)

sich versprechen (Vb),; sh. auch, přegwařić (Vb) sie,; sh. auch, přiřec (Vb), řec (Vb),; Łón sie přeřek. To sie zwje inacej., Er hat sich versprochen. Das heißt anders.; Slow. prerieknúť (Vb) sa,; Tschech. přeřeknout (Vb) se, přeříct (Vb) se, proříct (Vb) se, přeříkávat (Vb), uřict (Vb) se,; Poln. przejęzyczyć (Vb) się

přeřezać (Vb), (-zâ)

durchsägen (Vb),; přeřezać deskâ, ein Brett durchsägen (Vb),; přeřezać krajszejgó šajty dřewa, mit der Kreissäge Holzscheiten zersägen (Vb),; sh. auch, uřezać (Vb),; Slow. prerezať (Vb),; Tschech. prořezat (Vb) (pilou), přeřezat (Vb),; Poln. przeciąć (Vb) (piłą),

přeřnųńć (Vb), (-řnâ)

durchschneiden (Vb) (mit dem Messer, Schere ( f ), Säge ( f )),; přeřnųńć jabko nozý na pu, mit dem Messer einen Apfel in zwei Hälften durchschneiden (Vb),; přeřnųńć powrôz (m), einen Strick durchschneiden (Vb),; sh. auch, ( łobe-, łoz-, łoze-, po-, při-, se-, u-, wy-, za-) řnųńć (Vb),; sh. auch, popřeřinać (Vb),; Tschech. přeříznout (Vb), rozřiznout (Vb),; Poln. przeciąć (Vb) (nożem, nożyczkami (pl.), piłą ( f ) ), przerżnąć (Vb)

přeřoudzić (Vb), (-dzâ), přeřoudzać (Vb), (-dzó)

lichten (Vb), auslichten (Vb), ausdünnen (Vb) (Pflanzen (pl.)),; přeřoudzić las, den Wald lichten (Vb), durchforsten (Vb),; přeřoudzić flancki, die Pflänzchen lichten (Vb), (vereinzeln (Vb)),; přeřoudzić radiski, die Radieschen ausdünnen (Vb),; sh. auch, řoudko (Adv),; sh. auch, gâsto (Adv),; sh. auch, popřeřoudzać (Vb),; Tschech. protrhat (Vb), prořidnout (Vb),; Poln. przerzedzić (Vb), przerzedzać (Vb)

přesadzić (Vb), (-dzâ)

1) umpflanzen (Vb), verpflanzen (Vb), umsetzen (Vb), versetzen (Vb),; přesadzić kwjoutek do wjŷksej dónicki, eine Blume in einen größeren Blumentopf verpflanzen (Vb),; 2) přesadzić we skole dwôch niewřŷndnych chłopcôw, in der Schule zwei ungezogene Jungs umsetzen (Vb) (an einen anderen Platz setzen (Vb)),; sh. auch, (do-, łob-, łoz-, na-, po-, wy-, za-) sadzić (Vb),; sh. auch, przesiŷś (Vb) sie,; Tschech. 1) přesadit (Vb), přesazovat (Vb), 2) přesedat (Vb) ,; Poln. 1) przesadzać (Vb) (rośliny(pl.)),; 2) przesadzać (Vb) (kogoś na inne miejsce)

přeschnųńć (Vb)

durchtrocknen (Vb),; siano juz na łųce přeschło, das Heu ist auf der Wiese schon durchgetrocknet (Vb),; sh. auch, uschnųńć (Vb),; Poln. przeschnąć (Vb)

přescyknųńć (Vb), (-nâ)

durchkneifen (Vb), durchstanzen (Vb), durchlöchern (Vb),; přescyknųńć klyscóma drót, mit einer Zange den Draht durchkneifen (Vb),; přescyknųńć farkartâ, eine Fahrkarte durchlöchern (Vb), durchstanzen (Vb), entwerten (Vb),; sh. auch, uscyknųńć (Vb),; sh. auch, łobscykać (Vb),; Tschech. proštipnout (Vb),; Poln. przeciąć (Vb) obcęgami, przedziurawić (Vb)

přesiastać (Vb) (-scâ)

verprassenen (Vb), sinnlos ausgeben (Vb),; vergeuden (Vb),; přesiastać majųntek (m), ein Vermögen verprassen (Vb),; Tschech. promrhat (Vb), mrhat (Vb) čim,; promarnit (Vb),; Poln. roztrwonić (Vb), trwonić (Vb)

přesiedzóny (Adj), (-nego)

durchgesessener (Adj),; přesiedzóny (Adj) zesejl (m), durchgesessener Sessel(m),; přesiedzóny kauč (m), durchgesessene Couch ( f ),; sh. auch, łosiedzóny (Adj),; Poln. zniszczony przez siedzenie, używanie (np. fotel (m), tapczan (m))

přesiejdziejć (Vb), (-siedzâ)

durchsitzen (Vb),; přesiejdziejć noc na banie., die Nacht am Bahnhof durchsitzen (Vb),; Łón přesiejdzioł dwa lata we hereście., Er saß zwei Jahre im Gefängnis ab.; Poln. przesiedzieć (Vb)

přesiouć (Vb), (-siejâ)

durchsieben (Vb),; přesiouć pjousek bez sito, Sand durch ein Sieb durchsieben (Vb),; přesiouć mųkâ bez sitko, Mehl durch ein Sieb sieben (Vb),; Tschech. prosévat (Vb), přesít (Vb),; Poln. przesiać (Vb)

přesiųknųńć (Vb)

durchsickern (Vb), durchnässen (Vb), durchdringen (Vb),; přesiųknųńć (Vb) bez co, durch etwas durchsickern (Vb),; Woda přesiųkła bez papjór., Wasser ist durch das Papier durchgesickert.; krew přesiųkł bez bindâ, Blut hat den Verband durchnässt.; Slow. presakovať (Vb), presiaknuť (Vb),; Tschech. prosáknout (Vb),; Poln. przeciekać (Vb), przesiąkać (Vb), przesiąknąć (Vb)

přesiųkły (Adj), (- łego)

durchtränkter (Adj),; hadra přesiųkłoł łolejý, ein ölgetränkter Lappen (m),; Tschech. prosáklý (Adj),; Poln. przepojony (Adj)

přesiŷś (Vb) sie, (sie..-siŷndâ)

sich an eine andere Stelle setzen (Vb), umsteigenen (Vb),; přesiŷś sie na îksy stolik, sich auf einen anderen Stuhl setzen (Vb),; přesiŷś sie na banie do îksego cuga, am Bahnhof in einen anderen Zug umsteigen (Vb),; Slow. presadnúť (Vb),; Tschech. přesednout (Vb), přesedat (Vb) si,; Poln. przesiąść (Vb) się

přeskocyć (Vb), (-câ)

überspringen (Vb), hinüberspringen (Vb),; přeskocyć ze jednego placu na drugi, von einem Platz zu einem anderen hinüberspringen (Vb),; přeskocyć bez křipop, über einen Graben springen (Vb),; přeskocyć we skole jednâ klasâ, in der Schule eine Klasse überspringen (Vb),; sh. auch, (do-, po-, při-, u-, w-, wy-, za-) skocyć (Vb),; Slow. preskočiť (Vb),; Tschech. přeskočit (Vb),; Poln. przeskoczyć (Vb), przeskakiwać (Vb)

přeskolić (Vb) sie, (sie..-lâ)

sich umschulen (Vb),; přeskolić sie w kursie za sekretarkâ, sich in einem Kurs zur Sekretärin umschulen lassen (Vb),; Slow. preškoliť (Vb),; Tschech. přeškolit (Vb) se,; Poln. przeszkolić (Vb) się

přesłodzić (Vb)

übersüßen (Vb),; přesłodzić se cukrý tej, sich mit Zucker den Tee übersüßen (Vb),; sh. auch, (do-, ło-) słodzić (Vb),; Tschech. přesladit (Vb),; Poln. přesłodzić (Vb), przesładzać (Vb)

přesły (Adj), (- łego)

vergangener (Adj), abgelaufener (Adj), voriger (Adj), früherer (Adj),; přesły rok (m), voriges Jahr (n),; přesłe lato, vorigen Sommer (m),; sh. auch, łyński (Adj),; sh. auch, łyńskyrok (Adv),; sh. auch, přisły (Adj),; Slow. predošlý (Adj),; Tschech. prošly (Adj), minulý (Adj), uplynulý (Adj),; Poln. przeszły (Adj)

přesolić (Vb), (-lâ)

versalzen (Vb),; Matka přesolyła zupâ., Die Mutter hat die Suppe versalzen (Vb).; sh. auch, (na-, po-) solić (Vb),; Slow. presoliť (Vb),; Tschech. přesolit (Vb),; Poln. przesolić (Vb), zasolić (Vb)

přesolóny (Adj), (-nego)

versalzener (Adj),; Poln. przesolony (Adj)

přespać (Vb) sie, (sie přeśpjâ)

durchschlafen (Vb),; přespać noc, die Nacht durchschlafen (Vb),; přespać (Vb) sie, ein Schläfchen machen (Vb),; sh. auch, (wy-, za-) spać (Vb),; Poln. przespać (Vb), pospać (Vb),; przespać (Vb) się

přespyrać (Vb), (-ró)

durchstöbern (Vb),; přespyrać za cý šrâk, den Schrank nach etwas durchstöbern (Vb),; Poln. przeszperać (Vb), przetrząsnąć (Vb)

přestać (Vb) (-tanâ)

aufhören (Vb),; Prawje přestało padać., Es hat gerade aufgehört zu regnen.; přestać bolejć (Vb), aufhören zu schmerzen (Vb),; přestać jejś, aufhören zu essen (Vb),; přestać co robić (Vb), aufhören zu arbeiten (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, za-) stać (Vb),; sh. auch, stać (Vb), stanųńć (Vb),; Slow. prestať (Vb),; Tschech. přestat (Vb), přestávat (Vb),; Poln. przestawać (Vb), przestać (Vb)

přestawić (Vb), (-wjâ), přestawjać (Vb), (-wjó)

umstellen (Vb), von einer Stelle auf die andere stellen (Vb), anders stellen (Vb),; přestawić we izbje mejble, die Möbel in der Stube umstellen (Vb),; přestawić na stole blumenwazâ, die Blumenvase auf eine andere Stelle des Tisches stellen (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, łoz-, na-, po-, při-, u-, w-, wy-, ze-, za-) stawić (Vb),; Tschech. přestavovat (Vb), přemísťovat (Vb),; Poln. przestawić (Vb), przestawiać (Vb)

přestrasyć (Vb), (-sâ)

erschrecken (Vb), Schreck einjagen (Vb), einschüchtern (Vb),; přestrasyć (Vb) kogo cý, jemanden mit etwas erschrecken (Vb), ihm einen Schreck einjagen (Vb),; přestrasyć (Vb) sie, sich erschrecken (Vb),; sh. auch, ( łod-, po-, wy-) strasyć (Vb),; sh. auch, źlŷknųńć (Vb) sie,; Slow. naĺakať (Vb) sa,; Tschech. polekat (Vb), vystrašit (Vb), poděsit (Vb) se,; Poln. przestraszyć (Vb), przerazić (Vb) się

přestrojić (Vb) sie, (sie..-jâ)

sich verkleiden (Vb), kostümieren (Vb),; přestrojić sie za klauna, sich als Clown verkleiden (Vb),; přestrojić sie na maskenbal, sich zu einem Maskenball verkleiden (Vb),; Slow. prestrojiť (Vb) sa,; Tschech. přestroit (Vb) se,; Poln. przebrać (Vb) siebie, przebierać (Vb)

přestřejlić (Vb), (-lâ)

durchschießen (Vb),; přestřejlić kulkų deskâ, mit der Kugel ein Brett durchschießen (Vb),; Slow. prestreliť (Vb),; Tschech. prostřelit (Vb),; Poln. przestrzelić (Vb)

přestřidz (Vb), (-třigâ)

durchschneiden (Vb) (mit der Schere ( f )),; přestřidz nozyckóma šlajfkâ na pu, mit der Schere ein Schleifchen in zwei Hälften durchschneiden (Vb),; přestřidz snurkâ, eine Schnur durchschneiden (Vb),; sh. auch, (ło-, wy-) střidz (Vb),; Slow. prestrihnúť (Vb), prerezať (Vb),; Tschech. prostříhat (Vb),; Poln. przeciąć (Vb) (nożyczkami (pl.))

přesuć (Vb), (-sujâ)

umschütten (Vb), umfüllen (Vb),; přesuć sól ze tytki do solnicki, Salz aus der Tüte in das Salzkästchen schütten (Vb),; Přesujâ tyn cukjer do mańsej tytki., Ich schütte den Zucker in eine kleinere Tüte um.; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, po-, při-, u-, w-, wy-, za-) suć (Vb),; Slow. presýpať (Vb),; Tschech. přesypat (Vb), přesýpat (Vb),; Poln. przesypać (Vb)

přesyć (Vb), (-syjâ), přesywać (Vb), (-wó)

1) umnähen (Vb), ändern (Vb),; Přesyjâ se tyn klejd., Ich nähe mir das Kleid um.; přesyć kneflik na îksy plac, einen Knopf an eine andere Stelle nähen (Vb), (ihn versetzen (Vb),; 2) durchnähen (Vb), steppen (Vb),; přesyć jegłų bez štof (m), mit der Nadel durch den Stoff durchnähen (Vb),; sh. auch, štepować (Vb),; Slow. prešiť (Vb), přešívať (Vb),; Tschech. 1) přešít (Vb), 2) prošit (Vb),; Poln. przeszyć (Vb), przeszywać (Vb)

přeśladować (Vb), (-dujâ)

jemanden triezen (Vb), quälen (Vb), schikanieren (Vb),; přeśladować (Vb) kogo, jemanden triezen (Vb), schikanieren (Vb),; Tschech. pronásledovat (Vb),; Poln. prześladować (Vb)

přeśwjejtlić (Vb), (-lâ ) (Med.)

