łabų (ń) dź (m), (-dzia) (Zool.)

Schwan (m) (Zool.),; Slow. labuť (m) (Zool.),; Tschech. labuť (m),; Poln. łabędź (m) (Zool.)

łacina ( f ), (-ny)

Latein (n), latainische Sprache ( f ),; Farouře cytali pjyrwej mse po łacińsku., Die Priester haben früher die Messen in der lateinischen Sprache gelesen.; Tschech. latina ( f ),; Poln. łacina ( f )

łaciński (Adj), (-kygo)

lateinischer (Adj),; Na tej tabulce stoji łaciński tekst., Auf dieser Tafel steht eine lateinische Inschrift.; Poln. łaciński (Adj)

łacnie (Adv), (-nego)

1) leicht (Adv), mühelos (Adv), billig (Adv),; 2) łacno (Adv), Zeit übrig haben (Vb),; Bych ci to zrobjył, ale niy mó łacno., Ich würde dir das machen, aber ich habe keine Zeit.; Tschech. 1) laciné (Adv),; Poln. 1) tanie (Adv), 2) nie mieć (Vb) czasu

łakómstwo (n), (-wa)

Geiz (m), Habsucht ( f ),; Tschech. lakomství (n),; Poln. łakomstwo (n)

łakómy (Adj), (-mego)

gieriger (Adj), gieriger auf etwas, geiziger (Adj), habgieriger (Adj), habsüchtiger (Adj),; łakómy na co, nach etwas lüstern, (erpicht sein),; łakómy na pjųndze, geldgieriger (Adj),; sh. auch, łascyć (Vb) sie,; Tschech. lakotný (Adj),; Poln. łakomy (Adj)

łania ( f ), (-nie, pl.-nie) (Zool.)

Hirschkuh ( f ),; Na łųce při lejsie stoji jejlyń ze łanióma., Am Waldrand, auf der Wiese, steht ein Hirsch mit den Hirschkühen.; Tschech. laň ( f ) (Zool.),; Poln. łania ( f ) (Zool.)

łascyć (Vb) sie, (sie..-câ)

erpicht sein, auf etwas erpicht sein, etwas begehren (Vb), nach etwas lüstern (Vb),; łascyć (Vb) sie na co, nach etwas lüstern,; Łón sie na tyn budynek łascy., Er ist auf das Haus erpicht.; Tschech. mít chuť, toužit (Vb),; Poln. łakomić (Vb) się, chcieć zdobyć, dostać

łaska ( f ), (-ki, pl.-ki),(Zool.)

Wiesel (n), (Zoo.),; Slow. lasica ( f ) (Zool.),; Tschech. lasice ( f ) (Zool.),; Poln. łasica ( f ), (Zool.)

łaska ( f ), (-ki)

Gnade ( f ), Gnade Gottes, Gunst ( f ),; być na łasce łod kogo, von jemandes Gnaden leben,; zrobić co před kogo z łaski, jemandem zuliebe etwas machen,; Tschech. laskavost ( f ), dobrota ( f ),; Poln. łaska ( f )

łata ( f ), (-ty, pl.-ty)

1) Flicken (m), Stoffrest (m),; Přisyj mi na tâ dziurâ u galout łatâ., Nähe mir über das Loch von der Hose einen Flicken.; 2) Latte ( f ), Holzlatte ( f ),; łata do mjeřyniou, Meßlatte ( f ),; přibić do balkôw na dachu łaty, an die Dachbalken Dachlatten annageln,; sh. auch, lata ( f ),; Tschech. 2) lať ( f ),; Poln.1) łata ( f ), 2) lata ( f ), listwa ( f )

łatka ( f ), (-ki, pl.-ki)

kleiner Flicken (m),; załoutać dziurâ při buciorach łatkų, ein Loch an der Kleidung mit einem Flicken zuflicken,; Slow. látka ( f ),; Tschech. látka ( f ),; Poln. łatka ( f )

ławecka ( f ), (-ki, pl.-ki) (dim.)

Bänkchen (n) (dim.), kleine Bank ( f ),; sh. auch, ryćka ( f ),; Poln. ławeczka ( f ) (dim.)

ławka ( f ), (-ki,pl.-ki)

Bank ( f ), Sitzbank ( f ),; Siŷńdziymy se w łogrôdku na ławce., Wir setzen uns im Garten auf eine Bank hin.; ławka w kościejle, Sitzbank in der Kirche,; Tschech. lávka ( f ), lavice ( f ),; Poln. ławka ( f )

łazić (Vb), (-zâ)

langsam gehen (Vb), umherschlendern (Vb), herumgehen (Vb), herumlaufen (Vb),; Łón tá dzie łazi po mjejście., Er läuft da irgendwo in der Stadt herum.; łazić (Vb) za kí, hinter jemandem hergehen, (ihm auf den Fersen sitzen),; łazić (Vb) za cý, hinter etwas herumlaufen (Vb),; My tá nie bymy dugo za tý łazić., Wir weden da nicht lange hinter dem (einer Sache) herumlaufen.; sh. auch, (pře-, w-, wy-) łazić (Vb),; sh. auch, (pře-, w-, wy-) lyź (Vb),; Tschech. chodit (Vb),; Poln. chodzić (Vb), biegać (Vb), latać po mieście

łazik (m), (-ka, pl.-ki)

Bummler, Müßiggänger,; Poln. łazik (m)

łazyniy (n), (-niou)

Bummeln (n), Umherschlendern (n), Herumgehen (n),; Łod tego łazyniou po miejście, bolų mje nogi., Von dem Bummeln in der Stadt, habe ich Beinschmerzen.; Poln. chodzenie (n), latanie (n), (np. po mieście)

łâg (m), (-ga, pl.-gi)

Wiesenmorast (m), Weidengestrüpp in einer Flußniederung,; Poln. łęg (m),

łeb (m), (łba, pl. łby)

1) Kopf (m), (vom Tier),; łeb łod kónia, Pferdekopf (m),; 2) Kopf (m), ( vom Menschen), Birne ( f ), (vulg.),; Łón mou łeb jak łosiou., Er hat einen Kopf, wie ein Esel., (Er ist nicht besonders begabt.),; Dej mu jednâ w łeb., Knall ihm eine auf die Birne. (vulg.),; Tschech. hlava ( f ),; Poln. 1) głowa (zwjerzęca), 2) głowa ( f ), (człowieka), (vulg.)

łechtać (Vb), (-chcâ)

kitzeln (Vb),; łechtać (Vb) kogo, jemanden kitzeln,; sh. auch, połechtać (Vb) kogo,; sh. auch, kilać (Vb), (Kin. Spr.),; Slow. štekliť (Vb),; Tschech. lechtat (Vb), zašimrat (Vb),; Poln. łaskotać (Vb),

łechtaniy (n), (-niou)

Kitzeln (n),; Poln. łaskotanie (n)

łezecka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Löffelchen (n), kleiner Löffel (m),; Přiniyś jescy pórâ łezeckôw do kómpotu., Bringe noch ein paar Löffelchen für das Kompott.; pomjŷsać łezeckų w teju cukjer, mit dem Löffelchen im Tee den Zucker umrühren,; Wejź jescy jednâ łezeckâ lykôw., Nimm noch ein Löffelchen Arznei.; Poln. łyżeczka ( f )

łezka ( f ), (-ki, pl.-ki), łeska ( f ), (-ki, pl.-ki)

Löffel (m), Eßlöffel (m),; Brachuje na stole jescy pjŷńć łezek., ( łezkôw),; Auf dem Tisch fehlen noch fünf Löffel., (Eßlöffel (pl.)),; łezki do zupy, Suppenlöffel (pl.),; Slow. lyžica ( f ),; Tschech. lžíce ( f ),; Poln. łyżka ( f )

ło (Prp.)

1) um (Prp. +A),; Trefjymy sie ło třejciej., Wir treffen uns um (gegen) drei Uhr.; wołać ło pómoc, um Hilfe rufen,; Ło co to idzie?, (auch, Ło côz to idzie?), Um was geht es?; Łón jes ło rok młodsy., Er ist um ein Jahr jünger.; Musâ go ło co poprosić., Ich muß ihn um etwas bitten.; 2) über (Prp.+A),; gwařić ło kí, über jemanden sprechen,; Ło cý to gwařicie?, Über was spricht ihr?; 3) an (Prp.+A), myślejć ło cý, an etwas denken,; łopjyrać sie ło co, sich an etwas anlehnen,; 4) nach (Prp.+D),; pytać ło drógâ, nach dem Weg fragen,; pytać ło kogo, nach jemandem fragen,; Slow. o (Prp.),; Tschech. o,; o co,; oĉ,; (Prp.),; Poln. o (Prp.)

łoba (Num.) (m), łobje (Num.) ( f )

beide (Pron.), alle beide (Pron.),; łoba dwa (Num.),; alle beide (Pron.),; Jou ejch tá widzioł łobuch dwuch (m)., Ich habe dort alle beide (m) gesehen.; Były tá łobje dwje. ( f ), Dort waren beide. ( f ),; dzierzejć co łobjóma râkóma, mit beiden Händen etwas (fest) halten,; po łobu strónach drógi, auf beiden Seiten der Sraße,; Umyj se łobje râce., Wasche dir beide Hände.; jedyn łod łobuch, einer von beiden,; Widzioł ejch tá łobuch., Ich habe sie dort beide gesehen.; napisać gospodarstwo na łobuch, den Bauernhof auf beide überschreiben, (na młodų pani i młodego pana, auf das Hochzeitspaar),; Łoba koty chytajų mysy., Beide Katzen fangen Mäuse.; Łoba budynki noulezų łónymu., Beide Häuser gehören ihm.; łoba klejdy, beide Kleider,; łoba chłopcy, beide Jungen,; łobje kobjyty, beide Frauen,; łobje dziewuchy, beide Mädchen,; Slow. oba (Num.),; obidva,; Tschech. oba (Num.) (m), obě (Num.) ( f ),; oba dva, alle beide,; držet oběma rukama, mit beiden Händen halten,; Poln..oba (Num.) (m),, obie (Num.) ( f ),; obydwa (Num.) (m), obydwaj (Num.) (m), obydwie (Num.) ( f ), obydwoje (Num.) (n)

łobabrać (Vb), (-babřâ)

(ringsherum) beschmutzen (Vb),; łobabrać (Vb) sie, sich (ringsherum) beschmutzen (Vb),; Tyn synek sie tų šokoladų cały łobabroł., Der Junge hat sich mit der Schokolade ganz beschmutzt., (beschmiert),; sh. auch, zbabrać (Vb), zbabrać (Vb) sie,; Poln. pobrudzić (Vb), pobrudzić (Vb) się

łobalić (Vb), (-lâ)

1) umstoßen (Vb), umstürzen (Vb), umwerfen (Vb),; Łón łobalył stolik., Er hat einen Stuhl umgeworfen.; Tyn křiwy kómin łod fabryki třa łobalić., Den krummen Schornstein von der Fabrik muß man umstoßen. (abreißen (Vb),; 2) łobalić (Vb) sie, umfallen (Vb), umkippen (Vb), stürzen (Vb), zu Boden fallen (Vb),; Blumenwaza sie na stole łobalyła., Die Blumenvase auf dem Tisch ist umgefallen.,(umgekippt),; Łostatnių noc łobalył sie při dródze stróm., Letzte Nacht ist an der Straße ein Baum umgefallen.; Slow. 1) prevrátiť (Vb),; Tschech. převthnout (Vb),; převrhnout (Vb) se,; 2) skácet (Vb) se,; Poln. 1) przewrócić (Vb), powodować upadek,; 2) przewrócić (Vb) się, tracić (Vb) równowagę

łobatuřić (Vb), (-řâ)

1) łobatuřić (Vb) sie,; sich einmummen (Vb), sich einhüllen (Vb), sich einwickeln (Vb),; łobatuřić sie pjeřinų, sich in die Federdecke einhüllen, in sie einwickeln,; Łobatuřić sie chustų, sich in ein Wolltuch einhüllen, (Trachtenkleidung),; sh. auch łogacić (Vb),; Slow. babušit (Vb) sa,; Tschech. zahumlat (Vb) se,; Poln. otulić (Vb) się, owinąć (Vb) się

łobbuchać (Vb) sie, (-chó)

sich vollstopfen (Vb),; łobbuchać sie joudłý, sich mit Essen vollstopfen,; łobbuchać sie klóskóma, sich mit Klößeln vollstopfen,; Poln. objeść (Vb) się

łobchodzić (Vb), (-dzâ)

1) umgehen (Vb) mit,; łobchodzić (Vb) sie z kí, mit jemandem umgehen (Vb),; Śní sie třa delikatnie łobchodzić., Mit ihm muß man delikat umgehen.; łobchodzić (Vb) sie z cý, mit etwas umgehen,; Łón sie z tý licho łobchodzi., Er geht damit schlecht um.; 2) angehen (Vb),; To mje nic nie łobchodzi., Das geht mich nichts an.,( auch, To mje nic do tego., Das geht mich nichts an.),; sh. auch, łobýś (Vb) sie,; Tschech. 2) zajímat (Vb),; Poln. 1) obchodzić (Vb) się, 2) obchodzić (Vb), (interesować (Vb))

łobciųgać (Vb), (-gó)

1) abziehen (Vb), łobciųgać štojery, Steuern abziehen (Vb),; (Steuern vom Lohn abziehen (Vb)),; Pu tego zourobku ci połobciųgajų., Die Hälfte des Arbeitslohns werden sie dir abziehen.; sh. auch, połobciųgać (Vb),; 2) abziehen (Vb), Endschärfe geben (Vb),; łobciųgać břitwâ na pasie, ein Rasiermesser auf dem Lederriemen abziehen,; Tschech. 1) srážet (Vb), (Vb), 2) obtahovat (Vb),; Poln. 1) potrącać (Vb), odliczać (Vb), 2) obciągać (Vb), (np. brzytwę)

łobciųgnųńć (Vb), (-gnâ)

1) beziehen (Vb), bespannen (Vb), überziehen (Vb), mit etwas, überziehen (Vb),; łobciųgnųńć zesejl nowų skôrų, den Sessel mit neuem Leder beziehen,; łobciųgnųńć pjeřiny poswóma, die Federdecken mit Bettbezügen beziehen, (überziehen),; 2) abziehen (Vb) (Rsiermesser (n), am Lederriemen (m)),; łobciųgnųńć łod zourobku štojery (pl.), vom Lohn die Steuern abziehen (Vb),; sh. auch, łobciųgać (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, po-, pře-, při-, u-, w-, wy-, za-) ciųgnųńć (Vb),; Slow. 1), 2) obtiahnuť (Vb),; Tschech. 2) obtáhnout (Vb),; srážet (Vb),; Poln. 1) obciągać (Vb), powlekać (Vb), coś czymś,; 2) potrącać (Vb) (podatek (m)),; obciągnąć (Vb), dać końcową ostrość ( f ) (np. brzytwie)

łobciųzyć (Vb), (-zâ)

1) beschweren (Vb), mit einem Gewicht beschweren, belasten(Vb),; łobciųzyć gywichtóma dźwig, einen Kran mit Gewichten beschweren, (belasten),; 2) belasten (Vb),; łobciųzyć sie hypotejkó, sich mit einer Hypothek belasten,; łobciųzyć (Vb) sie cý, sich mit etwas belasten,; łobciųzyć sie dugý, sich mit Schulden belasten,; Tschech. 1) zatěžovat (Vb),; Poln.1) nakładać ciężar, nakładać balast, 2) obciążać (Vb) się, (np. długami)

łobciųzyniy (n), (-niou, pl.-nia)

Last ( f ), Belastung ( f ) mit einem Gewicht, Beschwerung ( f ), Beladung ( f ),; łobciųzyniy łosi, Achslast ( f ),; łobciųzyniy mostu, Brückenbelastung ( f ),; łobciųzyniy sklepjyniou, Gewölbebelastung ( f ),; wysoky łobciųzyniy, hohe Belastung ( f ),; Poln. obciążenie (n), ( np. mostu, sklepienia)

łobdarować (Vb), (-rujâ), łobdařić (Vb), (-řâ)

beschenken (Vb),; łobdarować (Vb) kogo, jemanden beschenken (Vb),; Te młode państwo dobře łobdarowali., Das Hochzeitspaar haben sie gut beschenkt., (reichlich beschenkt),; Slow. obdariť (Vb),; Tschech. obdařovat (Vb),; Poln. obdarować (Vb), obdarzać (Vb), obdzielić (Vb) podarunkami

łobdouwać (Vb) sie, (sie -wó)

sich abgeben (Vb), sich einlassen (Vb),; łobdouwać (Vb) sie z kí, sich mit jemandem abgeben (Vb), (einlassen (Vb)),; Poln. zadawać (Vb) się z kimś

łobejzdřejć (Vb), (-dřâ), auch, (-bezdřâ)

1) anschauen (Vb), ansehen (Vb), besichtigen (Vb), Umschau halten (Vb),; łobejzdřejć (Vb) se co, etwas anschauen (Vb),; łobejzdřejć co ze wsystkich strón, etwas von allen Seiten anschauen,; Pódziymy łobejzdřejć, co tá na tý kjermasie je., Wir gehen anschauen, was dort auf der Kirmes ist.; Łobejzdřymy se jescy tyn nowy kościoł., Wir schauen uns noch die neue Kirche an.; Łobejř (łobejzdři) yno, co to tá je!, Schaue mal nach, was dort ist!,; 2) łobejzdřejć (Vb) sie,; sich umschauen (Vb),; Łón sie za nami ani nie łobejzdřoł., Er hat sich nach uns gar nicht umgeschaut.; Jou ejch sie tá łobejzdřoł., Ich habe mich dort umgeschaut.; sh. auch, (doj-, přej-, wyj-, zaj-) zdřejć (Vb), sh. auch, přizdřejć (Vb) sie,; sh. auch, zdřadło (n),; sh. auch, łoglųndać (Vb),; Slow. 2) obzerať (Vb) sa, obzrieť (Vb) sa,; Tschech. 1) prohlédnout (Vb), rozhlédnout (Vb),; Poln. 1) obejrzeć (Vb), zobaczyć (Vb), 2) obejrzeć (Vb) się, oglądać (Vb) się

łoberwać (Vb), (-wjâ)

1) abpflücken (Vb),; abreißen (Vb),; łoberwać na jabłónce jabka, auf dem Apfelbaum die Äpfel abpflücken,; łoberwać kře z busikóma, die Stachelbeerstreucher abpflücken,; sh. auch, (do-, łode-, łoze-, pře-, po-, se- u-, wy-, za-) rwać (Vb),; sh. auch, utargnųńć (Vb),; 2) łoberwać (Vb) sie, sich verheben (Vb), sich das Kreuz beim Heben verrenken (Vb),; Jak łón dźwignų tyn ciŷzki mjech ze zbozý, to sie při tý łoberwoł.; Er hat sich das Kreuz verrenkt, als er den schweren Sack mit Getreide gehoben hat.; sh. auch, łobruwać (Vb),; Tschech. 1) utrhnout (Vb),; Poln.1) oberwać (Vb), odłączyć (Vb) coś od czego, 2) zwichnąć sobie krzyż, (przy podnoszeniu ciężaru

łobeřnųńć (Vb), (-nâ)

beschneiden (Vb), stutzen (Vb), (Bäume (pl.), Sträucher (pl.), Hecken (pl.), Obst-Spaliere (pl.)),; Musâ tâ jednâ jabłónkâ na jejsiyń mocno łobeřnųńć., Ich muß den einen Apfelbaum im Herbst stark beschneiden.; łobeřnųńć při budynku wino, am Haus das Weinspalier beschneiden,; sh. auch, łobřnųńć (Vb),; Poln. obciąć (Vb), (drzewa, krzewy, żywopłoty)

łobgoudać (Vb), (-dó)

łobgoudać (Vb) kogo, jemanden schlecht reden (Vb), jemanden mies machen (Vb), übel nachreden (Vb),; Ta starou klekotka zaś wsystkich łobgoudała., Das alte Tratschweib hat wieder alle schlecht geredet.; sh. auch, (do-, na-, po-, wy-,) goudać (Vb) sie,; sh. auch, łobgwařić (Vb),; Poln. obgadywać (Vb) kogoś

łobgryź (Vb), (-zâ), łobgryzać (Vb), (-zó)

ringsherum abbeißen (Vb), abnagen (Vb), abknabbern (Vb),; łobgryź jabko, einen Apfel ringsherum abbeißen (Vb),; łobgryź pazgnot u palca, den Fingernagel am Finger abnagen (Vb),; łobgryź blajštift, den Bleistift abknabbern (Vb),; sh. auch, ( łoz-, za-) gryź (Vb),; sh. auch, połobgryzać (Vb),; Tschech. ohryzávat (Vb), okusovat (Vb),; Poln. obgryźć (Vb), obgryzać (Vb)

łobgwařić (Vb) kogo

über jemanden schlecht reden (Vb), jemandem Böses nachreden (Vb), jemanden anschwärzen (Vb),; Slow. ohovárať (Vb),; Poln. obmawiać (Vb), obmówić (Vb) kogoś

łobiblać (Vb) sie, (sie..-ló), (fam.)

sich den Mund beschmieren (Vb),; Te dziejcio sie při joudle łobiblało., Das Kind hat sich beim Essen den Mund beschmiert.; Poln. umazać (Vb) się, (fam.), czymś

łobić (Vb), (-bijâ)

1) beschlagen (Vb),; mit Brettern beschlagen (Vb), verkleiden (Vb),; 2) Eisenreifen (pl.), Eisenbänder (pl.) anbringen (Vb),; łobić beckâ łobrųnckóma, Faß mit Faßreifen beschlagen (Vb),; Slow. 1) obiť (Vb), obíjať (Vb),; Tschech. 1) potáhnout (Vb), očalounit (Vb),; Poln. 2) okuć (Vb), okuwać (Vb), (np. beczki obręczami),; 1) pokryć (Vb), obudować czymś

łobje (Num.),( f )

beide (Pron.),; alle beide (Pron.),; łobje dziewuchy, beide Mädchen,; łobje študyntki, beide Studentinnen,; Łobje třejśnie były bez chroboukôw., Beide Kirschen waren ohne Maden.; Łobje dziewuchy přisły dó nous nawjejś., Beide Mädchen kamen uns besuchen.; sh. auch, łodwjejdzić (Vb) kogo,; Poln. obie (Num.)

łobjecać (Vb), (-có)

versprechen (Vb),; 1) kómu co łobjecać, jemandem etwas versprechen (Vb),; Jou ejch mu łobjecoł, iz tá jutro přidâ., Ich habe ihm versprochen, daß ich dort morgen komme.; Łón mi to łobjecoł, ale tego nie dodzierzoł.; Er hat mir das versprochen, aber er hat es nicht eingehalten.; 2) kómu co łobjecać, jemandem drohen in Zukunft etwas anzutun,; Tschech. slíbit (Vb),; Poln. 1) obiecać (Vb), 2) komuś grozić, jemu w przyszłości coś złego zrobić

łobjechać (Vb),(-jadâ)

łobjechać (Vb) kogo,; jemanden zurechtweisen (Vb), jemanden ermahnen (Vb),; Łón mi přised gupjo, to ejch go łobjechoł., Er hat sich mir gegenüber dumm benommen, da habe ich ihn zurechtgewiesen.; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-, při-, s-, u-, w-, wy-, za-) jechać (Vb),; Tschech. napomenout (Vb),; Poln. upomnieć (Vb), upominać (Vb)

łobjejlić (Vb), (-lâ)

weißen (Vb), (Wände), Wände weiß streichen (Vb),; tünchen (Vb), Łobjejlył ejch kuchniâ., Ich habe die Küche geweißt., (gesrichen (Vb)),; Izby łobjejlâ nieskořej., Die Zimmer werde ich später streichen. (weißen),; sh. auch, bjejlić (Vb),; Slow. obieliť (Vb),; Tschech. obílit (Vb), zabílit (Vb),; Poln. obielić (Vb), obielać (Vb),

łobjejsić (Vb) sie

1) sich aufhängen (Vb), sich erhängen (Vb),; 2) łobjejsić (Vb) sie na faře, (fig.), ein Heirats-Aufgebot beim Pfarramt bestellen,; (Im Aushang der Heiratsankündigungen aufgenommen werden),; Slow. obesiť (Vb),; Tschech. 1) oběsit (Vb) se, 2) ohlášky ( f / pl.),; Poln. 1) obiesić (Vb) się, 2) dawać (Vb) na zapowiedzi, dać (Vb) na zapowiedzi

łobjejś (Vb) sie

sich sattessen (Vb), sich vollessen (Vb), sich überessen (Vb),; łobjejś sie cego, sich mit etwas sattessen (Vb),; Ejch sie tymi prâzónkóma ale łobjołd., Ich habe mich an den Klöseln aber sattgegessen., (regionales Essgericht),; Slow. objesť (Vb) sa,; Poln. objeść (Vb) się

łobjoud (m), (-jadu, pl.-jady)

Mittagessen (n),; Côz bymy dzisiej jejś na łobjoud?, Was werden wir heute zu Mittag essen?; Přidź na łobjoud kole dwanoustej., Komme zum Mittagessen gegen zwölf Uhr.; sh. auch, mitak (m),; Slow. obed (m),; Tschech. oběd (m),; Poln. obiad (m)

łobjųńć (Vb)

1) übernehmen (Vb),; łobjųńć łod łojcôw gospodarkâ, von den Eltern den Bauernhof übernehmen,; 2) łobjųńć amt za amtsforštejera, das Amt eines Amtsvorstehers übernehmen,; Tschech. 2) ujmout (Vb) se,; Poln. 1) objąć (Vb), 2) objąć (Vb) urząd, posadę

łobjyrać (Vb), (-ró)

beklauben (Vb), aussortieren (Vb),; łobjyrać co z cego, die Oberfläche von etwas befreien, unerwünschtes abnehmen, (wegnehmen),; Łobjyrać kartoufle, Kartoffeln von ausgewachsenen Trieben befreien, schlechte Kartoffeln aussortieren,; łobjyrać z kapusty gųsióny, Raupen vom Kohlkopf entfernen, (ablesen),; sh. auch, łobrać (Vb),; sh. auch, ( łod-, pře-, při-, u-, wy-) bjyrać (Vb),; Tschech. loupat (Vb), škrábat (Vb),; Poln. obierać (Vb)

łobjyzdzać (Vb), (-dzó)

1) ein Gebiet befahren, in dem Gebiet tätig sein, ( Geschäftsleute),; Łón łobjyzdzou ze swojí touwarý cały Ślųsk., Er bereist mit seinen Waren ganz Schlesien,; 2) häufeln (Vb),; łobjyzdzać kartoufle, Kartoffeln häufeln, (mit einem Häufelpflug (m)),; Tschech. objet (Vb), objíždět (Vb),; Poln. 1) objeżdżać (Vb), zwiedzać tereny, miejscowości, 2) obsypać (Vb), oborywać (Vb) obsypnikiem

łobkłoudać (Vb), (-dó) co / kogo

1) mit etwas belegen (Vb), verkleiden (Vb),; łobkłoudać (Vb) co, etwas belegen (Vb),; łobkłoudać kartofle u broga słómų, Kartoffeln einer Kartoffelmiete mit Stroh belegen,; 2) łobkłoudać (Vb) kogo, jemanden mit etwas verprügeln (fig.) (übertragen),; łobkłoudać kogo kijoucký, jemanden mit einem Stöckchen strafen, (ihn damit belegen, (fig.)),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, pře-, při-, s-, u-, wy-, za-) kłoudać (Vb),; Tschech. obkládat (Vb), obložit (Vb),; Poln. obkładać (Vb)

łobladować (Vb), (-dujâ)

1) łobladować (Vb) co, Gegenstand mit etwas beladen (Vb),; łobladować fórâ sianý, einen Wagen mit Heu beladen,; 2) łobladować sie / kogo, sich / jemanden mit etwas beladen (Vb), (belasten (Vb)),; Łobladowoł sie wjųzkóma chrustu., Er hat sich mit Reisigbündeln beladen.; Łobladowała sie mjechôwkų trouwy., Sie hat sich mit einem Tragetuch voll Gras beladen.; Tschech. naložit (Vb),; Poln. 1) obładować (Vb), 2) obładować (Vb) się

łoblazły (Adj), (-łego)

abgescheuerter (Adj), abgetragener (Adj), abgefärbter (Adj), der ursprünglichen Oberfläche beraubter (Adj) Gegenstand,; łoblazłou kosula, abgetragenes , abgescheuertes, abgefärbtes Hemd (n),; sh. auch, wypłowjały (Adj),; Poln. oblazły (Adj)

łoblec (Vb), (-kâ)

anziehen (Vb), ankleiden (Vb),; łoblec (Vb) sie, sich anziehen (Vb), sich ankleiden (Vb),; ciepło sie łoblec, sich warm anziehen (Vb),; śwjŷntnio sie łoblec, sich festlich, feierlich anziehen (Vb),; sh. auch, łobłócyć (Vb) sie,; sh. auch, přeblec (Vb) sie,; Slow. obliecť (Vb), obliecť (Vb) sa,;; Tschech., obléct (Vb) si, strojit (Vb) se; Poln. ubierać (Vb) się, ubierać (Vb), (zakładać (Vb) ubranie)

łoblecóny (Adj), (-nego)

angekleideter (Adj), angezogener (Adj),; Łón juz jes douwno łoblecóny., Er ist schon längst angezogen.; Tschech. obleĉený (Adj),; Poln. ubrany (Adj)

łoblejciejć (Vb), (-lecâ)

herumlaufen (Vb), (um etwas zu erledigen), ablaufen (Vb), abklappern (Vb), (U. Spr.),; łoblejciejć za cý mjasto, nach etwas die Stadt ablaufen,; Łoblejciejli my za tymi třewikóma pjŷńć sklepôw., Wir haben nach den Schuhen fünf Geschäfte aufgesucht.; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, pře-, při-, ś-, u-, wy-, za-) lejciejć (Vb),; Poln. oblecieć (Vb)

łoblicyć (Vb), (-cá)

berechnen (Vb),; Musiymy łoblicyć, wjejla my na tyn dach łod tego budynku potřebujymy dřewa., Wir müssen berechnen, wieviel Holz wir für das Dach von dem Haus brauchen.; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, po-, pře-, při-, ś-, w-, wy-) licyć (Vb),; Tschech. vypočítat (Vb), spočítat (Vb),; Poln. obliczyć (Vb)

łoblicyniy (n), (-niou, pl.-nia)

Berechnung ( f ),; Łoblicyniy statyki budynku, Berechnung der Statik eines Hauses,; Tschech. výpočet (m),; Poln. obliczenie (n)

łoblizać (Vb), (-zâ)

belecken (Vb), ablecken (Vb),; łoblizać nałokoło lôd, das Speiseeis ringsherum belecken,; łoblizać se palce, sich die Finger ablecken,; sh, auch, łobliznųńć (Vb),; Slow. oblízať (Vb), oblizovať (Vb),; Tschech. olíznout (Vb), ulízat (Vb),; Poln. oblizać (Vb)

łobliznųńć (Vb), (-nâ)

(einmal) ablecken (Vb), belecken (Vb),; łobliznųńć (Vb) co, etwas ablecken (Vb),; łobliznųńć łezeckâ łod mjodu, das Löffelchen vom Honig ablecken,; Slow. oblízať (Vb),; Tschech. oblíznout (Vb), olíznout (Vb),; Poln. oblizać (Vb)

łoblouć (Vb), (-lejâ)

begießen (Vb), übergießen (Vb),; łoblouć (Vb) sie / łoblouć (Vb) kogo, sich / jemanden mit etwas begießen (Vb), łoblouć sie kafejý, sich mit Kaffee begießen,; łoblouć kogo zimnų wodų, jemanden mit kaltem Wasser begießen, (ihn zur Besinnung bringen, ernüchtern),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) louć (Vb),; Slow. obliať (Vb), oblievať (Vb),; Poln. oblać (Vb), oblać (Vb) się / oblać (Vb) kogoś

łobloutać (Vb), (-câ)

herumlaufen (Vb), (nach etwas),; ablaufen (Vb), (nach etwas),; łobloutać za cý miasto, die Stadt nach etwas ablaufen,; łobloutać sklepy, die Geschäfte ablaufen(Vb),; sh. auch, łobłazić (Vb),; Slow. obehnúť (Vb),; Poln. chodzić (Vb) za czymś, (w mieście, po sklepach),

łoblyk (m), (-ku)

Kleidung ( f ), Bekleidung ( f ), (Anzug (m), Kleid (n)), Tracht ( f ),; sh. auch, buciory (pl.),; Slow. oblek (m),; Tschech., oblek (m), šaty (pl.), úbor (m), oděv (m),; Poln. ubiór (m), strój (m), odzież ( f )

łoblyź (Vb), (-lazâ)

herumgehen (Vb), durchwandern (Vb), einen Rundgang (m) machen,; Łoblyź las za gřibóma, den Wald nach Pilzen absuchen, (ihn begehen),; Łoblejziymy tyn cały park., Wir machen einen Rundgang im Park.; sh. auch, łobłazić (Vb),; łoblazły (Adj),; Poln. obejść (Vb), chodzić (Vb) wokół

łobłazić (Vb), (-zâ)

begehen (Vb) (ein Gebiet (n), ein Anwesen (n)),; besuchen (Vb), einen Rundgang machen (Vb),; Łobłaziyli my w mjejście wsystky kościoły., Wir haben in der Stadt alle Kirchen besucht.; sh. auch, łobloutać (Vb),; Poln. obchodzić (Vb), zwiedzać (Vb), chodzić wokół

łobłazóny (Adj), (-nego)

abgelaufener (Adj), abgenutzter (Vb), abgetretener (Vb),; łobłazóny noupjyntek łod třewika, abgetretener Absatz vom Schuh,; sh. auch, łodeptany (Adj),; Tschech., ochozený (Adj),; Poln. znoszony (Adj), obnoszony (Adj)

łobłozyć (Vb), (-zâ)

belegen (Vb),; verkleiden (Vb), täfeln (Vb),; łobłozóny jŷzyk, belegte Zunge,; łobłozyć ścianâ dřewý (deskóma), eine Wand mit Holz (Brettern) verkleiden (Vb),; Slow. obložiť (Vb),; Tschech. obložit (Vb),; Poln. obłożyć (Vb)

łobłócyć (Vb) sie, (sie..-câ)

sich anziehen (Vb),; Łóna sie jescy łobłócy., Sie zieht sich noch an.; sh. auch, łoblec (Vb) sie,; Slow. obliekať (Vb),; Poln. ubierać (Vb) się

łobłócyniy (n), (-niou)

Ankleiden (n),; Te łobłócyniy třwou u niej ale dugo., Das Ankleiden dauert bei ihr aber lange.; Poln. ubieranie (n), (się)

łobnizyć (Vb), (-zâ)

herabsetzen (Vb), erniedrigen, (Vb), senken (Vb),; łobnizyć (Vb) sie, sich senken (Vb),; łobnizyć prajze, die Preise erniedrigen (Vb),; Woda sie w řyce łobnizyła., Der Wasserspiegel ist im Fluß gesunken.; Slow. znížiť (Vb), znižovať (Vb),; Poln. obniżyć (Vb), zniżyć

łobnosić (Vb), (-sâ)

abtragen (Vb), abnutzen (Vb),; łobnosić klejd (m), (anzug (m)), ein Kleid (n) (Anzug (m)) abtragen (Vb), abnutzen (Vb),; Slow. obnosiť (Vb),; Poln. znosić (Vb)

łobnosóny (Adj)

abgetragener (Adj), abgenutzter (Adj), (Kleidung), schäbiger (Adj),; Tyn šakjet juz jes mocno łobnosóny., Die Jacke ist schon sehr abgetragen.; Tschech. obnošený (Adj),; Poln. znoszony (Adj), (kurtka, ubranie)

łobolały (Adj), (-łego)

schmerzender (Vb), wunder (Adj),; łobolały palec, schmerzender Finger (m),; łobolałe gardło, wunde Kehle,; sh. auch, bolawy (Adj),; Tschech., obolavělý (Adj),; Poln. obolały (Adj)

łoboulać (Vb) sie, (sie..-ló)

baufällig (Vb) sein, drohen (Vb) umzufallen, einzustürzen (Vb); Tyn stary budynek juz sie łoboulou, Das alte Haus droht einzustürzen., (umzufallen),; Tyn chłop jes taki łozarty, co sie juz łoboulou., Der Mann ist so betrunken, daß er droht umzufallen.; Poln. przewracać (Vb) się

łobouwjać (Vb) sie, (sie..-jó)

befürchten (Vb), besorgt sein (Vb),; łobouwjać (Vb) sie cego, etwas befürchten (Vb),; łobouwjać (Vb) sie kogo, sich vor jemandem fürchten (Vb),; Jou sie tego łobouwjó., Ich befürchte das.; Slow. obávať (Vb) sa,; Tschech. obávat (Vb) se,; Poln. obawiać (Vb) się, kogoś / czegoś

łobrachować (Vb), (-chujâ)

berechnen (Vb), ausrechnen (Vb),; Jou ci łobrachujâ, wjejla te łozbudowaniy budynku be kostować., Ich werde dir berechnen, was der Hausausbau kosten wird.; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, při-, pře-, wy-) rachować (Vb),; Poln. wyliczyć (Vb), obliczyć (Vb),; określić (Vb) wielkość,; podać (Vb) liczbę czegoś

łobrać (Vb), ( łobjerâ)

etwas säubern (Vb), etwas abklauben (Vb), etwas entfernen (Vb),; łobrać z ancuga pjyřy, vom Anzug die Federn entfernen, (abklauben),; łobrać kartoufle, Kartoffeln klauben, sondern,; łobrać mjŷso z kości, Fleisch vom Knochen ablösen,; sh. auch, ( łod-, łoz-, łoze-, na-, po-, pře-, při-, u-, wy-, za-,) brać (Vb),; (w-, wy-) brać (Vb) sie ,; sh. auch, łobjyrać (Vb),; Tschech. obrat (Vb),; Poln. obrać (Vb)

łobrazić (Vb), (-zâ) kogo / sie

beleidigen (Vb),; łobrazić (Vb) kogo, jemanden beleidigen,; łobrazić (Vb) sie, sich beleidigt fühlen, beleidigt sein,; Łón mje łobraziył., Er hat mich beleidigt.; Nie być zarouz łobrazóny., Sei nicht gleich beleidigt.; Tschech. urazit (Vb), urážet (Vb),; Poln. obrazić (Vb), obrazić (Vb) się,; obrazić (Vb) kogoś

łobrazyniy (n), (-niou, pl.-nia)

Beleidigung ( f ),; Verletzung ( f ) der Ehre ( f ), der religiösen Gefühle (pl.), Kränkung ( f ),; Tschech. uraženost ( f ),; Poln. obrażenie (n)

łobrobić (Vb), (-bjâ)

bearbeiten (Vb),; łobrobić (Vb) kogo, jemandem die Hausarbeit machen (Vb), sich um ihn kümmern,; sh. auch, łobroubjać (Vb), kogo,; Slow. obrobiť (Vb),; Tschech.. obrobit (Vb), obrábět (Vb),; Poln. starać (Vb) się o kogoś , prowadzić mu gospodarstwo domowe, kogoś pielęgnować (Vb)

łobrosły (Adj), (-łego) łobrośniŷnty (Adj), (-tego)

bewachsener (Adj), umwachsener (Adj),; stróm łobrosły mchý, mit Moos bewachsener Baum,; budynek łobrosły efojý, mit Efeu bewachsenes Haus,; łobrośniŷnte ( łobrosłe) włosóma nogi, mit Haaren bewachsene Beine (pl.),; sh. auch, zarośniŷnty (Adj), zarosły (Adj),; Poln. obrosły (Adj), obrośnięty (Adj)

łobroś (Vb), (-osnâ), łobrosnųńć (Vb), (-nâ)

bewachsen (Vb), bedecken (Vb), umwachsen (Vb),; Tyn dach łod sopy łobros mchý., Das Dach vom Schuppen ist mit Moos bewachsen.; stróm łobrosły z jednej stróny mchý, Baum von einer Seite mit Moos bewachsen (Vb),; sh. auch, (na-, po-, pře-, při-, s-, u-, w-, wy-, za-) roustać (Vb),; sh. auch, zaroś (Vb),; Tschech. obrůst (Vb),; Poln. obrość (Vb), obrosnąć (Vb)

łobrotny (Adj), (-nego)

1) drehbarer (Adj), 2) gewandter (Adj), geschäftstüchtiger (Adj), geschickter (Adj), rühriger (Adj),; łobrotny cłowjek, gewandter, rühriger Mensch,; Tschech. 1) otáčivý (Adj),; Poln. 1) obrotowy (Adj), obrotny (Adj)

łobrotność ( f ), (-ści)

Drehbarkeit ( f ),; Gewandtheit ( f ), Rührigkeit ( f ),; Tschech. obratnost ( f ),; Poln. obrotność ( f )

łobroubjać (Vb), (-jó)

1) łobroubjać (Vb) co, etwas bearbeiten (Vb), łobroubjać dřewo, Holz bearbeiten,; 2) bewirtschaften (Vb),; łobroubjać roló, Feld (n) bearbeiten, bewirtschaften,;3) łobroubjać (Vb) kogo, jemandem den Haushalt führen (Vb), ihn versorgen (Vb), pflegen (Vb),; sh. auch, łobrobić (Vb),; Slow. 1) obrábať (Vb),; Tschech. 1) obrábět (Vb), 2) obdělávat (Vb),; Poln.1) obrabiać (Vb), kształtować (Vb),; 2) obrabiać (Vb) (ziemię), 3) starać się o kogoś, prowadzić mu gospodarstwo domowe

łobroubjaniy (n), (-niou)

1) Bearbeitung ( f ), Verarbeitung ( f ),; łobroubjaniy skła, Glas-Verarbeitung ( f ),; 2) Bewirtschaftung ( f ),; łobroubjaniy roli, Bewirtschaftung ( f ) von Ackerland,; Tschech. 1) opracování (n), zpracování (n),; 2) obdělání (n),; Poln. 1) obróbka ( f ) (materiału),

łobroucać (Vb), (-có)

1) umdrehen (Vb), umwenden (Vb),; łobroucać klucý śróbâ, eine Schraube mit einem Schlüssel umdrehen,; łobroucać do susyniou siano, das Heu zum trocknen wenden (Vb),; 2) łobroucać (Vb) sie, sich umdrehen (Vb), sich umwenden (Vb),; łobroucać sie za kí, sich nach jemandem umdrehen,; 3) łobroucać (Vb) sie, sich drehen (Vb),; Skřidła łod wjatrouka sie dzisiej łobroucajų., Die Flügel von der Windmühle drehen sich heute.; sh. auch, łobrócić (Vb),; Slow. 1) obracať (Vb), 2) obracať (Vb) sa,; Tschech. 2) otáčet (Vb), 3) otáčet (Vb) se,; Poln. obracać (Vb), 2) obracać (Vb) (głowę), 3) obracać (Vb) się (w kole)

łobroucaniy (n), (-niou)

Drehen (n), Wenden (n),; Poln. obracanie (n)

łobroustać (Vb), (-niou)

bewachsen (Vb),; umwachsen mit Pflanzen,; sh. auch, ( łob-, za.) roś (Vb),; sh. auch, zaroustać (Vb),; Tschech. obrůstat (Vb),; Poln. obrastać (Vb)

łobrouz (m), (-za, pl.-raze)

Bild (n), Gemälde (n),; łobrouze śwjŷntych na łoltouřach, Bilder der heiligen auf den Altären,; łolejny łobrouz, Ölgemälde (n),; Slow. obraz (m),; Tschech. obraz (m),; Poln. obraz (m)

łobrouzek (m), (-zka, pl.-zki)

kleines Bild (n), Fotografie ( f ), Bildchen (n),; ksiųzka z łobrouzkóma, Bilderbuch (n),; Powjejsiymy tyn łobrouzek tukej na ścianie., Wir hängendas Bild hier auf der Wand auf.; sh. auch, fotografka ( f ),; Tschech. obrázek (m),; Poln. obrazek (m)

łobrónić (Vb), (-niâ)

1) łobrónić (Vb) sie, sich verteidigen (Vb), sich schützen (Vb), sich erwehren (Vb),; 2) łobrónić (Vb) kogo, jemanden verteidigen (Vb), beschützen (Vb),; Slow. obrániť (Vb),; Tschech. 1), 2) obránit se / koho,; Poln. 1), 2) obronić się / kogo

łobrôcić (Vb), (-câ)

1) umdrehen (Vb), umwenden (Vb),; Tyn kluc w tý zómku musis dwa razy łobrôcić., Den Schlüssel in dem Schloß mußt du zweimal umdrehen.; łobrôcić co na drugų strónâ, etwas auf die andere Seite legen,; 2) łobrôcić (Vb) sie, sich umdrehen (Vb),; łobrôcić sie w łôzku na drugi bok, sich im Bett auf die andere Seite legen,; łobrôcić stoł, den Tisch umdrehen, (drehen),; sh. auch, łobroucać (Vb), łobroucać (Vb) sie,; Slow. obrátiť (Vb),; Tschech. obrátit (Vb), zobracet (Vb),; Poln. obrócić (Vb)

łobruwać (Vb), (-wó)

pflücken (Vb),; łobruwać z třejśnicki třejśnie, Kirschen vom Kirschbaum pflücken,; sh. auch, łoberwać (Vb),; Tschech. utrhávat (Vb), otrhávat (Vb),; Poln. obrywać (Vb)

łobrųmbić (Vb), (-bjâ)

einfassen (Vb), umsäumen (Vb), einsäumen (Vb),; łobrųmbić klejd, ein Kleid umsäumen (Vb),; łobrųmbić tištuch (m), das Tischtuch umsäumen (Vb),; Slow. obrubovať (Vb),; Tschech. obroubit (Vb), obrubovat (Vb), zaobroubit (Vb),; Poln. obrębiać (Vb)

łobrųncka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Reif (m), Handreif (m),; łobrųncka łod becki, Faßreif (m),; Ta kobjyta nosi na râce łobrųnckâ., Diese Frau trägt an der Hand einen Handreif.; łobrųncka do robjyniou kosykôw, Reif zur Formgebung von Körben,; łobrųncka do robjyniou waškorbika, Reif zur Herstellung eines Wäschekorbes,; Tschech. snubní prsten (m),; Poln. obręcz ( f ),; obrączka ( f ) na rękę, (biżuteria)

łobrwać (Vb), (-rwjâ)

pflücken (Vb),; sh. auch, łoberwać (Vb),; Poln. oberwać (Vb)

łobřidzić (Vb), (-dzâ)

verekeln (Vb), verleiden (Vb),; 1) łobřidzić (Vb) co kómu, jemandem etwas verleiden, (verekeln),; 2) łobřidzić (Vb) sie, sich verleiden (Vb),; sh. auch, břidzić (Vb) sie,; Tschech. 1) zprotivovat (Vb), znechucovat (Vb),; 2) zprotivit (Vb) se,; Poln. 1) obrzydzać (Vb), 2) obrzydzić (Vb)

łobřinać (Vb), (-nó)

beschneiden (Vb), stutzen (Vb), (Hecke ( f )),; łobřinać u stróma gałâzie, Äste am Baum beschneiden,; łobřinać wino, Weinreben beschneiden,; Tschech. obřezat (Vb),; Poln. obcinać (Vb)

łobřnųńć (Vb), (-nâ)

beschneiden (Vb), stutzen (Vb),; (Bäume (pl.), Streucher (pl.), Hecken (pl.), Spaliere (pl.)),; sh. auch, łobeřnųńć (Vb),; Tschech. ořezat (Vb),; Poln. obciąć (Vb), (drzewa, krzewy, żywopłoty)

łobsadzić (Vb), (-dzâ)

bepflanzen (Vb),; łobsadzić łogrôd strómikóma, den Garten mit Bäumchen bepflanzen,; łobsadzić dwje gřųndki flanckóma sałoutu, zwei Beete mit Salatpflänzchen bepflanzen,; sh. auch, (na-, po-, pře-, wy-, za-) sadzić (Vb),; sh. auch, sadzić (Vb),; Poln. obsadzić (Vb), zasadzić (Vb) rośliny, (na pewnym miejscu, terenie, wzdłuż czegoś, itd.)

