macać (Vb), (-có)

1) tasten (Vb), abtasten (Vb), fühlen (Vb), befühlen (Vb),; macać na râce puls, den Puls an der Hand fühlen (Vb),; macać po ścianie za šaltrý łod śwjatła, die Wand nach dem Lichtschalter abtasten (Vb),; 2) grabschen (Vb) (fam.), betatschen (Vb) (fam.),; sh. auch, pomacać (Vb),; Slow. hmatať (Vb),; Tschech.1) hmatat (Vb), nahmatávat (Vb), ohmatávat (Vb),; Poln. 1) macać (Vb), 2) dotykać nielubieżnie

macica ( f ), (-ce) (Anat.)

Gebärmutter ( f ) (Anat.),; Tschech. děloha ( f ) (Anat.),; Poln. macica ( f ) (Anat.)

macicne (Adv)

Gebärmutter-,; macicne kropki, Tropfen aus Mutterkorn gegen Gebärmutter-Blutungen (pl.),; Poln. maciczne (Adv)

maciora ( f ), (-ry, pl.-ry) (Zool.)

Sau ( f ) (Zool.), Mutterschwein (n) (Zool.),; Lezy tá maciora ze swojymi prosiŷntóma., Dort liegt das Mutterschwein mit ihren Ferkeln.; Tschech. prasnice ( f ) (Zool.),; Poln. maciora ( f ) (Zool.)

macocha ( f ), (-chy)

Stiefmutter ( f ),; być łod macochy, stiefmütterlich behandelt werden, benachteiligt sein,; Slow. macocha ( f ),; Tschech. macecha ( f ),; Poln. macocha ( f )

magacin (m), (-nu)

1) Magazin (n), Lagerraum (m), Warenlager (n), Lagerhaus (n), Vorratsraum (m),; mjejć lezejć touwór w magacinie, Waren im Lagerhaus liegen haben (Vb),; Włozymy te packi z touwarý do magacinu., Wir legen die Päckchen mit der Ware ins Magazin. (ins Warenlager (n)),; 2) Patronenagazin eines Gewehrs, (Mil.), einer Waffe ( f ) (Mil.),; Musâ naladować do magacinu kulki., Ich muß ins Magazin Patronen hereingeben (Vb).; 3) Bâdzie w telewizoře (we fernzeju) zarouz pokouzany magacin ło wylóniu Łodry., Gleich wird im Fernsehen ein Magazin (eine Sendung ( f )) über das Hochwasser der Oder gezeigt.; Tschech. 1) skladiště (n),; Poln.1) magazyn (m), skład (m), 2) magazyn (m) broni (Mil.), 3) magazyn (m) w telewizji ( f ) do pewnego tematu

magaciniyr (m), (-ra)

Magazininverwalter (m), Lagerhausverwalter (m),; Tschech. skladník (m),; Poln. magazynier (m)

magi (n) (unv)

Maggi (n), Speisewürze ( f ) des Herstellers Maggi,; Dó se do nudelzupy pórâ kropkôw magi., Ich gebe mir zur Nudelsuppe ein paar Tropfen Maggi hinzu.; Poln. przyprawa do potraw firmy Maggi

magicnie (Adv)

magisch (Adv), geheimnisvoll (Adv),; Ta řec go magicnie přiciųgou., Die Sache zieht ihn magisch an.; Poln. magicznie (Adv)

magicny (Adj), (-nego)

magischer (Adj), zauberhafter (Adj),; magicnou moc drukowanego słowa, die magische Kraft des gedruckten Wortes,; Tschech. magický (Adj),; Poln. magiczny (Adj)

magnejt (m), (-tu, pl.-ty)

Magnet (m),; Pozbjyró magnejtý połoztřųsane ćwjŷki., Ich sammele mit dem Magneten die verstreuten Nägel auf.; Tschech. magnet (m),; Poln. magnes (m)

magnejtycny (Adj), (-nego)

magnetischer (Adj), Magnet-,; magnejtycne pole magnejtu, Magnetfeld eines Magneten (m),; magnejtycnou jegła łod kómpasu, Magnetnadel am Kompas (m),; Tschech. magnetický (Adj),; Poln. magnetyczny (Adj)

maj (m), (-ja)

Maj (m),; Jak přidzie maj, to be kwitnųńć flider., Wenn der Mai kommt, da wird der Flieder blühen.; Śniyg moze jescy padać pod kóniec maja. Schnee kann noch am Ende vom Mai fallen.; Slow. máj (m),; Tschech. květen (m), máj (m),; Poln. maj (m)

majandacht (m) (Rel.)

Maiandacht ( f ) (Rel.),; Idâ do kościoła na majandacht., Ich gehe in die Kirche zur Maiandacht.; Poln. nabożeństwo majowe (Rel.)

majglekchen (pl.) (Bot.)

Maiglöckchen (pl.) (Bot.),; Te majglekchen testo fajnie wóniajų., Diese Maiglöckchen riechen sehr schön.; Tschech. konvalinka ( f ) (Bot.),; Poln. konwalia ( f ) (Bot.)

majkejfer (m),(-fra) (Zool.)

Maikäfer (m) (Zool.),; Nałokoło tej topole furgou kâs majkejfrôw., Um die Pappel herum fliegen viele Maikäfer (pl.).; Poln. chrabąszcz (m) majowy (Zool.)

majnųg (m), (-gu, pl.-gi)

Meinung ( f ),; pejdziejć kómu na majnųg, jemandem die Meinung sagen (Vb),; Łón mou do tego îksy majnųg., Er hat dazu eine andere Meinung.; Łóna zmjyniyła swojâ majnųg., Sie hat ihre Meinung geändert.; To jes jego majnųg. Das ist seine Meinung.; Łón mou łó ní wysoki majnųg., Er hat von ihm eine hohe Meinung.; Jou do tego niy mó majnųgu., Ich habe dazu keine Meinung.; Poln. zdanie (n), mniemanie (n), pogląd (m)

majonejza ( f ), (-ze)

Mayonnaise ( f ),; Dej do tego kartofelzalatu jescy ździebko majonejze., Gib zu dem Kartoffelsalat noch etwas Mayonnaise hinzu.; Tschech. majonéza ( f ),; Poln. majonez (m)

major (m), (-ra) (Mil.)

Major (m) (Mil.),; Tschech. major (m) (Mil.),; Poln. major (m) (Mil.)

majowy (Adj), (-wego)

Mai-,; Pôdziymy na majowy umcug.Wir gehen zum Maiumzug (m),; Tschech. májový (Adj), květnový (Adj),; Poln. majowy (Adj)

majs (m), (-su) (Bot.)

Mais (m) (Bot.), Maispflanze ( f ), Maiskörner (pl.),; Na tý polu zasiejymy majs., Auf diesem Feld werden wir Mais säen.; pole z majsý, Maisfeld (n),; kolba majsu, Maiskolben (m),; Bymy (bâdziymy) jejś uwařóny majs., Wir werden gekochten Mais essen (Vb).; Tschech. kukuřice ( f ),; Poln. kukurydza ( f ) (Bot.)

majster (m), (-tra, pl.-try)

Meister (m), Werkmeister (m), Handwerksmeister (m), Fachmann (m),; Łón jes w tej fabryce majstrý., Er ist in der Fabrik ein Werkmeister.; Łón jes majstrý do elektrišu., Er ist Elektromeister (m),; Łón był weltmajstrý w pływaniu., Er war Schwimm-Weltmeister. (Weltmeister im Schwimmen (n)),; Jak wygrajų tâ grâ, to banų ojrołpamajstrý., Wenn sie dieses Spiel gewinnen, dann werden sie Europameister.; sh. auch, weltmajster (m),; Slow. majster (m),; Tschech. mistr (m),; Poln. majster (m), mistrz (m)

majsterštyk (m)

Meisterstück (n),; Poln. majstersztyk (m), szczególnie udane dzieło sztuki lub rzemiosła, twór mistrzowski

majstrować (Vb), (-rujâ)

herumbasteln (Vb), herumwerkeln (Vb), herumarbeiten (Vb),; majstrować při cý, an etwas herumwerkeln (Vb),; majstrować při radju, am Radio herumbasteln (Vb),; Tschech. kutit (Vb),; Poln. majstrować (Vb)

majųntek (m),

(-tku, pl.-tki)

Vermögen (n), Besitz (m), Eigentum (n), Habe ( f ), Gut (n),; ziymski majųntek, Landgut (n),; Łón z tý předouwaniý autôw zrobjył majųntek., Er hat mit dem Verkauf von Autos ein Vermögen gemacht.; Slow. majetok (m),; Tschech. majetek (m),; Poln. majątek (m)

majzejl (m), (-zla, pl.-zle)

Meißel (m),; Poln. rylec (m), dłuto (n), przecinak (m)

majzlować (Vb), (-lujâ)

meißeln (Vb),; wymajzlować w kamjyniu na denkmal mjóno umarłego, im Stein für ein Denkmal den Namen des Verstorbenen einmeißeln (Vb),; Poln. dłutować (Vb)

mak (m), (-ku) (Bot.)

Mohn (m) (Bot.), Mohnsamen (pl.),; Upjekâ kołouc z maký., Ich backe einen Mohnkuchen.; głôwki łod maku, Mohnkapseln (pl.),; Posiejymy mjedzy řepų mak., Wir säen zwischen die Rüben Mohnsamen (pl.) (Mohn (m)),; Slow. mak (m) (Bot.),; Tschech. mák (m) (Bot.),; Poln. mak (m) (Bot.)

makolica (m), (-ce, pl.-ce)

launischer Mensch (m),; Blödmann (m) (fam.),; nicht gut erzogener Mensch (m),; Śniego jes makolica., Er ist ein Blödmann (m).; Poln. głupi, grymaśny, niedobrze wychowany człowiek

makolicny (Adj), (-nego)

launischer (Adj), blöder (Adj) (fam.), sich unpassend benehmender (Adj) Mensch,; makolicny cłowjek, blöder Mensch (m),; Łón jes makolicny (Adj)., Er ist ein Blödmann (m),; Poln. głupi, grymaśny człowiek (m)

makôwka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Mohngericht (n) aus Semmeln Mohn und Milch zum Heiligabend (m).; Poln. wigilijna śląska potrawa z maku i bułek i mleka

makrołna ( f ), (-ny, pl.-ny) (Gastr.)

Makrone ( f ) (Gastr.),; Upjekâ z tymi kołkusrasplóma makrołny., Ich backe mit den Kokosraspeln Makronen.; Poln. makaronik (m) (Gastr.)

makrejla ( f ), (-le, pl.-le) (Zool.)

Makrele ( f ) (Zool.),; uwândzónou makrejla, geräucherte Makrele ( f ),; Tschech. makrela ( f ) (Zool.),; Poln. makrela ( f ) (Zool.)

maksymalnie (Adv)

maximal (Adv),; Poln. maksymalnie (Adv)

maksymalny (Adj),

(-nego)

maximaler (Adj), Höchst-,; maksymalnou dziynnou temperatura, maximale Tagestemperatur ( f ),; maksymalne prajze, Höchstpreise (pl.),; Poln. maksymalny (Adj)

makulatura ( f ), (-ry)

Makulatur ( f ), Altpapier (n),; Poln. makulatura ( f )

malarja ( f ), (-je) (Med.)

Malaria ( f ) (Med.),; Tschech. malárie ( f ) (Med.),; Poln. malaria ( f ) (Med.)

malc (m), (-cu)

Malz (m),; Poln. słód (m)

malckafej (m), (-ju)

Malzkaffee (m),; malckafej z jŷncmjynia, Malzkaffee aus Gerste ( f ),; Poln. kawa zbożowa, np. z jęczmienia

malina ( f ), (-ny, pl.-ny) (Bot.)

Himbeere ( f ) (Bot.), Himbeerstrauch (m),; Łoberwjymy w łogrôdku maliny., Wir pflücken im Garten die Himbeeren ab.; Slow. malina ( f ) (Bot.),; Tschech. malina ( f ) (Bot.),; Poln. malina ( f ) (Bot.)

malkastla ( f ), (-le, pl.-le)

Malkasten (m),; Jou mó w malkastli dwanouście róstomajtnych farbôw., Ich habe im Malkasten zwölf verscheiedene Farben.;

Poln. pudełko z farbami do malowania obrazków

malować (Vb), (-lujâ)

malen (Vb),; malować łobrouzek (m), ein Bild malen (Vb),; Malujâ łobrouzek łod tego budynka., Ich male ein Bild von diesem Haus.; malować (Vb) sie, sich bemalen (Vb), sich schminken (Vb),; malować se lypenštiftý wargi, sich die Lippen mit einem Lippenstift bemalen (Vb),; sh. auch, (po-, na-) malować (Vb),; sh. auch, cajchnować (Vb),; Slow. maĺovať (Vb),; Tschech. malovat (Vb),; Poln. malować (Vb)

malutkość ( f ), (-ści)

1) Kleinigkeit ( f ), Geringfügigkeit ( f ), Belanglosigkeit ( f ),; Nad tý se nie třa łómać głowy. To jes malutkość., Darüber braucht man sich nicht den Kopf zerbrechen. Das ist eine Kleinigkeit.; 2) łod malutkośći, von klein auf, seit jungen Jahren (pl.),; Łón to juz mou łod malutkości., Er hat das schon von klein auf., (seit jungen Jahren),; Tschech. 1) malichernost ( f ), 2) od mladosti; Slow. 1) maličkosť ( f ),; Poln. 1) małostka ( f ), 2) od małego, od młodych lat

malutki (Adj), (-kygo), malutko (Adv)

sehr kleiner (Adj), winziger (Adj),; wenig (Adv),; Slow. malinký (Adj),; Poln. malutki (Adj), malutko (Adv)

malwa ( f ), (-wy, pl.-wy) (Bot.)

Malve ( f ) (Bot.),; Malwy juz kwitnų., Die Malven blühen schon.; Poln. malwa ( f ) (Bot.)

malyř (m), (-řa, pl.-ře)

Maler (m), Anstreicher (m),; U nous be na drugi tydziyń malyř bjejlić izby., Bei uns wird nächste Woche ein Anstreicher die Stuben anstreichen (Vb). (weißen (Vb)),; Tyn malyř maluje łobrouz mjasta., Der Maler malt ein Bild von der Stadt.; Tschech. malíř (m),; Poln. malarz (m) pokojowy, malarz (m) obrazów

małlbera ( f ), (-ry, pl.-ry) (Bot.)

Maulbeere ( f ) (Bot.), Maulbeerbaum (m) (Bot.),; Narwjymy na kómpot małlberôw., Wir pflücken für Kompott Maulbeeren.; Uscyknâ před mojy jedwabniki jescy pórâ gałųzkôw z liścióma łod małlbery., Ich zwacke (schneide) noch ein paar Maulbeerästchen mit Blättern für meine Seidenspinner ab.; Poln. morwa ( f ) (Bot.)

małlkorb (m), (-ba)

Maulkorb (m),; zawdziej psowi do špacjyru małlkorb., Setze dem Hund zum Spazierengehen den Maulkorb auf.; sh. auch, kaganiec (m),; Poln. kaganiec (m)

mało (Adv), (st. maniej, noumaniej)

wenig (Adv),; 1) mało wjejla, einigermaßen (Adv),; Idzie mi tak mało wjejla., Mir geht es so einigermaßen.; Łón zaś mało wjejla wyzdrowjou., Er ist schon wieder einigermaßen gesund.; Tyn film mi sie mało wjejla podobou., Der Film hat mir einigermaßen gefallen.; 2) wenig (Adv), wenige (Adv),; W mjejście było na tourgu mało ludzi., In der Stadt waren am Markt wenig Leute.; Łóna mou mało casu., Sie hat wenig Zeit.; za mało, zu wenig (Adv),; Jou tu mó za mało śwjatła., Ich habe hier zu wenig Licht.; Na zimâ mómy za mało dřewa., Für den Winter haben wir zu wenig Holz.; mało co, beinahe (Adv),; Ło mało co bych był na lodzie wykjouzdnų., Beinahe wäre ich auf dem Eis ausgerutscht.; Slow. málo (Adv),; Tschech. málo (Adv),; Poln. 1) znośnie (Adv), jako tako,; 2) mało (Adv)

małość ( f ), (-ci)

Kleinheit ( f ),; Tschech. malost ( f ),; Poln. małość ( f )

małpa ( f ), (-py, pl.-py) (Zool.)

Affe (m) (Zool.),; Widziejli ejchmy w łogrodzie zoologicný małpy., Wir haben im zoologischen Garten Affen gesehen.; sh. auch, afa ( f ),; Slow. opica ( f ) (Zool.),; Poln. małpa ( f ) (Zool.)

małpica ( f ), (-ce, pl.-ce)

böse, affige, gemeine Person ( f ) (fam. / pej.), Śniej jes wjelkou małpica., Sie ist eine affige Person ( f ).; Poln. złośliwa osoba (pej.)

małpicny (Adj), (-nego)

affiger (Adj) (fam.), komischer (Adj), ungewöhnlich sich verhaltender (Adj),; Łón jes niekjedy małpicny., Er ist manchmal affig., (komisch),; Poln. złośliwy (Adj), wredny (Adj), dziwny (Adj)

mały (Adj), (-łego), (st. mańsy, noumańsy)

kleiner (Adj), geringfügiger (Adj), unbedeutender (Adj),; mały palec, kleiner Finger (m),; mały bal, kleiner Ball (m),; Mómy w dóma małe pse., Wir haben zu Hause kleine Hunde.; Latoś sų te kartoufle bardzo małe., In diesem Jahr sind die Kartoffeln sehr klein.; Łóni jescy majų małe dziejci., Sie haben noch kleine Kinder.; Zrobjył ejch při tý mały fejler., Ich habe dabei einen geringfügigen (einen kleinen) Fehler gemacht.; Slow. malý (Adj), menší (Adj) (Kp.), najmenší (Adj),; Tschech. malý (Adj), (Kp. menší),; Poln. mały (Adj)

mama ( f ), (-my) (fam.)

Mama ( f ) (fam.), Mutter ( f ),; Te klejdy sų łod mamy., Die Kleider sind von der Mutter.; Mama nó łosprawjou wjecôr bajki., Die Mama erzählt uns abends Märchen.; Pojadâ z mamų nakupić do mjasta., Ich fahre mit der Mama zur Stadt einkaufen.; Tschech. máma ( f ),; Poln. mama ( f )

mamlać (Vb), (-ló)

langsam am Essen herumkauen (Vb),; Essen im Mund von einer Seite zur anderen schieben, ohne zu schlucken,; Poln. żuć (Vb) długo, jeść(Vb) powoli, przewracać jedzenie w ustach z boku na bok

mamrot (m), (-ta)

jemand der murmelt (Vb), jemand der nuschelt (Vb) (fam.),; Poln. mamrot (m)

mamrotać (Vb), (-ocâ)

murmeln (Vb), nuscheln (Vb) (fam.), undeutlich leise sprechen (Vb), unverständlich leise sprechen (Vb),; Poln. mamrotać (Vb) (fam.)

mamuna ( f ), (-ny)

1) Täuschung ( f ), Sinnestäuschung ( f ),; 2) Geist, der Sinnestäuschungen (pl.), der bei Menschen Orientierungslosigkeit hervorruft.; Zrobjyła sie mgła i napocła go mamuna wodzić., Es kam Nebel auf und der Täuschungsgeist fing ihn an zu führen. (er wurde orientierungslos),; Tschech. mámení (n), Täuschung ( f ), Sinnestäuschung ( f ),; mámit (Vb), täuschen (Vb), trügen (Vb), betören (Vb),; Poln. 1) złudzenie (n), halucynacja ( f ),; 2) duch powodujący brak orientacji

mamut (m), (-ta) (Zool.)

Mammut (n) (Zool.),; Tschech. mamut (m) (Zool.),; Poln. mamut (m) (Zool.)

mandarina ( f ), (-ny, pl.-ny) (Bot.)

Mandarinenbaum (m) (Bot.), Mandarine ( f ) (Bot.) (Frucht ( f )), Klementine ( f ),; Kupjâ se w sklepje dwa fónty mandarinôw., Ich kaufe mir im Geschäft zwei Pfund (1 kg) Mandarinen.; Tschech. mandarinka ( f ) (Bot.),; Poln. mandarynka ( f ) (Bot.) (drzewo i owoc)

mandla ( f ), (-le, pl.-le) (Bot.) (Anat.)