1) durchleuchten (Vb) (Med.),; přeśwjejtlić (Vb) puca, die Lunge durchleuchten (Vb),; durchleuchten (Vb),; 2) überbelichten (Vb) (Foto.),; přeśwjejtlić film, einen Film überbelichten (Vb),; Tschech. 1) prisvěcovat (Vb),; rentgenovat (Vb) (Med.), 2) přesvětlovat (Vb) (Foto.),; Poln. 1) prześwjetlić (Vb) (Med.),; 2) prześwietlać (Vb) (Foto.)

přeštrychnųńć (Vb), (-nâ)

durchstreichen (Vb),; přeštrychnųńć na kartce co nieprawje napisanego, auf einem Blatt etwas falsch geschriebenes durchstreichen (Vb),; Slow. preškrtnúť (Vb), vyškrtnúť (Vb),; Tschech. škrtat (Vb), přeškrtnout (Vb), vyškrtnout (Vb),; Poln. przekreślić (Vb), skreślić (Vb)

přetak (m), (-ka)

großes Drahtsieb (n),; přesuć bez přetak pjousek, Sand durch das Drahtsieb durchsieben (Vb),; Tschech. síto (n), řešeto (n),; Poln. przetak (m)

přetańcować (Vb), (-cujâ)

durchtanzen (Vb),; přetańcować całų noc, die ganze Nacht durchtanzen (Vb),; Tschech. protancovat (Vb),; Poln. tańcować (Vb) (długi czas)

přetargnųńć (Vb), (-nâ), přetargać (Vb), (-gó)

durchreißen (Vb),; přetargnųńć kartkâ papjóru, ein Papierblatt durchreißen (Vb),; Slow. pretrhnúť (Vb),; Tschech. přetrhnout (Vb), přetrhat (Vb),; Poln. przedrzeć (Vb)

přetarty (Adj), (-tego)

durchgeriebener (Adj),; Poln. przetarty (Adj)

přetopić (Vb), (-pjâ)

umschmelzen (Vb),; sh. auch, wytopić (Vb),; Poln. przetopić (Vb)

přetrųmbić (Vb), (-bjâ)

vertrinken (Vb),; Poln. przetrąbić (Vb)

přetřaskać (Vb) sie, (sie..-kó)

sich durchschlagen (Vb),; przetřaskać sie bez kře., Sich durchs Gebüsch schlagen (Vb).; přetřaskać sie w zyciu, sich im Leben durchschlagen (Vb),; Poln. przebić (Vb) się

přetřyć (Vb) sie

sich durchreiben (Vb), sich durchscheuern (Vb),; přetřyć při flizowaniu na kolanach galouty, beim Fliesen an den Knien die Hosen durchscheuern (Vb),; sh. auch, ( ło-, wy-) třyć (Vb),; Tschech. protřit (Vb),; Poln. przetrzeć (Vb) się

přetřwać (Vb), (-wó)

überdauern (Vb), durchhalten (Vb), überstehen (Vb),; přetřwać ciŷzkų zimâ, einen schweren Winter überstehen (Vb),; Slow. pretrvať (Vb),; Tschech. přetrvat (Vb),; Poln. przetrwać (Vb)

přewalić (Vb), (-lâ)

umwälzen (Vb), kippen (Vb),; přewalić co ciŷzkygo, etwas Schweres umwälzen (Vb),; přewalić ciŷzki kamjyń na drugų strónâ, einen schweren Stein auf die andere Seite wälzen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, po-, wy-, za-) walić (Vb) (sie),; sh auch, łobalić (Vb),; Poln. przetoczyć (Vb)

přewidziejć (Vb), (-dzâ)

voraussehen (Vb), vorhersehen (Vb),; přewidziejć pogodâ, das Wetter voraussehen (Vb),; Slow. predvídať (Vb),; Tschech. předvídat (Vb),; Poln. przewidzieć (Vb), przewidywać (Vb)

přewijać (Vb), (-jó)

umwickeln (Vb), umspulen (Vb),; přewijać wołnâ z jednego kłųmbka na drugy, Wolle von einem Knäuel auf ein anderes wickeln (Vb),; přewijać kabejl na bâbyn (m), Kabel auf eine Trommel aufwickeln (Vb),; sh. auch, ( ło-, łod-, łoz-, u-, za-) wijać (Vb),; přewinųńć (Vb),; Tschech. převíjet (Vb),; Poln. przewijać (Vb)

přewilgły (Adj), (- łego)

durchfeuchteter (Adj),; přewilgłou ściana ( f ), durchfeuchtete Wand ( f ),; Tschech. provlhlý (Adj),; Poln. wilgotny (Adj)

přewilgnųńć (Vb)

durchfeuchten (Vb),; Tschech. provlhnout (Vb),; Poln. wilgotnieć (Vb)

přewinųńć (Vb), (-nâ)

umwickeln (Vb), umspulen (Vb); přewinųńć dziejcio, ein Kind wickeln (Vb),; přewinųńć we fotoaparacie Film (m),; im Fotoapparat den Film umspulen (Vb),; sh. auch, (ło-, łod-, łoz-, u-, za-) winųńć (Vb),; Tschech. převinout (Vb),; Poln. przewinąć (Vb)

přewjejsić (Vb), (-wjesâ)

überhängen (Vb), umhängen (Vb), über etwas einen Gegenstand aufhängen (Vb),; přewjejsić bez wešylajnâ płachtâ, über die Wäscheleine ein Bettlaken hängen (Vb),; přewjejsić mantejl na îksy houk, den Mantel auf einen anderen Haken hängen (Vb),; sh. auch, ( łod-, po-, při-, s-, u-, wy-, za-) wjejsić (Vb),; Tschech. převěsit (Vb), pověsit (Vb),; Poln. przewiesić (Vb)

přewjetřić (Vb), (-řâ)

durchlüften (Vb), auslüften (Vb),; přewjetřić izbâ, die Stube durchlüften (Vb),; přewjetřić pościejl ( f ), Bettwäsche, (Zudecken (pl.)) durchlüften (Vb),; sh. auch, lóftować (Vb), wylóftować (Vb),; sh. auch, durchzug (m),; Tschech. provětrat (Vb),; Poln. przewietrzyć (Vb)

přewjouć (Vb),

durchwehen (Vb), frösteln lassen (Vb), durchlüften (Vb), Wind abbekommen (Vb),; Łónego na tý gyryście mocno přewjoło. Er hat auf dem Gerüst viel Wind abbekommen (Vb).( hat gefröstelt (Vb)),; Poln. przewiać (Vb)

přewjyś (Vb), (-wiedâ)

hinüberführen (Vb),; přewjyś kogo bez gâsty las, jemanden durch einen dichten Wald führen (Vb),; sh. auch, ( łob-, łod-, na-, při-, za-) wjyś (Vb),; Slow. previesť (Vb),; Tschech. převést (Vb),; Poln. przewieść (Vb)

přewjyź (Vb), (-wjezâ)

hinüberfahren (Vb), befördern (Vb), überführen (Vb) überschiffen (Vb),; přewjyź touwór ze magacinu do sklepu, die Ware aus dem Magazin in den Laden hinüberfahren (Vb),; přewjyź kogo łôdkų bez Łodrâ, jemanden mit dem Boot über die Oder fahren (Vb), (bringen (Vb),; sh. auch, přewozić (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, při-, wy-, za-) wjyź (Vb),; Slow. previezť (Vb),; Tschech. převézt (Vb),; Poln. przewieźć (Vb), przewozić (Vb)

přewlec (Vb), (-lekâ), přewłócyć (Vb), (- łócâ)

1) durchziehen (Vb),; přewlec bez ucho łod jegły nitkâ, den Zwirn durch ein Nadelöhr durchziehen (Vb),; 2) hinüberschleppen (Vb), hinüberziehen (Vb), verschleppen (Vb),; přewlec stânckâ, die Krankheit verschleppen (Vb),; přewlec ciŷzki mjech na îksy plac, einen schweren Sack an eine andere Stelle schleppen (Vb),; 3) überziehen (Vb) (Zeit ( f )), hinausziehen (Vb) (zeitlich),; přewlec we casie zebraniy, eine Versammlung in der Zeit überziehen (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, při-, u-, wy-, za-) wlec (Vb),; Slow. 1), 3) prevliecť (Vb),; Tschech. 1) provléct (Vb), provlékat (Vb), 2), 3) protahovat (Vb),; Poln. 1), 2) przewlekać (Vb), przeciągać (Vb), 3) przedłużyć w czasie

přewozić (Vb), (-zâ)

befördern (Vb), überführen (Vb), überschiffen (Vb),; przewozić ludzi přewozý na drugų strónâ Łodry, die Leute mit der Fähre auf die andere Seite der Oder befördern (Vb), (bringen (Vb)),; sh. auch, wozić (Vb),; Tschech. převážet (Vb),; Poln. przewozić (Vb)

přewoźnik (m), (-ka)

1) Fährmann (m),; 2) Spediteur (m),; Slow. 1) prievoznik (m),; Tschech. 1) přívozník (m), 2) přepravce (m), dopravce (m),; Poln. 1) przewoźnik (m)

přewôz (m), (-zu, pl.-ze)

Fähre ( f ),; přewôz bez Łodrâ, Flußfähre an der Oder,; Slow. prievoz (m),; Tschech. přívoz (m), pranice ( f ),; Poln. prom (m)

přewroucać (Vb), (-có)

1) umwerfen (Vb), 2) wenden (Vb),; přewroucać do susyniou siano, Heu zum Trocknen wenden (Vb),; sh. auch, přewrócić (Vb),; Slow. prevracať(Vb),; Tschech. 2) obracet (Vb),; Poln. 1) przewracać (Vb), 2) odwracać (Vb)

přewrôcić (Vb), (-câ)

1) umstülpen (Vb), umwenden (Vb),; přewrôcić co na drugų strónâ, etwas auf die andere Seite wenden (Vb),; přewrôcić do susyniou trouwâ, Gras zum trocknen wenden (Vb),; přewrôcić zoki na drugų strónâ, Socken auf die andere Seite umstülpen (Vb),; 2) přewrócić (Vb) co, etwas umstoßen (Vb), umkippen (Vb), umwerfen (Vb),; přewrócić spruchniały płot, einen morschen Zaun umkippen (Vb), umstoßen (Vb),; 3) přewrôcić (Vb) sie, umfallen (Vb), umstürzen (Vb), umkippen (Vb),; Blumenwaza sie na stole přewróciyła., Die Blumenvase ist auf dem Tisch umgekippt.; sh. auch, přewroucać (Vb), popřewroucać (Vb),; sh. auch, łobalić (Vb), łobalić (Vb) sie,; sh. auch, nawrôcić (Vb),; Slow. 2) prevrátiť (Vb),; Tschech. 1) obrátit (Vb), 2) převrátit (Vb), vyvrátit(Vb), překlopit (Vb), zpřevracet (Vb),; 3) převrátit (Vb) se, zvrátit (Vb) se,; Poln. 1), 2) przewrócić (Vb), 2) wywrócić (Vb), 3) wywracać (Vb) się (człowiek)

přezegnać (Vb) sie, (sie..-nó)

sich bekreuzigen (Vb), ein Kreuz schlagen (Vb),; sh. auch, zegnać (Vb),; Slow. prežehnať (Vb) sa,; Tschech. pokřižovat (Vb) se, žehnat (Vb) se křižem,; Poln. przeżegnać (Vb) się

přezimować (Vb)

überwintern (Vb),; Igejl přezimowoł we kupce liściôw., Ein Igel hat in einem Laubhaufen überwintert.; Bocónie přezimujų we Afryce., Die Storche überwintern in Afrika.; Tschech. přezimovat (Vb),; Poln. przezimować (Vb)

přeziųmbić (Vb) sie, (sie..-bjâ)

sich erkälten (Vb), sich verkühlen (Vb),; auch, zaziųmbić (Vb) sie,; Dziejcio sie přeziųmbjyło., Das Kind hat sich erkältet (Vb).; Slow. prechladnúť (Vb),; Tschech. nachladit (Vb) se, nastydnout (Vb),; Poln. przeziębić (Vb) się

přezryć (Vb), (-zrâ) (vulg.)

verfressen (Vb) (vulg.) verschlemmen (Vb),; přezryć majųntek (m), ein Vermögen verfressen (Vb),; přezryć (Vb) sie (vulg.), sich durchfressen (Vb),; přezryć (Vb) sie u kogo, sich bei jemandem durchfressen (Vb),; přezryć (Vb) sie bez co, sich durch etwas durchfressen (Vb),; Poln. przejeść (Vb), przeżreć (Vb) (zarobek (m))

přezuć (Vb), přezuwać (Vb)

Wiederkäuen (Vb), durchkauen (Vb),; Krowa přezuwou zezartų

trouwâ., Die Kuh käut das gefressene Gras wieder. sh. auch, zuć (Vb),; Slow. prežuť (Vb), prežúvať (Vb),; Tschech. přežvýkat (Vb),; Poln. przeżuć (Vb), przeżuwać (Vb)

přezyć (Vb), (-zyjâ)

1) erleben (Vb), verleben (Vb), verbringen (Vb),; Přezyli my na urloupje fajne dni. Wir haben im Urlaub schöne Tage verbracht. (erlebt),; 2) überleben (Vb), durchmachen (Vb),; We nasej familyjej wsyscy wojnâ přezyli., In unserer Familie haben alle den Krieg überlebt.; Slow. 1), 2) prežiť (Vb),; Tschech. 1), 2) prožit (Vb), 2) přežít (Vb),; Poln. 1) przeżyć (Vb), 2) przeżywać (Vb), przetrwać (Vb), utrzymać (Vb) się przy życiu

přezynųńć (Vb), (-nâ)

verjagen (Vb), verscheuchen (Vb),; přezynųńć (Vb) kogo, jemanden verjagen (Vb),; Jou ejch tych chłopcôw z tej třejśnicki přezynų., Ich habe die Jungs von dem Kirschbaum verjagt.; Jou cie zarouz přezynâ., Gleich jage ich dich fort.; sh. auch, přizynųńć (Vb),; sh. auch, přegnać (Vb),; sh. auch, (při-, w-, wy, za-) zynųńć (Vb),; Tschech. zahánět (Vb),; Poln. przegnać (Vb), przegonić (Vb)

přezywać (Vb), (-wó)

schimpfen (Vb),; přezywać (Vb) na kogo, auf jemanden schimpfen (Vb), über jemanden schimpfen (Vb),; přezywać (Vb) na co, über etwas schimpfen (Vb),; přezywać (Vb) sie, sich gegenseitig beschimpfen (Vb),; sh. auch, spřezywać (Vb),; Slow. vyhrešiť (Vb),; Tschech. zahubovat (Vb) na koho / co,; Poln. przezywać (Vb) (wymyślać komuś), zbesztać (Vb), złajać (Vb)

přezywić (Vb) sie, (sie..-wjâ)

auf Kosten anderer leben, sich bei ihnen durchfüttern (Vb),; schmarotzen (Vb),; Slow. priživovať (Vb) sa,; Tschech. přiživit (Vb) se,; Poln. przeżywiać (Vb) się

při (Prp.)