łobsarpać (Vb), (-pjâ)

1) etwas mit Gewald abreißen (Vb),; Łobsarpali u třejśnicki třejśnie i kupâ gałųzek z liścióma., Sie haben am Kirschbaum die Kirschen und einen Haufen Äste mit Blättern abgerissen,; 2) łobsarpać (Vb) co, zerreißen (Vb), (zerfetzen (Vb),; łobsarpać galouty, die Hosen zerreißen (Vb), zerfetzen (Vb),; Wlouz do tourkôw i łobsarpoł galouty., Er ist in ein Schlehdorngebüsch hineingekrochen und hat dabei die Hose zerrissen. (zerfetzt),; sh. auch, postřŷmpić (Vb),; Tschech. 1) otrhat (Vb), otrhávat (Vb),; Poln. 1) gwałtownie oberwać (Vb), 2) obszarpać (Vb), postrzępić (Vb)

łobschnųńć (Vb), (-nâ)

trocknen (Vb), trocken werden (Vb), Te siano juz dobře łobschło., Das Heu ist schon gut trocken geworden.; Tschech. obschnout (Vb),; Poln. obeschnąć (Vb), obsychać (Vb),

łobscykać (Vb), (-kó)

abkneifen (Vb), abschneiden (Vb), säubern (Vb),; łobscykać busiki, Stachelbeeren vom Blütenrest befreien, (ihn abkneifen (Vb)),; łobscykać kartoufle, Kartoffeln von Trieben befreien, sie abkneifen (Vb), (säubern),; łobscykać nozycóma kosyk, überstehende Weiden am geflochtenem Korb abschneiden (Vb),; sh. auch, scykać (Vb),; sh. auch, (pře-, u-) scyknųńć (Vb),; Poln. obcinać (Vb), (coś skrócić (Vb), uciąć (Vb)), oczyszczać (Vb)

łobsiec (Vb), (-siekâ)

abmähen (Vb), ringsherum mähen (Vb),; Łobsiek ejch nałokoło strómôw trouwâ., Ich habe das Gras ringsherum der Bäume baschnitten.; Tschech. obsekat (Vb),; Poln. wokół osiec (Vb)

łobskarzyć (Vb), (-zâ)

anklagen(Vb),; łobskarzyć (Vb) kogo, jemanden anklagen (Vb),; gegen jemanden Anklage erheben (Vb),; Poln. oskarżać (Vb)

łobskocyć (Vb), (-câ)

1) umspringen (Vb),; łobskocyć na dródze kałuzâ, eine Wasserpfütze auf der Straße umspringen,; 2) mehrere Stellen schnell aufsuchen (Vb),; łobskocyć w mjejście za cý sklepy, in der Stadt mehrere Geschäfte nach etwas aufsuchen,; sh. auch, (do-, łod-, po-, pře-, při-, u-, w-, wy-, za-) skocyć (Vb),; Poln. 1) skoczyć (Vb) wokół przeszkody,; 2) zwiedzić szybko kilka miejsc (szukają coś pewnego, lub załatwiać coś)

łobstalować (Vb), (-lujâ)

bestellen (Vb),; łobstalowoł ejch se w kacmje piwo., Ich habe mir im Wirtshaus ein Bier bestellt.; Łobstalowou ejch u handlyřa nowe auto., Ich habe beim Händler ein neues Auto bestellt.; Tâ câść do auta musiymy łobstalować., Dieses Autoteil müssen wir bestellen.; sh. auch, nastalować (Vb),; Tschech. objednat (Vb),; Poln. obstalować (Vb), zamówić (Vb) coś

łobstawić (Vb), (-wjâ)

umstellen (Vb) mit etwas,; łobstawić stoł stolikóma, den Tisch mit Stühlen umstellen,; Poln. obstawić (Vb), (np. stół krzesłami)

łobstawjać (Vb), (-wjó)

umstellen (Vb) mit etwas,; sh. auch, łobstawić (Vb),; Poln. obstawiać (Vb)

łobstouć (Vb), (-tojâ)

bestehen (Vb), (Prüfung bestehen (Vb)),; łobstouć egzamin, Prüfung bestehen (Vb),; nie łobstouć (Vb), durchfallen (Vb),; Slow. obstáť (Vb),; Slow. obstáť (Vb),; Tschech. obstát (Vb),; Poln. zdać (Vb), (np. egzamin),

łobsuga ( f ), (-gi)

Bedienung ( f ),; Poln. obsługa ( f )

łobsurgać (Vb), (-gó)

herumrennen (Vb), schnell laufen (Vb), im Eiltempo mehrere Stellen aufsuchen (Vb),; łobsurgać całe mjasto za cý, in der ganzen Stadt nach etwas herumrennen,; sh. auch, zasurgnųńć (Vb) dzie,; Poln. szybko biegać (Vb), pędzić (Vb), (po mieście za czymś)

łobsuzyć (Vb), (-zâ)

bedienen (Vb),; łobsuzyć (Vb) kogo, jemanden bedienen (Vb),; łobsuzyć gościa, den Gast bedienen (Vb),; sh. auch, suzba ( f ), (Dienst (m)),; Tschech. obsloužit (Vb), posloužit (Vb),; Poln. obsłużyć (Vb),

łobsyć (Vb), (-syjâ)

einfassen (Vb), umnähen (Vb), mit etwas besetzen (Vb), umsäumen (Vb),; łobsyć mantejl futry, einen Mantel mit Mantelfutter benähen (Vb),; Slow. obšiť (Vb),; Tschech. obšit (Vb),; Poln. obszyć (Vb), obrębić (Vb),

łobtarciy (n), (-ciou, pl.-cia)

Abschürfung ( f ), Abreibung ( f ),; Poln. obtarcie (n)

łobtargany (Adj), (-nego)

abgerissener (Adj), zerlumpter (Adj),; łobtargane galouty, abgerissene Hose ( f ),; łobtargany šakjet (m), abgerissene Jacke,; Tschech. otrhaný (Adj), rozedraný (Adj),; Poln. obdarty (Adj)

łobtarty (Adj), (-tego)

abgeriebener (Adj), abgewetzter (Adj),; łobtarty skóřany pas łod galout, abgariebener Ledergürtel von Hosen,; łobtarty zesejl, abgewetzter Sessel (m),; łobtartou skóra na râce, abgeschürfte Haut an der Hand ( f ),; Poln. obtarty (Adj)

łobtřyć (Vb), (-řâ)

abreiben (Vb), abwetzen (Vb), abschürfen (Vb),; Łobtar ejch se w třewiku pjŷntâ., Ich habe mir im Schuh die Ferse abgerieben.; Poln. obetrzeć (Vb)

łobuch (Num.)

beide (Pron.),; Po łobuch strónach drógi jes tá pole., Auf beiden Seiten der Straße ist dort Feld.; Widzioł ejch w mjejście łobuch synków., Ich habe in der Stadt beide Jungen gesehen.; sh. auch, łoba (Num.), łobje (Num.),; Poln. oba (Num.), obaj (Num.),; (po obu stronach)

łobuchać (Vb) sie, (sie..-chó)

sich mit Essen vollstopfen (Vb),; Łobuchoł ejch sie wcora polskymi klóskóma., Ich habe mich gestern mit polnischen Klößen vollgestopft.; Poln. napchać (Vb) się jedzeniem

łobuciy (n / pl.), (-ciou)

Schuhwerk (n), Schuhwaren (pl.), Schuhe (pl.),; sklep z łobuciý, Schuhgeschäht (n),; (auch, sklep z třewikóma (pl.)),; Tschech. obuv (m),; Poln. obuwie (n)

łobuć (Vb), (-bujâ)

anziehen (Vb), (Schuhe (pl.)),; łobuć (Vb) třewiki, Schuhe anziehen (Vb),; łobuć bóty, Stiefel anziehen (Vb),; Łón te třewiki łobu nieprawje., Er hat die Schuhe verkehrt angezogen.; Slow. obuť (Vb),; Tschech. obout (Vb),; Poln. obuć (Vb), (buciki (pl.))

łobudzić (Vb) sie, (sie..-dzâ)

aufwachen (Vb), erwachen (Vb), wach werden (Vb),; łobudzić (Vb) kogo, jemanden wecken (Vb), wach machen (Vb),; Łobudź mje jutro rano ło sôstej., Wecke mich morgen früh um sechs Uhr.; sh. auch, přebudzić (Vb) sie,; budzić (Vb),; Slow. prebudiť (Vb) sa,; Tschech. probudit (Vb) se,; Poln. przebudzić (Vb) się,; rozbudzić (Vb) się

łobuty (Adj), (-tego)

angezogener (Adj), (Schuh (m)),; Jedyn třewik juz mou łobuty., Einen Schuh hat er schon angezogen.; Poln. obuty (Adj), (bucik (m))

łobuwać (Vb), (-wó)

anziehen (Vb), (Schuhe (pl.)),; Jak dugo to bes te třewiki łobuwać?, Wie lange wirst du noch die Schuhe anziehen?; Tschech. obouwat (Vb),; Poln. obuwać (Vb), (buciki (pl.))

łobwjejsić (Vb), (-esâ)

behängen (Vb),; łobwjejsić (Vb) co cý, einen Gegenstand mit etwas behängen (Vb),; łobwjejsić goik (m) (krystbaum (m) lametų, den Christbaum mit Lametta behängen (Vb),; łobwjejsić sie ketkóma, sich mit Kettchen, (Schmuck) behängen,; Poln. obwiesić (Vb) kogoś / coś / czymś,; obwiesić (Vb) się czymś

łobwjysać (Vb), (-só)

behängen (Vb),; sh. auch, łobwjejsić (Vb) co cý,; Poln. obwieszać (Vb), coś czymś

łobwjyś (Vb), (-jedzâ)

herumführen (Vb),; łobwjyś (Vb) kogo, jemanden herumführen (Vb),; łobwjyś kogo po mjejście, jemanden in der Stadt herumführen (Vb),; sh. auch, łobwodzić (Vb),; sh. auch, (łoz-, při-, za-) wjyś (Vb),; Poln. obwieść (Vb)

łobwjyź (Vb), (-zâ)

herumfahren (Vb),; łobwjyź (Vb) kogo, jemanden herumfahren (Vb),; łobwjyź kogo po mjejście, jemanden in der Stadt herumfahren (Vb),; sh. auch, łobwozić (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, pře-, při-, wy-, za-) wjyź (Vb),; Tschech. povozit (Vb), provézt (Vb),; Poln. obwieźć (Vb)

łobwodzić (Vb), (-dzâ)

herumführen (Vb), begleiten (Vb),; łobwodzić (Vb) kogo, jemanden herumführen (Vb),; łobwodzić kogo po muzejum, jemanden im Museum herumführen,; sh. auch, łobwjyś (Vb),; sh. auch, wodzić (Vb),; Tschech. provést (Vb), provodit (Vb),; Poln. obwodzić (Vb)

łobwozić (Vb), (-zâ)

herumfahren (Vb),; łobwozić (Vb) kogo, jemanden herumfahren,; Jou bych cie po Wrocławju łobwjôz., Ich würde dich in Breslau herumfahren.; łobwozić kogo po powjejcie, jemanden im Landkreis herumfahren,; sh. auch, łobwjyź (Vb),; sh. auch, połobwozić (Vb),; Tschech. vozit (Vb),; Poln. obwozić (Vb)

łobwųchać (Vb), (-chó)

beriechen (Vb), beschnüffeln (Vb), beschnuppern (Vb),; łobwųchać (Vb) co, etwas bwschnüffeln (Vb),; łobwųchać joudło, das Essen beschnüffeln,; Tschech. očichat (Vb), očichávat (Vb),; Poln. obwąchać (Vb), obwąchiwać (Vb)

łobyrknųńć (Vb), (-nâ)

łobyrknųńć (Vb) kogo, jemanden zurechtweisen (Vb), barsch anfahren (Vb), zurchtstutzen (Vb),; sh. auch, byrkać (Vb) po kómu,,; Poln. upomnieć (Vb), oburknąć (Vb)

łobýś (Vb) sie, (sie.. łobýjndâ)

auskommen (Vb),; łobýś sie bez cego, ohne etwas auskommen,; etwas entbehren können, mit Vorhandenem auskommen,; Jou sie w tý co mó łobyjndâ., Ich komme mit dem, was ich habe, aus., (zB. Kleidung),; Łón sie w tý ancugu jescy rok łobýjńdzie., Er kommt noch mit dem Anzug ein Jahr aus.; Slow. obísť (Vb) sa,; Tschech. obejít (Vb) se (bez čeho),; Poln. obejść (Vb) się bez czegoś,

łobzarciy (n), (-ciou)

Fresserei ( f ), Völlerei ( f ),; Tschech. obžerství (n),; Poln. obżarstwo (n)

łobzartuch (m), (-cha)

Vielfraß (m), Nimmersatt (m),; Poln. obżartuch (m)

łobzarty (Adj), (-tego)

benagter (Adj), abgenagter (Adj), angefressener (Adj),; łobzarte (Adj), benagtes (Adj), abgenagtes (Adj), angefressenes (Adj),; łod mysôw łobzarte jabko, von Mäusen benagter Apfel,; sh. auch, ( ło-, na-) zarty (Adj), nazarte (Adj),; Poln. ogryziony (Adj), ogryzione (Adj)

łobzryć (Vb) sie, (sie..-râ)

sich vollfressen (Vb), sich vollstopfen (Vb),; łobzryć (Vb) sie cý, sich mit etwas vollfressen (Vb), vollstopfen (Vb),; Poln. obżreć (Vb) się, obżerać (Vb) się

łocalejć (Vb), (-lejâ)

unversehrt bleiben (Vb), überleben (Vb), überstehen (Vb),; Łón při tý nieściejściu na grubje łocaloł., Er hat das Unglück in der Grube unversehrt überlebt.; Te mjasto bez wojnâ łocalało., Die Stadt blieb im Krieg unversehrt., (wurde nicht zerstört),; Tschech. zachránit (V) se (před čim),; Poln. ocaleć (Vb)

łocesać (Vb), (-sâ)

abbürsten (Vb),; łocesać scotkų mantejl, den Mantel mit der Bürste abbürsten,; sh. auch, (pře-, při-, u-, wy-) cesać (Vb),; Poln. wyczyścić (Vb) szczotką, (np. płaszcz (m))

łocet (m), (-ctu, pl.-cty)

Essig (m),; łocet winny, Weinessig (m),; łocet ze špyrytusu, Brandweinessig (m),; dać do sałoutu pórâ kropkôw łoctu, zum Salat ein paar Tropfen Essig geben,; Slow. ocot (m),; Tschech. ocet (m),; Poln. ocet (m)

łochlast (m), (-ta)

beschlagener, frecher, überall sich zurechtfindender Mensch,; frecher, rücksichtsloser, dummer, (negativ gesehen),; Poln. zuchwały bezczelny, wszędzie się na swoją korzyść orientujący człowiek

łochlipać (Vb) sie, (sie..-pjâ)

sich betrinken (Vb),; sh. auch, chlipać (Vb),; Poln. upić (Vb) się, (napojem alkoholowym)

łochlipany (Adj), (-nego)

betrunkener (Adj), besoffener (Adj,; Tyn chłop jes łochlipany., Der Mann ist betrunken.; sh. auch, łopity (Adj), łozarty (Adj),; Poln. pijany (Adj), zalany (Adj)

łochlustać (Vb), (-tó)

bespritzen (Vb), begießen (Vb),; łochlustać (Vb) kogo, jemanden begießen, (mit Wasser bespritzen (Vb)),; Łochlustało mje auto błotý., Ein Auto hat mich mit Straßendreck bespritzt.; sh. auch, chlustać (Vb),; sh. auch, wychlustać (Vb) co, wychlustnųńć (Vb) co,; Tschech. postříkat (Vb), postřikovat (Vb),; Poln. obryzgać (Vb)

łochłodnųńć (Vb)

kühl (Adv) werden (Vb),; erkalten (Vb),; Ta woda w řyce sie łostatniy dni łochłodziyła., Das Wasser im Fluß hat sich die letzten Tage abgekühlt.; sh. auch, łostydnųńć (Vb),; Slow. ochladnúť (Vb),; Tschech. ochladnout (Vb),; Poln. ochłodnųńć (Vb)

łochłodzić (Vb), (-dzâ)

1) abkühlen (Vb), kühlen (Vb),; łochłodzić (Vb) co, etwas abkühlen (Vb),; Łochłodzâ před dziejcio mlyko., Ich kühle für das Kind die Milch ab.; 2), łochłodzić (Vb) sie, sich abkühlen (Vb),; Jes ejch zagřóny, i musâ sie ździebko łochłodzić., Ich bin erhitzt, und muß mich etwas abkühlen.; Łostatniy dni sie łochłodziyło., In den letzten Tagen, hat es sich abgekühlt., (Temperatur ( f ), Wetter (n)),; sh. auch, (wy-, za-) chłodzić (Vb) sie,; Slow. ochladiť (Vb), schladiť (Vb),; Tschech. 1) ochladit (Vb), zchladit (Vb), 2) ochladit (Vb) se,; Poln. 1) ochładzać (Vb), 2) obniżać (Vb) temperaturę, (powietrze, klimat)

łochłodzyniy (Vb), (-niou)

Abkühlung (Vb),; Tschech. ochlazení (n),; Poln. ochłodzenie (n)

łochowjyrać (Vb) sie, (sie..-ró)

sich herumtreiben (Vb), sich aufhalten (Vb),; Nie bymy sie tá dugo łochowjyrać., Wir werden uns dort nicht lange aufhalten,; Tyn sie juz cały cas při tý sklepje łochowjyrou., Der hält sich schon die ganze Zeit bei dem Geschäft auf., (treibt sich dort herum),; Poln. włóczyć (Vb) się koło jakiegoś miejsca, tkwić (Vb) w jakimś miejscu, przebywać (Vb)

łochrapjejć (Vb), (-jâ)

heiser werden (Vb),; Mó grypâ, i ejch łochrapjou., Ich habe Grippe und bin heiser geworden.; Slow. chrípnuť (Vb),; Tschech. ochraptět (Vb),; Poln. ochrapieć (Vb)

łochrapociały (Adj),

(- łego)

heiserer (Adj),; Łón juz jes cały tydziyń łochrapociały., Er ist schon die ganze Woche heiser.; Tschech. ochraptělý (Adj), chraplavý (Adj), chraptivý (Adj),; Poln. ochrapły (Adj)

łochymrać (Vb), (-mřâ)

łochymrać (Vb) co, etwas zurechtstutzen, nicht sorgfältig ausführen,; Łochymrali mi u golaca włosy., Mir haben sie beim Friseur die Haare zurechtgestutzt., (nicht sorgfältig geschnitten),; Ta trouwa jes łochymranou, a nie łosiecónou.; Das Gras ist gestutzt und nicht sorgfältig abgemäht.; sh. auch, chymrać (Vb),; Poln. coś niestarannie zrobić (Vb), (np. włosy nieprawidłowo przystrzydz (Vb))

łociec (Vb)

ablaufen (Vb), abtropfen (Vb), abfließen (Vb), abträufeln (Vb), abtriefen (Vb),; Ta mokrou hadra juz łociekła., Der nasse Lappen ist schon abgetropft. (abgeträufelt),; Tyn umyty sałout musi noupřôd we sitku łociec., Der gewaschene Salat muß erst im Sieb abtropfen, (abtrocknen),; Tschech. téct (Vb), téci (Vb),; Poln. ociec (Vb), odsączyć (Vb) się

łociejlić (Vb) sie

kalben (Vb),; Krowa nó sie łociejlyła., Die Kuh hat bei uns gekalbt.; sh. auch, ciejlić (Vb) sie,; Tschech. otelit (Vb) se,; Poln. ocielić (Vb) się

łociepać (Vb), (-pó)

bewerfen (Vb), verputzen (Vb),; łociepać budynek pucý, das Haus verputzen (Vb), (mit Putz bewerfen),, łociepać bróg na kartoufle ziymjų, die Kartoffelmiete mit Erde bewerfen,; sh. auch, łopucować (Vb), (budynek, třewiki),; sh. auch, ciepać (Vb), ( łoz-, na-, ś-, w-, wy-, za-) ciepać (Vb),; Poln. obrzucić (Vb), (czymś coś),; tynkować (Vb), (ściany, dom)

łocieplić (Vb) sie

sich erwärmen (Vb), wärmer werden (Vb), (Wetter (n)),; Łostatniy dni sie łocieplyło., In den letzten Tagen wurde es wärmer.; Môgło by sie łocieplić., Es könnte wärmer werden.; sh. auch, cieplić (Vb) sie,; Slow. otepliť (Vb) sa,; Tschech. oteplit (Vb) se,; oteplovat (Vb) se,; Poln. ocieplić (Vb) się,; ocieplać (Vb)

łociesać (Vb), (-só)

behauen (Vb), abrinden (Vb), abhobeln (Vh), glätten (Vb), (durch Bechauen),; Łociesać uřniŷnty stróm łod gałâzi, einen gefällten Baum entästen,; łociesać korâ u supka na płot, einen Zaunpfahl entrinden,; łociesać balki, Balken behauen,; Tschech. otesat (Vb), osekat (Vb),; Poln. ociosać (Vb)

łocinać (Vb), (-nó)

beschneiden (Vb), abästen (Vb), abschneiden (Vb),; łocinać u strómika gałâzie, beim Bäumchen Äste beschneiden,; łocinać pazgnoty, Fingernägel beschneiden,; sh. auch, łobeřnųńć (Vb),; Poln. odcinać (Vb), obcinać (Vb)

łociś (Vb), (-cisnâ)

wundlaufen (Vb), abdrücken (Vb), abquetschen (Vb),; łociś w nowych třewikach pjŷntâ, in neuen Schuhen die Ferse wundlaufen,; sh. auch, (do-, łoz-, na-, po-, pře-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) ciś (Vb),; Poln. odparzyć (Vb), (np. piętę w bucikach),; obciskać (Vb)

łociykać (Vb)

ablaufen (Vb), abfließen (Vb), abtropfen (Vb), abtriefen (Vb), abträufeln (Vb),; sh. auch, łociec (Vb),; sh. auch, ściykać (Vb),; Tschech. stékat (Vb),; Poln. ociekać (Vb)

łociynić (Vb), (-niâ)

beschatten (Vb), in den Schatten stellen (Vb),; łociynić sie šyrmý před słóńcý, sich vor der Sonne mit einem Schirm beschatten,; Tschech. stínit (Vb), ostínit (Vb), zastínit (Vb),; Poln. zacienić (Vb)

łociynióny (Adj), (-nego)

beschatteter (Adj),; łociynióny plac na łogrodzie, beschattete Stelle im Garten,; Poln. zacieniony (Adj)

łociyrać (Vb), (-ró)

abwischen (Vb), abtrocknen (Vb), trocken (Vb), abreiben (Vb),; łociyrać w kuchni gyšyr, in der Küche Geschirr, (Besteck), trocken, abwischen (Vb),; sh. auch, łotřyć (Vb),; Tschech. otirat (Vb),; Poln. ocierać (Vb), ususzać (Vb)

łocko (n), (-ka, pl.-ka) (dim.)

Äuglein (n), (dim),; Öse ( f ), Masche ( f ) (stricken (Vb)),; łocka fetu na zupje, Fettaugen auf der Suppe,; spuścić při štrykowaniu dwa łocka, beim Stricken zwei Maschen fallen lassen,; puścić do kogo łocko, jemandem zuzwinkern, (ein schönes Äuglein machen),; łocko na kartoufli, Triebauge auf der Kartoffel,; łocko na gałųzce łod wina, Knospen auf einem Zweig von der Weinrebe,; přiscepjóne na rôzie łocko, aufgepfropftes Auge an einer Rose,; Slow. očko (n) (dim.),; Tschech. oĉko (n) (dim.),; Poln. oczko (n) (dim.)

łoclić (Vb), (-lâ)

verzollen (Vb), Zoll auf etwas erheben (Vb),; Bymy te cigaryty musiejć łoclić., Wir werden die Zigaretten verzollen müssen.; Slow. precliť (Vb),; Tschech. proclít (Vb), proclívat (Vb),; Poln. oclić (Vb)

łoclyniy (n), (-niou)

Verzollung ( f ), Erhebung einer Zollgebühr ( f ),; łoclyniy touwaru, Verzollung einer Ware,; sh. auch, cło (n),; Tschech. proclení (n),; Poln. oclenie (n)

łoctowy (Adj), (-wego)

Essig-, essigsaurer (Adj),; łoctowy smak, essigsaurer Geschmack (m),; Tschech. octový (Adj),; Poln. octowy (Adj)

łocucić (Vb), (-câ)

aufwachen (Vb), wieder zu sich kommen (Vb), aus der Ohnmacht (einem Koma) aufwachen (Vb), ins Leben gerufen werden (Vb),; Bewustsein erlangen (Vb), Besinnung erlangen (Vb),; Łón z tej narkołze juz łocuciył., Er ist aus der Narkose schon aufgewacht.; łocucić (Vb) kogo, jemanden aus dem Schlaf wecken, (zu sich kommen lassen),; sh. auch, łobudzić (Vb) sie,; Tschech. vskřísit (Vb),; Poln. ocucić (Vb), ocucić (Vb) się, ocucać (Vb)

łocukřić (Vb), (-řâ)

zuckern (Vb),; Łocukř se kafej., Zuckere dir den Kaffee.; Te busiki třa se łocukřić., Die Stachelbeeren muß man zuckern.; Poln. ocukrzyć (Vb)

łocy, (n / pl.), (-côw),; (pl. von łoko (n))

Augen (pl.),; zaglųndać łobjóma łocóma, mit beiden Augen schauen,; zawjųzać kómu łocy, jemandem die Augen verbinden,; iś po śwjejcie z łotwartymi łocóma, durch die Welt mit geöffneten Augen gehen,; łotwořić kómu łocy, jemandem die Augen öffnen,; zawřyć łocy, die Augen schließen, (zumachen),; Zrobjyło mi sie courno před łocóma., Mir wurde schwarz vor den Augen.; widziejć co swojymi łocóma, etwas mit eigenen Augen sehen,; mjejć dobre łocy, gute Augen haben,; mjejć co před łocóma, etwas vor den Augen haben,; zajzdřejć kómu w łocy, jemandem in die Augen schauen,; Tschech. oĉi (n / pl.),; Poln. oczy (n / pl.)

łocyganić (Vb), (-niâ)

beschwindeln (Vb), betrügen (Vb),; łocyganić (Vb) kogo, jemanden betrügen, beschwindeln (Vb),; Łóni go při kupjyniu tego auta łocyganiyli., Sie haben ihn beim Kauf des Autos betrogen.; sh. auch, łowichłać (Vb), łosydzić (Vb),; Poln. ocyganić (Vb)

łocyklać (Vb), (-ló) Sp.)

umspielen (Vb), (Sp.), umdribbeln (Vb), (Sp.), (zB. im Fußballspiel (n)),; łocyklać kogo fusbalý, jemanden mit dem Fußball umspielen,; łocyklać kogo při graniu w hokej, jemanden beim Hockeyspiel umspielen,; sh. auch, łoroubjać (Vb), cyklać (Vb),; Tschech. driblovat (Vb), (Sp.),; Poln. dryblować (Vb), (Sp.)

łocynkować (Vb), (-kujâ)

verzinken (Vb),; łocynkować blachâ, Blech verzinken (Vb),; łocynkować karoserjâ łod auta, eine Autokarosserie verzinken,; sh. auch, cynkować (Vb),; Tschech. zinkovat (Vb),; Poln. ocynkować (Vb), cynkować (Vb)

łocyścić (Vb), (-yscâ)

reinigen (Vb), säubern (Vb), putzen (Vb), Dreck entfernen (Vb),; łocyścić łod ziymje štecher, einen Spaten von der Erde säubern,; łocyścić noucyniy, Arbeitsgeräte säubern,; łocyścić wodâ do piciou, Trinkwasser reinigen,; łocyścić łod dreku koło, Fahrrad vom Straßendreck säubern,; sh. auch, (pře-, wy-) cyścić (Vb), cyścić (Vb),; Slow. očistiť (Vb),; Tschech. oĉistit (Vb),; Poln. oczyścić (Vb)

łod (Prp.)

1) von (Prp.),; vom (Prp.), (von+D),; na lewo łod łokna, links vom Fenster,; Tyn wjatř idzie łod mořa., Der Wind kommt vom Meer.; Łotwôř te łokno łod šlafštuby., Öffne das Fenster vom Schlafzimmer.; To idzie dźwignųńć łod spodku., Das kann man von unten anheben.; Tyn rym tu jes łod rana do wjecora., Der Krach ist hier von morgens bis abends.; Tyn budynek stoji sto mejtrôw dalej łod kościoła., Das Haus steht einhundert Meter weiter von der Kirche entfernt.; To jes tyn třejci łod kóńca., Das ist der dritte vom Ende.; Łod tej ciŷzkej roboty bolų mje wsystky kości., Von der schweren Arbeit tun mir alle Knochen weh.; Wcora ejch dostou pismo łod mojygo brata., Gestern habe ich einen Brief von meinem Bruder bekommen.; Pozdrowjynia łod mojej mamy., Grüße von meiner Mutter.; To jes zoucka łod matymatyki., Das ist eine Mathematik-Lehrerin.; Tyn klucyk jes łod auta., Der Schlüssel ist vom Auto.; Łón jes zwolnióny łod płacyniou štojerôw., Er ist von der Steuer befreit.; Łón tu łod casu do casu přidzie., Er kommt hier von Zeit zur Zeit vorbei.; To tak přisło łod jednego słowa do drugygo., Das kam so von einem Wort zum anderen.; 2) seit (Prp.),; (seit+D),; To juz tak jes łod douwna., Das ist schon so seit langem., (seit langer Zeit, seit jeher),; Łón to juz mou łod młodych lout., Er hat das schon seit der Jugend.; Jou juz na nich cekó łod třech dni., Ich warte auf sie schon seit drei Tagen.; Padoł juz łod niejdziejle., Es regnet schon seit Sonntag.; sh. auch, łodkųnd (Adv),; 3) ab (Prp.),; Łod jutra mou pogoda być lepsou., Ab morgen soll das Wetter besser werden.; 1), 4) Łod kogo ejś to dostoł?, Von wem hast du das bekommen?; Łod kogo jes te piwo?, Von wem ist dieses Bier?; Łod cego to jes?, Von was ist das?; Łod cego to přisło?, Von was ist das gekommen? (Was für Ursache hatte das?),; sh. auch, cyj (Pron.),; Slow. od (Prp.), odo (Prp.),; odkedy (Adv),; Tschech. od (Prp),; Poln. od (Prp.)

łodarty (Adj), (-tego)

gehäuteter (Adj),; łodarty krôlik, gehäutetes Kaninchen,; Poln. zdarty (Adj) ze skóry (zwierzę)

łodbić (Vb), (-bijâ)

abschlagen (Vb),; łodbić łod płota štachetâ, Zaunlatte vom Zaun abschlagen,; łodbić łod ściany puc, von einer Wand Putz abschlagen,; Poln. odbijać (Vb), usuwać (Vb), (kawałek czegoś, np. tynk od ściany)

łodbrać (Vb), (-bjyró), łodebrać (Vb), (-bjerâ)

1) wegnehmen (Vb), fortnehmen (Vb),; łodbrać (Vb) co kómu, jemandem etwas wegnehmen,; 2) łodbrać (Vb) co łod kogo, von jemandem etwas entgegennehmen,; Łodebrou ejch łod briftrejgra twojâ packâ., Ich habe vom Briefträger dein Päckchen entgegen genommen.; sh. auch, ( ło-, łoz-, łoze-, na-, po-, pře-, při-, u-, wy-, za-) brać (Vb),; sh. auch, (w-, wy-) brać (Vb) sie,; Tschech. 1) odebrát (Vb),; Poln. 1) odebrać (Vb) coś komuś, 2) odebrać (Vb) coś od kogoś

łodbjyrać (Vb), (-ró)

1) annehmen (Vb), entgegen nehmen (Vb),; łodbjyrać łod kogo do ladowaniou siano, von jemandem zum Laden Heu entgegen nehmen,; 2) łodbjyrać (Vb) sie, eitern (Vb),; Te skalycyniy u palca sie łodbjyrou., Die Verletzung am Finger eitert.; sh. auch, ( ło-, łoz-, pře-, při-, u-, wy-) bjyrać (Vb),; Slow. 2) hnisať (Vb),; Tschech. 1) odbirat (Vb), odebrát (Vb), 2) hnisat (Vb),; Poln.1) odbierać (Vb), coś od kogoś, 2) ropieć (Vb), zachodzić (Vb) ropą

łodbudowa ( f ), (-wy, pl.-wy)

Wiederaufbau (m), Neuaufbau (m), Aufbau (m),; Łodbudowa nziscónego miasta., Wiederaufbau einer zerstörten Stadt.; Tschech. obnova ( f ), rekonstrukce ( f ),; Poln. odbudowa ( f )

łodbudować (Vb), (-dujâ)

wieder aufbauen (Vb), aufbauen (Vb),; łodbudować wypoulóny budynek, ein ausgebranntes Haus wieder aufbauen,; sh. auch, (do-, łoz-, na-, pře-, při-, wy-, za-) budować(Vb),; budować (Vb),; Tschech. obnovit (Vb), rekonstruovat (Vb),; Poln. odbudować (Vb), zbudować (Vb) na nowo

łodbyć (Vb) sie

stattfinden (Vb), sich ereignen (Vb), abgehalten werden (Vb),; Jutro sie łodbâńdzie zebraniy klubu športowego., Morgen findet eine Versammlung des Sportklubs statt.; Kurs angjejlskygo łodbâńdzie sie na jejsiyń., Der Englischkurs wird im Herbst abgehalten.; Tschech. být (Vb), konat (Vb) se,; Poln. odbywać (Vb), odbyć (Vb) się

łodcharknųńć (Vb), (-nâ)

sich räuspern (Vb), hüsteln (Vb),; Poln. odchrznąknąć (Vb),

łodciec (Vb)

abfließen (Vb),; Ta woda z tej zalónej łųki łodciece bez křipop., Das Wasser von der überschwemmten Wiese fließt durch den Entwässerungsgraben ab.; Slow. odtiecť (Vb),; Tschech. odtéct (Vb), odtéci (Vb),; Poln. odciec (Vb), odpłynąć (Vb)

łodciepnųńć (Vb), (-nâ)

abwerfen (Vb) (Kartenspiel),; von sich werfen (Vb),; Łodciep tâ kartâ.,Werfe diese Karte ab. (Kartenspiel (n)),; łodciepnųńć łod siebje co gorkygo, etwas heißes von sich werfen (Vb),; sh. auch, (pře-, w-, wy-) ciepnųńć (Vb),; Poln. odrzucić (Vb) coś od siebie, rzucając, oddalić (Vb) coś od siebie

łodciś (Vb), (-cisnâ)

1) wegdrücken (Vb), wegschieben (Vb),; Tyn wôz łodciśniymy na îksy plac., Den Wagen schieben wir an eine andere Stelle.; 2) łodciś (Vb) sie łod cego, sich von etwas abdrücken (Vb),; Łodciś sie râkóma łod ściany., Drücke dich von der Wand mit den Händen ab.; sh. auch, łodstuchnųńć (Vb) sie,; 3) łodciś (Vb) co na cý, etwas abdrücken (Vb), (Abdruck (m) hinterlassen (Vb)),; Łodcisła sie na śniegu fołtka łod lisa., Auf dem Schnee hat sich die Pfote eines Fuchses abgedrückt.; Łodcisły sie na dródze koła łod góminiouka., Auf einem Weg haben sich die Gummiräder von einem Wagen abgedrückt. (haben eine Spur hinterlassen (Vb)),; Poln. 1) odsunąć (Vb) coś, 2) odepchnąć (Vb) się, 3) odcisnąć (Vb) się, (zostawiać ślad (m), odcisk (m))

łodciųgać (Vb), (-gó) (Mil.)

abziehen (Vb) (Mil.) abrücken (Vb), (Mil.),; zurückziehen (Vb), (Mil.),; łodciųgać wojsko łod fróntu, die Truppen von der Front abziehen,; sh. auch, łodciųgnųńć (Vb),; sh. auch, zaciųgać (Vb),; Slow. odťahovať (Vb) (Mil.),; Tschech. odtahat (Vb), (Mil.),; Poln. wycofać (Vb), (Mil.), wycofać (Vb) się, (Mil.)

łodciųgnųńć (Vb), (-nâ)

abziehen (Vb), wegziehen (Vb), zurückziehen (Vb),; łodciųgnųńć wôz na zadek, den Wagen nach hinten wegziehen,; łodciųgnųńć wôz łod wrôt (wrotôw), den Wagen vom Eingangstor wegziehen,; łodciųgnųńć co na bok, etwas zur Seite ziehen,; łodciųgnųńć łod łokna fjyrângâ, den Vorhang vom Fenster wegziehen,; sh. auch, łodciųgać (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łoz-, po-, při-, pře-, ś-, u-, w-, wy-, za-) ciųgnųńć (Vb),; Slow. odtiahnuť (Vb),; Tschech. odtáhnout (Vb),; Poln. cofnąć (Vb), odciągnąć (Vb)

łodciykać (Vb)

abfließen (Vb),; Ta wysokou woda w řyce juz poleku łodciykou., Das Hochwasser im Fluß fließt schon langsam ab.; Woda z drógi łodciykou do kanalizacjej., Das Wasser von der Straße fließt in die Kanalisation ab.; sh. auch, łociec (Vb),; Slow. odtekať (Vb),; Tschech. odtékat (Vb), vytékat (Vb),; Poln. odciekać (Vb), odpłynąć (Vb), spłynąć (Vb)

łodciyrpjejć (Vb), (-pjâ)

abbüßen (Vb),; łodciyrpjejć niedbałość stanckų, die Nachlässigkeit mit der Krankheit abbüßen,; Tschech. odtrpět (Vb),; Poln. odcierpieć (Vb)

łodcouwnųńć (Vb), (-nâ)

łodcouwnųńć (Vb) co, etwas zur Seite schieben (Vb), (stellen (Vb)),; etwas wegstellen (Vb), wegschieben (Vb),; łodcouwnųńć łod stoła stolik, einen Stuhl vom Tisch wegstellen (Vb), wegschieben (Vb),; łodcouwnųńć(Vb) sie, sich zur Seite stellen, (zur Seite gehen (Vb)),; sh, auch, couwnųńć (Vb) co / sie,; Tschech. odsunout (Vb), odstrčit (Vb), odšoupnout (Vb),; Poln. odsunąć (Vb), cofnąć (Vb) coś na bok

łodcydzić (Vb), (-dzâ)

abgießen (Vb), abseihen (Vb), durchseihen (Vb),; łodcydzić uwařóne kartoufle, gekochte Kartoffeln abgießen,; łodcydzić bez sitko uwařóny groch, gekochte Erbsen durch ein Sieb abseihen,; łodcydzić bez sitko uwařóne nudle, gekochte Nudeln durch ein Sieb abseihen,; Tschech. scedit (Vb),; Poln. odcedzić (Vb)

łodcytać (Vb), (-tó)

ablesen (Vb),; Chłop přised łodcytać gazcejler (m), (štrołmcejler (m)), Ein Mann ist den Gaszähler, (Stromzähler (m)) ablesen gekommen.; Łodcytać tekst z ksiųzki, einen Text aus dem Buch ablesen.; łodcytać co z kartecki, etwas von einem Zettelchen ablesen,; Poln. odczytać (Vb)

łoddać (Vb), (-ddó)

1) abgeben (Vb), zurückgeben (Vb),; łoddać kómu co nazoud, jemandem etwas zurückgeben (Vb),; łoddać kómu ksiųzkâ, jemandem sein Buch zurückgeben,; łoddać ksiųzkâ do druku, ein Buch zum Druck abgeben,; łoddać kómu co do přechowaniou, jemandem etwas zur Verwahrung übergeben,; łoddać zygarek do naprawjyniou, eine Uhr zur Reparatur abgeben,; łoddać stancnego do špitala, einen Kranken ins Krankenhaus geben,; łoddać na poccie packâ, an der Poststelle ein Päckchen abgeben,(aufgeben),; łoddać za kogo zyciy, für jemanden sein Leben opfern,; łoddać před kogo głos, für jemanden seine Stimme abgeben,; 2) łoddać (Vb) kogo, jemanden anzeigen (Vb), (Bei den Behörden anzeigen (Vb)),; łoddać sprawâ do sųndu, eine Sache dem Gericht übergeben,;3) łoddać (Vb) nazoud, dać (Vb) nazoud, zurückgeben (Vb),; sh. auch., (do-, łoz-, po-, pře-, při-, u-, wy-) dać (Vb),; Slow. 1) oddať (Vb),; Tschech. 1) odevzdat (Vb), 2) udat (Vb),; Poln. 1) oddać (Vb), oddawać (Vb), 2) złożyć doniesienie (n), 3) zwrócić (Vb)

łoddany (Adj), (-nego)

abgegebener (Vb), zurückgegebener (Vb),; Na stole lezy před ciebje łoddane pismo., Auf dem Tisch liegt ein für dich abgegebener Brief.; Tâ ksiųzka juz jes łoddanou do cytejlni., Das Buch ist schon in der Bibliothek (im Lesesaal) abgegeben.; sh. auch, dany (Adj),; Poln. oddany (Adj), zwrócony (Adj)

łoddychnųńć (Vb), (-nâ)

aufatmen (Vb), Atem holen (Vb), erleichtert sein (Vb), sich erholen (Vb), verschnaufen (Vb),; łoddychnųńć łod cego / kogo, von etwas / jemandem aufatmen,; Jak nasa dziewucha łobstoła egzamin, to ejchmy wsyscy łoddychli., Als unser Mädchen das Examen bestanden hat, da haben wir alle aufgeatmet.; Jak wsystky dziejci banų w łôzku, to potý łoddychnâ., Wenn alle Kinder im Bett sein werden, dann atme ich auf.; sh. auch, dychnųńć (Vb),; Slow. oddýchnuť (Vb), oddýchovať (Vb) si,; Tschech. oddechnout (Vb) (si),; Poln. oddechnąć (Vb)

łoddziejlić (Vb), (-lâ)

abtrennen (Vb), abteilen (Vb), absondern (Vb), abgrenzen (Vb),; łoddziejlić co łod całości, etwas vom Ganzen abtrennen, (absondern (Vb)),; łoddziejlić câść łogrôdka do loutaniou před kury, einen Teil des Gartens zum Hühnerauslauf abgrenzen,; sh. auch, ( łoz-, po-, pře-) dziejlić (Vb),; sh. auch, dziejlić (Vb),; sh. auch, łodgrodzić (Vb),; Slow. oddeliť (Vb),; Tschech. oddělit (Vb),; Poln. oddzielić (Vb)

łodechciejć (Vb) sie

łodechciejć (Vb) sie cego, an etwas die Lust verlieren (Vb), nichts mehr davon haben wollen (Vb), etwas überdrüssig sein,; Łodechciało mu sie jejś, Er hat am Essen die Lust verloren.; Jak ejch to widzioł, to mi sie wsystkygo łodechciało., Als ich das gesehen habe, da wollte ich nichts mehr., (habe an dem die Lust verloren),; Tschech. přestat chtít (Vb), přestat mít chuť ( f ),; Poln. odchciewać (Vb) się, odechcieć (Vb) się

łodegrać (Vb), (-ró)

zurückgewinnen (Vb), Verlust beim Spiel wieder zurückgewinnen (Vb), zurückspielen (Vb),; Jou ejch noupřôd w kartach segroł, ale potý ejch wsystko łodegroł., Ich habe zuerst im Kartenspiel verloren, aber dann habe ich alles zurückgewonnen.; sh. auch, ( ło-, na-, se-, za-) grać (Vb),; pograć (Vb) se,; grać (Vb),; Poln. odegrać (Vb) się, wygrać (Vb) uprzednio przegraną kwotę

łodeptać (Vb), (-pcâ)

abtreten (Vb), abnutzen (Vb),; sh. auch, podeptać (Vb),; Poln. znosić (Vb) (obuwie)

łodeptany (Adj), (-nego)

abgetretener (Adj), abgenutzter (Adj),; Mous u třewikôw łodeptane noupjŷntki., Du hast an den Schuhen abgetretene (abgenutzte (Adj) ) Absätze.; łodeptany tepich, abgenutzter (abgetretener) Teppich,; Poln. znoszony (Adj) (bucik), zużyty (Adj) (dywan)

łoderwać (Vb), (-wjâ)

abreißen (Vb),; abreißen (Vb) eines Teils von einem Ganzen,; łoderwać přibitų deskâ, ein angenageltes Brett abreißen,; łoderwać (Vb) sie, sich losreißen (Vb),; łoderwać sie łod roboty, sich von der Arbeit losreißen (Vb),; sh. auch, łodruwać (Vb),; sh. auch, (do-, łobe-, łoze-, na, pře-, po-, se-, u-, wy-, za-) rwać (Vb),; sh. auch, łodtargnųńć (Vb),; Tschech. odtrhnout (Vb), utrhnout (Vb),; Poln. oderwać (Vb), oderwać (Vb) się

łod(e)słać (Vb),

(-d(e)ślâ)

abschicken (Vb), absenden (Vb),; łodesłać do kogo packâ, zu jemandem ein Päckchen abschicken,; łodesłać do kogo telegram, zu jemandem ein Telegramm versenden (abschicken),; łodesłać kómu co, jemandem etwas zuschicken,; sh. auch, (na-, po-, při-) słać (Vb),; Slow. odoslať (Vb),; Tschech. odeslat (Vb),; Poln. wysłać (Vb), wysyłać (Vb)

łodezwać (Vb) sie, (sie..-wjâ)

auf Fragen antworten (Vb), sich hören lassen (Vb), etwas sagen (Vb), reden (Vb), sich zu Wort melden (Vb),; łodezwać sie na pytaniy, auf eine Frage Antwort geben (Vb), (entgegnen (Vb)),; łodezwać sie na wołaniy, auf einen Ruf antworten,( sich hören lassen (Vb), sich melden (Vb)),; Łón sie na tý zebraniu nie łodezwoł., Er hat sich bei der Versammlung nicht zu Wort gemeldet (Vb).; Tschech. oznat (Vb) se,; Poln. odezwać (Vb) się

łodfarbić (Vb) sie

sich abfärben (Vb), sich entfärben (Vb),; Pulołwer mi sie při praniu łodfarbjył., Der Pullover hat bei der Wäsche abgefärbt.; sh. auch, ufarbić (Vb),; Tschech. odbarvovat (Vb), odbarvit (Vb),; Poln. odbarwić (Vb) się

łodfiltrować (Vb), (-rujâ)

abfiltrieren (Vb),; łodfiltrować (Vb) co, etwas abfiltrieren,; łodfiltrować maras z wody, feste Verunreinigungen aus dem Wasser abfiltrieren,; sh. auch, filtrować (Vb),; přefiltrować (Vb) co bez filter (m),; Poln. odfiltrować (Vb), (oddzielać stałe cząstki od płynu albo gazu)

łodgarnųńć (Vb), (-nâ), łodgarniać (Vb) (-nió)

wegschieben (Vb), zur Seite schieben (Vb), beiseite schieben (Vb),; łodgarnųń na bok śniyg, Schnee zur Seite schieben,; Slow. odhrnúť (Vb),; Tschech. odhrnout (Vb),; Poln. odgarnąć (Vb), odgarniać (Vb)

łodgnųńć (Vb), (-gnâ) , łodginać (Vb), (-ginó)

zurückbiegen (Vb), gerade biegen (Vb), aufbiegen (Vb) (von etwas), wegbiegen (Vb); łodgnųńć skřiwjóny ćwjŷk, einen krummen Nagel gerade biegen, aufbiegen (Vb),; łodgnųńć drót na prawų strónâ, den Draht zur rechten Seite wegbiegen,; łodgnųńć u strómika gałųzkâ, beim Bäumchen einen Zweig abbiegen,; łodgnųńć u koła skřiwjónų špajchâ, eine krumme Fahrradspeiche zurückbiegen,; sh. auch, ( łoz-, po-, pře-, z-) gnųńć (Vb) co,; Tschech. ohnout (Vb),; Poln. odgjąć (Vb)

łodgnać (Vb), (-nó ),

łodgóniać (Vb), (-niâ)

vertreiben (Vb), davonjagen (Vb), verjagen (Vb), fortjagen (Vb),; łodgnać (Vb) kogo, jemanden verjagen (Vb), (vertreiben (Vb)),; łodgnać (Vb) co, etwas vertreiben (Vb),; łodgnać łod kónia pawanty (Zool.), von einem Pferd die Bremsen (Zool.) verjagen,; łodgóniać łod siebje kopruchy (Zool.), Mücken (Zool.) von sich fortjagen,; sh. auch, ( ło-, łoz-, pře-, při-, w-, wy-, za-) gnać (Vb),; Slow. odháňať (Vb),; Tschech. odhánět (Vb), zahánět (Vb),; Poln. odegnać (Vb), odganiać (Vb)

łodgónić (Vb), (-nió)

wegjagen (Vb), vertreiben (Vb),; sh. auch, łodgnać (Vb), łodgóniać (Vb),; łodgónić łod dziejcia hajndyka, einen Truthahn von einem Kind vertreiben,; Idź do kuřyntôw łodgónić kocura., Gehe zu den Kücken den Kater fortjagen.; Tschech. odehnat (Vb), zahnat (Vb),; Poln. odgonić (Vb)

łodgrabić (Vb), (-bjâ)

wegrechen (Vb),; łodgrabić łod cego ślejciałe ze stróma liściy, vom Baum abgefallene Blätter von etwas wegrechen (Vb),; sh. auch, (z-, wy-, za-) grabić (Vb),; Poln. usunąć (Vb) coś grabiami, (np. liście (pl.))