1) Mandel ( f ) (Anat.),; Bolų mje mandle (pl.)., Ich habe Mandelschmerzen (pl.), eine Mandelentzündung ( f ),; 2) Mandelbaum (m) (Bot.), Mandelfrucht ( f ) (Bot.), Mandelfruchtkerne (pl.),; Zrobjymy tortâ z mandlóma., Wir machen eine Torte mit Mandelkernen.; łolej z mandlôw, Mandelöl (n),; Slow. mandĺa ( f ) (Bot.),; Tschech. mandle ( f ) (Bot.),; Poln. 1) migdały (pl.) (Anat.),; 2) migdałowiec (m) (Bot.)

mandolina ( f ), (-ny),(Mus.)

Mandoline ( f ), (Mus.),; Zagró na mandolinie śpjywkâ., Ich spiele auf der Mandoline ein Lied.; Tschech. mandolína ( f ) (Mus.),; Poln. mandolina ( f ) (Mus.)

manejwrować (Vb), (rujâ)

manövrieren (Vb), steuern (Vb),; manejwrować (Vb) , mit etwas manövrieren (Vb),; manejwrować łodzie do šlojze na Łodře, Kähne in die Schleuse auf der Oder manövrieren (Vb), (steuern (Vb)),; manejwrować na parkplacu lastautý, einen Lastkraftwagen auf dem Parkplatz manövrieren (Vb),; Poln. manewrować (Vb), kierować (Vb)

manejwry (pl.) (Mil.)

Manöver (pl.) (Mil.),; W tej łokolicy robi wojsko manejwry., In dieser Gegend führt das Militär Manöver durch.; Poln. manewry (pl.) (Mil.)

maniej (Adv), (Kp. von mało)

weniger (Adv) (Kp. von wenig (Adv)), minder (Adv),; Tych zajųncôw jes na polach yno maniej., Die Anzahl der Hasen auf den Feldern wird immer geringer.; corouz to maniej, von Mal zu Mal weniger,; Za to ejch zapłaciył kâs maniej., Dafür habe ich viel weniger bezahlt.; Slow. menej (Adv) (Kp. von málo (Adv)),; Tschech. méně (Adv) (Kp. von málo (Adv)),; Poln. mniej (Adv) (Kp. von mało (Adv))

manifest (m), (-tu)

1) Manifest (n), Aufruf (m),; 2) Kundgebung ( f ), Demonstration ( f ),; komunistycny manifest, das Kommunistische Manifest (n),; Tschech. manifest (m),; Poln. manifest (m),; odezwa organizacji społecznych wyrażająca ich stanowisko,; deklaracja publiczna (np. władzy do narodu)

maniyry (pl.), (-rôw), maniyra ( f ), (-ry, pl.-ry)

Manieren (pl.), Benehmen (n), Sitten (pl.), Umgangsformen (pl.),; Łón niy mou dobrych maniyrôw., Er hat keine guten Manieren (pl.), (kein gutes Benehmen (n)),; Tschech. manýra ( f ),; Poln. maniery (pl.)

manipulacjou ( f ), (-jej)

1) Manipulation ( f ), Handhabung ( f ), Hantieren (n),; manipulacjou při jakiej řecy, Hantieren an einem Gerät (n),; 2) manipulacjou kogo, Manipulation von jemandem ohne dessen Wissen (n), Beeinflussung ; manipulacjou cego, Manipulation von etwas (einer Sache, eines Sachverhaltes), Falschdarstellung ( f ),; manipulacjou nachrichtôw, Manipulation der Nachrichten (pl.), (absichtliche Veränderung der vorgekommenen Tatsachen (pl.)),; Tschech. manipulace ( f ),; Poln. manipulacja ( f )

manko (n) (unv.) (Fin.)

Manko (n) (unv.) (Fin.), Fehlbetrag (m) (Fin.),; Łóni mjejli w tý magacinie manko., Sie hatten in dem Magazin (n) (dem Warenlager (n)) Manko.; Slow. manko (n),; Tschech. manko (n) (Fin.),; Poln. manko (n) (Fin.), brak (m) (Fin.),; niedobór towarów lub pieniędzy w sklepie stwierdzony przez kontrolę

manomejter (m), (-tra)

Manometer (n), Druckmesser (m),; Poln. manometr (m),; przyrząd do mierzenia ciśnienia powietrza, gazu, pary, wody w zamkniętej przestrzeni

manšaft ( f ), (-tu, pl.-ty)) (Sp.)

Mannschaft ( f ) (Sp.),; fusbalmanšaft ( f ), Fußballmanschaft ( f ),; Nasa fusbalmanšaft wygrała łostatni rouz tři do nul., Unsere Fußballmanschaft hat letztes mal drei zu null gewonnen.; Poln. drużyna ( f ) (Sp.)

manšester (m), (-tru)

Manchesterstoff (m), Cord (m),; Kupjył ejch se galouty z manšestru. (oder manšestrowe (Adj) galouty).; Ich habe mir eine Corthose gekauft.; Tschech. manšestr (m),; Poln. sztruks (m) (materiał na ubrania), (np. sztruksowe spodnie)

manšestrouk (m), (-ka)

Kleidungsstück aus Manchesterstoff (m),; Łoblekâ tyn manšestrouk., Ich ziehe die Cordjacke ( f ) (Cordanzug (m)) an.; Tschech. oblek (m) z manšestru (m),; Poln. ubranie (kurtka, spodnie) ze sztruksu

manšeta ( f ), (-ty, pl.-ty)

1) Manschette ( f ), Stulpe ( f ), Hosenumschlag (m), Ärmelabschluß (m),; manšety łod ołberhemda, Manschetten vom Oberhemd (n),; manšeta łod galout, Hosenumschlag (m),; 2) Manschete ( f ) (Med.) (Techn.),; Łón nosi na syji manšetâ., Er trägt eine Halsmanschette ( f ).; Tschech. manžeta ( f ),; Poln. 1) mankiet (m), 2) manszeta ( f ) (Techn.) (Med.)

manšetenknefle (m / pl.), (-lôw)

Manschettenknöpfe (m / pl.),; Zapni mi tyn manšetenknefejl na prawý râkouwje., Knöpfe mir den Manschettenknopf am rechten Ärmel zu.; Tschech. manžetowé knoflíký (m / pl.),; Poln. spinka ( f ) do

mankietów

mantejl (m), (-tla, pl.-tle)

1) Mantel (m),; rejgenmantejl (m), Regenmantel (m),; zimowy mantejl (m), Wintermantel (m),; mantejl na codziyń (m), Alltagsmantel (m),; śwjŷntni mantejl (m), Festtagsmantel (m),; 2) Reifen (m),; mantejl łod koła, Fahrradreifen (m),; mantejl łod koła u auta, Autoreifen (m),; Slow. 1) plášť (m),; Tschech. 1) plášť (m), 2) pneumatika ( f ),; Poln.1) płaszcz (m), 2) opona ( f )

manuskrypt (m), (-tu)

Manuskript (n),; Poln. manuskrypt (m)

mańsy (Adj), (Kp. von mały)

kleiner (Adj), (Kp. von klein (Adj),; minder (Adj),; Te jabka sų latoś mańse niz łyńskyrok., Die Äpfel sind dieses Jahr kleiner als im Vorjahr.; Slow. menší (Adj) (Kp. von malý (Adj)),; Tschech. menší (Adj) (Kp. von malý (Adj)),; Poln. mniejszy (Adj), (Kp. od mały (Adj))

maras (m), (-su)

Morast (m), Matsch (m), (Matsch auf demWeg),; Sumpfland (n),; Wjechou ejch autý do marasu, i jes tera całe zmarasóne. (zciaprane),; Ich bin mit dem Auto in den Matsch gefahren, und es ist jetzt ganz verdreckt.; sh. auch, bagno (n),; sh. auch, ciaprota ( f ),; Tschech. marast (m),; Poln. błoto (n), brud (m),; teren (m) bagnisty

marasić (Vb), (-sâ)

Dreck machen (Vb), Dreck hereinschleppen (Vb),; sh. auch, namarasić (Vb),; Poln. nabrudzić (Vb)

marchewka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Bot.),; marchew ( f ), (-chwje, pl.-chwje) (Bot.)

Möhre ( f ) (Bot.), Mohrrübe ( f ) (Bot.),; Posiejymy na jednej gřųndce w łogrôdku marchew., Wir säen auf einem Beet im Garten Möhren (pl.),; Slow. mrkva ( f ),; Tschech. mrkev ( f ) (Bot.),; Poln. marchewka ( f ) (Bot.)

marcipan (m), (-nu)

Marcipan (n),; Dostoł ejch na Wjelkanoc łowjeckâ z marcipanu., Ich habe zu Ostern ein Schäfchen aus Marzipan bekommen.; Tschech. marcipán (m),; Poln. marcypan (m)

margarina ( f ), (-ny)

Margarine ( f ),; Pómazâ se margarinų gjejlnik chlyba., Ich beschmiere mir mit Margarine eine Brotschnitte.; Upjec te mjŷso w brótfance na margarinie., Brate das Fleisch in der Bratpfanne mit Margarine.; Tschech. margarín (m),; Poln. margaryna ( f )

marina ( f ), (-ny) (Mil.) (Handel)

Marine ( f ), Seefahrt ( f ), Handelsflotte ( f ), Handelsmarine ( f ),; Łón suzył w wojsku při marinie., Er hat im Militär bei der Marine gedient.; handlowou marina, Handelsmarine ( f ),; wojynnou marina, Kriegsmarine ( f ),; Tschech. marína ( f ), (Mil.),; Poln. marynarka ( f ) (Mil.)

marka ( f ), (-ki)

1) Marke ( f ) Fabrikat (n), Qualität ( f ),; fabrycnou marka Fabrikzeichen (n),; Te auto jes dobrej marki., Das Auto ist ein gutes Fabrikat.; brifmarka ( f ), Briefmarke ( f ),; 2) Mark ( f ) (Währung ( f )), Zahlungsmittel (n),; niymjeckou marka, frühere Deutsche Mark ( f ),; fińskou marka, Finnische Mark ( f ),; niymjeckou marka mjała sto finikôw., Die Deutsche Mark hatte hundert Pfennige.; Tschech.1) tovární výrobek (m),; výrobní znaĉka,; 2) marka ( f ), (německá),; Poln. 1) wyrób (m), marka ( f ) fabryczna,; znak ochronny producenta towaru, 2) niemiecka marka (waluta ( f ))

markiza ( f ), (-ze, pl.-ze)

Markise ( f ), Sonnendach (n), einziehbares Schutzdach (n),; Łozciųg nad šałfenstrý markizâ., Ziehe über dem Schaufenster die Markize auf.; (rolle sie aus.),; Tschech. markýza ( f ),; Poln. markiza ( f ), daszek (m) ochronny

marksismus (m)

Marksismus (m),; Tschech. marxismus (m),; Poln. marksizm (m)

marksista (m), (-ty, pl.-ty)

Marxist (m),; Tschech. marxista (m),; Poln. marksista (m)

markthala ( f ), (-le, pl.-le)

Markthalle ( f ),; Nakupjymy jescy we markthali ryby i mjŷso., Wir kaufen noch in der Markthalle Fische und Fleisch ein.; Tschech. tržnice ( f ),; Poln. hala ( f ) targowa

marktplac (m), (-cu)

Marktplatz (m),; sh. auch, tourg (m),; Poln. targ (m), rynek (m)

marmelada ( f ), (-dy)

Marmelade ( f ),; Uwařâ z jagôdkôw marmelady., Ich koche aus Johannisbeeren Marmelade.; marmelada z busikôw, Stachelbeermarmelade ( f ),; Pomaz se gjejlnik chleba z masłý i marmeladų., Schmiere dir die Brotschnitte mit Butter und Marmelade.; Tschech. marmeláda ( f ),; Poln. dżem (m), marmolada ( f )

marmor (m), (-ru)

Marmor (m),; Slow. mramor (m),; Tschech. mramor (m),; Poln. marmur (m)

marmorowy (Adj), (-wego)

Marmor-,; marmorowou štatuła, Marmorstatue ( f ),; Poln. marmurowy (Adj)

marmorplata ( f ), (-ty, pl.-ty)

Marmorplatte ( f ),; Poln. płyta ( f ) marmurowa

Mars (m), (-sa) (Astr.)

Mars (m), (Astr.),; Tschech. mars (m) (Astr.),; Poln. Mars (m) (Astr.)

marš (m), (-ša)

1) Marsch (m) (Mil.), rhytmischer Gang (m),; marš we wojsku, Marsch beim Militär (n),; 2) Marsch (m) (Mus.),; Ta kapela řympje marša, Die Kapelle spielt einen Marsch.; sh. auch, mašjyrować (Vb),; Tschech. marš (m),; Poln. marsz (m)

maršal (m), (-la) (Mil.)

Marschall (m) (Mil.),; Tschech. maršál (m) (Mil.),; Poln. marszałek (m) (Mil.)

mařanka ( f ), (-ki, pl.-ki) mařanna ( f ), (-nny, pl.-nny)

Frühlingsbotin ( f ); Frühlingspuppe ( f ),; geschmückte große Kinderpuppe, die im Giebelfenster der Häuser ausgestellt wird, als Zeichen des beginnenden Frühlings,; (Brauch am ersten Frühlingstag),; sh. auch, mařouk (m),; Poln. ładnie ubrana lalka wystawiana pierwszego dnia wiosny w okienku na szczycie domu, jako znak wiosny

mařec (m), (marca)

März (m), (Monat (m)),; sh. auch, merc (m),; Slow. marec (m),; Tschech. březen (m),; Poln. marzec (m)

mařnųńć (Vb), (-nâ)

gefrieren (Vb), frieren (Vb),; Na dwoře mařnie., Draußen gefriert es.; Było w tý kościejle zimno, to ejch mařła., Es war in der Kirche kalt, da habe ich gefroren (Vb),; Woda w jejzioře poleku mařnie. Das Wasser im See gefriert langsam.; sh. auch, ( łod-, pře-, z-, za-) mařnųńć (Vb),; Slow. mrznúť (Vb),; Tschech. mrznout (Vb),; Poln. marznąć (Vb)

mařouk (m), (-ka, pl.-ki)

große Winterpuppe ( f ), Wintermann (m),; große Männerpuppe aus Stroh, die am ersten Frühlingstag im Dorf herumgetragen wird und am Ende im Fluß oder einem Teich ertränkt wird, als Zeichen des vorübergegangenen Winters. (Brauch am ersten Frühlingstag),; sh. auch, mařanka ( f ),; Poln. marzanna ( f ),; kukła słomiana obnoszona po wsi pierwszego dnia wiosny i topiona na końcu w rzece, albo stawie, na znak końca zimy

masa ( f ), (-se)

1) Masse ( f ), Substanz ( f ),; plastycnou masa, plastische Masse ( f ), (Knete ( f )),; 2) Masse ( f ), Menge ( f ),; Była tâ masa ludzi., Dort war eine Unmenge von Menschen. (Leuten (pl.)),; 3) Masse ( f ) (Chem.),(Phys.), (Elekt.),; Tschech. masa ( f ),; Poln. masa ( f )

masarka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Fleischerin ( f ),; Poln. rzeźniczka ( f )

masarnia ( f ), (-nie, pl.-nie)

Fleischerladen (m), Fleischerei ( f ),; Idâ do masarnie kupić wóřta i goletu., Ich gehe zum Fleischerladen Wurst und Sülze kaufen.; Jutro banų mjejć w masarni śwjyze krupniouki., Morgen werden sie in der Fleischerei frische Graupen-Blutwurst haben.; Přiniyś mi z masarnie fónt krakałer., Bringe mir aus dem Fleischerladen ein Pfund Krakauer-Wurst mit.; W tej masarni majų bardzo dobry lejberwóřt., In dieser Fleischerei haben sie sehr gute Leberwurst.; Nie zapóm kupić w masarni pjŷńć kotletôw., Vergesse nicht in der Fleischerei fünf Koteletten zu kaufen.; sh. auch, masouř (m),; Slow. mäsarstvo (n),; Tschech. řeznický kram (m),; Poln. sklep z wędlinami, sklep mięsny ( f ), masarnia ( f )

masaža ( f ), (-že, pl.-že)

Massage ( f ),; Po tý šlaganfalu dostoł přepisane jescy masaže râki., Nach dem Schlaganfall hat er noch vom Arzt Massagen der Hand verschrieben bekommen.; Tschech. masáž ( f ),; Poln. masaż (m)

masjyrować (Vb), (-rujâ)

massieren (Vb),; Niechtorych športowcôw po zawodach masjyrujų., Manche Sportler werden nach den Wettkämpfen massiert.; Tschech. masírovat (Vb),; Poln. masować (Vb)

maska ( f ), (-ki, pl.-ki)

Maske ( f ), Larve ( f ),; maska tlenowou, Sauerstoffmaske ( f ),; gazmaska ( f ), Gasmaske ( f ),; Robjâ se maskâ na maskenbal., Ich mache mir eine Maske für den Maskenball.; maska na fotografkâ, Fotomaske ( f ), Fotoschablone ( f ),; Tschech. maska ( f ),; Poln. maska ( f )

maskenbal (m), (-lu)

Maskenball (m),; Pôdziymy na sobotâ na maskenbal., Samstag gehen wir zum Maskenball.; Poln. bal (m) maskowy

maskować (Vb) sie, (sie..-kujâ)

sich maskieren (Vb), sich verkleiden (Vb),; maskować sie na ómcug karnywalu, sich zum Karneval-Umzug maskieren (Vb),; Slow. maskovať (Vb),; Poln. maskować (Vb) się, przebierać (Vb) się

masło (n), (-ła)

Butter ( f ),; Kupjâ jescy pu fónta masła., Ich kaufe noch ein halbes Pfund Butter.; jejś chlyb z masłý, ein Butterbrot essen (Vb),; Mało ejch tego masła udziałała, Ich habe wenig Butter beim Buttermachen im Butterfaß bekommen.,(gewonnen (Vb)),; Te masło jes přesolóne., Die Butter ist versalzen.; To jes masło na kołouc., Das ist Butter für den Kuchen.; krowjy masło, Butter aus Kuhmilch ( f ),; koziy masło, Butter von Ziegenmilch ( f ),; masło kołkusowe, Kokosbutter ( f ),; Slow. maslo (n),; Tschech. máslo (n),; Poln. masło (n)

masouř (m), (-sařa, pl.-saře)

1) Fleischer (m), Metzger (m), Eigentümer des Fleischergeschäfts,; Łón jes masařý., Er ist von Beruf Fleischer (m).; 2) Fleischergeschäft (n),; Idâ do masařa., Ich gehe zum Fleischergeschäft., (zum Fleischer (m),; sh. auch, masarnia ( f ),; Tschech. řezník (m),; Slow. mäsiar (m),; Poln. 1) rzeźnik (m), 2) sklep mięsny

masowo (Adv)

massenweise (Adv), massenhaft (Adv),; Łóni to wyroubjajų masowo., Die stellen das massenweise her.; Poln. masowo (Adv)

masowy (Adj), (-wego)

Massen-, massenhafter (Adj),; masowe demonstracje, Massendemonstrationen (pl.),; masowou kultura ( f ), Massenkultur ( f ),; masowou produkcjou, Massenherstellung ( f ),; Poln. masowy (Adj)

mast (m), (-ta, pl.-ty)

Mast (m),; mast łod štrołmu, Strommast (m),; Strommast für eine Elektroleitung ( f ),; mast łod fany, Fahnenmast (m),; mast na łodzi, Schiffsmast (m),; přejdni mast, Vordermast (m),; zadni mast, Hintermast (m),; postřejdni mast (m), Mittelmast (m), (Hauptmast (m),; mast łod antyny, Antennenmast (m),; Tschech. stožár (m),; Poln. maszt (m), słup (m)

maść ( f ), (-ści, pl.-ści)

Salbe ( f ),; pómazać wřôd maścių, ein Geschwür mit Salbe beschmieren (Vb),; maść športowou, Sportsalbe ( f ),; Slow. masť ( f ),; Tschech. mast ( f ), mastiĉka ( f ),; Poln. maść ( f )

maśklać (Vb), (-ló)

kauend zermatschen (Vb), kauend erweichen (Vb); sh. auch, łozmaśklać (Vb),; Poln. rozmiękczyć (Vb) żuciem, rozślinić (Vb)

maślouk (m), (-ka, pl.-ki) (Bot.)