bei (Prp.), an (Prp.), neben (Prp.), während (Prep.),; při tý, daneben, dabei,; To stoji při łoknie., Das steht am Fenster (n).; Šrâk postawjymy při tej ścianie., Den Schrank stellen wir an diese Wand ( f ).; Łón jes při mje., Er ist bei mir.; Cytali my tâ ksiųzkâ při śwjycce., Wir haben das Buch bei Kerzenlicht gelesen.; Při cý sie to zrobjyło?, Bei was ist das geschehen?; To sie zrobjyło při robocie., Das ist bei der Arbeit geschehen (Vb) (passiert),; być při pjųndzach, bei Gelde sein (Vb),(Geld haben),; Być při ní., Bleibe bei ihm.; To lezy při tý., Das liegt dabei.; To jes při stole., Das ist am Tisch.; při ziymi, am Boden (m),; Při lejsie stoji fejštrownia., Am Walde steht das Forsthaus.; Slow. pri (Prp.),; pritom (Adv), daneben, dabei,; Tschech. při (Prp.), během (Prep.),; Poln. przy (Prp.)

při-, (Vorsilbe ( f ))

nach-, an-, zu- (Vorsilben bei Verben ),; přiłozyć do pieca, im Ofen nachlegen (Vb),; přigřouć joudło, Essen anwärmen (Vb),; přibrać (Vb), zunehmen (Vb),; Tschech. při-,; Poln. przy- (przedrostek(m))

přibić (Vb), (-bijâ)

anschlagen (Vb), annageln (Vb),; přbić ćwjŷký do płota deskâ, mit dem Nagel an den Zaun ein Brett annageln,; přibić do balkôw łod dachu łaty, an die Dachbalken Latten annageln (Vb),; sh. auch, přibijać (Vb),; sh. auch, (do-, pře-, z-, za-) bić (Vb),; Slow. pribiť (Vb),; Tschech. přibít (Vb), přitlouct (Vb), přiklepnout (Vb),; Poln. przybić (Vb) (gwóźdź)

přibijać (Vb), (-jó)

annageln (Vb), anschlagen (Vb),; přibijać łod płota štachety, die Zaunlatten annageln (Vb),; sh. auch, přibić (Vb),; Tschech. přibíjet (Vb),; Poln. przybijać (Vb) (gwoździem)

přibity (Adj), (-tego)

angenagelter (Adj),;Tschech. přibitý (Adj),; Poln. przybity (Adj) (gwoździem)

přibjyrać (Vb), (-bjyró)

zunehmen (Vb), (an Gewicht, an Höhe, an Volumen), anwachsen (Vb), sich vergrößern (Vb),; Bez te śwjŷnta ejch zaś dwa kilo přibroł., Über die Feiertage habe ich wieder zwei Kilogramm zugenommen.; sh. auch, (do-, ło-, łod-, łoz-, pře-, w-, wy-, z-) bjyrać (Vb),; Slow. priberať (Vb) na váhe,; Tschech. přibírat (Vb),; Poln. przybierać (Vb) na wadze, podnieść się w poziomie

přiblizyć (Vb), (-zâ)

annähern (Vb), näher bringen (Vb), näher rücken (Vb),; přiblizyć (Vb) sie, sich nähern (Vb),; Přiblizymy sie do tej sarnie., Wir gegen an das Reh näher heran.; Gřmjot sie přiblizou., Das Gewitter naht heran.; Slow. priblížiť (Vb),; Tschech. přiblížit (Vb), sblížit (Vb), přiblížit (Vb) se,; Poln. przybliżyć (Vb)

přibrać (Vb), (-bjerâ)

an Gewicht zunehmen (Vb), zunehmen (Vb),; Juzaś ejch přibroł., Ich habe wieder zugenommen (Vb),; Nie jydz narouz smazónki ze dwadziejścia jajec, to nie přibjeres., Esse nicht auf einmal Rührei aus zwanzig Eiern, da wirst du nicht zunehmen.; sh. auch, (do-, ło-, łode-, łoze-, na-, po-, pře-, u-, wy-, za-) brać (Vb),; sh. auch, (w-, wy-) brać (Vb) sie,; sh. auch, přibjyrać (Vb),; Slow. pribrať (Vb) na váhe,; Tschech. přibrat (Vb),; Poln. przybrać (Vb) na wadze

přibudować (Vb), (-dujâ)

anbauen (Vb), dazubauen (Vb),; přibudować do budynku anbał, einen Anbau ans Haus anbauen (Vb),; přibudować do budynku lałbâ, eine Laube ans Haus anbauen (Vb),; sh. auch, přistawić (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, pře-, wy-, z-, za-) budować (Vb),; Slow. prístaviť (Vb),; Tschech. přistavět (Vb),; Poln. przybudować (Vb)

přibyć (Vb)

mehr werden (Vb), zunehmen (Vb), sich vergrößern (Vb), anwachsen (Vb),; Poln. zwiększyć (Vb) się, wzrosnąć (Vb)

přibywać (Vb)

anwachsen (Vb), zunehmen (Vb), sich vergrößern (Vb), mehr werden (Vb),; Jak idâ nakupić, to mi tych pjŷndzy w mjŷsku nie přibywou., Wenn ich einkaufen gehe, dann nimmt mir der Geldbetrag im Geldbeutel nicht zu.; Rwjâ te jagody juz godzinâ, ale mi tych jagôd w kosyku nie přibywou., Ich pflücke schon eine Stunde lang Heidelbeeren, aber im Korb sehe ich nicht das sie mehr werden.; sh. auch, ubywać (Vb), sh. auch, přibyć (Vb),; Tschech. zvětšovat (Vb) se,; Poln. zwiększać (Vb) się, wzrastać (Vb)

přicesać (Vb) , (-sâ)

přicesać (Vb) sie, sich kämmen (Vb),; Přicesâ se włosy. Ich kämme mir das Haar.; přicesać (Vb) kogo, jemanden kämmen (Vb),; sh. auch, (pře-, u-, wy-) cesać (Vb),; Slow. česať (Vb) sa,; Tschech. česat (Vb) se,; Poln. czesać (Vb) się

přiciskać (Vb), (-kó)

andrücken (Vb), anpressen (Vb),; přiciskać (Vb) co do cego, etwas an etwas anderes andrücken (Vb),; přiciskać kogo do muru, jemanden an die Mauer drücken (Vb),; sh. auch, (do-, pře-, u-, w-, wy-, za-) ciskać (Vb),; Slow. pritískať (Vb),; Tschech. tlačit (Vb), tisknout (Vb),; Poln. przyciskać (Vb)

přiciś (Vb), (-cisnâ)

1) andrücken (Vb), drücken (Vb), anpressen (Vb),; přiciś co do ściany, etwas an die Wand drücken (Vb),; přiciś klamkâ, die Klinke niederdrücken (Vb),; 2) přiciś (Vb) sie, ungebeten ankommen (Vb), sich hineindrängen (Vb),; Łón sie tu ze całų celoudkų přicis., Er ist hier mit dem ganzen Gesinde eingedrungen (Vb).; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, pře-, ś-, u-, w-, wy-, za-) ciś (Vb),; Slow. 1) pritisnúť (Vb),; Tschech. 1) přitisknout (Vb),; Poln. 1) przycisnąć (Vb), 2) przyjść (Vb) nieproszonym

přiciųgać (Vb), (-gó)

zu sich ziehen (Vb), heranziehen (Vb),; přiciųgać (Vb) co do siebje, etwas zu sich ziehen (Vb),; přiciųgać (Vb) co do cego, etwas an etwas anderes heranziehen (Vb),; přiciųgać do auta anhenger (m), einen Anhänger an das Auto heranziehen (Vb),; 1) přiciųgać (Vb) sie, sich anziehen (Vb) (Astr.),; Słóńce i ziymja sie přiciųgou., Die Sonne und die Erde ziehen sich an.; sh. auch, přiciųgnųńć (Vb),; Tschech. přitahovat (Vb),; 1) přitahovat (Vb),; Poln. przyciągać (Vb), 1) przyciągać (Vb) (Astr.)

přiciųgnųńć (Vb), (-gnâ)

1) einwandern (Vb); Łóni tu přiciųgli ze mjasta., Sie sind hier aus der Stadt zugezogen (Vb).; 2) heranziehen (Vb), herbeiziehen (Vb),; přiciųgnųńć co do siebje, etwas an sich heranziehen (Vb),; přiciųgnųńć z pola do dóm karytkâ, einen Handwagen vom Feld nach Hause ziehen (Vb),; 3) festziehen (Vb), festschrauben (Vb),; přiciųgnųńć klucý muterkâ, mit einem Schraubenschlüssel die Mutterschraube festziehen (Vb), festschrauben (Vb),; přiciųgnųńć mocniej řymyk, einen Riemen fester anziehen (Vb),; sh. auch, uciųgnųńć (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-, ś-, u-, w-, wy-, za-) ciųgnųńć (Vb),; Slow. 2) priťahovať (Vb), 3) zaťahovať (Vb),; Tschech. 1) přistěhovat (Vb) se, 2) přitáhnout (Vb), 3) utáhnout (Vb),; Poln. 1) sprowadzić (Vb) się, 2) przyciągnąć (Vb), 3) przykręcić (Vb), docisnąć (Vb)

přidać (Vb), (-dó)

1) bestätigen (Vb), bestärken (Vb),; přidać (Vb) co kómu, jemanden in seiner Meinung bestätigen (Vb), mit jemandem gleicher Meinung sein,; 2) přidać (Vb) sie, etwas gebrauchen können (Vb),; Mje by sie to přidało., Ich könnte das gut gebrauchen.; To mi sie jescy přidou., Das werde ich noch gebrauchen können (Vb).; 3) přidać (Vb) sie, passieren (Vb), vorkommen (Vb),; Łónymu sie to přidało bez Gody., Ihm ist das zu Weihnachten passiert (Vb).; 4) přidać (Vb) co, etwas zugeben (Vb), etwas eingestehen (Vb), sich zu etwas bekennen (Vb),; Łón by tego nie přidoł., Er würde das nicht zugeben (Vb).; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, po-, pře-, u-, wy-) dać (Vb),; Tschech. 1) utvrdit (Vb), 3) srazit (Vb) se, 4) přiznat (Vb),; Poln. 1) utwierdzić (Vb) 2) przydawać (Vb) się do czegoś, 3) zdarzać (Vb) się, 4) przyznać (Vb) przyznawać (Vb)

přidepnųńć (Vb), (-nâ)

auf etwas drauftreten (Vb), mit dem Fuß festhalten (Vb),; přidepnųńć na papjórek coby nie ufurgnų, auf ein Papierchen drauftreten, damit es nicht wegfliegt,; sh. auch, ( łoz-, na-, pře-) depnųńć (Vb),; sh. auch, přideptać (Vb),; Slow. prišlapnouť (Vb),; Tschech. přišlápnout (Vb),; Poln. nadepnąć (Vb) na coś

přideptać (Vb), (-câ)

festtreten (Vb),; přideptać po zasadzyniu młody strómik, ein junges Bäumchen nach dem Einpflanzen festtreten (Vb),; Poln. przydeptywać (Vb), depcząc przygnieść (Vb)

přidziejlić (Vb), (-lâ)

zuteilen (Vb) (Menge von Waren (pl.)),; zuweisen (Vb) (Platz (m)),; zuordnen (Vb), zuwenden (Vb),; přidziejlić kogo do pewnej roboty, jemanden zu einer bestimmten Arbeit zuteilen (Vb) sh. auch, ( łod-, łoz-, po-, pře-) dziejlić (Vb),; Slow. prideliť (Vb),; Tschech. přidělit (Vb),; Poln. przydzielić (Vb)

přidzierzejć (Vb), (-zâ)

festhalten (Vb),; anhalten (Vb) (Gegenstand an einen anderen Gegenstand (m)),; přidzierzejć (Vb) kómu co, jemandem etwas anhalten (Vb),; přidzierzejć při přeřniŷńciu deskâ, ein Brett beim Durchschneiden festhalten (Vb),; přidzierzejć (Vb) sie cego, sich an etwas festhalten (Vb),; přidzierzejć sie płota, sich am Zaun festhalten (Vb),; sh. auch, (do-, pře-, u-, wy-, za-) dzierzejć (Vb),; Slow. pridržať (Vb), pridržať (Vb) sa,; Tschech. přidržet (Vb), přidržovat (Vb),; přidržet (Vb) se čeho,; pozdržet (Vb),; Poln. przytrzymać (Vb), przytrzymać (Vb) się czegoś

přidzioł (m), (- ła)