łodgranicyć (Vb), (-câ)

abgrenzen (Vb), umgrenzen (Vb),; łodgranicyć (Vb) co, etwas abgrenzen (Vb), abteilen (Vb),; łodgranicyć (Vb) sie, sich abgrenzen (Vb),; łodgranicyć sie łod cego, sich von etwas abgrenzen (Vb),; łodgranicyć při łosprouwce dwje blank îkse řecy, bei einem Gespräch zwei völlig unterschiedliche Sachen abgrenzen (Vb),; Tschech. ohraniĉit (Vb),; Poln. odgraniczyć (Vb), odgraniczać (Vb)

łodgrodzić (Vb), (-dzâ)

abgrenzen (Vb), abzäunen (Vb),; Łodgrôdź mi câść łogrôdka před kury., Zäune mir einen Teil des Gartens für die Hühner ab.;

sh. auch, ( ło-, pře-, za-) grodzić (Vb),; Tschech. ohradit (Vb),; Poln. odgrodzić (Vb)

łodgrodzyniy (n), (-niou, pl.-nia)

Abgrenzung ( f ), Abzäunung ( f ),; sh. auch, ( ło-, pře-, za-) grodzyniy (n),; Poln. odgrodzenie (n)

łodhoucyć (Vb), (-câ)

łodhoucyć (Vb) co, etwas abkoppeln (Vb), abhängen (Vb), abhaken (Vb),; łodhoucyć łod kolcôw pug, einen Pflug vom Pflugkarren abhängen (Vb),; łodhoucyć (Vb) sie, sich vom Haken lösen (Vb),; Łodhoucył sie łod barcka lyncusek., Eine Kette hat sich vom Zugbalken des Wagens abgehakt.; Ryba mi sie łod houcyka łodhoucyła., Ein Fisch hat sich bei mir vom Angelhaken gelöst., (hat sich abgehakt (Vb)),; Poln. odhaczyć (Vb), odczepić (Vb), odczepić (Vb) się

łodizolować (Vb), (-lujâ)

abisolieren (Vb),; łodizolować kabejl, ein Kabel abisolieren (Vb),; Poln. odizilować (Vb), usuwać (Vb) izolację, (np. z kabla)

łodjechać (Vb), (-jadâ)

abfahren (Vb), abreisen (Vb), sich auf den Weg begeben (Vb),; Tyn cug juz łodjechoł., Der Zug ist schon abgefahren.; Łóni juz wcora łodjechali., Sie sind schon gestern abgefahren.; sh. auch, (do-, łob-, łoz-, na-, po-, pře-, při-, s-, u-, w-, wy-, za-) jechać (Vb),; Slow. odcestovať (Vb),; Poln. odjechać (Vb)

łodjyzdzać (Vb), (-dzó)

abfahren (Vb), abreisen (Vb),; My jutro rano łodjyzdzómy., Wir fahren morgen früh ab.; Kiedy becie (bâdziecie) łodjyzdzać?, Wann reist ihr ab?; Tschech. odjíždět (Vb), odjet (Vb),; Poln. odjeżdżać (Vb)

łodklapnųńć (Vb), (-nâ)

aufklappen (Vb),; łodklapnųńć łod kisty dekejl, den Deckel von einer Kiste aufklappen,; łodklapnųńć w kinie stolik, den Klappsitz im Kino aufklappen,; łodklapnųńć ksiųzkâ, ein Buch aufschlagen, (aufklappen),; łodklapnųńć klîgâ łod noza, ( łod pitwouka), die Klinge von einem Taschen- Messer aufklappen,; łodklapnųńć dekejl łod solnicki, den Deckel von einem Salzkästchen aufklappen,; łodklapnųńć klapštul, den Klappstuhl aufklappen,; Łodklapni dekejl łod studnie., Klappe den Deckel vom Brunnen auf.; sh. auch, zaklapnųńć (Vb),; Poln. otworzyć (Vb), (scyzoryk), otworzyć (Vb), ( wieko na zawiasach), rozłożyć (Vb), (leżak)

łodkludzić (Vb), (-dzâ)

abführen (Vb), begleiten (Vb),; łodkludzić kogo do herestu, jemanden ins Gefängnis abführen,; łodkludzić kogo na banâ, jemanden zum Bahnhof begleiten,; sh. auch, (při-, s-, za-) kludzić (Vb),; sh. auch, kludzić (Vb),; sh. auch, poskludzać (Vb),; Tschech. odvádět (Vb),; Poln. odprowadzić (Vb), odprowadzać (Vb)

łodkłoudać (Vb), (-dó)

1) weglegen (Vb), beiseite abstellen (Vb),; łodkłoudać na bok deski, Bretter zur Seite legen,; łodkłoudać co na lewų strónâ, etwas auf die linke Seite ablegen,; 2) beiseitelegen (Vb), zurücklegen (Vb),; łodkłoudać na starość pjųndze, fürs Alter Geld zurücklegen,; łodkłoudać na auto pjųndze, fürs Auto Geld zurücklegen,; 3) verlegen (Vb),; łodkłoudać robotâ na drugi dziyń, die Arbeit auf den nächsten Tag verlegen,; 4) ablegen (Vb),; łodkłoudać egzamin, eine Prüfung ablegen,; sh. auch, łodłozyć (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łoz-, pře-, při-, s-, u-, wy-, za-) kłoudać (Vb),; Tschech. odkládat (Vb),; Poln. odkładać (Vb), (odłożyć (Vb))

łodkopać (Vb), (-pjâ)

1) aufgraben (Vb), freilegen (Vb), ausgraben (Vb),; łodkopać (Vb) co zasutego, etwas zugeschüttetes (vergrabenes) ausgraben (Vb),; Při wyšachtowaniu ziymje, łodkopali stare rury., Beim Ausschachten der Erde, haben sie alte Rohre ausgegraben.; 2) łodkopać (Vb) sie, sich bloßstrampeln (Vb), sich aufdecken (Vb),; Dziejcio sie we śpiku łodkopało, Das Kind hat sich im Schlaf losgestrampelt.; sh. auch, ( ło-, łoz-, na-, po-, pře-, w-, wy-, za-) kopać (Vb),; Tschech. 1) odkopat (Vb), 2) odkopat (Vb) se,; Poln. 1) odkopać (Vb), odgrzebać (Vb), 2) usunąć (Vb) przykrycie, odkrywać (Vb) się

łodkopnųńć (Vb), (-nâ)

mit dem Fuß wegtreten (Vb), wegstoßen (Vb), (zB. Ball),; łodkopnųńć łod siebje bal, den Ball von sich wegtreten,; łodkopnųńć do kogo bal, jemandem den Ball mit dem Fuß zuspielen,; Tschech. odkopnout (Vb), (míĉ),; Poln. odsunąć (Vb) coś nogą, kopnąć coś do kogo, (np. piłkę)

łodkrajać (Vb), (-jâ )

etwas von einem Stück abschneiden (Vb), wegschneiden (Vb),; łodkrajać łod wândzónki špek, von einem Schinken den Speck wegschneiden (Vb),; łodkrajać łod gjejlnika krómkâ, die Kruste von der Brotschnitte wegschneiden (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łoz-, na-, po-, pře-, u-, wy-) krajać (Vb),; Tschech. odkrojovat (Vb),; Poln. odkroić (Vb), odkrajać (Vb)

łodkrųncać (Vb), (-câ)

abschrauben (Vb), aufdrehen (Vb),; sh. auch, łodkrųńcić (Vb),; Slow. odkrúcať (Vb),; Tschech. odšroubovávat (Vb),; Poln. odkręcać (Vb)

łodkrųńcić (Vb), (-câ)

1) abschrauben (Vb), aufdrehen (Vb),; łodkrųńcić śróbâ (muterkâ), eine Schraube, (Mutterschraube), aufdrehen (Vb),; łodkrųńcić deklik łod glaski, einen Schraubdeckel vom Glas abschrauben (Vb),; łodkrųńcić łod waserlajtųga kran, einen Wasserhahn aufdrehen (Vb),; 2) łodkrųńcić (Vb) sie, sich aufdrehen (Vb), sich lockern (Vb),; Łodkrųńciyła sie při kole łod šucblecha śróbka., Beim Fahrrad hat sich am Schutzblech die Schraube aufgedreht., (gelockert (Vb)),; sh. auch, (do-, ło-, łoz-, pře-, při-, s-, u-, wy-) krųńcić (Vb),; Slow. odkrútiť (Vb),; Tschech. odšroubovát (Vb),; Poln. 1) odkręcić (Vb), 2) odkręcić (Vb) się, odśrubować (Vb) się

łodkryć (Vb), (-yjâ)

aufdecken (Vb),; łodkryć při graniu karty, die Karten beim Spiel aufdecken (Vb),; łodkryć garniec (symnųńć přikrywkâ), den Deckel vom Topf anheben (Vb),; łodkryć łod lastauta planâ, die Plane vom Lastkraftwagen aufdecken,; sh. auch, (po-, při-, s-, u-, za-) kryć (Vb),; Tschech. odkrýt (Vb),; Poln. odkryć (Vb), odrzucić (Vb) przykrycie,; odsłonić (Vb), to co było zakryte

łodkryć (Vb) sie, (sie..-yjâ)

sich aufdecken (Vb),; W nocy było tak gorko, co ejch sie musioł łodkryć., In der Nacht war es so heiß, daß ich mich aufdecken mußte.; łodkryć karty (pl.), Karten aufdecken (Vb) (Kartenspiel (n)),; sh. auch, (při-, s-, u-) kryć (Vb) sie,; sh. auch, kryć (Vb),; Tschech. odkrýt (Vb),; Poln. zdjąć (Vb), zrzucić (Vb) z siebie przykrycie

łodkryty (Adj), (-tego)

aufgedeckter (Adj), offener (Vb); łodkryty wagón, offener Eisenbahn-Wagon,; łodkryte dziejcio w kolousce, aufgedecktes Kind im Kinderwagen,; Łón lezy w łózku câsto łodkryty., Er liegt im Bett oft aufgedeckt.; Poln. odkryty (Vb), (nie przykryty)

łodkucać (Vb), (-có)

abhusten (Vb), sich räuspern (Vb),; łodkucać šlajm, Schleim abhusten (Vb),; sh. auch, (wy-, za-) kucać (Vb) sie,; sh. auch, kucać (Vb),; Poln. odkrztusić (Vb), odkrztuszać (Vb)

łodkuć (Vb), (-jâ)

Eisenbeschlag abschlagen (Vb),; abschlagen (Vb), (von Metallteilen),; łodkuć łod wrotów zouwjase, die Scharniere vom Tor abschlagen,; sh. auch, ( ło-, pod-, při-, pře-, wy-) kuć (Vb),; Poln. odkuwać (Vb), oddzielać (Vb) okucie

łodkupić (Vb), (-pjâ)

abkaufen (Vb),; Jou ci to łodkupjâ., Ich kaufe dir das ab.; łodkupić (Vb) co, etwas kaufen (Vb), abkaufen (Vb),; łodkupić co łod kogo, etwas was vorher ihm gehört hat, zurückkaufen (Vb),; łodkupić co kómu, etwas von jemandem kaufen, der das für sich gekauft hat, (durch Kauf erwerben (Vb)),; Slow. odkúpiť (Vb),; Tschech. kupovat zpět,; Poln. odkupić (Vb)

łodkuřić (Vb), (-řâ)

abstauben (Vb), Staub wegwischen (Vb),; łodkuřić mejble, Möbel abstauben (Vb),; łodkuřić na regalu ksiųzki, auf dem Regal Bücher abstauben (Vb),; sh. auch, wišować (Vb) kuř, Staub wischen (Vb),; Tschech. utírat prach (m),; Poln. odkurzać, odkurzyć (Vb), czyścić (Vb) z kurzu

łodkųnd (Adv / interrog.)

seit wann?, (Adv / interrog.), wie lange?, (Adv / interrog.), von wann ab?,; Łodkųnd juz to třwou?, Seit wann dauert das schon?; Łodkųnd łón to juz mou?, Seit wann hat er das schon?; Łodkųnd łóni tu sų?, Seit wann sind sie hier?; Łodkųnd ty go znous?, Seit wann kennst du ihn?; sh. auch, dokųnd (Vb),; sh. auch, douwno (Adv), jak douwno (Adv),; Slow. odkedy (Adv / interrog.),; Tschech. odkdy (Adv / interrog.),; Poln. odkąd (Adv / interrog.)

łodlejciejć (Vb)

abfallen (Vb), abbröckeln (Vb), abplatzen (Vb),; Łodlejcioł łod ściany puc., Der Putz ist von der Wand abgebröckelt (Vb, (abgefallen (Vb)),; Łodlejciała łod dřwi klamka., Die Klinke ist von der Tür abgefallen.; Łodlejcioł mi u zygarka cajger., Mir ist an der Uhr der Zeiger abgefallen.; Łodlejcioł mi u mantla kneflik., Mir ist beim Mantel der Knopf abgefallen,; sh. auch, (do-, łob-, łoz-, na-, pře-, při-, ś-, u-, wy-, za-) lejciejć (Vb),; Tschech. opadat (Vb), opadnout (Vb),; Poln. odpaść (Vb), odskoczyć (Vb), odłamywać (Vb) się (od czegoś)

łodlejtować (Vb), (-tujâ)

ablöten (Vb),; łodlejtować łod cego přilejtowany drócik, von etwas ein angelötetes Drähtchen ablöten,; Poln. odlutować (Vb)

łodlepić (Vb), (-pjâ)

abkleben (Vb),; ablösen (Vb), von etwas,; angeklebtes loslösen (Vb),; Musiymy łod ściany łodlepić starų tapejtâ., Wir müssen von der Wand die alte Tapete ablösen.; łodlepić (Vb) sie, sich loslösen (Vb), (Klebestelle) aufgehen (Vb),; Łodlepjyła sie łod pisma brifmarka., Die Briefmarke hat sich vom Brief abgeklebt.; Łodlepjył sie u koła flik łod šlaucha., Ein Flicken vom Fahrradschlauch hat sich abgelöst.; sh. auch, ( ło-, łoz-, na-, po-, při-, za-) lepić (Vb),; Tschech. odlepit (Vb), odlepit (Vb) se,; Poln. odkleić (Vb),; oderwać (Vb) to, co jest przylepione,; odkleić (Vb) się

łodlepjać (Vb) sie

sich abkleben (Vb), sich ablösen (Vb), sich loslösen (Vb), sh. auch, łodlepić (Vb) sie,; Tschech. odlepovat (Vb) Poln. odlepiać (Vb) się

łodlezały (Adj), (- łego)

abgelagerter (Adj), gereifter (Adj),; łodlezałe mjŷso, abgelagertes Fleisch (n),; łodlezałe wino, abgelagerter Wein (m),; łodlezałe piwo, abgelagertes Bier (n),; łodlezałe jabka, abgelagerte, (gereifte) Äpfel (pl.),; Tschech. odleželý (Adj),; Poln. odleżeć (Vb) się, jakiś czas,(żywność, owoce),; dojrzały (Adj), (przez pewien czas leżenia)

łodlezejć (Vb), (-zâ)

das Bett hüten (Vb),; łodlezejć stanckâ w łôzku, die Krankheit im Bett verbringen, (um gesund zu werden),; Musâ jaki cas łodlezejć, (lezejć w łôzku)., Ich muß einige Zeit im Bett verbringen.; Tschech. odležet (Vb),; Poln. odleżeć (Vb), (poleżeć jakiś czas w łóżku),; przebyć (Vb) chorobę

łodlicyć (Vb), (-câ)

1) abziehen (Vb), abziehen (Vb) von einem Betrag,; łodlicyć (Vb) co łod cego, etwas von einem Betrag abziehen,; To, co ejch juz zapłacił, musis łod tej sumy łodlicyć., Das, was ich schon bezahlt habe, mußt du von dem Betrag (der Summe) abziehen.; 2) abzählen (Vb),; Jou ejch mu doł łodlicóne pjųndze., Ich habe ihm abgezähltes Geld gegeben.; sh. auch, (do-, łob-, łoz-, na-, po-, pře-, při-, ś-, w-, wy-) licyć (Vb),; sh. auch, licyć (Vb),; Slow. odpočítať (Vb),; Tschech. odpočítat (Vb),; Poln. 1) odliczać (Vb) jakąś kwotę z czego,; odejmować (Vb) część należności, potrącać (Vb) 2) odliczyć (Vb)

łodlouć (Vb), (-lejâ), łodlywać (Vb), (-lywó)

abgießen (Vb), weggießen (Vb),; łodlouć łod uwařónych kartoufli wodâ, das Wasser von den gekochten Kartoffeln abgießen,; łodlouć z garca câść wody, einen Teil des Wassers aus dem Topf abgießen (Vb), (weggießen (Vb)),; Jou prawje teraz łodlywó z garca wodâ., Ich gieße gerade aus dem Topf das Wasser ab.; sh. auch, (do-, łob-, łoź-, na-, po-, pře-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) louć (Vb),; Slow. odliať (Vb),; odlievať (Vb),; Tschech. odlít (Vb), odlét (Vb),; Poln. odlać (Vb), oddzielić (Vb) płyn od stałych cząstek,; wylać (Vb) część płynu z naczynia

łodlyź (Vb),

abgehen (Vb) (von etwas), sich ablösen (Vb),; Ta farba łod tej ściany łodlazła., Die Farbe ist von der Wand abgegangen.; Slow. odlepiť (Vb), ; Tschech. oddělovat (Vb) se,; Poln. odpaść (Vb) od czegoś

łodłazić (Vb)

abgehen (Vb), (von etwas),; sich ablösen (Vb),; Ta farba łodłazi z tej blachy., Die Farbe löst sich von dem Blech ab.; Te přilepjóne plakaty łodłazų łod tabule., Die angeklebten Plakate lösen sich von der Plakatwand ab.; sh. auch, (pře-, wy-) łazić (Vb),; Poln. schodzić (Vb) z czegoś (np. farba),; zejść (Vb) z czegoś,; odpadać (Vb)

łodłozyć (Vb), (-zâ)

1) weglegen (Vb), beiseite legen (Vb),; łodłozyć (Vb) co na bok, etwas zur Seite legen (Vb), (beiseite legen (Vb)),; łodłozyć na bok blajštift, einen Bleistift zur Seite legen (Vb),; łodłozyć z rųk ksiųzkâ, ein Buch aus den Händen legen,; 2) zurücklegen (Vb),; łodłozyć před kogo, (před co) pjųndze, für jemanden, (für etwas) Geld zurücklegen (Vb),; 3) ablegen (Vb),; łodłozyć egzamin, das Examen ablegen (Vb),; sh. auch, łodkłoudać (Vb), (egzamin),; Poln.1) odłożyć (Vb), (na bok), odsunąć (Vb),; 2) oszczędzać (Vb), (pieniądze),; 3) składać (Vb), (egzamin)

łodłómać (Vb), (-mjâ)

abbrechen (Vb),; łodłómać câść łod cego, einen Teil von etwas abbrechen (Vb),; łodłómać łod stróma gałųź, einen Ast von einem Baum abbrechen (Vb),; łodłómać (Vb) sie, abbrechen (Vb),; Łodłómała sie u stolika noga., Ein Stuhlbein ist beim Stuhl abgebrochen.; Slow. odlamovať (Vb),; Tschech. odlámat (Vb), odlomit (Vb),; Poln. odłamać (Vb), (się)

łodłų(n)cyć (Vb), (-câ)

1) abschalten (Vb), abklemmen (Vb), abkoppeln (Vb),; łodłų(n)cyć (Vb) co łod cego, etwas von einem anderen Teil abkoppeln (Vb), (abtrennen (Vb)),; łodłų(n)cyć łod lokomotiwy wagón, von der Lokomotive einen Wagon abkoppeln (Vb), (abhängen (Vb)),; łodłų(n)cyć łod mašiny štrołm, den elektrischen Stromzufluß zur Maschine abschalten (Vb), (abkoppeln (Vb),; 2) łodłų(n)cyć (Vb) sie, sich trennen (Vb),; łodłų(n)cyć sie łod grupy ludzi, sich von einer Gruppe Menschen trennen (Vb), (entfernen (Vb)),; sh. auch, ( łoz-, po-, při-,wy-, za-) łųncyć (Vb),; Tschech. 1) oddělovat (Vb), odlučovat (Vb),; Poln. 1) odłączyć (Vb), odczepić (Vb), rozłączać (Vb),; 2) odłączyć (Vb) się

łodmalować (Vb), (-lujâ)

abmalen (Vb), abzeichnen (Vb),; łodmalować (Vb) co łod cego, ein Bild, (Zeichnung ( f )) von etwas abmalen (Vb), (abzeichnen),; łodmalować z ksiųzki łobrouzek, ein Bild aus einem Buch abmalen,; Poln. kopiować (Vb), robić (Vb) kopię ( f ), (np. rysunku, obrazu)

łodmařnųńć (Vb)

1) auftauen (Vb),; łodmařnųńć zamrozóne mjŷso, tiefgefrorenes Fleisch auftauen (Vb),; Po zimje ziymja juz łodmařła., Nach dem Winter ist der Boden schon aufgetaut.; 2) abtauen (Vb), tauen (Vb), eisfrei werden (Vb) (Teich (m),; Lodôwka juz łodmařła., Der Kühlschrank ist schon abgetaut.; Jejzioro juz łodmařło., Der See ist schon abgetaut.; sh. auch, tajać (Vb),, sh. auch, ( łoz-, pře-, při-, z-, za-) mařųńć (Vb),; Slow. 1) roztopiť (Vb) sa,; 2) odmrznúť (Vb),; Tschech. 1) rozmrznout (Vb), rozmrzat (Vb), tát (Vb), 2) odmrzit (Vb),; Poln. 1) rozmrażać (Vb) się, rozmrozić (Vb) (mięso),; odmarzać (Vb) (mięso),; 2) odmarznąć (Vb), tajać (Vb), topnieć (Vb), (lód),;

łodmjeřić (Vb), (-řâ)

abmessen (Vb), ausmessen (Vb), für etwas eine Maßzahl festlegen (Vb), (Länge ( f ), Breite ( f ),; Łodmjeřâ, jaky te deski musų być dugy., Ich messe ab, wie lang die Bretter sein müssen.; łodmjeřić syrokość šrâka, die Breite von einem Schrank messen,; Slow. odmerať (Vb),; Tschech. odměřit (Vb),; Poln. odmierzyć (Vb), mierzyć (Vb)

łodmjatać (Vb), (-tó)

wegkehren (Vb), wegfegen (Vb),; łodmjatać łod dřwi śniyg, Schnee von der Tür wegkehren,; sh. auch, (wy-, za-) mjatać (Vb),; sh. auch, (łod-, wy-, za-) mjyś (Vb),; Tschech. odmetat (Vb),; Poln. odmieść (Vb)

łodmjyś (Vb), (-mjetâ)

wegkehren (Vb), wegfegen (Vb),; Idź łod wrotôw łodmjyś śniyg., Gehe am Tor den Schnee wegfegen.; Łodmjyć te liściy při budynku na bok., Fege die Blätter am Haus zur Seite.; sh. auch, (wy-, za-) mjyś (Vb),; sh. auch, łodmjatać (Vb),; Tschech. odmést (Vb),; Poln. odmieść (Vb) coś od czegoś

łodmłodniejć (Vb), (-dnâ)

jünger werden (Vb), sich jünger fühlen (Vb), wieder jung werden (Vb),; Jou ejch po tý urloupje łodmłodnioł., Ich fühle mich nach dem Urlaub jünger.; Tschech. omládnout (Vb),; Poln. odmłodnieć (Vb),

łodmocyć (Vb), (-câ)

abweichen (Vb),; ablösen (Vb) durch einweichen (Vb), (in einer Flüssigkeit, zB. Wasser),; łodmocyć łod ómšlaga brifmarki, Briefmarken im Wasser vom Briefumschlag ablösen,; łodmocyć łod glaski etikety, Etiketten von Gläsern im Wasser ablösen (Vb), (abweichen (Vb)),; sh. auch, brifómšlag (m),; Tschech. odmoĉit (Vb),; Poln. odkleić (Vb) przez moczenie w płynie (np. wodzie)

łodmôwić (Vb), (-wją)

1) absagen (Vb), abschlagen (Vb), abschlägige Antwort geben (Vb),; łodmôwić kómu přiś na fajer, jemandem absagen zur Feier zu kommen,; 2) abraten (Vb),; Poln. odmówić (Vb), (spotkanie, wizytę)

łodmrozić (Vb), (-zâ)

erfrieren (Vb), sich Erfrierungen zuziehen (Vb),; Łodmroziył ejch se usy., Ich habe mir die Ohren erfroren.; łodmrozić se stopy, sich die Füße erfrieren (Vb),; łodmrozić se nos, sich die Nase erfrieren (Vb),; sh. auch, zmařnųńć (Vb),; Poln. odmrozić (Vb) sobie coś (np. uszy)

łodmrozyniy (n), (-niou, pl.-nia), (Med.)

Erfrierung ( f ), (Med.),; Poln. odmrożenie (n), (Med.)

łodmuchać (Vb), (-chó)

abblasen (Vb), etwas von einem Gegenstand wegblasen (Vb),; łodmuchać muterkâ łod pjousku, von einer Mutterschraube Sand abblasen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, pře-,) dmuchać (Vb),; dmuchać (Vb),; ( ło -, łoz-, pře-, z-) dmuchnųńć (Vb),; dmuchnųńć (Vb),; Poln. zdmuchnąć (Vb) wokół czegoś zanieczyszczenie / (kurz, piasek)

łodmuchnųńć (Vb),

(-chnâ)

łodmuchnųńć (Vb) co , etwas einmal anblasen,; kurz anblasen (Vb), um es zu säubern (Vb),; sh. auch, łodmuchać (Vb),; Poln. zdmuchnąć coś z czegoś (usunąć zanieczyszczenie)

łodnitować (Vb)

abniten (Vb), Niete lösen (Vb),; łodnitować łod jakjej řecy câść z blachy, von einem Gegenstand ein Blechteil abnieten,; Poln. odnitować (Vb)

łodniyś (Vb),(-niesâ)

zurücktragen (Vb), zurücktragen an einen Platz, von dem es vorher genommen wurde,; łodniyś (Vb) co nazoud, etwas zurückbringen (Vb),; łodniyś ze stoła do kuchnie gyšyr, das Geschirr vom Tisch zur Küche tragen (Vb),; sh. auch, (do-, łoz-, na-, pře-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) niyś (Vb),; Slow. odniesť (Vb),; Tschech. odnést (Vb) co,; Poln. odnieść (Vb), zanieść (Vb) coś na miejsce, z którego to zostało zabrane

łodnosić (Vb), (-sâ)

zurücktragen (Vb), wegtragen (Vb), zurückbringen (Vb),; sh. auch, łodniyś (Vb),; Tschech. odnášet (Vb),; Poln. odnosić (Vb), nieść (Vb) z powrotem

łodnowić (Vb), (-wjâ)

erneuern (Vb), renovieren (Vb), restaurieren (Vb),; łodnowić (Vb) budynek, das Haus erneuern (Vb), renovieren (Vb),; łodnowić (Vb) stary šrâk, einen alten Schrank restaurieren (Vb),; Slow. obnoviť (Vb),; Tschech. obnovit (Vb), restaurovat (Vb),; Poln. odnowić (Vb), usuwać (Vb) ślady zniszczenia, restaurować (Vb), odświeżać (Vb)

łodpakować (Vb), (-kujâ)

auspacken (Vb),; łodpakować (Vb) co, etwas auspacken (Vb),; łodpakować (Vb) packâ, ein Päckchen auspacken (Vb),; łodpakować (Vb) gyšenk, ein Geschenk auspacken (Vb),; Poln. odpakować (Vb)

łodparować (Vb)

abdampfen (Vb),; verdunsten (Vb), verdampfen (Vb),; łodparować wodâ, Wasser abdampfen (Vb),; Łodparowała z garca woda., Das Wasser im Topf ist verdampft.; sh. auch, wyparować (Vb),; Tschech. odpařit (Vb),; Poln. odparować (Vb)

łodparty (Adj), (-tego)

aufgesperrter (Adj),; Sopa jes łodpartou. Der Schuppen ist aufgesperrt.; sh. auch, ( ło-, pod-, wy-, za-) přyć (Vb),; Poln. otworzony (Adj) (kluczem)

łodparowaniy (n), (-niou, pl.-nia)

Abdampfung (Vb), Verdampfung (Vb),; Poln. odparowanie (Vb)

łodpejdziejć (Vb),

(-powjâ)

antworten (Vb), erwidern (Vb),; łodpejdziejć kómu na pytaniy, jemandem auf eine Frage antworten (Vb),; Tschech. odpovědět (Vb),; Poln., odpowiedzieć (Vb)

łodpinać (Vb), (-nó)

aufknöpfen (Vb), abnehmen (Vb),; Verschluß (m) öfnen (Vb),; łodpinać se mantejl, sich den Mantel aufknöpfen (Vb),; Łodpnâ se u kosule při kragliku knefejl., Ich knöpfe mir am Hemd den Knopf am Kragen auf.; Łodpnâ se tâ brošâ., Ich nehme mir die Brosche ab.; Łodpni mi na zadku ketkâ., Öffne mir hinten den Verschluß vom Schmuckkettchen.; sh. auch, łodpnųńć (Vb),; Slow. odopínať (Vb),; Tschech. odpínat (Vb),; Poln. odpinać (Vb)

łodpis (m), (-su, pl.-se)

Abschrift (Vb),; łodpis tekstu z ksiųzki, Textabschrift aus einem Buch,; sh. auch, łodpisać (Vb),; Tschech. odpis (m),; Poln. odpis (Vb)

łodpisać (Vb), (-sujâ)

abschreiben (Vb),; łodpisać kómu na pismo, jemandem auf einen Brief abschreiben (Vb),; łodpisać z cego, abo łod kogo, von etwas, oder von jemandem abschreiben (Vb),; łodpisać (Vb) co z ksiųzki, etwas aus einem Buch abschreiben (Vb),; łodpisać łod kogo zadaniy, von jemandem die Schulaufgabe abschreiben (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, na-, pře-, při-, wy-) pisać (Vb),; sh.auch, (pře-, za-) pisać (Vb) sie,; Slow. odpísať (Vb), odpisovať (Vb),; Tschech. odpisovat (Vb), odepsat (Vb),; Poln. odpisać (Vb)

łodpjyrać (Vb), (-ró)

aufsperren (Vb),; sh. auch, łodprzyć (Vb),; Poln. otworzyć (Vb) (kluczem)

łodpłacić (Vb), (-câ), łodpłoucać (Vb), (-có)

1) zurückzahlen (Vb) (Schuld ( f )), abzahlen (Vb),; łodpłacić za co dug, für etwas Schulden zurückzahlen (Vb), abzahlen (Vb),; My te Auto juz łodpłaciyli., Wir haben das Auto schon abbezahlt.; My jescy za tyn budynek łodpłoucómy., Wir zahlen noch für das Haus ab. (zahlen Schulden ab),; 2) łodpłacić co kómu, jemandem etwas heimzahlen (Vb), łodpłacić kómu za zrobjónų křiwdâ, jemandem für zugefügtes Leid heimzahlen (Vb),; 3) vergelten (Vb),; łodpłacić kómu za pómoc, jemandem für seine Hilfe danken (Vb), (ihm seine Hilfe lohnen (Vb), vergelten (Vb)),; Slow. odplatiť (Vb), odplácať (Vb),; Tschech. 1) odplácet (Vb), uplatit (Vb),; Poln. odpłacić (Vb), odpłacać (Vb)

łodpłynųńć (Vb), (-nâ)

wegschwimmen (Vb), davonschwimmen (Vb), Schiff abfahren (Vb),; Ta gałųzka w řyce juz łodpłnųła., Der Zweig im Fluß ist schon weggeschwommen.; Łodpłynųli my łod kraju jejziora łôdkų., Wir sind vom Seeufer mit dem Boot abgefahren.; sh. auch, łodpływać (Vb), sh. auch, (do-, łoz-, pře-, při-, s-, wy-, za-) płynųńć (Vb),; Tschech. odplynout (Vb), odplout (Vb),; Poln. odpłynąć (Vb)

łodpływać (Vb), (-wó)

abfließen (Vb) wegschwimmen (Vb), davonschwimmen (Vb), fortschwimmen (Vb),; Woda z łųki juz poleku łodpływou do řyki., Das Wasser von der Wiese fließt schon langsam in den Fluß ab.; sh. auch, ściykać (Vb),; sh. auch, łodpłynųńć (Vb),; Slow. odplávať (Vb),; Tschech. odplavovat (Vb), odplývat (Vb),; Poln. odpływać (Vb)

łodpniŷnty (Adj), (-tego)

aufgeknöpfter (Adj),; Mous u mantla łodpniŷnty kneflik., Du hast am Mantel einen Knopf aufgeknöpft.; Mous łodpniŷnty kubik., Du hast einen aufgeknöpften Hosenschlitz.; Poln. odpięty (Adj)

łodpnųńć (Vb), (-pnâ)

aufknöpfen (Vb), aufmachen (Vb), Verschluß öffnen (Vb), loshaken (Vb), abkoppeln (Vb),; Łodpnâ se wjyřchniy knefliki łod kosule, bo mi jes za gorko., Ich knöpfe mir die oberen Knöpfe am Hemd auf, weil mir zu warm ist.; Łodpnâ se łod klejda brošâ., Ich nehme mir vom Kleid die Brosche ab. (öffne den Verschluß),; Łodpni mi na zadku ketkâ., Öffne mir hinten den Halskettchen-Verschluß.; Łodpnâ łod koła anhenger., Ich koppele vom Fahrrad den Anhänger ab.; sh. auch, (při-, za-) pnųńć (Vb),; sh. auch, łodpinać (Vb),; Slow. odopnúť (Vb),; Tschech. odepnout (Vb),; Poln. odpiąć (Vb)

łodpocnųńć (Vb), (-nâ)

ausruhen (Vb), rasten (Vb), sich erholen (Vb),; łodpocnųńć (Vb) se, sich ausruhen (Vb), sich erholen (Vb),; Musâ se ździeblo łodpocnųńć., Ich muß mich etwas ausruhen.; Po ciŷzkej robocie, cłowjek musi łodpocnųńć., Nach schwerer Arbeit, muß der Mensch ausruhen.; Łón mi ani nie dou casu chwilkâ łodpocnųńć., Er gibt mir noch nicht einmal ein Weilchen Zeit , um sich auszuruhen.; sh. auch, łodpocywać (Vb),; Slow. odpočinúť (Bn), odpočinout (Vb) si,; Tschech. odpoĉinout (Vb), spočinout (Vb),; Poln. odpocząć (Vb)

łodpocynek (m), (-nku, pl.-ki)

Erholung ( f ), Ausruhen (n), Ruhe ( f ), Rast ( f ) um Kräfte zu sammeln,; Zrobjymy mały łodpocynek, to zaś přidziymy do siebje., Wir machen eine kleine Rast, da kommen wir wieder zu sich.; Tego łodpocynku juz jes tera ale doś., Das Ausruhen hat jetzt lange genug gedauert.; Tschech. odpoĉinek (m),; Poln. odpoczynek (m)

łodpocywać (Vb), (-wó)

ruhen (Vb), ausruhen (Vb),; Bymy łodpocywać., Wir werden ausruhen.; sh. auch, łodpocnųńć (Vb),; Slow. odpočívať (Vb),; Tschech. odpoĉivat (Vb),; Poln. odpoczywać (Vb), spędzić czas na odpoczynku

łodpokutować (Vb), (-tujâ), (Rel.)

1) abbüßen (Vb), (Rel.),; łodpokutować gřychy, Sünden abbüßen (Vb),; 2) sühnen (Vb), Srafe abbüßen (Vb),; łodpokutpwać w hereście złodziejstwo, Im Gefängnis Diebstal abbüßen.; Tschech. odpykat (Vb) (si),; Poln. odpokutować (Vb),

łodpowjejdź ( f ), (-dzi, pl.-dzi)

Antwort ( f ), Bescheid (m),; Nie dostoł ejch jescy na mojy pismo łodpowiejdzi., Ich habe auf meinen Brief noch keine Antwort bekommen.; Cekó jescy na łodpowiejdź., Ich warte noch auf eine Antwort., (einen Bescheid),; Łón mi na mojy pytaniy nie doł łodpowiejdzi., Er hat mir auf meine Frage keine Antwort gegeben.; sh. auch, łodpejdziejć (Vb),; Slow. odpoveď ( f ),; Tschech. odpoveď ( f ),; Poln. odpowiedź ( f )

łodprawjać (Vb), (-wjó), (Rel.)

abhalten (Vb), (Rel.),; łodprawjać msâ, eine Messe lesen, (abhalten (Vb)),; Poln. odprawiać (Vb), (Rel.),; (mszę, nabożeństwo,; według ustalonego zwyczaju, porządku)

łodpruć (Vb), (-uwó)

1) abtrennen (Vb),; abtrennen (Vb) von etwas Angenähtem,; łodpruć łod galout łatkâ, einen Flicken von der Hose abtrennen,; Łodprujâ łod klejda kraglik i přisyjâ îksy., Ich trenne vom Kleid den Kragen ab und nähe einen anderen an.; 2) łodpruć (Vb) sie, abtrennen von einem Gegenstand,; Łodpruło mi sie u mantla futro., Der Futterstoff hat sich an meinem Mantel abgetrennt.; sh. auch, łozpruć (Vb),; Tschech. párat (Vb),; Poln. odpruć (Vb),

łodprysknųńć (Vb)

abspringen (Vb), abblättern (Vb), absplittern (Vb), abplatzen (Vb),; Farba na jedný placu sie łod blachy łodpryskła., Der Lack (Glasur) ist an einer Stelle von dem Blech abgesprungen.; Łod kamjynia łodprysknų mały šplyter., Vom Stein ist ein Splitter abgesprungen.; Tschech. odprýsknout (Vb),; Poln. odprysknąć (Vb)

łodpřųgać (Vb), (-gó)

ausspannen (Vb), abspannen (Vb),; łodpřųgać łod woza kónie, Pferde vom Wagen abspannen,; Łodpřŷgâ łod žejlaźniouka krowy., Ich spanne am Karren die Kühe aus.; sh. auch, łodpřųndz (Vb),; sh. auch, zapřųgać (Vb),; Poln. odprzęgać (Vb)

łodpřųndz (Vb), (-přŷgâ)

ausspannen (Vb), abspannen (Vb),; Musiymy łod woza łodpřųndz kónie., Wir müssen die Pferde vom Wagen abspannen.; sh. auch, łodpřųgać (Vb),; Poln. odprząc (Vb),

łodpřyć (Vb), (-přâ)

aufsperren (Vb), aufschließen (Vb), öffnen (Vb),; Łodpři te dřwi., Schließe, (sperre) die Tür auf.; Łodpři tý klucyký kłodkâ., Schließe mit dem Schlüssel das Vorhängeschloß auf.; sh. auch, ( ło-, pod-, při-, wy-, za-) přyć (Vb),; sh. auch, łodpjyrać (Vb),; Slow. odomknúť (Vb),; Tschech. odmykat (Vb), (otevřit (Vb)),; Poln. otworzyć (Vb)

łodpust (m), (-tu, pl.-ty), (Rel.)

1) Kirchweih ( f ), (Rel.),; W niejdziejlâ mómy u nous łodpust., Am Sonntag haben wir bei uns Kirchweih ( f ).; 2) Ablaß (m), (Rel.),; Tschech. odpustek (m), (Rel.),; Poln. odpust (m), (Rel.)

łodpustowy (Adj),

(-wego)

Ablaß-,; łodpustowy kościoł, Ablaßkirche ( f ),; Poln. odpustowy

łodpuścić (Vb), (-câ)

erlassen (Vb), (Schuld),; ablassen (Vb), vergeben (Vb), (Rel),; verzeihen (Vb),; łodpuścić co kómu, jemandem etwas verzeihen,; łodpuścić kómu gřychy, jemandem seine Sünden vergeben,; sh. auch, (do-, ło-, łoz-, na-, po-, pře-, s-, u-, wy-, za-) puścić (Vb),; Slow. odpustiť (Vb),; Tschech. odpustit (Vb),; Poln. odpuścić (Vb), odpuszczać (Vb)

Łodra ( f ), (-dry), (Fluß / Geogr.)

Oder ( f ), (Fluß / Geogr.),; Łopole lezy nad Łodrų., Oppeln liegt an der Oder.; Tschech. Odra ( f ), (Geogr.),; Poln. Odra ( f ), (Geogr.)

łodrachować (Vb),

(-chujâ)

abrechnen (Vb),; abziehen (Vb) von einem Betrag,; łodrachować łod zourobku juz wydane pjųndze, vom Lohn den schon ausgegebene Geldbetrag abziehen,; łodrachować łod urloupu kosta na rajzâ, von Urlaubsausgaben Reisekosten abziehen (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łoz-, pře-, při-, wy-) rachować (Vb),; Tschech. odpočíst (Vb),; Poln. odliczyć (Vb)

łodradzić (Vb), (-dzâ)

abraten (Vb), abbringen (Vb) von etwas,; kómu co łodradzić, jemandem von etwas abraten,; Jou ejch mu łodradziył te auto kupić., Ich habe ihm abgeraten, das Auto zu kaufen.; sh. auch, łodroudzać (Vb),; Slow. odradiť (Vb),; Tschech. odradit (Vb),; Poln. odradzić (Vb) komuś coś, dawać (Vb) odradę

łodrapać (Vb), (-pjâ)

abkratzen (Vb),; Łodrapjâ jescy u syby łod auta lôd., Ich kratze noch von der Autoscheibe das Eis ab.; Łodrapoł ejch supký łod płota u auta lak., Ich habe am Zaunpfosten den Lack vom Auto abgekratzt.; sh. auch, ( łoz-, po-, wy-) drapać (Vb),; sh. auch, skrabać (Vb),; Tschech. oškrábat (Vb),; Poln. odrapać (Vb)

łodrobić (Vb), (-bjâ)

abarbeiten (Vb),; łodrobić nakouzanų robotâ, die auferlegte Arbeit abarbeiten,; Slow. odpracovať (Vb),; Tschech. odpracovat (Vb),; Poln. odrobić (Vb)

łodroudzać (Vb), (-dzó)

abraten (Vb),; łodroudzać kómu łod cego, jemandem von etwas abraten,; łodroudzać kómu co robić, jemandem abraten etwas zu machen,; sh. auch, łodradzić (Vb),; Tschech. odrazovat (Vb) (koho od čeho), rozmlouvat (Vb),; Poln. odradzać (Vb)

łodruwać (Vb), (-wó)

abreißen (Vb),; łodruwać (Vb) co, etwas abreißen (Vb),; sh. auch, łoderwać (Vb),; sh. auch, (do-, łode-, łoze-, se-, u-, wy-, za-) rwać (Vb),; Poln. odrywać (Vb), oderwać (Vb)

łodřec (Vb), (-řekâ)

absagen (Vb), ablehnen (Vb), nicht teilnehmen (Vb),; łodřec zaprosyniy do tejatru, eine Einladung zum Theaterbesuch ablehnen,; sh. auch, přiřec (Vb),; sh. auch, łodmówić (Vb),; Slow. odriecť (Vb), odvolať (Vb),; Tschech. odříct (Vb), odřeknout (Vb); Poln. odmówić (Vb),; nie godzić się na zrobienie czegoś, o co ktoś prosi,; nie przyjąć czegoś ,;

łodřezać (Vb), (-zâ)

absägen (Vb), abschneiden (Vb),; łodřezać (Vb) co łod cego, ein Stück von einem größeren Stück abschneiden (Vb), absägen (Vb),; łodřezać łod deski pórâ centimejtrôw, von einem Brett ein paar Zentimeter absägen (Vb), (abschneiden (Vb)),; Slow. odpíliť (Vb),; Tschech. odřezat (Vb),; Poln. odciąć (Vb) (piłą) kawałek czegoś

łodřinać (Vb), (-nó)

einen Teil von etwas absägen (Vb), wegschneiden (Vb), abschneiden (Vb),; sh. auch, łobřnųńć (Vb),; sh. auch, łodřnųńć (Vb),; Poln. obcinać (Vb)

łodřnųńć (Vb), (-řnâ)

wegschneiden (Vb), abschneiden (Vb),; łodřnųńć (Vb) co łod cego, einen Teil von etwas wegschneiden (Vb), (wegsägen (Vb)),; łodřnųńć łod giejlnika chleba krómkâ, von einer Brotschnitte die Kruste abschneiden (Vb),; sh. auch, łodřinać (Vb),; sh. auch, (u-, wy-) řnųńć (Vb),; Slow. odrezať (Vb),; Tschech. odříznout (Vb),; Poln. obciąć (Vb)

łodřyć (Vb), (-řâ)

1) abhäuten (Vb), Fell abziehen (Vb),; łodřyć krôlika, ein Kaninchen abhäuten (Vb),; 2) łodřyć (Vb) kogo, jemanden übervorteilen, (ihm das Fell über die Ohren ziehen (Vb)),; Śní nie mozes robić gyšeftu, bo łón by cie łodar., Mit ihm kannst du keine Geschäfte machen, weil er dich übervorteilen würde.; sh. auch, (do-, pře-) dřyć (Vb) sie,; sh. auch, dřyć (Vb) sie,; Slow. 1) zodrať (Vb),; Tschech. 1), 2), odřit (Vb),; Poln. 1) zdejmować (Vb), zdjąć (Vb), (skórę),; 2) zdzierać (Vb), wyzyskiwać (Vb)

łodsiejdziejć (Vb), (-siedzâ)

absitzen (Vb), im Gefängnis Strafe absitzen (Vb),; Za to co zrobjył, musioł tři lata łodsiejdziejć w hereście., Dafür, was er gemacht hat, mußte er drei Jahre im Gefängnis absitzen.; Slow. odsedieť (Vb),; Tschech. odsedět (Vb),; Poln. odsiadywać (Vb), odbyć (Vb) karę więzienia

łodskocyć (Vb), (-câ)

1) abspringen (Vb), absplitetrn (Vb),; abprallen (Vb), (Ball), zurückspringen (Vb),; Łodskocyła mi u zygarka sprâzyna., Eine Feder ist mir an der Uhr abgesprungen.; Łodskocył mi łod nogi bal., Der Ball ist mir vom Fuß abgeprallt.; 2) łodskocyć na bok, zur Seite springen (Vb), beiseite springen (Vb),; Łodskocył ejch na bok, bo by mje był najechoł., Ich bin zur Seite gesprungen, weil er mich sonst angefahren hätte.; sh. auch, (do-, łob-, po-, pře-, při-, u-, w-, wy-, za-) skocyć (Vb),; Slow. 1), 2) odskočiť (Vb),; Tschech.1), 2), odskoĉit (Vb),; Poln. 1) odskoczyć (Vb), odpaść (Vb),; odbić (Vb) się od czegoś 2) odskoczyć (Vb) na bok,; skacząc, odsunąć (Vb) się

łodskodzić (Vb), (-dujâ)

entschädigen (Vb), (für einen angerichteten Schaden),; Jou ejch go za to łodskodziył., Ich habe ihn dafür entschädigt.; łodskodzić za stratâ, für einen Verlust entschädigen,; Slow. odškodniť (Vb),; Tschech. odškodnit (Vb),; Poln. odszkodować (Vb)

łodskrabnųńć (Vb), (-nâ)

abkratzen (Vb), abschaben (Vb),; Tschech. odškrábnout (Vb), oškrábnout (Vb),; Poln. zeskrobać (Vb), oskrobać (Vb)

łodsłać (Vb), (-dślâ)

absenden (Vb),; łodsłać pismo na adresâ kolegi, Brief an die Adresse vom Freund absenden,; sh. auch, łodesłać (Vb),; Poln. odesłać (Vb), odsyłać (Vb)

łodsnurkować (Vb), (-kujâ)

aufschnüren (Vb),; łodsnurkować packâ, ein Päckchen aufschnüren (Vb),; łodsnurkować gyšenk, Geschenk aufschnüren (Vb), (auspacken (Vb),; Tschech. rozšněrovat (Vb),; Poln. rozschnurkować (Vb)

łodstajać (Vb)

abstehen (Vb),; łodstajać (Vb) łod cego, von etwas abstehen (Vb),; sh. auch, łodstouwać (Vb),; Tschech. odstávat (Vb),; Poln. odstawać (Vb)

łodstawić (Vb), (-wjâ)

beiseite stellen (Vb), wegstellen (Vb), abstellen (Vb), wegschieben (Vb),; łodstawić co na bok, etwas beiseite stellen (Vb),; Łodstawjymy tyn stoł na bok., Wir stellen (schieben) den Tisch zur Seite.; łodstawić sklónkâ na stole, ein Glas auf dem Tisch abstellen(Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łoz-, na-, po-, pře-, při-, wy-, za-,) stawić (Vb),; sh. auch, łodstawjać (Vb),; Tschech. odstavit (Vb),; Poln. odstawić (Vb), odkłaść (Vb), przesunąć (Vb) coś na bok

łodstawjać (Vb), (-wjó)

wegstellen (Vb), beiseite stellen(Vb), wegschieben (Vb),; łodstawjać łod stoła stoliki, Stühle vom Tisch wegstellen (Vb), (wegschieben (Vb)),; sh. auch, łodstawić (Vb),; Poln. odstawiać (Vb), odsunąć (Vb), przesunąć (Vb)

łodstâkać (Vb), (-kó)

etwas mit einer Krankheit büßen (Vb),; Łón tâ ciŷzkó robotâ dugo łodstâkoł., Er hat die schwere Arbeit mit einer langen Krankheit abgebüßt.; łodstâkać přemařniŷńciy, eine Verkältung (Durchfrieren) mit Krankheit abbüßen,; Poln. odchorować (Vb), przypłacić (Vb) chorobą jakieś przeżycie

łodstouwać (Vb)

abstehen (Vb), hervorragen (Vb),; Łodstouwou wó łod šakjeta kraglik., Der Kragen von der Jacke steht ihnen ab.; łodstouwać (Vb) łod cego, von etwas abstehen (Vb),; Łodstouwajų mu usy., Die Ohren stehen ihm ab.; sh. auch, łodstajać (Vb),; Slow. odstávať (Vb),; Tschech. odstávat (Vb),; Poln. odstawać (Vb)

łodstóny (Adj), (-nego)

abgestandener (Adj),; Nie pi tego łodstónego kafeju., Trinke nicht den abgestandenen Kaffee.; Stoji tá kufka z łodstóný piwý., Dort steht ein Humpen mit abgestandenem Bier.; Slow. odstatý (Adj),; Tschech. odstálý (Adj), zvětralý (Adj),; Poln. zwietrzały (Adj) (piwo, kawa)

łodstrasyć (Vb), (-sâ)

abschrecken (Vb),; łodstrasyć (Vb) kogo co robić, jemanden von der vorgesehenen Tätigkeit abschrecken,; łodstrasyć (Vb) łod cego, von etwas abschrecken,; sh. auch, (pře-, wy-) strasyć (Vb),; Slow. odstrašiť (Vb),; Tschech. odstrašit (Vb),; Poln. odstraszyć (Vb)

łodstrojić (Vb), (-jâ)

1) abschmücken (Vb),; łodstrojić krystbaum, (gojik (m)) den Christbaum abschmücken (Vb),; 2) łodstrojić (Vb) sie, sich entschmücken (Vb), entkleiden (Vb),; sich vom Festgewandt entkleiden (Vb),; łodstrojić sie po kościejle, nach dem Kirchgang die Festkleider abnehmen (Vb), (sich umziehen (Vb)),; sh. auch, ustrojić (Vb) sie,; Tschech.1), 2), odstrojit (Vb), odstrojit (Vb) se,; Poln. 1) zdjąć (Vb) strój (np. z choinki), 2) zdjąć (Vb) śwjąteczne ubranie, (rozebrać (Vb) się))

łodstřejlić (Vb), (-lâ)

abschießen (Vb),; Slow. zostreliť (Vb),; Poln. wystrzelić (Vb)

łodstuchnųńć (Vb), (-nâ)

1) wegbstoßen (Vb), zurückstoßen (Vb),; zurücksetzen (Vb) (fig.) kogo,; łodstuchnųńć (Vb) kogo łod siebie, jemanden von sich wegstoßen (Vb), (jemanden zurücksetzen (Vb)),; 2) łodstuchnųńć (Vb) sie, sich abstoßen (Vb),; łodstuchnųńć łôdkâ łod kraju řyki, das Boot vom Flußufer abstoßen (Vb),; Poln. odepchnąć (Vb), odepchnąć (Vb) się

łodstųmpić (Vb), (-pjâ)

abtreten (Vb), abgeben (Vb), überlassen (Vb), zurücktreten (Vb),; łodstųmpić co kómu, jemandem etwas abtreten (Vb), (ihm etwas überlassen (Vb)),; łodstųmpić kómu w cugu plac, jemandem im Zug (Straßenbahn) den Platz überlassen (Vb),; łodstųmpić łod cego, von etwas zurücktreten (Vb),; łodstųmpić łod kupna auta, vom Kauf eines Autos zurücktreten (Vb),; sh. auch, stųmpić (Vb) do kogo,; Slow. odstúpiť (Vb),; Tschech. odstoupit (Vb), ustoupit (Vb),; Poln. odstąpić (Vb)