Butterpilz (m) (Bot.),; Idâ do lasa zbjyrać maślouki., Ich gehe in den Wald Butterpilze sammeln (Vb).; upjecóne w maśle maślouki, in Butter gebratene Butterpilze,; Tschech. poddoubník (m) (Bot.), klouzek (m) (Bot.),; Poln. maślak (m) (Bot.), (grzyb (m) jadalny)

maślónka ( f ), (-ki)

Buttermilch ( f ),; Pojymy štamfkartoufli z maślónkų i wejźniymy do tego wóřtek., Wir essen Stampfkartoffeln mit Buttermilch und nehmen dazu ein Würstchen.; Tschech. podmáslí (n),; Poln. maślanka ( f )

maśnicka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Buttermaschine ( f ), Butterfaß (n),; Dzisiej banâ w maśnicce działać śmjetónkâ na masło., Heute werde ich in der Buttermaschine Sahne zu Butter schlagen. (Butter herstellen (Vb)),; Tschech. máselnička ( f ),; Poln. maselniczka ( f ), naczynie do robienia masła, beczułka do robienia masła ze śmietany

maśny (Adj), (-nego)

fetter (Adj), feister (Adj),; maśny krôlik, fettes Kaninchen (n),; sh. auch, tucny (Adj),; sh. auch, tusty (Adj),; Tschech. mastný (Adj),; Poln. tłusty (Adj)

mašina ( f ), (-ny, pl.-ny)

Maschine ( f ),; Tera (-z) łobroubjajų pola mašinóma., Jetzt bearbeiten sie die Felder mit Maschinen.; Napisâ te pismo šrajbmašinų., Ich schreibe den Brief mit der Schreibmaschine.; syć na nejmašinie, auf der Nähmaschine nähen (Vb),; Přisyj mi do galout nejmašinų łatkâ., Nähe mir an die Hose mit der Nähmaschine einen Flicken an.; Posiekó mjŷso na gyhaktes flajšmašinų., Ich zerschneide das Fleisch für Gehacktes mit der Fleischmaschine., (drehe das Fleisch durch den Fleischwolf (m)),; Tâ stoji mašina do drukowaniou cajtųgôw., Dort steht eine Zeitungsdruckmaschine.; (Maschine für den Zeitungsdruck (m)),; mašina do pakowania touwaru, Waren-Abpackmaschine ( f ),; Te câści před auto robjų we fabryce mašinóma., Die Autoteile machen sie in der Fabrik mit Maschinen (pl.)., (machen sie maschinell),; Tschech. mašina ( f ),; Poln. maszyna ( f )

mašinengywer (m), (-ra) (Mil.)

Maschinengewehr (n) (Mil.),; Poln. karabin (m) maszynowy (Mil.)

mašinista (m), (-ty, pl.-ty)

Maschinist (m), Maschinenführer (m),; mašinista łod lokomotiwy, Lokomotivführer (m),; mašinista łod fabrycnej mašiny, Maschinenführer (m) von einer Fabrikmaschine,; Poln. maszynista (m)

mašinistka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Maschinistin ( f ),; Poln. maszynistka ( f )

mašinka ( f ), (-ki, pl.-ki)

kleine Maschine ( f ),; mašinka do střidzyniou włosôw., Haarschneidemaschine ( f ),; mašinka do golyniou, Rasierapparat (m),; sh. auch, razjyraparat (m),; Tschech. mašinka ( f ),; Poln. mała maszyna ( f ), maszynka ( f )

mašjyrować (Vb), (-rujâ) (Mil.)

marschieren (Vb) (Mil.),; mašjyrować we štyrych rajach, in Viererreihen marschieren (Vb),; mašjyrować do taktu muzyki, im Takt der Musik marschieren (Vb),; mašjyrować dokųnd, zu einem Ort (m) (Ziel (n)) marschieren (Vb),; Dokųnd to mašjyrujecie?, Wohin marschiert ihr?; mašjyrować z kasarnie do mjasta, von der Kaserne zur Stadt marschieren (Vb),; Tschech. mašírovat (Vb),; Poln. maszerować (Vb)

mat (m)

Matt (n) (Schachspiel (n)),; zrobić kogo při graniu šachu mat, jemanden beim Schachspiel matt setzen (Vb),; Tschech. mat (m),; Poln. mat (m), (w szachach)

mata ( f ), (-ty, pl.-ty)

1) Matte ( f ), Bastmatte ( f ),; mata do lezyniou, Liegematte ( f ),; mata při pasowaniu sie, Matte für den Ringkampf (m),; 2) fusmata ( f ), Fußmatte ( f ),; Wytři se na fusmacie třewiki., Putze dir an der Fußmatte die Schuhe ab.; sh. auch, fusmata ( f ),; Poln. 1) mata ( f ), rogoża ( f ), 2) wycieraczka ( f )

matacka ( f ), (-ki, pl.-ki)

1) Floß (n), Holzfloß (n),; Matackouře transportowali pjyrwej dřewo na Łodře matackóma., Die Flößer haben früher Holz auf der Oder in Flößen transportiert.; 2) undefinierbares mechanisches Gerät (n),; Côz ty to mous za matackâ?, Was hast do dort für ein eigenartiges Gerät?; Slow. plť ( f ),; Tschech. vor (m),; Poln.1) tratwa ( f ) (do spławiania drzewa),; 2) niemożliwy do określenia mechaniczny przyrząd (m)

matackouř (m), (-řa, pl.-ře)

Flößer (m), Floßmann (m), Floßlenker (m),; Tschech. vorař (m),; Poln. kierowca (m) tratwy

materjalismus (m)

Materialismus (m),; Tschech. marerialismus (m),; Poln. materializm (m)

materjalista (m), (-ty, pl.-iści)

Materialist (m),; Poln. materialista (m)

materjal (m), (-lu)

Material (n),; material do budowaniou, Baumaterial (n),; sh. auch, štof (m),; Zbjyró jescy materjal do napisaniou naukowej roboty., Ich sammele noch Material für eine wissenschaftliche Arbeit.; Tschech. matreriál (m),; Poln. materiał (m) (np. budowlany (Adj)),; naukowy (Adj),;

matka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Mutter ( f ),; chřestnou matka, Taufpatin ( f ),; Matka Boskou, Muttergottes ( f ),; sh. auch, poutka ( f ),; Slow. matka ( f ), mať ( f ), mater ( f ),; Tschech. matka ( f ),; Poln. matka ( f )

matować (Vb), (-tujâ)

mattieren (Vb), (Oberfläche ( f )) matt machen (Vb),; matować blachâ, coby sie tak nie blyscała, ein Blech mattieren, damit es nicht so glänzt,; Poln. matować (Vb)

matowy (Adj), (-wego)

Matt-, matter (Adj), glanzloser (Adj), stumpfer (Adj),; matowy papjór na fotografki, mattes Fotopapier (n),; matowe skło, Mattglas (n),; matowou farba ( f ), Mattfarbe ( f ),; Tschech. matný (Adj),; Poln. matowy (Adj)

matraca ( f ), (-ce, pl.-ce)

Matratze ( f ),; lóftmatraca ( f ), Luftmatratze ( f ),; rosharmatraca ( f ), Rosshaarmatratze ( f ),; Slow. matrac ( f ),; Tschech. matrace ( f ),; Poln. materac (m)

matrołza (m), (-ze, pl.-ze)

Matrose (m), Seemann (m),; Łón był na łodzi handlowej matrołzų., Er war auf einem Handelsschiff Matrose.; matrołza na U-bołcie, Matrose auf einem Unterseeboot, (auf einem U-Boot (n)),; Tschech. mariňák (m),; Poln. marynarz (m), matros (m)

matuchna ( f ), (-ny)

Mamachen (n),; Poln. matuchna ( f )

matura ( f ), (-ry)

Reifeprüfung ( f ), Abitur (n),; Łóna zrobjyła maturâ., Sie hat das Abitur gemacht., (Sie hat die Reifeprüfung bestanden (Vb)).; Łóna pôdzie po matuře wjeřâ študować., Sie wird wahrscheinlich nach dem Abitur studieren gehen (Vb).; Slow. matúra ( f ),; Poln. matura ( f )

matymatyka ( f ), (-ki)

Mathematik ( f ),; Musâ sie jescy ucyć matymatyki., Ich muß noch Mathematik lernen (Vb).; Dostali my z matymatyki ciŷzky ałfgaby., Wir haben in Mathematik schwere Aufgaben bekommen.; Tschech. matematika ( f ),; Poln. matematyka ( f )

matymatyk (m), (-ka)

Mathematiker (m),; Tschech. matematik (m),; Poln. matematyk (m)

mazać (Vb), (-zâ)

schmieren (Vb), einschmieren (Vb), beschmieren (Vb), bestreichen (Vb), einreiben (Vb),; mazać (Vb) co, etwas (ein-) schmieren (Vb),; mazać (Vb) masłý chlyb, Brot mit Butter schmieren (Vb),; mazać łośki łod koła fetý, die Achsen am Fahrrad mit Fett schmieren (Vb), (fetten (Vb)),; mazać na bolųnckâ maść, auf eine schmerzende Stelle Salbe schmieren (Vb),; mazać (Vb) sie cý, sich mit etwas (ein) schmieren (Vb),; mazać sie krejmų, sich mit Creme einschmieren (Vb),; sh. auch, ( łoz-, na-, po-, z-, za-) mazać (Vb),; Tschech. (na-, po-, za-) mazat (Vb),; Poln. smarować (Vb)

mazaniy (n), (-niou)

Schmieren (n), Beschmieren (n), Verwischen (n), Einreiben (Vb),; Poln. mazanie (n)

mazejlónka ( f ), (-ki, pl.-ki)

fußknöchellanger Trachtenrock (m),; Ołma se łoblykła na śwjŷnta noufajniejsų mazejlónkâ., Die Oma hat zu den Feiertagen den schönsten Trachtenrock angezogen (Vb).; Poln. spódnica (strój ludowy)

mâcyć (Vb), (-câ)

1) quälen (Vb), plagen (Vb),; 2) mishandeln (Vb),; Mje ta grypa bardzo mâcy., Mich quält die Grippe sehr.; mâcyć (Vb) sie, sich quälen (Vb), sich plagen (Vb),; Łón juz sie yno mâcy., Er quält sich nur noch.; mâcyć (Vb) sie cý, sich mit etwas quälen (Vb), plagen (Vb),; mâcyć sie ciŷzkų robotų, sich mit schwerer Arbeit quälen (Vb),; mâcyć (Vb) kogo, jemanden quälen (Vb), (jemanden mit etwas nerven (Vb)),; Nie mâc mje tý kupowaniý graśkôw., Quäle mich nicht mit dem Kauf von Spielsachen (pl.).; sh. auch, zmâcyć (Vb) sie,; zamâcyć (Vb),; Slow. 1) trápiť (Vb),; Tschech. 1) trápit (Vb), trápit (Vb) se, unavovat (Vb) se,; Poln. 1) męczyć (Vb), męczyć (Vb) się / kogoś

mâcyniy (n), (-niou)

1) Qual ( f ),; Martern (n),; Slow. trápenie (n),; Tschech. 1) trápení (n),; Poln. 1) męczenie (n)

mâcynicka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Märtyrerin ( f ),; Poln. męczennica ( f )

mâcynik (m), (-ka, pl.-ki)

Märtyrer (m),; Slow. mučeník (m),; Poln. męczennik (m)

mâgla ( f ), (-le, pl.-le)

Mangel ( f ), Wäscherolle ( f ), Wäschemangel ( f ),; Tschech. mandl (m),; Poln. magiel (m)

mâglarnia ( f ), (-nie, pl.-nie)

Rollstube ( f ), Rollkammer ( f ),; Betwešâ i tišdeki dała ejch pomâglować we mâglarni., Bettwäsche und die Tischdecken habe ich in der Rollstube mangeln lassen (Vb).; Poln. maglarnia ( f )

mâglować (Vb), (-lujâ)

mangeln (Vb), rollen (Vb),; mâglować (Vb) praniy, Wäsche mangeln (Vb),; mâglować poswy, Bettbezüge mangeln (Vb),; Tschech. madlovat (Vb),; Poln. maglować (Vb)

mâglowaniy (n), (-niou)

Mangeln (n), Rollen (n),; Łozupjył sie při mâglowaniu łod zougłowka knefejl., Beim Mangeln ist ein Knopf vom Kopfkissen zerbrochen (Vb).; Poln. maglowanie (n)

mâka ( f ), (-ki)

Qual ( f ), Marter ( f ), Pein ( f ), Quälerei ( f ),; Te dugy bjeganiy po mjejście jes předy mje mâkų., Das lange Herumlaufen in der Stadt ist für mich eine Qual ( f )., (Quälerei ( f )),; To zrobić bez mašiny, jes mâkų., Das ohne Maschine zu machen, ist Quälerei ( f ).; Slow. muka ( f ),; Tschech. muka ( f ),; Poln. męka ( f )

mdlejć (Vb), (-jâ)

ohnmächtig werden (Vb), in Ohnmacht fallen (Vb),; sh. auch, zymdlejć (Vb),; Tschech. omdlévat (Vb), upadnout do mdloby,; Poln. mdleć (Vb), omdleć (Vb)

mdłe (Adj)

überdrüssig (Adj), (Essen (n), Speise ( f )),; To juz mi jes ouze mdłe. Das ist mir schon überdrüssig., Ich kann das nicht mehr sehen (Vb). (Essen (n)),; Poln. mieć (Vb) czegoś dość, być czymś przesyconym,; mdlić (Vb) od czegoś

mech (m), (mchu) (Bot.)

Moos (n) (Bot.),; Pjyrwej zaciskali ludzie před zimų mchý spary mjedzy łoknóma., Früher haben die Leute mit Moos die Ritze am unteren Rand der Doppelfenster abgedichtet.; Strómy sų câsto na jednej strónie porosłe mchý., Die Bäume sind oft von einer Seite mit Moos bewachsen.; Slow. mach (m) (Bot.),; Tschech. mech (m) (Bot.),; Poln. mech (m) (Bot.)

mechanicnie (Adv), (-cnego)

1) mechanisch (Adv), mit Hilfe einer Maschine ( f ), mit Hilfe eines Gerätes (n),; Łocyscâ mechanicnie porâc trepy łod starego laku., Ich säubere mechanisch das Geländer von der Treppe vom alten Lack. (kratze oder schleife ihn ab),; 2) gedankenlos (Adv) ohne Überlegung ( f ),; Łón robi tâ robotâ mechanicnie., Er führt diese Arbeit mechanisch (ohne Überlegung ( f )) aus.; Poln. mechanicznie (Adv))

mechanicny (Adj), (-nego)

mechanischer (Adj),; mechanicnou energjou, mechanische Energie ( f ),; mechanicne łobroubjaniy metalu, mechanische Metallbearbeitung ( f ),; mechanicne łobroubjaniy roli, mechanische Feldbearbeitung ( f ) (in der Landwirtschaft ( f )),; mechanicnou graśka, mechanisches Spielzeug (n),; Tschech) mechanický (Adj),; Poln. mechaniczny (Adj)

mechaniker (m), (-kra)

Mechaniker (m),; Łón robi jako automechaniker., Er arbeitet als Automechaniker (m). (Kraftfahrzeugmechaniker (m)),; elektromechaniker (m), Elektromechaniker (m),; Tschech. mechanik (m),; Poln. mechanik (m)

mechanika ( f ), (-ki)

Mechanik ( f ),; Tschech. mechanika ( f ),; Poln. mechanika ( f )

mechanizacjou ( f ), (-jej)

Mechanisierung ( f ), Automatisierung ( f ),; mechanizacjou wyroubjaniou câści do mašin, Mechanisierung der Herstellung von Maschinenteilen (pl.),; Poln. mechanizacja ( f )

medal (m), (-la, pl.-le)

Medaille ( f ),; Łóna dostała na olympjadzie dwa medale., Sie hat bei den Olympischen Spielen zwei Medaillen bekommen.; Tschech. medaile ( f ),; Poln. medal (m)

medalik (m), (-ka) (Rel.)

Medaillon (n) (Rel.), Bildkapsel ( f ), Rundbildchen (n),; Nosâ na syji ketkâ z medaliký Śwjŷntego Rocha., Ich trage am Hals ein Kettchen mit dem Medaillon des Heiligen Rochus.; Poln. medalik (m) (Rel.)

medicina ( f ), (-ny) (Med.)

Medizin ( f ) (Med.),; Łóna be študować medicinâ., (za douchtora), Sie wird Medizin studieren.; Tschech. medicína ( f ) (Med.),; Poln. medycyna ( f ) (Med.)

medikamenty (m / pl.-ty),

Medikament (n),; Mó na mojâ stânckâ přepisane dwa medikamenty., Ich habe für meine Krankheit zwei Medikamente verschrieben bekommen.; sh. auch, lyki (pl.),; Poln. lekarstwo (n)

mejble (pl.), (-lôw)

Möbel (n / pl.),; Kupjyli my do pańskjej izby nowe mejble., Wir haben für die gute Stube (Empfangszimmer (n)) neue Möbel gekauft.; Mous we šlafštubje fajne mejble., Du hast in der Schlafstube ( f ) (im Schlafzimmer (n)) schöne Möbel.; mejble łod wołncymru, Wohnzimmer-Möbel (pl.),; mejble łod kuchnie, Küchenmöbel (pl.),; Před bjejlyniý izby musiymy jescy rykać mejble., Vor dem Anstreichen (Weißen (n)) des Zimmers, müssen wir noch die Möbel rücken (Vb).; Tschech. nábytek (m),; Poln. meble (pl.)

mejblować (Vb), (-lujâ)

möbilieren (Vb),; sh. auch, umejblować (Vb),; Tschech. vybavovat nábytkem (pl.),; Poln. meblować (Vb)

mejglich (Adj)

möglich (Adj), denkbar (Adj),; To nie jes mejglich., Das ist nicht möglich.; To jes mejglich, ize sie to tak zrobjyło., Das ist möglich, daß das so geschehen ist.; Tschech. možno (Adv), možná (Adv),; Poln. możliwe (Adj)

mejlić (Vb) sie, (sie..- lâ)

sich täuschen (Vb), Fehler machen (Vb), etwas durcheinander bringen (Vb), etwas verwechseln (Vb), sich irren (Vb),; mejlić sie z cý, etwas verwechseln (Vb), falsch in Erinnerung haben (Vb), sich täuschen (Vb),; Moze być, ize sie z tý mejlâ., Es kann sein, daß ich mich darin täusche.; Myślâ, ize sie z tý mejlis., Ich denke, daß du dich darin irrst.; Mje juz sie te słowa mejlų., Ich bringe die Worte schon durcheinander.; sh. auch, ( ło-, po-) mejlić (Vb) sie,; Slow. mýliť (Vb) sa,; Tschech. mýlit (Vb) se,; Poln. mylić (Vb) się

mejlzupa ( f ), (-py)

Mehlsuppe ( f ),; Dzisiej mómy na mitak mejlzupâ., Heute haben wir zum Mittagessen Mehlsuppe.; sh. auch, ściyrka ( f ),; Poln. zupa mleczna z mąki

mejter (m), (-tra, pl.-try)

Meter (m),; Kupjymy tři mejtry tego štofu na ancug., Wir kaufen drei Meter von diesem Stoff für einen Anzug (m).; Na zimâ kupjâ sejś festmejtrôw dřewa. (šajtôw (pl.),; Für den Winter kaufe ich sechs Festmeter Holz (n).; (Scheitenholz (n)),; kwadratmejter (m), Quadratmeter (m),; Kwadtatmejter dobrej skořupy kostuje u nous kâs pjŷndzy., Ein Quadratmeter guter Dachziegeln kostet bei uns viel Geld.; kubikmejter (m), Kubikmeter (m),; Přiwjyź mi lastautý do dóm dwa kubikmejtry kisu., Bringe mir mit dem Lastauto nach Hause zwei Kubikmeter Kies.; Za wodâ płaciymy łod spotřebowanego kubika. (kubikmejtra),; Für Wasser zahlen wir pro verbrauchten Kubikmeter (m) Wasser (n).; łod mejtra, pro Meter (m), (Laufmeter (m),; Za nowy płot musis płacić łod mejtra., Für den neuen Zaun mußt du pro laufenden Meter bezahlen.; pu mejtra, ein halber Meter (m),; sto mejtrôw, hundert Meter (pl.),; Tschech. metr (m),; Poln. metr (m)

mejtermas (m), (-su)

Metermaß (n),; Wymjeřâ ci mejtermasý dugość góminu na galoutki., Ich messe dir mit dem Metermaß, wie lang das Gummi für die Höschen sein soll.; Tschech. metrové měřitko (n), metrovka ( f ),; Poln. metr krawiecki

mejtrowy (Adj), (-wego)

Meter-, meterlanger (Adj), meterbreiter (Adj), meterhoher (Adj),; Postawjyli nałokoło športplacu dwumejtrowy płot z drótu., Sie haben um den Sportplatz herum, einen zwei Meter hohen Drahtzaun aufgestellt.; Dopoud ejch łostatni rouz mejtrowų scukâ., Ich habe letztes mal einen ein Meter langen Hecht gefangen.; Jou mó do tego štyrymejtrowų droubkâ., Ich habe dazu eine vier Meter lange Leiter.; Slow. metrový (Adj),; Tschech. metrový (Adj),; Poln. metrowy (Adj), (także wielokrotność metra)

meldować (Vb), (-dujâ)

melden (Vb),; meldować (Vb) sie, sich melden (Vb), um Redeerlaubnis bitten (Vb),; meldować sie w skole, sich in der Schule zu Wort melden (Vb),; meldować kómu co, jemandem etwas melden (Vb), jemandem etwas berichten (Vb),; meldować kogo, jemanden anzeigen (Vb),; meldować kogo na milicjej, jemanden bei der Polizei anzeigen (Vb),; sh. auch, zameldować (Vb),; Tschech. hlásit (Vb) oznamovat (Vb),; Poln. meldować (Vb),; zgłaszać się (szkoła),; donieść (Vb)

meldųg (m), (-gu)

Meldung ( f ), Bericht (m),; dać kómu ło cý meldųg, (zrobić (Vb) meldųg), über etwas berichten (Vb), (eine Meldung machen (Vb)),; Tschech. hlášení (n),; Poln. meldunek (m)

melodyjou ( f ), (-jej) (Mus.)