Scheitel (m), Haarscheitel (m),; ucesać se prosty přidzioł, sich einen geraden Scheitel kämmen (Vb),; Tschech. pěšinka ( f ),; Poln. przedziałek (m)

přidziubnųńć (Vb), (-nâ)

aufspießen (Vb), anheften (Vb),; przidziubnų do tabulki kartkâ ze informacjų, an eine Aushangtafel einen Zettel mit einer Information anheften (Vb),; Tschech. přibodnout (Vb),; Poln. przyczepić (Vb), przymocować szpilką

přifurgnųńć (Vb)

angeflogen kommen (Vb), herbeifliegen (Vb),; Přifurgła dó nous cudzou brifka., Zu uns ist eine fremde Brieftaube angeflogen gekommen (Vb).; sh. auch, (u-, wy-, za-) furgnųńć (Vb),; Poln. przylatywać (Vb), przylecieć (Vb)

přigarnųńć (Vb), (-nâ)

an sich schieben (Vb), an sich ziehen (Vb),; přigarnųńć (Vb) co do siebje, etwas an sich ziehen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, z-, za-) garnųńć (Vb),; Poln. przygarnąć (Vb)

přiglųndać (Vb) sie, (sie..-dó)

zuschauen (Vb), betrachten (Vb),; přiglųndać sie kómu jak łón co robi, jemandem zuschauen, wie er etwas macht,; sh. auch, přizdřejć (Vb) sie,; sh. auch, (do-, ło-, pře-, wy-, za-) glųndać (Vb),; Tschech. přihlédnout (Vb) se,; Poln. przyglądać (Vb) się, przypatrywać (Vb) się

přigładzić (Vb), (-dzâ)

glätten (Vb), glattstreichen (Vb),; přigładzić włosy, die Haare glattstreichen (Vb),; Tschech. přihladit (Vb),; Poln. przygładzić (Vb)

přignać (Vb), (-gnó)

zutreiben (Vb) herbeitreiben (Vb), herantreiben (Vb),; přignać z łųki do chlywa krowy, von der Wiese die Kühe in den Stall treiben (Vb),; sh. auch, přigónić (Vb),; sh. auch, přizynųńć (Vb),; sh. auch, ( ło-, łod-, łoz-, pře-, w-, wy-, za-) gnać (Vb),; Tschech. přihnat (Vb),; Poln. przygonić (Vb), przygnać (Vb)

přigónić (Vb), (-niâ)

hertreiben (Vb), herantreiben (Vb),; sh. auch, přignać (Vb),; sh. auch, (do-, pře-, wy-, za-) gónić (Vb),; Tschech. přihánět (Vb),; Poln. przygonić (Vb)

přigřouć (Vb), (-řejâ)

aufwärmen (Vb), anwärmen (Vb),; Přigřejâ se joudło. Ich wärme mir das Essen an.; přigřouć zupâ, die Suppe aufwärmen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, na-, wy-) gřouć (Vb) (sie),; Slow. prihriať (Vb),; Tschech. přihřát (Vb),; Poln. podgrzać (Vb)

přigřóny (Adj), (-nego)

aufgewärmter (Adj),; přigřóne joudło, aufgewärmtes Essen(n),; Přigřej mi mitak., Wärme mir das Mittagessen auf.; sh. auch, łozgřóny (Adj),; Poln. podgrzewany (Adj)

přiheftnųńć (Vb), (-nâ)

1) anheften (Vb), 2) annähen (Vb),; sh. auch, sheftnųńć (Vb),; Tschech. 1) připevňovat (Vb), 2) přistéhovat (Vb),; Poln. 1) przymocować (Vb), umocować (Vb), 2) przyszyć (Vb) co do czego

přihoucyć (Vb), (-câ)

anhaken (Vb),; přihoucyć (Vb) co na cý, etwas an etwas anderem anhaken (Vb),; přihoucyć do houcyka na ryby glizdâ, einen Wurm an einen Angelhaken anhaken (Vb), (anhängen (Vb)),; Poln. przyhaczyć (Vb)

přijechać (Vb), (-jadâ)

anreisen (Vb), eintreffen (Vb), angefahren kommen (Vb), ankommen (Vb),; přijechać na bejzuch, zum Besuch kommen (Vb),; sh. auch, přijyzdzać (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-, s-, u-, w-, wy-, za-) jechać (Vb),; Tschech. přijet (Vb),; Poln. przyjechać (Vb)

přijųńć (Vb), (přijmnâ)

annehmen (Vb), aufnehmen (Vb), gastfreundlich empfangen (Vb),; přijųńć (Vb) co, etwas annehmen (Vb),; přijųńć (Vb) kogo do dóm, jemanden ins Haus aufnehmen (Vb),; přijųńć cudze dziejci, fremde Kinder annehmen (Vb), (adoptieren (Vb)),; přijųńć kogo ze łotwartymi râkóma, jemanden mit offenen Armen aufnehmen (Vb),; Slow. prijať (Vb),; Tschech. přijmout (Vb),; Poln. przyjąć (Vb)

přijyzdzać (Vb), (-dzó)

regelmäßig angefahren kommen (Vb),; Łón co dwa tydnie přijyzdzou z roboty do dóm., Er kommt jede zweite Woche von der Arbeit nach Hause gefahren (Vb),; Tschech. přijíždět (Vb),; Poln. przyjeżdżać (Vb)

přijŷnty (Adj), (-tego)

angenommener (Adj), adoptierter (Adj),; přijŷnty synek, angenommener , (adoptierter) Junge (m).; Poln. adoptowany (Adj)

přijzdřejć (Vb) sie, (sie..-dřâ)

sich anschauen (Vb), zuschauen (Vb),; Jou sie tymu přijzdřâ., Ich schaue mir das an.; sh. auch, přiglųndać (Vb) sie,; sh. auch, (doj-, wyj-) zdřejć (Vb),; Tschech. přihlednout (Vb) se,; Poln. przyjrzeć (Vb) się

přikalić (Vb) sie, (sie..-lâ)

ungebeten kommen (Vb), angelatscht kommen (Vb),; sh. auch, kalić (Vb) sie, wkalić (Vb) sie,; sh. auch, přiciś (Vb) sie,; Poln. przyjść (Vb) niezaproszonym

přikapać (Vb)

dazutropfen (Vb), tropfenweise zugeben (Vb),; přikapać na łezkâ jescy pórâ kroplôw lykôw, auf den Löffel noch ein paar Tropfen Arznei dazutropfen (Vb),; Tschech. přikapat (Vb),; Poln. dodać (Vb) kilka kropli

přikiwnųńć (Vb), (-nâ)

zu sich winken (Vb),; přikiwnųńć (Vb) kogo, jemanden zu sich winken (Vb),; sh. auch, kiwnųńć (Vb),; Tschech. kývnout (Vb),; Poln. kiwnąć (Vb)

přiklamrować (Vb), (-rujâ)

anklammern (Vb),; přiklamrować do wešylajny praniy, Wäsche an die Wäscheleine anklammern (Vb),; Tschech. přikolčikowat (Vb),; Poln. przymocować (Vb) klamrą, przyczepiać (Vb)

přikludzić (Vb), (-dzâ)

herbeiführen (Vb), mitbringen (Vb),; přikludzić (Vb) kogo do dóm, jemanden nach Hause führen (Vb), (bringen (Vb)),; sh. auch, ( łod-, pře-, s-, za-) kludzić (Vb),; sh. auch, poskludzać (Vb),; Slow. privádzať (Vb), priviesť (Vb),; Tschech. přivést (Vb),; Poln. przyprowadzić (Vb), przywieść (Vb)

přikłoud (m)

Beispiel (n),; na přikłoud, zum Beispiel,; Tschech. příklad (m), napřiklad (zum Beispiel),; Poln. przykład (m), na przykład (zum Beispiel)

přikłoudać (Vb), (-dó)

nachlegen (Vb), dazuzulegen (Vb),; beilegen (Vb), beifügen (Vb),; přikłoudać (Vb) co do cego, etwas zu etwas anderem dazulegen (Vb),; přikłoudać na wougâ jabka, Äpfel auf die Waage dazulegen (Vb),; přikłoudać do pjeca, im Ofen nachlegen (Vb),; sh. auch, ( łob-, łod-, pře-, u-, wy-, za-) kłoudać (Vb),; sh. auch, přiłozyć (Vb),; Slow. prikladať (Vb),; Tschech. přikládat (Vb), dodávat (Vb),; Poln. przykładać (Vb), dodawać (Vb)

přikrajać (Vb), (-jâ)

dazuschneiden (Vb), noch mehr abschneiden (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-, u-, wy-) krajać (Vb),; Tschech. přikrojit (Vb),; Poln. dokrajać (Vb) dokroić (Vb)

přikrųńcić (Vb), (rųncâ), přikrųncać (Vb), (-ncó)

anschrauben (Vb), festschrauben (Vb),; přikrųńcić (Vb) co do cego, etwas an etwas anderes andrehen (Vb),; přikrųńcić do koła nowe pedale, ans Fahrrad neue Pedale anschrauben (Vb),; přikrųńcić na gywinda śróbâ, auf ein Gewinde eine Schraube draufschrauben (Vb), (draufdrehen (Vb)) ,; sh. auch, (do-, ło-, łod-, łoz-, po-, pře-, s-, u-, w-, wy-, za-) krųńcić (Vb),; Tschech. přišroubovat (Vb), přišroubovávat (Vb), našroubowat (Vb),; Poln. przykręcić (Vb)

přikryć (Vb), (-kryjâ)

1) abdecken (Vb), bedecken (Vb),; přikryć (Vb) co, etwas abdecken (Vb),; přikryć přikrywkų garniec, einen Topf mit dem Deckel abdecken (Vb),; 2) zudecken (Vb), verhüllen (Vb),; přikryć (Vb) sie, sich zudecken (Vb),; přikryć sie dekų, sich mit einer Decke zudecken (Vb),; sh. auch, přikrywać (Vb),; sh. auch, ( łod-, s-, u-, za-) kryć (Vb),; Slow. 1) pokryť (Vb), pokrývať (Vb), 2) prikryť (Vb),; Tschech. 1) pokrýt (Vb), 2) zakrýt (Vb), přikrýt (Vb) se,; Poln. 1) przykryć (Vb), zakryć (Vb), 2) przykryć (Vb) się

přikrywać (Vb), (-wó)

1) zudecken (Vb), 2) abdecken (Vb),; sh. auch, přikryć (Vb),; Tschech. 1) přikrývat (Vb), pokrývat (Vb), 2) pokrýt (Vb); Poln. 1), 2) przykrywać (Vb)

přikrywka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Dekel (m),; přikrywka łod garca, Topfdeckel (m),; sh. auch, dekejl (m),; Slow. pokrývka ( f ), prikrývka ( f ),; Tschech. poklička ( f ), pokrývka ( f ),; Poln. pokrywka ( f ), zakrywka ( f )

přikuć (Vb), (-kujâ), přikuwać (Vb), (-wó)

anschmieden (Vb),; přikuć (Vb) co do cego, etwas an etwas anderes anschmieden (Vb),; sh. auch, ( łod-, pod-, pře-, wy-) kuć (Vb),; Slow. prikovať (Vb),; Tschech. přikovávat (Vb),; Poln. przykuć (Vb), przykuwać (Vb), przymocować (Vb)

přikupić (Vb), (-pjâ)

dazukaufen (Vb), hinzukaufen (Vb),; přikupić do roli łųkâ, zum Feld eine Wiese dazukaufen (Vb),; sh. auch, (do-, wy-) kupić (Vb),; Tschech. přikoupit (Vb),; Poln. dokupić (Vb)

přikupować (Vb), (-pujâ)

dazukaufen (Vb), hinzukaufen (Vb),; sh. auch, přikupić (Vb),; Tschech. přikupovat (Vb),; Poln. dokupywać (Vb)

přilejciejć (Vb), (-lecâ)

angelaufen kommen (Vb), herbeieilen (Vb),; Dziejci přilejciały łobejzdřejć karasejle., Die Kinder kamen angelaufen das Karussell anzuschauen.; sh. auch, (do-, łob-, łod-, łoz-, na-, pře-, ś-, u-, w-, wy-, za-) lejciejć (Vb),; Slow. pribehnúť (Vb),; Tschech. přiběhnout (Vb),; Poln. przybiec (Vb)

přilejtować (Vb), (-tujâ )

anlöten (Vb),; přilejtować (Vb) co do cego, etwas an etwas anderes anlöten (Vb),; přilejtować do rubej rury rurkâ, an ein dickes Rohr ein dünnes anlöten (Vb),; Tschech. přiletovat (Vb),; Poln. przylutować (Vb)

přilepić (Vb), (-pjâ)

ankleben (Vb), anleimen (Vb),; přilepić (Vb) co do cego, etwas an etwas anderes ankleben (Vb),; přilepić na brifumšlag (kuwert) brimarkâ, auf einen Briefumschlag eine Briefmarke kleben (Vb),; přilepić (Vb) sie, sich festkleben (Vb), kleben bleiben (Vb),; Śniyg sie přilepjył do syby łod auta., Der Schnee hat sich an die Autoscheibe geklebt.; sh. auch, ( ło-, łod-, łoz-, na-, po-, z-, za-) lepić (Vb),; Slow. prilepiť (Vb),; Tschech. přilepit (Vb), přilepit (Vb) se, nalepit (Vb),; přiklížit (Vb),; Poln. przykleić (Vb), przykleić (Vb) się, przylepić (Vb), przylepić (Vb) się

přilicyć (Vb), (-câ)

zuzählen (Vb), dazurechnen (Vb),; přilicyć (Vb) co do cego, etwas zu etwas anderem dazuzählen (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łod-, łoz-, po-, pře-, ś-, w-, wy-, za-) licyć (Vb),; Tschech. přičíst (Vb),; Poln. doliczyć (Vb), doliczać (Vb)

přilouć (Vb), (-lejâ)

dazugießen (Vb),; přilouć (Vb) co , etwas dazugießen (Vb),; přilouć do šoulki kafeju, in die Tasse Kaffee dazugießen (Vb),; přilouć do kjejliska wina, in ein Weinglas Wein dazugießen (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, pře-, ś-, u-, w-, wy-, za-) louć (Vb),; Slow. priliať (Vb),; Tschech. přilit (Vb),; Poln. dolać (Vb), dolewać (Vb)

přilywać (Vb), (-wó)

dazugießen (Vb),; sh. auch, přilouć (Vb),; Slow. prilievať (Vb),; Tschech. přilévat (Vb),; Poln. dolewać (Vb)

přilyź (Vb), (-lazâ)

herbeilatschen (Vb), herbeikommen (Vb),; sh. auch, (pře-, w-) lyź (Vb),; sh. auch, přiłazić (Vb),; Poln. przyleźć (Vb)

přiłazić (Vb), (-zâ)

sich aufdrängen (Vb), uneingeladen erscheinen (Vb),; Poln. przyłazić (Vb), przyjść (Vb) nieproszonym

přiłodziouć (Vb) sie, (sie..-dziejâ)

sich mit Kleidung versehen (Vb), einkleiden (Vb),; přiłodziouć dziejci nowymi řecóma, Kinder neu einkleiden (Vb),; Tschech. oblékat (Vb),; Poln. ubrać (Vb) się, sprawić sobie nowe ubrania, (odzież)

přiłozyć (Vb), (-zâ)