łodsuć (Vb), (-uwó)

abschütten (Vb), feste Teile abschütten (Vb),; łodsuć (Vb) co do cego, etwas in ein anderes Behältnis abschütten (Vb),; łodsuć câść cego, einen Teil von etwas abschütten (Vb),; łodsuć z solnicki ździebko soli, vom Salzgefäß etwas Salz abschütten (Vb),; łodsuć z kosyka pórâ kartoufli, aus dem Korb ein paar Kartoffeln abschütten (Vb),; sh. auch, (do-, łoz-, na-, po-, pře-, při-, u-, w-, wy-, za-) suć (Vb),; Tschech. odsypat (Vb),; Poln. odsypać (Vb),; odsypać (Vb) część czegoś,; sypjąc ująć (Vb),

łodsuzyć (Vb), (-zâ)

abdienen (Vb), ableisten (Vb),; łodsuzyć wojsko, Militärzeit abdienen (Vb),; Slow. odslúžiť (Vb),; Poln. odsłużyć (Vb)

łodśróbować (Vb), (-bujâ)

abschrauben (Vb), losschrauben (Vb),; sh. auch, łodkrųńcić (Vb),(śróbâ),; Tschech. odšroubovat (Vb),; Poln. odśrubować (Vb)

łodśwjyzyć (Vb) sie,(sie..-zâ)

sich erfrischen (Vb),; łodśwjyzyć sie zimnų wodų, sich mit kaltem Wasser erfrischen (Vb),; łodśwjyzyć sie po ciŷzkej robocie, sich nach schwerer Arbeit erfrischen (Vb),; Slow. osviežiť (Vb),; Tschech. odsvěžit (Vb), obnovit (Vb),; Poln. odświeżyć (Vb) się

łodtajać (Vb), (-jó)

auftauen (Vb), enteisen (Vb), abtauen (Vb) (Kühlschrank),; łodtajać w lodôwce lôd, vom Kühlschrank das Eis abtauen (Vb),; łodtajać zamařniŷnte mjŷso, eingefrorenes Fleisch auftauen (Vb),; sh. auch, łoztajać (Vb), tajać (Vb),; Tschech. odtát (Vb),; Poln. odtajać (Vb)

łodtargać (Vb), (-gó)

abreißen (Vb), abtrennen (Vb), losreißen (Vb),; łodtargać (Vb) co łod cego, etwas von einem Teil abreißen (Vb), (abtrennen (Vb)),; łodtargać deski łod boulkôw, Bretter von Balken abreißen (Vb),; sh. auch, łodtargnųńć (Vb),; Slow. odtrhovať (Vb),; Tschech. odtrhat (Vb),; Poln. oderwać (Vb)

łodtargnųńć (Vb),

(-gnâ)

abreißen (Vb), abtrennen (Vb), losreißen (Vb),; łodtargnųńć (Vb) sie, sich losreißen (Vb), sich trennen (Vb),; sh. auch, łodtargać (Vb),; Slow. odtrhnúť (Vb),; Tschech. odtrhnout (Vb), odtrhnout (Vb) se,; Poln. oderwać (Vb), oderwać (Vb) się

łodtransportować (Vb), (-tujâ)

abtransportieren (Vb) (Ware),; abliefern (Vb) (einen Kranken),; łodtransportować touwór, Ware abtransportieren (Vb),; łodtransportować stancnego autý do špitala, einen Kranken mit dem Auto im Krankenhaus abliefern (Vb),; Poln. odtransportować (Vb)

łodtųnd (Adv)

1) seitdem (Adv), von da an, von dieser Zeit an,; Łón se wykrųńciył nogâ i łodtųnd kulou., Er hat sich das Bein verdreht und seitdem hinkt er.; 2) von dieser Stelle an, (von hier ab),; Musis to łodtųnd wymieřić., Du mußt das von hier ab ausmessen.; sh. auch, stųnd (Adv),; Tschech. 1) od té doby,; 2) odtud (Adv) (od tohoto místa),; Poln. 1) odtąd (Adv), (od tamtego czasu), 2) odtąd (Adv) (od tego miejsca),

łodubać (Vb), (-bjâ)

abpulen (Vb), abschälen (Vb) (mit den Fingern),; łodubać apfelzinâ, die Schale von der Apfelsine abpulen (Vb), (abschälen (Vb),; sh. auch, udubnųńć (Vb),; sh. auch, wydubać (Vb),; sh. auch, dubać (Vb),; Tschech. odloupat (Vb),; Poln. odłubać (Vb), obierać (Vb) ze skóry

łoducyć (Vb), (-câ)

abgewöhnen (Vb),; łoducyć kogo co robić, jemandem etwas abgewöhnen (Vb),; łoducyć (Vb) sie cego, sich etwas abgewöhnen (Vb),; łoducyć sie kuřić, sich das Rauchen abgewöhnen (Vb),; sh. auch, (do-, wy-) ucyć (Vb),; (do-, na-, wy-) ucyć (Vb) sie,; sh. auch, łodwyknųńć (Vb) se,; Tschech. odnauĉit (Vb),; odnauĉit se kouření, sich das Rauchen abgewöhnen,; Poln. oduczyć (Vb) się,

łoduzyć (Vb), (-zâ)

verlängern (Vb),; łoduzyć (Vb) sie, sich verlängern (Vb), sich in die Länge ziehen (Vb),; łoduzyć grâ, (Sp.), das Spiel verlängern (Vb), (Sp.),; Te graniy fusbalu sie łoduzy., Das Fußballspiel verlängert sich.; sh. auch, duzyć (Vb),; sh. auch, zaduzyć (Vb) sie,; Tschech. prodloužit (Vb) se,; Poln. dłużyć (Vb), dłużyć (Vb) się,

łodųńć (Vb) sie

sich aufblähen (Vb),; Krowy dostały mokrego rosikóniu i sie łodųły., Die Kühe haben nassen Klee bekommen und haben sich aufgebläht.; Břuch mi sie łodų., Der Bauch hat sich bei mir aufgebläht.; sh. auch, łozdųńć (Vb) sie,; Poln. wydymać (Vb) się, wzdąć (Vb) się, wypuklić (Vb) się, (skutkiem wypełnienia gazem / powietrzem)

łodwaga ( f ), (-gi)

Mut (m), Tapferkeit ( f ),; mjejć łodwagâ, Mut haben, etwas zu tun,; Łónymu brachuje łodwagi., Ihm fehlt der Mut.; niy mjejć łodwagi co zrobić, nicht den Mut haben, etwas zu tun,; nabrać łodwagi, Mut fassen (Vb),; Slow. odvaha ( f ),; Tschech. odvaha ( f ),; Poln. odwaga ( f )

łodwalić (Vb), (-lâ)

wegwälzen (Vb), wegräumen (Vb),; łodwalić co ciŷzkygo na bok, etwas Schweres zur Seite wälzen (Vb),; łodwalić wielki kamjyń, einen großen Stein wegwälzen (Vb),; sh. auch, łodwoulać (Vb),; sh. auch, ( łoz-, po-, wy-, za-) walić (Vb),; Tschech. odvalit (Vb),; Poln. odwalić (Vb), usunąć (Vb) coś ciężkiego

łodwazny (Adj), (-nego)

kühner (Adj), mutiger (Adj), tapferer (Adj),; łodwazny cłowjek, mutiger Mensch,; Tschech. odvážny (Adj),; Poln. odważny (Adj)

łodwdziŷncyć (Vb) sie, (sie..-câ)

sich dankbar erweisen (Vb), sich revangieren (Vb), vergelten (Vb),; łodwdziŷncyć sie kómu za co, sich bei jemandem für etwas revangieren (Vb), sich bei jemandem für etwas dankbar zeigen (Vb),; Slow. odplatiť (Vb), splatiť (Vb),; Tschech. odvděĉit (Vb) se,; Poln. odwdzięczyć (Vb) się

łodwijać (Vb), (-jó)

abwickeln (Vb), abspulen (Vb),; łodwijać (Vb) ze kłųmbka wołnâ, von einem Wollknäuel Wolle abwickeln (Vb),; Tschech. odvíjet (Vb),; Poln. odwijać (Vb)

łodwinųńć (Vb), (-nâ)

abwickeln (Vb), abspulen (Vb),; łodwinųń papjór z bukjeta kwjoutkôw, das Papier von einem Blumenstrauß abwickeln (Vb),; łodwinųńć łod skalecónej râki bindâ, von einer verletzten Hand die Binde (den Verband (m)) abwickeln (Vb),; łodwinųńć łod rolady nici, von einer Roulade den Zwirn abwickeln (Vb),; sh. auch, zawinųńć (Vb),; sh. auch, łodwijać (Vb),; Tschech. odvinout (Vb),; Poln. odwinąć (Vb)

łodwjejdzić (Vb), (-wjedzâ)

besuchen (Vb),; łodwjejdzić (Vb) kogo, jemanden besuchen (Vb),; Jutro pódziymy łodwjejdzić mojygo brata., Morgen gehen wir meinen Bruder besuchen.; łodwjejdzić (Vb) co, etwas besuchen (Vb), besichtigen (Vb),; łodwjejdzić zómek douwnego krôla, ein Schloß eines ehemaligen Königs besuchen (Vb),; Tschech. navštívit (Vb),; Poln. odwiedzić (Vb)

łodwjejsić (Vb), (-wjesâ)

1) abhängen (Vb) , abkoppeln (Vb),; łodwjejsić łod traktora mašinâ do siecyniou, von einem Traktor die Mähmaschine abhängen (Vb),; łodwjejsić ze ściany łobrouzek (m), ein Bild von der Wand abhängen (Vb),; 2) aufziehen (Vb), enthüllen (Vb),; łodwjejsić łokno, Vorhang am Fenster aufziehen (Vb),; Vorhang vom Fenster zur Seite schieben (Vb),; łodwjejsić nowy denkmal, ein neues Denkmal enthüllen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, po-, pře-, při-, s-, u-, wy-, za-) wjejsić (Vb),; sh. auch, łodwjysać (Vb),; Tschech. 1) odvěsit (Vb), 2) odhalit (Vb),; Poln. 1) odczepić (Vb), odwiesić (Vb), 2) odsłonić (Vb)

łodwjųzać (Vb), (-zá)

aufbinden (Vb), aufschnüren (Vb), losbinden (Vb),; łodwjųzać kónia (kozâ), ein Pferd (eine Ziege) losbinden (Vb),; łodwjųzać třewiki, die Schuhe aufschnüren (Vb),; łodwjųzać packâ, ein Päckchen aufbinden (Vb),; sh. auch, ( łoz-, při-, s-, u-, za-) wjųzać (Vb),; Tschech. odvázat (Vb),; Poln. odwiązać (Vb),

łodwjysać (Vb), (-só)

1) abhängen (Vb), abkoppeln (Vb),; 2) aufziehen (Vb), enthüllen (Vb),; sh. auch, łodwjejsić (Vb),; Poln 1) odczepiać (Vb), 2) odsłaniać (Vb)

łodwjyś (Vb), (-wjedâ)

wegführen (Vb), abführen (Vb), begleiten (Vb),; łodwjyś (Vb) kogo, jemanden wegführen (Vb),; łodwjyś kogo do dóm, jemanden nach Hause begleiten (Vb),; Łóni go łodwjódli., Sie haben ihn abgeführt (Vb). (verhaftet (Vb)),; sh. auch, (při-, za-) wjyś (Vb),; Slow. odviesť (Vb),; Tschech. odvést (Vb),; Poln. odwieść (Vb), odwodzić (Vb), odprowadzić (Vb)

łodwjyź (Vb), (-wjezâ)

hinbringen (Vb), hinfahren (Vb),; łodwjyź (Vb) kogo, jemanden hinfahren (Vb),; Łodwjóźli go do špitala., Sie haben ihn zum Krankenhaus hingefahren.; łodwjyź (Vb) co, etwas hinfahren (Vb), (wegbringen (Vb)),; łodwjyź do kogo wųgly, zu jemandem Kohlen hinfahren (Vb),; sh. auch, łodwozić (Vb),; sh. auch, (do-, łoz-, na-, pře-, při-, wy-, za-) wjyź (Vb),; Tschech. odvézt (Vb),; Poln. odwieźć (Vb)

łodwlec (Vb), (-lekâ)

abschleppen (Vb), fortschleppen (Vb),; łodwlec co z jednego placu na drugi, etwas von einem Platz zum anderen fortschleppen (Vb), (hinschleppen (Vb)),; łodwlec zepsute auto, ein defektes Auto abschleppen (Vb),; sh. auch, (do-, łoz-, na-, při-, u-, wy-, za-) wlec (Vb),; sh. auch, ( łoz-, wy) włócyć (Vb),; Tschech. odvléct (Vb),; Poln. odwlec (Vb), (na inne miejsce),; wlokąc odsunąć (Vb)

łodwłócyć (Vb), (-câ)

abschleppen (Vb), wegschleppen (Vb), fortschleppen (Vb),; sh. auch, łodwlec (Vb),; sh. auch, ( łoz-, wy-) włócyć (Vb) Tschech. odvlékat (Vb), odtahovat (Vb),; Poln. ciągnąć (Vb) na inne miejsce

łodwodnić (Vb), (-niâ)

entwässern (Vb),; łodwodnić łųkâ, eine Wiese entwässern (Vb),; łodwodnić bagno, ein Moor entwässern (Vb),; Tschech. odvodnit (Vb),; Poln. odwodnić (Vb), odwadniać (Vb)

łodwołać (Vb), (- łó)

widerrufen (Vb), abbestellen (Vb), abberufen (Vb),; (Antrag) zurückziehen (Vb),; (Sitzung) absagen (Vb),; łodwołać zebraniy, eine Versammlung absagen (Vb),; łodwołać alarm, Alarm-Entwarnung geben (Vb),; łodwołać wojta, den Bürgermeister abberufen (Vb),; łodwołać łogłosyniy, einen Aushang (Bekanntmachung) für ungültig erklären (Vb),; sh. auch, wywołać (Vb),; Tschech. odvolat (Vb),; Poln. odwołać (Vb)

łodwoubić (Vb), (-bjâ)

weglocken (Vb),; łodwoubić kogo cý, jemanden mit etwas weglocken (Vb),; sh. auch, přiwoubić (Vb),; Tschech. odvábit (Vb),; Poln. odwabić (Vb)

łodwoulać (Vb), (-ló)

wegwälzen (Vb), wegräumen (Vb),; łodwoulać gruz łod zawalónego budynku, Schutt vom eingestürzten Haus wegräumen (Vb),; sh. auch, łodwalić (Vb),; Tschech. odvalovat (Vb),; Poln. odwalać (Vb), usuwać (Vb) (gruzy)

łodwouzyć (Vb), (-zâ)

abwiegen (Vb),; łodwouzyć cetnór kartoufli, ein Zentner Kartoffeln abwiegen (Vb),; łodwouzyć narwane jagody, gepflückte Blaubeeren (Heidelbeeren) abwiegen (Vb),; sh. auch, (na-, při-, s-, u-, wy-) wouzyć (Vb),; sh. auch, podwouzyć (Vb) sie,; Slow. odvážiť (Vb),; Tschech. odvážit (Vb), zvážit (Vb),; Poln. odważyć (Vb)

łodwozić (Vb), (-zâ)

abtransportieren (Vb), wegfahren (Vb) (wegbringen (Vb)),; łodwozić (Vb) kogo, jemanden wegfahren (Vb), (ihn fahrend wegbringen (Vb)), łodwozić (Vb) co, etwas (ein Gut) wegfahren (Vb),; sh. auch, łodwjyź (Vb),; Tschech. odvozit (Vb),; Poln. odwozić (Vb)

łodwsyć (Vb), (-sâ)

entlausen (Vb),; łodwsyć (Vb) kogo, jemanden entlausen (Vb),; łodwsyć (Vb) co, etwas entlausen (Vb),; Tschech. odvšivit (Vb),; Poln. odwszyć (Vb)

łodwyknųńć (Vb), (-nâ)

abgewöhnen (Vb),; łodwyknųńć se kuřyniou, sich das Rauchen abgewöhnen (Vb),; sh. auch, łoducyć (Vb),; Slow. odvyknúť (Vb),; Tschech. odvyknout (Vb) (si),; odvykat (Vb) si kouření,; Poln. odwyknąć (Vb)

łody (Prp.) mje

von (Prp.) mir,; Ta coupka jes łody mje., Die Mütze ist von mir.; sh. auch, łod (Prp.),; Tschech. ode (Prp.),; Poln. ode (Prp.), od (Prp.)

łodýś (Vb), (-dyjndâ)

weggehen (Vb), fortgehen (Vb), sich entfernen (Vb),; łodýś (Vb) łod kogo / cego, von jemandem / von etwas weggehen (Vb),; Łodýńdź mi tu!, Gehe mir hier weg!; Łón łod niego łodsed., Er ist von ihm weggegangen.; Łóna go łodesła., Sie hat ihn verlassen (Vb).; Tschech. odejít (Vb), uklidit (Vb) se,; Poln. odejść (Vb)

łodŷnty (Adj), (-tego)

aufgeblähter (Adj), aufgedunsener (Adj),; Łón mou łodŷnty břuch., Er hat einen aufgedunsenen Bauch.; Poln. nabrzmiały (Adj), obrzękły (Adj), (brzuch)

łodziouć (Vb) sie, (sie..-dziejâ)

sich bekleiden (Vb), sich mit etwas umkleiden (Vb), sich mit etwas bedecken (Vb),; łodziouć sie chustų, sich mit einem Wolltuch bedecken (Vb), (ummanteln (Vb)),; łodziouć sie mantlý, einen Mantel anziehen (Vb), łodziouć głowâ chustkų, den Kopf mit einem Kopftuch bedecken (Vb),; sh. auch, łoblec (Vb) sie,; Tschech. odít (Vb) se,; Poln. ubrać (Vb) się, przyodziać (Vb), odziać (Vb)

łodziouř (m), (-řa, pl.-ře)

Bootsführer (m), Bootsfahrer (m), Kahnführer (m),; Łodziouř jejździ na Łodře łodzióma., Ein Bootsführer (Bootsfahrer) fährt auf der Oder mit Kähnen (Booten ),; Poln. bosman (m)

łodzióniy (n), (-niou)

Kleidung (Vb), Bekleidung (Vb),; sh. auch, łoblyk (m),; sh. auch, buciory (pl.),; Tschech. odění (n), oděv (m), oblek (m); Poln. odzienie (n), odzież ( f )

łodzióny (Adj), (-nego)

bekleideter (Adj),; Łón jes dobře łodzióny., Er ist gut bekleidet.; Łóna mou łodzióny mantejl., Sie trägt einen Mantel.; Poln. odziany (Adj)

łodziyrać (Vb), (-ró)

1) abhäuten (Vb), (Fell abziehen (Vb)),; entrinden (Vb),; łodziyrać prųntki na kosyki, Korbweiden entrinden (Vb),; łodziyrać krôlika, ein Kaninchen abhäuten (Vb),; 2) łodziyrać (Vb) kogo, jemanden übervorteilen (Vb), (ihn nicht gerecht entlohnen (Vb)), (ihn an den Bettelstab bringen (Vb)),; łodziyrać ludzi, die Leute übervorteilen, ihnen nicht den gerechten Lohn geben,; łodziyrać kogo ze skôry, jemandem das Fell über die Ohren ziehen (Vb),; sh. auch, łodřyć (Vb),; Tschech. odírat (Vb),; Poln. 1) odzierać (Vb), 2) odzierać (Vb) kogoś ze skóry

łofajlować (Vb), (-lujâ)

abfeilen (Vb), glattfeilen (Vb), Überstand abfeilen (Vb),; Třa tâ câść jescy zdziebko łofajlować (Vb)., Man muß dieses Teil noch etwas abfeilen (Vb).; sh. auch, fajlować (Vb),; Poln. opiłować (Vb), spiłować (Vb), (pilnikiem)

łofjara ( f ), (-ry, pl.-ry) (Rel.)

1) Opfer (n) (Rel.),; Opfergang (m) (Rel.),; iś w kościejle na łofjarâ, in der Kirche den Opfergang machen (Vb),; 2) Opfergabe ( f ) (Rel.),(Opfergabe entrichten (Vb)),; dać co na łofjarâ, Opfergabe entrichten (Vb),; Tschech. 1) oběť ( f ), 2) dar (m),; Poln. 1) ofiara ( f ) (Rel.),; 2) dar (m), datek (m)

łofjarować (Vb), (-rujâ) (Rel.)

1) Opfergabe entrichten (Vb) (Rel.), opfern (Vb),; łofjarować co, etwas opfern (Vb),; łofjarować (Vb) sie za co, (za kogo), sich für etwas (für jemanden) opfern (Vb),; 2) spenden (Vb),; Tschech. 1) obětovat (Vb) (Rel.), 2) darovat (Vb),; Poln. ofjarować (Vb) (Rel.)

łofuknųńć (Vb (-nâ)

jemanden zurechtweisen (Vb), anfauchen (Vb), anschnauzen (Vb), łofuknųńć (Vb) kogo, jemanden zurechtweisen (Vb),; Łón go łofuknų., Er hat ihn zurechtgewiesen. (angefaucht),; Tschech. obořit (Vb) se, osopit (Vb) se,; Poln. ofuknąć (Vb)

łofyrtnųńć (Vb) sie, (sie..-nâ)

sich einmal drehen (Vb), sich umdrehen (Vb),; łofyrtnųńć (Vb) co, etwas in Drehung versetzen (Vb),; Łofyrtni te koło., Drehe das Rad.; sh. auch, fyrtać (Vb) sie,; Tschech. vrtnout (Vb) se,; vrtnout (Vb), in Drehung versetzen (Vb),; Poln. okręcić (Vb) się

łogacić (Vb), (-câ)

einpacken (Vb), umhüllen (Vb),; łogacić před zimų u łořecha słómų pjyń, vor dem Winter den Stamm vom Nußbaum in Stroh einpacken (Vb), (umhüllen (Vb)),; sh. auch, łobatuřić (Vb),; Poln. opakować (Vb)

łogarnųńć (Vb), (-nâ)

umfassen (Vb), umgreifen (Vb),; łogarnųńć kogo ramjónóma, jemanden mit den Armen umgreifen (Vb),; Tschech. objímat (Vb),; Poln. ogarnąć (Vb), wziąć (Vb) w objęcie

łogdowjały (Adj), (-łego)

verwitweter (Adj),; łogdowjałou kobjyta ( f ), verwitwete Frau ( f ),; Tschech. ovdovělý (Adj),; Poln. owdowiały (Adj)

łogdowjejć (Vb)

verwitwen (Vb),; Witwe / Witwer werden (Vb),; Łóna łŷński rok łogdowjała., Sie ist im vorigen Jahr verwitwet.; Tschech. ovdovět (Vb),; Poln. owdowieć (Vb)

łogjyń (m), (-gnia, pl.-gnie)

Feuer (n),; zrobić w piecu łogjyń, im Ofen Feuer machen,; zagasić łogjyń, Feuer löschen (Vb),; siejdziejć kole łognia, am Feuer (Lagerfeuer) sitzen (Vb),; dać kómu łogjyń, jemandem Feuer geben, ( Feuerzeug, Streichholz) reichen (Vb),; Slow. oheň (m),; Tschech. oheň (m),; Poln. ogień (Vb)

łoglųndać (Vb), (-dó)

betrachten (Vb), anschauen (Vb), besichtigen (Vb), begutachten (Vb), länger anschauen (Vb),; łoglųndać (Vb) co, etwas betrachten, anschauen (Vb),; łoglųndać mjasto, eine Stadt besichtigen (Vb),; łoglųndać fotografki, Fotografien anschauen (Vb),; sh. auch, (do-, pře-, wy-, za-) glųndać (Vb), Slow. pozerať (Vb),; Tschech., ohlédnout (Vb), ohledat (Vb),; Poln. oglądać (Vb)

łoglųndać (Vb) sie, (sie..-dó)

umherblicken (Vb), sich umschauen (Vb), zurückschauen (Vb), łoglųndać sie za cý, nach etwas Ausschau halten (Vb),; łoglųndać sie na zadek, zurückschauen (Vb),; sh auch, ( łoz-, při-) glųndać (Vb) sie,; Tschech. ohledat (Vb) se,; Poln. rozglądać (Vb) się, oglądać (Vb) się

łogładzić (Vb), (-dzâ)

ausglätten (Vb), glatt machen (Vb), polieren (Vb),; łogładzić kamjyń na grôb, einen Grabstein glätten (Vb),; Tschech. ohladit (Vb),; Poln. ogładzić (Vb)

łogłosić (Vb), (-sâ)

bekannt geben (Vb) , ausrufen (Vb), verkünden (Vb),; Nachricht verbreiten (Vb), veröffentlichen (Vb),; łogłosić (Vb) co, etwas bekannt geben (Vb),; łogłosić nowinâ, eine Neuigkeit bekannt machen (Vb),; łogłosić wyrok sųdu, Gerichtsurteil verkünden (Vb),; łogłosić naukowų robotâ, Ergebnisse der Forschungsarbeit veröffentlichen (Vb),; łogłosić amnestjâ, eine Amnestie ausrufen (Vb),; łogłosić co w cajtųgu, etwas in der Zeitung bekannt geben (Vb), (ein Inserat aufgeben (Vb)),; sh. auch, přegłosić (Vb), głosić (Vb),; Slow. ohlásiť (Vb),; Tschech. vyhlásit (Vb), prohlásit (Vb),; Poln. ogłosić (Vb)

łogłosyniy (n), (-niou, pl.-nia)

Bekanntmachung ( f ),; Aushang (m), Inserat (n), Anzeige ( f ),; sh. auch, głosyniy (n), přegłosyniy (n),; Poln. ogłoszenie (n)

łognać (Vb) sie, (sie..-gnó)

verjagen (Vb), abwehren (Vb), um sich fuchteln (Vb), sich erwehren (Vb),; Nie umjâ sie łod tych kopruchôw łognać., Ich kann mich der Mücken nicht erwehren.; sh. auch, łogóniać (Vb) sie,; sh. auch, ( łod-, łoz-, pře-, při-, w-, wy-, za-) gnać (Vb),; Tschech. ohnat (Vb) se,; Poln. oganiać (Vb) się

łogniowy (Adj), (-wego)

Feuer-,; łogniowou wacha w lejsie, Feuerwache im Wald (m),; łogniowy křest (m), Feuertaufe ( f ), schwierige Bewährung ( f ),; Tschech. ohňový (Adj),; Poln. ogniowy (Adj)

łognisty (Adj), (-tego)

feuriger (Adj), glühender (Adj), brennender (Adj),; łognistou lawa, Glutlava ( f ),; łognisty kóń, feuriges Pferd (n),; pjerónie łognisty, feuriger Blitz und Donner (m), (Fluch),; łogniste chłopy, selbst entzündetes Sumpfgas, (Phosphin (n)) (Feuermänner (pl.),; Po bagnie loutajų łogniste chłopy., Auf dem Sumpfgebiet rennen Feuermänner herum.; Poln. ognisty (Adj)

łogniyś (Vb), (-nietâ)

abquetschen (Vb), abdrücken (Vb), wund laufen (Vb),; łogniyś se w nowych třewikach pjŷntâ, sich in neuen Schuhen die Ferse abdrücken (Vb), (wund laufen (Vb)),; sh. auch, ( łoz-, po-, wy-) gniyś (Vb),; Poln. odgnieść (Vb), odcisnąć (Vb),; odparzyć (Vb), (sobie piętę)

łogolić (Vb) sie, (sie..-lâ)

sich rasieren (Vb),; Jou sie musâ noupřôd łogolić., Ich muß mich zuerst rasieren (Vb).; Łogôl sie!, Rasiere dich!; łogolić (Vb) kogo, jemanden rasieren (Vb),; sh. auch, wygolić (Vb),; golić (Vb),; Slow. oholiť (Vb),; Tschech. oholit (Vb),; Poln. ogolić (Vb) się

łogolóny (Adj), (-nego)

rasierter (Adj),; gładko łogolóny, glatt rasierter (Adj),; Nie łogolóny chłop (m)., Nicht rasierter Mann (m).; Poln. ogolony (Adj)

łogón (m), (-na, pl.-ny)

Schwanz (m),; łogón łod zwjyřųnt (pl.), Schwanz von Tieren (pl.),; Tschech. ohon (m),; Poln. ogon (m)

łogónek (m), (-nka, pl.-nki) (dim.)

Schwänzchen (Vb) (dim.),; łogónek łod zajųnca, Schwäntzchen vom Hasen (m),; Poln. ogonek (m) (dim.)

łogóniać (Vb) sie,(sie..nió)

abwehren (Vb), verjagen (Vb), wegjagen (Vb),; łogóniać sie łod łosôw, Wespen von sich jagen (Vb),; łogóniać sie łod kopruchôw, Mücken von sich jagen (Vb),; łogóniać sie łod pawantôw, Bremsen von sich jagen (Vb),; Slow. oháňať (Vb) sa,; Tschech. ohánět (Vb) se,; Poln. oganiać (Vb) się, (před owadami)

łogórka ( f ), (-ki), (Bot.)

Gurke ( f ) (Bot.),; kwaśne łogórki, saure Gurken (pl.),; zakisóne łogórki, eingesäuerte Gurken (pl.),; Slow. uhorka ( f ) (Bot.),; Tschech. okurka ( f ), (Bot.); Poln. ogórek (m), (Bot.)

łograba ( f ), (-by, pl.-by)

Ungetüm (n), überdimensionierter Gegenstand (m),; To nie jes koparka, to jes łograba., Das ist kein Bagger, das ist ein Ungetüm (n).; Tschech. kolos (m),; Poln. olbrzym (m),, przedmiot nadmiernego rozmiaru

łograbić (Vb), (-bjâ)

übervorteilen (Vb), ausplündern (Vb),; łograbić (Vb) kogo, jemanden übervorteilen (Vb), (ausplündern (Vb)),; Tschech. okrást (Vb), oloupit (Vb),; Poln. ograbić (Vb), zdzierać (Vb), skrzywdzić (Vb), wyzyskiwać (Vb)

łograć (Vb), (-ró)

beim Spiel alles abnehmen (Vb), abknöpfen (Vb),; jemandem alles abgewinnen (Vb),; łograć kogo kartóma, beim Kartenspiel jemandem alles abnehmen (Vb), (Geld abgewinnen (Vb)),; Łóni go w kartach łograli., Sie haben ihm beim Kartenspiel alles Geld abgewonnen.; sh. auch, ( łode-, na-, se-, za-,) grać (Vb),; sh. auch, pograć (Vb) se,; grać (Vb),; Poln. ograć (Vb),

łogranicyć (Vb), (-câ)

begrenzen (Vb),; łogranicyć (Vb) co, etwas begrenzen (Vb),; łogranicyć cas do goudaniou, die Redezeit begrenzen (Vb),; Tschech. ohraničit (Vb),; Poln. ograniczyć (Vb)

łogroblić (Vb), (-lâ)

eindeichen (Vb), eindämmen (Vb),; łogroblić řykâ, einen Fluß eindeichen (Vb),; Poln. obwałowywać (Vb), obwałować (Vb)

łogroblyniy (n), (-niou, pl.-nia)

Eindeichung ( f ), Eindämmung ( f ),; łogroblyniy řyki, Fluß-Eindeichung ( f ),; Poln. ogroblenie (Vb),

łogrodnictwo (n), (-wa)

Gartenbau (m), Gärtnerei ( f ),; Tschech. zahradnictví (n),; Poln. ogrodnictwo (n)

łogrodnik (m), (-ka, pl.-ki)

Gärtner (m),; łogrodnicka ( f ), Gärtnerin ( f ),; Kupjymy u łogrodnika flancki łod tómatôw., Wir kaufen beim Gärtner Tomatenpflanzen (pl.),; Tschech. zahradník (m),; Poln. ogrodnik (m), ogrodniczka ( f )

łogrodzić (Vb), (-dzâ)

einzäunen (Vb), umzäunen (Vb),; Łogrodziymy łogrôd płotý z drótu., Wir zäunen den Garten mit einem Drahtzaun ein.; sh. auch, ( łod-, pře-, za-) grodzić (Vb),; sh. auch, łogroudzać (Vb),; Slow. ohradiť (Vb),; Tschech. ohradit (Vb),; Poln. ogrodzić (Vb)

łogrodzyniy (n), (-niou, pl.-nia)

Umzäunung ( f ), Einzäunung ( f ),; Te łogrodzyniy při tý budynku juz jes liche., Die Umzäunung bei dem Haus ist schon im schlechten Zustand.; sh. auch, ( łod-, pře-, za-) grodzyniy (n),; Tschech. ohrazení (n), oplocení (n),; Poln. ogrodzenie (Vb)

łogroudzać (Vb), (-dzó)

einzäunen (Vb), umzäunen (Vb),; My nie bymy tego łogrôdka łogroudzać., Wir werden den Garten nicht einzäunen.; sh. auch, łogrodzić (Vb),; Poln. ogradzać (Vb)

łogroudzaniy (n), (-niou)

das Einzäunen (n), das Umzäunen (n),; (Substantivierung des Verbs łogrodzić (Vb)),; Te łogroudzaniy juz sie hnet skóńcy., Das Einzäunen wird bald beendet.; sh. auch, ( łod-, pře-, za-) groudzaniy (n),; Poln. ogradzanie (n) czegoś, (np. ogródka płotem)

łogrôd (m), (-roda, pl.-rody)

großer Garten (m), Obstgarten (m),; Na łogrodzie mómy dwje třejśnicki., Im Garten haben wir zwei Kirschbäume.; Tschech. zahrada ( f ),; Poln. ogród (m)

łogrôdek (m), (-dka, pl.-dki)

kleiner Garten (m), Gemüsegarten (m), Blumengarten (m), Vorgarten (m),; łogrôdek z kwjoutkóma, Blumengarten (m),; łogródek z gymizų, Gemüsegarten (m),; Tschech. zahrádka ( f ),; Poln. ogródek (m)

łogryzać (Vb), (-zó)

ringsherum abbeißen (Vb), abnagen (Vb),; łogryzać gruskâ, eine Birne ringsherum abbeißen (Vb),; sh. auch, dogryzać (Vb),; sh. auch, łogryź (Vb),; Tschech. ohryzat (Vb), ohryzávat (Vb), okousávat (Vb),; Poln. obgryzać (Vb), ogryzać (Vb)

łogryzek (m), (-zka, pl.-zki)

Kerngehäuse (n), Strunk (m)., Griebs (m),; łogryzek łod jabka, Apfelstrunk (m),; Slow. ohryzok (m),; Tschech. ohryzek (m),; Poln. ogryzek (m)

łogryź (Vb), (-yzâ)

ringsherum abbeißen (Vb), abnagen (Vb),; łogryź jabko, einen Apfel ringsherum abbeißen (Vb),; sh. auch, (do-, po-, pře-, u-, za-) gryź (Vb),; sh. auch, łogryzać (Vb),; Poln. obgryźć (Vb), ogryźć (Vb),;

łogřouć (Vb) sie, (sie..-řejâ)

sich wärmen (Vb), sich aufwärmen (Vb), Pódâ sie do wous ździebko łogřouć., Ich gehe zu euch mich etwas aufwärmen.; łogřouć sie při pjecu, sich am Ofen aufwärmen (Vb),; łogřouć se râce, sich die Hände wärmen (Vb),; Slow. ohriať (Vb),; Tschech. ohřát (Vb), ohřívat (Vb),; Poln. ogrzać (Vb) się, rozgrzewać (Vb)

łoguchnųńć (Vb), (-nâ)

taub werden (Vb),; Łón na starość łoguchnų., Er ist im Alter taub geworden.; sh auch, guchnųńć (Vb),; Slow. ohluchnúť (Vb),; Tschech. ohluchnout (Vb),; Poln. ogłuchnąć (Vb), stracić słuch (m)

łogupjejć (Vb), (-pjejâ)

verrückt werden (Vb),; Verstand verlieren (Vb), (auch, stracić rozum (m)),; Łóna nougle łogupjała., Sie ist plötzlich verrückt geworden.; Jou jescy swami łogupjejâ!, Ich werde noch mit euch verrückt!; Tschech. zhloupnout (Vb),; Poln. ogłupieć (Vb), stracić (Vb) zdolność myślenia, zgłupieć (Vb)

łogusyć (Vb), (-sâ)

betäuben (Vb),; łogusyć před zabiciý kurâ, Ein Huhn vor dem Schlachten betäuben (Vb),; sh. auch, zagusyć (Vb),; Slow. ohlušiť (Vb),; Tschech. ohlušit (Vb),; Poln. ogłuszać (Vb), pozbawić (Vb) przytomności

łoheblować (Vb), (-lujâ)

hobeln (Vb), glatt hobeln (Vb),; łoheblować deskâ, ein Brett hobeln (Vb), (glätten mit dem Hobel (m)),; sh. auch, heblować (Vb),; Slow. ohobĺovať (Vb),; Tschech. ohoblovat (Vb),; Poln. heblować (Vb)

łojciec (m), (-ca, pl.-cowje)

Vater (m),; łojciec chřestny, Taufpate (m),; Śwjŷnty Łojciec, der Heilige Vater (m),; Bôg Łojciec, Gott Vater (m),; Łón dostoł mjóno po łojcu., Er hat den Vornamen nach dem Vater bekommen.; Slow. otec (m),; Tschech. otec (m),; Poln. ojciec (m),

łojcowie (pl.), (-côw)

Eltern (pl.),; To sų moji łojcowje., Das sind meine Eltern.; Łón to dostoł łod łojcôw., Er hat das von den Eltern bekommen.; Slow. rodičia (m / pl.),; Tschech. rodiče (m / pl.),; Poln. rodzice (pl.)

łoje (n), (-ja, pl.-ja)

Deichsel ( f ),; łoje łod woza, Wagendeichsel ( f ),; kierować wôz łojý, den Wagen mit der Deichsel lenken (Vb),; Tschech. oje ( f ), oj (m),; Poln. dyszel (m), (np. od wozu)

łojechać (Vb), (-dâ)

durch Fahren abnutzen (Vb), abfahren (Vb),; łojechać u koła mantle, beim Fahrrad die Reifen abfahren,; Tschech. ojezdit (Vb),; Poln. zużyć (Vb), zużywać (Vb), (np. opony od auta)

łojechany (Adj), (-nego)

abgefahrener (Adj), abgenutzter (Adj),; łojechane přejdniy mantle łod auta, abgefahrene vordere Autoreifen (pl.),; Tschech. ojezděný (Adj),; Poln. zużyty (Adj), (np. zużyta opona od auta)

łojić (Vb), (-jâ)

mit Talg einschmieren (Vb),; Poln. łoić (Vb), nasmarować (Vb) łojem

łokap (m), (-pu, pl.-py)

Dachtraufe ( f ), Dachüberstand (m),; Tschech. okap (m),; Poln. okap (m)

łokapać (Vb)

abtropfen (Vb),; dać sie umytymu sałoutowi w sitku łokapać, gewaschenen Salat im Sieb abtropfen lassen (Vb),; Tschech. okapat (Vb),; Poln. ociekać (Vb)

łokjejć (m), (-cia, pl.-kcie) (Biol.)

Ellenbogen (m) (Biol.),; Třas ejch sie w łokjejć, to mi mrowce po râce loucų., Ich habe mich am Ellenbogen gestoßen, da laufen mir Ammeisen auf der Hand.,( da kribbelt es mich an der Hand ( f )),; Slow. lakeť (m) (Biol.),; Tschech. loket (m) (Biol.),; Poln. łokieć (m) (Biol.)

łokjynko (n), (-nka, pl.-nka)

Fensterchen (n),; łokjynko w giblu łod budynka, Giebelfensterchen vom Haus (n),; Slow. okienko (n),; Tschech. okénko (n),; Poln. okienko (n)

łoklupać (Vb), (-pjâ)

abklopfen (Vb), abschlagen (Vb), abstemmen (Vb),; łoklupać łod ściany puc, von der Wand den Putz abschlagen (Vb), (abklopfen (Vb)),; Tschech. odklepat (Vb),; Poln. odbić (Vb), odtłuc (Vb)

łokno (Vb), (-kna, pl.-kna)

Fenster (n),; rama łod łokna, Fensterrahmen (m),; łosklić łokno, Fenster verglasen (Vb),; łokno na drógâ, Fenster zur Straße ( f ),; Slow. okno (n), oblok (m),; Tschech. okno (n),; Poln. okno (n)

łoko (n), (-ka) (pl. łocy) (Biol.)

Auge (n) (Biol.),; łocy (pl.), (-côw), Augen (pl.),; přimruzyć jedne łoko, ein Auge nicht ganz schließen (Vb),; mjejć dobre łocy, gute Augen haben (Vb),; Zrobjyło mi sie courno před łocóma., Mir wurde schwarz vor den Augen.; Nie zmruzył ejch w nocy ani łoka., Ich habe in der Nacht kein Auge zugemacht.; Slow. oko (n) (Biol.),; Tschech. oko (n) (Biol.),; Poln. oko (n) (Biol.)

łokocić (Vb) sie (Zool.)

junge werfen (Vb) (Zool.) (Katze),; Slow. okotiť (Vb) sa (Zool.),; Tschech. okotit (Vb) se (Zool.),; Poln. okocić (Vb) się (Zool.)

łokolica ( f ), (-ce, pl.-ce)

Gegend ( f ), Umgebung ( f ), Umkreis (m),; W łokolicy třech kilomejtrôw tu niy ma sklepu., Im Umkreis von drei Kilometern, gibt es hier kein Geschäft.; Mjŷskoucie we fajnej łokolicy., Ihr wohnt in einer schönen Gegend.; Tschech. krajina ( f ),; Poln. okolica ( f )

łokolić (Vb) sie, (sie..-lâ)

sich mit Pflanzenteilen verbrennen (Vb), verätzen (Vb),; łokolić sie pokřiwóma, sich mit Brenn-Nesseln verbrennen (Vb),; Poln. oparzyć (Vb) się, (np. pokrzywami)

łokopać (Vb), (-pjâ), łokopować (Vb), (-pujâ)

behacken (Vb), häufeln (Vb),; łokopać kartoufle, Kartoffeln häufeln (Vb),; łokopać řepâ, Rüben behacken (Vb),; sh. auch, ( łod-, łoz-, na-, po-, pře-, w-, wy-, za-) kopać (Vb),; Slow. okopať (Vb), okopávať (Vb),; Tschech. okopat (Vb),; Poln. okopać (Vb)

łokopcić (Vb), (-câ)

berußen (Vb),; łokopcić (Vb) co, etwas berußen (Vb),; sh. auch, kopcić (Vb),; sh. auch, zakopcić (Vb),; Poln. okopcić

łokóń (m), (-nia, pl.-nie), (Zool.)

Barsch (m), (Zool.),; Łokóń tá góni knoubliki., Ein Barsch jagt dort Elritzen (pl.),; Tschech. okoun (m), (Zool.),; Poln. okoń (m), (Zool.)

łokrajać (Vb), (-jâ)

beschneiden (Vb) von etwas,; ausputzen (Vb), säubern (Vb),; łokrajać chrobawe jabko, einen madigen Aphel beschneiden (Vb), (ausputzen (Vb)),; łokrajać u gjejlnika skórkâ. (krómkâ ( f )),; bei einer Brotschnitte die Rinde abschneiden (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-, u-, wy-) krajać (Vb),; sh. auch, krómka ( f ),; Poln. okrajać (Vb), okroić (Vb)

łokrânt (m), (-ta, pl.-ty)

Biegung ( f ),; łokrânt řyki, Flußbiegung ( f ),; Tschech. zatáčka ( f ),; Poln. zakręt (m)

łokraś (Vb), (-adnâ)

bestehlen (Vb),; łokraś (Vb) kogo, jemanden bestehlen (Vb),; Łóni go po dródze łokradli., Sie haben ihn auf dem Weg (hierhin / dorthin) bestohlen (Vb),; sh. auch, łokroudać (Vb),; sh. auch, wykraś (Vb),; Slow. okradnúť (Vb),; Tschech. okrást (Vb),; Poln. okraść (Vb)

łokropnie (Adv)

furchtbar (Adv), schrecklich (Adv), ungeheuer (Vb), riesig (Adv),; W tý roku jes na polach łokropnie kâs mysôw., In diesem Jahr sind auf den Feldern schrecklich viele Mäuse.; Mjejli tá łokropnie ciŷzkų robotâ., Sie hatten dort eine furchbar schwere Arbeit.; Tyn stróm jes łokropnie wysoki., Der Baum ist ungeheuer hoch.; Łón mjoł wcora łokropnie ciŷzki dziyń., Er hatte gestern einen furchtbar schweren Tag.; Poln. okropnie (Adv), okrótnie (Adv)

łokropny (Adj), (-nego)

schrecklicher (Adj), riesiger (Adj), fürchterlicher (Adj), gewaltiger (Adj),; Łón był łokropný słopouký., Er war ein fürchterlicher Säufer (m).; Tschech. ukrutný (Adj),; Poln. okropny (Adj)

łokroudać (Vb), (-dó)

bestehlen (Vb),; łokroudać (Vb) kogo, jemanden laufend bestehlen (Vb),; sh. auch, łokraś (Vb),; Slow. okrádať (Vb),; Tschech. okrádat (Vb),; Poln. okradać (Vb)

łokrousić (Vb), (-sâ)

schmalzen (Vb), mit Fett versetzen (Vb) (übergießen (Vb)),; łokrousić joudło wytopjóný masłý, das Essen mit ausgelassener Butter schmalzen (Vb).(übergießen (Vb)),; łokrousić fandzoule fetý, die Bohnen mit Fett schmalzen (Vb),; Tschech. omastit (Vb),; Poln. okraszać (Vb), (zaprawić jedzenie zakrasą, dodać tłuszczu)

łokrųgły (Adj), (- łego)

runder (Adj), kreisförmiger (Adj),; łokrųgłe zdřadło, runder Spiegel (m),; łokrųgły kosyk (m), runder Korb (m),; brejle z łokrųgłymi skłóma, Brille mit runden Gläsern (pl.),; Slow. okrúhly (Adj),; Tschech. okrouhlý (Adj),; Poln. okrągły (Adj)

łokrųńcić (Vb) (-ųncâ)

einmal drehen (Vb),; łokrųńcić śróbâ, die Schraube einmal drehen (Vb),; łokrųńcić (Vb) sie, sich drehen (Vb), sich umdrehen (Vb),; łokrųńcić sie ło siebje, sich um sich selbst, (um die eigene Achse) drehen (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, pře-, při-, s-, u-, wy-, za-) krųńcić (Vb),; sh. auch, łobroucać (Vb),; Tschech. otočit (Vb),; Poln. okręcić (Vb), okręcić (Vb) się

łokřcić (Vb), (-câ)

taufen (Vb),; łokřcić (Vb) kogo, jemandem die Taufe geben, (jemanden taufen),; W niejdziejlâ łokřciymy łod mojygo brata synka., Sonntags werden wir den Sohn von meinem Bruder taufen.; sh. auch, křcić (Vb),; Slow. pokrstiť (Vb),; Tschech. křtít (Vb),; Poln. ochrzcić (Vb), dać komuś chrzest (m)

łokřesać (Vb), (-só)

abästen (Vb), ausästen (Vb), behauen (Vb),; łokřesać gałâzie łod stróma, von einem Baum die Äste (mit der Axt) abhacken (Vb),; łokřesać mały śwjyrk na bonenštâgâ, eine kleine Fichte für eine Bohnenstange abästen (Vb),; sh. auch, křesać (Vb) (stróm),; Tschech. otesat (Vb),; Poln. okrzesać (Vb)

łokuciy (n), (-ciou, pl.-cia)

Beschlag (m), Eisenbeschlag (Vb), Metallstück (n),; Tschech. okutí (n), okování (n),; Poln. okucie (n)

łokuć (Vb), (-kujâ)

beschlagen (Vb),; łokuć wrota zouwjasóma, ein Tor mit Scharnieren beschlagen (Vb),; łokuć beckâ žejlaznymi łobrųnckóma, ein Faß mit Eisenreifen beschlagen (Vb),; sh. auch, ( łod, pod-, pře-, při-, wy-) kuć (Vb),; Tschech., okovat (Vb),; Poln. okuć (Vb), okuwać (Vb)

łokųmpać (Vb) sie, (sie..-pjâ)

baden (Vb),; łokųmpać sie w řyce, im Fluß baden (Vb),; Slow. okúpať (Vb) sa,; Tschech. vykoupat ( f ) se,; Poln. wykąpać (Vb) się

łolcha ( f ) (-chy, pl.-chy) (Bot.), łolsa ( f ), (-se, pl.-se), (Bot.)

Erle ( f ), (Bot.),; Erlenholz (n),; mejble z łolchy (z łolse), Möbel aus Erlenholz (n),; syski łod łolse, Erlenzapfen (pl.),; sh. auch, łolsycka ( f ),; Tschech. olše ( f ) (Bot.),; Poln. olcha ( f ), (Bot.)

łolchowy (Adj), (-wego)

Erlen-,; łolchowe dřewo ( łolchowe heblowiny / řouziny) do wândzyniou mjŷsa, Erlenholz (Erlen-Hobelspäne (pl.) / Sägemehl (n)) zum Räuchern von Fleisch,; łolchowy lousek, Erlenhain (m),; Poln. olchowy (Adj)

łolej (m), (-ju, pl.-je)

Öl (n),; łolej ze słónecnikôw, Sonnenblumenöl (n),; łolej z lnu, Leinöl (n),; łolej do łolejyniou mašinôw, Maschinenöl (n),; łolej do koła, Fahrradöl (n),; Slow. olej (m),; Tschech. olej (m),; Poln. olej (m)

łolejować (Vb), (-jujâ)

ölen (Vb),; łolejować zómek łod dřwi, das Türschloß ölen (Vb),; łolejować łozysko (Techn.), ein Achslager (Techn.) ölen (Vb),; łolejować zouwjase łod dřwjôw, Scharniere von einer Tür ölen (Vb),; Tschech. olejovat (Vb),; Poln. oleić (Vb)

łolepić (Vb), (-pjâ)

bekleben (Vb),; łolepić packâ taśmų samopřilepnų, ein Päckchen mit Klebeband bekleben (Vb),; łolepić tabulâ plakatóma, eine Tafel mit Plakaten bekleben (Vb),; sh. auch, ( łod-, łoz, na-, po-, při-, za-) lepić (Vb),; sh. auch, lepić (Vb),; Slow. oblepiť (Vb),; Tschech. olepit (Vb),; Poln. oblepić (Vb), okleić (Vb)

łolezały (Adj), (-łego)

wund gelegener (Adj) (Kranker (m),; Tschech. poleželý (Adj),; Poln. odleżały (Adj)

łolezejć (Vb), (-zâ)

Körper wund liegen (Vb),; łolezejć pleca, Rücken wund liegen (Vb),; sh. auch, (nou-, po..se-, pře-, wy-, za-) lezejć (Vb),; Poln. odleżeć (Vb), (np. odleżeć sobie plecy)

łolizać (Vb), (-zâ)

ablecken (Vb), ringsherum ablecken (Vb),; łolizać łezkâ, den Löffel ablecken (Vb),; sh. auch, (po-, wy-) lizać (Vb),; sh. auch, łoliznųńć (Vb),; Tschech. olízat (Vb),; Poln. oblizać (Vb)

łoliznųńć (Vb), (-nâ)

einmal ablecken (Vb),; Byś te ździebko môg jescy łoliznųńć., Du könntest das bisschen noch ablecken.; sh. auch, poliznųńć (Vb),; sh. auch, łolizać (Vb),; Tschech. olíznout (Vb), slíznout (Vb),; Poln. oblizać (Vb)

łolsycka ( f ), (-ki, pl.-ki), (Bot.)

kleine Erle ( f ),(Bot.),; Při křipopje rosnų małe łolsycki., Am Entwässerungsgraben wachsen kleine Erlen.; Poln. mała olcha, (olsza), (Bot.)