Melodie ( f ) (Mus.),; melodyjou śpjywki, die Melodie eines Liedes,; Tschech. melodie ( f ) (Mus.),; Poln. melodia ( f ) (Mus.)

melodyjnie (Adv) (Mus.)

melodiös (Adv) (Mus.), wohlklingend (Adv),; Tschech. melodický (Adj) (Mus.),; Poln. melodyjnie (Adv) (Mus.)

merc (m)

März (m), (Monat),; sh. auch, mařec (m),; Slow. marec (m),; Poln. marzec (m)

mesa ( f ), (-se, pl.-se)

Messe ( f ), Ausstellung ( f ),; Tschech. veletrh (m),; Poln. targi (pl.), wystawa ( f )

mesyhala ( f ), (-le, pl.-le)

Messehalle ( f ),; Poln. pawilon wystawowy (na targach)

metal (m), (-lu)

Metall (n),; Tschech. kov (m),; Poln. metal (m)

metalowy (Adj), (-wego)

aus Metall (n), Metall-,; metalowe dřwi, Metalltür ( f ),; metalowe łokna, Metallfenster (pl.),; metalowe regale w magacinie, Regale aus Metall im Magazin (n),; Poln. metalowy (Adj)

meteor (m), (-ru) (Astr.)

Meteor (n) (Astr.),; Tschech. meteor (m) (Astr.),; Poln. meteor (m) (Astr.)

meteorologicny (Adj)

meteorologischer (Adj), Wetter-,; meteorologicne nowiny (nachrichta), Wetterbericht (m),; meteorologicnou prognoza na drugi tydziyń, meteorologische Wettervorhersage für die nächste Woche,; Tschech. meteorologický (Adj),; Poln. meteorologiczny (Adj)

meteorologja ( f )

Meteorologie ( f ), Wetterkunde ( f ),; Poln. meteorologia ( f )

metołda ( f ), (-dy)

Methode ( f ), Verfahren (n),; metołda robjyniou štrychalcôw, Methode der Streichholzherstellung,; metołda łobroubjaniou dřewa, Methode der Holzverarbeitung,; metołda kopaniou wųglou, Methode des Kohlenabbaus (m),; Tschech. metoda ( f ),; Poln. metoda ( f )

mejwa ( f ), (-wy, pl.-wy) (Zool.)

Möwe ( f ) (Zool.),; Nad Łodrų furgajų štyry mejwy., Über der Oder fliegen vier Möwen (pl.),; Tschech. racek (m) (Zool.),; Poln. mewa ( f ) (Zool.)

mgła ( f ), (mgły)

Nebel (m),; Dzisiej rano była nad łųkóma gâstou mgła., Heute früh war über den Wiesen ein dichter Nebel.; Bez tâ mgłâ, nie było widać ani pjŷńćdziejsiųnt mejtrôw daleko., Durch den Nebel konnte man nicht einmal fünfzig Meter weit sehen.; sh. auch, zamglóne (Adj),; Tschech. mlha ( f ),; Poln. mgła ( f )

migać (Vb),

flackern (Vb), flimmern (Vb), vorbeihuschen (Vb),; migać (Vb) sie, flackern (Vb),; Łónymu sie co migou před łocóma., Ihm flimmert etwas vor den Augen.; W tý budynku migou sie w łoknie śwjatło., In diesem Haus flackert im Fenster ein Licht.; Slow. mihať (Vb), mihať (Vb) sa,; Tschech. míhat (Vb) se,; Poln. migotać (Vb)

miglanc (m), (-ca, pl.-ce)

Schlitzohr (n),; Dej pozôr, bo cie tyn miglanc łosydzi., Gib Acht, sonst wird dich das Schlitzohr übervorteilen (Vb).; Tschech. chytrák (m),; Poln. spryciarz (m), cwaniak (m)

mignųńć (Vb), (-nâ)

vorbeihuschen (Vb), vorbeiziehen (Vb), vorbeischießen (Vb),; Te auto yno tak kole nous migło., Das Auto ist nur so an uns vorbeigehuscht.; Tyn fliger tak wartko nad nami mignų, co my go yno ze zadku widziejli.; Das Flugzeug ist so schnell an uns vorbeigehuscht, daß wir es nur noch von hinten gesehen haben.; Mignų tâ za tý křý dziwi krôlik., Hinter dem Strauch ist ein Wildkaninchen vorbeigehuscht.; sh. auch, přemignųńć (Vb),; Tschech. kmitnout (Vb) se, kmitat (Vb),; Poln. przemknąć (Vb)

mija ( f ), (-je)

Mühe ( f ),; dać se mijâ, sich Mühe machen (Vb) etwas zu tun,; Łóna se dała z tý štrykowaniý tego pulołwra bardzo kâs mije., Sie hat sich mit dem Pulloverstricken sehr viel Mühe gegeben.; nie robić se z cý mije, sich mit etwas keine Mühe machen (Vb),; Łón se z tý ucyniý wcale nie douwou mije., Er gibt sich mit dem Lernen überhaupt keine Mühe.; bez mije, ohne Mühe ( f ),; To idzie zrobić bez mije., Das kann man ohne Mühe machen.; mjejć z cý mijâ, mit etwas Mühe haben,; Łón mou mijâ, tyn mjech ze zbozý zawlec na jatâ., Er hat Mühe, den Sack mit dem Getreide auf den Dachboden zu schleppen (Vb).; To sło yno zrobić z wjelkų mijų., Das konnte man nur mit großer Mühe machen.; Tschech. námaha ( f ),; Poln. trud (m) , wysiłek (m)

mijać (Vb), (-jó)

1) mijać (Vb) kogo, an jemandem vorbeigehen (Vb), vorbeifahren (Vb), jemanden überholen (Vb),; Jak ejch jechou autý do mjasta, to ejch go po dródze mijou., Als ich mit dem Auto zur Stadt fuhr, da bin ich an ihm vorbeigefahren (Vb).; 2) mijać (Vb) sie, Rennen machen (Vb), sich überholen (Vb),; Byli my zaglųndać, jak sie autóma mijajų., Wir haben beim Autorennen zugeschaut, wie sie sich überholen.; 3) Zeit vergehen (Vb),; Tyn cas wartko mijou., Die Zeit geht schnell vorbei.; sh. auch, minųć (Vb),; Tschech. míjet (Vb),; Poln. 1) mijać (Vb), 2) robić (Vb) wyścigi

mijaniy (n), (-niou) (Sp.)

Rennen (n) (Sp.), Wettrennen (n) (Sp.),; Tschech. závod (m) (Sp.),; Poln. wyścigi (pl.) (Sp.)

Mikojoł (m), (- ła)

Nikolaus (m),; Śwjŷnty Mikojoł, Sankt Nikolaus (m), Weihnachtsmann (m),; Tschech. Mikuláš (m) svatý,; Poln. Mikołaj (m)

mikrofón (m), (-nu, pl.-ny)

Mikrophon (n),; gwařić do mikrofónu, ins Mikrofon sprechen (Vb),; Tschech. mikrofon (m),; Poln. mikrofon (m)

mikroskołp (m), (-pu, pl.-py)

Mikroskop (n),; łoglųndać co w mikroskołpje wjelkí powjŷksyniý, etwas im Mikroskop mit großer Vergrößerung betrachten,; Tschech. mikroskop (m),; Poln. mikroskop (m)

mila ( f ), (-le, pl.-le)

1) kleine Mühle ( f ), Handmühle ( f ),; kafejmila ( f ), Kaffeemühle ( f ),; Pomlejâ bołnenkafej kafajmilų., Ich mahle mit der Kaffeemühle den Bohnenkaffee.; sh. auch, młynek (m),; 2) Mühlenspiel (n),; Zagrómy se milâ., Wir spielen Mühle ( f ).; Tschech. mlýnek (m),; Poln. 1) młynek (m), mały młyn (m),; 2) młynek (m), (gra w młynek)

milchflaša ( f ), (-še, pl.-še)

(Kinder-) Milchflasche ( f ),; Musâ jescy kupić pórâ nuplikôw před milchflašâ., Ich muß noch ein paar Gummisauger für die Milchflasche kaufen.; Douwó dziejciu mlyko milchflašų., Ich gebe dem Kind die Milch mit der Milchflasche.; Poln. flaszka na mleko

miliamper (m),(-ru) (Elekt.)

Milliampere (n) (Elekt.),; Poln. miliamper (m) (Elekt.)

milicjou ( f ), (-jej)

Polizei ( f ),; Milicjou robi na tej dródze kóntrolâ autôw, sie chto nie jes łosłopany., Die Polizei macht auf dieser Straße Autokontrollen, ob jemand betrunken ist.; Tschech. milice ( f ),; Poln. milicja ( f )

miligram (m), (-mu)

Milligramm (n),; Tschech. miligram (m),; Poln. miligram (m)

milimejter (m), (-tra) (-tra, pl.-try)

Millimeter (m),; Pjŷńć milimejtrôw je pu centimejtra., Fünf Millimeter sind ein halber Zentimejter (m).; Ta syba jes pjŷńć milimejtrôw rubou., Die Scheibe ist fünf Millimeter dick.; Tschech. milimetr (m),; Poln. milimetr (m)

milimejtrowy (Adj), (-wego)

Millimeter-, ein Millimeter dicker (Adj),; Mó w mojí drilîgu kulkâ ze siedym milimejtrowý kalibrý., Ich habe in meinem Drilling eine Kugel vom Kaliber sieben Millimeter. (Jagt ( f )),; Tschech. milimetrový (Adj),; Poln. długości jednego milimetra oraz wielokrotności milimetra

militarismus (m)

Militarismus (m),; Tschech. militarismus (m),; Poln. militaryzm (m)

miliwolt (m), (Elekt.)

Millivolt (n) (Elekt.),; Poln. miliwolt (m) (Elekt.)

miljón (m), (-na, pl.-ny)

Million ( f ),; Łón wygrou w loteryjej milión złotych., Er hat in der Lotterie eine Million Polnischer Zloty gewonnen.; W tý mjejście mjŷskou milión ludzi., Diese Stadt hat eine Million Einwohner.; Slow. milión (m),; Tschech. milión (m),; Poln. milion (m)

miljóner (m), (-ra, pl.-ry)

Millioner (m),; W tej câści mjasta mjŷskajų same miljónery., In diesem Stadtteil wohnen lauter Millionäre.; Tschech. milionář (m),; Poln. milioner (m)

mina ( f ), (-ny, pl.-ny) (Mil.)

Mine ( f ) (Mil.),; Wojsko pokładło na tych polach miny., Das Militär hat auf diesen Feldern Minen verlegt (Vb).; miny na łodzie, Schiffsminen (pl.),; Tschech. mina ( f ) (Mil.),; Poln. mina ( f ) (Mil.)

mineral (m), (- la, pl.- le)

Mineral (n), Erz (n),; W tý mineralu jes cynk., In diesem Mineral ist Zink (m).; Tschech. minerál (m),; Poln. minerał (m)

miniatura ( f ), (-ry)

Miniatur ( f ), Modell (n); Tschech. miniatura ( f ),; Poln. miniatura ( f )

minimalnie (Adv)

minimal (Adv), sehr gering (Adj), ein wenig (Adj); Ta śróbka jes minimalnie wjŷksou., Die Schraube ist minimal größer.; Poln. minimalnie (Adv)

minimalny (Adj), (-nego)

minimaler (Adj),; Tschech. minimální (Adj),; Poln. minimalny (Adj)

minister (m), (-tra, pl.-try)

Minister (m),; minister gospodarki, Wirtschaftsminister (m),; minister kultury, Kulturminister (m),; minister rolnictwa, Landwirtschaftsminister (m),; Slow. minister (m),; Tschech. ministr (m),; Poln. minister (m)

ministerstwo (n), (-wa, pl.-wa)

Ministerium (n),; Tschech. ministerstvo (n),; Poln. ministerstwo (n)

ministrant (m), (-ta, pl.-nci) (Rel.)

Meßdiener (m) (Rel.), Ministrant (m) (Rel.),; Łón był dugi cas za ministranta., Er war lange Zeit Meßdiener.; Tschech. ministrant (m) (Rel.),; Poln. ministrant (m) (Rel.)

mino (Adv)

daneben (Adv), am Ziel vorbei (Adv), vorbei (Adv),; mino cego, an etwas vorbei (Adv),; jechać kole cego mino, an etwas vorbei fahren (Vb),; střejlić mino cego, an etwas vorbeischießen (Vb),; ciepnųńć mino cego, an etwas vorbeiwerfen (Vb),; ciepnųńć papjór mino papjyrkorba, Papier neben den Papierkorb werfen (Vb),; (am Papierkorb vorbeiwerfen (Vb)),; Slow. vedĺa (Adv), okrem toho,; Tschech. vedle (Adv),; Poln. obok (Adv) (obok czegoś)

minus (m)

1) Minus (n), Fehlbetrag (m), Verlust (m), Minusbetrag (m),; Łóni wygospodařyli na kóńcu roku we Fabryce minus., Sie erwirtschafteten am Jahresende in der Fabrik einen Verlust. (Fehlbetrag (m)),; 2) Minuszeichen (n),; Dziejsiŷńć minus štyry jes sejś., Zehn minus vier sind (ergibt) sechs.; Tschech. minus (Adv),; Poln. minus (m)

minuta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Minute ( f ),; za minutâ, in einer Minute ( f ),; Tyn cug přijejdzie za dziejsiŷńć minut., Der Zug kommt in zehn Minuten (pl.),; Autý my tâ sų za dwadziejścia minut., Mit dem Auto sind wir dort in zwanzig Minuten (pl.),; Pjechty my tá zójńdziymy za dziejsiŷńć minut., Zu Fuß kommen wir dort in zehn Minuten an.; co minuta, jede Minute ( f ),; Tá jes co Minuta co îksego., Dort ist jede Minute etwas anderes.; na minutâ, auf die Minute ( f ),; Na niego sie mozes spuścić. Łón tu přidzie gynał na minutâ., Auf ihn kannst du dich verlassen. Er kommt hier auf die Minute genau.; Tschech. minuta ( f ),; Poln. minuta ( f )

minųńć (Vb), (-nâ)

1) vorbeifahren (Vb),; (Ziel) verfehlen (Vb),; minųńć (Vb) sie, aneinander vorbeigehen (Vb), sich verfehlen (Vb), aneinander vorbeifahren (Vb),; minųńć (Vb) sie z kí, sich mit jemandem verfehlen (Vb), an jemandem vorbeigehen (Vb),; minųńć kogo, jemanden überholen (Vb), an ihm vorbei ziehen (Vb),; 2) vorbeigehen (Vb), nachlassen (Vb), vorübergehen (Vb),; Ta stancka zaś mu minie., Die Krankheit geht bei ihm wieder vorbei.; 3) (Frist) verstreichen (Vb),; Cas do zapłacyniou rachônku juz minų łostatni tydziyń., Die Zeit zum Bezahlen der Rechnung ist schon vorige Woche verstrichen (Vb).; sh. auch, mijać (Vb),; sh. auch, přeminųńć (Vb),; Slow. 1) minúť (Vb), minúť (Vb) sa,; Tschech. 1) minout (Vb), minout se z kým,; 2) minout (Vb), uplynout (Vb),; Poln. 1) minąć (Vb), mijać (Vb), 2) upłynąć (Vb)

mirabela ( f ), (-le, pl.-le) (Bot.)

Mirabelle ( f ) (Bot.) (Frucht ( f )), Mirabellenbaum (m),; Mómy w łogrôdku dwa strómiki mirabelôw., Wir haben im Garten zwei Mirabellenbäumchen (pl.).; Zrobjymy z tych mirabelôw marmeladâ., Wir machen aus den Mirabellen Marmelade.; kómpot z mirabelôw, Mirabellenkompott (m),; Tschech. mirabelka ( f ) (Bot.),; Poln. mirabela ( f ) (Bot.)

misecka ( f ), (ki, pl.-ki)

kleine Schüssel ( f ), Schälchen (n),; Wyłôz na stoł misecki na kómpot., Lege auf den Tisch Kompottschälchen aus.; Poln. miseczka ( f )

miska ( f ), (-ki, pl.-ki)

Schüssel ( f ), Schale ( f ),; Potřâ do miski kartoufle na klóski., Ich reibe in die Schüssel Kartoffeln für Klöse.; Łozrobjâ w misce ciasto na babkâ., Ich verrühre in der Schüssel den Teig für den Napfkuchen.; Slow. misa ( f ), miska ( f ),; Tschech. mísa ( f ), míska ( f ), Napf (m),; Poln. miska ( f )

misjou ( f ) (Rel.)

1) Mission ( f ), Auftrag (m), Sendung ( f ),; misjou politycnou, politische Mission ( f ),; misjou dyplomatycnou, diplomatische Vertretung ( f ),; 2) Mission ( f ) (Rel.), Missionshaus (n),; Tschech. misie ( f ) (Rel.),; Poln. 1) misja ( f ), 2) misja ( f ) (Rel.)

misjónarka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Missionärin ( f ),; Poln. misjonarka ( f )

misjónouř (m), (-řa, pl.-ře)

Missionar (m),; Łón był dugi cas w Afryce misjónařý., Er war lange Zeit in Afrika Missionar (m).; Poln. misjonarz (m)

mišmašina ( f ), (-ny, pl.-ny)

Mischmaschine ( f ),; Zrobjymy tyn betón mišmašinų., Wir machen den Beton mit der Mišmaschine.; Poln. mieszarka do betonu

mišųg (m), (-ga)

Mischung ( f ),; cymyntmišung (m), Zementmischung (m),; Zrobjymy tyn mišųg z třech câści pjousku i jednej câści cymyntu., Wir machen die Mischung aus drei Teilen Sand und einem Teil Zement.; Tschech. mišenina ( f ),; Poln. mieszanka ( f ) (zaprawa wapienna albo cementowa)

mita ( f ), (-ty)

1) Mitte ( f ),; Fusbal napocynajų grać łod mity športplacu., Fußball fangen sie an in der Mitte des Sportplatzes zu spielen.; 2) Miete ( f ), Mietgeld (n),; Płacis drogų mitâ ?, Zahlst du eine hohe Miete?; sh. auch, kómorne (n),; Poln. 1) środek (m), np. boiska piłki nożnej, 2) czynsz (m) (lokatora)

mitak (m), (-ku, pl.-ki)

1) Mittagessen (n), 2) Mittagszeit ( f ), Mittagspause ( f ),; Zrobjymy tera (-z) mitak., Wir machen jetzt Mittagspause.; Noupřôd pojymy na mitak., Zuerst essen wir zum Mittagessen.; Přidzies dó nous na mitak?, Kommst du zu uns zum Mittagessen?; Côz moucie dzisiej na mitak?, Was habt ihr heute zum Mittagessen?; Trefjymy sie po mitaku. Wir treffen uns nach dem Mittagessen.; sh. auch, łobjoud (m),; Slow. obed (m),; Tschech. oběd (m),; Poln. 1) obiad (m), 2) południe (n)

miteser (m), (-sra) (Med.)