1) dazulegen (Vb), erhöhen (Vb), beilegen (Vb),; přiłozyć (Vb) co do cego, etwas zu etwas anderem dazulegen (Vb) (beilegen (Vb), beifügen (Vb)),; přiłozyć kómu pjŷndzy do zourobku, jemandem zum Verdienst Geld dazulegen (Vb),; 2) (im Ofen) nachlegen (Vb),; přiłozyć drewko do pjeca, ein Feuerholz in den Ofen nachlegen (Vb),; sh. auch, přikłoudać (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-, s-, u-, wy-, za-) łozyć (Vb),; Slow. 1), 2) priložiť (Vb), prikladať,; Tschech. 1) přiložit (Vb), přidat (Vb),; Poln. 1) dołożyć (Vb)

přiłųncyć (Vb), (-câ)

anschließen (Vb),; přiłųncyć (Vb) co do cego, etwas an etwas anderes anschließen (Vb),; přiłųncyć mašinâ do štrołmu, die Maschine an den Strom (Elektrostrom (m)) anschließen,; přiłųncyć komputer, den Computer anschließen (Vb),; sh. auch, (po-, wy-, z-) łųcyć (Vb),; Tschech. připojit (Vb),; Poln. przyłączać (Vb), dołączać (Vb)

přimalować (Vb), (-lujâ)

hinzumalen (Vb), dazumalen (Vb),; přinalować co do łobrouzka, etwas zu einem Bild dazumalen (Vb),; Tschech. přimalovat (Vb),; Poln. domalować (Vb)

přimařły (- łego) (Adj)

angefrorener (Adj),; přimařły do cego, an etwas angefrorener (Adj),; Tschech. přimrzlý (Adj),; Poln. przymarznięty (Adj)

přimařnųńć (Vb), (-nâ)

anfrieren (Vb),; Wyciyracka přimařła do syby łod auta., Der Scheibenwischer ist an die Autoscheibe angefroren (Vb),; Fusmata přimařła na dwoře do ziymje., Die Fussmatte ist draußen an die Erde angefroren (Vb).; sh. auch, ( łod-, łoz-, pře-, při-, z-, za-) mařnųńć (Vb),; Slow. primrznúť (Vb), primŕzať (Vb),; Tschech. přimrznout (Vb), přimrzat (Vb), namarznout (Vb),; sh. auch, zamařnųńć (Vb),; Poln. przymarznąć (Vb)

přimjeřić (Vb), (-řâ)

1) anmessen (Vb), anprobieren (Vb),; přimjeřić ancug, einen Anzug anprobierenen (Vb),; 2) zumessen (Vb),; přimjeřić (Vb) cego, etwas dazumessen (Vb),; přimjeřić jescy pu mejtra štofu na gardiny, noch einen halben Meter Stoff für die Gardinen zumessen,; sh. auch, připasować (Vb),; sh. auch, domjeřić (Vb),; Tschech. 1), 2) přiměřit (Vb),; Poln. 1) przymierzyć (Vb), 2) domierzyć (Vb)

přimjŷsać (Vb), (-só)

beimischen (Vb), dazumischen (Vb), beimengen (Vb),; přimjŷsać do ciasta na kołouca mųki, zum Kuchenteig Mehl dazumischen (Vb),; přimjŷsać do cymyntmišųgu cymyntu, zu der Zementmischung Zement beimischen (Vb),; sh. auch, (do-, po-, pře-, w-, z-) mjŷsać (Vb),; Slow. primiešať (Vb),; Tschech. přiměšovat (Vb), přimísit (Vb),; Poln. przymieszać (Vb)

přimruzyć (Vb), (-zâ)

(Augen (pl.)) halb schließen (Vb),; přimruzyć jedne łoko, ein Auge halb schließen (Vb), (halb zukneifen (Vb)),; sh. auch, zamruzyć (Vb), mruzyć (Vb),; Tschech. přimhuřovat (Vb), přimhouřit (Vb),; Poln. przymknąć (Vb) (oko (n)), przymrużyć (Vb) (oko (n))

přimurować (Vb), (-rujâ)

anmauern (Vb), dazumauern,; přimurować do budynku laubâ, eine Laube ans Haus anmauern (Vb), (anbauen (Vb)); přimurować do budynku garažâ, eine Garage ans Haus anmauern (Vb),; sh. auch, dobudować (Vb),; sh. auch, (do-, wy-, za-) murować (Vb),; Poln. domurować (Vb)

přiniyś (Vb), (-niesâ)

bringen (Vb), mitbringen (Vb), herbringen (Vb), überbringen (Vb),; Přiniyś mi z pjekarnie chlyb., Bringe mir aus der Bäckerei ein Brot (n) mit.; přiniyś na gyburtstak bukjet kwjoutkôw, zur Geburtstagsfeier einen Blumenstrauß mitbringen (Vb),; přiniyś kómu ze aptyki lyki, jemandem aus der Apotheke Arznei mit bringen (Vb),; sh. auch, přinosić (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, pře-, ś-, u-, w-, wy-, za-) niyś (Vb),; Slow. priniesť (Vb),; Tschech. přinést (Vb),; Poln. przynieść (Vb)

přinosić (Vb), (-nosâ)

(laufend (Adv)) bringen (Vb),; přinosiś kómu joudło, jemandem das Essen laufend bringen (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, s-, w-, wy-) nosić (Vb),; sh. auch, přiniyś (Vb),; Slow. prinášať (Vb),; Tschech. přinášet (Vb),; Poln. przynosić (Vb)

připantlać (Vb), (-ló)

anknoten (Vb), anbinden (Vb),; připantlać na łųce do koła powrôz łod koze, auf der Wiese an den Pfahl den Strick von der Ziege anknoten (Vb),; sh. auch, zapantlać (Vb),; Poln. przymocować (Vb) pętlą (np. powróz (m))

připić (Vb), (-pijâ)

dazutrinken (Vb), hinzutrinken (Vb),; připić do chleba kafeju, zum Brot Kaffee dazutrinken (Vb),; Slow. pripiť (Vb),; Tschech. připít (Vb),; Poln. dopić (Vb)

připijać (Vb), (-jó)

dazutrinken (Vb), hinzutrinken (Vb),; připijać do joudła siadłe mlyko, zum Essen Dickmilch dazutrinken (Vb),; Slow. pripíjať (Vb),; Tschech. připíjet (Vb),; Poln. dopijać (Vb),

připinać (Vb), (-nó)

anstecken (Vb), anheften (Vb),; sh. auch, připnųńć (Vb),; Slow. pripínať (Vb),; Tschech. připínat (Vb), připíchnout (Vb),; Poln. przypinać (Vb)

připisać (Vb), (-sâ)

dazuschreiben (Vb), hinzuschreiben (Vb),; připisać do pisma jescy pozdrowjynia před kogo, im Brief noch Grüße für jemandem dazuschreiben (Vb),; sh. auch, pisać (Vb),; (do-, ło-, łod-, na-, pod-, pře-, w-, wy-) pisać (Vb) (sie),; Slow. pripísať (Vb),; Tschech. připsat (Vb), připisovat (Vb),; Poln. dodać (Vb) przypisek (Vb)

připjec (Vb), (-pjekâ)

anbraten (Vb), anrösten (Vb),; připjec mjŷso (n), Fleisch anbraten (Vb),; sh. auch, (na-, u-, wy-) pjec (Vb),; Slow. pripiecť (Vb), pripekať (Vb),; Tschech. lehce opékat (Vb),; Poln. przypiec (Vb)

připlųntać (Vb) sie, (sie..-tó / -ncâ)

sich zugesellen(Vb), sich einfinden (Vb), zulaufen (Vb),; Připlųntou sie dó nous cudzy kot., Eine fremde Katze ist uns zugelaufen (Vb).; Poln. przyplątać (Vb) się

připłacić (Vb), (-câ)

büßen (Vb) mit etwas,; připłacić (Vb) co cý, etwas mit etwas anderem büßen (Vb),; připłacić ciŷzkų robotâ zdrowjý, schwere Arbeit mit seiner Gesundheit abbüßen (Vb),; připłacić co zyciý, etwas mit dem Leben bezahlen (Vb),; 1) připłacić (Vb) do cego, zu etwas dazuzahlen (Vb), nachzahlen (Vb),; připłacić do kupjónej farkarty dopłatâ, zu einer gekauften Fahrkarte Zuschlag (m) nachzahlen (Vb),; sh. auch, (do-, pře-, w-, wy-, za-) płacić (Vb),; Slow. priplačiť (Vb),; Tschech. připlatit (Vb),; Poln. przypłacić (Vb)

připłynųńć (Vb)

angeschwommen kommen (Vb), heranschwimmen (Vb), zuströmen (Vb),; Cudzou łôdka připłynųła na kraj řyki., Ein fremdes Boot kam ans Flussufer geschwommen (Vb).; sh. auch, (do-, pře-, za-) płynųńć (Vb),; Tschech. připlavat (Vb), připlout (Vb),; Poln. przypłynąć (Vb)

připnųńć (Vb), (-nâ)

anstecken (Vb), anheften (Vb), anknöpfen (Vb),; 1) připnųńć (Vb) co do cego, etwas an etwas anderes anstecken (Vb), anknöpfen (Vb),; Připnâ se do bluze brošâ., Ich stecke mir an die Bluse eine Brosche an.; 2) ankuppeln (Vb), anschließen (Vb),; připnųńć do auta anhenger, einen Anhänger ans Auto ankuppeln (Vb),; 3) připnųńć (Vb) sie, sich anschnallen (Vb) (Auto ( n)),; sh. auch, připinać (Vb),; sh. auch, ( do-, łod-, łoz-, s-, za-) pnųńć (Vb),; sh. auch, (w-) pnųńć (Vb) sie,; Slow. 2) zapájať (Vb),; Tschech. 1) připnout (Vb), 3) upoutat (Vb) se,; Poln. 1) przypjąć (Vb), przypinać (Vb)

připoulić (Vb), (-lâ)

anbrennen (Vb), ansengen (Vb),; Připoulyła ejch w brótfance mjŷso., Ich habe in der Bratpfanne das Fleisch angebrannt (Vb),; připoulić (Vb) sie, sich anbrennen (Vb),; Joudło mi sie připoulyło., Das Essen ist mir angebrannt.; sh. auch, (do-, ło-, pod-, pře-, w-, wy-, za-) poulić (Vb),; Slow. pripáliť (Vb), pripaĺovať (Vb),; Tschech. připálit (Vb),; připálit (Vb) se,; Poln. przypalić (Vb), przypalić (Vb) się

připoulóny (Adj), (-nego)

angebrannter (Adj),; připoulóne mjŷso, angebranntes Fleisch (n),; Tschech. připálený (Adj),; Poln. przypalony (Adj)

připóminać (Vb), (-nó)

erinnern (Vb),; sh. auch, spóminać (Vb),; sh. auch, připómniejć (Vb),; Slow. pripomínať (Vb),; Tschech. připomínat (Vb),; Poln. przypominać (Vb)

připómniejć (Vb), (-nâ)

erinnern (Vb),; připómniejć (Vb) se co, sich etwas in Erinnerung rufen (Vb), sich an etwas erinnern (Vb),; Nie umjâ se tego słowa připómniejć., Das Wort fällt mir nicht ein. (ich kann es nicht in Erinnerung rufen (Vb)),; připómniejć (Vb) kómu co, jemanden an etwas erinnern,; připómniejć kómu, coby co zrobjył, jemanden erinnern, daß er etwas machen soll, (erledigen soll),; sh. auch, spóminać (Vb),; sh. auch, ( ło-, s-, za-) pómniejć (Vb),; Slow. pripomenúť (Vb),; Tschech. připomenout (Vb),; připomenout (Vb) si co,; připomínat (Vb) Poln. przypomnieć (Vb),; przypomnieć (Vb) sobie coś

připřŷndz (Vb), (-přŷgâ)

anspannen (Vb) (Zugtier (n)), vorspannen (Vb),; Pómozes mi připřŷndz tego kónia do woza?, Hilfst du mir das Pferd an den Wagen anspannen?; sh. auch, připřųgać (Vb),; Poln. przyprząc (Vb)

připřųgać (Vb), (-gó)

anspannen (Vb) (Zugtier (n)), vorspannen (Vb),; Łón juz te kónie připřųgou., Er spannt schon die Pferde an.; Poln. przyprzęgać (Vb)

připřyć (Vb), (-přâ)

1) nicht ganz verschließen (Vb), anlehnen (Vb), (Vb), 2) verriegeln (Vb), stützen (Vb),; Připřâ na łogrôdku dřwicki kołý., Ich lehne an das Gartentürchen einen Pfahl an. (verriegele es),; sh. auch, ( ło-, łod-, pod-, wy-, za-) přyć (Vb),; Poln. 1) zostawić uchylone, 2) opierać (Vb) (coś o coś), oprzeć (Vb)

připuścić (Vb), (-puscâ)

zulassen (Vb), einräumen (Vb),; připuścić (Vb) do cego, etwas zulassen (Vb),; připuścić, ize chto co zrobi,; zulassen, daß jemand etwas macht,; sh. auch, puścić (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-, s-, u-, w-, wy-, za-) puścić (Vb),; Slow. pripustiť (Vb),; Tschech. připustit (Vb),; Poln. pozwolić (Vb)

přirachować (Vb), (-chujâ)

dazurechnen (Vb),; přirachować jedno do drugygo, eins zum anderen dazurechnen (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łod-, łoz-, pře-, wy-) rachować (Vb),; sh. auch, přilicyć (Vb),; Poln. doliczyć (Vb)

přirobić (Vb), (-bjâ)

dazuverdienen (Vb), hinzuverdienen (Vb),; přirobić (Vb) se cý, sich mit etwas dazuverdienen (Vb),; Slow. prirábať (Vb),; Poln. dorobić (Vb) (zarabiać (Vb) dodatkowo)

přirosły (Adj), (- łego)

angewachsener (Adj),; přirosły do cego, zu etwas angewachsener (Adj),; přirosły do strómika scepik (m), an das Bäumchen angewachsener Pfropf (m) (Reis (m)),; Tschech. přiroslý (Adj),; Poln. przyrośnięty (Adj), przyrosły (Adj)

přirost (m), (-tu)