łoltouř (m), (-řa, pl.-ře), (Rel.)

Altar (m),(Rel.),; łoltouř patróna kościoła, Altar des Schutzheiligen der Kirche,; bocny łoltouř, Seitenaltar (m),; łobrouz na łoltouřu, Altarbild (n),; kludzić młodų pani do łoltouřa, eine Braut zum Altar führen,; Slow. oltár (m) (Rel.),; Tschech. oltář (m), (Rel.),; Poln. ołtarz (m), (Rel.)

łoltouřik (m), (-ka, pl.-ki), (Rel.)

kleiner Hausaltar (m), (Rel.),; Poln. ołtarzyk (m)

łołôw (m), (-wju), (Chem.)

Blei (n), (Chem.),; sh. auch, blaj (m),; ciŷzki, jak łołôw, schwer, wie Blei (n),; plómba z łołowju, Bleiplombe ( f ),; blacha z łołowju, Bleiblech (n),; rurka z łołowju, Bleirohr (n),; Slow. olovo (n) (Chem.),; Tschech. olovo (m), (Chem.),; Poln. ołów (m), (Chem.)

łomacać (Vb),(-có)

1) betasten (Vb), befühlen (Vb), abtasten (Vb),; łomacać ścianâ za šaltrý do śwjatła, die Wand nach dem Lichtschalter abtasten (Vb),; 2) begrabschen (Vb),; sh. auch, macać (Vb),; Slow. ohmatať (Vb),; Tschech. ohmatat (Vb),; Poln. obmacać (Vb), szukać (Vb) po omacku

łomalować (Vb), (-lujâ)

bemalen (Vb),; łomalować ścianâ, eine Wand bemalen (Vb),; sh. auch, pomalować (Vb),; Poln. obmalować (Vb), omalować (Vb)

łomazać (Vb), (-zâ)

beschmieren (Vb),; ringsherum beschmieren (Vb),; łomazać fetý łośkâ, eine Achse mit Fett (Staucherfett (n)) beschmieren (Vb), (einfetten (Vb),; sh. auch, (na-, wy-) mazać (Vb),; Poln. obmazać (Vb), omazać (Vb)

łomejlić (Vb) sie, (sie..-lâ)

sich irren (Vb), sich täuschen (Vb), sich verrechnen (Vb), etwas verwechseln (Vb),; Jou ejch sie łomejlył., Ich habe mich geirrt.; łomejlić sie při licyniu, sich verrechnen (Vb),; sh. auch, mejlić (Vb),; sh auch, pomejlić (Vb),; sh. auch, fejler (m), zrobić (Vb) fejler (m),; Slow. zmýliť (Vb) sa,; Tschech. mýlit (Vb) se, zmýlit (Vb) se,; Poln. omylić (Vb) się, zmylić (Vb) się

łomijać (Vb),(-jó)

vorbeifahren (Vb), ausweichen (Vb), vermeiden (Vb),; 1) łomijać (Vb) kogo, zu jemandem Kontakt meiden (Vb),; 2) łomojać wjejś, ein Dorf umfahren (Vb),; sh. auch, łominųńć (Vb),; Tschech. 1) vyhýbat (Vb) se (komu),; Poln. omijać (Vb)

łomjatać (Vb), (-tó)

abfegen (Vb), etwas abkehren (Vb), abbürsten (Vb),; łomjatać pajųncyny, Spinngewebe abkehren (Vb), abfegen (Vb),; łomjatać zakuřónų řec, einen verstaubten Gegenstand abfegen (Vb),; sh. auch, łomjyś (Vb) co,; sh. auch, zamjatać (Vb),; Tschech. ometat (Vb),; Poln. omiatać (Vb)

łomjyś (Vb), (-tâ)

abfegen (Vb), ewas abkehren (Vb), abbürsten (Vb),; łomjyś (Vb) co, etwas abkehren (Vb),; łomjyś łod słómy wôz, Stroh vom Wagen abkehren (Vb),; sh. auch, ( ło-, za-) mjatać (Vb),; Tschech. omést (Vb),; Poln. omieść (Vb)

łominųńć (Vb), (-nâ)

vorbeifahren (Vb), ausweichen (Vb), vermeiden (Vb),; łominųńć přeskodâ, einem Hindernis ausweichen (Vb),; Poln. ominąć (Vb)

łomocyć (Vb), (-câ)

benetzen (Vb), anfeuchten (Vb), befeuchten (Vb), naß machen (Vb),; łomocyć brifmarkâ, eine Briefmarke befeuchten (Vb),; łomocyć hadrâ, einen Lappen anfeuchten (Vb),; sh. auch, pomocyć (Vb),; Tschech. omoĉit (Vb),; Poln. omoczyć (Vb), omaczać (Vb)

łomsóny (Adj), (-nego)

bemooster (Adj),; łomsóny dach, bemoostes Dach (n),; łomsóny stróm, bemooster Baum (m),; sh. auch, łobrosły (Adj),; Tschech. omšený (Adj),; Poln. omszony (Adj)

łomurować (Vb), (-jâ)

ummauern (Vb),; łomurować (Vb) co, etwas ummauern (Vb),; łomurować kupâ z kómpostý, einen Komposthaufen ummauern (Vb),; sh. auch, (do-, při-, za-) murować (Vb),; Tschech. obezdít (Vb),; Poln. obmurować (Vb)

łomyć (Vb), (-jâ)

abwaschen (Vb), abspülen (Vb),; łomyć (Vb) co, etwas abwaschen (Vb),; łomyć noucyniy łod dreku, Handwerkszeug vom Dreck abwaschen (Vb),; łomyć auto łod błota, Matsch vom Auto abwaschen (Vb),; sh. auch, (do-, po-, u-, wy-) myć (Vb),; Slow. zmyť (Vb),; Tschech. omýt (Vb),; Poln. obmyć (Vb), obmywać (Vb)

łomydlić (Vb), (-lâ)

übervorteilen (Vb),; übers Ohr hauen (Vb),; łomydlić (Vb) kogo, jemanden übervorteilen (Vb), (ihn übers Ohr hauen (Vb)), jemanden betrügen (Vb),; U niego musis dać pozôr, bo cie łomydli., Bei ihm mußt du aufpassen, sonst übervorteilt er dich.; sh. auch, namydlić (Vb),; Poln. zdzierać (Vb), wyzyskiwać (Vb), skrzywdzić (Vb)

łoniymjejć (Vb)

stumm werden (Vb), verstummen (Vb), sprachlos werden (Vb),; łoniymjejć ze strachu, vor Angst stumm werden (Vb),; Slow. onemieť (Vb),; Tschech. oněmět (Vb),; Poln. oniemieć (Vb)

łopak (m)

Gegenteil (n), Gegensatz (m),; 1) na łopak (Adv), verkehrt (Adv), umgekehrt (Adv), entgegengesetzt (Adv),; Łón to łoblyk na łopak., Er hat das verkehrt angezogen.; To tak nie było. To było na łopak., Das war nicht so. Das war umgekehrt.; Łón to zrobjył na łopak., Er hat das verkehrt gemacht. (gerade umgekehrt (Adv)),; Slow. opak (m),; opačne (Adv), opačný (Adj),; Tschech. opak (m), 1) naopak (Adv), opačně ; Poln. odwrotnie (Adv), nieprawidłowo (Adv), wspak (Adv), 1) na opak (Adv)

łopakować (Vb), (-kujâ)

verpacken (Vb), einpacken (Vb),; łopakować touwór, Waren verpacken (Vb),; Tschech. zabalit (Vb),; Poln. opakować (Vb)

łopakowaniy (n), (-niou)

Verpackung ( f ),; Tschech. obal (m),; Poln. opakowanie (n)

łopantlać (Vb), (-ló)

umschnüren (Vb), zusammenschnüren(Vb), umbinden (Vb),; łopantlać (Vb) co, etwas umbinden (Vb), umschnüren (Vb),; łopantlać packâ, ein Päckchen umschnüren (Vb),; łopantlać linâ łod łodzi ło supek, das Tau von einem Schiff an einen Pfosten binden (Vb),; sh. auch, zapantlać (Vb),; Slow. opantať (Vb),; Poln. zwjązać (Vb), owinąć (Vb) (sznurkiem, liną itd.)

łoparty (Adj), (-tego)

angelehnter (Adj),; łoparty ło co, an etwas angelehnter (Adj),; grabje łoparte ło płot, Rechen angelehnt an einen Zaun (m),; sh. auch, łopřyć (Vb) sie,; sh. auch, ( łod-, pod-, za-) party (Adj),; Poln. oparty (Adj)

łopařić (Vb) sie, (sie..-řâ)

sich verbrühen (Vb), sich verbrennen (Vb),; łopařić (Vb) sie cý, sich mit etwas verbrennen (Vb),; Łopařył ejch se jŷzyk kafejý., Ich habe mir die Zunge mit Kaffee verbrant.; łopařić sie ło blachâ łod pieca, sich am Ofenblech verbrennen (Vb),; łopařić sie gorkų wodų, sich mit heißem Wasser verbrühen (Vb),; Slow. opariť (Vb),; Tschech. opařovat (Vb) se, spařovat (Vb) se, popálit (Vb) se,; Poln. oparzyć (Vb) się, sparzyć (Vb) się

łopařóny (Adj), (-nego)

verbrühter (Adj), verbrannter (Adj),; łopařónou râka, verbrühte Hand ( f ),; Tschech. opařený (Adj),; Poln. oparzony (Adj), sparzony (Adj)

łopařyniy (n), (-niou)

Verbrühung ( f ), Verbrennung ( f ),; łopařyniy pjyrsego (drugygo / třejciygo) stopnia (gradu), Verbrennung ersten (zweiten / dritten) grades,; Poln. oparzenie (n)

łopata ( f ), (-ty, pl.-ty)

Schippe ( f ), Schaufel ( f ),; łopata na wųgly, Kohlenschaufel ( f ),; štil łod łopaty, Schaufelstiel (m),; sh. auch, šypa ( f ), šypka ( f ),; Slow. lopata ( f ),; Tschech. lopata ( f ),; Poln. łopata ( f )

łopatřić (Vb), (-třâ)

versorgen (Vb), füttern (Vb),; łopatřić (Vb) kogo, jemanden versorgen (Vb),; łopatřić u kogo ranâ, bei jemandem die Wunde versorgen (Vb),; łopatřić (Vb) co, etwas versorgen (Vb), füttern (Vb),; łopatřić bydło, das Vieh versorgen (Vb), füttern (Vb),; Slow. opatriť (Vb),; Poln. zaopatrzyć (Vb) kogoś / coś,; opiekować (Vb) się kim / czymś

łopić (Vb) sie, (sie..-pijâ)

sich betrinken (Vb),; Łón sie wcora łopjył. Er hat sich gestern betrunken.; łopić sie wôdkų, sich mit Wodka betrinken (Vb),; łopić sie ze zgorsyniou, sich vor Kummer betrinken (Vb),; sh. auch, łozryć (Vb) sie,; łozpić (Vb) sie,; sh. auch, ( łoz-, na-, pře-, wy-, za-) pić (Vb),; Slow. opiť (Vb) sa, opíjať (Vb) sa, spiť (Vb) sa,; Tschech. opít (Vb) se, zpít (Vb) se,; Poln. upić (Vb) się

łopis (m), (-su, pl.-se)

Beschreibung ( f ), Darstellung ( f ), Schilderung ( f ),; łopis (m) kogo / cego, Beschreibung von jemandem / etwas,; technicny łopis, technische Beschreibung ( f ),; łopis zyciou, Lebensbeschreibung ( f ),; łopis wsie, Dorfbeschreibung ( f ),; Tschech. popis (m),; Poln. opis (m)

łopisać (Vb), (-sâ)

beschreiben (Vb), schreibend schildern (Vb),; Tego nie idzie łopisać., Das kann man nicht beschreiben.; łopisać miasto, eine Stadt beschreiben (Vb),; łopisać drógâ, den Weg beschreiben (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, na-, při-, pře-, wy-, ) pisać (Vb),; (pře-, za-) pisać (Vb) sie,; Slow. opisovať (Vb),; Tschech. opisovat (Vb), popsat (Vb),; Poln. opisać (Vb), opisywać (Vb)

łopisany (Adj), (-nego)

beschriebener (Adj)), To jes w tej ksiųzce łopisane., Das ist in dem Buch beschrieben.; Tschech. opsaný (Adj),; Poln. opisany (Adj)

łopitoucka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Trinkerin ( f ), Säuferin ( f ),; Poln. pijaczka ( f )

łopitouk (m), (-ka, pl.-ki)

Trinker (m), Säufer (m),; Slow. opilec (m),; Poln. pijak (m)

łopity (Adj), (-tego)

betrunkener (Adj),; łopity chłop, betrunkener Mann (m),; sh. auch, łozarty (Adj),; Slow. opitý (Adj),; Tschech. zpitý (Adj),; Poln. pijany (Adj)

łopjyrać (Vb) sie, (sie..-ró)

sich anlehnen (Vb) an etwas, sich auf etwas stützen (Vb),; łopjyrać sie ło ścianâ, sich an die Wand anlehnen (Vb),; łopjyrać sie na lousce, sich auf dem Gehstock stützen (Vb),; sh. auch, łopřyć (Vb) sie,; łopřyć (Vb),; Slow. opierať (Vb) sa,; Tschech. opirat (Vb) se, (o co),; Poln. opierać (Vb) się

łopjyřić (Vb) sie

1) sich befedern (Vb), Federn bekommen (Vb),; Pilųntko sie łopjyřyło., Ein Gänschen hat sich befedert.; 2) sich mit Federn schmücken (Vb),; sh. auch, spjyřić (Vb) sie,; Tschech., 1) opeřit (Vb) se, 2) opeřit (Vb),; Poln. 1) opierzyć (Vb) się, 2) ozdabiać (Vb) się pierzami

łopjyřóny (Adj), (-nego)

gefiederter (Adj),; Feder-,; Kokocik juz jes łopjyřóny., Das Hähnchen ist schon gefiedert.; Tschech. opeřený (Adj),; Poln. opierzony (Adj)

łoplatać (Vb), (-tó)

umflechten (Vb), umspinnen (Vb), umgarnen (Vb),; łoplatać ciynkymi prųntkóma łod kosyka hynkejl, einen Korbhenkel mit dünnen Weiden umflechten (Vb),; sh. auch, łoplyś (Vb),; sh. auch, zaplatać (Vb),; Tschech. oplétat (Vb),; Poln. oplatać (Vb)

łoplewnųńć (Vb), (-nâ)

1) von Unkraut freimachen (Vb), jäten (Vb),; łoplewić w łogrôdku ziejly, im Garten Unkraut jäten (Vb),; 2) alles restlos wegnehmen (Vb), abgrasen (Vb),; Tá juz było wsystko łoplewjóne., Dort war schon alles abgegrast (Vb).; Tschech. 1) odplevelit (Vb), plít (Vb),; Poln. 1) opielać (Vb), 2) wszystko doszczętnie zabrać, innemu nic nie pozostawić (Vb)

łopluskać (Vb), (-kó)

bespritzen (Vb),; łopluskać (Vb) kogo, jemanden bespritzen (Vb),; Auto přejechało bez kałuzâ i łopluskało mje błotý., Ein Auto fuhr über eine Pfütze und hat mich mit Dreck bespritzt.; Poln. spluskać (Vb)

łoplyś (Vb), (-letâ)

umflechten (Vb), umspinnen (Vb), umgarnen (Vb),; pajųk łoplatou (łowijou (Vb) w pajųcyny) dopadniŷntų muchâ, eine Spinne umspinnt eine gefangene Fliege,; sh. auch, łoplatać (Vb),; Tschech. oplést (Vb),; Poln. opleść (Vb)

łopłacić (Vb) sie, (sie..-ci)

sich lohnen (Vb), sich rentieren (Vb), sich bezahlt machen (Vb), sich auszahlen (Vb),; To sie nie łopłaci., Das zahlt sich nicht aus., Das lohnt sich nicht.; sh. auch, łowercić (Vb) sie,; sh. auch, (do-, pře-, při-, w-, wy-, za-) płacić (Vb),; Slow. oplatiť (Vb) sa,; Tschech., rentovat (Vb) se,; vyplatit (Vb) se,; Poln. opłacić (Vb) się, przynosić (Vb) zysk

łopłata ( f ), (-ty, pl.-ty)

Gebühr ( f ), Abgabe ( f ),; łopłata celnou, Zollgebühr ( f ),; dostać co za niewjelkó łopłatâ, etwas gegen eine geringe Gebühr bekommen (Vb),; Tschech. platba ( f ),; Poln. opłata ( f )

łopłocić (Vb), (-câ)

umzäunen (Vb), einzäunen (Vb),; łopłocić łogrôd, den Garten einzäunen (Vb),; Tschech. oplotit (Vb),; Poln. zrobić (Vb) opłot (m), (opłotek (m))

łopłókać (Vb), (-kó)

1) abspülen (Vb), abwaschen (Vb),; łopłókać z cego drek (m), Dreck von etwas abspülen (Vb),; łopłókać z kopycki glinâ, Lehm von der Hacke abwaschen (Vb),; łopłókać marchewki, die Möhren abwaschen (Vb),; 2) łopłókać (Vb) kogo, jemandem die Wäsche machen (Vb),; Slow. oplakovať (Vb),; Poln. opłukać (Vb)

łopłynųńć (Vb), (-nâ)

umschwimmen (Vb), umschiffen (Vb), umsegeln (Vb),; łopłynųńć łodzių wyspâ ( łostrôw (m)) , eine Insel umschiffen (Vb),; sh. auch, (při-, za-) płynųńć (Vb),; Poln. opłynąć (Vb)

łopoulić (Vb), (-lâ)

1) beflammen (Vb), ansengen (Vb),; łopoulić łoskubanų kurâ, ein gerupftes Huhn beflammen (Vb),; 2) łopoulić (Vb) sie, sich bräunen (Vb), von der Sonne braun werden (Vb),; sh. auch, (do-, łoz-, pod-, pře-, při-, w-, wy-, za-) poulić (Vb),; Slow. 2) opáĺovať (Vb) sa,; Tschech. opalit (Vb), opalit (Vb) se,; Poln. 1) opalić (Vb) coś ogniem, 2) opalić (Vb) się, (słońcem)

łopoulóny (Adj), (-nego)

sonnengebräunter (Adj),; Łón jes mocno łopoulóny., Er ist stark von der Sonne gebräunt.; Slow. opálený (Adj),; Tschech. opálený (Adj),; Poln. opalony (Adj)

łopouřknųńć (Vb),(-nâ)

bespritzen (Vb),; łopouřknųńć kogo wodų, jemanden mit Wasser bespritzen (Vb),; Tschech. postříknout (Vb),; Poln. obryzgać (Vb)

łopousać (Vb) sie, (sie..-só)

sich umgürten (Vb), sich umschnallen (Vb), umbinden (Vb),; łopousać sie pasý, sich mit einem Gurt umgürten (Vb),; łopousać włosy, Haare umbinden (Vb),; łopousać se fortuch, sich eine Schürze umbinden (Vb),; Tschech. opásat (Vb),; Poln. opasać (Vb) się

łopowjejdzi (pl.),

(-dziôw)

Aufgebot (n), Trauungs-Ankündigung ( f ),; dać na łopowjejdzi,( łobstalować (Vb) łopowjejdzi) das kirchliche Aufgebot bestellen (Vb),; Tschech. oznámení (n),; Poln. zapowiedzi (pl.), (dać na zapowiedzi)

łopómniejć (Vb), (-niâ), łopóminać (Vb), (-nó)

erinnern (Vb), ins Gedächtnis rufen (Vb), ermahnen (Vb),; łopómniejć (Vb) kogo, jemanden an etwas erinnern,; łopóminać (Vb) kogo, ständig jemanden an etwas erinnern (Vb),; sh. auch, (při-, s-, za-) pómniejć (Vb),; Tschech. napomenout (Vb), napomínat (Vb),; Poln. napomnieć (Vb), napominać (Vb), upomnieć (Vb), upominać (Vb)

łoprosić (Vb) sie

Ferkel werfen (Vb),; Świnia sie łoprosiyła., Die Sau hat Ferkel geworfen (Vb),; Poln. oprosić (Vb) się

łopřyć (Vb) sie, (sie..-řâ)

sich anlehnen (Vb), sich stützen (Vb),; łopřyć (Vb) sie ło co, sich an etwas anlehnen (Vb),; łopřyć sie ło dřwi, sich an die Tür anlehnen (Vb),; sh. auch, łopjyrać (Vb) sie,; sh. auch, ( łod-, wy-, za-) přyć (Vb),; Slow. oboriť (Vb) sa, oprieť (Vb) sa,; Tschech. opřít (Vb) se (o co), vzepřít (Vb) se (o co),; Poln. oprzeć (Vb) się, opierać (Vb) się

łopuchlina (Vb), (-ny)

Schwellung ( f ),; Tschech. opuchlina ( f ),; Poln. opuchlizna (Vb)

łopuchły (Adj), (-łego)

angeschwollener (Adj),; geschwollener (Adj),; łopuchły palec, angeschwollener Finger (m),; łopuchłou noga, angeschwollenes Bein (n),; Tschech. opuchlý (Adj),; Poln. obrzmiały (Adj), opuchnięty (Adj)

łopuchnųńć (Vb)

schwellen (Vb), anschwellen (Vb),; sh. auch, puchnųńć (Vb), spuchnųńć (Vb),; Slow. opuchnúť (Vb),; Tschech. opuchnout (Vb),; Poln. opuchnąć (Vb), obrzękać (Vb)

łopucować (Vb), (-jâ)

1) reinigen (Vb), putzen (Vb),; łopucować třewiki, die Schuhe putzen (Vb),; łopucować koło, das Fahrrad putzen (Vb),; 2) verputzen (Vb),; łopucować budynek (m), das Haus verputzen (Vb),; sh. auch, łociepać (Vb) pucý,; Poln. 1) wyczyścić (Vb), (np. buty); 2) otynkować (Vb) (dom)

łopuscóny (Adj), (-nego)

verlassener (Adj), einsamer (Adj),; łopuscóny budynek (m), verlassenes Haus (n),; łopuscóny cłowjek, verlassener (einsamer) Mensch.; Tschech. opuštěný (Adj),; Poln. opuszczony (Adj), pozostawiony (Adj)

łopuścić (Vb), (-puscâ)

verlassen (Vb),; Łopuściyła go moc., Die Kraft hat ihn verlassen.; łopuścić (Vb) kogo, jemanden verlassen (Vb), im Stich lassen (Vb),; łopuścić (Vb) co, etwas verlassen (Vb),; łopuścić łojcyznâ, die Heimat verlassen (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-, s-, u-, wy-, za-) puścić (Vb),; Tschech. opustit (Vb),; Poln. opuścić (Vb), opuszczać (Vb)

łopylić (Vb), (Bot.)

bestäuben (Vb) (Bot.),; Pscoły łopylajų łod strómikôw kwjoutki., Die Bienen bestäuben die Blüten von Obstbäumen.; Tschech. opylit (Vb), (Bot.),; Poln. zapylić (Vb) (Bot.)

łorać (Vb), (łořâ / łoró) (Agr.)

pflügen (Vb), (Agr.) umpflügen (Vb), (Agr.),; łorać pole (n), Feld pflügen (Vb),; sh. auch, (po-, pod-, za-) łorać (Vb),; Slow. orať (Vb),; Tschech. orat (Vb),; Poln. orać (Vb)

łorabować (Vb), (-bujâ)

berauben (Vb), plündern (Vb), ausbeuten (Vb),; łorabować (Vb) kogo, jemanden ausrauben (Vb),; sh. auch, wyrabować (Vb),; Tschech. rabovat (Vb), (na-, vy-) rabovat (Vb),; Poln. obrabować (Vb)

łoramować (Vb), (-mujâ)

einrahmen (Vb), einfassen (Vb),; łoramować łobrouzek (m),; ein Bild einrahmen (Vb),; Slow. orámovať (Vb),; Poln. oramować (Vb)

łoroubjać (Vb),(-jó) (Sp.)

dribbeln (Vb) (Sp.), umspielen (Vb) (Sp.),; łoroubjać kogo fusbalý, mit dem Fußball den Gegner umspielen (Vb),; sh. auch, ( łocyklać (Vb), cyklać (Vb),; Tschech. driblovat (Vb), (Sp.); Poln. dryblować (Vb) (Sp.)

łoruściejć (Vb),

anrrosten (Vb), Rost ansetzen (Vb),; łoruściałe ćwjŷki, angerostete Nägel (pl.),; sh. auch, (pře-, za-) ruściejć (Vb),; Poln. ordzewieć (Vb)

łoruściały (Adj), (- łego)

angerosteter (Adj),; Poln. ordzewiały (Adj)

łorygać (Vb) sie, (sie..-gó)

im Eis einbrechen (Vb),; łorygać sie na lodzie, im Eis einbrechen (Vb), sich die Kleidung naß machen (Vb),; Poln. zarywać się na lodzie, (skąpać (Vb) się)

łořech (m), (-cha, pl.-chy), (Bot.)

Nuß ( f ), (Bot.), Nußbaum (m),(Bot.),; pozbjyrać ślejciałe łořechy, abgefallene Nüsse einsammeln (Vb),; Slow. orech (m) (Bot.),; Tschech. ořech (m), (Bot.), ořešák (m),; Poln. orzech (m), (Bot.)

łořeski (pl.), (-kôw),(Bot.) łořesek (m), (-ska)

kleine Nüsse (pl.) (Bot.), Nüßchen (pl.) (Bot.),; Tschech. oříšek (m) (Bot.),; Poln. orzeszki (pl.) (Bot.)

łořigać (Vb) sie

über sich erbrechen (Vb), sich bekotzen (Vb), sich übergeben (Vb),; sh. auch, (po-, wy-) řigać) (Vb) sie,; sh. auch, řigać (Vb),; sh. auch, swroucać (Vb),; Poln. wymiotować (Vb)

łořoł (m), ( łorła, pl. łorły), (Zool.)

Adler (m) (Zool.),; pjôro łod łorła, Adlerfeder ( f ),; sh. auch, adler (m),; Tschech. orel (m), (Zool.),; Poln. orzeł (m), (Zool.)

łosa ( f ), (-se, pl.-se), (Zool.)

Wespe ( f ) (Zool.),; gniouzdo łod łosôw, Wespennest (n),; Dziubła mje łosa., Mich hat eine Wespe gestochen (Vb),; zųndło łod łose, Wespenstachel (m),; Slow. osa ( f ) (Zool.),; Tschech. vosa ( f ) (Zool.),; Poln. osa ( f ) (Zool.)

łosamocóny (Adj), (-nego)

vereinsamter (Adj), isolierter (Adj),; łosamocóny cłowjek, vereinsamter Mensch (m),; Tschech. osamocený (Adj), osamělý; Poln. osamocony (Adj)

łosamotniejć (Vb), (-niâ)

vereinsamen (Vb), einsam werden (Vb),; Tschech. osamět (Vb),; Poln. osamotnieć (Vb)

łosamotnióny (Adj), (-nego)

vereinsamter (Adj), alleinstehender (Adj),; łosamotnióny cłowjek (m), vereinsamter Mensch (m),; Tschech. osamocený (Adj), (Adj),; Poln. osamotniony (Adj)

łosarpać (Vb), (-pjâ)

abrupfen (Vb), abreißen (Vb),; Łosarpali u stróma wsystky třejśnie., Sie haben am Baum alle Kirschen abgerupft.; sh. auch, ( łoz-, na-) sarpać (Vb),; sh. auch, sarpać (Vb),; Poln. oszarpać (Vb)

łoschnųńć (Vb)

antrocknen (Vb), trockner werden (Vb),; Tyn poštrajchowany lak juz łoschnų., Der gestrichene Lack ist schon angetrocknet.; sh. auch. ( łob-, pře-, u-) schnųńć (Vb),; Tschech. přischnout (Vb),; Poln. osychać (Vb)

łoscyrbać (Vb), (-bjâ)

kleine Stücke abbrechen (Vb), schartig machen (Vb), mit der Zange abkneifen (Vb),; łoscyrbać na boku klyscóma flizâ, eine Fliese am Rand mit der Kneifzange abkneifen (Vb),; Poln. odłamywać (Vb), (np. kleszczami na boku płytkę), oszczerbić (Vb)

łoscyrbany (Adj), (-nego)

abgekniffener (Adj), schartiger (Adj), abgebrochener (Adj),; łoscyrbanou fliza, mit der Zange abgebrochene (in Form gebrachte Fliese ( f )),; sh. auch, scyrbaty (Adj),; Poln. na krawędzi obłamać część ( f ) czegoś,; oszczerbiony (Adj)

łoscywnić (Vb) sie, (sie..-niâ)

Heimweh stillen (Vb) Sehnsucht stillen (Vb), lindern (Vb),; Přijechoł ejch do dóm sie ździebecko łoscywnić., Ich kam nach Hause etwas die Sehnsucht (Heimweh) stillen (Vb),; sh. auch, scywno (Adv),; Poln. pozbyć (Vb) tęsknotę

łoset (m), (-stu) (Bot.)

Distel ( f ) (Bot.),; dziubnųńć sie suchý łostý, sich mit einer trockenen Distel stechen (Vb),; Tschech. bodlák (m), oset (m) (Bot.),; Poln. oset (m) (Bot.)

łosiec (Vb), (-siekâ)

abmähen (Vb),; Łosiecymy jutro łųkâ., Wir mähen morgen die Wiese ab.; sh. auch, (na-, wy-) siec (Vb),; Slow. skosiť (Vb),; Tschech. sekat (Vb),; Poln. skosić (Vb)

łosiedzóny (Adj), (-nego)

durch Sitzen abgewetzter (Adj), durch Sitzen abgenutzter (Vb),; łosiedzóny zesejl (m),; durch Sitzen abgewetzter Sessel (m),; sh. auch, přesiedzóny (Adj),; Poln. obdarty (Adj) (przez ciągłe siedzenie)

łosika ( f ), (-ki, pl.-ki), (Bot.)

Espe ( f ), (Bot.),; Zitterpappel ( f ), (Bot.),; Tschech. osika ( f ), (Bot.),; Poln. osika ( f ), (Bot.)

łosioł (m), (-sła, pl.-sły),(Zool.)

Esel (m), (Zool.),; Łón jes gupi jak łosioł., Er ist dumm wie ein Esel.; Tschech. osel (m), (Zool.),; Poln. osioł (m) (Zool.)

łosiwjejć (Vb), (-wjejâ)

ergrauen (Vb), graue Haare bekommen (Vb),; Juz ejch łosiwjoł., Ich bin schon ergraut (Vb),; Poln. osiwieć (Vb), siwieć (Vb)

łosiyrociejć (Vb)

verweisen (Vb),; Slow. osirotieť (Vb),; Tschech. osiřet (Vb),; Poln. osierocieć (Vb)

łosklić (Vb), (-lâ)

verglasen (Vb),; łosklić łokna, die Fenster verglasen (Vb), Fensterrahmen mit Scheiben versehen (Vb),; Poln. oszklić (Vb)

łosklóny (Adj), (-nego)

verglaster (Adj),; Glas-,; łosklóne dřwi, Glastür ( f ),; łosklóne łokna, verglaste Fenster (pl.),; Poln. oszklony (Adj)

łoskrabać (Vb), (-bjâ)

abschaben (Vb), abkratzen (Vb),; łoskrabać nowe kartoufle, neue Kartoffeln abkratzen (Vb),; łoskrabać nozý Marchewki, mit dem Messer die Möhren abschaben (Vb),; łoskrabać rybâ, einen Fisch abschuppen (Vb),; łoskrabać u dřwi stary lak, an der Tür den alten Lack abschaben (Vb), abkratzen (Vb),; sh. auch, łodskrabnųńć (Vb),; sh. auch, zdrapać (Vb),; Slow. oškr(i)abať (Vb), zoškrabať (Vb), zoškrabovať (Vb),; Tschech. oškrábat (Vb), odškrábat (Vb),; Poln. zeskrobać (Vb), obskrobać (Vb)

łoskubać (Vb), (-bjâ)

rupfen (Vb), zupfen (Vb), abrupfen (Vb), abzupfen (Vb),; łoskubać kurâ, Huhn rupfen (Vb),; łoskubać gâsi, Gänse rupfen (Vb), (zur Federgewinnung ( f )),; Tschech. oškubat (Vb),; Poln. oskubać (Vb)

łosłabić (Vb), (-bjâ)

abschwächen (Vb), schwächen (Vb), vermindern (Vb),; Wysoki fiber łosłabjył mu serce., Das hohe Fieber hat ihm das Herz geschwächt.; Slow. zoslabiť (Vb),; Tschech. zeslabovat (Vb),; Poln. osłabić (Vb)

łosłabjóny (Adj), (-nego)

geschwächter (Adj), abgeschwächter (Adj), schwacher (Vb),; Po tej stancce, łón jes jescy mocno łosłabjóny., Nach der Krankheit, ist er noch stark geschwächt.; Tschech. oslabený (Adj),; Poln. osłabiony (Adj)

łosłabjyniy (n), (-niou)

Entkräftung ( f ), Schwächung ( f ), Abschwächung ( f ),; łosłabjyniy pamiŷńci, Abschwächung des Erinnerungsvermögens (n),; Tschech. oslabení (n),; Poln. osłabienie (n)

łosłabnųńć (Vb), (-nâ)

schwach werden (Vb), ermatten (Vb),; sh. auch, zesłabnųńć (Vb),(gleiche Bedeutung ( f ),; Slow. oslabnúť (Vb), zoslabnúť (Vb),; Tschech. oslábnout (Vb),; Poln. osłabnąć (Vb)

łosłodzić (Vb), (-dzâ)

versüßen (Vb), süßer machen (Vb),; łosłodzić kómu zyciy, jemandem das Leben versüßen (Vb),; łosłodzić (Vb) se co, sich etwas süßen (Vb),; łosłodzić se kafej, sich den Kaffee süßen (Vb),; sh. auch, pocukřić (Vb),; Slow. osladiť (Vb),; Tschech. osladit (Vb),; Poln. osłodzić (Vb)

łosłodzóny (Adj), (-nego)

gesüßter (Adj), gezuckerter (Adj),; Jes tyn tej juz łosłodzóny?, Ist der Tee schon gesüßt?; łosłodzóny kafej, gesüßter Kaffee,; Tschech. oslazený (Adj),; Poln. osłodzony (Adj)

łosłopać (Vb) sie, (sie..-pjâ)

sich betrinken (Vb), sich besaufen (Vb),; Łón sie wcora łosłopoł., Er hat sich gestern besoffen.; Łosłopali sie piwý., Sie haben sich mit Bier betrunken.; sh. auch, łozryć (Vb) sie,; Poln. upić (Vb) się

łosłopany (Adj), (-nego)

betrunkener (Adj),; łosłopany chłop, betrunkener Mann (m),; sh. auch, łozarty (Adj),; Poln. pijany (Adj)

łosmolić (Vb), (-lâ)

nicht beachten (Vb), ignorieren (Vb), egal sein (Vb), gleichgültig sein (Vb),; Byś go tâ łosmolył., Der sollte dir egal sein (Vb).; łosmolić (Vb) co, etwas nicht beachten (Vb),; Jou bych to łosmolył., Ich beachte das nicht., Das ist mir egal.; sh. auch, być (Vb) jedno,; sh. auch, nasmolić (Vb) kómu,; Poln. być (Vb) obojętnie (Adv),; nie zważać (Vb) na coś / na kogoś

łosoba ( f ), (-by, pl.-by)

Person ( f ),; Tschech. osoba ( f ),; Poln. osoba ( f )

łosołka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Wetzstein (m),; Musâ nałostřić łosołkų kosâ., Ich muß mit dem Wetzstein die Sense schärfen (Vb),; Tschech. brousek (m),; Poln. osełka ( f )

łosprawjać (Vb), (-wjó)

erzählen (Vb), unterhalten (Vb), berichten (Vb), sprechen (Vb), reden (Vb); łosprawjać (Vb) co kómu, jemandem etwas erzählen (Vb),; łosprawjać (Vb) se, sich miteinander unterhalten (Vb), sich etwas erzählen (Vb),; Łón mi kâs ło tý łosprawjoł., Er hat mir viel davon erzählt.; sh. auch, połosprawjać (Vb) se,; Slow. rozprávať (Vb), vyprávať (Vb), rozprávať (Vb) sa, vyrozprávať (Vb),; Tschech. hovořit (Vb),; Poln. opowiadać (Vb),; rozmawiać (Vb) ze sobą

łosprouwka ( f ), (-ki)

Erzählung ( f ), Unterhaltung ( f ), Gespräch (n),; Nie jes mu teraz do łosprouwki., Er ist jetzt nicht zum Gespräch aufgelegt.; Po wsi idzie łó ní łosprouwka., Im Dorf erzählt man über ihn.; Slow. rozprávka ( f ) (Erzählung ( f ), Märchen (n))),; Poln. rozmowa ( f ), opowiadanie (n)

łostać (Vb) (-anâ)

bleiben (Vb), verbleiben (Vb),; łostać stouć, stehen bleiben (Vb),; łostać ibrig, übrig bleiben (Vb),; łostać na łobjoud, zum Mittagessen bleiben (Vb),; Łón łostoł w dóma., Er ist zu Hause geblieben.; Łón mi łostoł jescy duzny kâs pjŷndzy., Er ist mir noch viel Geld schuldig geblieben.; Z całej familyjej łón łostoł sóm., Von der ganzen Familie ist er alleine geblieben.; Nie łostanie tá tego wjejla., Davon bleibt nicht viel übrig.; Łón łostoł śní we Wrocławju., Er ist mit ihm in Breslau geblieben.; Łostało mi yno dziejsiŷńć złotych., Mir sind nur zehn Zloty übrig geblieben.; sh. auch, (pře-, za-) stać (Vb),; Slow. ostať (Vb), zostať,; Tschech. zůstat (Vb),; Poln. zostać (Vb)

łostatek (m), (-tka, pl.-tki)

das Letzte (n), Ende (n),; Łóni tá łostali do łostatka., Sie sind dort bis zum Ende geblieben (Vb).; Łón by ci doł łostatek., Er würde dir das Letzte geben.; sh. auch, na łostatek (m),; sh. auch, rest (m),; Slow. zvyšok (m),; Tschech. ostatek (m), zůstatek (m),; Poln. ostatek (m)

łostatni (Adj), (-niygo)

letzter (Adj), übrig gebliebener (Adj), der Letzte,; łostatniy dni w mjejsiųncu, die letzten Tage des Monats,; Łostatniy dni sie łocieplyło., In den letzten Tagen wurde es wärmer.; Kuřâ łostatnių cigarytâ., Ich rauche die letzte Zigarette.; Łón tá přised łostatni., Er ist dort als letzter angekommen.; łostatni cas, in der letzten Zeit ( f ),; To jes do tego mojy łostatniy słowo., Zu dieser Angelegenheit, ist das mein letztes Wort.; Slow. posledný (Adj),; Tschech. poslední (Adj),; Poln. ostatni (Adj)

łostawić (Vb), (-wjâ)

lassen (Vb), zurücklassen (Vb), hinterlassen (Vb), nicht tun,; łostawić co lezejć, etwas liegen lassen (Vb),; Łóni łostawjyli wsystko lezejć i pojechali fórt., Sie ließen alles liegen und sind weggefahren.; Łón í tá wjejla po śmjerci nie łostawjył., Er hat ihnen nach dem Tode nicht viel hinterlassen.; Jou ejch se to łostawjył předy mje., Ich habe das für mich behalten.; Łostouw to lezejć!, Lasse das liegen!; Łón to tu łostawjył., Er hat das hier gelassen., (zurückgelassen (Vb)),; Łostouw mi to!, Lasse mir das!, (Überlasse mir das!),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-, při-, wy-, za-) stawić (Vb),; Slow. nechať (Vb), ponechať,; Tschech. zůstavit (Vb),; Poln. zostawić (Vb), zostawiać (Vb)

łostâkać (Vb) sie, (sie..-kó)

erkranken (Vb), krank werden (Vb),; Łón sie łostatni mjejsiųnc łostâkoł., Er ist im letzten Monat erkrankt.; Slow. onemocnieť (Vb),; Tschech. ochořet (Vb), rozstonat (Vb) se, zastonat (Vb),; Poln. rozchorować (Vb) się, zachorować (Vb)

łostâkany (Adj), (-nego)

kranker (Adj), erkrankter (Adj),; Tschech. ochořelý (Adj),; Poln. chory (Adj)

łostrâzyna ( f ), (-ny, pl.-ny), (Bot.),; łostrâga ( f ), (-gi, pl.-gi),(Bot.)

Brombeere ( f ), (Bot.),; Pôdziymy rwać łostrâzyny., Wir gehen Brombeeren pflücken (Vb),; marmelada ze łostrâzyn, Brombeer-Marmelade ( f ),; Slow. černica ( f ) (Bot.),; Tschech. ostružina ( f ), (Bot.),; Poln. jeżyna ( f ), (Bot.)

łostro (Adv), (st. łostřej, noułostřej)

scharf (Adv),; Tyn blajštift jes łostro zašpicowany., Der Bleistift ist scharf angespitzt.; Łón go łostro krytykowoł., Er hat ihn scharf kritisiert.; Łóni skrųńciyli łostro na lewo. Sie sind scharf nach links abgebogen.; sh. auch, łostry (Adj),; Poln. ostro (Adv)

łostrość ( f ), (-ści)

Schärfe ( f ),; łostrość fotografki, Bildschärfe der Fotografie ( f ),; nastawić w mikroskoupje łostrość łobrouzka, im Mikroskop die Bildschärfe einstellen (Vb),; Poln. ostrość ( f )

łostrôw (m), (-rowa, pl.-rowy)

łostrôw řyki, Flußinsel ( f ),; sh. auch, łostrôwek (m),; Slow. ostrov (m),; Tschech. ostrov (m),; Poln. ostrów (m)

łostrôwek (m), (-wka)

1) kleine Flußinsel ( f ),; 2) Ortsteil am Fluß (m),; Poln. 1) mały ostrów (m), 2) część miejscowości nad rzeką

łostrugać (Vb), (-gó)

abschälen (Vb), schälen (Vb), von der Rinde befreien (Vb),; łostrugać jabko, Apfel schälen (Vb),; łostrugać kartoufle, Kartoffeln schälen (Vb),; łostrugać śwjyrkowe štamy, Fichtenstämme schälen (Vb), entrinden (Vb),; łostrugać kij, einen Stock abschälen (Vb), (von Rinde befreien (Vb)),; sh. auch, (na-, za-) strugać (Vb),; Slow. ostrúhať (Vb),; Tschech. ostrouhat (Vb),; Poln. ostrugać (Vb), korować (Vb), obrać ze skórki (np. ziemniaki (pl.))

łostry (Adj), (-rego), (st. łostřejsy, noułostřejsy)

scharfer (Adj),; łostre słowa, scharfe Worte (pl.),; Łón mou łostre łocy., Er hat scharfe Augen (pl.),; łostre śwjatło, scharfes Licht (n),; Ty mous łostry nôz., Du hast ein scharfes Messer (n),; Wjeje tá łostry wjatř., Dort weht ein scharfer Wind (m).; Łón mou łostry jŷzyk., Er hat eine scharfe Zunge ( f ),; łostry wîkejl, scharfer Winkel (m),; łostry mostrich, scharfer Senf (m),; łostrou břitwa, scharfes Rasiermesser (n),; łostry pjes, scharfer Hund (m),; łostrou zima, scharfer Winter (m),; łostry mrôz, scharfer Frost (m),; sh. auch, łostro (Adv),; Slow. ostrý (Adj),; Tschech. ostrý (Adj),; Poln. ostry (Adj)

łostře (n), (-řa, pl.-řa)

Schneide ( f ),; łostře łod noza, Messerschneide ( f ),; Tschech. ostři (n),; Poln. ostrze (n)

łostřić (Vb), (-třâ)

schärfen (Vb),; łostřić nôz, Messer schärfen (Vb),; łostřić siekjyrâ, eine Axt schärfen (Vb),; łostřić kosâ, eine Sense schärfen (Vb),; sh. auch, nałostřić (Vb),; Slow. ostriť (Vb),; Tschech. ostřit (Vb),; Poln. ostrzyć (Vb)

łostřidz (Vb), (-igâ)

Schafe scheren (Vb),; Haare schneiden (Vb),; dać sie łostřidz (Vb), sich die Haare schneiden lassen (Vb),; Nas golac ci włosy łostřidze.; Unser Friseur wird dir die Haare schneiden (Vb),; Jou tâ łowcâ łostřigâ., Ich schere das Schaf.; sh. auch, (pře-, wy-) střidz (Vb),; Tschech. ostříhat (Vb), ostříhnout (Vb),; Poln. ostrzyc (Vb)

łostřidzóny (Adj), (-nego)

mit geschnittenem Haar (n),; Jou mó krôtko łostřidzóne włosy., Ich habe kurz geschnittenes Haar (n),; Poln. ostrzyżony (Adj)

łostřidzyniy (n), (-niou)

Haarschnitt (m), Abscherung ( f ),; Łostřidzyniy włosôw kostuje tera dziejsiŷńć złotych., Der Haarschnitt kostet jetzt zehn Zloty.; Poln. ostrzyżenie (n)

łostřybić (Vb), (-bjâ), łostřybřić (Vb), (-břâ)

versilbern (Vb),; łostřybić sybkâ skła na zdřadło, eine Glasscheibe für einen Spiegel versilbern (Vb),; łostřybić skło łod termosflaše, Das Glas von einer Thermosflasche versilbern.; Tschech. střibrit (Vb),; Poln. osrebrzyć (Vb)

łostřympić (Vb), (-pjâ)

ausfransen (Vb), ausfasern (Vb), ausfädeln (Vb); łostřympić u štora bómbliki, bei einem Stor die Quasten ausfransen (Vb),; sh. auch, (po-, wy-) střympić (Vb),; Poln. ostrzępić (Vb)

łostudzić (Vb) sie

von etwas genug haben (Vb), etwas überdrüssig sein (Vb), etwas langweilig finden (Vb), (werden (Vb)),; Mje sie to łostudziyło., Ich hatte davon genug., Mich hat das gelangweilt., Mir wurde das überdrüssig,; Mje sie te łazyniy po mjejście łostudziyło., Mich hat das Herumschlendern in der Stadt gelangweilt.; 1) łostudzić (Vb), kühlen (Vb), abkühlen (Vb),; łostudzić gorky mlyko, heiße Milch abkühlen (Vb),; sh. auch, studzić (Vb) sie,; Tschech. znudit (Vb) se (Vb),; 1) zastudit (Vb),; Poln. znudzić (Vb) się,; 1) ostudzać (Vb), ostudzić (Vb)

łostydnųńć (Vb)

erkalten (Vb), sich abkühlen (Vb), auskühlen (Vb), kalt werden lassen (Vb),; dać sie pudîgowi łostydnųńć, den Pudding abkühlen lassen (Vb),; Te joudło juz łostydło., Das Essen ist schon kalt geworden.; Ta zupa juz łostydła., Die Suppe ist schon kalt geworden.; Tschech. vystydnout (Vb), stydnout (Vb),; Poln. ostygnąć (Vb), wystygnąć (Vb)

łosusyć (Vb), (-sâ)

trocknen (Vb), trocknen lassen (Vb),; abtrocknen (Vb),; łosusyć (Vb) sie, sich trocknen (Vb),; łosusyć sie při pjecu, sich am Ofen trocknen (Vb),; łosusyć zmokłe řecy, regennasse Kleider trocknen lassen Vb),; sh. auch, susyć (Vb),; Tschech. osušit (Vb),; Poln. osuszyć (Vb)

łosųndzić (Vb), (-dzâ)

verurteilen (Vb), aburteilen (Vb), Urteil abgeben (Vb),; łosųndzić (Vb) kogo za co, jemanden für etwas verurteilen (Vb),; łosųndzić kogo za wichłajstwo, jemanden für Betrug verurteilen (Vb),; łosųndzić kogo za bijatykâ, jemanden wegen einer Schlägerei verurteilen (Vb),; Slow. odsúdiť (Vb),; Tschech. odsoudit (Vb),; Poln. osądzić (Vb)

łosųndzyniy (n), (-niou)

Verurteilung ( f ),; Tschech. odsouzení (n),; Poln. osądzenie (n)

łoswojić (Vb), (-jâ)

zähmen (Vb),; łoswojić lwa, einen Löwen zähmen (Vb),; Tschech. ochočit (Vb),; Poln. osłoić (Vb), osłajać (Vb)

łosydzić (Vb), (-dzâ)

beschwindeln (Vb), betrügen (Vb), übervorteilen (Vb),; łosydzić (Vb) kogo, jemanden betrügen (Vb), (übervorteilen (Vb)),; Łón go z tý autý łsydziył., Er hat ihn mit dem Auto betrogen (Vb), (übervorteilt (Vb)),; łosydzić (Vb) sie, hereinfallen (Vb),; sh. auch, łowichłać (Vb), łocyganić (Vb),; Tschech. ošidit (Vb) koho oĉ,; ošidit (Vb) se,; Poln. oszukać (Vb) kogoś (na czymś)

łoś ( f ), ( łosi, pl. łosie), (Techn.)