Mitesser (m) (Med.),; Mó kole nosa dwa mitesry., Ich habe an der Nase zwei Mitesser (pl.).; Poln. wągr (m) (Med.)

mjara ( f ), (-ry, pl.-ry)

Maß (n),; brać łod kogo mjary, von jemandem die Maße nehmen (Vb), (Anprobe ( f )),; Łón jes bez mjary., Er ist maßlos.; mjara łod cego, Maß (n), (Länge ( f ), Breite ( f ), Höhe ( f )) von etwas,; wziųńć łod cego prawų mjarâ, von etwas das richtige Maß nehmen (Vb),; Slow. miera ( f ),; Tschech. míra ( f ),; Poln. miara ( f )

mjarka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Maß (n), Maßglas (n), Maßlöffel (m),; litrowou mjarka, Litermaß (n),; mjarka na lyki, Maß für die Arzneimenge ( f ),; Poln. miarka ( f )

mjarkować (Vb), (-kujâ)

1) merken (Vb),; mjarkować (Vb) se, sich merken (Vb), im Gedächtnis behalten (Vb),; Taky řecy ze skoły łón se mjarkuje., Solche Sachen aus der Schule merkt er sich.; Mjarkuj se to!, Merke dir das!; 2) mjarkować (Vb) co, etwas merken (Vb),; Jou ejch juz douwno mjarkowou, ize z tý autý jes co nie w pořųndku., Ich habe schon lange gemerkt, daß mit dem Auto etwas nicht in Ordnung ist.; sh. auch, pomjarkować (Vb) (co),; Poln. 1) zapamiętać (Vb), 2) zauważyć (Vb)

mjastecko (n), (-ka, pl.-ka)

Städtchen (n), Kleinstadt ( f ),; Mjŷskómy we małý mjastecku nad Łodrų., Wir wohnen in einer kleinen Stadt an der Oder.; Tschech. městeĉko (n),; Poln. miasteczko (n)

mjasto (n), (-ta, pl.-ta)

Stadt ( f ),; być w mjejście, in der Stadt sein,; Byli ejście w mjejście?, Seid ihr in der Stadt gewesen?; iś do mjasta, in die Stadt gehen (Vb),; Idâ do mjasta nakupić., Ich gehe in die Stadt einkaufen.; Pojadâ do mjasta elektriškų., Ich fahre zur Stadt mit der Straßenbahn ( f ).; We sobotâ było w mjejście kupâ ludzi., Samstag waren in der Stadt sehr viele Leute.; Łóni přeciųgli latoś do mjasta., Sie sind dieses Jahr in die Stadt gezogen.; wojywôdzky mjasto, Hauptstadt einer Wojewodschaft ( f ),; powjatowe mjasto, Kreisstadt ( f ),; Rada mjasta, Stadtrat (m),; Slow. mesto (n),; Tschech. město (n),; Poln. miasto (n)

mjaucejć (Vb)

miauen (Vb),; (Katze),; koty mjaucų, die Katzen miauen (Vb),; Poln. miauczeć (Vb)

mjaucyniy (n), (-niou)

Miauen (n),; Poln. miauczenie (n)

mje (Pron. poss.)

mir (Pron., poss.), mich (Pron. poss.),; To noulezy mje., Das gehört mir.; Mje sie dzisiej juz nicego nie chce., Ich will heute nichts mehr., (Ich bin erschöpft.),; Mje idzie dobře., Mir geht es gut.; Dyć mje tá nie třa., Es ist nicht notwendig, daß ich dort bin.; Ta taša jes łody mje., Die Tasche ist von mir.; Łóni mje tâ nie noudli., Sie haben mich dort nicht gefunden.; Mje to nic nie dotycy., Das berührt mich nicht., Das geht mich nichts an.; Mje sie chce jejś., Ich habe Hunger (m).; sh. auch, môj, moja, mojygo, mojymu,; Tschech. mne, mně,; mi,; ( můj, mého, mému ) (Pron. poss.),; Poln. mnie (Pron. poss.)

mjech (m), (-cha, pl.-chy)

1) Sack (m),; Łón jes piźniŷnty mokrý mjechý., Er hat auf den Kopf einen Schlag mit einem nassen Sack abbekommen., Er ist nicht ganz bei Trost.; Te zboze nasujymy do mjechôw., Das Getreide schütten wir (füllen wir) in Säcke ein.; mjech kartoufli, ein Sack Kartoffeln (pl.),; 2) Blasebalg (m), Balg (m), Gebläse (n),; mjech łod jarganôw, Blasebalg von der Orgel ( f ),; mjech do dmuchaniou w łogiyń u kowoula, Balg zum Feueranfachen beim Schmied (m),; Slow. mech (m),; Tschech. 1) pytel (m), 2) měch (m), (Blasebalg (m), Gebläse (n)),; Poln.1) worek (m), 2) miech (m) (np. kowalski (Adj))

mjechôwka ( f ), (-ki, pl.-ki)

großes Tragetuch (n) zum tragen von Heu (n), Gras (n),; Přiniesâ z pola před krôliki mjechôwkâ rosikóniu., Ich bringe vom Feld für die Kaninchen ein Tragetuch voll Klee (m).; mjechôwka trouwy, Tragetuch voll Gras,; mjechôwka siana, Tragetuch voll Heu (n),; Swjųzâ tâ trouwâ mjechôwkų., Ich binde das Gras mit dem Tragetuch zusammen.; sh. auch, kipa ( f ),; sh. auch, byrda ( f ),; Poln. płachta do transportowania na plecach mniejszej ilości trawy (siana)

mjedza ( f ), (-dze)

Rain (m), Feldrain (m), Grenzstreifen (m) (zwischen zwei Feldern),; mjedza mjedzy polóma, Feldrein (m),; Slow. medza ( f ),; Tschech. mez ( f ),; Poln. miedza ( f )

mjedzy (Prp.)

zwischen (Prp.), dazwischen (Prp.) unter (Prp.),; Ta wjejś lezy mjedzy Łopolý a Břegý., Das Dorf liegt zwischen Oppeln und Brieg.; Mjedzy drugí a třejcí supký płotu sų posadzóne dwa kře busikôw., Zwischen dem zweiten und dritten Zaunpfosten sind zwei Stachelbeerstreucher eingepflanzt (Vb),; Łón łowjył te papjóry mjedzy ksiųzkóma., Er suchte die Papiere zwischen den Büchern.; Trefjymy sie mjedzy scwourtų a pjųntų., Wir treffen uns zwischen vier und fünf Uhr.; To łostanie mjedzy nami., Das bleibt unter uns.; Wylejziymy ździebko mjedzy ludzi., Wir gehen etwas unter die Leute.; mjedzy niymi, unter ihnen,; Łóni wsystko podziejlyli mjedzy sobų., Sie haben alles unter sich aufgeteilt.; Slow. medzi (Prp.), pomedzi (Prp.),; Tschech. mezi (Prp.),; Poln. między (Prp.)

mjejć (Vb), (-mó)

1) haben (Vb), besitzen (Vb),; Präs. jou mó, ich habe,; ty mous, du hast,; łón (m) mou, er hat,; łóna ( f ) mou, sie hat,; łóno (n) mou, es hat,; my mómy, wir haben,; wy moucie, ihr habt,; łóni (m / pl.)) majų, sie (m) haben,; łóny ( f / pl.) majų, sie ( f / pl.) haben,; łóne (n / pl.) majų, sie (n / pl.) haben,; Prät. jou ejch mjoł, ich hatte,; ty ejś mjoł, (Kurzf.) tyś mjoł, du hattest,; łón (m) mjoł, er hatte,; łóna ( f ) mjała, sie ( f ) hatte,; łóno (n) mjało, es (n) hatte,; my ejchmy mjejli, (Kurzf.) mychmy mjejli, wir hatten,; wy ejście mjejli, (Kurzf.) wyście mjejli, ihr hattet,; łóni (m / pl.) mjejli, sie (m) hatten,; łóny ( f / pl.) mjały, sie ( f / pl.) hatten,; łóne (n / pl.) mjały, sie (n / pl.) hatten,; mjejć radość, Freude haben (Vb),; mjejć strach, Angst haben (Vb),; mjejć pod sobų ludzi, Vorgesetzter von Leuten sein, Leute unter sich haben (Vb),; mjejć kogo roud, jemanden gern haben (Vb),; Jou mó głôd., Ich habe Hunger.; Łóna mjała prawje., Sie hatte Recht.; Ty mous recht. Du hast Recht.; Łón mou ptouka., Er hat einen Vogel (m),; 2) mjejć (Vb) sie, haben (Vb), mjejć sie dobře, es gut haben (Vb),; Mjejcie sie dobře., Alles Gute in der Zukunft.; Łón mou do wsystkygo łokropnų rułâ., Er hat zu allem eine schreckliche Ruhe., Er hat zu Allem die Ruhe weg.; Na tý budynku łóni jescy majų dug., Sie (pl.) haben an diesem Haus noch Schulden.; Łóne mjały kâs scejściou., Sie ( f / pl.) hatten viel Glück (n).; Slow. mať (Vb),; Tschech.1) mít (Vb), 2) mít (Vb) se,; Poln. mieć (Vb)

mjejdź ( f ), (-dzi) (Chem.)

Kupfer (n) (Chem.),; Lajtųgi łod elektrišu sų z mjejdzi., Die Elektroleitungen sind aus Kupfer (n).; Łóni se dali zrobić dachrynnâ z mjejdzi., Sie haben sich eine Dachrinne aus Kupfer machen lassen.; Před blycablajter włozyli wielkų platâ z mjejdzi do ziymje., Für den Blitzableiter haben sie eine große Kupferplatte in die Erde gelegt.; sh. auch, kupfer (m),; Slow. meď ( f ) (Chem.),; Tschech. měď ( f ) (Chem.),; Poln. miedź ( f ) (Chem.)

mjejsiųnc (m), (-ca, pl.-ce)

Monat (m),; Łóni zyjų łod mjejsiųnca do mjejsiųnca., Sie leben von einem Monat zum anderen.; Pojejdziymy w maju na dwa mjejsiųnce robić do Âglyjej., Wir fahren im Mai für zwei Monate nach England arbeiten.; pjŷńć mjejsiŷncy, fünf Monate,; Łóna jes tera we pjųntý mjejsiųncu., Sie ist jetzt im fünften Monat schwanger.; Za tři mjejsiųnce napocnie sie lato., In drei Monaten beginnt der Sommer.; To třwało štyry mjejsiųnce., Das dauerte vier Monate lang.; Co mjejsiųnc tu jes co îksego., Jeden Monat ist hier etwas anderes.; Dostanâ dwa tysiųnce na mjejsiųnc., Ich bekomme zwei Tausend pro Monat. (Lohn (m),; Slow. mesiac (m),; Tschech. měsíc (m),; Poln. miesiąc (m)

mjejsiųncek (m), (-cka) (Astr.)

Mond (m) (Astr.),; Mómy teraz połny mjejsiųncek., Wir haben jetzt Vollmond (m).; Mjejsiųncek teraz ubjyrou., Der Mond nimmt jetzt ab. (abnehmender Mond (m)),; Potý zaś be mjejsiųncek přibjyrać., Dann wird der Mond wieder zunehmen., (zunehmender Mond (m)),; Na dwoře jes dzisiej jasno, bo śwjyci mjejsiųncek., Heute ist es draußen hell, weil der Mond scheint.; Amerykanry wyfurgły rakejtų na mjejsiųncek., Die Amerikaner sind mit der Rakete auf den Mond geflogen.; My ejchmy śli při mjejsiųncku., Wir sind bei Mondschein gegangen.; Slow. mesiac (m) (Astr.),; Tschech. měsíc (m) (Astr.),; měsíĉek (m) (Astr.),; Poln. księżyc (m) (Astr.)

mjejsiųncka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Monatsregel ( f ), Periode ( f ), Tage (pl.),; Tschech. měsíĉky (pl.),; Poln. miesiączka ( f )

mjejsiŷncny (Adj), (-nego)

Monats-, monatlicher (Adj), einmonatiger (Adj),; Kupjâ se mjejsiŷncnų farkartâ., Ich kaufe mir eine Monatsfahrkarte ( f ).; mjejsiŷncne spłoucaniy dugu, monatliches Abzahlen der Schulden (pl.),; Weznâ na jejsiyń mjejsiŷncny urloup., Ich nehme im Herbst einen Monatsurlaub (m).; mjejsiŷncny zourobek (m), monatlicher Verdienst (m)., (Lohn (m), Monatsgehalt (n)),; Tschech. měsíĉní (Adj),; Poln. miesięczny (Adj)

mjejsiŷncnie (Adv)

monatlich (Adv), jeden Monat (m),; Na Auto musiymy jescy mjejsiŷncnie spłoucać štyrysta złotych., Für das Auto müssen wir noch monatlich vierhundert Polnische Zloty abbezahlen.; Łón zaroubjou mjejsiŷncnie dwa tysiųnce złotych., Er verdient monatlich zwei Tausend Polnische Zloty.; Poln. miesięcznie (Adv)

mjejścić (Vb), (-jscâ)

fassen (Vb), in etwas Platz haben (Vb), enthalten (Vb), beinhalten (Vb),; sh. auch, pomjejścić (Vb) sie,; zmjejścić (Vb) sie,; Tschech. obsahovat (Vb), obsáhnout (Vb), zahrnovat (Vb),; Poln. mieścić (Vb), mieścić (Vb) się

mjeřić (Vb), (-řâ)

1) messen (Vb), ausmessen (Vb),; mjeřić (Vb) co, etwas messen (Vb), ausmessen (Vb),; Mjeřâ prawje dugość šrâka., Ich messe gerade die Schranklänge aus.; mjeřić sie z kí, sich mit jemandem messen (Vb), (vergleichen (Vb)),; Łón sie śní nie moze mjeřić., Er darf sich mit ihm nicht messen (Vb),(vergleichen (Vb)),; mjeřić (Vb) kogo, jemanden messen (Vb), die Größe bei ihm für etwas feststellen (Vb),; sh. auch, (wy-, z-) mjeřić (Vb),; 2) mjeřić (Vb), zielen (Vb),; mjeřić (Vb) na co, auf etwas zielen (Vb),; mjeřić na zajųnca flintų, auf den Hasen mit der Flinte zielen (Vb),; sh. auch, cilować (Vb), cilać (Vb),; Slow.1) merať (Vb), 2) cieliť (Vb), mieriť (Vb),; Tschech. 1) měřit (Vb), 2) mířit (Vb),; Poln.1) mierzyć (Vb), 2) celować (Vb) (bronią)

mjeřyniy (n), (-niou)

Messung ( f ), Vermessung ( f ),; mjeřyniy wartkości, Geschwindigkeitsmessung ( f ),; mjeřyniy głâbokości wody w řyce, Messung der Wassertiefe im Fluß (m),; mjeřyniy wysokości gôry, Messung der Höhe eines Berges,; Tschech. měření (n),; Poln. pomiar (m), mierzenie (n)

mjetła ( f ), (-tły, pl.-tły)

Besen (m), Feger (m),; Pozamjató mjetłų drógâ., Ich fege mit dem Besen die Straße.; mjetła do zamjataniou, Kehrbesen (m),; Slow. metla ( f ),; Tschech. koště (n), smeták (m),; Poln. miotła ( f )

mjóno (n), (-na, pl.-na)

Name (m) (Vorname und Nachname),; Benennung ( f ), Bezeichnung ( f ),; dać małymu dziejciu mjóno, dem Kleinkind einen Vornamen geben,; Podpisać co mjóný, etwas mit dem Namen unterschreiben (Vb),; zawołać kogo mjóný, jemanden beim Namen rufen (Vb),; zmjynić mjóno, den Namen ändern (Vb),; znać kogo yno mjóný, jemanden nur dem Namen nach kennen (Vb),; pejdziejć swojy mjóno, seinen Namen sagen (Vb),; mjejć dobre mjóno, einen guten Ruf haben (Vb),; rodzinne mjóno, Familienname (m),; sh. auch, pisać (Vb) sie,; Slow. meno (n), Name (m), Bezeichnung ( f ),; priezvisko (n), (Name (m), Zuname (m), Familienname (m),; Tschech. jméno (n), Name (m),; rodné jméno, Familienname (m),; Poln. imię i nazwisko (n)

mjôd (m), (mjodu, pl. mjody)

Honig (m),; Pscoły nazbjyrały latoś kâs mjodu., Die Bienen haben dieses Jahr viel Honig gesammelt.; Pojymy zamłôw z masłý i mjodý., Essen wir Semmeln mit Butter und Honig (m).; Slow. med (m),; Tschech. med (m),; Poln. miód (m)

mjyłość ( f ), (-ści)

Liebe ( f ),; mjyłość do kogo, Liebe zu jemandem,; Slow. láska ( f ),; Tschech. láska ( f ),; Poln. miłość ( f )

mjyłować (Vb), (-łujâ)

lieben (Vb), gern haben (Vb),; mjyłować (Vb) kogo, jemanden lieben (Vb), gern haben (Vb),; mjyłować (Vb) sie, sich lieben (Vb),; Łóni sie mjyłujų., Sie lieben sich.; sh. auch, mjejć (Vb) kogo roud,; sh. auch, přouć (Vb) kómu,; Slow. milovať (Vb), mať rád,; Tschech. milovat (Vb),; Poln. miłować (Vb), miłować (Vb) się

mjyłowaniy (n), (-niou)

Lieben (n),; Poln. miłowanie (n)

mjyły (Adj), (-łego)

netter (Adj), liebenswürdiger (Adj), angenehmer (Adj),; Łón jes mjyłý synký., Er ist ein liebenswerter Junge.; Tschech. milý (Adj),; Poln. miły (Adj)

mjynić (Vb), (-niâ)

1) wechseln (Vb), tauschen (Vb),; mjynić (Vb) pjųndze, Geld tauschen (Vb),; mjynić dolary na ojro, Dollar in Euro tauschen (Vb),; (wy-) mjynić kupjónų řec, eine gekaufte Sache (aus-) tauschen (Vb),; sh. auch, (wy-, z-, za-) mjynić (Vb),; 2) mjynić (Vb) sie, sich ändern (Vb), sich verändern (Vb), Farbe ( f ) wechseln (Vb), schillern (Vb), flimmern (Vb), verwandeln (Vb),; Case sie mjynių., Die Zeiten ändern sich.; Te moře sie w słóńcu mjyni., Das Meer ändert sich in der Sonne. (Farbe ( f )),; 3) meinen (Vb),; Jou mjyniâ co îksego., Ich meine etwas anderes.; Co wy do tego mjynicie?, Was meinen sie dazu?; Jou to mjyniâ inacej., Ich meine das anders.; Slow. 2) meniť (Vb), meniť (Vb) sa, 3) mieniť(Vb),; Tschech. 1) (pro-, vy-, z-, za-) měnit (Vb), 2) měnit (Vb) se, 3) mínit (Vb),; Poln 1) zmienić (Vb), wymieniać (Vb), 2) mienić (Vb) się,; 3) mniemać (Vb)

mjyś (Vb), (mjetâ)

(aus) kehren (Vb), fegen (Vb),; sh. auch, ( ło-, s-, wy-, za-) mjyś (Vb),; sh. auch, ( ło-, s-, wy-, za-) mjatać (Vb),; Tschech. mést (Vb),; Poln. zamieść (Vb)

mjŷki (Adj), (-kygo), (st. mjŷksy, noumjŷksy)