Zuwachs (m), Kursanstieg (m),; rocny přirost dřewa w lejsie, jährlicher Holzzuwachs im Wald (m),; přirost stróma, Baumzuwachs (m),; sh. auch, wyrost (m),; Tschech. přírůstek (m), nárůsť (m),; Poln. przyrost (m)

přiroś (Vb)

anwachsen (Vb),; přiroś (Vb) do cego, an etwas anwachsen (Vb),; Tyn scepik do tego strómika dobře přiros., Der Pfropf ist an das Bäumchen gut angewachsen.; sh. auch, (na-, po-, pře-, s-, u-, w-, wy-, za-) roś (Vb),; Tschech. přirůst (Vb),; Poln. przyrosnąć (Vb), przyrość (Vb)

přiroustać (Vb)

anwachsen (Vb),; sh. auch, přiroś (Vb),; Slow. prirastať (Vb),; Tschech. přirůstat (Vb),; Poln. przyrastać (Vb)

přiryknųńć (Vb), (-nâ )

heranrücken (Vb), heranschieben (Vb),; přiryknųńć (Vb) co do cego, etwas an etwas anderes heranrücken (Vb),; přiryknųńć do ściany kauč, eine Couch zur Wand heranrücken (Vb),; přiryknųńć do stoła stolik, an den Tisch einen Stuhl heranrücken (Vb), (heranschieben (Vb)),; sh. auch, (po-, wy-, za-) ryknųńć (Vb),; sh. auch, ryknųńć (Vb),; Tschech. přistrčit (Vb), přisunovat (Vb), přisouvat (Vb),; Poln. przysunąć (Vb)

přiřec (Vb), (-řeknâ)

versprechen (Vb), zusagen (Vb), zusichern (Vb),; Łón mi přiřek, ize mi te auto do pjųntku naprawi., Er hat mir versprochen, daß er mir das Auto bis Freitag repariert.; Jou ejch to přiřek., Ich habe das versprochen.; łóna přiřekła, sie hat versprochen (Vb),; My ejchmy přiřekli tá zajechać., Wir haben es versprochen, dort hinzufahren.; Jou ejch mu to přiřek., Ich habe ihm das versprochen (Vb).; sh. auch, přeřec (Vb) sie,; řec (Vb),; Slow. prisĺúbiť (Vb),; Tschech. slibovat (Vb),; Poln. przyrzec (Vb)

přiřnųńć (Vb), (-řnâ)

zuschneiden (Vb), anpassen (Vb),; přiřnųńć do cego blachâ, ein Blech zu etwas zuschneiden (Vb),; sh. auch, ( łobe-, łoz-, łoze-, po-, pře-, se-, u-, wy-, za-) řnųńć (Vb),; Tschech. přižezávat (Vb),; Poln. przyciąć (Vb) (blachę)

přisadzić (Vb), (-dzâ)

dazupflanzen (Vb),; přisadzić jescy pórâ tómatôw, noch ein paar tomaten dazupflanzen (Vb),; Tschech. přisadit (Vb),; Poln. dodatkowo

zasadzić (Vb) (rośliny (pl.))

přischnųńć (Vb)

antrocknen (Vb), beim Trocknen haften bleiben (Vb),; přischnųńć (Vb) do cego, an etwas antrocknen (Vb),; Slow. prischnúť (Vb),; Tschech. přischnout (Vb),; Poln. przyschnąć (Vb) (do czegoś)

přisiŷga ( f ), (-gi)

Schwur (m), Eid (m),; pejdziejć co pod přisiŷgų, etwas unter Eid aussagen (Vb),; Slow. prisaha ( f ),; Tschech. přísaha ( f ),; Poln. przysięga ( f )

přisiŷgać (Vb), (-gó)

schwören (Vb), Eid ablegen (Vb), (leisten (Vb)),; Slow. prisahať (Vb),; Tschech. přísahat (Vb),; Poln. przysięgać (Vb)

přisiŷś (Vb) sie, (sie..-siŷndâ)

sich dazusetzen (Vb),; přisiŷś (Vb) sie do kogo, sich zu jemandem dazusetzen (Vb),; Tschech. přisedat (Vb) si, přisedávat (Vb) si,; Poln. przysiadać (Vb) się, przysiąść (Vb) się

přisklybek (m), (-bka)

Speichellecker (m),; Śniego jes přisklybek (m).; Er ist ein Speichellecker (m).; Poln. pochlebca (m), lizus (m)

přisklybić (Vb) sie, (sie..-bjâ)

sich einschmeicheln (Vb), sich bei jemandem lieb machen (Vb), anschmeicheln (Vb),; přisklybić (Vb) sie do kogo, sich bei jemandem einschmeicheln (Vb), (sich lieb machen (Vb)),; Poln. pochlebić (Vb) się, podlizać (Vb) się,

přiskocyć (Vb), (-câ)

heranspringen (Vb), herbeieilen (Vb),; přiskocyć (Vb) do kogo, an jemanden heranspringen (Vb), (zu jemandem heranspringen (Vb)),; sh. auch, (do-, po-, pře-, u-, w-, wy-, za-) skocyć (Vb),; Tschech. přiskočit (Vb),; Poln. przyskoczyć (Vb), przyskakiwać (Vb)

přisłać (Vb), (-přiślâ)

zusenden (Vb), zuschicken (Vb), zukommen lassen (Vb), zugehen lassen (Vb), überweisen (Vb), übersenden (Vb),; přisłać (Vb) kómu co, jemandem etwas schicken (Vb),; Łón mi přisłoł bez bank pjųndze., Er hat mir über die Bank Geld zugesandt.; Přisłali mi to w pacce., Sie haben mir das im Paket zugeschickt.; sh. auch, posłać (Vb) do kogo,; sh. auch, ( łode-, na-, po-) słać (Vb),; Poln. przysłać (Vb)

přisłowjy (n), (-wjou)

Sprichwort (n),; Tschech. přísloví (n),; Poln. przysłowie (n)

přisły (Adj), (- łego)

zukünftiger (Adj), künftiger (Adj),; přisłe case, zukünftige Zeiten (pl.),; přisły rok, nächstes Jahr (n),; Na přisły rok bymy mjejć u nous wesejly., Nächstes Jahr werden wir bei uns Hochzeit haben.; přisłou niejdziejla, nächsten Sonntag (m),; sh. auch, přesły (Adj), sh, auch, łyńskyrok (Adv),; Tschech. přiští (Adj), budoucí (Adj),; Poln. przyszły (Adj)

přismak (m), (-ku)

Beigeschmack (m),; Tschech. chuť (m), přichuť (Vb),; Poln. posmak (m)

přistawić (Vb), (-wjâ)

1) beistellen (Vb), beistellen (Vb) an etwas (Vb),; přistawić do ściany droubkâ, an die Wand die Leiter anstellen (Vb),; přistawić do stoła dwa stoliki, an den Tisch zwei Stühle beistellen (Vb),; 2) anbauen (Vb), dazubauen (Vb),; přistawić do stodoły sopâ, an die Scheune einen Schuppen beistellen (Vb), anbauen (Vb),; Přistawjymy do budynku lałbâ., Wir bauen an das Haus eine Laube an.; sh. auch, (do-, ło-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-, u-, w-, wy-, ze-, za-) stawić (Vb),; sh. auch, přibudować (Vb),; Slow. 2) pristaviť (Vb),; Tschech. 1) přistavit (Vb), 2) přistavět (Vb),; Poln. 1) przystawić (Vb), 2) przybudować (Vb)

přistawjać (Vb), (-wjó)

1) beistellen (Vb), 2) anbauen (Vb); sh. auch, přistawić (Vb),; Tschech. 1), přisunovat (Vb), 2) přistavět (Vb), přistavovat (Vb),; Poln. 1) przystawiać (Vb), 2) przybudować (Vb)

přisuchać (Vb) se, (se.. -chó)

sich anhören (Vb), jemandem zuhören (Vb),; přisuchać (Vb) se co, sich etwas anhören (Vb),; Jou ejch mu sie přisuchoł., Ich habe ihm zugehört.; Slow. počúvať (Vb), načúvať (Vb),; Tschech. poslouchat (Vb) co, naslouchat (Vb) čemu,; Poln. przysłuchiwać (Vb) się (komuś)

přisuć (Vb), (-sujâ)

1) (feste Teilchen (pl.)) dazuschütten (Vb), nachschütten (Vb); přisuć (Vb) co do cego, etwas zu etwas anderem dazuschütten (Vb),; přisuć do ciasta mųki, Mehl zum Teig dazuschütten (Vb),; 2) přisuć (Vb) co cý, etwas mit etwas anderem zuschütten (Vb),; sh auch, zasuć (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-, u-, w-, wy-, za-) suć (Vb),; Slow. sypať (Vb),; Tschech. 1) sýpat (Vb), přisypávat (Vb), 2) zasypávat (Vb),; Poln. 1) nasypać (Vb) dodatkowo, 2) przysypać (Vb), nasypać czegoś na wierzch

přisyć (Vb) (-syjâ)

annähen (Vb),; přisyć (Vb) co do cego, etwas an etwas anderes annähen (Vb),; přisyć do galout łatkâ, einen Flicken an die Hose annehen (Vb),; Přisyj mi do mantla kneflik., Nähe mir an den Mantel den Knopf an.; sh. auch, přisywać (Vb),; sh. auch, syć (Vb),; sh. auch, (za-, ze-) syć (Vb),; Slow. prišiť (Vb),; Tschech. přišít (Vb),; Poln. przyszyć (Vb)

přisywać (Vb), (-sywó)

annähen (Vb),; sh. auch, přisyć (Vb),; Slow. prišívať,; Tschech. přišívat (Vb),; Poln. przyszyć (Vb)

přiś (Vb), (přidâ)

kommen (Vb), ankommen (Vb), eintreffen (Vb), gelangen (Vb),; Mje to přisło kołmiš., Mir ist das komisch (sonderbar) vorgekommen.; přiś (Vb) za wcas, zu früh kommen (Vb),; Łón přised na banâ za wcas., Er ist zum Bahnhof zu früh gekommen.; přiś (Vb) za nieskoro, zu spät kommen (Vb),; My ejchmy tá přiśli za nieskoro., Wir sind dort zu spät gekommen (Vb),; přiś (Vb) na cas, zur rechten Zeit kommen (Vb),; Niech łón tu přidzie., Er kann hier kommen (Vb),; Dyć łón tu umjoł přiś., Er konnte doch hier kommen.; Přidź zaś dó nous., Komme wieder zu uns.; Łóni přidų na póniejdziałek dó nous., Sie kommen am Montag zu uns.; Łón tá přised., Er ist dort gekommen (Vb).; Jou přidâ nazoud., Ich komme zurück.; sh. auch, (Vb),; Slow. prísť (Vb), prichádzať (Vb),; Tschech. přijít (Vb), přijet (Vb),; Poln. przyjść (Vb)

přiśróbować (Vb), (-bujâ)

anschrauben (Vb),; Přiśróbujâ do šrâka śróbkóma te dřwi., Ich schraube an den Schrank mit Schräubchen die Tür an.; sh. auch, přikrųncić (Vb),; Poln. przykręcić (Vb) śrubą

přišwajsować (Vb), (-sujâ) (Techn.)

anschweißen (Vb) (Techn.),; přišwajsować jednâ câść do drugej, ein Teil zum anderen Teil anschweißen (vb),; sh. auch, zešwajsować (Vb) co,; sh. auch, šwajsować (Vb),; Tschech. přivařit (Vb), svařit (Vb),; Poln. przyspawać (Vb)

při tý (Adv / Kj.)

dabei (Adv), bei diesem, daneben (Adv),; Zrobjyło sie to při tý., Das ist dabei geschehen (Vb),; To lezy při tý., Das liegt daneben.; Slow. pritom (Adv / Kj),; Slow. pritom (Adv / Kj.),; Tschech. přitom (Adv / Kj.),; Poln. przy tym, obok

přiucyć (Vb) sie, (sie..-câ)

anlernen (Vb), sich bei jemandem aneignen (Vb), hinzulernen (Vb),; přiucyć (Vb) sie cego, sich etwas anlernen (Vb),; Slow. priučiť (Vb) sa, zaúčať (Vb),; Tschech. přiučit (Vb) se,; Poln. przyuczyć (Vb) się

přiwalić (Vb), (-lâ)

daraufwälzen (Vb), begraben unter,; přiwalić co ciŷzkí kamjyniý, auf etwas einen schweren Stein draufwälzen (Vb),; sh. auch, (pře-, za-) walić (Vb) (sie),; Slow. privaliť (Vb),; Tschech. přivalit (Vb),; Poln. przywalać (Vb), przytłoczyć (Vb), przyciskać (Vb)

přiwandrować (Vb)

angewandert kommen, zuwandern (Vb),; Tschech. přivandrovat (Vb),; Poln. przywędrować (Vb), przyjść (Vb)

přiwarty (Adj), (-tego)

angelehnter (Adj), halb geschlossener (Adj),; přiwarte dřwicki łod łogroda, angelehnte Gartentür ( f ),; sh. auch, přiwřyć (Vb),; sh. auch, zawarty (Adj),; Poln. przymknięty (Adj)

přiwitać (Vb), (-tó)

begrüßen (Vb), willkommen heißen (Vb), empfangen (Vb),; přiwitać (Vb) sie, sich begrüßen (Vb),; přiwitać (Vb) kogo, jemanden begrüßen (Vb),; přiwitać sie z kí, jemanden begrüßen (Vb),; Slow. privítať (Vb), uvítať (Vb),; Tschech. přivítat (Vb),; Poln. przywitać (Vb), powitać (Vb)

přiwitaniy (n), (-niou)