1) Achse ( f ), (Techn.),; łoś łod mašiny, Maschinenachse ( f ),; łoś łod woza, Wagenachse ( f ),; 2) łoś (m), ( łosia, pl. łosie), (Zool.),; Elch (m), (Zool.),; rosochy łosia, Elchschaufeln (pl.),; gón na łosia, Elchjagt ( f ),; Slow. 1) os ( f ) (Techn.),; Tschech. 1) osa ( f ) (Techn.),; Poln. 1) oś ( f ), (Techn.),; 2) łoś (m), (Zool.)

łościsty (Adj), (-tego)

grätenreicher (Adj),; łościstou ryba, grätenreicher Fisch (m),; Poln. ościsty (Adj)

łość ( f ), (-ści, pl.-ści), (Zool.)

Gräte ( f ), (Zool.), Fischgräte ( f ), (Zool.),; Presa (Zool.) mou kâs łości., Der Brassen (Zool.) hat viele Gräten (pl.),; douwić sie łościų., sich mit einer Gräte würgen (Vb), eine Gräte im Hals stecken haben (Vb),; Tschech. rybí kost ( f ),; Poln., ość ( f ), (Zool.)

łośka ( f ), (-ki, pl.-ki), (Techn.)

kleine Achse ( f ), (Techn.),; łośka łod pedala do koła, Achse vom Fahrradpedal (n),; łośka łod kołka do zygarka, (wekra),; Achse von einem Uhrenrad (n), (Wecker (m)),; Poln. ośka ( f ), (Techn.)

łoślepić (Vb), (-pjâ)

blenden (Vb),; łoślepić (Vb) kogo, jemanden blenden (Vb),; łoślepić kogo tašnlampų, jemanden mit der Taschenlampe blenden (Vb),; sh. auch, blyndować (Vb),; Tschech. oslepit (Vb),; Poln. oślepić (Vb), oślepiać (Vb)

łoślepnųńć (Vb), (-nâ)

blind werden (Vb), erblinden (Vb),; łoślepnųńć bez stanckâ łocôw, erblinden durch eine Augenkrankheit ( f ),; łoślepnųńć na starość ( f ), im Alter blind werden (Vb),; sh. auch, ślepy (Adj),; sh. auch, ślepnųńć (Vb),; Slow. oslepnúť (Vb),; Tschech. oslepnout (Vb),; Poln. oślepnąć (Vb)

łoślimany (Adj), (-nego)

besabbelter (Adj), besabberter (Adj),; Poln. pośliniony (Adj)

łośmjouć (Vb) sie, (sie..-jejâ)

anfangen zu lachen (Vb), lachen (Vb) über,; Jak łón to pejdzioł, to ejch sie musioł łośmiouć., Als er das gesagt hat, da mußte ich lachen (Vb),; sh. auch, wyśmiouć (Vb) sie / kogo,; śmjouć (Vb) sie,; Slow. rozosmiať (Vb) sa,; Tschech. rozesmát (Vb) se, zasmát (Vb) se,; Poln. roześmiać (Vb) się, rozśmiać (Vb) się

łośwjycić (Vb), (-câ)

1) beleuchten (Vb), erhellen (Vb), Licht machen (Vb),; łośwjycić (Vb) co, etwas beleuchten (Vb), Licht machen (Vb),; łośwjycić w tejatře binâ, im Theater die Bühne beleuchten (Vb),; sh. auch, zaśwjycić (Vb) ( śwjatło (n)),; 2) łośwjycić (Vb) sie kómu, eine Einsicht gewinnen (Vb), ein Licht aufgehen (Vb) etwas begreifen (Vb), etwas verstehen (Vb),; Jak ejch mu to pejdzioł, to mu sie łośwjyciyło., Als ich ihm das gesagt habe, da ist ihm ein Licht aufgegangen.; 3) łośwjycić (Vb) kogo, jemanden aufklären (Vb), erleuchten (Vb), belehren (Vb),; Jou ejch go ło tý łośwjyciył., Ich habe ihn darüber aufgeklärt.; sh. auch, zaśwjycić (Vb),; Slow. 1) posvietiť (Vb),; Tschech. 1) osvítit (Vb), osvětlit (Vb),; 2),3) vysvětlit (Vb), vysvětlovat (Vb) co,; Poln. 1) oświetlić (Vb),; 2), 3), oświecić (Vb), oświecać (Vb)

łośwjycyniy (n), (-niou)

Aufklärung ( f ),; Tschech. osvícenství (n),; Poln. ośwjecenie (Vb)

łošacować (Vb), (-cujâ)

schätzen (Vb), abschätzen (Vb), einschätzen (Vb),; łošacować (Vb) co, etwas schätzen (Vb), abschätzen (Vb),; łošacować budynek (m), ein Haus schätzen (Vb), (Schätzwert (m) ermitteln (Vb)),; łošacować skodâ u auta, einen Autoschaden abschätzen (Vb),; łošacować (Vb) kogo, jemanden einschätzen (Vb),; Poln. oszacować (Vb), szacować (Vb)

łošlajfować (Vb), (-fujâ)

abschleifen (Vb),; łošlajfować (Vb) co, etwas schleifen (Vb), abschleifen (Vb),; łošlajfować drewjanny stoł, einen Holztisch schleifen (Vb), (abschleifen (Vb)),; łošlajfować deskâ, ein Brett abschleifen (Vb),; łošlajfować zešwajsowane glajze, geschweißte Gleise abschleifen (Vb), (glattschleifen (Vb)),; Poln. oszlifować (Vb)

łošpecić (Vb), (-câ)

verunstalten (Vb), häßlich machen (Vb), entstellen (Vb),; łošpecić (Vb) co, etwas häßlich machen (Vb), entstellen (Vb),; Poln. oszpecić (Vb), oszpecać (Vb), zeszpecić (Vb)

łošprycować (Vb), (-cujâ)

1) abspritzen (Vb), łošprycować šlauchý zbabrane koła łod traktora, mit dem Schlauch verdreckte Räder vom Traktor abspritzen (Vb),; 2) łošprycować (Vb), (lakjyrować (Vb)) câść karoserjej łod Auta, einen Teil der Autokarosserie spritzen (Vb), (lackieren (Vb)),; sh. auch, šprycować (Vb),; Poln. 1) opryskać (Vb) coś (wodą), zmyć (Vb) brud,; 2) natryskiwać (Vb), lakiem auto

łoštajfniejć (Vb)

steif werden (Vb),; Łoštajfniała mi râka., Der Arm ist mir steif geworden (Vb).;, sh. auch, zeštajfniejć (Vb), gleiche Bedeutung,; Poln. zesztywnieć (Vb)

łotargać (Vb), (-gó)

1) zerlumpen (Vb), durch Tragen abnutzen (Vb), (Kleidung ( f )),; łotargać galouty, die Hosen zerlumpen (Vb),; 2) abreißen (Vb), (ab-) pflücken (Vb), pflücken (Vb),; łotargać ze stróma trzejśnie, Kirschen vom Baum abreißen (Vb), (abpflücken (Vb)),; sh. auch, ( łoz, po-, s-, wy-) targać (Vb),; Tschech. otrhat (Vb), otrhávat (Vb),; Poln. 1) podrzeć (Vb), poszarpać (Vb),; 1), 2) oberwać (Vb)

łotargany (Adj), (-nego)

zerlumpter (Adj), abgerissener (Adj),; łotargany zebrouk, zerlumpter Bettler (m),; Slow. otrhaný (Adj),; Tschech. otrhaný (Adj),; Poln. obdarty (Adj)

łotruć (Vb), (-jâ)

vergiften (Vb),; łotruć scury (pl.), Ratten vergiften (Vb),; łotruć (Vb) sie cý, sich mit etwas vergiften (Vb),; Slow. otravovať (Vb),; Tschech. otrávit (Vb),; Poln. otruć (Vb), zatruć (Vb),; otruć (Vb) się

łotruty (Adj), (-tego)

vergifteter (Adj),; Slow. otrávený (Vb),; Tschech. otrávený (Adj),; Poln. otruty (Adj)

łotřaskać (Vb), (-kó)

äußerlich beschädigen (Vb),; Teil von etwas abschlagen (Vb) (zB. Tellerrand (m)),; verbeulen (Vb),; łotřaskać na kraju talyř, am Rande den Teller beschlagen (Vb), (beschädigen (Vb)),; łotřaskać zbónek na maślónkâ, den Krug für Buttermilch beschädigen (Vb),; Tschech. otřískat (Vb),; Poln. uszkodzić (Vb)

łotřaskany (Adj), (-nego)

äußerlich beschädigter (Adj), verbeulter (Adj),; mit abgesplitterten Stellen, (Keramik ( f )),; verbeulter (Adj), (Blechgefäße (pl.)),; łotřaskany Eimer na wodâ, verbeulter Wassereimer (m),; Poln. uszkodzony (Adj), (ceramika ( f )),; wybrzuszczony (Adj)

łotřųsać (Vb), (-só)

abschütteln (Vb),; łotřųsać z jabłónki jabka, Äpfel vom Apfelbaum abschütteln (Vb),; łotřųsać ze stróma łořechy, vom Nußbaum die Nüsse abschütteln (Vb),; sh. auch, łotřŷś (Vb),; sh. auch, wytřųsać (Vb),; Tschech. otřásat (Vb),; Poln. otrząsać (Vb)

łotřyć (Vb), (-třâ)

abwischen (Vb), wegwischen (Vb), abtrocknen (Vb),; łotřyć (Vb) sie, sich abwischen (Vb), abtrocknen (Vb)),; łotřyć se râce, sich die Hände abwischen (Vb),; łotřyć co z cego, von einem Gegenstand etwas abwischen (Vb),; łotřyć z mejbli kuř, von den Möbeln Staub abwischen (Vb),; sh. auch, łociyrać (Vb),; sh. auch, (po-, wy-) třyć (Vb),; Slow. stierať (Vb),; Tschech. otřít (Vb), setřít (Vb), utřít (Vb),; otřít (Vb) se,; Poln. otrzeć (Vb), ocierać (Vb),; obetrzeć (Vb)

łotřŷś (Vb), (-třŷsâ)

1) abschütteln (Vb),; łotřŷś (Vb) co z cego, etwas von einem Gegenstand abschütteln (Vb),; łotřŷś ze strómikôw łowoc, von Obstbäumen Obst abschütteln (Vb),; 2) łotřŷś (Vb) sie, sich schütteln (Vb),; ausschütteln (Vb),; Pjes wylołz z wody, i sie łotřųs., Ein Hund kam aus dem Wasser heraus und hat sich geschüttelt (Vb), (hat Wasser abgeschüttelt (Vb)),; Ouze ejch sie łod tego šnapsu łotřųs., Ich habe mich von dem Schnaps richtig geschüttelt (Vb).,( ich erschauderte (Vb)),; łotřŷś co z siebje, etwas von sich abschütteln (Vb),; łotřŷś z siebje pjousek, Sand von sich abschütteln (Vb),; sh. auch, łotřųsać (Vb),; sh. auch, ( łoz-, pře-, wy-) třŷś (Vb),; sh. auch, střŷś (Vb),; Slow. striasť (Vb),; Tschech. setřást (Vb),; Poln. otrząść (Vb), otrząsnąć (Vb)

łotwarcie (Adv)

offen (Adv),; gwařić z kí łotwarcie, mit jemandem offen reden (Vb),; Tschech. otevřeně (Adv), upřímně (Adv),; Poln. otwarcie (Adv), szczerze (Adv), wprost (Adv)

łotwarciy (n), (-ciou)

Eröffnung (Vb),; łotwarciy wystawy ksiųzek, Eröffnung der Buchmesse ( f ),; łotwarciy nowego sklepu, Eröffnung eines neuen Ladens,; godziny łotwarciou, Öffnungszeiten (Vb),; Tschech. otevření (n),; Poln. otwarcie (Vb)

łotwarty (Adj), (-tego)

offener (Adj), geöffneter (Adj),; Tyn sklep jes tera jescy łotwarty., Der Laden ist jetzt noch offen.; łotwarte łokno, geöffnetes Fenster (n),; łotwarte dřwi, geöffnete Tür ( f ),; łotwartou ksiųzka, aufgeschlagenes Buch,; łotwarte pismo, geöffneter Brief (m),; Granica jes tera łotwartou., Die Grenze ist jetzt offen.; Přijųli go z łotwartymi râkóma (ramjónóma (pl.))., Sie haben ihn mit offenen Händen (Armen (pl.)) empfangen (Vb),; Tschech., otevřený (Adj),; Poln. otwarty (Vb)

łotwjyrać (Vb), (-ró)

öffnen (Vb), aufmachen (Vb), aufschließen (Vb), eröffnen (Vb),; łotwjyrać (Vb) co, etwas öffnen (Vb),; łotwjyrać łokno, (dřwi (n)), das Fenster (Tür ( f )) öffnen (Vb),; Yno bes te łokno łotwjyrać (Vb)., Immer mußt du das Fenster aufmachen. (öffnen (Vb)),; łotwjyrać fyrmâ, eine Firma eröffnen (Vb), (gründen (Vb)),; łotwjyrać (Vb) sie, sich öffnen (Vb),; Te dřwi sie nie łotwjyrajų., Die Tür öffnet sich nicht.; Te rôze sie tera łotwjyrajų., Die Rosen öffnen sich jetzt.; Rana mu sie łotwjyrou., Die Wunde öffnet sich bei ihm., (wird eitrig (Adj)),; Tyn rajsferšlus mi sie yno łotwjyrou., Der Reißverschluß geht mir ständig auf.; sh. auch, ( łoz-, při-, u-, za-) wjyrać (Vb),; sh. auch, łotwořić (Vb),; sh. auch, łodpřyć (Vb),; Slow. otvárať (Vb),; Tschech., otvírat (Vb), rozvírat (Vb), zotvírat (Vb),; Poln. otwierać (Vb)

łotwořić (Vb), (-řâ)

öffnen (Vb), eröffnen (Vb), aufmachen (Vb), aufschließen (Vb),; Musâ na chwilâ łotwořić dřwi., Ich muß für ein Weilchen die Tür öffnen (Vb)., aufmachen (Vb),; łotwořić glaskâ zaprawjónych busikôw, ein Glas eingekochter Stachelbeeren aufmachen (Vb), (öffnen (Vb)),; sh. auch, ( łot-, při-, za-) wjyrać (Vb),; sh. auch, łod-, za-) přyć (Vb),; Slow. otvoriť (Vb),; Tschech. otevřít (Vb), rozevřit (Vb), odemknout (Vb),; Poln. otworzyć (Vb), odemknąć (Vb)

łotwořóny (Adj), (-nego)

geöffneter (Adj), offener (Adj),; sh. auch, łotwarty (Adj),; Slow. otvorený (Adj),; Tschech. otevřený (Adj),; Poln. otwarty (Adj)

łotwôr (m), (-ru, pl.-ry)

Öffnung ( f ),; Tschech. otvor (m),; Poln. otwór (m)

łouskać (Vb), (-kó)

1) aushülsen (Vb), enthülsen (Vb), 2) abschuppen (Vb),; łouskać ryby, die Fische abschuppen (Vb),; sh. auch, uskać (Vb),; Poln. 1) wyłuskać (Vb), wyłuskiwać (Vb), 2) skrobać (Vb) ryby (pl.)

łoutać (Vb), (-tó)

flicken (Vb),; łoutać (Vb) co, etwas flicken (Vb),; łoutać galouty, Hosen flicken (Vb),; łoutać řecy do łoblecyniou, Anziehsachen flicken (Vb),; sh. auch, (po-, za-) łoutać (Vb),; Slow. látať (Vb),; Poln. łatać (Vb)

łoutaniy (n), (-niou, pl.-nia)

Flicken ( f ),; Poln. łatanie (n)

łowca ( f ), (-ce, pl.-ce), (Zool.)

Schaf (n) (Zool.),; wołna łod łowce, Schafswolle ( f ),; kozusek z łowce, Schafspelz (m),; paś łowce, Schafe hüten (Vb),; cournou łowca, schwarzes Schaf (n),; sh. auch, baran (m),; Slow. ovca ( f ) (Zool.),; Tschech., ovce ( f ), (Zool.),; Poln. owca ( f ), (Zool.)

łowcouř (m), (-řa, pl.-ře)

Schäfer (m),; Łowcouř pasie ze swojí psý łowce., Der Schäfer hütet mit seinem Hund die Schafe.; Tschech. ovčák (m),; Poln. owczarz (m),

łowercić (Vb) sie

sich lohnen (Vb), Wert bringen (Vb), Wert steigern (Vb),; To sie nie łowerci., Das lohnt sich nicht.; Poln. opłacić (Vb) się, być wartym czegoś

łowichłać (Vb), (-chlâ)

beschwindeln (Vb), betrügen (Vb),; łowichłać (Vb) kogo, jemanden beschwindeln (Vb), jemandem die Unwahrheit sagen (Vb),; Łón ale wichle., Der schwindelt aber.; sh. auch, łosydzić (Vb), łocyganić (Vb),; Slow. klamať (Vb), podvádzať (Vb),; Tschech. lhát (Vb),; Poln. kantować (Vb)

łowić (Vb), (-wjâ)

suchen (Vb),; łowić (Vb) co / kogo, etwas / jemanden suchen (Vb),; Jou to juz cały cas łowjâ., Ich suche das schon die ganze Zeit.; Ty go nie musis łowić., Du brauchst ihn nicht zu suchen.; Slow. pohĺadať (Vb),; Tschech. hledat (Vb) (co),; Poln. szukać (Vb) (czego)

łowijać (Vb), (-jó)

umwickeln (Vb). einwickeln (Vb),; łowijać (Vb) co cý, Gegenstand (Sache ( f )) mit etwas umwickeln (Vb),; łowijać skalecónų râkâ bindų, die verletzte Hand mit einer Binde (einem Verband (m)) umwickeln (Vb),; Efoj sie łowijou ło gałųź., Der Efeu umrankt einen Ast.; sh. auch, uwijać (Vb) sie,; (ło-, pře-) winųńć (Vb),; Slow. obvíjať (Vb),; Tschech. balit (Vb),; Poln. owijać (Vb)

łowiniŷńciy (n), (-ciou)

Einhüllung ( f ),; Poln. o(b) winięcie (n)

łowinųńć (Vb), (-nâ)

umwickeln (Vb), einwickeln (Vb), einhüllen (Vb),; łowinųńć (Vb) co, etwas umwickeln (Vb),; łowinųńć ksiųzki papjórý, Bücher in Papier einwickeln (Vb),; łowinųńć (Vb) sie cý, sich mit etwas einwickeln (Vb),; łowinųńć sie dekų, sich in eine Decke einhüllen (Vb),; łowinųńć sie ło co, sich um etwas wickeln (Vb), etwas umschlingen (Vb), etwas umwickeln (Vb),; łowinųńć (Vb) kogo ło palec, jemanden um den Finger wickeln (Vb),; sh. auch, uwinųńć (Vb) sie,; sh. auch, přewinųńć (Vb),; Slow. ovinúť (Vb),; Tschech. ovinout (Vb), ovinout (Vb) se,; Poln. owinąć (Vb) coś czymś,; owinąć (Vb) się

łowjecka ( f ), (-ki, pl.-ki), (Zool.)

Schäfchen (Vb), (Zool.),; stracónou łowjecka, verlorenes Schäfchen (n),; Łowjecka cyckou u łowce, Das Schäfchen saugt am Mutterschaf (n).; Tschech. oveĉka ( f ) (Zool.),; Poln. owieczka ( f ) (Zool.)

łowjejsić (Vb), (-sâ)

behängen (Vb),; łowiejsić krystbaum (goik) lametų, den Christbaum mit Lametta behängen (Vb),; łowjejsić ściany łobrouzkóma, die Wände mit Bildern behängen (Vb),; łowjejsić (Vb) sie / kogo cý, sich / jemanden mit etwas behängen (Vb),; łowjejsić kogo orderóma, jemanden mit Orden behängen (Vb),; sh. auch, łowjysać (Vb),; Tschech. ověsit (Vb),; Poln. obwiesić (Vb), obwieszać (Vb)

łowjes (m), (-wsa), (Bot.)

Hafer (m), (Bot.),; sh. auch, hawerfloki (pl.),; dać kóniowi łowsa, dem Pferd Hafer geben (Vb),; Slow. ovos (m) (Bot.),; Tschech. oves (m), (Bot.); Poln. owies (m), (Bot.)

łowjouć (Vb)

umwehen (Vb),; sich dem Wind aussetzen,; Mje tá łowjoło., Ich habe dort einen Windzug (Zug ) abbekommen,; sh. auch, ( łoz-, při-, za-) wjouć (Vb),; Tschech. ovát (Vb),; Poln. owiać (Vb), owiewać (Vb)

łowjųzać (Vb), (-zâ)

umbinden (Vb), verbinden (Vb) (Med.),; łowjųzać skalecóny palec (m), einen verletzten Finger umbinden (Vb), verbinden (Vb),; łowjųzać se ło głowâ chustkâ, sich ein Kopftuch am Kopf umbinden (Vb),; sh. auch, ( łod-, při-, za-) wjųzać (Vb),; Slow. obväzovať (Vb),; Tschech. ovázat (Vb),; ovazovat (Vb) (Med.),; Poln. obwiązać (Vb)

łowjyniy (Vb), (-niou)

Suche ( f ), Nachforschung ( f ), Sucherei ( f ),; łowjyniy kogo / cego, Suche nach jemandem / nach etwas,; Te łowjyniy tych papjórôw idzie mi na nerwy., Die Sucherei nach den Papieren geht mir auf die Nerven.; łowjyniy kogo bez Cerwjóny Křiz, Suche nach jemandem durch das Rote Kreuz,; Poln. szukanie (n), poszukiwanie (n)

łowoc (m), (-cu, pl.-ce)

Obst (n), Frucht ( f ), Früchte (pl.),; Kupjymy na tourgu jescy łowocu., Wir kaufen auf dem Markt noch Obst (n).; Slow. ovocie (n),; Tschech. ovoce (n),; Poln. owoc (m)

łowocowy (Adj), (-wego)

Frucht-, Obst-,; łowocowy zaft (m), Fruchtsaft (m), Obstsaft (m),; Poln. owocowy (Adj),

łowołać (Vb), (-łó)

ausrufen (Vb), verkünden (Vb),; łowołać (Vb) co, etwas verkünden (Vb), ausrufen (Vb),; łowołać nowinâ, eine Neuigkeit ( f ), Nachricht ( f ) verkünden (Vb),; Tschech. ohlašovat (Vb), oznamovat (Vb),; Poln. obwołać (Vb), ogłosić (Vb)

łowřodziały (Adj), (-łego)

geschwürig (Adj), entzündet (Adj),; łowřodziały palec, entzündeter Finger (m),; Tschech. pokrytý (Adj) vředy,; Poln. owrzodziały (Adj)

łowřodzić (Vb) sie

sich entzünden (Vb), eitern (Vb), geschwürig werden (Vb),; Poln. owrzodzieć (Vb)

łoz-, / łoze-,; (Vorsilben (pl.))

Vorsilben in Zusammensetzungen, meistens bei Verben, die folgende Bedeutungen haben können: zer-, auseinander-, entzwei-, ver-,; 1) Zerkleinerung ( f ), Zerteilung in Teile (pl.), Zerschlagung in Teile (pl.),; zB. łozkrusyć (Vb), łoztřaskać (Vb), łozwalić (Vb),; 2) Trennung etwas Verbundenes (n), (Zusammengebundenes (n)),; zB. łozwjųzać (Vb), łozplyś (Vb),; 3) Verteilung eines Gutes (n),; zB. łozdać (Vb), łozwjyź (Vb), łozniyś (Vb),; 4) Verbreiterung ( f ), Überhandnehmen (n), Bekanntmachung ( f ),; łozsyřać (Vb) sie, łozpościyrać (Vb) sie, łozsuć (Vb), łozgłosić (Vb),; 5) Auseinanderfallen (n), Auseinandergehen (n), Auseinandernehmen (n), Ausbreiten (Vb),; zB. łozlejciejć (Vb) sie, łozýś (Vb) sie, łozbrać (Vb), łozebrać (Vb), łozmjyś (Vb),; 6) Spalten (Vb),; łozupić (Vb),; 7) Beginn (m) eines Vorgangs (m),; zB. łozpadać (Vb) sie, łozgřouć (Vb) co, łoztargać (Vb),; Slow. roz-,; Tschech. roz-,; Poln. przedrostek (m), roz- / roze-

łozartuch (m), (-cha, pl.-chy)

Trinker (m), Säufer (m),; Nie bjer se tego łozartucha., Nimm dir nicht diesen Säufer., (zum Mann (m)),; Slow. ožran (m),; Tschech. opilec (m),; Poln. pijak (m)

łozarty (Adj), (-tego)

betrunkener (Adj), besoffener (Adj),; Toucou sie tá łozarty chop po dródze., Dort schwankt ein betrunkener Mann (m) auf der Straße.; sh. auch, łozryć (Vb) sie,; sh. auch, (na-, łob-) zarty (Adj),; Tschech. ožralý (Adj), opilý (Adj),; Poln. pijany (Adj)

łozbachtać (Vb) sie, (sie..-tó)

nach dem Schlaf munter werden (Vb), zu sich kommen (Vb),; wach werden (Vb),; Dej mi pokôj., Musâ sie ździebko łozbachtać., Lasse mich in Ruhe., Ich muß erst zu mir kommen., (richtig wach werden (Vb)),; Poln. rozbudzić (Vb) się

łozbecejć (Vb) sie

in Weinen ausbrechen (Vb), zu weinen anfangen (Vb), weinerlich werden (Vb), anfangen zu flennen (Vb), heulen (Vb),; Łóna sie łozbecała., Sie fing an zu heulen (Vb),; sh. auch, becejć (Vb),; Tschech. rozbreĉet (Vb) se,; Poln. rozbeczeć (Vb) się

łozebrać (Vb), (-bjerâ), łozbrać (Vb), (-bjerâ)

auseinandernehmen (Vb), zerlegen (Vb), zergliedern (Vb),; łozebrać (Vb) co, etwas zerlegen (Vb),; łozebrać motor łod motorada, den Motor vom Motorrad auseinandernehmen (Vb),; łozebrać wôz, einen Wagen auseinandernehmen (Vb),; sh. auch, łozbjyrać (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, łode-, na-, po-, pře-, při-, u-, wy-, za-) brać (Vb),; sh. auch, (w-, wy-) brać (Vb) sie,; sh. auch, łozłozyć (Vb),; Slow. rozobrať (Vb), rozoberať (Vb),; Tschech. rozebrat (Vb),; Poln. rozłożyć (Vb) na części, rozmontować (Vb), zdemontować (Vb)

łozbjyrać (Vb), (-bjyró)

zerlegen (Vb), auseinandernehmen (Vb),; sh. auch, łozebrać (Vb),; brać (Vb),; Tschech. rozbírat (Vb),; Poln. rozbierać (Vb), rozmontować (Vb) na części, rozłożyć (Vb) na części

łozbolejć (Vb)

zu schmerzen anfangen (Vb),; beginnen (Vb) weh zu tun (Vb),; Łozbolała mi sie głowa., Ich habe Kopfweh bekommen (Vb).; Tschech., rozbolet (Vb), roubolavět (Vb),; Poln. rozboleć (Vb)

łozbolały (Adj), (- łego)

schmerzender (Vb),; Poln. rozbolały (Adj)

łozbóncejć (Vb) sie

schmollen (Vb), beleidigt sein (Vb), jemandem gram sein (Vb),; Łón sie łozbóncył., Er schmollt.; sh. auch, bóncejć (Vb) sie,; Poln. boczyć (Vb) się, (na kogo),; gniewać (Vb) się (na kogo),; dąsać (Vb) się

łozbóntować (Vb) sie, (sie..-tujâ)

sich auflehnen (Vb), rebellieren (Vb),; Ludzie sie łozbóntowali., Die leute haben rebelliert.; sh. auch, bóntować (Vb) sie,; Poln. bųntować (Vb) się

łozbrųncejć (Vb) sie, (sie..-câ)

brummig werden (Vb), mürrisch werden (Vb),; Łón jes dzisiej łozbrųncóny., Er ist heute mürrisch (Vb).; (brummig (Vb)),; sh. auch, brųncejć (Vb), pobrųncejć (Vb) se,; Poln. być (Vb) mrukliwym, ponurnym,; szemrać (Vb) na coś

łozbudować (Vb), (-dujâ)

ausbauen (Vb), erweitern (Vb), vergrößern (Vb),; łozbudować budynek, das Haus ausbauen (Vb), vergrößern (Vb),; łozbudować mjasto, eine Stadt erweitern (Vb), vergrößern (Vb),; łozbudować drógi, das Straßennetz ausbauen (Vb),; łozbudować fabryki, die Fabriken (pl.), (die Industrie ( f )), ausbauen (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, na-, po-, pře-, při-, wy-, za-) budować (Vb),; Tschech. přistavět (Vb),; Poln. rozbudować (Vb)

łozcapić (Vb) sie

sich breit hinhocken (Vb), hinsetzen (Vb),; sich sitzend ausbreiten (Vb),; łozcapić sie, jak kura na jajcach, sich hinsetzen (Vb) (hinhocken (Vb)), wie ein Huhn auf den Eiern.,; łozcapić sie jak zaba, sich breit hinhocken, wie ein Frosch (m),; sh. auch, campnųńć (Vb),; Poln. szeroko na coś kucnąć (Vb),; siedząc, rozszerzać (Vb) się,;

łozcesać (Vb), (-sâ)

auseinanderkämmen (Vb), durchkämmen (Vb),; Łozcesâ se włosy., Ich kämme mir die Haare durch.; łozcesać sierść łod zwjyřa, das Haar (Fell) von einem Tier auseinander kämmen (Vb),; Tschech. rozĉesat (Vb),; Poln. rozczesać (Vb)

łozciaprać (Vb), (-přâ)

auseinandermatschen (Vb), vermatschen (Vb),; Ty ejś tâ całų tortâ łozciaproł., Du hast die ganze Torte auseinandergematscht (Vb).; sh. auch, pociaprać (Vb),; zciaprać (Vb) sie,; ciaprać (Vb),; Poln. rozbazgrać (Vb)

łozciec (Vb) sie

zerfließen (Vb), zerrinnen (Vb), auseinanderlaufen (Vb), auseinanderfließen (Vb),; Masło juz sie w brótfance łozciekło., Die Butter ist in der Bratpfanne schon zerflossen (Vb),; sh. auch, łozciykać (Vb) sie,; Tschech. rozutéci (Vb) se,; Poln. rozpływać (Vb) się

łozciepać (Vb), (-pjâ),

(-pó)

1) auseinanderwerfen (Vb),; Łozciepali my te kupki siana., Wir haben die Heumieten auseinandergeworfen (Vb) (auseinandergestreut (Vb)),; Łozciepómy na polu gnôj., Wir werden auf dem Feld Mist (Dung) versrteuen (Vb), ( auseinanderwerfen (Vb)),; 2) abreißen (Vb),; Łozciepali my tyn stary budynek., Wir haben das alte Haus abgerissen (Vb).; sh. auch, ciepać (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, wy-, za-) ciepać (Vb),; Poln. 1) rozrzucać (Vb), porozrzucać (Vb), 2) zburzyć (Vb)

łozciepnųńć (Vb) sie

beleidigt werden (Vb), böse werden (Vb), einschnappen (Vb) (fam.),; Łón sie narouz łozciep., Er wurde plötzlich böse., (beleidigt),; sh. auch, ciepnųńć (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, po-, pře-, w-, wy-) ciepnųńć (Vb),; sh. auch, ciepać (Vb),; Poln. obrazić (Vb) się, być (Vb) urażonym

łozciskać (Vb), (-kó)

auseinanderdrücken (Vb), ausbeulen (Vb), ausdehnen (Vb),; Łozciskać kopytý skôrâ na třewik., Mit dem Leisten das Leder für einen Schuh auseinanderdrücken (Vb),; sh. auch, (do-, pře-, při-, u-, w-, wy-, za-) ciskać (Vb),; sh. auch, łozciś (Vb),; Poln. rozpychać (Vb), rozepchnąć (Vb)

łozciś (Vb), (-cisnâ)

auseinanderdrücken (Vb), ausbeulen (Vb), ausdehnen (Vb),; łozciś na łokciu pulołwer, den Pullover am Ellenbogen ausbeulen (Vb),; łozciś za małe filcowe bacie, zu kleine Filzpantoffel auseinanderdrücken (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, na-, po-, pře-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) ciś (Vb),; Poln. rozepchać (Vb), rozpychać (Vb)

łozciųgać (Vb), (-gó)

auseinanderziehen (Vb),; verlängern (Vb) durch Ziehen (n),; łozciųgać (Vb) co, etwas auseinanderzziehen (Vb),; łozciągać sprâzynâ ( f ), eine Feder auseinanderziehen (Vb),; sh. auch, łozciųgnųńć (Vb),; Tschech. roztahovat (Vb), vytahovat (Vb),; Poln. rozciągać (Vb)

łozciųgnųńć (Vb), (-gnâ)

auseinanderziehen (Vb), dehnen (Vb), weiten (Vb), verlängern (Vb), strecken (Vb),; 1) łozciųgnųńć (Vb) co, etwas ausziehen (Vb),; Dostaniymy gości, to łozciųgniymy stoł., Wir bekommen Gäste, da ziehen wir den Tisch aus.; Łozciųg yno łod tej šlojderki góminy., Ziehe einmal von der Zwille die Gummis auseinander.; 2) łozciųgnųńć (Vb) sie, sich auseinanderziehen (Vb),; Gómin łod ónterhołzôw mi sie łozciųg., Der Gummi von meinen Unterhosen hat sich geweitet (Vb),; Tyn pulołwer sie po praniu cały łozciųg., Der Pullover hat sich nach dem Waschen ganz ausgeweitet (Vb).; sh. auch, (do-, łob-, łod-, po-, pře-, při-, u-, w-, wy-, za-) ciųgnųńć (Vb),; sh. auch, ciųgnųńć (Vb),; Slow. rozťahovať (Vb), roztiahnuť (Vb),; Tschech. roztáhnout (Vb),; Poln. rozciągnąć (Vb)

łozciųgniŷnty (Adj), (-tego)

auseinandergezogener (Adj), gedehnter (Adj),; łozciųgniŷntou keta łod koła, auseinandergezogene Fahrradkette ( f ),; łozciųgniŷnty gómin (m), auseinandergezogener Gummi (m),; Poln. rozciągnięty (Adj)

łozciykać (Vb) sie

zerfließen (Vb), zerrinnen (Vb), auseinanderlaufen (Vb),; Môj lôd (ajs (m)) mi sie łozciykou., Das Speiseeis zerfließt mir.; Kropla bencinu sie na kałuzie łozciykou., Ein Tropfen Benzin breitet sich auf der Pfütze aus.; Tschech. rozutíkat (Vb) se,; Poln. cieknąc, rozszerzać (Vb) się

łozciyrać (Vb), (-ró)

verreiben (Vb), verschmieren (Vb), verstreichen (Vb),; sh. auch, łoztřyć (Vb),; Tschech. roztírat (Vb),; Poln. rozcierać (Vb)

łozdać (Vb), (-dó)

verteilen (Vb), verschenken (Vb), austeilen (Vb),; łozdać karty, Karten austeilen (Vb), (Kartenspiel (n)),; łozdać kolegó kloutki łod šokolady, den Freunden die Schokoladentäfelchen austeilen (Vb),; łozdać pjųndze, Geld verschenken (Vb),; łozdać łostatni groš, den letzten Pfennig verschenken (Vb),; łozdać znosóne řecy, abgetragene Kleider verschenken (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, po-, pře-, při-, u-, wy-,) dać (Vb),; sh. auch, łozdziejlić (Vb),; Slow. rozdať (Vb),; Tschech. rozdat (Vb), Poln. rozdać (Vb), obdzielić (Vb)

łozdaniy (n), (-niou)

Verschenkung ( f ), Verteilung ( f ), Austeilung ( f ),; sh. auch, łozdouwaniy (n),; Poln. rozdanie (n)

łozdany (Adj), (-nego)

verschenkter (Adj), verteilter (Adj),; łozdany pjyniųndz, verschenktes Geld (n),; sh. auch, (pře-, wy-) dany (Adj),; Poln. rozdany (Adj), podarowany (Adj)

łozdepnųńć (Vb), (-nâ)

zertreten (Vb), drauftreten (Vb),; łozdepnųńć (Vb) co, etwas zertreten (Vb),; łozdepnųńć chrobouka, einen Wurm (m), (Assel ( f ), Käfer (m), Made ( f )) zertreten (Vb),; łozdepnųńć kipâ, eine Zigarettenkippe austreten (Vb),; sh. auch, łozdeptać (Vb),; sh, auch, (na-, pře-, při-) depnųńć (Vb),; Slow. rozdupať (Vb),; Poln. rozdeptać (Vb)

łozdeptać (Vb), (-pcâ)

zertreten (Vb),; drauftreten (Vb) und verteilen,; Łozdeptoł mi po całej izbje charbołóma śniyg., Er hat mir in der ganzen Stube mit den Schuhen den Schnee verteilt.; sh. auch, łozwłócyć (Vb),; sh. auch, přideptać (Vb),; Poln. rozdeptać (Vb), roznieść (Vb) na wszystkie strony, rozpłaszczyć (Vb) stopą

łozdmuchać (Vb), (-chó)

auseinanderblasen (Vb)., aufblasen (Vb), aufpusten (Vb), auseinanderwehen (Vb), anfachen (Vb),; Łozdmuchej yno tyn łogjyń., Fache das Feuer an.; Nie łozdmuchuj mi tu tego pjyřou., Blase mir hier nicht die Federn auseinander.; Wjatř łozdmuchoł ( łozwjou) na dwoře łod kaštana liściy., Der Wind hat draußen von der Kastanie das Laub auseinandergeweht (Vb),; Łozdmuchó ci tyn lóftbalón., Ich puste dir den Luftballon auf.; sh. auch, ( ło-, pře-) dmuchać (Vb),; sh. auch ( ło-, pře-, za-) dmuchnųńć (Vb),; Slow. rozfúkať (Vb),; Tschech. rozdmýchávat (Vb), rozfoukat (Vb), rozfoukávat (Vb),; Poln. rozdmuchać (Vb), wzniecać (Vb) (ogień)

łozdobić (Vb), (-bjâ)

schmücken (Vb), verzieren (Vb), dekorieren (Vb),; łozdobić (Vb) co, etwas schmücken (Vb), dekorieren (Vb), verzieren (Vb),; łozdobić na karnywal zoul (m), zum Karneval den Saal dekorieren (Vb), schmücken (Vb),; łozdobić u budynka kwjoutkóma łokna, beim Haus die Fenster mit Blumen schmücken (Vb),; Slow. ozdobiť (Vb), zdobiť (Vb),; Tschech. ozdobit (Vb), přizdobit (Vb),; Poln. ozdobić (Vb)

łozdobny (Adj), (-nego)

dekorativer (Adj), schmückender (Adj), Schmuck-,; łozdobnou ketka ( f ), Schmuckkettchen (n),; łozdobne łokno w kościejle, dekoratives Fenster in der Kirche ( f ),; łozdobne kwjoutki, Schmuckblumen (pl.),; łozdobny zygarek, Schmuckuhr ( f ),; Tschech. ozdobný (Adj), okrasný (Adj),; Poln. ozdobny (Adj)

łozdouwać (Vb), (-wó)

verschenken (Vb), verteilen (Vb), austeilen (Vb),; łozdouwać karty, Karten austeilen (Vb),; łozdouwać dziejció rybki, den Kindern Bonbons verteilen (Vb),; sh. auch, (do-, po-, pře-, wy-) douwać (Vb),; sh. auch, łozdać (Vb),; Tschech. rozdávat (Vb),; Poln. rozdawać (Vb)

łozdouwaniy (n), (-niou, pl.-nia)

Verschenkung ( f ), Verteilung ( f ), Austeilung ( f ),; łozdouwaniy kartôw, Austeilen der Karten (pl.) (Spielkarten (pl.)),; sh. auch, (pře-, wy-) douwaniy,; sh. auch, łozdouwać (Vb),; Poln. rozdawanie (n)

łozdrapać (Vb), (-pjâ)

zerkratzen (Vb), aufkratzen (Vb),; łozdrapać (Vb) co, etwas zerkratzen (Vb),; łozdrapać se bolųnckâ, sich eine heilende Verletzung ( f ), (Wunde ( f )) aufkratzen (Vb),; łozdrapać se na râce skórâ, sich auf der Hand die Haut zerkratzen (Vb),; sh. auch, ( ło-, po-, wy-) drapać (Vb),; sh. auch, łozskrabać (Vb),; Slow. rozškrabať (Vb),; Tschech. rozškrábat Poln. rozdrapać (Vb)

łozdrobić (Vb), (-bjâ)

zerbröckeln (Vb), zerstückeln (Vb),; sh. auch, podrobić (Vb),; Tschech. rozdrobit (Vb), rozdrobovat (Vb),; Poln. rozdrabniać (Vb)

łozdrouźnić (Vb), (-niâ)

aufhetzen (Vb), erzürnen (Vb), nerven (Vb),; łozdrouźnić (Vb) kogo, jemanden erzürnen (Vb),; łozdrouźnić psa, den Hund ärgern (Vb) erzürnen (Vb),; łozdrouźnić (Vb) sie, wütend werden (Vb),; sh. auch, drouźnić (Vb),; Slow. rozdráždiť (Vb),; Tschech. rozdráždit (Vb),; Poln. rozdraźnić (Vb)

łozdřyć (Vb), (-dřâ)

aufreißen (Vb),; łozdřyć dřwi, die Tür aufreißen (Vb),; łozdřyć na całų syrokość łokno, das Fenster in der ganzen Breite aufreißen (Vb),; sh. auch, łozdziyrać (Vb),; Poln. rozewrzeć (Vb), szeroko otworzyć (Vb)

łozdubać (Vb), (-bjâ)

zerpulen (Vb), aufpulen (Vb), durch Pulen aufweiten (Vb), aufstechen (Vb),; łozdubać palcóma kwjoutek, mit den Fingern eine Blume zerpulen (Vb),; łozdubać jegłų skórâ nad dřizgų, mit der Nadel die Haut über einem Holzsplitter aufpulen (Vb), (aufstechen (Vb)),; sh. auch, (ło-, po-, wy-) dubać (Vb),; sh. auch, dubać (Vb),; Poln. rozdłubać (Vb)

łozdųńć (Vb) sie

sich ausdehnen (Vb), sich dehnen (Vb), sich aufweiten (Vb),; Łozdų mi sie gómin łod galoutkôw., Der Gummi von meinen Höschen hat sich aufgeweitet (Vb),; sh. auch, nadųńć (Vb) sie,; Poln. rozdymać (Vb) się, rozdąć (Vb) się

łozdwojić (Vb), (-jâ)

in zwei Teile teilen (Vb), halbieren (Vb), zweiteilen (Vb),; łozdwojić (Vb) sie, sich spalten (Vb), sich gabeln (Vb),; Dróga sie łozdwojyła., Der Weg hat sich gegabelt (Vb),; Włosy mi sie łozdwojajų., Die Haare spalten sich bei mir.; sh. auch, łozupić (Vb),; Tschech. rozdvojit (Vb) se,; Poln. rozdwoić (Vb), rozdwajać (Vb)

łozdziejlać (Vb), (-ló),; łozdziejlić (Vb), (-lâ)

austeilen (Vb), verteilen (Vb), aufteilen (Vb),; łozdziejlić (Vb) co, etwas verteilen (Vb), atwas aufteilen (Vb),; Łozdziejlić chlyb mjedzy ubogich ludzi., Brot unter den armen Leuten verteilen (Vb).; łozdziejlić mjedzy gości tortâ, die Torte unter den Gästen verteilen (Vb),; sh. auch, ( łod-, po-, pře-, při-) dziejlić (Vb),; dziejlić (Vb),; Slow. rozdeliť (Vb),; Tschech. rozdělit (Vb),; Poln. rozdzielić (Vb), rozdzielać (Vb)

łozdziejlyniy (n), (-niou)

Verteilung ( f ), Aufteilung ( f ),; łozdziejlyniy majųntku, Aufteilung des Besitzes,; Poln. rozdzielenie (n)

łozdziubać (Vb)

mit dem Schnabel zerstückeln (Vb), auseinanderpicken (Vb),; Kłobuch łozdziuboł před młode kuropatwâ., Der Habicht hat für die Jungen ein Rebhuhn zerstückelt.; sh. auch, dziubnųńć (Vb),; předziubnųńć (Vb),; sh. auch, (po-, wy-) dziubać (Vb),; Poln. rozdziobać (Vb)

łozdziyrać (Vb), (-ró)

aufreißen (Vb) (weit öffnen (Vb)), weit aufmachen (Vb),; Juz mi sie gâmba łozdziyrou., Ich muß schon gähnen (Vb)., (der Mund reißt sich schon bei mir auf.),; Łón mi tu be yno te dřwi łozdziyrać., Er muß mir hier immer die Tür aufreißen.; sh. auch, łozdřyć (Vb),; Poln. szeroko otworzyć (Vb) (okno (n), drzwi (n))

łozebrać (Vb), ( łozbjerâ)

auseinandernehmen (Vb), zerlegen (Vb) zergliedern (Vb),; sh. auch, łozbrać (Vb),; (sh. auch, (při-, u-, wy-, za-) brać (Vb),; Tschech. rozložit (Vb),; Poln. rozłożyć (Vb) na części (pl.), podzielić na części

łozerwać (Vb), (-wjâ)

auseinanderreißen (Vb), zerreißen (Vb), aufreißen (Vb),; Łozerwać hadrâ na dwje câści., Einen Lappen in zwei Hälften zerreißen (Vb).; Mous łozerwanų ksiųzkâ., Du hast ein auseinander-gerissenes Buch.; łozerwać při sónkach snurkâ, am Schlitten die Schnur zerreißen (Vb),; sh. auch, (do-, łobe-, łode-, na-, po, pře-, se-, u-, wy-, za-) rwać (Vb),; Slow. rozdriapať (Vb),; Tschech. rozervat, (Vb),; Poln. rozrywać (Vb), rozedrzeć (Vb),;

łozerwany (Adj), (-nego)

zerrissener (Adj), auseinander-gerissener (Adj),; łozerwany mjech (m), zerrissener Sack (m),; łozerwanou kabza ( f ), aufgerissene Kleidungstasche ( f ),; łozerwyny cajtųg, auseinander-gerissene Zeitung ( f ),; Tschech. rozervaný (Adj),; Poln. rozdarty (Adj)

łozeřnųńć (Vb), (-nâ), łozřnųńć (Vb), (-nâ)

durchschneiden (Vb), auseinanderschneiden (Vb), aufschneiden (Vb),; Łozeřni tyn mjech z cymyntý., Schneide den Zementsack auf.; łozeřnųńć (přeřnųńć (Vb)) papjór do zapakowaniou packi, na dwje poły, das Einpackpapier für ein Päckchen in zwei Hälften schneiden (Vb),; łozeřnųńć kosołký powrôsło łod snopka zyta, mit der Sichel das Garben-Strohband von einer Roggengarbe durchschneiden (Vb),; sh. auch, (po-, pře-, u-, wy-, za-) řnųńć (Vb),; Tschech, rozřiznout (Vb), rozetnout (Vb),; Poln. rozciąć (Vb), rozcinać (Vb)

łozesłać (Vb), ( łoześlâ), łozsłać (Vb), (łozślâ)

versenden (Vb), aussenden (Vb),; Musâ jescy łozesłać na Gody kartki., Ich muß noch die Weihnachtskarten versenden (Vb).; Tschech. rozeslat (Vb),; Poln. rozesłać (Vb), rozsyłać (Vb)

łozespały (Adj), (- łego)

schlaftrunkener (Adj), verschlafener (Vb),; Łón jes jescy cały łozespały., Er ist noch ganz verschlafen.; Tschech. rozespalý (Adj),; Poln. rozespany (Adj)

łozeznać (Vb), (-nó)

unterscheiden (Vb), unter Vielen genau unterscheiden (Vb),; łozeznać (Vb) co, etwas unterscheiden (Vb),; łozeznać (Vb) kogo, jemanden unterscheiden (Vb), (genau erkennen (Vb)),; Tych dwôch zwilingôw nie idzie łozeznać., Die beiden Zwillinge kann man nicht unterscheiden (Vb), (auseinanderhalten (Vb)),; sh. auch, łozpoznać (Vb) kogo / co,; Slow. rozoznať (Vb),; Tschech. rozeznat (Vb),; Poln. rozeznać (Vb)

łozfyrlać (Vb), (-ló)

verquirlen (Vb),; łozfyrlać fyrlouký klebzâ na zołzâ, mit dem Quirl die Schwitze (Mehlschwitze ( f )) für die Soße verquirlen (Vb),; Tschech. rozkvedlat (Vb),; Poln. mieszać (Vb) mątewką

łozfyrtać (Vb), (-tó)

in Drehung ( f ) versetzen (Vb),; zum Drehen (n) bringen,; łozfyrtać (Vb) co, etwas in Drehung versetzen (Vb),; łozfyrtać krajzejl, einen Kreisel in Drehung versetzen (Vb), (zum Drehen bringen (Vb)),; łozfyrtać (Vb) sie, in Drehung kommen (Vb), sich drehen (Vb),; Ta centrifuga łod mlyka juz sie łozfyrtała., Die Milchzentrifuge hat schon die volle Drehzahl erreicht., ( ist auf volle Drehzahl gekommen (Vb)),; sh. auch, pofyrtać (Vb) sie,; łofyrtnųńć (Vb) sie,; Tschech., (roz-) vrtět (Vb), (roz-) vrtět (Vb) se,; Poln. przyprowadzić (Vb) coś do kręcenia się o oś, (do wirowania), przyprowadzić do obrotôw

łozgałâzić (Vb) sie

sich verästeln (Vb), sich verzweigen (Vb),, Tyn stróm sie mocno łozgałâziył., Der Baum hat sich stark verzweigt.; Tyn lajtųg sie tu łozgałâziył., Die Leitung hat sich hier verzweigt.; Tschech. větvit (Vb) se, rozvětvovat (Vb) se,; Poln. rozgałęzić (Vb) się

łozgarniać (Vb), (-nió)

auseinanderscharren (Vb),; Łozgarniymy na łųce kupki łod kreta., Wir scharren auf der Wiese die Maulwurfshügel auseinander.; sh. auch, łozgarnųńć (Vb),; sh. auch, pozgarniać (Vb),; Slow. rozhŕňať (Vb),; Tschech. rozhrnovat (Vb),; Poln. rozgarniać (Vb)