1) weicher (Adj),; mjŷki zougłowek, weiches Kissen (n),; mjŷkou gruska ( f ), weiche Birne ( f ),; mjŷky mjŷso (n), mürbes Fleisch (n),; mjŷki zesejl (m), weicher Sessel (m),; mjŷki głos, weiche Stimme ( f ),; mjŷky śwjatło, weiches Licht (n),; mjŷkou matraca, weiche Matratze ( f ),; Pisâ mjŷkí blajštiftý., Ich schreibe mit einem weichen Bleistift (m).; My mómy mjŷkų wodâ., Wir haben weiches Wasser.; 2) sanftmütiger (Adj), weichherziger (Adj), (Mensch (m),; Łón mou mjŷky serce., Er hat ein weiches Herz (n).; Łón jes bardzo mjŷki., Er wird von seinen Gefühlen schnell überwältigt und weint.; Slow. mäkký (Adj),; Tschech. měkký (Adj),; Poln. miękki (Adj)

mjŷknųńć (Vb)

weich werden (Vb), sich erweichen (Vb), Härte verlieren (Vb),; sh. auch, zmjŷknųńć (Vb),; Slow. mäkčiť (Vb), weich machen (Vb),; Tschech. měknout (Vb), (z-),; Poln. mięknąć (Vb)

mjŷko (Adv)

weich (Adv),; jajco uwařić na mjŷko, ein weichgekochtes Ei kochen (Vb),; Uwouř mi jajco na mjŷko., Koche mir ein weichgekochtes Ei.; Poln. miękko (Adv)

mjŷkość ( f ), (-ści)

Weichheit ( f ),; Tschech. měkkost ( f ),; Poln. miękkość ( f )

mjŷsać (Vb), (-só)

mischen (Vb), untermischen (Vb), vermischen (Vb), vermengen (Vb), rühren (Vb), verrühren (Vb),; mjŷsać (Vb) co z cý, etwas mit etwas anderem vermischen (Vb),; mjŷsać pjousek z cymyntý, Sand mit Zement mischen (Vb),; (po-) mjŷsać karty do graniou, Spielkarten mischen (Vb),; mjŷsać ciasto na chlyb, Brotteig kneten (Vb),; mjŷsać cukjer z ciastý na kołouc, Zucker mit Kuchenteig verrühren (Vb).; sh. auch, (do-, po-, pře-, při-, z-) mjŷsać (Vb),; sh. auch, wmjŷsać (Vb) sie,; Slow. miešať (Vb),; Tschech. mísit (Vb), míchat (Vb), umíchat (Vb),; Poln. mieszać (Vb)

mjŷsaniy (n), (-niou)

Mischen (n),; Poln. mieszanie (n)

mjŷsany (Adj), (-nego)

gemischter (Adj),; sh. auch, pomjŷsany (Adj),; Tschech. míchaný (Adj),; Poln. (po-) mieszany (Adj)

mjŷsek (m), (-ska, pl.-ski)

1) Säckchen (n), Beutel (m),; Cukjer do zawařyniou łowocu mó w kómoře w mjŷsku., Zucker zum Einkochen von Obst habe ich in einem Säckchen in der Speisekammer.; Łodwouz mi do tego mjŷska pu kila maku., Wiege mir in dieses Säckchen ein halbes Kilogramm Mohn ab.; 2) Geldbeutel (m), Geldbörse ( f ),; Jou juz niy mó w mjŷsku kâs pjŷndzy., Ich habe im Geldbeutel nicht mehr viel Geld,; Mous w mjŷsku jescy drobne pjųndze?, Hast du im Geldbeutel noch Kleingeld?; 1) Slow. mešec (m),; Tschech. 1) pytel (m),; sáček (m) (Tüte ( f )),; 2) měšec (m), (Geldbeutel (m)),; Poln. 1) woreczek (m), mieszek (m), 2) portfel (m)

mjŷskać (Vb), (-kó)

wohnen (Vb),; My mjŷskómy juz třejci rok w Łopolu., Wir wohnen schon das dritte Jahr in Oppeln., Łóni mjŷskajų we fajný wołnųgu., Sie wohnen in einer schönen Wohnung.; Jak nie bes płaciył kómornego, to tá nie bes dugo mjŷskoł., Wenn du die Miete nicht bezahlst, da wirst du dort nicht lange wohnen.; Tá idzie dobře mjŷskać., Dort kann man gut wohnen.; Łóni banų mjŷskać dokupy., Sie werden zusammen wohnen.; Tschech. bydlet (Vb),; Poln. mieszkać (Vb)

mjŷskaniy (n), (-niou)

das Wohnen (n),; Mjŷskaniy w mjejście jes drozse niz na wsi., Das Wohnen in der Stadt ist teurer als auf dem Lande.; sh. auch, wołnųg (m),; Poln. życie w dzielnicy mieszkaniowej (miasto, wieś)

mjŷso (n), (-sa)

Fleisch (n),; Pódziymy do masařa kupić na jutro mjŷso., Wir gehen in den Fleischerladen für morgen Fleisch kaufen.; świńsky mjŷso, Schweinefleisch,; wołowe mjŷso na rolady, Rindfleisch für Rouladen,; śwjyze mjŷso, Frischfleisch (n),; zamrozóne mjŷso, eingefrorenes Fleisch,; Slow. mäso (n),; Tschech. maso (n),; Poln. mięso (n)

mjŷtus (m), (-sa, pl.-se), (Zool.)

Quappe ( f ), (Zool.),; Dopadli my w řyce dwa mjŷtuse., Wir haben im Fluß zwei Quappen gefangen.; Poln. miętus (m) (Zool.)

mlaśkać (Vb), (-kó)

schmatzen (Vb), mit offenem Mund essen (Vb), laut essen (Vb),; Łón při joudle maśklou., Er schmatzt beim Essen.; Slow. mĺaskať (Vb),; Tschech. mlaskat (Vb),; Poln. mlaskać (Vb), (głośno jeść)

mlouć (Vb), (mlejâ)

mahlen (Vb),; Młynouř mleje wjatrouký psynicâ., Der Müller mahlt mit der Windmühle Weizen.; Jou mlejâ kafejmilų kafej., Ich mahle mit der Kaffeemühle Kaffee.; sh. auch, (po-, z-) mlouć (Vb),; Slow. mlieť (Vb),; Tschech. mlít (Vb),; Poln. mleć (Vb)

mlóniy (n), (-niou)

Mahlen (n),; mlóniy zbozou, Mahlen von Getreide (n),; Slow. mletie (n),; Poln. mielenie (n)

mlóny (Adj), (-nego)

gemahlener (Adj),; sh. auch, pomlóny (Adj),; Tschech. mletý (Adj),; Poln. mielony (Adj)

mlyc (m), (-ca) (Bot.)

1) Löwenzahn (m) (Bot.),; W tej trouwje jes kâs mlycu., In diesem Gras ist viel Löwenzahn (m).; 2) Fischmilch ( f ) (Zool.) (vom Milchner (m) (Zool.)),; Tschech. 1) pampeliška ( f ) (Bot.), 2) mlíĉí (n) (Zool.),; Poln. 1) mlecz (m) (Bot.), mniszek (m) (Bot.), 2) mlecz (m) (Zool.), (nasienie samców ryb)

mlycny (Adj), (-nego)

1) mlycnou ryba ( f ), Milchner (m) (Zool.),; mlycny harynek (m), Heringsmilchner (m),; sh. auch, krupny (Adj),; 2) Milch-,; mlycne zâby (pl.), Milchzähne (pl.),; mlycne skło, Milchglas (n),; Tschech. 1) mliĉak (m), mliĉ(n)ak (m) (Zool.),; 2) mléĉný (Adj),; Poln. 1) mleczak (m) (Zool.),; 2) mleczny (Adj)

mlyko (n), (-ka)

Milch ( f ),; chude mlyko, Magermilch ( f ), fettarme Milch ( f ),; połne mlyko, Vollmilch ( f ),; kwaśne mlyko, Sauermilch ( f ), Dickmilch ( f ),; krowjy mlyko, Kuhmilch ( f ),; koziy mlyko, Ziegenmilch ( f ),; łowce mlyko, Schafmilch ( f ),; sproskowane mlyko, Pulvermilch ( f ),; woupjynne mlyko, Kalkmilch ( f ) (Techn.),; Slow. mlieko (n),; Tschech. mléko (n),; Poln. mleko (n)

młode (n), (-dego), młode (pl.)

das Junge (n) (Tier), die Jungen (pl.) (Tier),; Nas krôlik sie łokociył, i mou sejś młodych., Unser Kaninchen hat Junge geworfen, und hat sechs Junge.; Poln. młode (n / pl.)

młodość ( f ), (-ści)

Jugend ( f ),; Přezyć młodość we familyjej, die Jugend in der Familie verleben (Vb),; Tschech. mladost ( f ),; Poln. młodość ( f )

młodo (Adv)

jung (Adv),; Łón juz młodo umar., Er ist schon jung gestorben (Vb).; Poln. młodo (Adv)

młody (Adj), (-dego), (st. młodsy, noumłodsy)

junger (Adj),; młody cłowjek, junger Mensch (m),; młode lata, junge Jahre (pl.),; Łóni sų jescy młodzi., Sie sind noch jung.; Kupjyli my młodego kónia., Wir haben ein junges Pferd gekauft.; Tá było kâs młodych ludzi., Dort waren viele junge Leute.; Zasadziył ejch w łogrôdku młode strómiki., Ich habe im Garten junge Bäumchen gepflanzt.; Młode bocónie juz napocynajų furgać., Die jungen Störche fangen schon an zu fliegen.; młody pón, Bräutigam (m),; młodou pani, Braut ( f ),; młode państwo, das Brautpaar (n),; młodou familyjou, junge Familie ( f ),; za młodych lout, in jungen Jahren (pl.),; Trefjâ dzisiej młodsego brata., Ich treffe heute den jüngeren Bruder (m).; Łón jes łody mje tři lata młodsy., Er ist drei Jahre jünger als ich.; Tschech. mladý (Adj),; Poln. młody (Adj)

młot (m), (-ta, pl.-ty)

großer Hammer (m),; Łozklupjâ młotý te kamjynie., Ich zerklopfe mit dem großen Hammer die Steine.; kowoulski młot, Vorschlaghammer (m),; Tschech. kladivo (m),; Poln. młot (m)

młotek (m), (-tka, pl.-tki)

Hammer (m),; Wbijâ do ściany młotký ćwjŷcek na łobrouzek., Ich schlage in die Wand ein Nägelchen für das Bild ein.; mularski młotek, Maurerhammer (m),; drewjanny młotek, Holzhammer (m),; blacharski młotek, Klempnerhammer (m),; sewski młotek, Schusterhammer (m),; klupnųń rouz co młotký, einmal auf etwas mit dem Hammer draufschlagen (Vb),; Tschech. kladívko (n),; Poln. młotek (m)

młócić (Vb), (-câ) (Agr.)

1) Getreide dreschen (Vb) (Agr.), ausdreschen (Vb) (Agr.),; młócić psynicâ, Weizen dreschen (Vb),; sh. auch, wymłócić (Vb),; 2) młócić kogo (fam.), jemanden verdreschen (Vb) (fam.),; Slow. mlátiť (Vb) (Agr.),; Tschech. 1) mlátit (Vb) (Agr.), 2) mlátit (Vb) (fam.),; Poln. 1) młócić (Vb) (Agr.), 2) młócić (Vb) (fam.)

młócyniy (n), (-niou) (Agr.)

Dreschen (n) (Agr.), Drusch (m) (Agr.),; Tschech. mlácení (n) (Agr.),; Poln. młócenie (n) (Agr.)

młyn (m), (-na, pl.-ny)

1) Mühle ( f ), Getreidemühle ( f ),; młyn wodny, Wassermühle ( f ),; młyn wjetřny, Windmühle ( f ),; sh. auch, wjartouk (m),; mlouć w młynie zboze na mųkâ, in der Mühle Getreide zu Mehl mahlen (Vb),; 2) Mühle ( f ) (Techn.),; młyn kulowy, Kugelmühle ( f ),; Slow. mlyn (m),; Tschech. mlýn (m),; Poln. młyn (m)

młynek (m), (-nka, pl.-nki)

kleine Mühle ( f ), Handmühle ( f ),; młynek na mak, Mohnmühle ( f ),; młynek na kořyniy, Pfeffermühle ( f ),; sh. auch, mila ( f ),; kafejmila ( f ),; Poln. młynek (m)

młynouř (m), (-řa, pl.-ře)

Müller (m),; Tschech. mlynář (m),; Poln. młynarz (m)

młynourka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Müllerin ( f ),; Tschech. mlynářka ( f ),; Poln. młynarka ( f )

młyński (Adj), (-kygo)

Mühlen-,; von der Mühle ( f ),; młyński kamjyń (m), Mühlenstein (m),; młyńsky koło (n), Mühlenrad (n),; Tschech. mlýnský (Adj),; Poln. młyński (Adj)

mnozyć (Vb), (-zâ)

1) vermehren (Vb),; mnozyć (Vb) sie, sich vermehren (Vb),; sh. auch, łozmnozyć (Vb) sie,; 2) multiplizieren (Vb) (Mat.),; Slow. 1) množiť (Vb) sa, 2) násobiť (Mat.),; Tschech. 1) rozmnožovat (Vb), 2) (vy-, z-) násobit (Vb) (Mat.),; Poln.1), 2) mnożyć (Vb)

mnozyniy (n), (-niou)

1) Vermehrung ( f ),; 2) Multiplizieren (n) (Mat.),; Poln. 1), 2) mnożenie (n)

moc ( f ), (-cy)

Stärke ( f ), Kraft ( f ), Macht ( f ),; moc prawnou, Rechtskraft ( f ),; elektrycnou moc, elektrische Kraft ( f ),; Łón mou kâs mocy., Er hat viel Kraft ( f )., Er ist stark.; Łón to pognų całų mocų., Er hat das mit ganzer Kraft verbogen (Vb),; Slow. moc ( f ), sila ( f ),; Tschech. moc ( f ), síla ( f ),; Poln. moc ( f ), siła ( f )

mocniejć (Vb)

erstarken (Vb), an Stärke zunehmen (Vb), kräftiger werden (Vb),; sh. auch, zmocniejć (Vb),; Tschech. mohutnět (Vb),; Poln. przyjść do sił, stać się mocniejszym

mocniejsy (Adj), (Kp. von mocny)

kräftiger (Adj), (Kp. von kräftig (Adj)),; Kupjył ejch traktor z mocniejsý motorý., Ich habe einen Traktor mit einem stärkeren Motor gekauft.; Poln. mocniejszy (Adj), (Kp. von mocny (Adj))

mocno (Adv), (st. mocniej, noumocniej)

stark (Adv), fest (Adv), kräftig (Adv),; Ejch sie při tej robocie mocno třas w nogâ., Ich habe mich bei der Arbeit kräftig am Bein gestoßen (Vb).; Narouz napocnų mocno padać desc (m)., Plötzlich fing es an stark zu regnen.; Łón mocno śpi., Er schläft tief. (fest).; Ty to musis tý młotký mocniej klupnųńć., Du mußt darauf mit dem Hammer fester draufschlagen (Vb).; Tschech. silně (Adv),; Poln. mocno (Adv), silnie (Adv)

mocny (Adj), (-nego), (st. mocniejsy, noumocniejsy)

starker (Adj), fester (Adj), kräftiger (Adj), dauerhafter (Adj),; Na dwoře wjeje mocny wjatř., Draußen weht ein kräftiger Wind.; Tyn kafej jes ale mocny!, Der Kaffee ist aber stark!; Te auto mou mocny motor., Das Auto hat einen (leistungs-) starken Motor.; Tyn budynek mou mocnų konstrukcjâ., Das Haus hat eine stabile (dauerhafte) Konstruktion ( f ).; Tyn synek mou mocne kości., Der Junge hat kräftige (starke) Knochen (pl.).; Dej yno mi tyn mocniejsy lyncusek., Reiche mir bitte die stärkere Kette.; Slow. mocný (Adj), silný (Adj),; Tschech. mohutný (Adj), silacký (Adj), silný (Adj),; Poln. mocny (Adj), silny (Adj)

mocować (Vb) sie, (sie..-cujâ)

mit jemandem Kräfte messen (Vb), mit jemandem einen Ringkamf machen (Vb),; sh. auch, pasować (Vb) sie,; Poln. mocować (Vb)

mocyć (Vb), (-câ)

naßmachen (Vb), weichen (Vb), wässern (Vb),; mocyć próntki na kosyki, Korbweien (ein-) weichen,; mocyć we wodzie praniy, Wäsche weichen (Vb),; mocyć słóne harynki, Salzheringe wässern (Vb),; sh. auch, ( łoz-, po-, pře-, za-) mocyć (Vb),; Tschech. moĉit (Vb),; Poln. moczyć (Vb) (w wodzie)

modern (Adj)

modern (Adj),; To jes teraz modern., Das ist jetzt modern.; Poln. modny (Adj), nowoczesny (Adj)

modernizować (Vb), (-zujâ)

modernisieren (Vb),; modernizować budynek, ein Haus modernisieren (Vb),; modernizować fabrykâ, eine Fabrik modernisieren (Vb), (den Produktionsprozeß modernisieren (Vb)),; Tschech. modernizovat (Vb),; Poln. modernizować (Vb), unowocześniać (Vb)

modnie (Adv)

nach der Mode, zeitgemäß (Adv),; Łón jes modnie łoblecóny., Er ist nach der neuesten Mode gekleidet (Vb).; Łóni sų modnie umejblowani ., Sie sind modern eingerichtet. (haben moderne Möbel (pl.)),; Poln. nowocześnie (Adv), modnie (Adv)

modny (Adj), (-nego)

Mode-, modisch (Adj),; Łóna mou modny mantejl., Sie hat einen modischen Mantel (m).; Poln. nowoczesny (Adj), modny (Adj)

modřew (m) (Bot.)

Lärche ( f ) (Bot.), Lärchenholz (n),; Modřew traci bez zimâ jeglice., Die Lärche verliert im Winter die Nadeln (pl.).; syski łod modřewja, Lärchenzapfen (pl.),; ojropejski modřew, europäische Lärche ( f ) (Bot.),; japóński modřew, japanische Lärche ( f ) (Bot.),; Tyn stoł jes zrobjóny z modřewja., Der Tisch ist aus Lärchenholz hergestellt.; Tschech. modřín (m) (Bot.),; Poln. modrzew (m) (Bot.)

mogâ (Vb), (Sing. / Präs. / 1 Pers. von môc)

jou mogâ, ich kann,; Jou tá mogâ iś., Ich kann dort hingehen.; sh. auch, môc (Vb),; Tschech. mohu (Vb),; Poln. mogę (od móc (Vb))

moja (Pron., poss.),; mojy (Pron. ,poss.),; mojygo (Pron., poss.),; mojymu (Pron., poss.)

meine (Pron., poss.), meines (Pron. poss.),; moja siostra, meine Schwester ( f ),; To jes moja ksiųzka., Das ist mein Buch.; Mojy třewiki sų blank zmazane., Meine Schuhe sind ganz verdreckt.; Bolų mje mojy nogi., Mich schmerzen meine Füße.; Tyn halsband jes łod mojygo psa., Das Halsband ist von meinem Hund (m),; To sie přidou mojymu łojcowi., Das kann mein Vater gut gebrauchen.; sh. bei, môj (Pron., poss),; sh. auch, mje (Pron., poss.),; Tschech. moje, moji, (můj), (Pron., poss.),; Poln. moja, moje (Pron., poss.), (od mój)

mojzybusard (m), (-da, pl.-dy) (Zool.)