Begrüßung ( f ),; Tschech. přivítání (n),; Poln. przywitanie (n)

přiwjejsić (Vb), (-wjesâ)

anhängen (Vb),; přiwjejsić (Vb) co do cego, etwas an etwas anderes anhängen (Vb),; sh. auch, powjejsić (Vb),; přiwjejsić do masta fanâ, an den Fahnenmast die Fahne anhängen (Vb),; sh. auch, ( łod-, po-, pře-, s-, u-, wy-, za-) wjejsić (Vb),; Tschech. přivěsit (Vb),; Poln. przywiesić (Vb)

přiwjouć (Vb)

anwehen (Vb), heranwehen (Vb),; Wjatř přiwjoł do płota cajtųg., Der Wind hat an den Zaun eine Zeitung angeweht,; sh. auch, ( ło-, łoz-, za-) wjouć (Vb),; Tschech. přivát (Vb),; Poln. nawiać (Vb), nanosić (Vb)

přiwjųzać (Vb), (-zâ)

anbinden (Vb), festbinden (Vb), anseilen (Vb),; přiwjųzać (Vb) co do cego, etwas an etwas anderes anbinden (Vb),; přiwjųzać do bicyska řymjyń (m), an den Peitschenstiel einen Riemen anbinden (Vb),; sh. auch, ( łod-, łoz-, s-, u-, za-) wjųzać (Vb),; sh. auch, wjųzać (Vb),; Slow. priviazať (Vb),; Tschech. přivázat (Vb), přivazovat (Vb),; Poln. przywiązać (Vb)

přiwjųzany (Adj), (-nego)

angebundener (Adj),; přiwjųzany do budy pjes, an die Hundehütte angebundener Hund (m),; Poln. przywjązany (Adj)

přiwjyrać (Vb), (-ró)

anlehnen (Vb), nicht ganz zumachen (Vb),; sh. auch, přiwřyć (Vb),; sh. auch, ( łot-, łoz-, u-, za-) wjyrać (Vb),; Tschech. přivírat (Vb),; Poln. przymykać (Vb)

přiwjyś (Vb), (

herbeiführen (Vb), mitbringen (Vb),; přiejyś (Vb) kogo, jemanden herbeiführen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, za-) wjyś (Vb),; sh. auch, łobwodzić (Vb),; Slow. priviesť (Vb),; Tschech. přivést (Vb),; Poln. przywieść (Vb), przyprowadzać (Vb)

přiwjyź (Vb), (-wjezâ)

mitbringen (Vb), anfahren (Vb), anliefern (Vb), bringen (Vb),; přiwjyź (Vb) co kómu, jemandem etwas mitbringen (Vb),; Fórmón přiwjóz wųgly., Der Fuhrmann hat Kohle gebracht.; sh. auch, (do-, łob-, łod-, łoz-, na-, pře-, wy-, za-) wjyź (Vb),; Slow. priviezť (Vb),; Tschech. přivézt (Vb),; Poln. przywieźć (Vb), przywozić (Vb)

přiwlec (Vb), (-lekâ)

anschleppen (Vb), einschleppen (Vb), heranschleppen (Vb), herbeischleppen (Vb),; přiwlec stanckâ, eine Krankheit einschleppen (Vb),; sh. auch, přiwłócyć (Vb),; sh. auch, (do, łod-, łoz-, na-, u-, wy-, za-) wlec (Vb),; Slow. privliecť (Vb),; Tschech. přivléct (Vb),; Poln. przywlec (Vb)

přiwłócyć (Vb), (-włócâ)

anschleppen (Vb), heranschleppen (Vb), herbeischleppen (Vb),; sh. auch, přiwlec (Vb),; Tschech. přivlékat (Vb), přivléknout (Vb),; Poln. przywlekać (Vb)

přiwołać (Vb), (- łó)

herbeirufen (Vb), dazurufen (Vb),; přiwołać (Vb) kogo, jemanden herbeirufen (Vb), dazurufen (Vb),; přiwołać kogo do siebje, jemanden zu sich rufen (Vb),; sh. auch, (do-, wy-, za-) wołać (Vb), wołać (Vb),; Slow. privolať (Vb),; Tschech. přivolat (Vb),; Poln. przywołać (Vb)

přiwoubić (Vb), (-bjâ)

anlocken (Vb),; přiwoubić woubiký dziwjy kacki, mit dem Locker Wildenten anlocken (Vb),; sh. auch, łodwoubić (Vb), woubić (Vb),; Slow. privábiť (Vb),; Tschech. přivábit (Vb),; Poln. przywabić (Vb)

přiwouzyć (Vb), (-zâ)

dazuwiegen (Vb),; přiwouzyć (Vb) co, etwas dazuwiegen (Vb),; přiwouzyć fónt zukru, ein Pfund Zucker dazuwiegen (Vb),; přiwouzyć (Vb) co do cego, etwas zu etwas anderem dazuwiegen (Vb),; sh. auch, ( łod-, łoz-, na-, pod-, při-, s-, u-, wy-) wouzyć (Vb),; wouzyć (Vb),; Poln. doważyć (Vb)

přiwozić (Vb), (-zâ)

laufend mitbringen (Vb), einführen (Vb), herbringen (Vb),; Łón přiwozi ze Francyjej wino., Er bringt laufend aus Frankreich Wein mit.; přiwozić (Vb) co kómu, jemandem stets etwas mitbringen (Vb),; přiwozić autý do sklepôw touwór, mit dem Auto die Geschäfte mit Waren beliefern,; Tschech. přivážet (Vb),; Poln. przywozić (Vb)

přiwřyć (Vb), (-řâ)

(Tür ( f )) anlehnen (Vb),; nicht ganz zumachen (Vb),; (Augen (pl.)) halb schließen (Vb),; přiwřyć łotwarte łokno, das offene Fenster anlehnen (Vb),; přiwřyć dřwi, die Tür anlehnen (Vb),; sh. auch, přiwjyrać (Vb),; sh. auch, (do-, za-) wřyć (Vb),; Tschech. přivřít (Vb),; Poln. przymknąć (Vb)

přiwykły (Adj), (- łego)

gewöhnt an,; Tschech. přivyklý (Adj),; Poln. przywykły (Adj)

přiwyknųńć (Vb), (-nâ)

sich gewöhnen (Vb), sich angewöhnen (Vb),; přiwyknųńć (Vb) do cego, sich an etwas gewöhnen (Vb),; Slow. privyknúť (Vb),; Tschech. přivyknout (Vb), přivykat (Vb),; Poln. przywyknąć (Vb)

přizdřejć (Vb) sie, (sie..-dřâ)

zuschauen (Vb), sich etwas anschauen (Vb),; přizdřejć sie, jak chto co robi, sich anschauen, wie jemand etwas macht,; sh. auch, přiglųndać (Vb) sie,; sh. auch, (doj-, wy-) zdřejć (Vb),; (do-, wy-) glųndać (Vb),; Slow. prizerať (Vb) sa,; Poln. przyjrzeć (Vb) się

přiznać (Vb) sie, (sie ..-nó)

sich bekennen (Vb) zu, gestehen (Vb), zugeben (Vb), Geständnis ablegen (Vb),; přiznać (Vb) sie do cego, sich zu etwas bekennen (Vb),; sich schuldig bekennen (Vb),; zugeben etwas gemacht zu haben (Vb),; Łón sie do tego přiznoł., Er hat sich dazu bekannt.; Er hat das zugegeben (Vb).; sh. auch, poznać (Vb),; Slow. priznať (Vb) sa,; Tschech. přiznat (Vb) se,; Poln. przyznać (Vb) się

přizynić (Vb) sie

einheiraten (Vb) (Mann (m)),; Tschech. přiženit (Vb) se,; Poln. wżenić (Vb) się (w rodzinę)

přizynųńć (Vb), (-nâ)

herbeiführen (Vb), herbeitreiben (Vb),; sh. auch, přignać (Vb),; přizynųńć do dóm ze gliniouka gâsi, Gänse vom Teich nach Hause treiben (Vb),; sh. auch, (pře-, w-, wy-, za-) zynųńć (Vb),; Tschech. přihnat (Vb),; Poln. przygnać (Vb), przygonić (Vb)

přodek (m), (-dku)

Vorderteil (n), Vorderseite ( f ),; 1) na přodku, vorne (Adv),; Idź na přodek., Gehe nach vorne.; To jes na přodku., Das ist vorne.; 2) łod přodku, von vorne,; z přodku (Adv), von vorn (Adv),; sh. auch, zadek (m),; Slow. predná strana,; 1) vpredu (Adv),; 2) odpredu (Adv), spredu (Adv),; Tschech. předek (m), 2) zpředu (Adv), zepředu (Adv),; Poln. przód (m), 1) na przodzie, 2) z przodu

přouć (Vb), (přajâ)

gern haben (Vb), lieb haben (Vb), mögen (Vb),; přouć (Vb) kómu, jemanden lieb haben (Vb),; Jou tymu synkowi bardzo přajâ., Ich habe den Jungen sehr gern.; Tschech. mít rád,; (Vb)),; Poln. lubić (Vb)

přyć (Vb) sie, sie přâ)

sich streiten (Vb),; přyć sie ło co, sich um etwas streiten (Vb),; sh. auch, přepjyrać (Vb) sie,; Tschech. přit (Vb) se , přit se o co,; Poln. spierać (Vb) się, kłócić (Vb) się

přŷndz (Vb), (přŷndâ),

spinnen (Vb) spulen (Vb), zwirnen (Vb),; přyndz wołnâ, Wolle spinnen (Vb),; Pajųk přŷndze při sopje pajųncynâ., Eine Spinne webt am Schuppen ein Spinnennetz.; sh. auch, snuć (Vb),; Slow. priasť (Vb), spriasť (Vb),; Tschech. příst (Vb),; Poln. prząść (Vb)

pscoła ( f ), (-ły, pl.- ły) (Zool.)

Biene ( f ) (Zool.),; Slow. včela ( f ) (Zool.),; Tschech. včela ( f ) (Zool.),; Poln. pszczoła ( f ) (Zool.)

psińco (n), (-ca)

Hundeknöttel (m), nichts (Pron.),; Jou bych mu dou psińco z coský., Ich würde ihm ein Hundeknöttel mit Knoblauch geben., Ich würde ihm nichts geben (Vb).; Poln. nic (Pron.), figa z makiem

psuć (Vb), (psujâ)

beschädigen (Vb), etwas kaputt machen (Vb), etwas unbrauchbar machen (Vb),; psuć graškâ, ein Spielzeug kaputt machen (Vb),; psuć (Vb) sie, verderben (Vb), schlechter werden (Vb),; psuć se zdrowjy, die Gesundheit schädigen (Vb),; Te masło sie bez tâ skwarâ psuje., Die Butter geht in der Hitze kaputt. (wird ranzig),; sh. auch, popsuć (Vb),; Tschech. kazit (Vb), ničit (Vb),; Poln. psuć (Vb),; psuć (Vb) się, pogarszać (Vb) się

psynica ( f ), (-ce) (Bot.)

Weizen (m) (Bot.),; zasiouć na polu psynicâ, auf dem Feld Weizen säen (Vb),; Slow. pšenica ( f ) (Bot.),; Tschech. pšenice ( f ) (Bot.),; Poln. pszenica ( f ) (Bot.)

psynny (Adj), (-nnego)

Weizen-,; psynny chlyb (m), Weizenbrot (n),; psynnou mųka ( f ), Weizenmehl (n),; Tschech. pšeničný (Adj),; pšeničný chléb (m),; Poln. pszenny (Adj)

ptouk (m), (-ka, pl.-ki)(Zool.) (auch, ftouk (m), veraltert)

1) Vogel (m) (Zool.),; 2) po ptoukach, (Spr.W.), alles vorbei,; Juz to po ptoukach., Es ist schon alles vorbei.; Es ist schon geschehen.; Es ist schon Ende.; Łón mou wjeřâ ptouka?, Er hat wohl einen Vogel?; Slow. vták (m) (Zool.),; Tschech. 1) pták (m), ptactvo (pl.) (Zool.),; Poln. 1) ptak (m), ptaki (pl.) (Zool.),; 2) już po wszystkim,; to już koniec,; stało się

ptoucek (m), (-cka, pl.-cki) (dim.) (Zool.)

Vögelchen (n) (dim.) (Zool.),; Tschech. ptáček (m) (dim.) (Zool.),; Poln. ptaszek (m) (dim.) (Zool.)

pu (unv.)

halb (Adv), zur Hälfte ( f ),; Tyn chlyb juz je pu zjedzóny., Das Brot ist schon halb aufgegessen.; Juz jes pu drugej., Es ist schon halb zwei.; To be třwać, wjeřâ, pu godziny., Das wird, glaube ich, eine halbe Stunde dauern.; podziejlić co na pu, etwas in zwei Hälften teilen (Vb),; přełómać co na pu, etwas in zwei Hälften brechen (Vb),; dostać co na pu, etwas zur Hälfte bekommen (Vb),; dostać co za pu darma, etwas halb umsonst bekommen,; pu dziwi, halb wilder (Adj),; pu chleba, halbes Brot (n),; pu fónta masła, ein halbes Pfund Butter ( f ), (250 g),; Łón louce pu nagaty., Er läuft halb nackt herum.; pu łotwarty (Adj), halb offener (Adj),; pu roku tymu, ein halbes Jahr her,; před pu roký, vor einem halben Jahr,; sh. auch, poła ( f ), sh. such, pudniy (n),; Slow. pol (unv.) Tschech. půl (unv.), polo (Adv),; Poln. pół (unv.),

pu-, (Vorsilbe ( f ))

halb-, Halb-,;(Vorsilbe vor Adjektiven, Adverbien, Substantiven, die angibt, die Hälfte der Eigenschaft zu haben),; purocny (Adj), halbjähriger (Adj),; pudziwi (Adj), halbwilder (Adj),; puoficjalny (Adj), halboffizieller (Adj),; Poln. pierwszy człon przymiotnikôw, przysłówków i rzeczowników określający połowiczne posiadanie cechy

puc (m), (puca, pl. puce)

Putz (m), Putz am Haus (n) (Verputz (m),; Bymy łociepować budynek pucý., Wir werden das Haus verputzen (Vb).; łopucować (Vb) budynek, das Haus verputzen (Vb),; sh. auch, pucować (Vb),; Tschech. omítka ( f ),; Poln. tynk (m)

puca (pl.), (puc), (Biol.) puco (n), (-ca, pl.-ca)

Lunge ( f ) (Biol.),; stâncny na puca, lungenkranker (Adj),; Łón mou zdrowe puca., Er hat eine gesunde Lunge.; mocne puca, starke, gesunde Lunge ( f ),; sh. auch, suchoty (pl.),; Slow. pĺuca (n / pl.) (Biol.),; Tschech. plíce ( f ) (Biol.),; Poln. płuco (n), płuca (pl.) (Biol.)

puch (m), (-chu)

Daune ( f ), Daunen (pl.), Flaumfeder ( f ),; mjŷki jak puch, daunenweicher (Adj),; Tschech. prachové pěří (n),; Poln. puch (m)

puchnųńć (Vb)

schwellen (Vb), anschwellen (Vb),; sh. auch, ( ło-, s-) puchnųńć (Vb),; Slow. puchnúť (Vb),; Tschech. puchnout (Vb),; Poln. puchnąć (Vb)

puco (n), (-ca, pl.-ca) (Biol.)