łozgarnųńć (Vb), (-nâ)

auseinanderscharren (Vb), auseinanderrechen (Vb), ausbreiten (Vb),; łozgarnųńć siano do přesusyniou na słócu, Heu zum Durchtrocknen in der Sonne ausbreiten (Vb), (auseinanderrechen (Vb)),; sh. auch, (na-, při-, za-) garnųńć (Vb),; Slow. rozhŕnúť (Vb),; Tschech. rozhrnout (Vb),; Poln. rozgarnąć (Vb)

łozgibać (Vb) sie, (sie..-bjâ)

durch Bewegung in Gang kommen (Vb), sich recken (Vb), sich strecken (Vb),; die Glieder strecken (Vb), beugen (Vb),; Musâ sie po tý dugí siejdzyniu ździebko łozgibać (Vb)., Ich muß nach dem langen Sitzen erst einmal in Gang kommen., (mich recken (Vb), beugen (Vb)),; sh. auch, gibać (Vb) sie,; přegibać (Vb) sie,; Poln. rozprostować (Vb) kości, przeciągać (Vb) się

łozginać (Vb), (-nó)

auseinanderbiegen (Vb),; łozginać skřiwjóny drót, einen krummen Draht auseinanderbiegen (Vb), gerade biegen (Vb),; łozginać u młodego strómika gałâzie, bei einem jungen Bäumchen die Äste auseinanderbiegen (Vb),; sh. auch, ( łod-, łoz-, po-, pře-, z-) gnųńć (Vb),; Poln. rozgiąć (Vb), rozginać (Vb)

łozglųndać (Vb) sie, (sie..-dó)

sich umsehen (Vb), sich umschauen (Vb), sich orientieren (Vb),; łozglųndać sie po mjejście., sich in der Stadt umsehen.; łozglųndać sie za robotų, sich nach einer Arbeit umsehen (Vb),; sh. auch, ( ło-, pře-, při-, wy-, za-) glųndać (Vb),; ( ło-, při-) glųndać (Vb) sie,; Tschech. ohlednout (Vb) se, rozhlížet (Vb) se,; Poln. rozglądać (Vb) się, rozejrzeć (Vb) się,

łozgnać (Vb), (-gnó)

auseinanderjagen (Vb), auseinandertreiben (Vb),; Pjes mi łozgnoł wsystky kury., Der Hund hat mir alle Hühner auseinandergejagt.; sh. auch, ( ło-, łod-, pře-, při-, w-, wy-, za-) gnać (Vb),; sh. auch, łozgónić (Vb),; Tschech. rozehnat (Vb),; Poln. rozgonić (Vb), rozproszyć (Vb)

łozgniatać (Vb), (-tó), łozgniyś (Vb), (-nietâ)

zerdrücken (Vb),; łozgniatać łořechy, die Nüsse zerdrücken (Vb),; łozgniyś gâsiónâ, eine Raupe zerdrücken (Vb), (zertreten (Vb)),; Łozgniótło mi sie w tasi jajco., Mir ist in der Einkaufstasche ein Ei zerbrochen., (es hat sich zerdrückt (Vb)),; sh. auch, ( ło-, po-, wy-) gniyś (Vb),; Slow. rozdláviť (Vb),; Tschech. rozdrtit (Vb), rozmačkat (Vb),; Poln. rozgnieść (Vb), rozgniatać (Vb)

łozgnųńć (Vb), (-gnâ)

auseinanderbiegen (Vb), aufbiegen (Vb), gerade biegen (Vb),; łozgnųńć skřiwjóny drót, einen krummen Draht auseinanderbiegen (Vb),; łozgnųńć skřiwjónų blachâ, ein verbogenes Blech gerade biegen (Vb), (auseinanderbiegen (Vb)),; sh. auch, ( łod-, po-, pře-, z-) gnųńć (Vb),; Poln. rozgiąć (Vb)

łozgorsóny (Adj), (-nego)

verärgerter (Adj), böse (Adj),; Slow. zlostný (Adj),; Poln. rozgniewany (Adj)

łozgorsyć (Vb) sie, (sie..-sâ)

wütend werden (Vb), zornig werden (Vb), erzürnen (Vb), sich ärgern (Vb),; łozgorsyć sie ło co, sich über etwas ärgern (Vb), (darüber mit jemandem Streit bekommen (Vb)),; łozgorsyć sie na kogo, über jemanden wütend, zornich werden (Vb),; łozgorsyć (Vb) kogo, jemanden in Zorn versetzen (Vb), jemanden böse machen (Vb),; sh. auch, (po-, na-, za-) gorsyć (Vb) sie,; gorsyć (Vb) sie / kogo,; sh. auch, zgorsyniy (n),; Slow. zlostiť (Vb),; Tschech. rozhněvat (Vb) se, Poln. rozgniewać (Vb) się, o coś / na kogoś

łozgóniać (Vb), (-nió), łozgónić (Vb), (-niâ)

auseinandertreiben (Vb), auseinanderjagen (Vb),; Tyn pjes mi tu yno te kury łozgóniou., Der Hund jagt mir hier immer wieder die Hühner auseinander.; sh. auch, łozgnać (Vb),; sh. auch, (pře-, w-, wy-, za-) gónić (Vb),; Slow. rozháňať (Vb),; Tschech. rozehnat (Vb),; Poln. rozganiać (Vb), rozegnać, (Vb), rozgonić (Vb)

łozgrabić (Vb), (-bjâ)

auseinanderrechen (Vb),; łozgrabić po poryciu łogrôdka ziymjâ, nach dem Umgraben des Gartens die Erde auseinanderrechen (Vb),; łozgrabić kupkâ pjousku, einen Sandhaufen auseinanderrechen (Vb), (mit dem Rechen auseinanderharken (Vb)),; Tschech. rozhrabat (Vb),; Poln. rozgrabić (Vb), (grabiami),; rozgarnąć (Vb), rozsunąć (Vb), (grabiami)

łozgruchać (Vb), (-chó)

auseinanderschlagen (Vb), zerschlagen (Vb), zerklopfen (Vb),; Mauern zertrümmern (Vb),; Łozgruchó młotý tyn stary mur., Ich zertrümmere mit dem Hammer die alte Mauer.; łozgruchać wjelki kamjyń, einen großen Stein zertrümmern,; łozgruchać wjelki koupejć wųglou, einen großen Brocken Kohle zerstückeln (Vb), (zerklopfen (Vb)),; sh. auch, gruchać (Vb),; Poln. rozwalić (Vb), rozbijać (Vb)

łozgryzać (Vb), (-zó), łozgryź (Vb), (-yzâ)

zerbeißen (Vb), aufbeißen (Vb),; Ty te rybki łozgryzous., Du zerbeißt die Bonbons.; Łozgryzó jųndřka łod banie., Ich beiße die Kürbiskerne auf.; łozgryź łořech, eine Nuß zerbeißen (Vb),; łozgryzać jųndřka łod słónecnika, Sonnenblumenkerne aufbeißen (Vb),; sh. auch, ( łob-, za-) gryź (Vb),; Tschech. rozkousat (Vb), rozkousnout (Vb), rozhryznout (Vb),; Poln. rozgryzać (Vb), rozgryźć (Vb)

łozgřouć (Vb), (-gřejâ), łozgřywać (Vb), (-wó)

erwärmen (Vb), erhitzen (Vb), aufwärmen (Vb), heiß machen (Vb),; łozgřouć (Vb) co, etwas erwärmen (Vb), erhitzen (Vb),; łozgřouć w łogniu před kuciý podkówâ, ein Hufeisen vor dem Schmieden im Feuer erhitzen (Vb),; łozgřouć wodâ do kųmpaniou, Badewasser erwärmen (Vb), warm machen (Vb),; łozgřouć biglousko, das Bügeleisen erwärmen, (warm werden lassen (Vb)),; 1) łozgřouć (Vb) sie, sich erwärmen (Vb), erhitzen (Vb),; Tyn motor sie mocno łozgřoł., Der Motor hat sich stark erhitzt.; sh. auch, (na-, při-, wy-) gřouć (Vb),; Slow. rozhriať (Vb), zahriať (Vb),; zohriať (Vb), zohrievať (Vb),; Tschech. rozehřát (Vb), rozehřívat (Vb),; 1) rozehřát (Vb) se, Poln. rozgrzać (Vb), rozgrzewać (Vb), podnieść (Vb) temperaturę czegoś

łozgřóny (Adj), (-nego)

erwärmter (Adj), erhitzter (Adj), aufgewärmter (Adj), aufgeheitzter (Adj),; łozgřóne do cerwjóna žejlazo, bis zur Rotglut erhitztes Eisen (m),; sh. auch, přigřóny (Adj),; Poln. rozgrzany (Adj)

łozgřóniy (n), (-niou)

Erwärmung ( f ), Erhitzung ( f ),; łozgřóniy ziymje, Erderwärmung ( f ),; Poln. rozgrzanie (n)

łozgwařić (Vb) sie, (sie..-řâ)

sich aussprechen (Vb), sich verständigen (Vb),; łozgwařić (Vb) sie z kí, sich mit jemandem aussprechen (Vb),; łozgwařić sie z kí ło pewnej řecy, sich mit jemandem über eine bestimmte Sache aussprechen (Vb),; Tschech. rozhovořit (Vb) se,; Poln. rozmówić (Vb) się,; dogadać (Vb) się,; porozumieć (Vb) się z kimś

łozhaciać (Vb), (-ció)

auslatschen (Vb), austrampeln (Vb), austreten (Vb),; Schmutz herumtragen (Vb), ausbreiten (Vb), (mit den Schuhen (pl.)),; łozhaciać třewiki, die Schuhe auslatschen (Vb),; łozhaciać po izbje drek, in der Stube Dreck mit den Schuhen ausbreiten (Vb),; sh. auch, haciać (Vb),; Tschech. rozšlapat (Vb),; Poln. (roz-) człapać (Vb) (bucikami (pl.)),; rozepchać (Vb), rozdeptać (Vb) (buciki)

łozhuśtać (Vb) sie,

(sie..-ścâ)

sich zum Schaukeln bringen (Vb),; sich in Schwung bringen (Vb),; łozhuśtać sie na huśtalce, sich auf der Schaukel zum Schaukeln bringen (Vb),; Nasa łôdka sie při tych welach na jejzioře łozhuśtała., Unser Boot kam bei den Wellen auf dem See zum Schaukeln.; sh. auch, huśtać (Vb),; Tschech. rozhoutpat (Vb),; Poln. rozhuśtać (Vb) się, rozkołysać (Vb) się

łoziejlynić (Vb) sie

sich begrünen (Vb),; sich belauben (Vb),; Strómy sie w tý roku wcas łoziejlyniajų., Die Bäume begrünen sich in diesem Jahr sehr früh.; Poln. ozielenić (Vb) się

łoziskřić (Vb) sie

funkeln (Vb), Funken sprühen (Vb),; Jak kowoul napocnų mjechý dmuchać, to sie tyn łogjyń łoziskřył., Als der Schmied anfing mit dem Blasebalg zu blasen, da sprühte das Feuer Funken (m),; Tschech. rozjiskřit (Vb) se, rozzářit (Vb) se,; Poln. roziskrzyć (Vb) się

łoziym (Num.)

acht (Num.),; Juz jes łoziym., Es ist schon acht Uhr.; Trefjymy sie kole łôsmej., Wir treffen uns gegen acht Uhr.; Jes pórâ minut před łôsmų., Wir haben ein paar Minuten vor acht.; Za łoziym dni banų mjejć wesejly., In acht Tagen werden sie Hochzeit haben.; Musiymy łod dzisia cekać jescy łoziym dni., Wir müssen von heute an, noch acht Tage warten.; Łón mou tera łoziym lout., Er ist jetzt acht Jahre alt.; Slow. osem (Num.),; Tschech. osm (Num.),; Poln. osiem (Num.)

łoziymdziejsiųnt (Num.)

achtzig (Num.),; Nasa ołma juz mou łoziymdziejsiųnt lout., Unsere Oma ist schon achtzig Jahre alt.; Slow. osemdesiat (Num.),; Tschech. osmdesat (Num.),; Poln. osiemdziesiąt (Num.)

łoziymdziynny (Adj)

achttägiger (Adj),; Na drugi tydziyń pojadâ na łoziymdziynny kurs., Nächste Woche fahre ich zu einem achttägigen Lehrgang.; Tschech. osmidenní (Adj),; Poln. ośmiodzienny (Adj)

łoziymka ( f ), (Num.)

Acht ( f ), (Zahl ( f )),; Tá jejdzie łoziymka., Dort fährt die Acht ( f )., (zB. Straßenbahn, Bus (m), U-Bahn ( f )),; Łodciep tâ łoziymkâ., Werfe die Acht ab., (Kartenspiel (n)),; Łón jejździ na lodownikach łoziymki., Er fährt auf Schlittschuhen Achterbahnen.; Tschech. osmiĉka ( f ),; Poln. ósemka ( f )

łoziymlejtni (Adj), (-niygo)

achtjähriger (Adj),; łoziymlejtni hengst (m), achtjähriger Hengst (m),; Tschech. osmiletý (Adj),; Poln. ośmioletni (Adj)

łoziymnouście (Num.)

achtzehn (Num.),; Slow. osemnásť (Vb) (Num.),; Tschech. osmnáct (Num.),; Poln. osiemnaście (Num.)

łozjaśnić (Vb) sie

sich aufklaren (Vb), sich aufheitern (Vb) (Himmel (m)), sich erhellen (Vb), hell werden (Vb) (Tagesanbruch),; Stóń!, Juz sie łozjaśniou., Stehe auf!, Es wird schon hell., (heller Tag (m)),; Na zachodzie juz sie łozjaśniyło., Im Westen wird es schon heller.; sh. auch, jaśnić (Vb) sie,; wyjaśnić (Vb) sie,; Slow. rozjasniť (Vb) sa,; Tschech. rozjasnit (Vb) se,; zjasnět (Vb) Poln. rozjaśniać (Vb) się,; rozpogadzać (Vb) się,; dnieć (Vb)

łozjechać (Vb), (-jadâ)

überfahren (Vb),; 1) łozjechać (Vb) co, etwas überfahren (Vb),; Auto łozjechało na dródze zajųnca., Ein Auto hat auf der Straße einen Haasen überfahren (Vb),; 2) łozjechać (Vb) kogo, jemanden überfahren (Vb),; Couw sie!, bo cie łozjadâ.; Gehe zur Seite!, sonst überfahre ich dich.; 3) łozjechać (Vb) sie, 1) auseinanderfahren (Vb),; Goście sie juz łozjechali. (połozjyzdzali)., Die Gäste sind schon auseinandergefahren (Vb). (auf dem Weg nach Hause),; 2) auseinandergehen (Vb), aus dem Leim gehen (Vb), auseinanderfallen (Vb),; Jak ejch sie siųnd, to sie tyn stolik łozjechoł., Als ich mich auf den Stuhl gesetzt habe, ist er auseinandergefallen. (auseinandergegangen (Vb),; sh. auch, łozjyzdzać (Vb) sie,; sh. auch, přejechać (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łod-, na-, po-, pře-, při-, s-, u-, wy-, za-) jechać (Vb),, Tschech. 1) přejet (Vb) co, 2) zajet (Vb) koho, 3) rozjet (Vb) se,; Poln. rozjechać (Vb)

łozjyzdzać (Vb) sie

1) auseinanderfahren (Vb), abreisen (Vb),; łozjyzdzać sie we wsystky stróny, sich in alle Richtungen verstreuen (Vb), (in alle Richtungen abfahren (Vb)),; Łóni sie połozjyzdzali we wsystky stróny., Sie sind in alle Richtungen auseinandergefahren (Vb),; 2) sich ausweiten (Vb), auseinandergehen (Vb), sich verbreitern (Vb), auseinanderfallen (Vb),; Po descu napocnų sie tyn mantejl łozjyzdzać., Nach dem Regen fing der Mantel an sich auszuweiten (Vb),; Naštaplowoł ejch w sopje dřewa, ale mi sie łozjechało., Ich habe im Schuppen Holz gestapelt, aber es ist auseinandergefallen (Vb),; Tschech. rozjet (Vb) se,; Poln.1) rozjeżdżać (Vb) się, 2) powjększać (Vb) rozmiar, rozciągać (Vb) się, rozpadać (Vb)

łozkazować (Vb), (-zujâ)

anordnen (Vb),; bestimmen (Vb) was gemacht wird,; befehlen (Vb),; anweisen (Vb),; łozkazować (Vb) kómu, jemandem Anweisungen geben (Vb),; łozkazować kómu co mou robić, jemandem anordnen, was er zu machen hat,; Slow. rozkazovať (Vb),; Tschech. rozkazovat (Vb), rozkázat (Vb),; Poln. rozkazywać (Vb),; ustalać (Vb) coś,; wydawać (Vb) polecenia zrobienia czegoś

łozklamořić (Vb), (-řâ)

verlottern lassen (Vb), nicht pflegen (Vb),; łozklamořić koło, das Fahrrad verlottern lassen (Vb), nicht pflegen (Vb),; Poln. nie pielęgnować (Vb),; doprowadzać (Vb) do nieużytku,; powodować (Vb) zużywanie

łozklamořóny (Adj), (-nego)

verlotterter (Adj), nicht gepflegter (Adj), klappriger (Adj), knatternder (Adj), ratternder (Adj),; łozklamořóne koło, klapperndes Fahrrad (n),; łozklamořóne auto, klappriges, nicht gepflegtes Auto (n),; Poln. rozklekotany (Adj), nie pielęgnowany (Adj)

łozklekotać (Vb), (-kocâ)

austratschen (Vb), über etwas tratschen (Vb), (klatschen (Vb)),; Łozklekotała to ta baba po całej wsi., Das Weib hat das im ganzen Dorf ausgetratscht.; Poln. plotkować (Vb), rozprzestrzeniać (Vb) plotki

łozklepać (Vb), (-pjâ)

breit klopfen (Vb), breit hämmern (Vb), (an-) stauchen (Vb) (Tech.),; łozklepać pokřiwjónų blachâ, ein verbeultes Blech gerade hämmern (Vb),; łozklepać nitâ, eine Niete (an-) stauchen (Vb) (Techn.),; sh. auch, poklepać (Vb), (kosâ),; Tschech. rozklepat (Vb),; Poln. rozklepać (Vb)

łozklupać (Vb), (-pjâ)

zerklopfen (Vb), zerschlagen (Vb),; łozklupać młotký kamjyń, mit dem Hammer einen Stein zerklopfen (Vb),; łozklupać młotký pîkniŷntų sybâ, mit ainem Hammer eine gesprungene (mit einem Sprung versehene) Scheibe zerklopfen (Vb), (zerschlagen (Vb),; Tschech. rozklepávat (Vb),; Poln. roztłuc (Vb)

łozkłoudać (Vb), (-dó)

1) auseinanderlegen (Vb), ausbreiten (Vb),; łozkłoudać na stole tišdekâ, auf dem Tisch eine Tischdecke ausbreiten (Vb), (auseinanderlegen (Vb)),; łozkłoudać na stole ksiųzki, auf dem Tisch Bücher auslegen (Vb), (ausbreiten (Vb)),; łozkłoudać kupjóne řecy, gekaufte Sachen (pl.), (Artikel (pl.)) auseinanderlegen (Vb) (ausbreiten (Vb)),; 2) zerlegen (Vb),; Bymy dzisiej łozkłoudać tâ mašinâ., Wir werden heute die Maschine zerlegen (Vb),; 3) łozkłoudać (Vb) sie, (Biol.) sich zerlegen (Vb) (Biol.),; zerfallen (Vb) (Biol.),; sich zersetzen (Vb) (Biol.),; kómpost sie łozkłoudou, der Kompost zersetzt sich,; Ta niezywou mysa juz sie łozkłoudou., Die tote Maus zerlegt sich schon.; sh. auch, łozłozyć (Vb),; sh. auch, łozłozyć (Vb) co,; sh. auch, (do-, łob-, łod-, pře-, při-, s-, u-, wy-, za-) kłoudać (Vb),; Slow. rozkladať (Vb),; rozkladať (Vb) sa,; Tschech. 1), 2), rozkládat (Vb),; 3) rozkládat (Vb) se,; Poln. 1), 2), rozkładać (Vb), rozłożyć (Vb),; 3) rozkładać (Vb) się, psuć (Vb) się, ulec rozkładowi, zgnić (Vb)

łozkopać (Vb), (-pjâ)

auseinanderscharren (Vb) , auseinandergraben (Vb), auseinanderhacken (Vb),; łozkopać kupkâ ziymje, einen Erdhaufen auseinanderscharren (Vb), auseinanderhacken (Vb),; łozkopać co kiloufý, mit einer Spitzhacke etwas auseinanderscharren (Vb), auseinanderhacken (Vb),; Łozkopali tá drógâ., Sie haben dort die Straße aufgerissen.; sh. auch, ( ło-, łod-, na-, po-, pře-, w-, wy-, za-) kopać (Vb),; sh. auch, kopać (Vb) sie,; sh. auch, (pře-, w-, wy-) kopać (Vb) sie,; Slow. rozkopať (Vb),; Tschech. rozkopat (Vb),; Poln. rozgrzebać (Vb), rozkopać (Vb), rozrzucić (Vb)

łozkopnųńć (Vb), (-nâ)

Mit dem Fuß auseinandertreten (Vb),; mit dem Fuß auseinander- scharren (Vb),; łozkopnųńć kupkâ liści, einen Laubhaufen mit dem Fuß auseinandertreten (Vb), auseinanderscharren (Vb),; sh. auch, (po-, wy-) kopnųńć (Vb) co,; Poln. rozrzucić (Vb), rozburzyć (Vb) (nogami)

łozkotuchać (Vb), (-chó)

zerzausen (Vb),; łozkotuchać (Vb) se / kómu włosy, sich selbst / jemandem die Haare zerzausen (Vb),; sh. auch, łozkudłać (Vb),; Tschech. rozcuchat (Vb), zcuchat (Vb),; Poln. rozczochrać (Vb) (włosy),; mierzwić (Vb) (włosy),; wichrzyć (Vb)

łozkotuchany (Adj), (-nego)

zerzauster (Adj),; Mous łozkotuchane włosy., Du hast zerzaustes Haar (n),; Tschech. rozcuchaný (Adj),; Poln. rozczochrany (Adj)

łozkouzać (Vb), (-zâ)

befehlen (Vb), anweisen (Vb), anordnen (Vb) etwas zu tun,; łozkouzać kómu co zrobić, jemandem anordnen etwas bestimmtes zu tun,; sh.auch, (po-, za-) kouzać (Vb),; Slow. rozkázať (Vb), prikázať (Vb),; Tschech. rozkázat (Vb), přikázat (Vb),; Poln. rozkazać (Vb)

łozkrajać (Vb), (-jâ)

durchschneiden (Vb), in zwei Hälften schneiden (Vb), łozkrajać na pu (na połâ) chlyb, das Brot in zwei Hälften schneiden (Vb),; łozkrajać w postřodku jabko, einen Apfel in der Mitte durchschneiden (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, na-, po-, pře-, u-, wy-) krajać (Vb),; Slow. rozkrájať (Vb),; Tschech. rozkrájet (Vb),; Poln. rozkrajać (Vb)

łozkrakać (Vb),

zerrupfen (Vb), zerstückeln (Vb), auseinanderreißen (Vb), sich auf jemanden, wie die Krähen auf Aas stürzen (Vb), unter die Räuber fallen (Vb),; Nie idź tá, bo by cie tá łozkrakali.; Gehe dort nicht hin, sonst werden sie dich dort zerreißen (Vb),; sh. auch, krakać (Vb),; Poln. rozszarpać (Vb), rzucić się na kogoś jak wrony na padlinę

łozkraś (Vb), (-adnâ)

alles wegstehlen (Vb), alles leerstehlen (Vb),; Tá łozkradli cały magacin., Dort haben sie ein ganzes Magazin leergestohlen (Vb), (ausgeräumt (Vb)),; Na budowje łozkradli, z casý, pu wagóna cymyntu., Auf der Baustelle haben sie, mit der Zeit, einen halben Wagon Zement geklaut., (weggestohlen (Vb)),; sh. auch, łozkroudać (Vb),; Slow. rozkrádať (Vb), rozkradnúť (Vb),; Tschech. rozkrást (Vb),; Poln. rozkraść (Vb)

łozkrocyć (Vb) sie, (sie..-câ)

die Beine spreizen (Vb),; ein Bein weit von dem anderen stellen (Vb),; Grätsche ( f ) machen (Vb) (Sp.),; Při gymnastyce musiejli ejchmy sie łozkrocyć., Bei der Gymnastikübung mußten wir eine Grätsche machen (Vb),; Tschech. rozkroĉit (Vb) se,; Poln. stanąć w rozkroku

łozkroudać (Vb), (-dó)

alles wegstehlen (Vb),; Nie łostouw tego lezejć, bo to wsystko połozkroudajų., Lasse das nicht liegen., Das wird alles weggestohlen (Vb),; sh. auch, połozkroudać (Vb),; Tschech. rozkrádat (Vb),; Poln. rozkradać (Vb)

łozkrusyć (Vb), (-sâ)

zerbröckeln (Vb), zerkrümeln (Vb), zerbröseln (Vb),; łozkrusyć (Vb) sie, sich zerbröseln (Vb), sich zerkrümeln (Vb),; łozkrusyć před ptouki suchy chlyb, für die Vögel trocknes Brot zerkrümeln (Vb), zerbröseln (Vb),; sh. auch, pokrusyć (Vb),; pokrusyć (Vb) sie,; sh. auch, krusyć (Vb) sie,; Tschech. rozdrtit (Vb), drobit (Vb),; Poln. rozkruszyć (Vb)

łozkrųńcić (Vb), (-ųncâ)

1) auseinanderschrauben (Vb), auseinanderdrehen (Vb), demontieren (Vb), in Einzelteile zerlegen (Vb),; łozkrųńcić łod motorada motor, vom Motorrad den Motor auseinanderschrauben (Vb), (in Teile zerlegen (Vb)),; 2) łozkrųńcić (Vb) co, atwas auseinanderdrehen (Vb), entdrallen (Vb),; łozkrųńcić sprâzynâ, eine Feder auseinanderdrehen (Vb),; łozkrųńcić kordlâ, eine Kordel aufdrehen (Vb),; 3) łozkrųńcić (Vb) co, zum Drehen bringen (Vb), (Motor), ankurbeln (Vb),; łozkrųńcić kurblų motor łod auta, mit der Kurbel den Motor vom Auto ankurbeln (Vb), (zum Drehen bringen (Vb)),; 4) łozkrųńcić (Vb) sie, sich aufdrehen (Vb), sich entdrallen (Vb), sich nach dem Verdrehen wieder begradigen (Vb),; Loki mi sie zaś łozkrųncajų., Meine Locken drehen sich wieder auf., (sie begradigen sich),; 5) łozkrųńcić (Vb) sie, in Drehung kommen (Vb), in Rotation kommen (Vb), in Gang kommen (Vb),; sich zu drehen beginnen (Vb),; Ta mašina do heblowaniou juz sie łozkrųńciyła., Die Hobelmaschine hat schon die volle Drehzahl erreicht (Vb).; sh. auch, (do-, ło-, łod-, na-, pře-, při-, s-, u-, wy-, za-) krųńcić (Vb),; Tschech. 1) rozšroubávat (Vb), 2) rozmotávat (Vb),3) roztoĉit (Vb), 5) roztoĉit (Vb) se,; Poln. 1), rozkręcić (Vb), 2) rozkręcić (Vb) coś, 4), 5) rozkręcić (Vb) się,

łozkuć (Vb), (-jâ)

etwas zusammengeschmiedetes auseinanderschlagen (Vb), auseinanderschmieden (Vb),; łozkuć skute câści, zusammengeschmiedete Teile auseinanderschlagen (Vb),; Poln. rozkuć (Vb), (skute części), rozbić (Vb) coś skutego

łozkudłać (Vb), (-dłó)

Zotten auseinanderkämmen (Vb),; łozkudłać kudłate włosy, zotteliges Haar auseinanderkämmen (Vb),; sh. auch, łozkotuchać (Vb),; sh. auch, pokudłać (Vb),; Poln. rozczesać (Vb) kudłate włosy

łozkulać (Vb), (-ló)

ins Rollen bringen (Vb), rollen (Vb),; łozkulać kołko, einen Reif ins Rollen bringen (Vb),; łozkulać (Vb) sie, etwas ins Rollen kommen (Vb),; Te kołko sie łozkulało., Der Reif ist ins Rollen gekommen., (hat Schwung bekommen (Vb)),; sh. auch, zakulać (Vb),; sh. auch, kulać (Vb),; sh auch, ( łoz-, wy-, za-) kulnųńć (Vb),; Tschech. koulet (Vb), kutálet (Vb),; rozkoulet (Vb) se,; Poln. toczyć (Vb), toczyć (Vb) się

łozkulnųńć (Vb), (-nâ)

auseinanderrollen (Vb), ausrollen (Vb),; łozkulnųńć na dejlinach zawiniŷnty tepich, auf dem Fußboden einen zusammengerollten Teppich ausrollen (Vb), auseinanderrollen (Vb),; sh. auch, (wy-, za-) kulnųńć (Vb) sie,; Poln. rozwinąć (Vb), rozprzestrzenić (Vb) (np. rolkę papieru, na rolkę zwinięty dywan (m))

łozkwitnųć (Vb)

erblühen (Vb), aufblühen (Vb), Blüten bekommen (Vb),; Nas flider juz łozkwitnų, unser Flieder hat schon Blüten bekommen (Vb),; Slow. rozkvitnúť (Vb),; Tschech. vykvést (Vb),; Poln. rozkwitnųńć (Vb)

łozlajerowany (Adj)

ausgeleierter (Adj),; łozlajerowany gómin łod šlypfrôw, ausgeleierter Gummi von Schlüpfern (pl.), Höschen (pl.),; łozlajerowany kugellager, ausgeleiertes Kugellager (n),; sh. auch, lajyrka ( f ),; Poln. rozregulowany (Adj), poluźniony (Adj), wydłużony (Adj), nie kręcący się równomiernie,

łoźlatować (Vb) sie, łozlatować (Vb) sie

auseinanderfallen (Vb), zerfallen (Vb), Te auto sie juz łozlatuje., Das Auto fällt schon auseinander., Ta starou buda sie juz łozlatuje., Die alte Bude ( f ) (Hütte ( f )) fällt schon auseinander.; sh. auch, łoźlejciejć (Vb) sie,; Slow. rozpadať (Vb) sa,; Tschech. rozpadat (Vb) se,; Poln. rozpadać (Vb) się, rozpaść (Vb) na części

łoźlejciejć (Vb) sie, łozlejciejć (Vb) sie

auseinanderfallen (Vb), auseinanderfliegen (Vb), zerfallen (Vb),; Jak ejch tyn motor zapuściył, to sie te grody łozlejciały., Als ich den Motor angelassen habe, da ist das Gerümpel auseinandergefallen (Vb),; Te třewiki juz sie łozlatujų., Die Schuhe fallen schon auseinander.; sh. auch, (do-, łob-, łod-, na-, pře-, při-, ś-, u-, wy-, za-) lejciejć (Vb),; sh. auch, lejciejć (Vb),; Slow. rozletieť (Vb) sa,; Tschech. rozletět (Vb) se,; Poln. rozlecieć (Vb) się, rozpaść (Vb) na części, (na kawałki)

łozlepić (Vb) sie

sich auseinanderkleben (Vb) , aus dem Leim gehen (Vb), (Klebung ( f )) aufgehen (Vb),; Pismo sie łozlepjyło., Der Brief ist aufgegangen (Vb),; Stolik sie łozlepjył., Der Stuhl ist aus dem Leim gegangen (Vb), (hat sich auseinandergeklebt),; sh. auch, ( ło-, łod-, na-, po-, při-, za-) lepić (Vb),; Slow. rozlepiť (Vb) sa,; Tschech. rozlepit (Vb) se,; Poln. rozkleić (Vb) się, rozklejać (Vb) się

łozlicyć (Vb) sie

abrechnen (Vb), verrechnen (Vb), mit jemandem die Zahlungen bereinigen (Vb),; łozlicyć (Vb) sie z kí, mit jemandem die Zahlungen bereinigen (Vb), mit jemandem das Geld abrechnen (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łod-, po-, pře-, při-, wy-, z-) licyć (Vb),; Tschech. účtovat (Vb), (s kým),; Poln. rozliczyć (Vb), rozliczać (Vb), zrobić (Vb) rozrachunek

łozlouć (Vb), (-lejâ), łoźlouć (Vb), (-lejâ)

vergießen (Vb), verschütten (Vb),; Łoźloł ejch na stole ździebko kafeju., Ich habe auf dem Tisch etwas Kaffee verschüttet.; łozlouć na łųce gnojôwkâ, auf der Wiese Gülle vergießen (Vb),; łozlouć wjadro z wodų, einen Eimer mit Wasser verschütten (Vb), (vergießen (Vb)),; sh. auch, (do-, łob-, łod-, na-, po-, pře-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) louć (Vb),; sh. auch, łoźlywać (Vb),; Slow. rozliať (Vb),; Tschech. rozlít (Vb),; Poln. rozlać (Vb)

łozlóńcić (Vb), (-câ)

verlottern lassen (Vb), verkommen lassen (Vb), nicht pflegen (Vb),; łozlųńcić koło, ein Fahrrad verlottern lassen (Vb),; łozlųńcić buciory, die Kleidung zerreißen (Vb), nicht pflegen (Vb),; Poln. zmarnować (Vb), złajdaczeć (Vb), doprowadzać (Vb) do zniszczenia

łozlywać (Vb), (-wó),

łoźlywać (Vb), (-wó)

vergießen (Vb), ausgießen (Vb),; Yno mi tu bes tâ wodâ łoźlywać., Immer wirst du mir hier das Wasser vergießen (Vb).; sh. auch, (do-, łod-, na-, po-, pře-, při-, ś-, u-, za-) lywać (Vb) (louć (Vb) ),; Slow. rozlievať (Vb),; Tschech. rozlévat (Vb),; Poln. rozlewać (Vb)

łozlyź (Vb) sie

auseinandergehen (Vb), auseinanderfallen (Vb),; Ta tascha sie na boku łozlazła., Die Tasche ist auf der Seite auseinandergegangen (Vb),; sh. auch, łozłazić (Vb) sie,; łozlejciejć (Vb) sie,; Tschech. rozlézt (Vb) se,; Poln. rozleźć (Vb) się

łozłazić (Vb) sie, (sie..-zi)

auseinanderfallen (Vb), auseinandergehen (Vb), sich ausbreiten (Vb),; Te třewiki łod synka juz sie łozłazų., Die Schuhe vom Jungen gehen schon auseinander.; sh. auch, łoźlyź (Vb) sie,; sh. auch, (pře-, w-, wy-) łazić (Vb),; Tschech. rozlézat (Vb) se,; Poln. rozchodzić (Vb) się (buty),; rozłazić (Vb) się,; rozpadać (Vb) się

łozłozyć (Vb), (-zâ)

1) łozłozyć (Vb) co kómu, jemandem etwas erklären (Vb), verdeutlichen (Vb), auseinanderlegen (Vb),; Jou ejch mu tâ řec łozłozył., Ich habe ihm die Sache (den Sachverhalt (m)) auseinandergelegt (Vb),; 2) auseinanderlegen (Vb) (Teile (pl.)), ausbreiten (Vb),; łozłozyć na stole tajle łod wekra, auf dem Tisch Teile vom Wecker auseinanderlegen (Vb), (ausbreiten (Vb)),; łozłozyć na stole swojy ksiųzki, auf dem Tisch seine Bücher auseinanderlegen (Vb), (ausbreiten (Vb)),; łozłozyć klapštul, einen Klappstuhl aufklappen (Vb), 3) łozłozyć (Vb) co, etwas zerlegen (Vb), demontieren (Vb),; łozłozyć na câści mašinâ, eine Maschine in Teile zerlegen (Vb),; 4) łozłozyć (Vb) sie, (Biol.), sich zerlegen (Vb), zerfallen (Vb), zersetzen (Vb) (Biol.), faulen (Vb), (Biol.),; sh. auch, łozkłoudać (Vb) sie,; sh. auch, łozebrać (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, pře-, při-, wy-, za-) łozyć (Vb),; Slow. 2), 3) rozložiť (Vb),; Tschech. 1) vysvětlit (Vb), 2), 3) rozložit (Vb), 4) rozložit (Vb) se (na co) (Biol.),; Poln. 1) wytłumaczyć (Vb) coś,; 2) rozmieścić (Vb), rozlokować (Vb), 3) rozłożyć (Vb), 4) ulec (Vb) rozkładowi, zgnić (Vb) (Biol.)

łozłómać (Vb), (-mjâ)

zerbrechen (Vb), zerteilen (Vb),; durch Brechen etwas in Teile zerteilen (Vb),; łozłómać na kloutki šokoladâ, eine Schokolade in Täfelchen zerteilen (Vb),; łozłómać na piśmje woskowų pjecŷńć, am Brief das Wachssiegel (n), (Lacksiegel (n)) zerbrechen (Vb),; sh. auch, (po-, pře-, z-) łómać (Vb),; Slow. rozlámať (Vb),; Tschech. rozlámat (Vb), rozlomit (Vb),; Poln. rozłamać (Vb)

łozłųncyć (Vb), (-câ)

1) auseinanderschalten (Vb), Verbindung unterbrechen (Vb), trennen (Vb),; łozłųncyć łod elektrišu kable, Elektrokabel trennen (Vb),; łozłųncyć telefonicne połųncyniy, eine Telefonverbindung unterbrechen (Vb),; 2) łozłųncyć (Vb) sie, sich trennen (Vb),; Grupa ludzi sie łozłųncyła., Eine Gruppe von Leuten hat sich getrennt.; sh. auch, łozýś (Vb) sie,; sh. auch, ( łod-, po-, při-, wy-, za-) łųncyć (Vb),; Tschech. 1) rozdělovat (Vb), oddělovat (Vb), 2) rozlouĉit (Vb) se,; Poln. 1) rozłączyć (Vb) (kable (pl.)), 2) rozłączać (Vb) (rodzinę)

łozmařnųńć (Vb)

auftauen (Vb),; (Eis auf dem Teich (m)) schmelzen (Vb),; Te mjŷso juz jes łozmařniŷnte., Das Fleisch ist schon aufgetaut.; sh. auch, ( łod-, pře-, při-, z-, za-) mařnųńć (Vb),; Slow. rozmŕzať (Vb),; Tschech. rozmrznout (Vb),; Poln. rozmarznąć (Vb), (odtajać (Vb), roztopić (Vb) się ),;

łozmazać (Vb), (-zâ)

verschmieren (Vb), verwischen (Vb), verstreichen (Vb),; łozmazać farbâ, eine Farbe verstreichen (Vb), verschmieren (Vb),; Tyn świńcuch łozmazou na stole drek, Der Lümmel hat auf dem Tisch Dreck verschmiert.; Łozmazoł ejch w hefcie tintâ ( îkoust (m))., Ich habe im Heft die Tinte verschmiert.; sh. auch, (po-, wy-, za-) mazać (Vb),; Slow. rozmazať (Vb),; Tschech. rozmazat (Vb),; Poln. rozmazać (Vb), rozmazywać (Vb)

łozmazany (Adj), (-nego)

verschmierter (Adj), verwischter (Adj), verstrichener (Adj), unscharfer (Adj), verlaufener (Adj),; łozmazany na boku łobrouzek, auf der Seite verschmiertes Bild (n),; łozmazanou linia, eine verschmierte Linie ( f ),; Tschech. rozmazaný (Adj),; Poln. rozmazany (Adj)

łozmâśklać (Vb), (-ló)

kauend zermatschen (Vb), erweichen (Vb), vermatschen (Vb),; Dziejcio łozmâśklało całų šokoladâ., Das Kind hat die ganze Schokolade (kauend) zermatscht.; sh. auch, maśklać (Vb),; Tschech. změkčovat (Vb),; Poln. żując (gryząc) babrać (Vb), rozmiększyć (Vb) coś

łozmjatać (Vb), (-tó)

auseinanderfegen (Vb),; łozmjatać ze ściezki na lewų i prawų strónâ śniyg, von einem Gehweg den Schnee auf die linke und rechte Seite wegfegen (Vb), (auseinanderfegen (Vb)),; sh. auch, (s-, wy- za-) mjatać (Vb),; Poln. rozmiatać (Vb)

łozmjŷknųńć (Vb)

aufweichen (Vb), weich werden (Vb),; Ziymja juz po descu teraz łozmjŷkła., Der Boden ist jetzt nach dem Regen weich geworden(Vb).; Śniyg bez te słóńce łozmjŷknų., Der Schnee ist durch die Sonne weich geworden.; Mojy třewiki w tý descu całe łozmjŷkły., Meine Schuhe sind in dem Regen ganz weich geworden. (sind aufgeweicht (Vb)),; Tschech. rozměknout (Vb),; Poln. rozmięknąć (Vb), rozmiękać (Vb)

łozmjŷsać (Vb), (-só)

verrühren (Vb), vermengen (Vb), untermischen (Vb), vermischen (Vb),; Łozmjŷsó w ciaście do kołouca masło., Ich verrühre im Kuchenteig die Butter.; łozmjŷsać łezeckâ cukru w šoulce kafeju, in einer Kaffeetasse einen Löffel Zucker verrühren (Vb),; Slow. rozmiešať (Vb),; Tschech. rozmíchat (Vb),; Poln. rozmieszać (Vb)

łozmnozyć (Vb) sie

sich vermehren (Vb), sich vervielfältigen (Vb), sich fortpflanzen (Vb),; W tý roku sie mysy na polach bardzo łozmnozyły., In diesem Jahr haben sich die Mäuse auf den Feldern sehr vermehrt.; Tschech. rozmnožit (Vb) se,; Poln. rozmnożyć (Vb) się, przyczyniać (Vb) rozrodzenie

łozmocóny (Adj), (-nego)

aufgeweichter (Adj),; łozmocóny před kury we wodzie stary chlyb (stare zamły), für die Hühner in Wasser aufgeweichtes altes Brot (alte Semmeln),; sh. auch, zamocóny (Adj),; Tschech. rozmoĉený (Adj),; Poln. rozmoczony (Adj), rozmiększony (Adj) moczeniem

łozmocyć (Vb), (-câ)

aufweichen (Vb), łozmocyć co we wodzie, etwas in Wasser aufweichen (Vb),; łozmocyć we wodzie skórâ, do uformowaniou na kopycie třewika, Leder in Wasser aufweichen, um auf dem Leisten den Schuh zu formen,; łozmocyć we wodzie suchy šwam, einen trockenen Schwamm im Wasser aufweichen (Vb),; łozmocyć (Vb) sie, sich aufweichen (Vb), weich werden (Vb),; sh. auch, zamocyć (Vb),; Tschech. rozmoĉit (Vb), rozmáĉět (Vb) se,; Poln. rozmoczyć (Vb), rozmaczać (Vb)

łozmyślejć (Vb) se co

sich etwas überlegen (Vb), über etwas nachdenken (Vb), überdenken (Vb), etwas bedenken (Vb),; Łozmyślejć se, co by to noulepsej zrobić., Nachdenken, was man da am besten machen sollte.; sh. auch, (po-, wy-) myślejć (Vb),; Slow. rozmyslieť (Vb) si,; Tschech. rozmyslit (Vb) si, rozmyslet (Vb) si,; Poln. rozmyślać (Vb), rozważać (Vb), zastanawiać (Vb) się

łozniyś (Vb), (-niesâ)

1) austragen (Vb), verteilen (Vb),; łozniyś po budynkach cajtųgi, die Zeitungen an die Häuser verteilen (Vb),; 2) verbreiten (Vb), verleumden (Vb), ins Gerede bringen (Vb),; łozniyś klekoty po całej wsi, Klatsch im ganzen Dorf verbreiten (Vb),; sh. auch, łoznosić (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, na-, pře-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) niyś (Vb),; Slow. rozniesť (Vb),; Tschech. 1), 2) rozněst (Vb),; Poln. 1) roznieść (nosząc rozdawać (Vb)), 2) rozgłosić (Vb), rozpowszechniać (Vb) (plotki)

łoznosić (Vb), (-sâ)

1) austragen (Vb), verteilen (Vb),; Britrejger łoznosi po wsi pisma., Der Briefträger verteilt im Dorf die Briefe.; 2) verbreiten (Vb) , verleumden (Vb), ins Gerede bringen (Vb),; sh. auch, łozniyś (Vb),; Slow. roznášať (Vb),; Tschech. roznosit (Vb),; Poln. roznosić (Vb)

łozpakować (Vb), (-kujâ)

auspacken (Vb)., auswickeln (Vb), aufschnüren (Vb),; łozpakować (Vb) packâ, ein Päckchen aufschnüren (Vb), (auswickeln (Vb)), (von dem Packpapier befreien (Vb)),; łozpakować gyšenk, ein Geschenk auspacken (Vb),; Tschech. rozbalovat (Vb),; Poln. rozpakować (Vb), (zdjąć opakowanie), wypakować (Vb)

łozpantlać (Vb), (-ló)

auseinanderwirren (Vb), auseinanderknoten (Vb), loswickeln (Vb),; łozpantlać u třewika wâzoł, am Schuh den Schnürsenkelknoten auseinanderknoten,; Slow. rozmotať (Vb),; Tschech. rozpoutat (Vb), rozvazovat (Vb), rozbalovat (Vb),; Poln. rozwiązać (Vb), rozpętać (Vb)

łozpâncniejć (Vb)

aufquellen (Vb), (durch Aufnahme von Flüssigkeit ( f )),; łozpâncniejć w wodzie fandzoule., Bohnen im Wasser aufquellen lassen (Vb),; Rajs při wařyniu łozpâncnieje,; Der Reis quillt beim Kochen auf.; sh. auch, pâncniejć (Vb),; sh. auch, ( łoz-, za-) mocyć (Vb) (sie),; Poln. rozpęcznieć (Vb), pęcznieć (Vb)

łozpejdziejć (Vb), (-powjâ)

erklären (Vb), anweisen (Vb),; Jou ejch mu łozpejdzioł, jak by tá noulepsej zajechać., Ich habe ihm erklärt, wie man dort am besten hinfahren könnte.; łozpejdziejć kómu, jak co mou zrobić (Vb), jemandem erklären, wie er etwas machen soll, (jemanden anweisen (Vb)),; sh. auch, wypejdziejć (Vb), pejdziejć (Vb),; Poln., wytłumaczyć (Vb), polecić (Vb) komuś zrobienie czegoś

łozpić (Vb) sie, (sie..-pijâ)

anfangen zu trinken (Vb), zum Trinker werden (zum Alkoholiker),; sh. auch, ( ło-, na-, pře-, wy-, za-) pić (Vb),; Poln. rozpić (Vb) się,; zacząć nałogowo pić alkohol

łozpinać (Vb), (-nó)

aufknöpfen (Vb), öffnen (Vb) (Kleidung ( f )),; łozpinać u mantla ( łod galout, łod bluze, łod jupy) knefliki, die Knöpfe beim Mantel (m) (den Hosen (pl.), der Bluse ( f ), der Joppe ( f )) aufknöpfen (Vb),; sh. auch, łozpnųńć (Vb),; sh. auch, zapnųńć (Vb),; Slow. rozpínať (Vb),; Tschech. rozpínat (Vb),; Poln. rozpinać (Vb),;

łozpjejścić (Vb)

verhätscheln (Vb), verziehen (Vb), verwöhnen (Vb),; łozpjejścić (Vb) kogo, jemanden verhätscheln (Vb), verwöhnen (Vb),; łozpjescóne dziejcio, verhätscheltes, verzogenes Kind (n),; Poln. rozpieścić (Vb), rozpieszczać (Vb)

łozplascyć (Vb), (-câ)

abplatten (Vb), platt drücken (Vb) platt schlagen (Vb),; łozplascyć (Vb) sie, flach werden (Vb),; łozplascyć při klepaniu kosâ, beim Dengeln die Sense flachklopfen (Vb),; Tschech. roztáhnout (Vb), rozprostřit (Vb),; Poln. rozpłaszczyć (Vb)

łozplyś (Vb), (-pletâ), łozplatać (Vb),(-plató)

auseinanderflechten (Vb), aufflechten (Vb),; Łozpletâ se warkoc., Ich flechte mir den Zopf auf.; Tyn kosyk sie łozplatou., Der Korb flicht sich auf.; Mojy krųzko mi sie łozplatou., Mein Haarknoten (m), (Dutt (m)) flicht sich bei mir auf.; Tschech. rozplést (Vb), rozplétat (Vb),; Poln. rozpleść (Vb), rozplatać (Vb)

łozplųntać (Vb), (-tó)

entwirren (Vb), auseinanderwickeln (Vb),; łozplųntać zaplųntanų wołnâ, ein Wollknäuel entwirren (Vb), auseinanderwickeln (Vb),; łozplųntać u snurki wâzły, bei einer Schnur die Knoten lösen (Vb),; sh. auch, zaplųntać (Vb),; Tschech. rozvázat (Vb),; Poln. rozplątać (Vb),

łozpłakać (Vb) sie, (sie..- łacâ)

in Tränen ausbrechen (Vb), anfangen zu weinen (Vb),; Jak sie to dowjejdzioł, to sie łozpłakoł.; Als er das erfahren hat, fing er an zu weinen (Vb),; Slow. rozplakať (Vb) sa,; Tschech. rozplakat (Vb) se,; Poln. rozpłakać (Vb) się

łozpłynųńć (Vb) sie, łozpływać (Vb) sie

zerfließen (Vb), zerschmelzen (Vb), zergehen (Vb), zerrinnen (Vb),; łolej sie na wodzie łozpływou, Öl zerfließt auf dem Wasser,; Masło juz sie w brótfance łozpłynųło., Die Butter ist in der Bratpfanne schon zerflossen (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, pře-, při-, s-, wy-, za-) płynųńć (Vb),; Slow. rozplynúť (Vb) sa,; Tschech. rozplynout (Vb) se, rozlévat (Vb) se,; Poln. rozpłynąć (Vb) się, roztopić (Vb) się, rozlać (Vb) się na wszystkie strony

łozpnųńć (Vb), (-pnâ)

aufknöpfen (Vb),; Łozpni se mantejl., Knöpfe dir den Mantel auf.; Slow. rozopnúť (Vb),; Tschech. rozepnout (Vb), rozepínat (Vb),; Poln. rozpiąć (Vb), rozpinać (Vb)