Mäusebussard (m) (Zool.),; Mojzybusard krųzy nad polý., Ein Mäusebussard kreist über dem Feld.; Poln. myszołów (m) (Zool.)

moka (n / f )

Mokka (-kaffee) (m),; Tschech. moka (n),; Poln. mokka ( f )

moknųńć (Vb), (-nâ)

naß werden (Vb),; Desc padou. Łozwjesųne praniy na dwoře moknie., Es regnet. Die aufgehängte Wäsche wird draußen naß.; sh. auch, (pře-, z-) moknųńć (Vb),; Slow. moknúť (Vb),; Tschech. moknout (Vb),; Poln. moknąć (Vb)

mokro (Adv)

naß (Adv), feucht (Adv),; Na dwoře jes mokro., Draußen ist es naß.; mokro ucesane włosy, naß gekämmtes Haar (n),; Wycyściymy to na mokro., Wir reinigen das naß.; Tschech. mokro (Adv),; Poln. mokro (Adv)

mokry (Adj), (-rego)

nasser (Adj), feuchter (Adj),; Ty mous jescy mokre włosy., Du hast noch nasses Haar (n),; W tý budynku jes mokrou pywnica., In diesem Haus ist ein nasser Keller.; Łozpostři tyn mokry šyrm we chysy., Breite den nassen Schirm im Hausflur aus.; W tý roku mómy mokre lato., In diesem Jahr haben wir einen nassen Sommer.; Te dziejcio mou mokró pjejluchâ., Das Kind hat eine nasse Windel.; Slow. mokrý (Adj),; Tschech. mokrý (Adj),; Poln. mokry (Adj)

mokřić (Vb), (-řâ)

naß machen (Vb), feucht machen (Vb),; mokřić se włosy, sich die Haare naß machen (Vb),; sh. auch, (po-, z-) mokřić (Vb),; Tschech. mokřit (Vb),; Poln. zwilżać (Vb)

mołda ( f ), (-dy)

Mode ( f ),; być w mołdzie, in Mode sein (Vb),; To jes tera w mołdzie., Das ist jetzt in Mode.; wylyź z mołdy, aus der Mode kommen (Vb),; Te galouty juz wylazły z mołdy., Die Hosen sind schon aus der Mode gekommen.; nowou mołda, neue Mode ( f ),; starou mołda, alte Mode ( f ),; přiś do mołdy, in Mode kommen (Vb),; sh. auch, modnie (Adv),; Tschech. móda ( f ),; Poln. moda ( f )

momynt (m), (-tu)

Moment (m), Augenblick (m),; To był yno momynt, jak łón nie doł pozôr., Das war nur ein Moment, wo er nicht aufgepaßt hat.; To sie zrobjyło w tý momyncie., Das ist in diesem Moment geschehen.; Łón na momynt swojy zgorsyniy zapómniou., Er hat für einen Augenblick seinen Ärger (seine Sorgen ) vergessen.; Jou tá niy mó ani momyntu pokoju., Ich habe dort keinen Moment Ruhe.; sh. auch, chwila ( f ),; Tschech. moment (m),; Poln. moment (m)

monopołl (m), (-lu)

Monopol (n),; mjejć na co monopołl, auf etwas Monopol haben (Vb),; špyrytusowy monopołl, Monopol des Schnapsbrennens (n),; monopołl robjyniou i spředouwaniou štrychalcôw, Monopol der Zündholzherstellung (Streichholzherstellung ( f )) und des Verkaufs,; Tschech. monopol (m),; Poln. monopol (m), (wyłączne prawo produkcji lub handlu w jakiejś dziedzinie)

moplik (m), (-ka, pl.-ki)

Moped (n),; Pojadâ mopliký nakupić do sklepu., Ich fahre mit dem Moped zum Geschäft einkaufen (Vb),; Tschech. moped (m),; Poln. moped (m), motorower (m)

Morawa ( f ), Morawy (pl.) (Geogr.)

Mähren (n) (Geogr.),; Tschech. Morava ( f ) (Geogr.),; Poln. Morawy (pl.) (Geogr.)

morawski (Adj), (-kygo)

mährischer (Adj),; Tschech. moravský (Adj),; Poln. morawski (Adj)

mordować (Vb)

morden (Vb), töten (Vb),; sh. auch, zamordować (Vb),; Tschech. zabíjet (Vb),; Poln. zamordować (Vb), zabić (Vb)

morfjum (m) (Med.)

Morphium (n) (Med.),; Tschech. morfium (n) (Med.),; Poln. morfina ( f ) (Med.)

morga ( f ), (-gi, pl.-gi)

Morgen (m), (Ackerland-Flächenmaß, ¼ Hektar (m)),; Łóni majų nad Łodrų sejś morgôw łųki., Sie haben an der Oder sechs Morgen Wiese.; Poln. mórg (m), morga ( f )

morski (Adj), (-kygo)

See-, Meer-, Meeres-,; morskou ryba, Seefisch (m),; morskou flota, Seeflotte ( f ),; morskou dróga, Seeweg (m),; morski klimat, Meeresklima (n),; morskou latarnia ( f ), Leuchtturm (m),; morskou sôl, Meersalz (n),; Tschech. mořský (Adj),; Poln. morski (Adj)

moře (n), (-řa, pl.-řa)

Meer (n), See ( f ),; Łóni mjŷskajų nad mořý., Sie wohnen am Meer (n).; Courne Moře, Schwarzmeer (n),; Lodowe Moře, Eismeer (n),; na kraju mořa, am Meeresrand (m),; na mořu, auf dem Meer (n),; nad mořý, am Meer,; Byli my we ferje nad mořý., Wir waren in den Ferien am Meer (n).; pozióm mořa, Meeresspiegel (m),; Mjŷskómy třista mejtrôw nad mořý., Wir wohnen dreihundert Meter über dem Meeresspiegel.; sh. auch, Nordzej ( f ),; Ostzej ( f ),; Slow. more (n),; Tschech. moře (n),; Poln. morze (n)

mořić (Vb)

hungern lassen (Vb),; mořić (Vb) sie, hungern (Vb),; mořić (Vb) kogo, jemanden hungern lassen (Vb),; sh. auch, umořić (Vb),; Tschech. mořit (Vb), trápit (Vb),; Poln. morzyć (Vb)

mosiųndz (m), (-za)

Messing (n),; klamka z mosiųndzu, Klinke aus Messing (n),; kołko łod zygarka z mosiųndzu, Uhrenrädchen aus Messing (n),; Slow. mosadz (m),; Tschech. mosaz ( f ),; Poln. mosiądz (m)

mosiŷndzny (Adj), (-nego)

Messing-,; aus Messing (n),; mosiŷndzny zwónek (n), Klingel ( f ) aus Messing (n),; mosiŷndzny lichtouř, Kerzenständer aus Messing (n),; Poln. mosiężny (Adj)

most (m), (-ta, pl.-ty)

Brücke ( f ),; Přelejziymy bez most na drugų strónâ řyki., Wir gehen über die Brücke auf die andere Seite des Flusses.; wisųncy most, Hängebrücke ( f ),; most pontonowy, Pontonbrücke ( f ),; filour łod mosta, Brückenpfeiler (m),; Slow. most (m),; Tschech. most (m),; Poln. most (m)

mostek (m), (-tka, pl.-tki)

1) kleine Brücke ( f ), Brückchen (n),; mostek bez křipop, Brückchen über einen Graben (m),; 2) Brücke ( f ) (Sp.),; zrobić při gymnastyce mostek, bei der Gymnastik eine Brücke machen (Vb),; 3) Zahnbrücke ( f ) (Med.),; Tschech. můstek (m),; Poln. mostek (m)

mostowy (Adj), (-wego)

Brücken-,; mostowy filour, Brückenpfeiler (m),; Poln. mostowy (Adj)

mostrich (m), (-cha, pl.-chy)

Senf (m), Mostrich (m),; tųkać wóřt we mostrichu, Wurst im Senf tunken (Vb),; pómazać rolady mostrichý, Rouladen mit Senf bestreichen (Vb),; Tschech. hořčice ( f ),; Poln. musztarda ( f )

mota ( f ), (-ty, pl.-ty) (Zool.)

Motte ( f ) (Zool.),; Moty wyzarły we wounianý pulołwře dziury, Motten haben im Wollpullover Löcher ausgefressen,; Dostały nó sie do šrâka moty., In den Schrank sind uns Motten geraten (Vb).; Slow. moĺ (m) (Zool.), moĺa ( f ) (Zool.),; Tschech. mol (m) (Zool.),; Poln. ćma ( f ), mól (m), mole (pl.) (Zool.)

motorad (m), (-da)

Motorrad (n),; jechać motoradý, mit dem Motorrad fahren (Vb),; motorad ze anhengrý, Motorrad mit Anhänger (m),; ciŷzki motorad, schweres Motorrad (n), (Motorrad mit großem Hubraum (m)),; leki motorad, leichtes Motorrad (m), (Motorrad mit kleinem Hubraum (m)),; Slow. motorka ( f ), motocykel (m),; Tschech. motocykl (m),; Poln. motocykl (m)

motor (m), (-ra)

Motor (m), Kraftmaschine ( f ),; motor łod auta, Automotor (m),; motor łod fligra, Flugzeugmotor (m),; zepsuty motor, beschädigter Motor (m),; Tschech. motor (m),; Poln. motor (m)

motorowy (Adj)

Motor-,; motorowou łôdź, Motorboot (n),; Poln. motorowy (Adj)

motycka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Agr.)

Hacke ( f ) (Agr.),; kopać w łogrôdku motyckų, im Garten mit der Hacke hacken (Vb),; sh. auch, kopycka ( f ),; Slow. motyka ( f ) (Agr.),; Tschech. motyka ( f ) (Agr.),; Poln. motyka ( f ) (Agr.)

motyka ( f ), (-ki) (fam.)

böses Weib (n), zänkisches Weib (n) (fam.),; Ty starou motyko., Du altes, böses Weib. (fam.); Poln. zła kobieta ( f ) (fam.),

moucać (Vb), (-có)

eintauchen (Vb), ins Wasser stecken (Vb), naß machen (Vb),; moucać co w cý, etwas in etwas eintauchen (Vb),; moucać hadrâ we ajmře z wodų, einen Lappen in den Eimer mit Wasser eintauchen (Vb),; Slow. máčať (Vb),; Tschech. máĉet (Vb),; Poln. maczać (Vb)

moucie, (von mjejć (Vb))

ihr habt (Vb),; Moucie łozwjųzany třewik., Ihr habt einen aufgebundenen Schuh.; Moucie testo fajny klejd., Ihr habt ein sehr schönes Kleid.; sh. auch, mjejć (Vb),; Tschech. máte, (von mít (Vb)),; Poln. macie (od mieć (Vb))

moze (Adv)

vielleicht (Adv),; moze być, kann sein,; Moze by łón tá swami sed., Vielleicht würde er dort mit euch gehen.; sh. auch, môc (Vb),; Tschech. možno (Adv),; Poln. może (Adv)

mozno (Adv)

möglicherweise (Adv), vielleicht (Adv),; Mozno mje tá ło tyn cas nie be., Vielleicht bin ich dort zu dieser Zeit nicht.; Tschech. možno (Adv),; Poln. może (Adv)

mozyrki (pl.), (-kôw) (Med.)

Masern (pl.) (Med.),; Pórâ małych dziejci dostało we wsi mozyrki., Ein paar Kinder vom Dorf haben Masern bekommen.; Te dziejcio dostało łod mozyrkôw fiber., Das Kind hat von den Masern Fieber bekommen.; Tschech. spalničky (pl.) (Med.),; Poln. odra ( f ) (Med.)

móndejl (m), (-la, pl.-le)

1) Mandel ( f ), Stückangabe ( f ) 15 Stück (n),; Dejcie mi móndejl jajec., Geben sie mir bitte eine Mandel Eier (pl.) (15 Stück).; 2) Getreidemiete ( f ), (mehrere Getreidegarben gegeneinander aufgestellt),; Postawjymy te snopki zyta w móndejle., Wir stellen die Getreidegarben in Getreidemieten auf.; Tschech. mandel (m),; Poln. mandel (m)

móndharmołnika ( f ), (-ki, pl.-ki) (Mus.)

Mundharmonika ( f ) (Mus.),; Zagrej śpjywkâ na móndharmołnice., Spiele ein Lied auf der Mundharmonika ( f ).; sh. auch, jarganki (n / pl.),; Poln. organki (n) (Mus.)

mónstrancjou ( f ) (Rel.)

Monstranz ( f ) (Rel.),; pozłocónou mónstrancjou, vergoldete Monstranz ( f ),; Tschech. monstrance ( f ) (Rel.),; Poln. monstrancja ( f ) (Rel.)

móntować (Vb), (-tujâ)

montieren (Vb), aufstellen (Vb), zusammenbauen (Vb),; móntować z câści mašinâ, eine Maschine aus Teilen zusammenbauen (Vb (montieren (Vb)),; sh. auch, zmóntować (Vb),; Tschech. montovat (Vb),; Poln. montować (Vb)

môc (Vb)

können (Vb), dürfen (Vb),; Präs., jou mogâ, ich kann (Vb),; ty mozes, du kannst,; łón (m) moze, er kann,; łóna ( f ) moze, sie ( f ) kann,; łóno (n) moze, es (n) kann,; my mozymy, wir können,; wy mozecie, ihr könnt,; łóni (m / pl.) mogų, sie (m / pl.) können,; łóny ( f / pl.) mogų, sie ( f / pl.) können,; łóne (n / pl.) mogų, sie (n / pl.) können,; Prät., jou ejch môg, ich konnte (Vb),; ty ejś môg, (Kurzform) tyś môg, du konntest; łón (m) môg, er konnte,; łóna ( f ) môgła, sie ( f ) konnte (Vb),; łóno (n) môgło, es (n) konnte,; my ejchmy môgli, (Kurzform) mychmy môgli, (auch, my môgli), wir konnten,; wy ejście môgli, (Kurzform) wyście môgli, ihr konntet,; łóni (m / pl.) môgli, sie (m / pl.) konnten,; łóny ( f / pl.) môgły, sie ( f / pl.) konnten,; łóne (n / pl.) môgły, sie (n / pl.) konnten,; Łón tego nie moze robić., Er darf das nicht machen.; Łóna by nó môgła při tý pómoc., Sie könnte uns dabei helfen (Vb).; Łóni by tá předtý môgli zajechać., Sie könnten dort vorher hinfahren (Vb).; Wy mozecie tá iś., Ihr könnt dort hingehen (Vb).; Łón by ci to môg łozpejdziejć., Er könnte dir das erklären (Vb).; To nie moze być!, Das darf nicht sein!; Skoda, ize tá nie mozes přiś., Schade, daß du dort nicht kommen kannst.; Slow. môcť (Vb),; Tschech. moct (Vb), moci (Vb),; Poln. móc (Vb)

môj (Pron., poss.)

mein (Pron., poss.),; To jes môj brat., Das ist mein Bruder (m).; To był môj fejler., Das war mein Fehler (m).; To jes łod mojygo brata., Das ist von meinem Bruder (m),; To noulezy mojymu bratowi., Das gehört meinem Bruder.; moja siostra, meine Schwester ( f ),; Tyn klejd jes łod mojej siostry., Das Kleid ist von meiner Schwester.; Jejdziymy dokupy z mojų siostrų do licejum., Wir fahren zusammen mit meiner Schwester zum Gymnasium.; To lezy wsystko na mojej głowje., Ich muß mich um all das kümmern.; mojy, dziejcio, mein Kind (n),; To jes mojy łôzko., Das ist mein Bett (n).; To sų mojy řecy., Das sind meine Sachen (pl.),; Jadâ do roboty zawse mojí autý., Ich fahre zur Arbeit stets mit meinem Auto.; To sų moji łojcowje., Das sind meine Eltern (pl.).; Idâ z mojymi kolegóma grać fusbal., Ich gehe mit meinen Freunden Fußball spielen (Vb).; Bez mojich třewikôw, bych tâ nie był umjou wlyź., Ohne meine Schuhe, hätte ich dort nicht hinaufsteigen können.; mojy,; meines, meinige,; Wysło to na mojy., Das kam auf meines heraus.; po mojymu, nach meiner Art,; Zrobjâ to po mojymu., Ich mache das nach meiner Art.; sh. auch, mje (Pron. poss.),; Slow. môj (m), moja ( f ), moje (n) (Pron. poss.),; Tschech. můj (Pron. poss.),; Poln. mój (Pron. poss.)

môr (m), (moru)

Pest ( f ), Seuche ( f ),; Wojna přiniejsie yno głôd i môr., Der Krieg bringt nur Pest und Hunger.; Slow. mor (m),; Tschech. mor (m),; Poln. dżuma ( f ),; (po-) mór (m) (Vet.)

môzg (m), (-ga)

Gehirn (n), Hirn (n),; Slow. mozog (m),; Tschech. mozek (m),; Poln. mózg (m)

môzgowy (Adj), (-wego)

Gehirn-, Hirn-,; muzgowou poła ( f ), Gehirnhälfte ( f ),; muzgowou kora ( f ), Hirnhaut ( f ), Gehirnhaut ( f ),; Poln. mózgowy (Adj)

mrocyć (Vb) sie

1) dämmern (Vb), sich verdunkeln (Vb), sich verfinstern (Vb), sich verdüstern (Vb),; Na dwoře sie mrocy., Draußen wird es schon dämmrig. (düster),; Niebo sie na zachodzie mrocy., Der Himmel im Westen verfinstert sich. (wird dunkler),; sh. auch, zamrocyć (Vb) sie,; 2) mit jemandem schmollen (Vb),; düstere Miene aufsetzen (Vb), Stirn runzeln (Vb), finster dreinblicken (Vb),; mrocyć sie na kogo, auf jemanden finster oder böse dreinblicken (Vb),; Łón sie juz cały cas mrocy., (jes zamrocóny)., Er schmollt schon die ganze Zeit ( f ).; Slow. mraĉiť (Vb), mračiť (Vb) sa,; Tschech. mraĉit (Vb),; Poln.1) mrocznieć (Vb), chmurzyć (Vb) się, 2) być ponurnym, dąsać (Vb) się

mrok (m), (-ku)

Dämmerung ( f ),; Poln. mrok (m)

mrowiec ( m), (-ca), mrowce (pl.), (-côw) (Zool.)

Ameisen (pl.) (Zool.),; Wkopały sie pod kamjyń mrowce., Unter den Stein haben sich Ameisen eingenistet.; Slow. mravec (m) (Zool.),; Tschech. mravenec (m) (Zool.),; Poln. mrówka ( f ), mrówki (pl.) (Zool.)

mrowisko (n), (-ka, pl.-ka)

Ameisenhaufen (m),; Widziejli my w lejsie wielky mrowisko., Wir haben im Wald einen großen Ameisenhaufen gesehen.; Tschech. mraveniště (n),; Poln. mrowisko (n)

mrozić (Vb), (-zâ)

gefrieren lassen (Vb), gefroren halten (Vb),; mrozić (Vb) mjŷso, Fleisch gefroren halten (Vb),; sh. auch, zamrozić (Vb),; Tschech. mrazit (Vb),; Poln. mrozić (Vb)

mroźno (Adv)

frostig (Adv), eiskalt (Adv),; Na dwoře jes mroźno., Draußen ist es frostig.; Poln. mroźno (Adv)

mroźny (Adj), (-nego)

frostiger (Adj),; Dzisiej jes mroźny dziyń., Heute ist ein frostiger Tag.; Wjeje tá mroźny wjatř., Dort weht ein frostiger (eiskalter) Wind.; Tschech. mrazivý (Adj), ledový (Adj),; Poln. mroźny (Adj)

mrôz (m), (mrozu, pl. mroze)

Frost (m),; mocny mrôz, starker Frost (m),; Mjejli my bez zimâ mocny mrôz., Im Verlauf des Winters hatten wir starken Frost.; Był taki mrôz, co ouze śniyg pod nogóma skřipjoł., Es war so frostig, daß der Schnee unter den Füßen geknirrscht hat.; Łod mrozu puściyła we studni rura łod plómpy., Durch den Frost ist im Brunnen das Rohr von der Pumpe geplatzt.; Slow. mráz (m),; Tschech. mráz (m),; Poln. mróz (m)

mrucejć (Vb)

schnurren (Vb),; Kot mrucy., Die Katze schnurrt.; Tschech. mruĉet (Vb),; Poln. mruczeć (Vb)

mrugać (Vb), (-gó)

blinzeln (Vb), zwinkern (Vb),; mrugać łocóma, mit den Augen zwinkern (Vb),; Łón ani nie mrugnų łoký., Er hat noch nicht einmal mit der Wimper gezuckt.; Slow. mrkať (Vb),; Tschech. mrkat (Vb),; Poln. mrugać (Vb)

mrugnųńć (Vb), (-gnâ)

zwinkern (Vb), blinzeln (Vb),; mrugnųńć (Vb) kómu łoký, jemandem mit dem Auge zublinzeln (Vb),; Slow. mrknúť (Vb),; Tschech. bliknout (Vb),; Poln. mrugnąć (Vb)

mruganiy (n), (-niou)

Blinzeln (n),; Poln. mruganie (n)

mruzyć (Vb), (-zâ)

mruzyć łocy, Augen halb schließen (Vb),; halb zukneifen (Vb),; sh. auch, (při-, za-) mruzyć (Vb),; Tschech. mhouřit (Vb) oči,; Poln. mrużyć (Vb)

mřyć (Vb), (mřâ)

sterben (Vb), im Sterben liegen (Vb),; Łóna mře., Sie liegt im Sterben (Vb).; Tedy ludzie z głodu marli., Damals sind die Leute vor Hunger gestorben.; sh. auch, umřyć (Vb),; Slow. mrieť (Vb),; Tschech. mřit (Vb),; Poln. mrzeć (Vb)

msou ( f ), (mse, pl. mse) (Rel.)