Lunge ( f ) (Biol.),; sh. bei puca (pl.),; Tschech. plíce ( f / pl. ) (Biol.),; Poln. płuco (n) (Biol.)

pucoulôwka ( f ), (-ki, pl.-ki)

halbzölliges Brett (n),; Poln. deska grubości pół cala

pucować (Vb), (-cujâ)

1) putzen (Vb),; Musâ se łopucować třewiki., Ich muß mir die Schuhe putzen (Vb).; pucować koło, das Fahrrad putzen (Vb),; 2) verputzen (Vb),; pucować kracpucý budynek, mit einem Kratzputz das Haus verputzen (Vb),; sh. auch, łopucować (Vb),; Slow. 2) omietať (Vb),; Tschech. 1) čistit (Vb), 2) omítat (Vb), nahazovat (Vb) omítku,; Poln. 1) czyścić (Vb),; 2) tynkować (Vb)

puč (m), (-ču)

Putsch (m), Umsturz (m),; Tschech. puč (m),; Poln. pucz (m)

pudejl (m), (-dla, pl.-dle) (Zool.)

Pudel (m) (Zool.),; Jou ejch se kupjył małego cournego pudla., Ich habe mir einen kleinen schwarzen Pudel gekauft.; Tschech. pudl (m) (Zool.),; Poln. pudel (m) (Zool.)

puder (m), (-dru)

Puder (m),; puder kosmetycny, kosmetischer Puder (m),; Tschech. pudr (m),; Poln. puder (m)

pudercukjer (m), (-kru)

Pudercucker (m),; Posujymy tyn kołouc bez sitko pudercukrý., Wir streuen auf den Kuchen durch ein Sieb Pudercucker.; sh. auch, cukjer (m),; sh. auch, wyrfejlcukjer (m),; Poln. cukier puder, cukier sproszkowany

puderdołza ( f ), (-ze, pl.-ze)

Puderdose ( f ),; Tschech. pudřenka ( f ),; Poln. puderniczka ( f )

pudîg (m), (-gu)

Pudding (m),; Po joudle dostaniymy jescy pudîg. Nach dem Essen bekommen wir noch Pudding (m).; Tschech. puding (m), pudink (m),; Poln. budyń (m)

pudło (n), (-dła, pl.-dła)

große Schachtel ( f ),; Tschech. pouzdro (n),; Poln. pudło (n)

pudniy (n)

halber Tag (m),; My byli z tų robotų za pudniy gotowi., Wir waren mit der Arbeit nach einem halben Tag fertig.; Za pudniy tego nie zrobis., An einem halben Tag machst du das nicht.; To třwało pudniy., Das hat einen halben Tag gedauert.; Poln. połowa dnia

pudołko (n), (-ka,pl.-ka)

Schachtel ( f ),; pudołko łod třewikôw, Schuhschachtel ( f ),; pudołko łod štrychalcôw, Streichholzschachtel ( f ),; Tschech. krabička ( f ),; Poln. pudełko (n)

pudrować (Vb), (-rujâ)

pudern (Vb),; pudrować se lica, sich die Wangen pudern (Vb),; Slow. pudrovať (Vb),; Tschech. pudrovat (Vb),; Poln. pudrować (Vb)

pug (m), (puga, pl. pugi) (Agr.)

Pflug (m) (Agr.),; załorać pugý pole, mit dem Pflug das Feld pflügen (Vb),; Slow. pluh (m) (Agr.),; Tschech. pluh (m) (Agr.),; Poln. pług (m) (Agr.)

pukać (Vb), (-kó)

klopfen (Vb), pochen (Vb),; pukać po dřwiach, an die Tür klopfen (Vb),; Serce mi pukou., Das Herz pocht mir.; sh. auch, puknųńć (Vb),; sh. auch, zapukać (Vb),; Tschech. klepat (Vb), (za-) klepat (Vb) na dveře,; (Herz (n)) zatlouci, Poln. pukać (Vb) ( do drzwi), stukać (Vb)

pukaniy (n), (-niou)

Klopfen (n), Klopfzeichen (n),; Tschech. (za-) klepání (n),; Poln. stuk (m)

pukejl (m), (-kla, pl.-kle)

Buckel (m), Höcker (m),; Tyn chłop mou pukejl., Der Mann hat einen Buckel (m).; Tschech. hrb (m),; Poln. garb (m),

puklaty (Adj), (-tego)

buckeliger (Adj),; Tschech. hrbatý (Adj),; Poln. garbaty (Adj)

puknųńć (Vb), (-nâ)

draufklopfen (Vb)(Vb), einmal klopfen (Vb),; puknųńć młotký na ćwjŷk, mit dem Hammer auf einen Nagel klopfen (Vb),; sh. auch, pukać (Vb),; Poln. uderzyć (Vb) (coś młotkiem)

pulać (Vb), (-ló) (Kin. Spr.)

pinkeln (Vb),; Poln. siusiać (Vb) (Kin. Spr.)

pulik (m), (-ka)

Glied (n) (Körperteil (n)),; Poln. członek (m) (część ciała)

pulołwer (m), (-wra, pl.-wry)

Pullover (m),; Łoblekâ se pulołwer, bo jes doś zimno., Ich ziehe mir den Pullover an, weil es draußen recht kalt ist.; Slow. pulóver (m),; Tschech. pulovr (m),; Poln. sweter (m), pulower (m)

puls (m), (-su) (Biol.)

Puls (m) (Biol.),; zbadać kómu puls, jemandem den Puls fühlen (Vb),; Slow. pulz (m) (Biol.),; Tschech. puls (m) (Biol.),; Poln. puls (m) (Biol.)

pułokrųgły (Adj)

halbrunder (Adj), in der Gestalt eines Halbkreises,; Poln. półokrągły (Adj)

puma (m) (Zool.)

Puma (m) (Zool.),; Poln. puma (m) (Zool.)

pumjejsiŷncny (Adj),

(-nego)

halbmonatiger (Adj),; pumjejsiŷncny zourobek (m), halbmonatiger Lohn (m),; Poln. półmiesięczny (Adj)

pupa ( f ), (-py, pl.-py)

Puppe ( f ), Spielpuppe ( f ),; Poln. lalka ( f )

pupka ( f ), (-ki, pl.-ki) (dim.)

kleine Puppe ( f ), Püppchen (n) (dim.),; Dziewuska se grou pupkų., Das Mädchen spielt mit dem Püppchen (n).; Poln. mała lalka ( f )

purocny (Adj), (-nego)

halbjähriger (Adj),; purocny termin badaniou zdrowja, halbjährige Gesundheitsunterduchung ( f ),; Tschech. půlroční (Adj),; Poln. półroczny (Adj)

puřitko (n), (-ka)

Arschbacke ( f ), Gesäßhälfte ( f ),; sh. auch, řić ( f ),; Tschech. zadek (m), (půl zadka),; Poln. pośladek (m) (połowa pośladku)

puscać (Vb), (-có)

1) steigen lassen (Vb),; puscać drachy, Drachen steigen lassen (Vb),; 2) fallen lassen (Vb), einsäen (Vb),; puscać (Vb) řepâ, Rübensamen fallen lassen (Vb) (einsäen (Vb)),; Poln. 1) puszczać (Vb) (latawiec (m)), 2) upuszczać (Vb) (z ręki na ziemię nasiona)

pusiyrota (m), (-ty, pl.-ty)

Halbweise ( f ),; Tschech. polosirotek (m),; Poln. półsierota (m)

pustejlnik (m), (-ka)

Einsiedler (m),; Tschech. poustevník (m),; Poln. pustelnik (m)

puścić (Vb), (puscâ)

1) loslassen (Vb), puścić łod kogo râkâ, die Hand von jemandem loslassen (Vb),; 2) vererben (Vb), übergeben (Vb) (Hof (m), Haus (n)), übereigenen (Vb),; puścić młodý gospodarkâ, den Jungen die Hof (Bauernhof (m)) vererben (Vb), übergeben (Vb),; 3) explodieren (Vb), zerbersten (Vb), zerplatzen (Vb),; granata puściyła, die Granate ist explodiert (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod, łoz-, na-, pře-, při-, s-, u-, w-, wy-, za-) puścić (Vb),; sh. auch, přepisać (Vb),; Slow. 1) pustiť (Vb), 3) prasknúť (Vb),; Tschech. 1) pustit (Vb), 3) prasknout (Vb), praskat (Vb),; Poln. 1) puścić (Vb) (przestać trzymać), 2) przenieść (Vb) (Jur., majątek), 3) eksplodować (Vb), pękać (Vb)

putora (Num.)

anderthalb (Num.), eineinhalb (Num.),; To sie zrobjyło putora roku tymu., Das ist eineinhalb Jahre vorher geschehen (Vb).; putora chleba, ein ganzes und ein halbes Brot Poln. półtora (Num.)

pųncek (m), (-cka, pl.-cki) (Bot.)

Knospe ( f ) (Bot.) ,; pųncki łod róze, Rosenknospen (pl.),; pųncki łod listka, Blattknospe ( f ),; Slow. púčik (m) (Bot.),; Poln. pączek (m) (Bot.), pąk (m) (Bot.)

pyklîg (m), (-ga, pl.-gi)

Bückling (m),; Kupjâ se uwândzóny pyklîg., Ich kaufe mir einen geräucherten Bückling (m),; Tschech. uzenáč (m),; Poln. pikling (m)

pyndzejl (m), (-dzla, pl.-dzle)

Pinsel (m),; pyndzejl do golyniou, Rasierpinsel (m),; pyndzejl do štrajchowaniou, Malerpinsel zum Streichen (n), (Lackieren (n),; Tschech. štetec (m), štětka ( f ),; Poln. pędzel (m) (do malowania, do golenia)

pyndzlik (m), (-ka, pl.-ki) (dim.)

kleiner Pinsel (m),; Poln. mały pędzel (m), pędzelek (m) (dim.)

pyndzlować (Vb), (-lujâ)

pinseln (Vb),; Tschech. natírat (Vb),; Poln. pędzlować (Vb)

pyrlik (m), (-ka, pl.-ki)

Vorschlaghammer (m),; (auch im Wappen der Bergleute enthalten, młotek i pyrlik, Hammer und Vorschlaghammer),; Tschech. perlik (m),; Poln. ciężki młot (m)

pyrtać (Vb), (-tó / -rcâ)

schubsen (Vb),; pyrtać (Vb) kogo, jemanden schubsen (Vb),; sh. auch, pyrtnųńć (Vb),; Poln. szturchać (Vb)

pyrtek (m), (-ka, pl.-ki)

kleinen gewachsener Mann (m), (Mensch (m),; Poln. maluch (m)

pyrtnųńć (Vb), (-nâ)

rempeln (Vb), anrempeln (Vb), wegstoßen (Vb); pyrtnųńć (Vb), kogo, jemanden wegstoßen (Vb), rempeln (Vb),; sh. auch, pyrtać (Vb),; sh. auch, (po-, s-, sko-) pyrtnųńć (Vb),; Slow. strkať (Vb),; Tschech. strkat (Vb), remplovat (Vb), drcát (Vb), (po-, za-) drcnout (Vb),; Poln. trącić (Vb), szturchnąć (Vb)

pyř (m), (pyřu) (Bot.)

Quecke ( f ) (Bot.),; pyř na polu, Quecke auf dem Feld (n),; sh. auch, zapyřóne (Adj),; Tschech. pýr (m) (Bot.),; Poln. perz (m) (Bot.)

pysk (m), (-ku, pl.-ki)

Maul (n), Schnauze ( f ), Gesicht (n) (vulg.), Fresse ( f ) (vulg.),; dać kómu po pysku, jemandem paar Ohrfeigen geben (Vb), (in die Fresse schlagen (Vb)),; sh. auch, papla ( f ),; Slow. pysk (m),; Tschech. tlama ( f ) (bei Tieren (pl.),; dršťka ( f ) (bei Menschen (pl.)),, Poln. pysk (m)

pyskować (Vb), (-kujâ)

schnauzen (Vb), viel herumkeifen (Vb), viel herumschreien (Vb),; Tschech. nadávat (Vb), hubovat (Vb),; Poln. pyskować (Vb)

pytać (Vb) sie, (sie pytó))

fragen (Vb), sich erkundigen (Vb),; pytać (Vb) sie ło co, nach etwas fragen (Vb),; pytać (Vb) sie ło kogo, nach jemandem fragen (Vb),; sh. auch, (do-, s-, wy-) pytać (Vb) ,; Slow. pýtať (Vb) si,; Tschech. ptát (Vb) se,; Poln. pytać (Vb) się

pytaniy (n), (-niou)

Frage ( f ),; Mó jedno pytaniy., Ich habe eine Frage ( f ),; Tschech. ptaní (n),; Poln. patanie (n)

pywnica ( f ), (-ce, pl.-ce)

Keller (m),; Kartoufle na zimâ mómy we pywnicy., Kartoffeln für den Winter haben wir im Keller (m).; Slow. pivnica ( f ),; Poln. piwnica ( f )