łozpogodzić (Vb) sie

aufheitern (Vb), schönes Wetter aufkommen (Vb), heiter werden (Vb),; Po połejdniu sie wcora łozpogodziyło., Am Nachmittag klarte es gestern auf. (hat es sich aufgeheitert (Vb)),; Po gřmjocie sie niebo łozpogodziyło., Nach dem Gewitter hat sich der Himmel aufgeheitert.; Tschech. vyčastit (Vb) se,; Poln. rozpogodzić (Vb) się

łozpostarty (Adj), (-tego)

ausgabreiteter (Adj),; łospostartou tišdeka ( f ), (tištuch (m)) ausgebreitete Tischdecke ( f ), (Tischtuch (n)),; Tschech. prostřený (Adj),; Poln. rozpostarty (Adj)

łospostřić (Vb), (-řâ),; łozpostřić (Vb), (-řâ)

ausbreiten (Vb), erstrecken (Vb),; łospostřić (Vb) sie, sich ausbreiten (Vb), wuchern (Vb),; łospostřić na trouwje dekâ, auf dem Gras die Decke ausbreiten (Vb),; łospostřić râce, die Hände ausbreiten (Vb),; sh. auch, łospościyrać (Vb),; Tschech. rozprostřít (Vb),; Poln. rozpostrzeć (Vb)

łospościyrać (Vb) sie, (sie..-ró), łozpościyrać (Vb) sie, (sie..-ró)

sich ausbreiten (Vb), wuchern (Vb), um sich greifen (Vb), sich erstrecken (Vb) überhandnehmen (Vb), sich entfalten (Vb), Platz beanspruchen (Vb), andere einengen (Vb),; Łón tu přised i napocnų sie łozpościyrać., Er ist hier gekommen und begann sich auszubreiten (Vb),; Te ziejly sie corouz to dalej łozpościyrou., Das Unkraut weitet sich mehr und mehr aus.; Nie łozpościyrej sie tak twojymi řecóma., Breite dich nicht so mit deinen Sachen aus.; łozpościyrać po łogrôdku přiwjezónų muterkâ, angefahrenen Mutterboden im Garten ausbreiten (Vb),; łozpościyrać sie w cudzý budynku, sich im fremden Haus ausbreiten (Vb),; łozpościyrać na stole grody, auf dem Tisch Gerümpel ausbreiten (Vb),; Slow. rozprestierať (Vb) sa, roznášať (Vb) sa,; Tschech. rozprostírat (Vb),; Poln. rozpościerać (Vb) się, rozprzestrzeniać (Vb) się

łozpoulić (Vb), (-lâ)

entfalten (Vb), (Feuer (n)),; entflammen (Vb), entfachen (Vb),; łozpoulić (Vb) sie, sich entflammen (Vb), sich entfachen (Vb), sich aufheizen (Vb),; Łogjyń juz jes w kuźni łozpoulóny., Das Feuer ist in der Schmiede schon entfacht.; Wjatř tyn łogjyń mocno łozpoulył., Der Wind hat das Feuer stark entfacht.; sh. auch, słozyć (Vb), ( łogjyń (m)),; sh. auch, (do-, ło-, pře-, při-, w-, wy-, za-) poulić (Vb),; Tschech. zapalovat (Vb),; Poln. rozpalić (Vb), rozpalać (Vb) się,; rozniecić (Vb) się

łozpoznać (Vb), (-nó)

erkennen (Vb), unter Vielem etwas erkennen (Vb),; łozpoznać (Vb) co, etwas erkennen (Vb),; Umjys tá co łozpoznać?, Kannst du dort etwas erkennen?; Musâ mjedzy îksymi kołóma noupřôd mojy koło łozpoznać. (nouś (Vb)), Ich muß erst zwischen den anderen Fahrrädern mein Fahrrad erkennen (Vb), (finden (Vb)),; łozpoznać (Vb) kogo, jemanden erkennen (Vb), identifizieren (Vb),; łozpoznać kogo mjedzy îksymi ludźmi, jemanden zwischen mehreren, anderen Leuten erkennen (Vb),; sh. auch, łozeznać (Vb),; Tschech. rozpoznat (Vb), rozeznávat (Vb),; Poln. rozpoznać (Vb)

łozpruć (Vb), (-jâ), łozpruwać (Vb), (-wó)

auftrennen (Vb), Nähte auftrennen (Vb), auseinandertrennen (Vb), aufgehen (Vb),; łozpruć (Vb) sie, sich auftrennen (Vb), aufgehen (Vb),; Łozpruwou mi sie u šakjeta râkouw., An meiner Jacke trennt sich der Ärmel auf.; Tyn pulołwer jes za wjelki. Musâ go łozpruć.; Der Pullover ist zu groß., Ich muß ihn auftrennen (Vb),; sh. auch, łodpruć (Vb),; Tschech. rozpárat (Vb), párat (Vb),; Poln. rozpruć (Vb)

łozpuscać (Vb), (-có)

auflösen (Vb), lösen (Vb) (in einem Lösemittel (n)),; łozpuścić we kafeju cukier, im Kaffee Zucker auflösen (Vb),; sh. auch, łozpuścić (Vb),; Tschech. rozpouštět (Vb),; Poln. rozpuszczać (Vb), (rozprowadzać w cieczy)

łozpuscalnik (m), (-ka, pl.-ki)

Lösemittel (n),; Poln. rozpuszczalnik (m)

łozpuścić (Vb), (-câ)

auflösen (Vb),; zergehen lassen (Vb),; lösen (Vb) in Lösemitteln (pl.),; łozpuścić (Vb) co w cý, etwas in einem anderen Medium (zB. einer Flüssigkeit ( f )) auflösen (Vb)),; łozpuścić w kafeju cukjer, im Kaffee Zucker auflösen (Vb),; łozpuścić w łozpuscalniku zywicâ, in einem Lösemittel ein Harz auflösen (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, na-, po-, pře-, s-, u-, wy-, za-) puścić (Vb),; Slow. rozpustiť (Vb),; Tschech. rozpustit (Vb), rozpouštět (Vb),; Poln. rozpuścić (Vb), rozczyniać (Vb), spowodować (Vb) roztwór

łozrachować (Vb) sie, (sie..-chujâ)

abrechnen (Vb), verrechnen (Vb), Rechnungen begleichen (Vb),; łozrachować (Vb) sie z kí, mit jemandem die Kosten abrechnen (Vb), Rechnungen begleichen (Vb),; sh. auch, łozlicyć (Vb) sie,; sh. auch. (do-, łob-, łod-, pře-, při-, wy-) rachować (Vb),; Tschech. vyúčtovat (Vb),; Poln. zrobić (Vb) rozrachunek (m),; rozrachować (Vb) się z kimś

łozradować (Vb) się,

sich erfreuen (Vb), sich freudig stimmen (Vb), in Freude ausbrechen (Vb),; łozradować (Vb) kogo, jemanden erfreuen (Vb), jemandem eine Freude bereiten (Vb),; łozradować (Vb) sie byzuchý łod kogo, sich über den Besuch von jemandem erfreuen (Vb),; łozradować sie nad gyšenký łod kogo, sich über ein Geschenk von jemandem erfreuen (Vb),; Tschech. rozradostnit (Vb),; Poln. rozradować (Vb) się,

łozradowany (Adj),

(-nego)

erfreuter (Adj), freudestrahlender (Adj),; łozradowany cłowjek (m), erfreuter (Adj), freudestrahlender (Adj) Mensch (m),; Tschech. rozradostněný (Adj),; Poln. rozradowany (Adj)

łozrobić (Vb), (-bjâ),

anrühren (Vb), ankneten (Vb), einrühren (Vb), verrühren (Vb), vermischen (Vb),; łozrobić na chlyb ciasto, den Brotteig anrühren (Vb), vermischen (Vb),; Slow. rozrobiť (Vb),; Poln. rozrobić (Vb)

łozroś (Vb) sie

Sich ausbreiten (Vb) wuchern (Vb) Überhand nehmen (Vb),; sh. auch, łozroustać (Vb) sie,; Slow. rozrást (Vb) sa,; Poln. rozrosnąć (Vb) się

łozroubjać (Vb), (-bjó)

anrühren (Vb), ankneten (Vb), verrühren (Vb),; sh. auch, łozrobić (Vb),; Poln. rozrabiać (Vb)

łozroustać (Vb) sie

sich ausbreiten (Vb), wuchern (Vb), wachsen (Vb), Überhand nehmen (Vb), größer werden (Vb),; Te mjasto sie mocno łozrosło., Die Stadt ist viel größer geworden (Vb), (ist gewachsen (Vb)),; Jego familyjou sie łozrosła., Seine Familie ist größer geworden (Vb),; Te kře sie ale łozrosły., Die Streucher haben sich aber ausgebreitet (Vb),; sh. auch, łozroś (Vb) sie,; Slow. rozrastať (Vb) sa,; Poln. rozrastać (Vb) się, krzewić (Vb) się, powiększać (Vb) się

łozrųmbać (Vb), (-bjâ), łozrųmbnųńć (Vb), (-bnâ)

zerhacken (Vb),; mit der Axt zerhacken (Vb), spalten (Vb),; Łozrųmbjâ tyn klocek dřewa na drewka., Ich zerhacke den Holzklotz zu Feuerhölzern (pl.),; sh. auch, přerųmbnųńć (Vb),; Slow. rozrúbať (Vb),; Tschech. rozseknout (Vb),; Poln. rozrąbać (Vb), rozłupać (Vb)

łozryć (Vb) sie, (sie..-râ)

sich besaufen (Vb), sich betrinken (Vb),; Łón sie na tý wesejlu tak łozar, co go do dóm touckó zawjóźli., Er hat sich bei der Hochzeitsfeier so besoffen, daß sie ihn nach Hause auf dem Schubkarren gebracht haben.; Tschech. ožrat (Vb) se,; Poln. spić (Vb) się

łozřezać (Vb), (-zâ)

zersägen (Vb),; mit der Säge zerschneiden (Vb),; łozřezać w tartaku na deski štamy, im Sägewerk Holzstämme zu Brettern zerschneiden (Vb),; sh. auch, łozeřnųńć (Vb),; sh. auch, pořezać (Vb),; Tschech. rozřezat (Vb) pilou,; Poln. rozciąć (Vb) piłą

łozřinać (Vb), (-nó)

auseinanderschneiden (Vb), durchschneiden (Vb), aufschneiden (Vb),; łozřinać na dwje poły baniâ, einen Kürbis in zwei Hälften durchschneiden (Vb),; Poln. rozcinać (Vb), przecinać (Vb)

łozřnųńć (Vb), (-nâ)

auseinanderschneiden (Vb), durchschneiden (Vb),; sh. auch, łozeřnųńć (Vb),; Tschech. rozetnout (Vb),; Poln. rozciąć (Vb)

łozřoudzić (Vb), (-dzâ)

verdünnen (Vb), dünn machen (Vb),; łozřoudzić terpentiný farbâ, mit Terpentin eine Farbe verdünnen (Vb), (die Viskosität senken (Vb)),; sh. auch, zgâstnųńć (Vb),; Slow. rozriediť (Vb),; Tschech. zředit (Vb), rozředit (Vb),; Poln. rozcieńczyć (Vb)

łozsadzić (Vb), (-dzâ)

auseinanderpflanzen (Vb), verschulen (Vb), Setzlinge auseinander- setzen (Vb), auseinandersetzen (Vb),; łozsadzić flancki wysiónego sałoutu, Pflänzchen von ausgesätem Salat verpflanzen (Vb),; łozsadzić za blisko zasadzóne strómiki, zu dicht eingepflanzte Bäumchen auseinanderpflanzen (Vb),; łozsadzić w skole dwôch plugoucôw, in der Schule zwei Bengel auseinandersetzen (Vb) (ihnen einen anderen Platz zuweisen (Vb)),; Slow. rozsadiť (Vb),; Tschech. rozsazovat (Vb),; Poln. rozsadzić (Vb), rozsadzać (Vb),; sadząc rozrzedzać (Vb)

łozsarpać (Vb), (-pjâ)

zerreißen (Vb), zerrupfen (Vb),; sh. auch, sarpać (Vb),; sh. auch, nasarpać (Vb),; Tschech. roztrhat (Vb), rozervat (Vb),; Poln. rozszarpać (Vb), rozerwać (Vb)

łozsiouć (Vb), (-siejâ), łozsiywać (Vb), (-siywó)

ausstreuen (Vb), auseinanderstreuen (Vb),; łozsiouć na zlodowaciałej dródze sôl, auf einer vereisten Straße Salz ausstreuen (Vb),; sh. auch, (na-, wy-, za-) siouć (Vb),; Tschech. rozsévat (Vb),; Poln. rozsiać (Vb), rozsiewać (Vb)

łozskrabnųńć (Vb), (-nâ), łozskrabać (Vb), (bjâ)

zerkratzen (Vb), aufkratzen (Vb) (Wunde ( f )),; łozskrabnųńć se bolųnckâ, sich eine Wunde aufkratzen (Vb),; sh. auch, zaskrabnųńć (Vb),; Slow. rozškrabať (Vb),; Tschech. rozškrábnout (Vb), rozškrabat (Vb),; Poln. rozdrapać (Vb)

ło(z)snuć (Vb), (-nujâ)

auftrennen (Vb), (Strickware ( f ), Häkelware ( f )) auftrennen (Vb),; Łozsnujâ te za wjelko uštrykowane zoki., Ich trenne die zu groß gestrickten Socken auf.; łozsnuć štrykowany pulołwer, einen gestrickten Pullover auftrennen (Vb),; Poln. rozsnuć (Vb), rozciągnąć (Vb) przędziwo

łozstawić (Vb), (-wjâ), łozstawjać (Vb), (-wjó)

auseinanderstellen (Vb), in Abständen aufstellen (Vb),; łozstawić słozóny stoł., einen zusammengelegten Tisch (Klapptisch (m)) auseinanderstellen,; łozstawić při stole za blisko postawjóne stoliki, am Tisch zu nahe stehende Stühle auseinanderstellen, (verteilen (Vb),; łozstawić na športplacu fusbalmanšaft, auf dem Sportplatz die Fußballmanschaft auf die Positionen verteilen (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, na-, po-, pře-, při-, u-, w-, wy-, ze-, za-) stawić (Vb),; Poln. rozstawić (Vb), rozstawiać (Vb)

łozsuć (Vb), (-jâ)

verschütten (Vb) (feste Teilchen (pl.)), versrteuen (Vb), zerstreuen (Vb),; Łozsu ejch tytkâ z cukrý., Ich habe eine Tüte Zucker verschüttet (Vb),; Łozsu ejch na stole sôl., Ich habe auf dem Tisch Salz verstreut.; łozsuć (Vb) sie, sich verstreuen (Vb), sich verschütten (Vb),; Mjech ze zbozý sie łozsu., Ein Sack mit Getreide hat sich ausgeschüttet.; Łozsuły mi sie małe ćwjŷcki., Ich habe kleine Nägelchen verschüttet.; sh. auch, suć (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, na-, po-, pře-, při-, u-, w-, wy- za-) suć (Vb); Slow. rozsypať (Vb),; Tschech. rozsypat (Vb),; Poln. rozsypać (Vb), rozsypać (Vb) się,

łozsyřać (Vb), (-řó), łozsyřić (Vb), (-řâ)

ausbreiten (Vb), verbreitern (Vb), vergrößern (Vb), ausweiten (Vb),; łozsyřić (Vb) sie, sich verbreitern (Vb), sich ausbreiten (Vb), sich vergrößern (Vb),; Musâ tâ sparkâ jescy ździebko łozsyřić., Ich muß den Spalt noch etwas verbreitern (Vb).; Te nowości sie łozsyřały jak łogjyń., Die Neuigkeiten haben sich wie Feuer ausgebreitet (Vb).; Ta stancka sie łozsyřała po całej wsi., Die Krankheit hat sich im ganzen Dorf ausgebreitet.; Pulołwer mi sie na łokciu łozsyřył., Der Pullover hat sich bei mir am Ellenbogen ausgeweitet (Vb),; sh. auch, posyřić (Vb),; Slow. rozšíriť (Vb),; Tschech. rozšířit (Vb), rozšiřovat (Vb), rozšířit (Vb) se,; Poln. rozszerzyć (Vb), rozszerzać (Vb), rozszerzać (Vb) się, poszerzyć (Vb)

łozśróbować (Vb), (-bujâ)

auseinanderschrauben (Vb),; łozśróbować šrânk, einen Schrank auseinanderschrauben (Vb),; łozśróbować weker (m), einen Wecker auseinanderschrauben (Vb),; sh. auch, łozebrać (Vb),; Tschech. rozšroubovat (Vb),; Poln. rozśrubować (Vb)

łoztajać (Vb)

(Gefrorenes (n)) auftauen (Vb), abtauen,(Vb), schmelzen (Vb), zerfließen (Vb),; Śniyg sie juz łoztajou., Der Schnee ist schon geschmolzen (Vb),; łoztajać (Vb) sie, schmelzen (Vb), zerfließen (Vb),; Lôd sie na řyce juz łoztajoł., Das Eis auf dem Fluß ist schon geschmolzen (Vb),; łoztajać zamrozóne mjŷso., gefrorenes Fleisch auftauen (Vb),; sh. auch, łoztopić (Vb) sie,; Tschech. rozmrazit (Vb), roztát (Vb),; Poln. odtajać (Vb)

łoztajany (Adj), (-nego)

aufgetauter (Vb), geschmolzener (Vb),; Tschech. roztálý (Adj),; Poln. odtajany (Adj)

łoztargać (Vb), (-gó)

auseinanderreißen (Vb), zerreißen (Vb),; łoztargać cajtųg do podpoulyniou w pjecu łognia, eine Zeitung auseinanderreißen, um Feuer im Ofen anzuzünden (Vb),; łoztargać hadrâ na haderki do pucowaniou koła, einen Lappen in Läppchen zum Fahrradputzen auseinanderreißen (Vb),; Młody pjes łoztargoł ołmje bać na střympy., Der kleine Hund hat den Hausschuh von der Oma in Fetzen zerrissen (Vb).; łoztargać (Vb) sie, sich zerreißen (Vb),; sh. auch, ( ło-, po-, wy-) targać (Vb),; Slow. roztrhať (Vb),; Tschech. roztrhat (Vb), roztrhat (Vb) se,; Poln. rozedrzeć (Vb), rozerwać (Vb)

łoztarganiec (m), (-gańca, pl.-gańce)

zerlumpter Kerl (m),; zerlumpte Kleider tragender Mensch,; Poln. obszarpaniec (m)

łoztargany (Adj), (-nego)

auseinandergerissener (Adj),; łoztarganou ksciųzka ( f ), auseinandergerissenes Buch (n),; sh. auch, potargany (Vb),; Tschech. roztrhaný (Adj),; Poln. rozdarty (Adj)

łoztargnųńć (Vb), (-nâ)

auseinanderreißen (Vb), zerreißen (Vb),; Slow. roztrhnúť (Vb),; Tschech. roztrhnout (Vb),; Poln. rozedrzeć (Vb)

łoztarty (Adj), (-tego)

verriebener (Adj), verschmierter (Adj), zerriebener (Adj),; łoztarte w mųce masło, im Mehl verriebene Butter ( f ),; łoztartou na ścianie farba, auf der Wand verschmierte Farbe ( f ),; na dródze ( łoztartou) łozgniecónou banana, auf der Straße zerdrückte (verriebene) Banane,; Poln. roztarty (Adj), rozgniecony (Adj),

łoztopić (Vb), (-pjâ)

zerlassen (Vb), schmelzen (Vb), zerfließen (Vb), auftauen (Vb),; 1) łoztopić (Vb) co, etwas schmelzen (Vb),; łoztopić žejlazo, Eisen schmelzen (Vb),; łoztopić w brótfance fet (m),; in der Bratpfanne Fett schmelzen (Vb),; 2) łoztopić (Vb) sie, zerfließen (Vb), zerschmelzen (Vb),; Tyn lôd sie cały łoztopjył., Das Eis (Speiseeis (n)) ist ganz geschmolzen. (zerflossen (Vb)),; sh. auch, (u-, wy-, za-) topić (sie),; Slow. roztopiť (Vb), roztopiť (Vb) sa,; Tschech. 2) roztavit (Vb) se, rozpoštět (Vb) se,; Poln. roztapiać (Vb), roztopnieć (Vb), roztopić (Vb)

łoztrųmbić (Vb), (-bjâ),(fam.)

ausposaunen (Vb),; łoztrųmbić (Vb) co, etwas ausposaunen (Vb),; łoztrųmbić ło kí po całej wsi klekoty., über jemanden im ganzen Dorf Klatsch ausposaunen (Vb),; Tschech. roztroubit (Vb),; Poln. roztrąbić (Vb), (fam.)

łoztřaskać (Vb), (-kó),

zerschlagen (Vb), zertrümmern (Vb), zerstoßen (Vb), zerschmettern (Vb),; łoztřejś (Vb) co, etwas zerschmettern (Vb), zertrümmern (Vb),; łoztřaskać co na kųski, etwas in Stücke hauen (Vb), (zerschlagen (Vb)),; sh. auch, potřaskać (Vb) co,; Slow. roztrieskať (Vb),; Tschech. rozbít (Vb), roztřískat (Vb),; Poln. roztrzaskać (Vb), roztłuc (Vb)

łoztřaskany (Adj), (-nego)

zerschlagener (Vb), zerbrochener (Adj),; sh. auch, potřaskany (Adj),; Tschech. rozbitý (Adj),; Poln. rozbity (Adj)

łoztřejś (Vb), (-třasnâ)

zerschlagen (Vb), zerschmettern (Vb), zertrümmern (Vb),; sh. auch, łoztřaskać (Vb),; Poln. rozbić (Vb)

łoztřųsać (Vb), (-só),

verstreuen (Vb), umherstreuen (Vb), zerstreuen (Vb), łoztřųsać po polu gnôj, auf dem Feld Mist (m) (Dünger (m)) verstreuen (Vb),; Łón na dwoře łoztřųs słómâ., Er hat auf dem Hof Stroh verstreut.; Nie łoztřųsej tu tego siana., Streue hier nicht so mit dem Heu herum.; Musiymy te siano na łųce połoztřųsać., Wir müssen das Heu auf der Wiese verstreuen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, po-) třŷś (Vb),; Slow. riztrúsiť (Vb),; Tschech. rozmetat (Vb),; Poln. roztrząsać (Vb)

łoztřyć (Vb), (-třâ), łozciyrać (Vb), (-ró)

verreiben (Vb), verschmieren (Vb), verstreichen (Vb),; łoztřyć na râkach krejmâ, Creme auf den Händen verreiben (Vb),; sh. auch, potřyć (Vb),; sh. auch, łoztarty (Adj),; Tschech. rozetřit (Vb),; Poln. rozcierać (Vb), rozetrzeć (Vb)

łoztřŷś (Vb), (-třŷsâ)

verstreuen (Vb), umherstreuen (Vb), zerstreuen (Vb),; sh. auch, łoztřųsać (Vb),; sh. auch, wytřŷś (Vb),; Slow. roztrúsiť (Vb),; Poln. roztrząsać

łozupić (Vb), (-pjâ)

spalten (Vb), zerspalten (Vb), auseinanderbrechen (Vb), knacken (Vb),; Łozupić kliný dřewo., Mit dem Keil Holz spalten (Vb).; łozupić łořech, eine Nuß knacken (Vb),; łozupić na połâ cegłâ, einen Ziegelstein in zwei Hälften spalten (Vb),; Łozupjâ młotý tyn kamjyń., Ich spalte mit dem Hammer den Stein (m).; Blyskawica łozupjyła tyn stróm., Der Blitz hat den Baum gespalten (Vb),; Slow. rozpolťovať (Vb), rozštiepiť (Vb),; Tschech. rozpoltit (Vb), rozštípat (Vb), rozštěpit (Vb), rozštípnout (Vb),; Poln rozłupać (Vb)

łozwalcować (Vb), (-cujâ)

auswalzen (Vb), ausrollen (Vb),; łozwalcować štâgâ aluminium na foljâ, eine Aluminiumstange zur Folie auswalzen (Vb),; łozwalcować ( łozkulać (Vb)) nudelkulų ciasto na nudle, mit der Teigrolle den Nudelteig ausrollen (Vb),; sh. auch, walcować (Vb), powalcować (Vb),; Tschech. rozválcovat (Vb), rozválet (Vb),; Poln. rozwałkować (Vb)

łozwalić (Vb), (-lâ)

umschmeißen (Vb), abreißen (Vb), zertrümmern (Vb),; Łozwalâ tyn stary chlyw., Ich reiße den alten Stall ab.; łozwalić ruinâ, eine Ruine abreißen (Vb),; Łozwalymy młotý tyn murek., Wir zertrümmern mit dem Hammer das Mäuerchen.; łozwalić (Vb) sie, auseinanderfallen (Vb), einstürzen (Vb),; Ta starou hajdka hnet sie łozwali., Dieses alte Häuschen fällt bald auseinander.; sh. auch, łozwoulać (Vb) sie,; sh. auch, ( łod-, po-, pře-, wy-, za-) walić (Vb),; Tschech. sesypat (Vb) se,; Poln. rozwalić (Vb), zburzyć (Vb), rozbić (Vb) coś na kawałki

łozwařić (Vb) sie, (-sie..-ři)

zerkochen (Vb),; Te klóski sie całe łozwařyły., Die Klößel sind ganz zerkocht.; Te jabka na apfelmus juz sie łozwařyły., Die Äpfel für den Apfelmus sind schon zerkocht.; Slow. rozvariť (Vb) sa, rozvárať,; Tschech. rozvařit (Vb), rozvařit (Vb) se,; Poln. rozgotować (Vb) się, rozpaść (Vb) przez gotowanie

łozwesejlić (Vb), (-lâ)

łozwesejlić (Vb) kogo, jemanden aufheitern (Vb), erheitern (Vb),; łozwesejlić (Vb) sie, sich aufheitern (Vb), lustig werden (Vb), in Stimmung kommen (Vb),; Goście sie při tej muzyce łozwesejlyli., Die Gäste haben sich bei der Musik aufgeheitert (Vb), (sind in Stimmung gekommen (Vb)),; Slow. rozveseliť (Vb),; Tschech. rozveselit (Vb), rozveselit (Vb) se,; Poln. rozweselić (Vb), rozweselić (Vb) się, rozbawić (Vb) się

łozwijać (Vb), (-jó), łozwinųńć (Vb), (-nâ)

auswickeln (Vb), auseinanderwickeln (Vb),; Verpackung entfernen (Vb), abwickeln (Vb),; łozwinųńć packâ, ein Päckchen auswickeln (Vb), (von der Verpackung befreien (Vb)),; łozwinųńć gyšenk (m), ein Geschenk auswickeln (Vb),; łozwinųńć bindâ na skalecónej râce, einen Verband (m) (Binde ( f )) an einer verletzten Hand abwickeln (Vb),; sh. auch, uwinųńć (Vb) sie,; Slow. rozvíjať (Vb), rozvinúť (Vb),; ; Tschech. rozvinout (Vb),; Poln. rozwinąć (Vb), zdjąć (Vb) z czegoś opakowanie

łozwjedzóny (Adj), (-nego)

1) verzogener (Adj), verhätschelter (Adj), schlecht erzogener (Vb),; łozwjedzóne dziejcka, schlecht erzogene, alles sich erlaubende, verhätschelte Kinder,; 2) geschiedener (Adj),; łozwjedzóny chłop, geschiedener Mann (m),; Slow. 2) rozvedený (Adj),; Poln. 1) źle wychowany (Adj), rozpieszczony (Adj), 2) rozwiedziony (Adj)

łozwjejsić (Vb), (-jesâ)

aufhängen (Vb), auseinanderhängen (Vb), in Abständen aufhängen (Vb) (verteilen (Vb)),; Łozwjesâ na wešylajnie mokre praniy., Ich hänge auf der Wäscheleine die nasse Wäsche auf.; Łozwjysó do susyniou prawje zoki., Ich hänge gerade zum Trocknen die Socken auf.; sh. auch, ( łod-, po-, pře-, při-, s-, u-, wy-, za-) wjejsić (Vb),; sh. auch, wjysać (Vb),; sh. auch,( łoz-, połoz-) wjysać (Vb),; Tschech. rozvěsit (Vb),; Poln. rozwiesić (Vb), rozwieszać (Vb)

łozwjouć (Vb)

auseinanderwehen (Vb), verwehen (Vb),; Wjatř łozwjou na dwoře liściy., Der Wind hat auf dem Hof das Laub auseinandergeweht (Vb).; Wjatř mi łozwjou włosy., Der Wind hat mir die Haare auseinandergeweht (Vb)., (zerzaust (Vb)),; łozwjouć (Vb) sie, sich ausbreiten (Vb), auseinanderwehen (Vb), sich zerstreuen (Vb),; Tyn smųnd łod fojerka sie łozwjou po całych polach., Der Rauch vom Feuer hat sich über die ganzen Felder ausgebreitet (Vb).; Mgła sie před połejdniý łozwjoła., Der Nebel hat sich vormittags aufgelöst.; Te klekoty sie łozwjoły po całej wsi., Der Klatsch hat sich im ganzen Dorf ausgebreitet (Vb). (verbreitet (Vb)),; sh. auch, ( ło-, při-, za-) wjouć (Vb),; Slow. rozviať (Vb),; Tschech. rozvát (Vb), rozfoukat (Vb), odvanout (Vb),; Poln. rozwiać (Vb), rozwiać (Vb) się, rozwiewać (Vb)

łozwjóny (Adj), (-nego)

auseinandergewehter (Vb),; Na dródze lezy łozwjóny cajtųg., Auf der Straße liegt eine auseinandergewehte Zeitung ( f ).; Poln. rozwiany (Adj)

łozwjųzać (Vb), (-zâ)

aufbinden (Vb), aufschnüren (Vb), aufknoten (Vb), lösen (Vb),; łozwjųzać u snurki łod třewikôw wâzoł, am Schnürsenkel vom Schuh den Knoten aufbinden (Vb),; Łozwjųzâ tâ packâ., Ich schnüre das Päckchen auf.; łozwjųzać (Vb) sie, sich aufbinden (Vb), sich lösen (Vb), aufgehen (Vb),; sh. auch, ( łod-, při-, s-, u-, za-) wjųzać (Vb),; Slow. rozväzovať (Vb), rozviazať (Vb),; Tschech. rozvázat (Vb), rozvázat (Vb) se,; Poln. rozwiązać (Vb), rozwiązać (Vb) się

łozwjųzany (Adj), (-nego)

aufgebundener (Adj), aufgeschnürter (Adj),; łozwjųzanou mjechôwka ( f )., aufgeschnürtes (aufgebundenes (Adj)) Tragetuch (n),; Poln. rozwiązany (Adj)

łozwjyrać (Vb), (-ró)

weit öffnen (Vb), weit aufmachen (Vb),; łozwjyrać wrota, das Hoftor weit öffnen (Vb),; łozwjyrać syroko dřwi, die Tür weit öffnen (Vb),; sh. auch, ( łot-, při-, u-, za-) wjyrać (Vb),; Tschech. rozvírat (Vb), rozevřit (Vb),; Poln. rozwierać (Vb), szeroko otworzyć (Vb)

łozwjysać (Vb), (-só)

auseinanderhängen (Vb), aufhängen (Vb),; łozwjysać na wešylajnie praniy, Wäsche auf der Wäscheleine aufhängen (Vb), auseinanderhängen (Vb),; sh. auch, łozwjejsić (Vb),; Tschech. rozvěšovat (Vb),; Poln. rozwieszać (Vb)

łozwjyś (Vb) sie, (sie..-wjedâ)

1) sich scheiden lassen (Vb), sich trennen (Vb), die Ehe scheiden (Vb),; Łóni sie po třech latach łozwjódli., Sie haben sich nach drei Jahren geschieden.; Łóna sie łod swojygo chłopa łozwjódła., Sie hat sich von ihrem Mann getrennt.; 2) Schwung aufnehmen (Vb), ausholen (Vb) (zum Wurf (m), Hieb (m)),; Při rųmbaniu dřewa třa sie siekjyrų łozwjyś., Beim Holzhacken muß man mit der Axt Schwung aufnehmen.; sh. auch, (při-, za-) wjyś (Vb),; Slow. 1) rozvádzať (Vb) sa,; Tschech.1) rozvést (Vb), 2) rozhoupat (Vb),; Poln. 1) rozwieść (Vb) się, 2) robić (Vb) zamach, zamachnąć (Vb) się

łozwjyź (Vb), (-wjezâ), łozwozić (Vb), (-wozâ)

ausfahren (Vb), ausliefern (Vb), zustellen (Vb),; Łozwjezâ do ludzi poctâ., Ich stelle den Leuten die Post zu.; Łozwjejziymy po wsi łobstalowane kartoufle., Wir fahren im Dorf die bestellten Kartoffeln aus., (liefern sie aus),; Połozwozâ jescy do dóm gości., Ich fahre noch die Gäste nach Hause.; sh. auch, łozwozić (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łod-, łoz-, na-, pře-, při-, wy-, u-, za-) wjyź (Vb),; Slow. rozviezť (Vb), rozvážať (Vb),; Tschech. rozvézt (Vb), rozvážet (Vb),; Poln. rozwieźć (Vb), rozwozić (Vb)

łozwlec (Vb), (-lekâ), łozwłôcyć (Vb), (-włôcâ)

verschleppen (Vb), wegschleppen (Vb), verlegen (Vb), Teile auf verschiedene Stellen verlegen (Vb), zerstreuen (Vb),; Synek mi łozwlyk wsystky noucyniy., Der Junge hat mir das ganze Werkzeug verschleppt.; Dyć łón tâ słómâ połozwłôcył po całý dwoře., Er hat doch das Stroh im ganzen Hof verstreut (Vb), (verschleppt (Vb)),; Jou ejch mjoł wsystko w pořųndku, ale łóni mi to wsystko połozwłôcyli., Ich hatte alles in Ordnung, aber sie haben mir alles verschleppt.; sh. auch, połozwłôcyć (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, na-, při-, u-, wy-, za-) wlec (Vb),; Tschech. rozvléct (Vb),; Poln. przełożyć (Vb) coś (na inne miejsce)

łozwoulać (Vb) sie, (sie..-ló)

1) herumliegen (Vb), unordentlich herumliegen (Vb),; Twojy buciory sie po całej izbje łozwoulajų., Deine Anziehsachen liegen in der ganzen Stube herum.; 2) sich hinflätschen (Vb), sich lümmeln (Vb), sich flegeln (Vb),; Nie łozwoulej sie tak na tý šeslųgu., Lümmel dich nicht so auf der Chaiselongue herum.; 3) auseinanderfallen (Vb), zerfallen (Vb),; Tyn stary budynek juz sie łozwoulou., Das alte Haus fällt schon auseinander.; sh. auch, woulać (Vb) sie,; Poln. 1) rozrzucać (Vb), rozwalać (Vb), 2), 3), rozwalać (Vb) się

łozwouzyć (Vb) se, (se..-zâ)

sich überlegen (Vb), abwägen (Vb), erwägen (Vb), bedenken (Vb), in Betracht ziehen (Vb),; Ty se to musis dobře łozwouzyć, zaní to zrobis., Du mußt dir das genau überlegen, bevor du das machst.; Łozwouz se to předtý!, Überlege dir das vorher!; sh. auch, (s-, u-, wy-) wouzyć (Vb),; Slow. rozvážiť (Vb) si,; Tschech. rozvážit (Vb) si,; Poln. rozważać (Vb), wziąć coś pod rozwagę

łozwozić (Vb), (-zâ)

ausfahren (Vb), befördern (Vb), liefern (Vb), zustellen (Vb),; Łón łoz wozi po sklepach touwór., Er liefert ( fährt aus) an die Geschäfte Ware., sh. auch, (pře-, za-) wozić (Vb),; Tschech. rozvážet (Vb),; Poln. rozwozić (Vb)

łozwřescejć (Vb) sie, (sie..-scâ)

1) anfangen ausdauernd zu schreien (Vb), zu weinen (Vb),; Dziejcio sie łozwřescało., Das Kind fing an ausdauernd zu schreien (Vb),; 2) anfangen zu schimpfen (Vb),; Łón sie łozwřescoł., Er fing an laut zu schimpfen (Vb).; sh. auch, wřescejć (Vb),; sh. auch, wywřescejć (Vb),; Poln. 1) rozkrzyczeć (Vb) się, wybuchnąć (Vb) głośnym płaczem, 2) rozwrzeszczeć (Vb) się

łozyć (Vb)

1) erwachen (Vb), wieder zu Bewustsein kommen (Vb),; Ta kobjyta po tý šlaganfalu zaś łozyła., (zaś přisła do siebje)., Die Frau ist nach dem Schlaganfall wieder zu sich gekommen. (hat das Bewustsein erlangt (Vb)),; 2) wieder aufleben (Vb),; Jak sie to skóńcyło, to my wsyscy zaś łozyli. ( łoddychli),; Als das vorbei war, da sind wir alle wieder aufgelebt., (haben aufgeatmet (Vb)),; Tschech. ožít (Vb), oživnout (Vb),; Poln. ożyć (Vb)

łozynić (Vb) sie, (sie..-niâ)

sich verheiraten (Vb) (Mann),; heiraten (Vb),; Łón sie łostatniy lato łozyniył., Er hat letzten Sommer geheiratet.; Chłopcy juz sie pozyniyli., Die Jungs haben sich schon alle verheiratat.; sh. auch, wydać (Vb) sie (Frau),; Slow. oženiť (Vb) sa (Mann (m)),; Tschech. oženit (Vb) se (Mann (m)),; Poln. ożenić (Vb) się

łozywić (Vb)

beleben (Vb), aufleben lassen (Vb),; in Schwung bringen (Vb),; łozywić (Vb) sie, sich beleben (Vb),; łozywić (Vb) co, etwas beleben (Vb),; łozywić handejl, den Handel beleben (Vb), in Schwung bringen (Vb),; Slow. oživiť (Vb),; Tschech. oživit (Vb),; Poln. ożywić (Vb)

łozywjóny (Adj), (-nego)

belebter (Adj), reger (Adj), lebhafter (Adj),; łozywjóny cłowjek, lebhafter, reger Mensch (m),; łozywjónou dyskusja ( f ), lebhafte, rege Diskussion ( f ),; Poln. ożywiony, (Adj)

łozywjyniy (n), (-niou)

Belebung ( f ), Ankurbelung ( f ), Aufschwung (m),; łozywjyniy gospodarki, Ankurbelung der Wirtschaft ( f ), Belebung der Wirtschaft ( f ),; Tschech. oživení (n),; Poln. ożywienie (n)

łozýś (Vb) sie

sich trennen (Vb), sich scheiden lassen (Vb),; sich zerstreuen (Vb), auseinandergehen (Vb),; łozýś (Vb) sie z kí, sich von jemandem trennen (Vb);; Łóni sie łoześli., Sie haben sich getrennt., (Ehepaar (n)),; haben sich scheiden lassen (Vb) (Ehepaar (n)),; Ludzie sie po muzyce łoześli., Die Leute sind nach der Tanzveranstaltung auseinandergegangen (Vb).; Slow. rozsobášiť (Vb),; Tschech. rozejit (Vb) se,; Poln. rozejść (Vb) się, rozstać (Vb) się

łozziejlynić (Vb) sie

sich begrünen (Vb),; Po zimje zaś sie w łogrôdku łozziejlyniyło., Nach dem Winter hat sich der Garten wieder begrünt.; Poln. rozzielenić (Vb) się

łozzuć (Vb), ( łozzujâ)

zerkauen (Vb),; sh. auch, pozuć (Vb),; Poln. rozżuć (Vb)

łoźrybić (Vb) sie

fohlen (Vb),; Nasa klaca sie wcora łoźrybjyła., Unsere Stute hat gestern ein Fohlen bekommen (Vb).; Tschech. ohřebit (Vb) se,; Poln. oźrebić (Vb) się

łómać (Vb), (-mjâ)

brechen (Vb), zerbrechen (Vb),; łómać (Vb) sie, sich brechen (Vb),; Te strómy sie bez tyn śniyg łómjų., Die Bäume brechen unter der Schneelast.; łómać gałųź, einen Ast brechen (Vb),; łómać se nad cý głowâ, sich über etwas den Kopf zerbrechen (Vb),; łómać se cudzų goudkų jŷzyk, sich an einer Fremdsprache die Zunge brechen (Vb),; łómać sie nad cý, sich über etwas Sorgen machen (Vb),; łómać prawo, das Recht brechen (Vb),; sh. auch, (po-, z-) łómać (Vb),; sh. auch, załómać (Vb) sie,; Slow. lámať (Vb), lomiť (Vb) sa,; Tschech. lámat (Vb),; Poln. łamać (Vb), łamać (Vb) się

łómaniy (n), (-niou)

Brechen (n), Zerbrechen (n),; Poln. łamanie (n)

łón (m) (Pron.), (sing.),; łóna ( f ) (Pron.), (sing.),; łóno (n) (Pron.), (sing.),; łóni (m / pl.) (Pron),; łóny ( f / pl.) (Pron.),; łóne (n / pl.) (Pron.)

Personalpronomen / Singular / 3 Person und Personalpronomem / Plural / 3 Person,; er (m), sie ( f ) , es (n),; sie (pl. / m / f / n),; łón (m),; Łón go trefjył wcora wjecôr., Er hat ihn gestern Abend getroffen.; Łónego tá nie było., Er war dort nicht anwesend.; Łónymu idzie dobře., Ihm geht es gut.; Z łóný (śní) nie idzie sie porozumjejć., Mit ihm kann man sich nicht verständigen (Vb).; łóna ( f ),; Łóna jes tera w kościejle., Sie ist jetzt in der Kirche.; Łónej to nie musis douwać., Ihr brauchst du das nicht zu geben.; Nie bes sie łónej prosić., Du brauchst bei ihr nicht zu betteln.; łóno (n),; Łóno sie nougle łostâkało., Es ist plötzlich erkrankt.; Łóno dostało mozyrki., Es bekam Masern.; Łónymu sie tá dobře powodzi., Ihm geht es dort gut.; Łónymu nic nie brachuje., Ihm fehlt es an Nichts.; łóni (m / pl.),; Łóni prawje tera přijechali z roboty. ((m) (pl.) und (m) + ( f ) gemischt (pl.)), Sie sind gerade von der Arbeit zurückgekommen.; Łóni juz dugo na wous cekajų., Sie warten schon lange auf euch. ((m) (pl.) und (m) + ( f ) gemischt (pl.)),; Łóný tá idzie dobře., ((m) (pl.) und (m) + ( f ) gemischt (pl.)), Ihnen geht es dort gut.; łóny ( f / pl.),; Łóny sie na śwjŷnta fajnie wystrojyły., Sie ( f / pl.) haben sich zu den Feiertagen fein gemacht. (festlich angezogen ),; Łóny wsystky dostały nowe klejdy., Sie haben alle neue Kleider bekommen.; Łóný sie tá nie podobou. ( f / pl.), Ihnen gefällt es dort nicht.; łóne (n / pl.),; Łóne tera chodzų do skoły., Sie gehen jetzt zur Schule.; Łóne straciyły łojcôw., Sie (n / pl.) haben ihre Eltern verloren.; Slow. on (m / Pron.), ona ( f / Pron.), ono (n / Pron.),; Tschech. on (m / Pron. / sing.),; ona ( f / Pron. / sing.),; ono (n / Pron. / sing.),; oni (m / Pron. / pl.),; ony ( f / Pron. / pl.),; ona (n / Pron. / pl.),; Poln. on (m / Pron. / sing.),; ona ( f / Pron. / sing.),; ono (n / Pron. / sing.),; oni (m / Pron. / pl.),; one ( f / Pron. / pl.),; one (n / Pron. / pl.),;

łónacyć (Vb)

tun (Vb) (allgemein), oder machen (Vb), etwas unbestimmtes, undefiniertes tun,; (Universalwort, für alle Tätigkeiten anwendbar),; Dej yno mi te łóno, co tá tak łónacy., Gib mir bitte das Ding , was da so macht (tut).; Nie banâ tá kâs łónacył, yno zrobjâ to, co třa., Ich werde da nicht viel herumbasteln, sondern mache das, was notwendig ist.; Nie łónac mi tu!, Tue mir hier nicht herum!; Nałónacył tá krupnioukôw., Er hat Blutwurst mit Graupen gemacht.; Poln. coś robić (Vb),; (słowo stosowane do określenia każdej czynności)

łóno (n), (-na)

Ding (n), nicht näher definierter Gegenstand (m),; Te łóno tá na tý šrâku, das Ding da auf dem Schrank,; Tschech. věc ( f ),; Poln. rzecz ( f ), (bliżej nie określony przedmiot)

łôdka ( f ), (-ki, pl.-ki)

kleines Boot (n), Paddelboot (n),; Přejejdziymy łôdkų na drugų strónâ jejziora., Wir fahren mit dem Boot auf die andere Seite des Sees.; Tschech. loďka ( f ),; Poln. łódka ( f )

łôdź ( f ), (łodzi, pl. łodzie)

Schiff (n), Kahn (m), Boot (n), (Rettungsboot (n), Schnellboot (n), Motorboot (n), Unterseeboot (n) (U-Boot (n)),; Łóni wyjechali do Ameryki łodzių., Sie sind nach Amerika mit dem Schiff ausgewandert (Vb).; To jes łôdź do retowaniou ludzi., Das ist ein Rettungsboot (n).; Damfer ciųgnie na Łodře štyry łodzie., Ein Dampfer zieht auf der Oder vier Kähne (pl.),; Tschech. loď ( f ),; Poln. łódź ( f ), statek (m)

łôj (m), (łoju)

Talg (m),; wołowy łôj, Rindertalg (m),; upjec co w łoju, etwas im Talg braten (Vb),; sh. auch, fet (m), šmalc (m), špek (m), sadło (n),; Slow. loj (m),; Tschech. lůj (m),; Poln. łój (m)

łôsmy (Ordn. Z.), (-mego)

achte (Ordn. Z.),; Łón tá přised jako łôsmy., Er ist dort als achter gekommen (Vb),; achte (Ordn. Z.) (Tag (m), Monat (m)),; Mómy dzisiej łôsmego maja., Wir haben heute den achten Mai.; Slow. ôsmy (Ordn. Z.),; Poln. ósmy (Ordn. Z.)

łôzecko (n), (-ka, pl.-ka) (dim.)

Bettchen (n), Kinderbett (n) (dim.),; Dziejcio juz dwje godziny śpi w łôzecku., Das Kind schläft schon zwei Stunden im Bettchen (n),; Poln. łóżeczko (n) (dim.)

łôzko (n), (-ka, pl.-ka)

Bett (n),; Mó bardzo wygodne łôzko., Ich habe ein sehr bequemes Bett (n).; Musâ lezejć w łôzku., Ich muß im Bett liegen. (Ich bin krank.),; Pôdâ pościejlić łôzka., Ich gehe die Betten machen.; Powalâ sie do łôzka., Ich lege mich ins Bett (n).; Slow. lôžko (n), posteĺ ( f ),; Tschech. lůžko (n), postel ( f ),; Poln. łóżko (n)

łuk (m), (-ka, pl.-ki)

Bogen (m) (Waffe ( f ),; zejna łod łuka, Bogensehne ( f ),; střejlać łuký na cilšajbâ fajle, mit dem Bogen auf eine Zielscheibe Pfeile abschießen (Vb),; Tschech. luk (m),; Poln. łuk (m) (broń ( f ))

łųcka ( f ), (-ki, pl.-ki) (dim.)

kleine Wiese ( f ),; Poln. łączka ( f ) (dim.)

łųcyć (Vb)

verbinden (Vb), zusammenschalten (Vb), zusammenfügen (Vb), vereinigen (Vb),; sh. auch, (po-, při-, wy-, z-) łųcyć (Vb),; Tschech. spojovat (Vb),; Poln. łączyć (Vb)

łųka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Wiese ( f ),; Łosiecymy tâ łųkâ., Wir mähen diese Wiese ab.; Bymy na łųce susyć siano., Wir werden auf der Wiese Heu trocknen (Vb),; Moucie bardzo mokrų (bagnistų) łųkâ., Ihr habt eine sehr nasse (sumpfige) Wiese.; Pasiymy na farskich łųkach krowy., Wir hüten auf den Pfarrwiesen Kühe.; Wywjejziymy na łųkâ gnojôwkâ., Wir fahren auf die Wiese die Gülle aus.; łodwodnić mokrų łųkâ, eine nasse Wiese entwässern (Vb),; Slow. lúka ( f ),; Tschech. louka ( f ),; Poln. łąka ( f )

łyk (m), (-ka, pl.-ki)

Schluck (m),; wziųńć se jedyn łyk lykôw, sich einen Schluck Arznei nehmen (Vb),; Tschech. doušek (m),; Poln. łyk (m)

łykać (Vb), (-kó), łyknųńć (Vb), (-knâ)

schlucken (Vb),; łykać joudło, das Essen schlucken (Vb),; łykać při kųmpaniu wodâ, beim Baden Wasser schlucken (Vb),; Łón se niekjedy roud jednego łyknie., Er trinkt (schluckt) sich gern einen an.; sh. auch, połykać (Vb),; sh. auch, złyknųńć (Vb),; Tschech. polykat (Vb), polknout (Vb),; Poln. łykać (Vb), łyknąć (Vb)

łyko (n), (-ka, pl.-ka)

Bast (m),; Baumfaser ( f ),; lipowe łyko, Lindenbast (m),; Přiwjųzâ strómik do koła łyký., Ich binde das Bäumchen mit Bast an den Pfahl an.; Tschech. lýko (n),; Poln. łyko (n)

łŷński (Adj),

vorjähriger (Adj), Vorjahres-,; łŷńskygo roku, voriges Jahr (n),; My ejchmy mjejli łŷńskygo roku dobre zniwa., Wir hatten im vorigen Jahr eine gute Ernte.; W łŷńskí roku byli my na urloupje., Voriges Jahr waren wir im Urlaub.; Slow. lanský (Adj), vlaňajší (Adj),; Tschech. loňský (Adj),; loňský (Adj) (rok),; předešlý (Adj) (rok),; Poln. zeszłoroczny (Adj), ubiegły (Adj) (rok), zeszły (Adj) (rok),;

łŷńskyrok (Adv)

Vorjahr (n), voriges Jahr (n),; Łodra wyloła łostatni rouz łŷńskyrok., Die Oder ist zuletzt voriges Jahr über die Ufer getreten (Vb).; sh. auch, narok (Adv),; Slow. vlani (Adv),; Tschech. loňsko (n),; Poln. w ubiegłym roku (m), w przeszłym roku (m)