Messe ( f ) (Rel.),; rannou msou, Frühmesse ( f ),; iś na msų, zur Messe gehen (Vb),; Slow. omša ( f ) (Rel.),; Tschech. mše ( f ) (Rel.),; Poln. msza ( f ) (Rel.)

msyć (Vb)

bemoosen (Vb), mit Moos bedecken (Vb),; sh. auch, zamsóny (Adj),; Poln. mszyć (Vb)

mścić (Vb) sie, (sie..mscâ)

sich rächen (Vb),; mścić sie za co, sich für etwas rächen (Vb),; mścić sie nad kí, sich an jemandem rächen (Vb),; Tschech. mstít (Vb) se,; Poln. mścić (Vb)

mucha ( f ), (-chy, pl.-chy)

Fliege ( f ),; Cisnų sie do izby muchy., Fliegen kommen in die Stube hinein.; Powjejsiymy fligenfenger na muchy. Wir hängen für die Fliegen einen Fliegenfänger auf.; Slow. mucha ( f ),; Tschech. moucha ( f ),; Poln. mucha ( f )

muf (m), (-fa)

Muff (m), Muffe ( f ),; Wcisnâ râce do mufa., Ich stecke die Hände in den Muff.; Łogřejâ se râce w mufje., Ich wärme mir die Hände im Muff.; muf z kozuský, Muff mit Fell (n),; Tschech. rukávnik (m),; Poln. mufka ( f )

mul (m) (Med.)

Mull (m) (Med.),; přikryć ranâ mulý, eine Wunde mit Mull abdecken (Vb),; Tschech. mul (m) (Med.),; Poln. gaza ( f ) (Med.)

mulbinda ( f ), (-dy, pl.-dy) (Med.)

Mullbinde ( f ) (Med.),; zawjųzać skalecóny palec mulbindų, einen verletzten Finger mit einer Mullbinde verbinden (umwickeln),; Poln. bandaż (m) z gazy (Med.)

mulouř (m), (-lařa, pl.-laře)

Maurer (m),; Łón sie wyucył za mulařa., Er hat eine Maurerlehre abgeschlossen.; Na tej budowje jes sejś mulaři., Auf dieser Baustelle sind sechs Maurer.; Mulaře teraz betonujų dekâ łod pywnice., Die Maurer betonieren jetzt die Kellerdecke.; Mulaře murujų prawje na pjyrsy štoku ścianki., Die Maurer mauern gerade im ersten Stock die Zwischenwände.; Slow. murár (m),; Tschech. zedník (m),; Poln. murarz (m)

mularski (Adj), (-kygo)

Maurer-,; mularski młotek, Maurerhammer (m),; mularskou kjejlnia, Maurerkelle ( f ),; mularskou rajbetka ( f ), Reibbrett vom Maurer,; mularski pjón, Maurerlot (n),; Poln. murarski (Adj)

municyjou ( f ), (-jej)

Munition ( f ),; municyjou do karabinra, Munition zu einem Karabiner (m),; municyjou do flinty (Jagd) (do drilîga) (Jagd.)), Munition zu einer Flinte ( f ) (Jagd), (zu einem Drilling (m) (Jagd.)),; Tschech. munice ( f ),; Poln. amunicja ( f )

mur (m), (-ra, pl.-ry)

1) Mauer ( f ),; mur z cegłôw, Mauer aus Backsteinen (pl.),; mur z blokôw, Mauer aus Hohlblocksteinen,; wymurować łod budynka mur, eine Mauer vom Haus mauern (Vb),; 2) Mauer ( f ) (Sp.),; zrobić před torý mur, vor dem Tor eine Mauer bilden (Vb) (Sp.),; sh. auch, ściana ( f ),; Slow. múr (m),; Tschech. 1) zeď ( f ), stěna ( f ),; Poln. 1) mur (m), 2) mur (m) (Sp.)

murek (m), (-rka, pl.-rki)

kleine Mauer ( f ),; Poln. murek (m)

murować (Vb), (-rujâ)

mauern (Vb),; murować budynek (m), ein Haus mauern (Vb),; murować cegłų, mit Ziegeln mauern,; murować kamjynióma, mit Steinen mauern (Vb),; murować blokóma, mit Hohlblocksteinen mauern (Vb),; sh. auch, (do-, při-, za-) murować (Vb),; sh. auch, stawjać (Vb),; Slow. murovať (Vb),; Tschech. stavět (Vb), zdít (Vb),; Poln. murować (Vb)

murowaniy (n), (-niou)

Mauerei ( f ), das Mauern (n),; Poln. murowanie (n)

murowany (Adj), (-nego)

gemauerter (Adj),; murowany fabrycny kómin, gemauerter Fabrikschornstein (m),; murowane supki na płot, gemauerte Zaunpfosten (pl.),; Poln. murowany (Adj)

mus (m), (-su)

Mus (n),; apfelmus (m), Apfelmus (m),; Tschech. ovocná pěna ( f ),; Poln. mus (m), (np. z jabłek)

musiejć (Vb), (-sâ)

müssen (Vb), sollen (Vb),; Musis mi pómoc., Du must mir helfen. (Vb),; Musiymy sie uwijać., Wir müssen uns beeilen.; Musâ iś do dóm., Ich muß nach Hause gehen.; Jou ejch to musioł zrobić., Ich mußte das machen.; Jou to musâ mjejć., Ich muß das haben.; Musis sie ło to starać., Du mußt dich darum kümmern.; We sobotâ musâ robić., Samstags muß ich arbeiten.; Slow. musieť (Vb),; Tschech. musit (Vb), muset (Vb),; Poln. musieć (Vb)

muska ( f ), (-ki, pl.-ki) (Zool.)

kleine Fliege ( f ) (Zool.),; Wefurgła mi do łoka małou muska., Mir ist ins Auge eine kleine Fliege geflogen.; Slow. muška ( f ),; Tschech. muška ( f ) (Zool.),; Poln. muszka ( f ) (Zool.)

muskać (Vb), (-kó)

schniegeln (Vb), glätten (Vb), sich herausputzen (Vb),; muskać (Vb) sie, sich schniegeln (Vb), sich herausputzen (Vb),; muskać se włosy, sich die Haare glatt streichen,; Tschech. hladit (Vb),; Poln. muskać (Vb) się, (wykańczać toaletę, uczesanie)

muskaniy (n), (-niou)

Schniegeln (n), Herausputzen (n), Glätten (n),; Poln. muskanie (n)

muskejl (m), (-kla, pl.-kle)

Muskel (m),; Łón mou mocne Muskle., Er hat starke Muskeln (pl.).; Poln. muskuł (m), mięsień (m)

muster (m), (-tru, pl.-try)

1) Muster (n),; Twôj ancug mou fajny muster., Dein Anzug hat ein schönes Muster.; 2) Warenmuster (n),; Dej mi yno te mustry łod tepichôw., Reiche mir die Teppichmuster.; muster łod parketu, Parkettmuster (n),; 3) Schnittvorlage ( f ), Vorlage ( f ),; muster na klejd, Schnittvorlage für ein Kleid (n),; muster na pulołwer, Vorlage für einen Pullover (m),; Poln. 1) motyw (m), 2) wzór (m), 3) wykrój (m), wzorzec (m)

mušla ( f ), (-le, pl.-le) (Zool.)

Muschel ( f ) (Zool.), Muschelschale ( f ) (Zool.),; (zB. Miesmuschel ( f ) (Zool.)),; Noudli my na kraju jejziora mušle., Wir haben am Seeufer Muscheln gefunden (Vb). (Muschelschalen (pl.)),; mušla łod ucha, Ohrmuschel ( f ),; Slow. mušla ( f ) (Zool.),; Slow. mušĺa ( f ) (Zool.),; Tschech. mušle ( f ), škeble ( f ), mlž (m) (Zool.),; Poln. muszla ( f ) (Zool.), małż (m) (Zool.)

muter ( f ), (-try)

Mutter ( f ),; sh. auch, matka ( f ),; sh. auch, mama ( f ),; Poln. matka ( f )

muterka ( f ), (-ki)

1) Mutterboden (m) (Agr.),; Nawjóźli my do łogrôdka nowej muterki., Wir haben in den Garten neuen Mutterboden angefahren. (gebracht),; 2) Schraubenmutter ( f ) (Techn.),; Ta muterka noulezy do tej śróby., Diese Mutter (Schraubenmutter) gehört zu dieser Schraube.; Tschech. 1) ornice ( f ) (Agr.), 2) matice ( f ),; Poln. 1) uprawna warstwa gleby (Agr.), 2) nakrętka ( f ) (Techn.) (śruby)

muzejum (n) (unv.)

Museum (n),; Byli my w Muzejum Wsi Łopolskej., Wir waren im Museum der Oppelner Dörfer. (Heimatmuseum (n),; Wlejziymy jescy do tego muzejum., Wir gehen noch in dieses Museum.; Slow. múzeum (n),; Tschech. muzeum (n),; Poln. muzeum (n)

muzyka ( f ), (-ki, pl.-ki)

1) Musik ( f ),; W radju grajų fajnų muzykâ., Im Radio spielen sie schöne Musik ( f ).; 2) Tanzveranstaltung ( f ),; W sobotâ pódziymy na muzykâ., Samstags gehen wir zu einer Tanzveranstaltung.; Tschech. 1) muzika ( f ), 2) taneĉní veĉírek (m),; Poln. 1) muzyka ( f ), 2) zabawa ( f ) taneczna

muzykant (m), (-ta, pl.-nci)

Musiker (m),; Łón jes muzykantý we wjelkej orkestře. (kapeli), Er ist in einem großen Orchester (Kapelle) Musiker (m).; Tschech. muzikant (m),; Poln. muzykant (m)

muzykalny (Adj), (-nego)

musikalischer (Adj),; Łóna jes bardzo muzykalnou., Sie ist sehr musikalisch.; Tschech. muzikální (Adj),; Poln. muzykalny (Adj)

Mųgołl (m), (-la, pl.-le)

Mongole (m),; Tschech. Mongol (m),; Poln. Mongoł (m)

Mųgołlka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Mongolin ( f ),; Tschech. Mongolka ( f ),; Poln. Mongołka ( f )

mųka ( f ), (-ki)

Mehl (n),; psynnou mųka, Weizenmehl (n),; zytniou mųka, Roggenmehl (n),; kartoflanou mųka, Kartoffelmehl (n),; Pjekouř pjece z mųki chlyb i zamły., Der Bäcker backt aus Mehl Brot und Semmeln (pl.), (Brötchen (pl.)),; Łodwouz dwa fónty mųki na kołouc., Wiege zwei Pfund Mehl für den Kuchen ab.; Slow. múka ( f ),; Tschech. mouka ( f ),; Poln. mąka ( f )

mųndrala (m), (-le)

Besserwisser (m), Klugscheißer (m) (fam.),, Überschlauer (m), Klügler (m),; Śniego jes wjelki mųndrala., Er ist ein großer Besserwisser (m).; Tschech. mudrlant (m), mudrc (m),; Poln. mądrala (m), mędrek (m), mędrzec (m),;

mųndrość (Vb), (-ści)

Klugheit ( f ), Weisheit ( f ),; mųndrość zyciowou, Lebensweisheit ( f ),; Slow. múdrosť ( f ),; Tschech. moudrost ( f ),; Poln. mądrość ( f )

mųndrować (Vb), (-rujâ)

klug reden (Vb), klügeln (Vb),; Wypjyli pórâ piw (-ôw), i teraz mųndrujų., Sie haben ein paar Biere getrunken, und jetzt reden sie klug.; Poln. mędrkować (Vb)

mųndry (Adj), (-rego), (st. mųndřejsy, noumųndřejsy)

kluger (Adj), weiser (Adj), gescheiter (Adj), begabter (Adj),; To jes mųndry cłowjek., Das ist ein kluger Mensch.; Tyn pjes jes mųndry., Der Hund ist gelehrig.; sh. auch, přemųndřały (Adj),; sh. auch, zmųndřejć (Vb),; Slow. múdry (Adj),; Tschech. moudrý (Adj), chytrý (Adj),; Poln. mądry (Adj)

mųntny (Adj), (-nego)

trüber (Adj), unklarer (Adj),; mųntne wino (n), trüber Wein (m),; mųntnou woda, trübes Wasser (n),; mųntne łoko, trübes Auge (n),; Slow. kalný (Adj), mútný (Adj),; Tschech. kalný (Adj),; Poln. mętny (Adj)

mųntniejć (Vb)

trübe werden (Vb), unklar werden (Vb), verschwimmen (Vb),; Ta woda mųntnieje., Das Wasser wird trübe.; Tschech. kalit (Vb) se,; Poln. mętnieć (Vb)

mųntność ( f ), (-ści)

Trübheit ( f ), Trübe ( f ) Unklarheit ( f ),; Poln. mętność (Vb)

my (Pron.)

wir (Pron.),; My tá pôdziymy jutro., Wir gehen dort morgen hin.; Nó idzie dobře., Uns geht es gut.; Jakôz wó to idzie?, Wie geht es ihnen?; U nous jes wsystko po starymu., Bei uns ist alles beim Alten.; Slow. my (Pron.),; Tschech. my (Pron.),; Poln. my (Pron.)

myciy (n), (-ciou)

Waschen (n),; myciy rųk, Händewaschen (n),; myciy auta, Autowäsche ( f ),; myciy wykopanego wųglou, Kohlenwäsche geförderter Kohle,; woda do myciou rųk, Wasser zum Händewaschen (n),; Tschech. mytí (n),; Poln. mycie (n)

mycka ( f ), (-cki, pl.-cki)

Mütze ( f ), Kappe ( f ),; Włôz se na głowâ myckâ., Ziehe dir die Mütze an.; mycka ze šildý, Mütze mit Schirm (m), (Schirmmütze ( f )),; šild łod mycki, Mützenschirm (m),; mycka łod łodziouřa, Schiffermütze ( f ),; sh. auch, šyferka ( f ),; Slow. čapica ( f ), čiapka ( f ),; Tschech. ĉepice (f ),; Poln. czapka ( f )

myć (Vb), (myj â)

waschen (Vb), putzen (Vb),; myć před juodłý râce, vor dem Essen die Hände waschen (Vb),; myć łokna, Fenster putzen (Vb),; myć dejliny, den Fußboden putzen (Vb),; myć (Vb) sie, sich waschen (Vb),; myć se râce, sich die Hände waschen (Vb),; sh. auch, (do-, po-, u-, wy-) myć (Vb),; Slow. myť (Vb),; Tschech. mýt (Vb),; Poln. myć (Vb)

mydlić (Vb), (-lâ)

(ein) seifen (Vb),; mydlić (Vb) sie, sich einseifen (Vb),; mydlić se râce, sich die Hände einseifen (Vb),; mydlić kómu pleca, jemandem den Rücken einseifen (Vb),; sh. auch, ( ło-, na-) mydlić (Vb),; Slow. mydliť (Vb),; Tschech. mydlit (Vb) (na-),; Poln. mydlić (Vb)

mydło (n), (- ła, pl.- ła)

Seife ( f ),; mydło do praniou, Wäscheseife ( f ),; mydło na râce, Handseife ( f ),; mydło do golyniou, Rasierseife ( f ),; Te mydło mje scypje w łocach., Diese Seife beißt mich in den Augen.; sh. auch, zajfa ( f ),; Slow. mydlo (n),; Tschech. mýdlo (n),; Poln. mydło (n)

myl (m)

Müll (m), Abfall (m),; Wyciep te grody na myl., Schmeiße das Gerümpel auf den Müll.; zbjyrać myl, Müll sammeln (Vb),; łodwozić myl, Müll abfahren (Vb),; gôra mylu, Müllberg (m), Müllhaufen (m),; Poln. śmieci (pl.), odpadki (pl.), odpady (pl.)

mynca ( f ), (-ce) (Bot.)

Minze ( f ) (Bot.),; Uwařâ z mynce tej., Ich koche einen Minztee (m).; sh. auch, fefermynca ( f ),; fefermynctej (m),; Tschech. máta ( f ) (Bot.),; Poln. mięta ( f ) (Bot.)

myra ( f )

Myrrhe ( f ),; Tschech. myrha ( f ),; Poln. mirra ( f )

myrdać (Vb), (-dó)

1) myrdać koziołki, Purzelbäume schlagen (Vb), Überschläge machen (Vb) (Sp.),; myrdać (Vb) sie, sich überschlagen (Vb),; 2) wedeln (Vb),; Pjes myrdou łogóný., Der Hund wedelt mit dem Schwanz.; Tschech. převalovat (Vb) se, dělat kotrmelec (m),; Poln. 1) koziołkować (Vb), przewracać (Vb) się, 2) merdać (Vb), (pies ogonem)

myrta ( f ), (-ty) (Bot.)

Myrte ( f ) (Bot.),; Tschech. myrta ( f ) (Bot.),; Poln. mirt (m) (Bot.)

mysa ( f ), (-se, pl.-sy) (Zool.)

Maus ( f ) (Zool.),; Kot chytou mysy., Die Katze fängt Mäuse.; Kot nó přiniós do izby mysâ., Die Katze hat uns in die Stube eine Maus gebracht.; polnou mysa, Feldmaus ( f ),; siejdziejć, jak mysa pod mjetłų, (mucks) mäuschenstill sitzen (Vb),; Slow. myš ( f ) (Zool.),; Tschech. myš ( f ) (Zool.),; Poln. mysz ( f ) (Zool.)

myska ( f ), (-ki, pl.-ki) (Zool.)

kleine Maus ( f ) (Zool.),; Tschech. myška ( f ) (Zool.),; Poln. myszka ( f ) (Zool.)

myśl ( f ), (-śli, pl.-śli)

Gedanke (m), Idee ( f ), Sinn (m),; přiś na myśl, auf den Gedanken kommen (Vb),; Přised ejch na tâ myśl., Ich kam auf diesen Gedanken.; Łón jes w myślach., Er ist in Gedanken (pl.).; Na tâ myśl ejś nie přised?, Auf diesen Gedanken bist du nicht gekommen?; cytać w cyjich myślach, in jemandes Gedanken lesen (Vb),; Ani mi to nie přisło do myśli., Das ist mir nicht in den Sinn gekommen (Vb).; Musâ pozbjyrać mojy myśli., Ich muß meine Gedanken sammeln.; mjejć kogo na myśli, jemanden in Verdacht haben, (vermuten, daß er das ist),; być dobrej myśli, guter Dinge (guten Mutes) sein,; Slow. myšlienka ( f ),; Tschech. myšlenka ( f ),; Poln. myśl ( f )

myślejć (Vb), (- lâ)

denken (Vb), überlegen (Vb), sinnen (Vb), meinen (Vb), glauben (Vb), annehmen (Vb),; myślejć (Vb) ło kí, an jemanden denken (Vb),; myślejć ło , über etwas nachdenken (Vb),; myślejć (Vb) za kogo, für jemanden denken müssen (Vb),; Jou myślâ, ize to tak be., Ich denke, daß das so sein wird.; Jescy by chto myślou, iz to jes nieprouwda., Es würde noch jemand glauben, daß das nicht wahr ist.; Jou yno ło tý myślâ., Ich denke ständig daran.; Niy ma co ło tý myślejć., Es lohnt nicht darüber nachzudenken.; To yno ty tak ło tý myślis., Nur du denkst so darüber.; Jou se to mogâ myślejć., Ich kann mir das denken (Vb),; sh. auch, (do-, pře-) myślejć (Vb),; Slow. myslieť (Vb),; Tschech. myslit (Vb), myslet (Vb),; Poln. myśleć (Vb)

myślyniy (n), (-niou)

Denken (n),; Slow. myslenie (n),; Tschech. myšlení (n),; Poln. myślenie (n)

mzyć (Vb)

nieseln (Vb),; Na dwoře mzy., Draußen nieselt es.; Slow. mrholiť (Vb),; Tschech. mžit (Vb), mrholit (Vb),; Poln. mżyć (Vb)